KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott 178 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 sida Tilldelningsbeslut elupphandling

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilldelningsbeslut elupphandling 2011 Dnr KSTK10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att leverantör som har lämnat det lägsta priset enligt inköpsmodellen fast pris antas som leverantör för perioden ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teknisk chef Ann Wahlgren bemyndigas att underteckna tilldelningsbeslut, fatta beslut om prissäkringstillfället för avtalsperioden samt teckna avtal med leverantören. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Ekerö kommun deltar i av SKL Kommentus AB samordnad upphandling av elkraftleveranser med avtalsstart Anbudstiden gick ut Den upphandlande myndigheten kan välja mellan 3 olika inköpsmodeller och har möjlighet att acceptera eller avstå pristillägget för Bra Miljöval-märkt el och Miljödeklarerad el. Ekerö kommun har skallkrav avseende möjlighet till elektronisk fakturering och samlingsfakturering utan extra kostnad. Ekerö kommuns utvärderingsgrund är anbud med lägst pris. Upphandlingen omfattar arvodet som leverantören begär för att leverera el enligt tre olika inköpsmodeller: 1) Rörligt elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. 2) Fast elpris, avtalstid 1, 2, 3 eller 4 år. Det totala kraftpriset räknas fram vid avropsdagen och är därefter fast under hela avtalsperioden. 3) Successiv prissäkring, avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning år. Kunden väljer fritt enligt NordPools löpande prisnoteringar. Under upphandlingsprocessen råder absolut sekretess avseende samtliga handlingar i upphandlingen. Den absoluta sekretessen upphör efter meddelande från SKL Kommentus som kommer att skicka tilldelningsbeslutet till anbudsgivare den 1 oktober. Beslutsunderlag - Tekniska kontorets sammanställning av anbud Expediering Tekniska kontoret SKL

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, Kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Monica Nilsson, planarkitekt Stefan Pellén, näringslivschef Therese Klaar, upphandlingschef Justering Justerare Jan-Eric Billter (FP) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Jan-Eric Billter (FP)

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 INNEHÅLL sida 179 Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1: Försäljning av tomter i Enlunda Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Förslag till ny upphandlingspolicy Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Delårsrapport per augusti Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Motion Installera hjärtstartare Motion Äldreombudsman Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Kommundirektören informerar...29

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Uppdrag till kommundirektören Framtida elupphandlingar Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Reservationer Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkanden. Yrkanden Peter Carpelan (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag till eventuell omprövning av Kommunfullmäktiges ställningstagande att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar avslag på Peter Carpelans (M) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutade 1998 att grön el ska upphandlas till kommunens fastigheter och anläggningar. I anslutning till den senaste upphandlingen rådde viss oklarhet i begreppet grön el och även i huruvida ett sådant ställningstagande ligger i linje med Regeringens energipolitik. Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell omprövning. Expediering Kommundirektören

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilläggsavtal rörande exploatering del av Ekerö-Nibbla 1:1 Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna tillägg till mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1, Ekerö kommun. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna mark- och exploateringsavtal avseende del av Ekerö Nibbla 1:1. Mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 är villkorat till att detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 vinner lagakraft Då planen har fördröjts och nu planeras bli antagen under 2011, har ett sidoavtal upprättats för att förlänga avtalstiden till Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, - Tillägg till mark- och exploateringsavtal - Mark- och exploateringsavtal, Protokoll Kommunfullmäktige,

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Försäljning av tomter i Enlunda Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:15, till en köpeskilling om kronor godkänns. 2) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:16, till en köpeskilling om kronor godkänns. 3) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:17, till en köpeskilling om kronor godkänns. 4) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:18, till en köpeskilling om kronor godkänns. 5) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:19, till en köpeskilling om kronor godkänns. 6) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:35, till en köpeskilling om kronor godkänns. 7) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:37, till en köpeskilling om kronor godkänns. 8) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:36, till en köpeskilling om kronor godkänns. 9) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund, undertecknat av köparen , beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 3:38, till en köpeskilling om kronor godkänns. 10) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:20, till en köpeskilling om kronor godkänns.

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. 11) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:21, till en köpeskilling om kronor godkänns. 12) Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB, undertecknat av köparen Beträffande försäljning av fastigheten Skå-Eneby 2:22, till en köpeskilling om kronor godkänns. 13) Kommunstyrelsens ordförande, Peter Carpelan, ges i uppdrag att underteckna alla till försäljningen hörande handlingar. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen delegation att verkställa försäljning av del av fastigheterna Skå-Eneby 1:11, 2:2, 3:8, 3:10, samt del av Troxhammar 1:2. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet gällande 10 st köpekontrakt av tomter i Enlunda. Mellan arbetsutskottet och kommunstyrelsens sammanträde tillkom försäljning av två tomter Skå-Eneby 2:20 och Skå-Eneby 2:21. Tidigare aktuell köpare av Skå-Eneby 2:22 bestämde sig också för att dra sig ur köpet och tomten förmedlades då på nytt till en ny köpare. Avtalen har även kompletterats med förtydligande gällande anslutningsavgift och rättigheter för vatten och avlopp. Därmed är samtliga av de 12 tomterna som varit ute till försäljning i Skå-Eneby sålda. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Fastighetskarta - Protokoll Kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Håkan Borgenby och Sandra Roos - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Ulf Källman - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Staffan Törnqvist och Gabriella Hosszu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Martin Stjernberg och Linnea Ward - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Johanna Erzurumlu och Onur Erzurumlu - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Sten Lindberg och Jeannie Gillqvist- Lindberg - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Henrik Westin - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Per Hübinette och Alexandra Please - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och Jenny Lindahl och Johan Näslund - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB - Köpekontrakt mellan Ekerö kommun och X-SIV Bygg AB

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge Beslut Informationen noteras. Planeringssamordnaren informerar om det pågående arbetet med den tänkta utsmyckning av Tappströmsrondellen och Jungfrusunds färjeläge.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Informationsskyltar i Ekerö kommun Beslut Informationen noteras. Näringslivschefen informerar om tankar och idéer kring elektroniska reklam- och informationsskyltar. _

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Träkvista 27:1 m.fl. (Träkvista torg) beslut om programsamråd Dnr KS09/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att genomföra programsamråd med upprättat material som underlag. I översiktsplanen sägs att kommunen ska verka för ett bättre centrum i med lokaler för butiker och kontor. Även nya bostäder planeras vid Träkvista torg med start under perioden I översiktsplanen sägs även att en planering för nya arbetsplatsområden inom hela kommunen ska göras. En inventering och planering för detta har påbörjats. Ett område ligger i anslutning till Träkvista torg. Kommunstyrelsen gav stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området vid Träkvista torg. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program, daterat Expediering Stadsarkitektkontoret

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till ny upphandlingspolicy Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun enligt förslag daterad Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar i Ekerö kommun. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Ekerö kommuns nuvarande upphandlingspolicy antogs av Kommunfullmäktige Med anledning av förändrad lagstiftning på området och förändringar i omvärlden, bör en ny upphandlingspolicy antas av Kommunfullmäktige. En policy ska uttrycka den politiska viljeinriktningen. En policy ska inte återge lagstiftningen på området. Inte heller ska den återge ansvarsfördelning och praktisk vardaglig tillämpning på upphandlingsområdet i den kommunala organisationen. Det senare uttrycks i Riktlinjer för anskaffning inom Ekerö kommun. Det dokumentet fastställs för tjänstemannaorganisationen av Kommundirektören. Riktlinjerna biläggs ärendet för kännedom, för att visa hur tjänstemannaorganisationen omhändertar policyn, lagar och organiserar sig. De huvudsakliga skillnaderna mellan den nuvarande upphandlingspolicyn och förslaget till ny policy är: Det finns ingen beloppsgräns för direktupphandling som ska fastställas lokalt. Beloppsgränsen styrs numer av nationellt angivna värden. Skrivningen kring hållbar utveckling har utifrån utvecklingen på området blivit mer specifik och tar sikte på metoder för kravställning och uppföljning. Det finns en uttalad vilja att anpassa anskaffningen i takt med att marknaden och de tekniska lösningarna förändras. Det finns en större tydlighet kring kommunens samspel med omvärlden.

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, PM Förslag till ny upphandlingspolicy för Ekerö kommun, upphandlingschefen. Förslag till ny Upphandlingspolicy för Ekerö kommun Riktlinjer för anskaffning i Ekerö kommun rev.

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 18 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till ny upphandlingspolicy för förtydligande och precisering av vilka kvalitets- och hållbarhetsnivåer som skall gälla vid upphandlingar för Ekerö kommun. Miljöpartiet ser att orden hållbarhet och miljökrav upprepas i dokumentet, men vi ser också flera oroväckande förbehåll vars betydelse måste klargöras. Politikerna får inte backa från att göra de nödvändiga avvägningarna mellan de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt, dvs vad får den långsiktiga hållbarheten kosta idag? Självklart måste god kvalitet och minskad miljöpåverkan få kosta mer initialt om det blir billigare i längden. Men det framgår inte hur totalkostnadstänkandet ska tillämpas. Riktlinjerna för upphandling måste preciseras alternativt måste varje kravspecifikation för upphandling tillställas politikerna för beslut. Det måste också klart framgå att alla upphandlade tjänster och produkter, utan förbehåll, ska uppfylla kraven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s grundläggande konventioner. Det går inte att vifta bort kommunens upphandlingar som rutinärenden. Dagens system för att främja hållbar utveckling är uppbyggt på den liberala idén om konsumentmakt istället för tvingande lagstiftning. Många ekeröbor tar sitt ansvar och är noggranna med sina egna inköp. I det systemet måste givetvis även kommunen i sin egenskap av storkonsument ta sitt ansvar på allvar. Mälaröarna Eva Külper För miljöpartiet på Mälaröarna

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun tecknar överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län. 2) Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 3) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal i den samordnade upphandlingen, samt fatta beslut om smärre justeringar i samverkansöverenskommelsen vid behov 4) Kommunstyrelsen beslutar att chefen för flyktingmottagningen får i uppdrag att göra avrop på ramavtalen och fatta beslut om rutiner i administration mellan det gemensamma kansliet och Ekerö kommun 5) Kommunstyrelsen utser chefen för flyktingmottagningen och upphandlingschefen som kommunens kontaktpersoner i frågor som rör samhällsorienteringen. 6) Kommunstyrelsen beslutat att kommunledningskontoret ska återrapportera till Kommunstyrelsen beträffande utfallet av samverkan ett år efter att detta inletts. Ekerö kommun har en samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län är ett konkret steg i fördjupad samverkan mellan våra kommuner. De flyktingarna som kommer till kommunen efter 1 december 2010 skall erbjudas samhällsorientering på sitt hemspråk. Genom samverkan över kommungränserna kommer även mindre språkgrupper att kunna erbjudas detta. Genom olika projekt har en modell tagits fram. KSL, kommunerna i Stockholms län, har frågat Stockholms kommun om de kan vara moderkommun för en samordning. Stockholms kommun har bjudit in kommunerna i länet att vara med i en samordnad upphandling. Juridisk kompetens, såväl i Stockholms kommun som KSL, har granskat upplägget.

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande chefen för flyktingmottagningen, Förfrågan om deltagande i regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare. Överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering för nyanlända invandrare i Stockholms län Regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam samordningsfunktion och samordnad upphandling Samhällsorientering för nyanlända förslag till regional samverkan och förfrågan till Stockholms stad PM o mail angående Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Vägledning angående beslutsfattande i medverkande kommuner.

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Delårsrapport per augusti 2010 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisning per augusti 2010 läggs med godkännande till handlingarna. Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Rapport för Ekerö kommun inklusive koncernredovisning har upprättats för perioden januari till augusti Koncernens redovisar för perioden ett resultat på 102 mkr. Det är Ekerö kommun som i första hand skapar periodens resultat med 101 mkr efter eliminering mellan bolagen. AB Ekerö Bostäder bidrar till resultatet med 0,9 mkr. Kommunens resultat för perioden uppgår till 102 mkr, en positiv avvikelse med 80 mkr jämfört budget 21 mkr. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, större intäkt från reavinster av försäljningar och för perioden en positiv resultatavvikelse i övrigt för verksamheten. Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 63 mkr. Det motsvarar 5,5 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger det budgeterade resultatet 7 mkr, med 56 mkr. Den positiva prognosen för kommunen är ett resultat av två avgörande poster. Dels högre nivå på försäljningsintäkter. Intäkten beräknas till 58 mkr vilket överstiger budgeten med 33 mkr. Dels uppgår prognosen för skatt, utjämning och fastighetsavgift till sammanlagt mkr vilket är 25 mkr utöver budget. Förbättrad tillväxt i skatteunderlaget i riket ligger bakom den högre intäkten. Balanskravet är uppfyllt för perioden och i helårsprognosen. Kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2010 är konjunkturanpassat och uppgår till ett resultat 0,6 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Målet överträffas. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att årets investeringar ska finansieras med egna medel. Bedömningen är att målet kommer att uppnås vid årets slut. Det är sannolikt att den nu lagda investeringsprognosen är överskattad. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtanden ekonomichefen, PM Delårsrapport per augusti Verksamhetsredovisningar från nämnder, Ks-kontor och produktionsområden

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Kommunens inköp av buteljerat dricksvatten Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att buteljerat vatten endast används då det efterfrågas och kan anses som särskilt motiverat. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen ska anses behandlad. Solveig Brunstedt (C), Eva Külper (MP) och Ulric Andersen (S) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C) har i en motion föreslagit att Ekerö Kommunfullmäktige måtte besluta att kommunen bör avstå från inköp av buteljerat dricksvatten i Ekerö kommuns verksamheter. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Motion av Solveig Brunstedt (C) och Kjell-Erik Börjesson (C), Protokoll Kommunfullmäktige

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Installera hjärtstartare Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad med hänvisning till att arbetet med att placera ut hjärtstartare redan pågår. Desirée Björk (Ö), Inger Blomberg (Ö), Ylva Forslid (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att möjligheterna att placera hjärtstartare i kommunens ytterdelar utreds. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande säkerhetssamordnaren Motion av Öpartiet Protokoll Kommunfullmäktige

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Äldreombudsman Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Tommy Liljeros (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att: Ekerö kommun ska inrätta en tjänst som äldreombudsman. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige,

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Utredning om utbyggnad av Ekgården Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit: Att kommunen skyndsamt utreder utbyggnad av Ekgården. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, PM nämndkontoret social, Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna avseende arvodering av heltidsarvoderade förtroendevald ska bibehållas i enlighet med nu gällande bestämmelser i KFS 07:1. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förändringarna förs in i KFS 07:1. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att följande stycke förs in under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden i KFS 07:1: - Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att rekommendera styrelsen för AB Ekerö Bostäder att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i AB Ekerö Bostäder, samt att övriga bestämmelser i KFS 07:1 skall gälla för AB Ekerö Bostäder. 6) Då arvodeskommittén nu fullgjort sitt uppdrag föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att entlediga arvodeskommitténs ledamöter och ersättare. Reservation Eva Külper (MP) har inkommit med en skriftlig reservation. Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Peter Carpelan (M) yrkar att ärendet ska avgörs idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.

27 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. Yrkanden beslutspunkt 1 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till M:s; FP:s, KD:s, S:s och MP:s förslag i arvodeskommittén om bibehållen arvodering av heltidsarvoderade förtroendevalda i enlighet med nu gällande bestämmelser. Solveig Brunstedt (C) och Jan-Eric Billter (FP) yrkar att oppositionsrådets tjänstgöringsgrad ska vara 50 % av kommunalrådets. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Yrkanden beslutspunkt 2 Peter Carpelan (M) yrkar bifall till arvodeskommitténs övriga förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden med följande tillägg i KFS 07:1 under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden: Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och 2:e vice ordförande, tillika oppositionsrådet, ur det enskilt största partiet i oppositionen. Eva Külper (MP) yrkar i andra hand avslag på arvodeskommitténs förslag till förändringar samt Peter Carpelans (M) föreslagna tillägg. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Arvodeskommittén har tagit fram förslag till förändrade bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS07:1 ink. bilagor. De föreslagna förändringarna återfinns i en bilaga till arvodeskommitténs protokoll. Beslutsunderlag - Protokoll Arvodeskommittén Nu gällande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 inkl. bilagor

28 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 28 Reservation Miljöpartiet Reservation till KSAU:s beslut att inte återremittera förslaget till politikerarvoden för kommande mandatperiod. Förslaget till utformning av partistöd är oacceptabelt. Genom att grundstödet per parti är satt till endast kr medan stödet per mandat höjts till hela kr missgynnas de mindre partierna och det största partiet får ett orimligt stort partistöd på skattebetalarnas bekostnad. Det resulterar i att t.ex. moderata samlingspartiet på Ekerö med sina 18 mandat under mandatperioden kommer att kvittera ut kr i partistöd exkl. utbildningsstöd medan t.ex. centerpartiet får nöja sig med kr. Naturligtvis bör partistödet öka och minska med antalet mandat mer men de flesta kommuner har en konstruktion där grundstödet är 2-4 gånger större än mandatstödet. Det ger mångfald och vitalitet i politiken när också de mindre partierna ges en reell möjlighet att utveckla och föra fram sin politik. Demokrati i praktiken bygger på en fungerande opposition. Den missgynnsamma konstruktionen i Ekerö kommun förstärks ytterligare av att de större partierna dessutom förses med varsin heltidsarvoderad politiker medan övriga partier får nöja sig med gruppledararvoden i storleksordningen 5% av heltidsarvodet. Kommunalrådsarvodet höjdes mellan 2007 och 2009 från kr/månad till kr/mån genom att automatisk uppräkning med den genomsnittliga procentuella löneökningen som vid varje tidpunkt bestäms för kommunens förvaltningschefer. Det förefaller vara en osund konstruktion som också borde ses över då den riskerar att bli kostnadsdrivande: Det blir särskilt uppenbart när kommundirektörens lönehöjningar som bestäms av kommunalrådet själv, automatiskt får genomslag på kommunalrådets egen ersättning. Eva Külper För miljöpartiet

29 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Upprustning av parkeringen vid kommunhuset

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 15.00-15.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer