Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00."

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl Underskrifter: Sekreterare Harald Haapala Paragraf: Ordförande Karin Östlund (s) Justerare..... Ulf Svedberg (s) Håkan Mankefors (fp) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadskansliet, Järnagatan 12, 1 tr Underskrift...

2 2 Innehåll Ärende 87 Närvarande 88 Protokollets justering 89 Utökat investeringsutrymme för att kunna uppföra informationstavlor vid motorvägarna mm 90 Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun mm 91 Svar på motion: Folkomrösta om trängselskatten i Södertälje och hela Stockholms län 92 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag 93 Avsägelser av uppdrag 94 Val 95 Besvarad medborgarfråga: Varför finns inga soffor längs slussområdets östra sida? 96 Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ersättare i kommunfullmäktige 97 Motion: Antidiskrimineringsvägledare i kommunen 98 Interpellation: Hur har avskaffandet av hemtjänstinstruktörerna påverkat brukarna? 99 Interpellation: Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ett ras för Södertälje kommun! 100 Interpellation: Hur står det till med företagsklimatet i Södertälje? 101 Interpellation: Företagsklimatet i Södertälje blir allt sämre 102 Interpellation: Offensiv mot sjukfrånvaron i kommunen 103 Interpellation: Idrottsanläggningar 104 Medborgarförslag: Boenderådens nya roll och framtid i Fornhöjden 87 Närvarande Sammanträdets omfattning: Ledamöter Noteringar Tjänstgörande ersättare Anders Lago (s) Cinnika Beiming (s) Aydin Özkaya (s) Susanne Bergström (s) Frånvarande Anneli Wikström Ulf Svedberg (s) Rose-Marie Jacobsson (s) Frånvarande Salwa Barsoum Elof Hansjons (s) Boel Godner (s) Närv Heli Kärkkäinen

3 3 Besim Aho (s) Frånvarande Rose-Marie Malmer Liisa Petrykowska (s) Johan Andersson (s) Frånvarande Orvar Strömqvist Karin Östlund (s) Aage Asikainen (s) Viveka Ek (s) Per-Erik Nygren (s) Kerstin Johansson (s) Frånvarande Kalle Sevilä Yilmaz Kerimo (s) Nina Unesi (s) Pernilla Lång (s) Ahmad Adawi (s) Birgitta Hellgren (s) Kent Forsberg (s) Britt-Louise Andersson (s) Frånvarande Liz-Beth Norlund Bo Ohlson (s) Nisha Besara (s) Frånvarande Erling Möller Robert Rohammar (s) Kerstin König (s) Leif Malmring (s) Staffan Norberg (v) Silva Gunduz (v) Ivar Heckscher (v) Malin Friberg (v) Stig Karlsson (v) Gabrielle Gjerswold (mp) Mats Pertoft (mp) Ewa Konradsson (mp) Raymond Wigg (mp) Carin Magnusson (m) Barbro Brundin (m) Rolf Eriksson (m) Håkan Jyde (m) Närv Bengt-Hugo Bengtsson (m) Marita Lärnestad (m) Lars Biörck (m) Magnus Widén (m) Frånvarande Birgitta Forsgren Birgitta Abrahamsson (m) Anne-Marie Larsson (m) Mats Siljebrand (fp) Anne-Mai Idla (fp) Sven-Eric Andersson (fp) Emil Barhebréus (fp)

4 4 Bertil Nilsson (fp) Bo Håkan Stockhaus (fp) Frånvarande Per Bernerson Håkan Mankefors (fp) Robert Halef (kd) Inga-Brita Gustafson (kd) Mats Johansson (kd) Ingrid Ahlman (kd) Kerstin Lundgren (c) Tage Gripenstam (c) Leif Holmberg (c) Berit Lagerwall (pp) Nils Wannemo (pp) Fredrik Bergman Frånvarande Peter Pettersson (nd) Frånvarande Närvarande icke-tjänstgörande ersättare Thomas Johansson (s), Alexandra Nalin (s), Esko Avarre (s), Barbro Östlund (s), Henrik Söderquist (v), Ylva Broström (v), Kerstin Stenberg (mp), Bengt Adamsson (m), Orvar Juréus (m), Björn Odén (m), Bengt Jönsson (fp), Aphrem Ahi (fp), Morgan Liljebrand (fp), Martin Ahlman (kd), Sten Lundin (pp), Lillemor Bouveng (pp) Övriga närvarande Harald Haapala, kommunfullmäktiges sekreterare 88 Protokollets justering Ulf Svedberg (s) och Håkan Mankefors (fp) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Som ersättare utses Cinnika Beiming (s) och Emil Barhebréus (fp). Ordföranden tillkännager att justeringen kommer att äga rum på stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl

5 5 Utökat investeringsutrymme för att kunna uppföra informationstavlor vid motorvägarna m m Bil A:54, Dnr KS 05/203 Sammanfattning av ärendet Kommunförvaltningen har tagit fram förutsättningar och underlag till informationstavlor för Södertälje vid motorvägarna. Nu föreslås att en rad beslut fattas av kommunfullmäktige för att uppförandet av skyltar skall kunna verkställas. Tekniska nämnden har behandlat ärendet i mars Finansieringen av förslaget skall ske genom kommunens egna likvida medel. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2005, 79 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2005 Tekniska nämndens beslut den 17 mars 2004, 23 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2004 Yrkande Mats Siljebrand (fp), Staffan Norberg (v) och Anders Lago (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Inlägg I debatten görs inlägg av Rolf Eriksson (m). Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 1. Förslaget till informationstavlor vid motorvägarna godkänns. 2. Tekniska nämndens investeringsutrymme 2005 utökas med 2,3 miljoner kronor för ändamålet. 3. Det utökade investeringsutrymmet finansieras genom egna likvida medel. 4. Tekniska nämndens ökade kapitalkostnader för investeringen skall klaras inom befintligt kommunbidrag. Sbk, TN, Gem/Redovisning,

6 6 90 Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun mm Bil A:55, Dnr KS05/136 Sammanfattning av ärendet Kommunförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige antar Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag. Syftet med Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun är framför allt att bryta nuvarande och invanda flyttmönster genom att skapa bättre förutsättningar för de grupper som i dag flyttar ut från kommunen att påverka sin bostadssituation och välja att stanna samt att erhålla inflyttning av grupper som i dag är underrepresenterade i flyttströmmen in till kommunen. Dokumentet har arbetats fram av samhällsbyggnadskontoret. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2005, 85 Skrivelse från s, v och mp den 28 april 2005 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2005 Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun den 12 april 2005 med bilaga samma datum, remissvar gällande kommundelarna samt Telgebostäders miljonprogramområden Stadsbyggnadsnämndens beslut den 11 april 2005, 64 Sammanställning av inkomna remissvar den 18 mars 2005 Yrkanden Staffan Norberg (v), Boel Godner (s),anders Lago (s) och Raymond Wigg (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Mats Siljebrand (fp), Emil Barhebréus (fp) och Birgitta Abrahamsson (m) yrkar återremiss av förslaget för att utvärdera tomtkön samt att avslag på förslaget att inrättande av en bostadsförmedling. I övrigt yrkar partierna bifall till kommunstyrelsens framställan. Berit Lagerwall (pp) yrkar återremiss av kommunstyrelsens framställan för att pensionärspartiets synpunkter kan beaktas. Tage Gripenstam (c) yrkar återremiss av kommunstyrelsens framställan enligt centerpartiets reservation i kommunstyrelsen samt avslag på förslaget om bostadsförmedling. Tilläggsyrkande

7 7 Emil Barhebréus (fp) yrkar att kommunen skall planera och iordningställa fler tomter för självbyggeri och sälja eller omvandla 25 procent av Telgebostäders hyresrätter till bostadsrätter i första hand i miljonprogramområdena. Inlägg I debatten görs inlägg av Rolf Eriksson (m), Birgitta Hellgren (s), Malin Friberg (v) och Per Bernerson (fp) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen framställan och det gemensamma yrkandet från fp, m och c avseende avslag på förslaget att inrätta en bostadsförmedling och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen framställan. Ordföranden ställer proposition på Barhebréus tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 1. Frågor som rör trygghet i boendet skall beaktas i det fortsatta arbetet i genomförandeorganisationen. 2. Förvaltningen ges med anledning av kommande lagförslag i uppdrag att i samråd med Telgebostäder utreda och lämna förslag om inrättande av en bostadsförmedling som bör ges karaktären av ett boforum/bobutik där olika aktörer och upplåtelseformer möts och kan ge bostadssökande information. 3. Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun antas i övrigt i enlighet med förslag av den 12 april 2005 med den ändringen i avsnitt 5.3 att mindre byggföretag skrivs som byggföretag och att avsnittet också skall gälla bostadsrätter Reservationer Marita Lärnestad för (m) Mats Siljebrand för (fp) Tage Gripenstam för (c) Berit Lagerwall för (pp) Krk, Sbk, Alla nämnder,

8 8 91 Folkomrösta om trängselskatten i Södertälje och hela Stockholms län Svar på motion Bil A:56, Dnr KS 04/201 Sammanfattning av ärendet Mats Siljebrand (fp) föreslår för folkpartiets fullmäktigegrupp i en motion av den 24 maj 2004 att en folkomröstning om trängselskatten anordnas i Södertälje kommun samtidigt med Stockholms kommun samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) till en gemensam frågeställning om sammanräkning av rösterna för hela länet. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen På valdagen 2006 avser Stockholms kommun att genomföra en folkomröstning om en så kallad trängselskatt. Det betyder att medborgarna i Stockholms kommun ska få säga sitt om huruvida trängselskatten ska permanentas eller avskaffas. Folkpartiet anser att folket ska tillfrågas innan trängselskatten införs, men tyvärr har vänstermajoriteten i riksdagen och i Stockholms stadshus beslutat att försöket med trängselskatt ska slutföras innan folket får säga sitt. De borgerligt styrda kommunerna i länet genomförde folkomröstningar redan i september Det massiva motståndet mot biltullar som kom fram i dessa, 80 procent röstade nej, avfärdades av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister som ett borgerligt jippo. Men på valdagen 2006 ska den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus göra ett eget borgerligt jippo, då en omröstning faktiskt utlovats, dock efter försöksperioden mellan den 12 juni 2005 och den 31 juli Ur Södertäljes synvinkel är det dock inte acceptabelt att enbart medborgare i Stockholms kommun får vara med och rösta om Stockholmsregionens trängselskatt. Det är i högsta grad också en fråga för oss södertäljebor och överhuvudtaget invånarna i Stockholms län. Folkpartiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige

9 9 1. uppdrar till kommunstyrelsen att anordna en folkomröstning om trängselskatten i Södertälje kommun samtidigt med Stockholms kommun. 2. uppdrar till kommunstyrelsen att Södertälje kommun tar initiativ inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) till en gemensam frågeställning och sammanräkning av röster för hela Stockholms län. Av svaret på motionen framgår följande Kommunstyrelsen kan konstatera att frågan om miljöavgifter eller trängselskatter i Stockholms kommun väcker debatt och starka känslor. Frågan är inte enkel och behöver diskuteras och synas ur många perspektiv. Den hårda trafikbelastningen i Stockholms kommun gör att de miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen inte kan uppnås, vilket riskerar att drabba hälsan hos dem som arbetar och bor i framför allt Stockholms innerstad. Samtidigt innebär ett eventuellt införande av miljöavgifter/trängselskatt ett helt nytt inslag i den svenska miljö- och trafikpolitiken. Södertälje kommun har i olika sammanhang förordat att såväl kollektivtrafiken som vägnätet i länet ska byggas ut, för att klara allt större resandeströmmar. Att införa miljöstyrande avgifter utan att samtidigt lösa de stora infrastrukturproblemen i länet riskerar att skapa nya problem, inte minst för oss som bor i länets yttre delar. För att förbättra kollektivtrafiken behövs Mälartunneln (Pendeltågstunneln), fortsatta snabbspårvägssatsningar, ny vagnpark för pendeltåg och tunnelbana samt dubbelspår Karlberg-Kallhäll och mot Nynäshamn. För att öka framkomligheten kan vägtrafiken behövas utvecklas med väl avvägda vägutbyggnader. Med de investeringar som detta skulle innebära skulle resmöjligheterna förbättras på ett sådant sätt att diskussionen om miljöavgifter/trängselskatter kan fokuseras på hur man löser miljöproblemen för de hårdast belastade områdena och vägarna i Stockholms innerstad. Den fråga som lyfts fram i motionen, att den planerade folkomröstningen vid valet 2006 bör ske i hela Stockholms län och inte enbart i Stockholms kommun har diskuterats med företrädare för Stockholms kommun vid åtskilliga regionala träffar. Det entydiga svaret från Stockholms kommun är att man enbart kommer ta hänsyn till hur de röstberättigade i Stockholms kommun röstar, vilket också har fastställts av Stockholms kommunfullmäktige. Mot den bakgrunden skulle en eventuell folkomröstning i Södertälje enbart bli ett politiskt jippo, utan betydelse eller möjlighet att påverka. Kommunstyrelsen ser det som olämpligt att använda folkomröstningsinstitutet i frågor som Södertälje kommun inte har rådighet över, och förslår därför att motionen avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

10 10 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2005, 86 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Kommunledningskontorets yttrande den 16 augusti 2004 Motion av folkpartiets fullmäktigegrupp den 24 maj 2005 Yrkanden Anders Lago (s), Staffan Norberg (v), Leif Holmberg (c) och Gabrielle Gjerswold (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan att avslå motionen. Mats Siljebrand (fp), Marita Lärnestad (m), Robert Halef (kd), Tage Gripenstam (c), Rolf Eriksson (m), Carin Magnusson (m), Emil Barhebréus (fp) och Bertil Nilsson (fp) yrkar bifall till motionen och den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen. Inlägg I debatten görs inlägg av Anne-Marie Larsson (m), Bo Ohlson (s) och Sten Lundin (pp). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens framställan. Motionen avslås. Reservationer Marita Lärnestad för (m) Mats Siljebrand för (fp) Tage Gripenstam (c) Kerstin Lundgren (c) Berit Lagerwall för (pp) Stadsdir 92

11 11 Avsägelse av kommunfullmäktigeuppdrag Bil A:59, Dnr KS 05/6 1. Ivar Heckscher (v) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr o m den 30 juni Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ledamot för vänsterpartiet i Södertälje kommun för tiden Länsstyrelsen Klk/Löner Vaktm 93 Avsägelser av uppdrag Bil A:59, Dnr KS 05/6 1. Boel Godner (s) befrias från uppdraget som ersättare i valberedningen. 2. Pontus Åström (s) befrias från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommundelsnämnden för Järna. 3. Johan Andersson (s) befrias från uppdraget som suppleant i styrelsen för SYVAB. 4. Ivar Heckscher (v) befrias från uppdraget som ledamot i kommundelsnämnden för Järna fr o m den 30 juni Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Berörda nämnder

12 12 Klk/Löner Annette Feldt 94 Val Dnr KS 05/6 1. Till ledamot i arvodesnämnden intill utgången av 2006 efter Bengt-Arne Åhrberg (s) utses Robert Rohammar (s). 2. Till 1:e vice ordförande i arvodesnämnden intill utgången av 2006 efter Bengt-Arne Åhrberg (s) utses ledamoten Kerstin Johansson (s). 3. Till suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Bengt-Arne Åhrberg (s) utses Kristian Sihlén (s) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Jan Nouh (s). 4. Till ersättare i valberedningen t o m den 31 oktober 2006 efter Boel Godner (s) utses Robert Rohammar (s) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Johan Andersson (s). 5. Till ledamot tillika ordförande i kommundelsnämnden för Järna intill utgången av 2006 efter Pontus Åström (s) utses Per-Eric Nygren (s). 6. Till suppleant i styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-aktiebolag, SYVAB, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Johan Andersson (s) utses Marita Lärnestad (m). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. De valda Berörda nämnder Klk/Löner Annette Feldt

13 13 95 Varför finns inga soffor längs slussområdets östra sida? Besvarad medborgarfråga Bil A:57, Dnr KS 05/223 Bengt Johansson medges ställa rubricerade medborgarfråga till tekniska nämndens ordförande. Medborgarfrågan Området runt slussen torde vara centrala Södertäljes smultronställe om sommaren, man kan njuta av sommarsjöfarten, se båtar slussa och ströva runt i området. Men inte en soffa att sitta på i slussområdet! Varför finns inga soffor? På östra sidan vid Kusens Backe finns obegränsade utrymmen att utnyttja. Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan Det är viktigt att vi tar till vara på våra strandpromenader i Södertälje på bästa vis, och det finns också goda möjligheter att utveckla dem. Området som nämns i medborgarfrågan tillhör Sjöfartsverket, men marken kan disponeras av kommunen efter samråd med markägaren. Jag anser att det är ett bra förslag att ha bänkar där, och kommer därför att ta upp detta med Sjöfartsverket, och ser gärna att frågeställaren medverkar vid ett sådant möte. I debatten deltar Anders Lago (s) och Mats Siljebrand (fp). Bengt Johansson TN 96

