KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott 178 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 sida Tilldelningsbeslut elupphandling

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilldelningsbeslut elupphandling 2011 Dnr KSTK10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att leverantör som har lämnat det lägsta priset enligt inköpsmodellen fast pris antas som leverantör för perioden ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teknisk chef Ann Wahlgren bemyndigas att underteckna tilldelningsbeslut, fatta beslut om prissäkringstillfället för avtalsperioden samt teckna avtal med leverantören. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Ekerö kommun deltar i av SKL Kommentus AB samordnad upphandling av elkraftleveranser med avtalsstart Anbudstiden gick ut Den upphandlande myndigheten kan välja mellan 3 olika inköpsmodeller och har möjlighet att acceptera eller avstå pristillägget för Bra Miljöval-märkt el och Miljödeklarerad el. Ekerö kommun har skallkrav avseende möjlighet till elektronisk fakturering och samlingsfakturering utan extra kostnad. Ekerö kommuns utvärderingsgrund är anbud med lägst pris. Upphandlingen omfattar arvodet som leverantören begär för att leverera el enligt tre olika inköpsmodeller: 1) Rörligt elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. 2) Fast elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. Det totala kraftpriset räknas fram vid avropsdagen och är därefter fast under hela avtalsperioden. 3) Successiv prissäkring, avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning år. Kunden väljer fritt enligt NordPools löpande prisnoteringar. Under upphandlingsprocessen råder absolut sekretess avseende samtliga handlingar i upphandlingen. Den absoluta sekretessen upphör efter meddelande från SKL Kommentus som kommer att skicka tilldelningsbeslutet till anbudsgivare den 1 oktober. Beslutsunderlag - Tekniska kontorets sammanställning av anbud Expediering Tekniska kontoret SKL

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Monica Nilsson, planarkitekt Stefan Pellén, näringslivschef Therese Klaar, upphandlingschef Justering Justerare Jan-Eric Billter (FP) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Jan-Eric Billter (FP)

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 INNEHÅLL sida 179 Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1: Försäljning av tomter i Enlunda Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Förslag till ny upphandlingspolicy Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Delårsrapport per augusti Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Motion Installera hjärtstartare Motion Äldreombudsman Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Kommundirektören informerar...29

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Reservationer Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkanden. Yrkanden Peter Carpelan (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar avslag på Peter Carpelans (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutade 1998 att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. I anslutning till den senaste upphandlingen rådde viss oklarhet i begreppet grön el och även i huruvida ett sådant ställningstagande ligger i linje med Regeringens energipolitik. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell omprövning. Expediering Kommundirektören

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1:1 Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1, Ekerö kommun. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna mark- och exploateringsavtal avseende del av Ekerö Nibbla 1:1. Mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 är villkorat till att detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 vinner lagakraft Då planen har fördröjts och nu planeras bli antagen under 2011, har ett sidoavtal upprättats för att förlänga avtalstiden till Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - Tillägg till mark- och exploateringsavtal - Mark- och exploateringsavtal, Protokoll Kommunfullmäktige,

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Försäljning av tomter i Enlunda Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:15, till en köpeskilling om kronor godkänns. 2) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:16, till en köpeskilling om kronor godkänns. 3) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:17, till en köpeskilling om kronor godkänns. 4) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:18, till en köpeskilling om kronor godkänns. 5) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:19, till en köpeskilling om kronor godkänns. 6) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:35, till en köpeskilling om kronor godkänns. 7) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:37, till en köpeskilling om kronor godkänns. 8) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:36, till en köpeskilling om kronor godkänns. 9) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:38, till en köpeskilling om kronor godkänns. 10) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:20, till en köpeskilling om kronor godkänns.

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. 11) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:21, till en köpeskilling om kronor godkänns. 12) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:22, till en köpeskilling om kronor godkänns. 13) Kommunstyrelsens ordförande, Peter Carpelan, ges i uppdrag att underteckna alla till försäljningen hörande handlingar. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen delegation att verkställa försäljning av del av fastigheterna Skå-Eneby 1:11, 2:2, 3:8, 3:10, samt del av Troxhammar 1:2. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet gällande 10 st köpekontrakt av tomter i Enlunda. Mellan arbetsutskottet och kommunstyrelsens sammanträde tillkom försäljning av två tomter Skå-Eneby 2:20 och Skå-Eneby 2:21. Tidigare aktuell köpare av Skå-Eneby 2:22 bestämde sig också för att dra sig ur köpet och tomten förmedlades då på nytt till en ny köpare. Avtalen har även kompletterats med förtydligande gällande anslutningsavgift och rättigheter för vatten och avlopp. Därmed är samtliga av de 12 tomterna som varit ute till försäljning i Skå-Eneby sålda. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Fastighetskarta - Protokoll Kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Beslut Informationen noteras. Planeringssamordnaren informerar om det pågående arbetet med den tänkta utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Beslut Informationen noteras. Näringslivschefen informerar om tankar och idéer kring elektroniska reklam- och informationsskyltar. _

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Dnr KS09/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att genomföra programsamråd med upprättat material som underlag. I översiktsplanen sägs att kommunen ska verka för ett bättre centrum i med lokaler för butiker och kontor. Även nya bostäder planeras vid Träkvista torg med start under perioden I översiktsplanen sägs även att en planering för nya arbetsplatsområden inom hela kommunen ska göras. En inventering och planering för detta har påbörjats. Ett område ligger i anslutning till Träkvista torg. Kommunstyrelsen gav stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området vid Träkvista torg. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program, daterat Expediering Stadsarkitektkontoret

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till ny upphandlingspolicy Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun enligt förslag daterad Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar i Ekerö kommun. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Ekerö kommuns nuvarande upphandlingspolicy antogs av Kommunfullmäktige Med anledning av förändrad lagstiftning på området och förändringar i omvärlden, bör en ny upphandlingspolicy antas av Kommunfullmäktige. En policy ska uttrycka den politiska viljeinriktningen. En policy ska inte återge lagstiftningen på området. Inte heller ska den återge ansvarsfördelning och praktisk vardaglig tillämpning på upphandlingsområdet i den kommunala organisationen. Det senare uttrycks i Riktlinjer för anskaffning inom Ekerö kommun. Det dokumentet fastställs för tjänstemannaorganisationen av Kommundirektören. Riktlinjerna biläggs ärendet för kännedom, för att visa hur tjänstemannaorganisationen omhändertar policyn, lagar och organiserar sig. De huvudsakliga skillnaderna mellan den nuvarande upphandlingspolicyn och förslaget till ny policy är: Det finns ingen beloppsgräns för direktupphandling som ska fastställas lokalt. Beloppsgränsen styrs numer av nationellt angivna värden. Skrivningen kring hållbar utveckling har utifrån utvecklingen på området blivit mer specifik och tar sikte på metoder för kravställning och uppföljning. Det finns en uttalad vilja att anpassa anskaffningen i takt med att marknaden och de tekniska lösningarna förändras. Det finns en större tydlighet kring kommunens samspel med omvärlden.

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, PM Förslag till ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun, upphandlingschefen. Förslag till ny Upphandlingspolicy för Ekerö kommun Riktlinjer för anskaffning i Ekerö kommun rev.

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 18 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till ny upphandlingspolicy för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar för Ekerö kommun. Miljöpartiet ser att orden hållbarhet och miljökrav upprepas i dokumentet, men vi ser också flera oroväckande förbehåll vars betydelse måste klargöras. Politikerna får inte backa från att göra de nödvändiga avvägningarna mellan de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt, dvs vad får den långsiktiga hållbarheten kosta idag? Självklart måste god kvalitet och minskad miljöpåverkan få kosta mer initialt om det blir billigare i längden. Men det framgår inte hur totalkostnadstänkandet ska tillämpas. Riktlinjerna för upphandling måste preciseras alternativt måste varje kravspecifikation för upphandling tillställas politikerna för beslut. Det måste också klart framgå att alla upphandlade tjänster och produkter, utan förbehåll, ska uppfylla kraven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner. Det går inte att vifta bort kommunens upphandlingar som rutinärenden. Dagens system för att främja hållbar utveckling är uppbyggt på den liberala idén om konsumentmakt istället för tvingande lagstiftning. Många ekeröbor tar sitt ansvar och är noggranna med sina egna inköp. I det systemet måste givetvis även kommunen i sin egenskap av storkonsument ta sitt ansvar på allvar. Mälaröarna Eva Külper För miljöpartiet på Mälaröarna

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun tecknar överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län. 2) Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 3) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal i den samordnade upphandlingen, samt fatta beslut om smärre justeringar i samverkansöverenskommelsen vid behov 4) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att göra avrop på ramavtalen och fatta beslut om rutiner i administration mellan det gemensamma kansliet och Ekerö kommun 5) Kommunstyrelsen utser chefen för flyktingmottagningen och upphandlingschefen som kommunens kontaktpersoner i frågor som rör samhällsorienteringen. 6) Kommunstyrelsen beslutat att kommunledningskontoret ska återrapportera till Kommunstyrelsen beträffande utfallet av samverkan ett år efter att detta inletts. Ekerö kommun har en samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län är ett konkret steg i fördjupad samverkan mellan våra kommuner. De flyktingarna som kommer till kommunen efter 1 december 2010 skall erbjudas samhällsorientering på sitt hemspråk. Genom samverkan över kommungränserna kommer även mindre språkgrupper att kunna erbjudas detta. Genom olika projekt har en modell tagits fram. KSL, kommunerna i Stockholms län, har frågat Stockholms kommun om de kan vara moderkommun för en samordning. Stockholms kommun har bjudit in kommunerna i länet att vara med i en samordnad upphandling. Juridisk kompetens, såväl i Stockholms kommun som KSL, har granskat upplägget.

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande chefen för flyktingmottagningen, Förfrågan om deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam samordningsfunktion och samordnad upphandling Samhällsorientering för nyanlända förslag till regional samverkan och förfrågan till Stockholms stad PM o mail angående Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Vägledning angående beslutsfattande i medverkande kommuner.

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Delårsrapport per augusti 2010 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2010 läggs med godkännande till handlingarna. Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Rapport för Ekerö kommun inklusive koncernredovisning har upprättats för perioden januari till augusti Koncernens redovisar för perioden ett resultat på 102 mkr. Det är Ekerö kommun som i första hand skapar periodens resultat med 101 mkr efter eliminering mellan bolagen. AB Ekerö Bostäder bidrar till resultatet med 0,9 mkr. Kommunens resultat för perioden uppgår till 102 mkr, en positiv avvikelse med 80 mkr jämfört budget 21 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, större intäkt från reavinster av försäljningar och för perioden en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 63 mkr. Det motsvarar 5,5 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 7 mkr, med 56 mkr. Den positiva prognosen för kommunen är ett resultat av två avgörande poster. Dels högre nivå på försäljningsintäkter. Intäkten beräknas till 58 mkr vilket överstiger budgeten med 33 mkr. Dels uppgår prognosen för skatt, utjämning och fastighetsavgift till sammanlagt mkr vilket är 25 mkr utöver budget. Förbättrad tillväxt i skatteunderlaget i riket ligger bakom den högre intäkten. Balanskravet är uppfyllt för perioden och i helårsprognosen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2010 är konjunkturanpassat och uppgår till ett resultat 0,6 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Målet överträffas. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att årets investeringar ska finansieras med egna medel. Bedömningen är att målet kommer att uppnås vid årets slut. Det är sannolikt att den nu lagda investeringsprognosen är överskattad. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtanden ekonomichefen, PM Delårsrapport per augusti Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att buteljerat vatten endast används då det efterfrågas och kan anses som särskilt motiverat. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen ska anses behandlad. Solveig Brunstedt (C), Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit att Ekerö Kommunfullmäktige måtte besluta att kommunen bör avstå från inköp av buteljerat dricksvatten i Ekerö kommuns verksamheter. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Installera hjärtstartare Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att arbetet med att placera ut hjärtstartare redan pågår. Desirée Björk (Ö), Inger Blomberg (Ö), Ylva Forslid (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att möjligheterna att placera hjärtstartare i kommunens ytterdelar utreds. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande säkerhetssamordnaren Motion av Öpartiet Protokoll Kommunfullmäktige

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Äldreombudsman Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Tommy Liljeros (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att: Ekerö kommun ska inrätta en tjänst som äldreombudsman. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige,

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit: Att kommunen skyndsamt utreder utbyggnad av Ekgården. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna avseende arvodering av heltidsarvoderade förtroendevald ska bibehållas i enlighet med nu gällande bestämmelser i KFS 07:1. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förändringarna förs in i KFS 07:1. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att följande stycke förs in under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden i KFS 07:1: - Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att rekommendera styrelsen för AB Ekerö Bostäder att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i AB Ekerö Bostäder, samt att övriga bestämmelser i KFS 07:1 skall gälla för AB Ekerö Bostäder. 6) Då arvodeskommittén nu fullgjort sitt uppdrag föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att entlediga arvodeskommitténs ledamöter och ersättare. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgörs idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.

27 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Yrkanden beslutspunkt 1 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till M:s; FP:s, KD:s, S:s och MP:s förslag i arvodeskommittén om bibehållen arvodering av heltidsarvoderade förtroendevalda i enlighet med nu gällande bestämmelser. Solveig Brunstedt (C) och Jan-Eric Billter (FP) yrkar att oppositionsrådets tjänstgöringsgrad ska vara 50 % av kommunalrådets. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Yrkanden beslutspunkt 2 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till arvodeskommitténs övriga förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden med följande tillägg i KFS 07:1 under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden: Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. Eva Külper (MP) yrkar i andra hand avslag på arvodeskommitténs förslag till förändringar samt Peter Carpelans (M) föreslagna tillägg. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Arvodeskommittén har tagit fram förslag till förändrade bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS07:1 ink. bilagor. De föreslagna förändringarna återfinns i en bilaga till arvodeskommitténs protokoll. Beslutsunderlag - Protokoll Arvodeskommittén Nu gällande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 inkl. bilagor

28 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 28 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till politikerarvoden för kommande mandatperiod. Förslaget till utformning av partistöd är oacceptabelt. Genom att grundstödet per parti är satt till endast kr medan stödet per mandat höjts till hela kr missgynnas de mindre partierna och det största partiet får ett orimligt stort partistöd på skattebetalarnas bekostnad. Det resulterar i att t.ex. moderata samlingspartiet på Ekerö med sina 18 mandat under mandatperioden kommer att kvittera ut kr i partistöd exkl. utbildningsstöd medan t.ex. centerpartiet får nöja sig med kr. Naturligtvis bör partistödet öka och minska med antalet mandat mer men de flesta kommuner har en konstruktion där grundstödet är 2-4 gånger större än mandatstödet. Det ger mångfald och vitalitet i politiken när också de mindre partierna ges en reell möjlighet att utveckla och föra fram sin politik. Demokrati i praktiken bygger på en fungerande opposition. Den missgynnsamma konstruktionen i Ekerö kommun förstärks ytterligare av att de större partierna dessutom förses med varsin heltidsarvoderad politiker medan övriga partier får nöja sig med gruppledararvoden i storleksordningen 5% av heltidsarvodet. Kommunalrådsarvodet höjdes mellan 2007 och 2009 från kr/månad till kr/mån genom att automatisk uppräkning med den genomsnittliga procentuella löneökningen som vid varje tidpunkt bestäms för kommunens förvaltningschefer. Det förefaller vara en osund konstruktion som också borde ses över då den riskerar att bli kostnadsdrivande: Det blir särskilt uppenbart när kommundirektörens lönehöjningar som bestäms av kommunalrådet själv, automatiskt får genomslag på kommunalrådets egen ersättning. Eva Külper För miljöpartiet

29 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Upprustning av parkeringen vid kommunhuset

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ...

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ... Tid och plats, 16:00 17:40 i Mälarökyrkan(nedre plan) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP), 1:e v ordf. Sivert Åkerljung

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10 1 Tid och plats Måndagen den 10 december 2012, kl. 16.00 i Debatten Beslutande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M), ordf. jäv 127 Ulf Sagström (M) Robert Claussnitzer (M) jäv 126 Gunnar Pihl (FP) Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige. 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats

VALNÄMNDEN. Protokoll 2012-01-24. Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen. Tid och plats Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2012, kl 18-20 i Dialogen Beslutande Ledamöter Göran Löfgren (M), ordförande Bo Hammarlund (FP) Anna-Carin Stålgren (KD) Ann-Britt Lindberg (C) Madeleine Mjöberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande

Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP) ordförande Sida 1/5 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 15.00 15.15 Beslutande Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Torbjörn Ekelund (FP)

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer