Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun"

Transkript

1 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan parterna, resultat av uppdraget och föreslag till åtgärder för framtida samverkan mellan parterna. Informationen noteras.

2 3 Ks 52 Dnr 01/KS Antagande av leverantör avseende utbyggnad av IT-infrastruktur Kommunfullmäktige beslutade att genomföra Ekerö kommuns IT-infrastrukturprogram i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen fick i uppdrag att till Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om statligt bidrag för finansiering av öppet bredbandsnät i Ekerö kommun. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att genomföra projektet för etablering av öppet bredbandsnät i Ekerö kommun under förutsättning av att Länsstyrelsen i Stockholms län beviljar bidrag i nödvändig omfattning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att: 1. Leverantörsförhandlingar hade avslutats och utvärderingsprotokollet fastställdes. Kommunstyrelsen rekommenderades att fatta beslut om att Ekerö kommun skall teckna avtal med leverantör kallad A1 om etablering av öppet bredbandsnät i kommunen. 2. Genomförandet enligt avtalsförslagets och enligt propositionen innebär att kommunen ställer kronor till förfogandet inom ramen för beslutad investering. Arbetsutskottet rekommenderade kommunstyrelsen att besluta att den föreslagna investeringen ianspråktas. Åke Lind, konsult och IT-samordnaren föredrog ärendet. 1. Avtal mellan Ekerö kommun och TeliaSonora Network Sales AB om etablering av öppet bredbandsnät i kommunen godkännes. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal mellan Ekerö kommun och TeliaSonora Network Sales AB. 3. Budgeterat investeringsanslag kronor får ianspråktas. Paragrafen justeras omedelbart

3 4 Ks 53 Dnr 01/KS Driftentreprenad FE, förlängning av avtal Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande föreslagit att gällande avtalet avseende driftentreprenad FE förlängs t o m Tekniska kontoret får i uppdrag att förlänga avtalet mellan Ekerö kommun och Bravida Stockholm AB, avseende driftentreprenad FE, t o m Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Tekniska kontoret

4 5 Ks 54 Dnr 04/KS Upphandling av leverans av el-energi Kommunens avtal avseende Sydkraft Försäljning AB om leverans av elenergi löper ut den 31 december Tekniska kontoret deltar i av Kommentus samordnad öppen upphandling tillsammans med Stockholms stad och 17 kommuner/kommunala bolag. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande rev T f teknisk chef föredrog ärendet. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar att 50 % av förbrukningen av el ska vara Bra Miljöval el. Jan-Eric Billter (fp) yrkar att inriktningen vid antagande av elleverantör och avtalstid ska vara grundalternativet samt att kommunchefen, med anledning av ordförandes ledighet, får i uppdrag att teckna avtal med elleverantör. Jan-Eric Billter (fp), Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar att kommunledningsstaben får i uppdrag att i samband med budgetarbetet redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Jan-Eric Billters avseende förslag avseende inriktning vid antagande av elleverantör. Vad avser Jan-Eric Billters, Ulric Andersens och Stig Marklunds förslag att uppdra till kommunledningsstaben att redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 1. Inriktningen vid antagande av elleverantör ska vara redovisat grundalternativ.

5 6 forts ks Med anledning av ordförandes ledighet bemyndigas kommunchef Lena Malmfors att fatta beslut om antagande av elleverantör, avtalstid samt teckna avtal med elleverantör. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samband med budgetarbetet redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning. Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Kommunledningsstaben

6 7 Ks 55 Förköpsärende, Munsö-Söderby 4:43, Munsö FöreningsSparbanken har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Krister Skånberg Köpare Emanuella Tovatt ½ Peter Larsson ½ Areal Typkod Köpeskilling kvm 120 Bebyggd lantbruksenhet kr Jäv Krister Skånberg (mp) och Gunilla Tovatt (mp) anmäler jäv. Kommunen avstår från att förköpa. Exp: FöreningsSparbanken Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

7 8 Ks 56 Förköpsärende Lindby 2:8, Adelsö FöreningsSparbankens fastighetsbyrå har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Ingvar De Forest Köpare Peter Bergmann ½ Ganka Bergmann ½ Areal Typkod Köpeskilling kvm 120 bebyggd lantbruksenhet kr Kommunen avstår från att förköpa. Exp: FöreningsSparbanken Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

8 9 Ks 57 Dnr 04/KS Förslag till förändring i produktionsstrukturen skola/förskola Kommunchefen har upprättat tjänsteutlåtande avseende ledning för fritidsgården och matproduktionen. Produktionschefen föredrog ärendet. 1. Enhetscheferna för fritidsgården respektive matproduktionen rapporterar till produktionschefen för skola/förskola. 2. Förändringen genomförs fr o m 1 juli Exp: RE-chef Matproduktion RE-chef Fritidsgårdar Produktionschefen Kommunchefen

9 10 Ks 58 Dnr 04/KS Kommunens resursskolor Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande avseende kommunens resurskolor. Nämndkontoret barn- och ungdom har avgett synpunkter och barn- och ungdomsnämnden förslaget. Produktionsledningen har reviderat tjänsteutlåtandet. Produktionschefen föredrog ärendet. 1. Resursgrupperna för elever i behov av särkilt stöd sammanförs till en resultatenhet kallad resursskolorna fr o m 16 augusti avseende ledningsfrågan delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

10 11 Ks 59 Dnr 01/KS Förslag till samrådshandlingar m m för ny översiktsplan för Ekerö kommun_ Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat förslag till samrådshandlingar för ny översiktsplan för Ekerö kommun. Planarkitekten och samhällsplaneraren informerade om kommande process och följande inriktning på tidplan. - samråd genomförs preliminärt under perioden juli-oktober utställning 1:a halvåret antagande 2:a halvåret 2005 Samhällsplaneraren och planarkitekten föredrog ärendet. 1. Med diskuterade eventuella ändringar och faktaredigeringar godkännes förslag till samrådshandlingar. Avstämning ska ske med ledamöter i kommunstyrelsens presidium. 2. Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret får i uppdrag att efter avstämning genomföra samråd. Särskilt uttalande Miljöpartiet lämnar särskilt uttalande. Exp: Kommunledningsstaben Stadsarkitektkontoret

11 12 Ks 60 Dnr 04/KS Exploateringsavtal - Detaljplan för del av Träkvista 1:7 m fl I samband med arbetet att utarbeta detaljplan för fastigheten Träkvista 1:7 m fl, etablering av livsmedelsbutik, har kommunen fört förhandlingar om exploateringsavtal med exploatören Lidl Sverige KB. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande Deltar ej i beslut Stig Marklund (mp) deltar ej i beslut. Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Lidl Sverige KB daterat godkännes.

12 13 Ks 61 Dnr 02/KS Antagande av detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö, etablering av livsmedelsbutik Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik vid korsningen Ekerövägen-Älvnäsvägen godkändes av kommunfullmäktige Arbetet med att upprätta detaljplan för området inleddes i början av år Programsamråd genomfördes under mars-april Program daterat godkändes av kommunstyrelsen som program för det fortsatta detaljplanearbetet. Efter att planförslag / samrådshandling sedan utarbetats fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra samråd. Samråd genomfördes under oktober-november Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott - med tillägget att alternativ nordväst ska ligga till grund för den fortsatta planeringen - i samband med beslut om uppdrag att upprätta utställningshandlingar. et innebar vidare att en fyrvägskorsning vid Älvnäsvägen Tunnlandsvägen om möjligt skulle undvikas. Ett bearbetat planförslag har nu varit föremål för utställning under mars-april 2004 i överensstämmelse med kommunstyrelsens beslut Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret har sammanställt och kommenterat synpunkterna från utställningen samt återstående synpunkter från programsamråd och samråd i särskilt utställningsutlåtande som medföljer antagandehandlingen. Parallellt med detta har exploateringsförhandlingar förts mellan kommunen genom tekniska kontoret och Lidl. Inför antagandet har det utställda förslaget justerats så att butiksbyggnadens placering förskjuts något närmare Älvnäsvägen och låses till det nordvästra hörnet. På så sätt ökas naturmarkens / grönstråkets bredd från ca 30 till 40 m i den smalaste delen mellan butikstomten och bostäderna på Växthusvägen samtidigt som butiksområdets och parkeringsytornas omfattning begränsas. Denna lösning förutsätter att möjlighet finns att ordna infart till butiksområdet mittemot Tunnlandsvägen. I övrigt har synpunkterna från utställningen endast föranlett smärre korrigeringar av redaktionell karaktär av detaljplanen vilka framgår av antagandehandlingen och det medföljande utställningsutlåtandet.

13 14 forts ks 61 Samhällsplaneraren föredrog ärendet. Deltar ej i beslut Stig Marklund (mp) deltar ej i beslut. Förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö kommun antas.

14 15 Ks 62 Dnr 00/KS Detaljplan för Trygghetsboende för äldre på Ekebyhovsvägen Samrådshandling, förslag Ekerö kommun godkände genom beslut i kommunfullmäktige markanvisningsavtal med SBC Mark AB. Markanvisningen vid Ekebyhovsvägen fastigheten Ekebyhov 1:329 m fl - i anslutning till Ekerö centrum avser bostadsrätts-lägenheter utformade i enlighet med SBC:s koncept Trygghetsboende för äldre. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra programsamråd om redovisat förslag Program till detaljplan för del av Ekebyhov 1:329 m fl Ekerö Programsamråd genomfördes under februari-mars. De yttranden / synpunkter som inkom i ärendet under programsamrådet finns sammanfattade i en separat samrådsredogörelse som tillsammans med programmet godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med beslut om uppdrag till kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret att ta fram planförslag / samrådshandling för beslut om samråd. Förslag till detaljplan / samrådshandling har bifogats handlingen. Planarkitekten, chefen för stadsarkitektkontoret och samhällsplaneraren föredrog ärendet. Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret ges i uppdrag att genomföra samråd om förslaget till detaljplan med redovisade handlingar som underlag. Reservation Med hänvisning till miljöpartiets tidigare ställningstagande reserverar sig Stig Marklund (mp). Exp: Kommunledningsstaben Stadsarkitektkontoret

15 16 Ks 63 Dnr 03/KS Markanvisningsavtal med AB Cisterna, Tunnlandsvägen Kommunstyrelsen gav chefen för tekniska kontoret i uppdrag att undersöka möjlighet till lämpligt bostadsförvaltande bolag som kunde åta sig rollen som beställare till ett Bo Klokprojekt avseende hyreslägenheter på kommunens mark på Tunnlandsvägen. Förhandlingar har förts med AB Cisterna, ett företag inom Walleniuskoncernen. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till markanvisningsavtal avseende exploatering av 24 hyreslägenheter fördelade i 4 huskroppar i två våningar. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Förslag till kommunfullmäktige Markanvisningsavtal mellan Ekerö kommun och AB Cisterna godkännes.

16 17 Ks 64 Dnr 04/KS Miljömål för Ekerö kommun Förslag till miljövision, miljöpolicy, övergripande miljömål och systematiskt miljöarbete har utarbetats. Med hänvisning till arbetsutskottets beslut att bordlägga ärendet utgår detta.

17 18 Ks 65 Dnr 03/KS Information Förändring av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2004 med anledning av förändrad maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 1 januari 2004 Vid behandling av kommunens budget för år 2004 framgick i underlaget att regeringen föreslagit att maxtaxan för barnomsorgen skulle förändras och gälla fr o m Kommunfullmäktige delegerade till barn- och ungdomsnämnden att justera beloppen i enlighet med riksdagens beslut om barnomsorgsavgifter. Kommunledningsstaben har i utlåtande redovisat effekterna av förändrad maxtaxa. Förslag till kommunfullmäktige Informationen noteras.

18 19 Ks 66 Dnr 04/KS Budgetuppföljning med prognos per Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat budgetuppföljning per april Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Chefen för controller- och IT-funktioner föredrog ärendet. 1. Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge införs anställnings- och inköpstopp i kommunens samtliga verksamheter. 2. avseende tillämpningsanvisningar delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaren. Förslag till kommunfullmäktige Budgetuppföljning med prognos per läggs till handlingarna.

19 20 Ks 67 Dnr 04/KS Förslag till direktiv för framtagande av budget Kommunstyrelsen har informerats om planeringsförutsättningar för kommunens budget Kommunfullmäktige fick informationen Kommunledningsstaben har upprättat PM Vad kostar verksamheten i Ekerö kommun. En jämförelse med andra kommuner? Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Chefen för IT- och controllerfunktionen föredrog ärendet. Under förutsättning av kommunfullmäktiges nedanstående beslut bemyndigas kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till arbetsmodell för nämndernas fortsatta budgetarbete. Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige konstaterar att utrymmet för verksamhetens nettokostnader för åren utgörs av 807 mkr år 2005, 852 mkr år 2006 och 903 år 2007 och beslutar att redovisat nettokostnadsutrymme skall utgöra förutsättningen för budgetarbetet för närmaste 3-årsperiod. 2. Inom ramen för det totala verksamhetsutrymmet ska hänsyn tas till behov av omställningskostnader, jämförelsestörande intäkter och beräkning av specialdestinerade statsbidrag för barnomsorg och skola. 3. Kommunstyrelsen får uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för nämndernas fortsatta budgetarbete. 4. Kommunstyrelsen får uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. 5. Kommunstyrelsen får uppdrag att till tekniska kontoret lämna uppdrag att redovisa och intäktsbedöma tänkta objekt som kan vara föremål för försäljning som ett led i budgetarbetet avseende posten jämförelsestörande intäkter.

20 21 forts ks Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för beslut i kommunfullmäktige i november Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört nuvarande verksamhet ska framgå.

21 22 Ks 68 Dnr 04/KS Ansökan om borgen i samband med refinansiering av AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Bostäder har ansökt om utökad kommunal borgen från 359 mkr till 365 mkr, ett utökat borgensåtagande med 6 mkr. Anledningen är att bolaget har för avsikt att lägga om banklån i syfte att: Erhålla bankmarknadens bästa villkor Minska administrationen genom att lägga upp ett lån per bank Styra om ränteutbetalningarna Införa checkkredit kopplat till företagskontot Skapa möjlighet till flexibel amortering. Om utökad borgen beviljas i enlighet med framställan beräknas bolagets likviditet stärkas och lånekostnaderna sänkas med ca kr/år Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställningstagande avseende AB Ekerö Bostäders förslag till finanspolicy behandlas vid ett senare tillfälle. Förslag till kommunfullmäktige Ekerö kommun beviljar utökad borgen till AB Ekerö Bostäder, från nuvarande 359 mkr till 365 mkr.

22 23 Ks 69 Dnr 04/KS Förslag till gemensam kommunexpedition för kommunstyrelsen och beställarnämnder_ En förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för en gemensam kommunexpedition har genomförts med hjälp av utomstående resurs. Kommunchefen har upprättat tjänsteutlåtande. 1. Förslaget att inrätta en gemensam kommunexpedition genomförs i enlighet med förslag till tjänsteutlåtande Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en chef samt att i övrigt skapa förutsättningar för att genomföra föreslagen organisation. 3. I samband med budgetarbetet under kommande år får kommunledningsstaben i uppdrag att följa upp de ekonomiska effekterna av organisation och nya system och rapportera dessa till dess att rationaliseringen fullt ut genomförts. Exp: Kommunchefen Samtliga kontor

23 24 Ks 70 Dnr 04/KS Stockholms kommun kan inte ensamma få bestämma om biltullar Jan-Eric Billter (fp) har i en skrivelse föreslagit att kommunfullmäktige begär hos Kommunförbundet Stockholms län att KSL tar initiativ till överläggningar mellan kommunerna om att alla medborgare i hela stockholmsregionen ska ha likvärdiga möjligheter att påverka biltullarnas framtid. Med hänvisning till att förslaget kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 22 juni utgår ärendet.

24 25 Ks 71 Anmälan beslut enligt delegationsbestämmelser a) Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll b) T f teknisk chef: Fasadrenovering Ekebyhovs herrgård 3/2004 Ventilationsarbeten Färentuna skola, byggnad A 4/2004 Gc-väg längs Bryggavägen, sträckan Flandenvägen-Slalombacken 5/2004 c) Handikapprådets protokoll

25 26 Ks 72 För kännedom Arbetsutskottets protokoll: a-k a-e a-p

Ks 134 Dnr 02/KS

Ks 134 Dnr 02/KS 2 Ks 134 Dnr 02/KS123 432 Yttrande till miljödomstolen avseende NCC AB:s ansökan om att få utföra schaktning för att anlägga kanal och damm, Västra Sandudden NCC AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 2 Ks 39 Dnr 05/KS 25 042 Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 Nämnder, kontor och resultatenheter har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelse.

Läs mer

Ks 104 Dnr 02/KS103 109

Ks 104 Dnr 02/KS103 109 2 Ks 104 Dnr 02/KS103 109 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

Ks 74 Dnr 04/KS 83 042. Delårsrapport och verksamhetsredovisning per 2004-08-31

Ks 74 Dnr 04/KS 83 042. Delårsrapport och verksamhetsredovisning per 2004-08-31 2 Ks 74 Dnr 04/KS 83 042 Delårsrapport och verksamhetsredovisning per 2004-08-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat delårsrapport med verksamhetsbeskrivningar per 2004-08-31. Kommunledningsstaben

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition

Ks 1 Dnr 93/ST0120 014. Yrkanden och proposition 2 Ks 1 Dnr 93/ST0120 014 Avtal mellan Ekerö kommun och Vägverkets Färjerederi avseende Ekeröleden Ekeröleden skall fr o m 2001-02-01 under högtrafik permanent trafikeras med två färjor. Med anledning av

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige.

Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige. 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser 2 Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195 Felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 1996-09-17 dåvarande samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att komplettera förslag om felparkeringsavgifter

Läs mer

Kommunhuset, kl

Kommunhuset, kl Kommunhuset, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert Åkerljung (kd)

Läs mer

Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Jan-Eric Biliter (fp) Christina Blom Andersson (kd) Ulric Andersen (s) Gun Häll (s)

Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Jan-Eric Biliter (fp) Christina Blom Andersson (kd) Ulric Andersen (s) Gun Häll (s) Sida 1(16) Plats och tid Kommunhuset kl 08.45-11.15 ande Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Jan-Eric Biliter (fp) Christina Blom Andersson (kd) Ulric Andersen (s) Gun Häll (s) Övriga närvarande

Läs mer

Ks 1 Dnr 04/KS 218 450. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-17.

Ks 1 Dnr 04/KS 218 450. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2004-11-17. 2 Ks 1 Dnr 04/KS 218 450 Förslag till renhållningsordning med avfallsplan för Ekerö kommun Tekniska kontoret har i samråd med miljökontoret upprättat förslag till ny avfallsplan och renhållningsordning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats.

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats. 2 Kf 34 Dnr 03/KS 79 109 Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Krister Skånberg (mp) har 2003-04-29 lämnat en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Är det bara kommunfullmäktige som får

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3)

Kommunstyrelsen 2007-09-20 1(3) Kommunhusets rum 386, kl 08.45-09.00 Peter Carpelan (m), orf Lennart Nilssson (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Ulric Andersen (s) Krister Skånberg (mp) Tommy Liljeros (ö) Tjänstgörande Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 2 Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Anna-Karin Ullgren (m) Gun Häll (s) Jan-Eric Billter (fp) Sven-Olof Evermo

Läs mer

Ks 57 Dnr 00/KS25 214

Ks 57 Dnr 00/KS25 214 2 Ks 57 Dnr 00/KS25 214 Samråd om förslag till detaljplan för Västra Sandudden, etapp 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 1999-10-05 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostadsbebyggelse

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Informationen noteras.

Informationen noteras. 2 Ks 38 Information om verksamhetsplanearbetet inom ramen för integrering av verksamhets- och ekonomistyrning Kommunchefen informerade om pågående och kommande verksamhetsplanearbete inom ramen för integrering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2007, klockan 17.30-20.30 kommunhuset rum 386 Beslutande Ledamöter Monica Wallenius (m) Åke Liedberg (m) Lennart Ljungblom

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88 EKERÖ KOMMUN 2 Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Billter (fp) Lennart Ljungblom (fp) 89-92 Christina Blom Andersson (kd) Ulric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack 2 Kf 53a Tack Ordförande Lena Blomstergren (m) framför kommunfullmäktiges tack till Eva Winberg med elever från Uppgårdsskolans SOPAgrupp för visning av filmen Vad händer med det källsorterade avfallet?

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp)

Kommunstyrelsen 2007-11-27 1(30) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30. Jan-Eric Billter (fp) Kommunhustets annes kl 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m ) t o m 192 Nils Lundqvist (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

Ks 87 Dnr 03/KS110 049. Exp: Kommunledningsstaben

Ks 87 Dnr 03/KS110 049. Exp: Kommunledningsstaben 2 Ks 87 Dnr 03/KS110 049 Pensionsavtalet PFA 98 Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande 2003-08-26 avseende rubricerat pensionsavtal. Beslut Att till kommunens anställda avsätta pensionsavgift

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 3 november 2008

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 3 november 2008 3 november 2008 Tid och plats Måndagen den 3 november 2008, kl 17.30 19.15 i kommunhuset, rum 386 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut

Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-15 2. 1 Dnr 06/BUN47 611. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2006-02-15 2 1 Dnr 06/BUN47 611 Uppföljning av läs- och skrivundersökning år 3 och 8 under 2005, information Göran Hedström, produktionschef informerade nämnden om uppföljningen av läs- och skrivundersökning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anne Sophie Aronsson Justeringens

Läs mer