14 14 Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ersättare i kommunfullmäktige Bil A:58, Dnr KS 02/292 Länsstyrelsen har i beslut den 25 maj 2005 i Södertälje kommunfullmäktige utsett dels Björn Odén (m) till ny ersättare efter Dan Matsson (m), dels Barbro Östlund (s) till ny ersättare efter Bengt-Arne Åhrberg (s) samt dels Patrik Waldenström(mp) till ny ersättare efter Jerker Idestam-Almquist (mp). Länsstyrelsens beslut om nya ersättare i kommunfullmäktige läggs till handlingarna. 97 Antidiskrimineringsvägledare i kommunen Motion Bil A:60, Dnr KS 05/ Emil Barhebréus (fp) motion remitteras till kommunstyrelsen. 98 Hur har avskaffandet av hemtjänstinstruktörerna påverkat brukarna?

15 15 Interpellation Bil A:61, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Carin Magnusson (m) får ställa interpellationen till äldreomsorgsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. R-M Jacobsson 99 Företagsklimatet enligt Svenskt näringsliv, ett ras för Södertälje kommun! Interpellation Bil A:62, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Anne-Marie Larsson (m) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. A Lago 100 Hur står det till med företagsklimatet i Södertälje? Interpellation

16 16 Bil A:63, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. A Lago 101 Företagsklimatet i Södertälje blir allt sämre Interpellation Bil A:64, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Robert Halef (kd) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. A Lago 102 Offensiv mot sjukfrånvaron i kommunen Interpellation Bil A:65, Dnr KS 05/7

17 17 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. S Bergström 103 Idrottsanläggningar Interpellation Bil A:66, Dnr KS 05/7 Kommunfullmäktige medger att Tage Gripenstam (c) får ställa interpellationen till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet bordläggs att återupptas vid nästa sammanträde. A Lago 104 Boenderådens nya roll och framtid i Fornhöjden Medborgarförslag Bil A:67, Dnr KS 05/219

18 18 Kommunfullmäktiges presidiums bedömer att medborgarförslaget från Urban Hellström jämställs med en motion och att förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Urban Hellströms medborgarförslag remitteras till kommunstyrelsen. KS Urban Hellström

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 Tid och plats: Måndagen den 2 oktober 2006 klockan 17.00 17.40 S:ta Ragnhildsgården Mälargatan 2-4, Södertälje Närvarande: Se 146 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 Tid och plats: Måndagen den 29 oktober 2007 klockan 17.00 20.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 308 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (5) 2012-08-27 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07 Tid och plats: Måndagen den 7 mars 2005 klockan 17.00 21.00 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 17 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 14 mars 2005

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00 Kommunfullmäktige 1 (27) Tid och plats Måndagen den 23 november 2009 klockan 09.00-20.30 i sessionssal Demokratin, Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje Närvarande Se 196 Justerare Karin Östlund (S) Besim

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 Tid och plats: Måndagen den 10 september 2007 klockan 17.00 18.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 268 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Tid och plats: Måndagen den 19 december 2005 klockan 17.00 20.50 Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 212 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 28 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 Tid och plats Tisdagen den 12 december 2006 på Utbildningskontoret kl 19.00-21.50 214-226 Ledamöter Ersättare Johan Andersson (s), ordförande Nebil Aho (s) Aage Asikainen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS 2009-05-25 Sida 1 (19) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 25 maj 2009 kl.18.30-19.40. Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden.

Behandlade ärenden. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 1 Behandlade ärenden 52 Budgetuppföljning per 2010-08-31. 53 Delårsuppföljning per 2010-08-31. 54 Justering av målbeskrivning för fritidsnämnden. 55 Planeringsramar 2011. 56 Ansökan från Jägerborgs IF.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70-75 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-08-11 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00 18:55 Beslutande Claes Jägevall (FP), ordförande Ann-Britt Danielsson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-31 Tid och plats: Måndagen den 31 januari 2005 klockan 17.00 22.15 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 1 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 7 februari

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Barn och ungdomsnämnden 2007-01-16 EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(7) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 16 januari 2007, klockan 18:00-19:00, Stora soc Jan Runesten (m) ordf. Ingalill Säll (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Arbetsordning för Uppsala kommunfullmäktige; antagen den 7 september 2015 Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 81 ledamöter. I vallagen (1997:157) finns bestämmelser

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer