KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2011, kl i Debatten, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Adjungerande Solveig Brunstedt (C) Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Peter Elenfalk, konsult Anders Werner, färjerederiet Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 106 Badhus Träkvista antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Detaljplan för del av Mörby 1:62 - programremiss Detaljplan för Troxhammar 1:2 m fl (Enlunda bussdepå) utställning Inrättande av Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som arbetar för medmänniskor i behov av stöd och hjälp i sin vardag Avtal färjetransporter Ekeröleden Försäljning av fastigheter Försäljning av bostadsrätter Tilläggsavtal avseende exploatering Ekerö-Nibbla 1: Överlåtelse av exploateringsavtal Närlunda 59: Resultatindikation per juli Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Förbifart Stockholm /E4 arbetsplan Ekerövägen / väg 261 komplettering till förstudie Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Motion för remittering Skolbio Motion Övergångsställe Färentuna Motion för remittering - Infartsparkeringar Motion för remittering Äldre par ska få leva tillsammans För kännedom...23

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Badhus Träkvista antagande av förnyat ramprogram och rambeskrivning Dnr KS08/ Beslut Kommunstyrelses arbetsutskott remitterar för synpunkter, preliminärt ramprogram och rambeskrivning, till Kultur- och fritidsnämnden. Ramprogram och rambeskrivning för Badhus Träkvista har förnyats. Motiv för förändringen har primärt varit att möjliggöra fler kreativa detaljlösningar och därmed främja konkurrensen mellan anbudsgivarna. Ekerö kommuns totala kostnadsram för projektet förväntas nu reduceras, i jämförelse med den OPS-lösning som tidigare har prövats. Av den kostnadsbedömning för Badhus Träkvista som framtagits i detta skede av planeringsprocessen, framgår att nybyggnad av rubricerad anläggning i ett grundutförande för användning på helårsbasis skulle ta cirka 82 mkr av Ekerö kommuns investeringsbudget i anspråk. Till detta har lagts något bredare simbanor, utomhusmiljö, soldäck, öppningsbar glasvägg mot söder, kakelklädda bassänger, ersättningsutrymmen för omklädning samt rivning av befintliga byggnader - för omkring 7 mkr, det vill säga totalt 89 mkr. I samband med uppförandet av badhuset, kan det vara lämpligt att även utföra kompletterande byggnads- och anläggningsåtgärder. I dessa arbeten ingår huvudsakligen utvidgad fordonsparkering, vändslinga för bussar, närmiljö vid entré, tillbyggnad av ishall samt fasadanpassning av fritidsgården. Kostnaden för detta uppgår till cirka 10 mkr. Inför den avbrutna upphandlingen remitterades för synpunkter, det tidigare framtagna ramprogrammet och rambeskrivningen, till berörda nämnder/kontor. I detta skede bedöms någon ytterligare remiss till berörda nämnder/ kontor inte vara nödvändig - med undantag för kulturoch fritidsnämnden, eftersom programinnehåll med avseende på bland annat integration av befintliga och tillkommande lokalfunktioner inom anläggningen noggrant behöver belysas. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Preliminärt ramprogram och rambeskrivning - Protokoll Kommunfullmäktige Expediering Kultur- och fritidsnämnden

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för del av Mörby 1:62 - programremiss Dnr KS08/ Beslut Kommunstyrelsen beslutar att stadsarkitektkontoret får i uppdrag att sända ut program för del av Mörby 1:62 m fl på programremiss. Syftet med planläggningen är att pröva lämpligheten av att bebygga del av Mörby 1:62 och del av 1:65 för bostadsändamål, samt utreda förutsättningar för anslutning till kommunalt VA för samtliga i programområdet ingående nya fastigheter. Området är tänkt att innehålla friliggande och/eller sammanbyggda enbostadshus. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Program daterat Expediering Stadsarkitektkontoret

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Troxhammar 1:2 m fl (Enlunda bussdepå) utställning Dnr KS09/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna samrådsredogörelsen. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att ställa ut detaljplanen Enlunda Bussdepå och tillhörande planhandlingar. 3) Av de föreslagna trafiklösningarna förordar Kommunstyrelsens arbetsutskott alternativ 3 (rondellösningen). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för anläggandet av en bussdepå. Trafikutredningen föreslår tre olika lösningar på korsningen väg 800/Enlundavägen/Troxhammars byväg. Beslut behöver tas huruvida man ska jobba vidare med något av dem och att ekonomiskt utrymme finns. Detaljplanen har efter samrådet delats i två delar. Denna plan behandlar endast bussdepån. Den norra delen förväntas ställas ut under vintern 2011/2012. I den föreslås förutom industrimark även mark för VA-pumpstation, transformatorstation (Fortum) och nytt läge på infartsparkering samt gatumark. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Samrådsredogörelse - Trafikutredning - Dagvattenutredning - Landskapsanalys - Riskutredning Expediering Stadsarkitektkontoret

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Inrättande av Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som arbetar för medmänniskor i behov av stöd och hjälp i sin vardag Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inrätta Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer som arbetar för medmänniskor i behov av stöd och hjälp i sin vardag. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta KFS 50:14 Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer. Vid Socialnämndens sammanträde i november 2010 lämnade Alliansen ett förslag om att Ekerö kommun, via Socialnämnden, ska inrätta en utmärkelse till bästa ideella förening/organisation som arbetar med medmänniskor i behov av stöd och hjälp i sin vardag. Nämndkontoret social har tagit fram ett förslag till inrättande av utmärkelsen som godkändes av Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Tjänsteutlåtande nämndkontoret social, KFS 50:14 Utmärkelse till ideella föreningar/organisationer

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Avtal färjetransporter Ekeröleden Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska kontoret i uppdrag att, inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet, se över de föreslagna prishöjningarna och återkomma med ett reviderat förslag. Ekerö kommun bedriver sedan 1993 färjetrafik mellan Jungfrusund och Slagsta, Ekeröleden. Färjetrafiken regleras enligt huvudavtal tecknat mellan Ekerö kommun och Vägverket Färjerederiet Öst , tilläggsavtal 1 daterat samt tilläggsavtal 2 daterat Nytt avtal har nu förhandlats och det föreligger ett förslag till avtal för ikraftträdande Avtalet är ett femårsavtal med möjlighet till förlängning med fem år. Avtalet reglerar bland annat turtäthet, transportåtagandet, avgifter och rabattsystem samt ersättningar. - Tjänsteutlåtande Förslag till avtal färjetransporter Ekeröleden inkl bilagor - Befintligt huvudavtal daterat , tilläggsavtal daterat och tilläggsavtal 2 daterat Expediering Tekniska kontoret

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Försäljning av fastigheter Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att försälja de fastigheter och del av fastigheter som listas nedan. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delegera till Kommunstyrelsen att verkställa försäljningarna till marknadsmässiga priser och villkor. Kommunfullmäktige uppdrog i beslut till Kommunstyrelsen att lämna uppdrag till tekniska kontoret att redovisa och intäktsbedöma de tänkta objekt som kan vara föremål för försäljning som ett led i budgetberedningen. Kommunfullmäktige har även noterat att utredningar om möjliga försäljningar av exploateringsfastigheter sker kontinuerligt enligt ett stående uppdrag till Kommunstyrelsen. De försäljningar som beslutades av Kommunfullmäktige är till övervägande del genomförda. Tekniska kontoret har Kommunstyrelsens uppdrag att återkomma med en inventering av kommunens mark- och fastighetsinnehav. Följande fastigheter bedöms inte tillhör kommunens kärnverksamhet och är lämpliga att sälja inom föreliggande budgetperiod fram till och med 2014: Ekerö Ekebyhov 1:234 del av, Tappsund 1:1 del av, Tappsund 1:37, Tappsund 1:66, Träkvista 4:1 del av, Träkvista 4:190, Träkvista 4:166 del av, Älvnäs 1:189 del av Stenhamra Stockby 4:68 del av, Stockby 2:129 del av Södra Färingsö Söderberga 1:9, Söderberga 1:103, Skå-Eneby 3:26, Troxhammar 1:2 del av, Troxhammar 1:6 del av - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Bilaga 1, fastigheter aktuella för försäljning - Kartbilagor

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Försäljning av bostadsrätter Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen delegerar till tekniska chefen att verkställa försäljning av bostadsrätter, med adress Björkuddsvägen6A, 10A, 50A och 90B, Blåsbacksvägen 91, Korslötsvägen 3 och 20, Söderbacksvägen 7 och Åkerstigen 117A, till marknadsmässiga priser och villkor. Reservation Lena Holst (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till föreslagna försäljningar. Lena Holst (MP) yrkar avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutade , 12, att delegera till Kommunstyrelsen att, när förutsättningar föreligger, successivt verkställa försäljning av kommunens bostadsrättslägenheter till marknadsmässiga priser och villkor. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att teckna avtal angående sociala förturer mellan kommunen och Ekerö Bostäder innan försäljningen påbörjas. Ett sådant avtal har nu tecknats (godkändes av Kommunstyrelsen , 98). För närvarande finns nio tomställda bostadsrättslägenheter. Dessa lägenheter bör omgående säljas. För erhållande av bästa villkor avser tekniska kontoret att anlita mäklare för försäljningen. Fem lägenheter, samtliga 2 rok, Björkuddsvägen 6A, 10A, 50A, 90B och Åkerstigen 117A tillhörande BRF Björkudden 1 och 2, ligger centralt i Ekerö tätort. En lägenhet Blåsbacksvägen 91 är belägen i Stenhamra, två lägenheter Korslötsvägen 3 och 20, 2 rok resp 3 rok, ligger i Vifärna och en lägenhet, Söderbacksvägen 7, 2 rok, ligger på Munsö. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Protokoll Kommunfullmäktige, Protokoll Kommunstyrelsen,

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 11 - Avtal mellan Ekerö kommun och AB Ekerö Bostäder avseende bostäder för socialtjänstens målgrupper

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Tilläggsavtal avseende exploatering Ekerö-Nibbla 1:1 Dnr KS08/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna tillägg till Mark- och exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Stockholm stad för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna tillägget till Mark- och exploateringsavtalet. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Mark- och exploateringsavtal med Stockholm stad för del av Stockholm stads fastighet Ekerö-Nibbla 1:1. Mark- ock exploateringsavtalet för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1, är för sin giltighet villkorat bl a med att detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 blir antagen senast Kommunfullmäktige godkände tillägg till exploateringsavtalet för att förlänga tiden för detaljplanens antagande till Stockholm stad har lämnat uppdrag till konsult för framtagande av planhandlingar. Planhandlingarna har ännu inte redovisats i färdigt skick. Detaljplanen har fördröjts med anledning av att handlingar inte levererats till Ekerö kommun i tid och planeras nu bli antagen under Stockholm stad har, för att förlänga tiden för detaljplanens antagande till , upprättat och skrivit under tillägg till Mark- och exploateringsavtalet. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Tillägg till Mark- och exploateringsavtal för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1.

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Överlåtelse av exploateringsavtal Närlunda 59:9 Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna överlåtelse av exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Birgitta Alderbäck, Carl-Johan Damm, Hans Damm samt Ann-Margret Lavefelt, daterat resp , till STOJ AB, org nr , 2) Överlåtelsen godkänns under förutsättning av att STOJ AB som säkerhet för rätta fullgörandet av sina åtagande enligt exploateringsavtalet ställer säkerhet i form av bankgaranti, eller annan säkerhet som kommunen kan godkänna, uppgående till kronor. Begäran om överlåtelse av exploateringsavtal har inkommit från ägarna av fastigheten Närlunda 59:9. Exploateringsavtalet önskas överlåtas till STOJ AB, org nr Exploateringsavtalet mellan Ekerö kommun och ägarna av Närlunda 59:9 godkändes av kommunfullmäktige den i anslutning till antagande av detaljplan för Närlunda 59:9. I exploateringsavtalet 17 anges att avtalet inte får överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Enligt köpekontrakt mellan ägarna av fastigheten Närlunda 59:9 och STOJ AB övertar STOJ AB alla exploatörens skyldigheter och rättigheter i exploateringsavtalet. Köpekontraktet gäller under förutsättning av att Ekerö kommun godkänner överlåtelse av exploateringsavtalet. Ägarna av fastigheten Närlunda 59:9 har för rätta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet lämnat ett datapantbrev om kronor i fastigheten Närlunda 59:9 som säkerhet för sina åtagande. En förutsättning för godkännande av överlåtelse av avtalet är att STOJAB ställer motsvarande säkerhet om kronor som kommunen kan godkänna. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Köpekontrakt med kopia av exploateringsavtal - Begäran om överlåtelse av exploateringsavtal

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Resultatindikation per juli 2011 Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras. Ekonomichefen informerar om resultatindikation per juli Prognosen visar positivt resultat, 28 mkr vilket är 18,5 mkr utöver budgeterat resultat om 9,5 mkr. Till Kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer - Resultatindikation avvikelse helår, per juli 2011, rev

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Yttrande över betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Dnr KS11/ Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet över betänkandet Likvärdiga förutsättningar översyn av den kommunala utjämningen i enlighet med förslag. 2) Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet. Finansdepartementet har inbjudit Ekerö kommun att lämna synpunkter på betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Remissvaret ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 15 september Kommunledningskontorets bedömning är att trots att förslaget med sin nuvarande helhet visar på positiv effekt för Ekerö kommun bör hela förslaget återigen prövas. Vissa delar av kostnadsutjämningens delmodeller med de föreslagna förändringarna kan ifrågasättas. Samt att kommitténs slutsats att nuvarande inkomstutjämningssystem inte är tillväxthämmande behöver inte heller betyda att det är tillväxtfrämjande. Kommunledningskontoret delar flertalet andra stockholmskommuners bedömning om att genomförandet av kommitténs förslag bör anstå till dess att en kvalificerad utredning har utrett möjligheterna till en inkomstutjämning som ger incitament för ökad tillväxt och sysselsättning. Även vissa delar av kostnadsutjämningen bör utredas vidare. - Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Förslag till Yttrande - PM ekonomichefen

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förbifart Stockholm /E4 arbetsplan Dnr KS Beslut Informationen noteras och ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Planeringssamordnaren informerar om arbetsplanen samt förslag till kommunens yttrande.

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Ekerövägen / väg 261 komplettering till förstudie Dnr KS Beslut Informationen noteras och ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande. Planeringssamordnaren informerar om kompletteringen till förstudien samt förslag till kommunens yttrande.

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Inventering av norra delen av Silverdalen Dnr KS10/ Beslut Ärendet bordläggs.

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Skolbio Dnr KS11/ Beslut Ärendet bordläggs.

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Övergångsställe Färentuna Dnr KS11/ Beslut Ärendet bordläggs.

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering - Infartsparkeringar Dnr KS11/ Beslut Motionen remitteras till Tekniska nämnden för beredning. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska utreda möjligheterna att snarast utöka antalet parkeringsplatser vid infartsparkeringen i Skå och vidta åtgärder för att öka antalet platser vid Träkvistavallen. - Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige, Expediering Tekniska nämnden

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Äldre par ska få leva tillsammans Dnr KS11/ Beslut Motionen remitteras till Socialnämnden för beredning. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att: - ge Socialnämnden i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, d v s att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då den ena parten inte har ett eget omsorgsbehov. - ge Socialnämnden i uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. - ge Socialnämnden i uppdrag att i den längsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av parboende. - Motion av Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige Expediering Socialnämnden

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: För kännedom PwC Övergripande granskning av intern kontroll 2010, Ekerö kommun Tekniska nämnden Fördelning av tillskott av medel för underhåll SKL Överenskommelse mellan staten och SKL om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011 SKL Förbundsavgift år 2012 SKL Överenskommelse mellan staten och SKL om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Växjö kommun Inbjudan Greenest Cities 2011 Worldwide Protokoll Kommunfullmäktige , Riktlinjer för köhantering och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter Protokoll Kommunfullmäktige , Verksamhetsredovisning per mars 2011 för Ekerö kommun Protokoll Kommunfullmäktige , Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2012 med inriktning för åren Protokoll Kommunfullmäktige , Näringslivspolicy för Ekerö kommun Protokoll Socialnämnden , Tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.00-19.05 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 13.00-16.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 13.00-15.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 24 maj 2011, kl. 13.00-16.40 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.10-19:30 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter

Läs mer

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande, jäv 236 Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 27 april 2010, kl. 10.00-15.00 i biblioteket, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdag den 24 april 2013, kl. 18.00 21.45 i Dialogen, kommunhuset Gunilla Lindberg (FP), ordförande Monica Wallenius (M) Sivert Åkerljung (KD) Johan Hammarström

Läs mer

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Beslutande

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Beslutande Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00 i Debatten Adam Reuterskiöld (M), ordf. Maria Kvarnheden (M) Martin Hamberg (C) Gunnar Pihl (FP) 1:e vice ordf. Liisa Ödén Vento (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13.00-17.30 rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

, kl i Kommunhuset, lokal Prologen

, kl i Kommunhuset, lokal Prologen Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-05-22, kl 18.00-20.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Hans Gyllingmark (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21:15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl. 13.00- rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

, kl i Kommunhuset, lokal Prologen

, kl i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2014-03-19, kl 18.00-19.15 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Hans Gyllingmark (M) Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter, 13.00-16.00 i Prologen (kommunhuset) Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e vice ordf. Sivert Åkerljung (KD) Lars Holmström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva Laurén (M)

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll

BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll BYGGNADSNÄMNDENS AU Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2010-04-14 kl 8.30-16.15 i Kommunhuset. Beslutande Lennart Nilsson (M) ordförande Dan Melin (FP) Peter Östergren (KD) 105-127 Fredrik Sirberg (S)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2007, klockan 17.30-20.30 kommunhuset rum 386 Beslutande Ledamöter Monica Wallenius (m) Åke Liedberg (m) Lennart Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

, kl i Kommunhuset, lokal Debatten

, kl i Kommunhuset, lokal Debatten Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-10-22, kl 18.00-20.30 i Kommunhuset, lokal Debatten Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Robert Claussnitzer (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Tid och plats 19 september kl 18.00 21.30 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ...

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-18. ... Andreas Halvarsson. ... Peter Carpelan (M) ... Tid och plats, 16:00 17:40 i Mälarökyrkan(nedre plan) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M), ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter (FP), 1:e v ordf. Sivert Åkerljung

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Ks 134 Dnr 02/KS

Ks 134 Dnr 02/KS 2 Ks 134 Dnr 02/KS123 432 Yttrande till miljödomstolen avseende NCC AB:s ansökan om att få utföra schaktning för att anlägga kanal och damm, Västra Sandudden NCC AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer