Ks 48 Dnr 02/KS Verksamhetsredovisning per Yrkanden och proposition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition"

Transkript

1 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd) och Jan-Eric Billter (fp) konstaterar det finns ett antal plusfaktorer som inte är inräknade i prognosens förutsättningar och som med stor sannolikhet kommer att väsentligt förbättra helårsprognosen. Dock yrkar m, kd och fp att ett uppdrag skall ges till tekniska kontoret att ytterligare försäljningar av exploateringsfastigheter skall ske under året. Vidare att kommunledningsstaben får i uppdrag att påskynda tidigare beslutade uppdrag om ersättningssystem m m. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag till ytterligare försäljning av kommunens exploateringsfastigheter, punkt 2. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans, Leif Hagströms och Jan-Eric Billters förslag. Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar att det finns ett antal plusfaktorer som inte är inräknade i prognosens resultat och som med stor sannolikhet kommer att väsentligt förbättra helårsprognosen. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att under året genomföra ytterligare försäljning av exploateringsfastigheter. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att påskynda tidigare beslutade uppdrag om ersättningssystem m m. 4. Verksamhetsredovisning per läggs till handlingarna. Förslag till kommunfullmäktige Verksamhetsredovisning per läggs till handlingarna.

2 3 Ks 49 Dnr 02/KS Förslag till budgetramar I arbetet med beräkningsunderlag till förslag till budgetramar är utgångspunkterna bl a: - kommunallagens (KL) bestämmelse om att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, KL 8 kap 1 - kommunfullmäktiges beslut avseende budget för 2002 och inriktning årsredovisning prognos per mars befolkningsprognos; utfall 2001 och ny prognos volymbedömningar - prognos; skatter och bidrag - regeringens vårproposition Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande Chefen för IT- och controllerfunktionen föredrog ärendet. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd), Mats Palmborg (fp) och Inger Lindman (c) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2. Vidare ändring av förslag till kommunstyrelsens budget- och balansreserv om tkr så att: tkr överförs till barn- och ungdomsnämnden tkr skall utgöra kommunstyrelsens budgetreserv tkr skall utgå ur förslaget Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd), Mats Palmborg (fp) och Inger Lindman (c) yrkar vidare att: 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med redovisning av alternativa förslag på intäktsförstärkningar istället för en eventuell skattehöjning, för att åstadkomma en budget i balans. 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att snabbutreda konsekvenser avseende faktisk befolkningsutveckling samt befolkningsprognos vad gäller barn- och ungdomar. 3. Socialnämnden får i uppdrag att snabbutreda och föreslå åtgärder i anledning av volymökning inom handikappomsorgen.

3 4 forts ks 49 Ulric Andersen (s) yrkar enligt kommunledningsstabens förslag, alternativ 2, med den ändringen att inkomstförstärkningen skall uppgå till tkr, vilket preliminärt motsvarar 1 kr i skattehöjningen. Stig Marklund (mp) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, alternativ 2. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Peter Carpelans, Leif Hagströms, Mats Palmborgs och Inger Lindmans förslag. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med redovisning av alternativa förslag på intäktsförstärkningar istället för en eventuell skattehöjning, för att åstadkomma en budget i balans. 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att snabbutreda konsekvenser avseende faktisk befolkningsutveckling samt befolkningsprognos vad gäller barn- och ungdomar. 3. Socialnämnden får i uppdrag att snabbutreda och föreslå åtgärder i anledning av volymökning inom handikappomsorgen. Förslag till kommunfullmäktige Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år utifrån förslag till budgetramar alternativ 1 och 2, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört innevarande år samt risk för negativ ekonomisk avvikelse ska framgå. Reservation Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Exp: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kommunledningsstaben

4 5 Ks 50 Dnr 98/KS Uppdrag om mål för turismverksamhet Kommunen har de senaste åren upphandlat en betydande del av arbetet med turistinformation av Ekerö Turism AB. Frågan om hur kommunen skulle hantera turistinformationsfrågan, på kort och lång sikt, aktualiserades i samband med att Ekerö Turism AB lade ned sin verksamhet i slutet av För hanteringen av turistinformationen t o m 30 september 2002 har en projektanställning på halvtid inrättats. Den kommer att förlängas. Kommunledningsstaben har i tjänsteutlåtande redovisat underlag avseende förslag till uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga mål för kommunens engagemang i turismfrågor. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samråd med nämndkontoret kultur utarbeta ett förslag till långsiktiga mål för kommunens engagemang i turismfrågor. 2. Förslaget ska presenteras för beslut under vintern/våren 2003 så att eventuella beslut finns med som förslag till budgetramar för 2004 och flerårsplan Exp: Kommunledningsstaben

5 6 Ks 51 Dnr 02/KS Regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län Kommunförbundet har rekommenderat länets kommuner Att anta regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län att gälla fr o m 1 juli Socialnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska anta den regionala överenskommelsen. Beslut Ekerö kommun antar regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län att gälla fr o m 1 juli Exp: KSL Socialnämnden

6 7 Ks 52 Dnr 02/KS Redovisning av anmälda men ej färdigberedda motioner I enlighet med kommunfullmäktiges reglemente 26 ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa motioner som är remitterade för beredning, men inte färdigberedda. Kommunledningsstaben har upprättat underlag. Förslag till kommunfullmäktige Redovisning noteras.

7 8 Ks 53 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 94/02 a-e - 101/02 a-g - 107/02 a-c _

8 9 Ks 54 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll b) Kommunchefen: Beslut behörighet som lärare 9-10/02 c) Kommunsekreteraren: Serveringstillstånd 4/02 _

9 10 Ks 55 Dnr 02/KS Samarbetsavtal mellan Ekerö kommun och Valka socialt projekt Kommunstyrelsens ordförande informerade om planerat vänortssamarbete mellan Ekerö kommun och Valka district (county). Föreliggande samarbetsavtal syftar till att genomföra ett drog- och alkoholprojekt för ungdomar upp till 20 år. Projektet ska finansieras med medel från Sida samt med personella resurser från respektive kommun/districts. Förslag till kommunfullmäktige Föreliggande samverkansavtal mellan Ekerö kommun och Valka district (county) godkännes.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer