KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott 178 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 sida Tilldelningsbeslut elupphandling

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilldelningsbeslut elupphandling 2011 Dnr KSTK10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att leverantör som har lämnat det lägsta priset enligt inköpsmodellen fast pris antas som leverantör för perioden ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teknisk chef Ann Wahlgren bemyndigas att underteckna tilldelningsbeslut, fatta beslut om prissäkringstillfället för avtalsperioden samt teckna avtal med leverantören. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Ekerö kommun deltar i av SKL Kommentus AB samordnad upphandling av elkraftleveranser med avtalsstart Anbudstiden gick ut Den upphandlande myndigheten kan välja mellan 3 olika inköpsmodeller och har möjlighet att acceptera eller avstå pristillägget för Bra Miljöval-märkt el och Miljödeklarerad el. Ekerö kommun har skallkrav avseende möjlighet till elektronisk fakturering och samlingsfakturering utan extra kostnad. Ekerö kommuns utvärderingsgrund är anbud med lägst pris. Upphandlingen omfattar arvodet som leverantören begär för att leverera el enligt tre olika inköpsmodeller: 1) Rörligt elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. 2) Fast elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. Det totala kraftpriset räknas fram vid avropsdagen och är därefter fast under hela avtalsperioden. 3) Successiv prissäkring, avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning år. Kunden väljer fritt enligt NordPools löpande prisnoteringar. Under upphandlingsprocessen råder absolut sekretess avseende samtliga handlingar i upphandlingen. Den absoluta sekretessen upphör efter meddelande från SKL Kommentus som kommer att skicka tilldelningsbeslutet till anbudsgivare den 1 oktober. Beslutsunderlag - Tekniska kontorets sammanställning av anbud Expediering Tekniska kontoret SKL

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Monica Nilsson, planarkitekt Stefan Pellén, näringslivschef Therese Klaar, upphandlingschef Justering Justerare Jan-Eric Billter (FP) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Jan-Eric Billter (FP)

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 INNEHÅLL sida 179 Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1: Försäljning av tomter i Enlunda Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Förslag till ny upphandlingspolicy Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Delårsrapport per augusti Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Motion Installera hjärtstartare Motion Äldreombudsman Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Kommundirektören informerar...29

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Reservationer Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkanden. Yrkanden Peter Carpelan (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar avslag på Peter Carpelans (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutade 1998 att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. I anslutning till den senaste upphandlingen rådde viss oklarhet i begreppet grön el och även i huruvida ett sådant ställningstagande ligger i linje med Regeringens energipolitik. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell omprövning. Expediering Kommundirektören

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1:1 Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1, Ekerö kommun. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna mark- och exploateringsavtal avseende del av Ekerö Nibbla 1:1. Mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 är villkorat till att detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 vinner lagakraft Då planen har fördröjts och nu planeras bli antagen under 2011, har ett sidoavtal upprättats för att förlänga avtalstiden till Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - Tillägg till mark- och exploateringsavtal - Mark- och exploateringsavtal, Protokoll Kommunfullmäktige,

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Försäljning av tomter i Enlunda Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:15, till en köpeskilling om kronor godkänns. 2) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:16, till en köpeskilling om kronor godkänns. 3) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:17, till en köpeskilling om kronor godkänns. 4) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:18, till en köpeskilling om kronor godkänns. 5) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:19, till en köpeskilling om kronor godkänns. 6) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:35, till en köpeskilling om kronor godkänns. 7) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:37, till en köpeskilling om kronor godkänns. 8) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:36, till en köpeskilling om kronor godkänns. 9) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:38, till en köpeskilling om kronor godkänns. 10) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:20, till en köpeskilling om kronor godkänns.

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. 11) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:21, till en köpeskilling om kronor godkänns. 12) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:22, till en köpeskilling om kronor godkänns. 13) Kommunstyrelsens ordförande, Peter Carpelan, ges i uppdrag att underteckna alla till försäljningen hörande handlingar. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen delegation att verkställa försäljning av del av fastigheterna Skå-Eneby 1:11, 2:2, 3:8, 3:10, samt del av Troxhammar 1:2. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet gällande 10 st köpekontrakt av tomter i Enlunda. Mellan arbetsutskottet och kommunstyrelsens sammanträde tillkom försäljning av två tomter Skå-Eneby 2:20 och Skå-Eneby 2:21. Tidigare aktuell köpare av Skå-Eneby 2:22 bestämde sig också för att dra sig ur köpet och tomten förmedlades då på nytt till en ny köpare. Avtalen har även kompletterats med förtydligande gällande anslutningsavgift och rättigheter för vatten och avlopp. Därmed är samtliga av de 12 tomterna som varit ute till försäljning i Skå-Eneby sålda. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Fastighetskarta - Protokoll Kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Beslut Informationen noteras. Planeringssamordnaren informerar om det pågående arbetet med den tänkta utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Beslut Informationen noteras. Näringslivschefen informerar om tankar och idéer kring elektroniska reklam- och informationsskyltar. _

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Dnr KS09/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att genomföra programsamråd med upprättat material som underlag. I översiktsplanen sägs att kommunen ska verka för ett bättre centrum i med lokaler för butiker och kontor. Även nya bostäder planeras vid Träkvista torg med start under perioden I översiktsplanen sägs även att en planering för nya arbetsplatsområden inom hela kommunen ska göras. En inventering och planering för detta har påbörjats. Ett område ligger i anslutning till Träkvista torg. Kommunstyrelsen gav stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området vid Träkvista torg. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program, daterat Expediering Stadsarkitektkontoret

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till ny upphandlingspolicy Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun enligt förslag daterad Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar i Ekerö kommun. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Ekerö kommuns nuvarande upphandlingspolicy antogs av Kommunfullmäktige Med anledning av förändrad lagstiftning på området och förändringar i omvärlden, bör en ny upphandlingspolicy antas av Kommunfullmäktige. En policy ska uttrycka den politiska viljeinriktningen. En policy ska inte återge lagstiftningen på området. Inte heller ska den återge ansvarsfördelning och praktisk vardaglig tillämpning på upphandlingsområdet i den kommunala organisationen. Det senare uttrycks i Riktlinjer för anskaffning inom Ekerö kommun. Det dokumentet fastställs för tjänstemannaorganisationen av Kommundirektören. Riktlinjerna biläggs ärendet för kännedom, för att visa hur tjänstemannaorganisationen omhändertar policyn, lagar och organiserar sig. De huvudsakliga skillnaderna mellan den nuvarande upphandlingspolicyn och förslaget till ny policy är: Det finns ingen beloppsgräns för direktupphandling som ska fastställas lokalt. Beloppsgränsen styrs numer av nationellt angivna värden. Skrivningen kring hållbar utveckling har utifrån utvecklingen på området blivit mer specifik och tar sikte på metoder för kravställning och uppföljning. Det finns en uttalad vilja att anpassa anskaffningen i takt med att marknaden och de tekniska lösningarna förändras. Det finns en större tydlighet kring kommunens samspel med omvärlden.

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, PM Förslag till ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun, upphandlingschefen. Förslag till ny Upphandlingspolicy för Ekerö kommun Riktlinjer för anskaffning i Ekerö kommun rev.

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 18 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till ny upphandlingspolicy för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar för Ekerö kommun. Miljöpartiet ser att orden hållbarhet och miljökrav upprepas i dokumentet, men vi ser också flera oroväckande förbehåll vars betydelse måste klargöras. Politikerna får inte backa från att göra de nödvändiga avvägningarna mellan de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt, dvs vad får den långsiktiga hållbarheten kosta idag? Självklart måste god kvalitet och minskad miljöpåverkan få kosta mer initialt om det blir billigare i längden. Men det framgår inte hur totalkostnadstänkandet ska tillämpas. Riktlinjerna för upphandling måste preciseras alternativt måste varje kravspecifikation för upphandling tillställas politikerna för beslut. Det måste också klart framgå att alla upphandlade tjänster och produkter, utan förbehåll, ska uppfylla kraven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner. Det går inte att vifta bort kommunens upphandlingar som rutinärenden. Dagens system för att främja hållbar utveckling är uppbyggt på den liberala idén om konsumentmakt istället för tvingande lagstiftning. Många ekeröbor tar sitt ansvar och är noggranna med sina egna inköp. I det systemet måste givetvis även kommunen i sin egenskap av storkonsument ta sitt ansvar på allvar. Mälaröarna Eva Külper För miljöpartiet på Mälaröarna

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun tecknar överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län. 2) Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 3) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal i den samordnade upphandlingen, samt fatta beslut om smärre justeringar i samverkansöverenskommelsen vid behov 4) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att göra avrop på ramavtalen och fatta beslut om rutiner i administration mellan det gemensamma kansliet och Ekerö kommun 5) Kommunstyrelsen utser chefen för flyktingmottagningen och upphandlingschefen som kommunens kontaktpersoner i frågor som rör samhällsorienteringen. 6) Kommunstyrelsen beslutat att kommunledningskontoret ska återrapportera till Kommunstyrelsen beträffande utfallet av samverkan ett år efter att detta inletts. Ekerö kommun har en samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län är ett konkret steg i fördjupad samverkan mellan våra kommuner. De flyktingarna som kommer till kommunen efter 1 december 2010 skall erbjudas samhällsorientering på sitt hemspråk. Genom samverkan över kommungränserna kommer även mindre språkgrupper att kunna erbjudas detta. Genom olika projekt har en modell tagits fram. KSL, kommunerna i Stockholms län, har frågat Stockholms kommun om de kan vara moderkommun för en samordning. Stockholms kommun har bjudit in kommunerna i länet att vara med i en samordnad upphandling. Juridisk kompetens, såväl i Stockholms kommun som KSL, har granskat upplägget.

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande chefen för flyktingmottagningen, Förfrågan om deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam samordningsfunktion och samordnad upphandling Samhällsorientering för nyanlända förslag till regional samverkan och förfrågan till Stockholms stad PM o mail angående Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Vägledning angående beslutsfattande i medverkande kommuner.

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Delårsrapport per augusti 2010 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2010 läggs med godkännande till handlingarna. Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Rapport för Ekerö kommun inklusive koncernredovisning har upprättats för perioden januari till augusti Koncernens redovisar för perioden ett resultat på 102 mkr. Det är Ekerö kommun som i första hand skapar periodens resultat med 101 mkr efter eliminering mellan bolagen. AB Ekerö Bostäder bidrar till resultatet med 0,9 mkr. Kommunens resultat för perioden uppgår till 102 mkr, en positiv avvikelse med 80 mkr jämfört budget 21 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, större intäkt från reavinster av försäljningar och för perioden en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 63 mkr. Det motsvarar 5,5 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 7 mkr, med 56 mkr. Den positiva prognosen för kommunen är ett resultat av två avgörande poster. Dels högre nivå på försäljningsintäkter. Intäkten beräknas till 58 mkr vilket överstiger budgeten med 33 mkr. Dels uppgår prognosen för skatt, utjämning och fastighetsavgift till sammanlagt mkr vilket är 25 mkr utöver budget. Förbättrad tillväxt i skatteunderlaget i riket ligger bakom den högre intäkten. Balanskravet är uppfyllt för perioden och i helårsprognosen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2010 är konjunkturanpassat och uppgår till ett resultat 0,6 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Målet överträffas. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att årets investeringar ska finansieras med egna medel. Bedömningen är att målet kommer att uppnås vid årets slut. Det är sannolikt att den nu lagda investeringsprognosen är överskattad. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtanden ekonomichefen, PM Delårsrapport per augusti Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att buteljerat vatten endast används då det efterfrågas och kan anses som särskilt motiverat. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen ska anses behandlad. Solveig Brunstedt (C), Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit att Ekerö Kommunfullmäktige måtte besluta att kommunen bör avstå från inköp av buteljerat dricksvatten i Ekerö kommuns verksamheter. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Installera hjärtstartare Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att arbetet med att placera ut hjärtstartare redan pågår. Desirée Björk (Ö), Inger Blomberg (Ö), Ylva Forslid (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att möjligheterna att placera hjärtstartare i kommunens ytterdelar utreds. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande säkerhetssamordnaren Motion av Öpartiet Protokoll Kommunfullmäktige

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Äldreombudsman Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Tommy Liljeros (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att: Ekerö kommun ska inrätta en tjänst som äldreombudsman. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige,

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit: Att kommunen skyndsamt utreder utbyggnad av Ekgården. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna avseende arvodering av heltidsarvoderade förtroendevald ska bibehållas i enlighet med nu gällande bestämmelser i KFS 07:1. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förändringarna förs in i KFS 07:1. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att följande stycke förs in under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden i KFS 07:1: - Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att rekommendera styrelsen för AB Ekerö Bostäder att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i AB Ekerö Bostäder, samt att övriga bestämmelser i KFS 07:1 skall gälla för AB Ekerö Bostäder. 6) Då arvodeskommittén nu fullgjort sitt uppdrag föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att entlediga arvodeskommitténs ledamöter och ersättare. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgörs idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.

27 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Yrkanden beslutspunkt 1 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till M:s; FP:s, KD:s, S:s och MP:s förslag i arvodeskommittén om bibehållen arvodering av heltidsarvoderade förtroendevalda i enlighet med nu gällande bestämmelser. Solveig Brunstedt (C) och Jan-Eric Billter (FP) yrkar att oppositionsrådets tjänstgöringsgrad ska vara 50 % av kommunalrådets. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Yrkanden beslutspunkt 2 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till arvodeskommitténs övriga förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden med följande tillägg i KFS 07:1 under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden: Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. Eva Külper (MP) yrkar i andra hand avslag på arvodeskommitténs förslag till förändringar samt Peter Carpelans (M) föreslagna tillägg. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Arvodeskommittén har tagit fram förslag till förändrade bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS07:1 ink. bilagor. De föreslagna förändringarna återfinns i en bilaga till arvodeskommitténs protokoll. Beslutsunderlag - Protokoll Arvodeskommittén Nu gällande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 inkl. bilagor

28 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 28 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till politikerarvoden för kommande mandatperiod. Förslaget till utformning av partistöd är oacceptabelt. Genom att grundstödet per parti är satt till endast kr medan stödet per mandat höjts till hela kr missgynnas de mindre partierna och det största partiet får ett orimligt stort partistöd på skattebetalarnas bekostnad. Det resulterar i att t.ex. moderata samlingspartiet på Ekerö med sina 18 mandat under mandatperioden kommer att kvittera ut kr i partistöd exkl. utbildningsstöd medan t.ex. centerpartiet får nöja sig med kr. Naturligtvis bör partistödet öka och minska med antalet mandat mer men de flesta kommuner har en konstruktion där grundstödet är 2-4 gånger större än mandatstödet. Det ger mångfald och vitalitet i politiken när också de mindre partierna ges en reell möjlighet att utveckla och föra fram sin politik. Demokrati i praktiken bygger på en fungerande opposition. Den missgynnsamma konstruktionen i Ekerö kommun förstärks ytterligare av att de större partierna dessutom förses med varsin heltidsarvoderad politiker medan övriga partier får nöja sig med gruppledararvoden i storleksordningen 5% av heltidsarvodet. Kommunalrådsarvodet höjdes mellan 2007 och 2009 från kr/månad till kr/mån genom att automatisk uppräkning med den genomsnittliga procentuella löneökningen som vid varje tidpunkt bestäms för kommunens förvaltningschefer. Det förefaller vara en osund konstruktion som också borde ses över då den riskerar att bli kostnadsdrivande: Det blir särskilt uppenbart när kommundirektörens lönehöjningar som bestäms av kommunalrådet själv, automatiskt får genomslag på kommunalrådets egen ersättning. Eva Külper För miljöpartiet

29 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Upprustning av parkeringen vid kommunhuset

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 13.00-16.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 27 april 2010, kl. 10.00-15.00 i biblioteket, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.00-19.05 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 13.00-15.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (6) 2016-04-07 3 1(6) Plats och tid Sal 16 i Åre Gymnasieskola i Järpen kl. 08.00 9.00. Beslutande Peter Bergman, S, ordförande Martine Eng, S Maths Larsson, S Veronika Hammarfjäll, S Håkan Karlsson, M (ersätter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2011, kl. 13.00-17.30 i Debatten, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3)

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3) Kommunhusets rum 386, kl 08.45-09.00 Peter Carpelan (m), orf Lennart Nilssson (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Ulric Andersen (s) Krister Skånberg (mp) Tommy Liljeros (ö) Tjänstgörande Jan

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13.00-17.30 rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik

Läs mer

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande, jäv 236 Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 december 2015 kl. 08.00-12.45 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 16.30-17.50 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Jan-Eric Anselmsson (C) Bodil Lindsjö Benrabah (S), fr.o.m. 118

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 24 maj 2011, kl. 13.00-16.40 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer