Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun"

Transkript

1 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan parterna, resultat av uppdraget och föreslag till åtgärder för framtida samverkan mellan parterna. Informationen noteras.

2 3 Ks 52 Dnr 01/KS Antagande av leverantör avseende utbyggnad av IT-infrastruktur Kommunfullmäktige beslutade att genomföra Ekerö kommuns IT-infrastrukturprogram i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen fick i uppdrag att till Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om statligt bidrag för finansiering av öppet bredbandsnät i Ekerö kommun. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att genomföra projektet för etablering av öppet bredbandsnät i Ekerö kommun under förutsättning av att Länsstyrelsen i Stockholms län beviljar bidrag i nödvändig omfattning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att: 1. Leverantörsförhandlingar hade avslutats och utvärderingsprotokollet fastställdes. Kommunstyrelsen rekommenderades att fatta beslut om att Ekerö kommun skall teckna avtal med leverantör kallad A1 om etablering av öppet bredbandsnät i kommunen. 2. Genomförandet enligt avtalsförslagets och enligt propositionen innebär att kommunen ställer kronor till förfogandet inom ramen för beslutad investering. Arbetsutskottet rekommenderade kommunstyrelsen att besluta att den föreslagna investeringen ianspråktas. Åke Lind, konsult och IT-samordnaren föredrog ärendet. 1. Avtal mellan Ekerö kommun och TeliaSonora Network Sales AB om etablering av öppet bredbandsnät i kommunen godkännes. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal mellan Ekerö kommun och TeliaSonora Network Sales AB. 3. Budgeterat investeringsanslag kronor får ianspråktas. Paragrafen justeras omedelbart

3 4 Ks 53 Dnr 01/KS Driftentreprenad FE, förlängning av avtal Tekniska kontoret har i tjänsteutlåtande föreslagit att gällande avtalet avseende driftentreprenad FE förlängs t o m Tekniska kontoret får i uppdrag att förlänga avtalet mellan Ekerö kommun och Bravida Stockholm AB, avseende driftentreprenad FE, t o m Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Tekniska kontoret

4 5 Ks 54 Dnr 04/KS Upphandling av leverans av el-energi Kommunens avtal avseende Sydkraft Försäljning AB om leverans av elenergi löper ut den 31 december Tekniska kontoret deltar i av Kommentus samordnad öppen upphandling tillsammans med Stockholms stad och 17 kommuner/kommunala bolag. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande rev T f teknisk chef föredrog ärendet. Yrkande och proposition Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar att 50 % av förbrukningen av el ska vara Bra Miljöval el. Jan-Eric Billter (fp) yrkar att inriktningen vid antagande av elleverantör och avtalstid ska vara grundalternativet samt att kommunchefen, med anledning av ordförandes ledighet, får i uppdrag att teckna avtal med elleverantör. Jan-Eric Billter (fp), Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar att kommunledningsstaben får i uppdrag att i samband med budgetarbetet redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Jan-Eric Billters avseende förslag avseende inriktning vid antagande av elleverantör. Vad avser Jan-Eric Billters, Ulric Andersens och Stig Marklunds förslag att uppdra till kommunledningsstaben att redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 1. Inriktningen vid antagande av elleverantör ska vara redovisat grundalternativ.

5 6 forts ks Med anledning av ordförandes ledighet bemyndigas kommunchef Lena Malmfors att fatta beslut om antagande av elleverantör, avtalstid samt teckna avtal med elleverantör. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samband med budgetarbetet redovisa handlingsplan för energibesparande åtgärder/effektivare energianvändning. Paragrafen justeras omedelbart. Exp: Kommunledningsstaben

6 7 Ks 55 Förköpsärende, Munsö-Söderby 4:43, Munsö FöreningsSparbanken har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Krister Skånberg Köpare Emanuella Tovatt ½ Peter Larsson ½ Areal Typkod Köpeskilling kvm 120 Bebyggd lantbruksenhet kr Jäv Krister Skånberg (mp) och Gunilla Tovatt (mp) anmäler jäv. Kommunen avstår från att förköpa. Exp: FöreningsSparbanken Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

7 8 Ks 56 Förköpsärende Lindby 2:8, Adelsö FöreningsSparbankens fastighetsbyrå har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Ingvar De Forest Köpare Peter Bergmann ½ Ganka Bergmann ½ Areal Typkod Köpeskilling kvm 120 bebyggd lantbruksenhet kr Kommunen avstår från att förköpa. Exp: FöreningsSparbanken Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

8 9 Ks 57 Dnr 04/KS Förslag till förändring i produktionsstrukturen skola/förskola Kommunchefen har upprättat tjänsteutlåtande avseende ledning för fritidsgården och matproduktionen. Produktionschefen föredrog ärendet. 1. Enhetscheferna för fritidsgården respektive matproduktionen rapporterar till produktionschefen för skola/förskola. 2. Förändringen genomförs fr o m 1 juli Exp: RE-chef Matproduktion RE-chef Fritidsgårdar Produktionschefen Kommunchefen

9 10 Ks 58 Dnr 04/KS Kommunens resursskolor Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande avseende kommunens resurskolor. Nämndkontoret barn- och ungdom har avgett synpunkter och barn- och ungdomsnämnden förslaget. Produktionsledningen har reviderat tjänsteutlåtandet. Produktionschefen föredrog ärendet. 1. Resursgrupperna för elever i behov av särkilt stöd sammanförs till en resultatenhet kallad resursskolorna fr o m 16 augusti avseende ledningsfrågan delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

10 11 Ks 59 Dnr 01/KS Förslag till samrådshandlingar m m för ny översiktsplan för Ekerö kommun_ Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat förslag till samrådshandlingar för ny översiktsplan för Ekerö kommun. Planarkitekten och samhällsplaneraren informerade om kommande process och följande inriktning på tidplan. - samråd genomförs preliminärt under perioden juli-oktober utställning 1:a halvåret antagande 2:a halvåret 2005 Samhällsplaneraren och planarkitekten föredrog ärendet. 1. Med diskuterade eventuella ändringar och faktaredigeringar godkännes förslag till samrådshandlingar. Avstämning ska ske med ledamöter i kommunstyrelsens presidium. 2. Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret får i uppdrag att efter avstämning genomföra samråd. Särskilt uttalande Miljöpartiet lämnar särskilt uttalande. Exp: Kommunledningsstaben Stadsarkitektkontoret

11 12 Ks 60 Dnr 04/KS Exploateringsavtal - Detaljplan för del av Träkvista 1:7 m fl I samband med arbetet att utarbeta detaljplan för fastigheten Träkvista 1:7 m fl, etablering av livsmedelsbutik, har kommunen fört förhandlingar om exploateringsavtal med exploatören Lidl Sverige KB. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande Deltar ej i beslut Stig Marklund (mp) deltar ej i beslut. Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Lidl Sverige KB daterat godkännes.

12 13 Ks 61 Dnr 02/KS Antagande av detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö, etablering av livsmedelsbutik Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik vid korsningen Ekerövägen-Älvnäsvägen godkändes av kommunfullmäktige Arbetet med att upprätta detaljplan för området inleddes i början av år Programsamråd genomfördes under mars-april Program daterat godkändes av kommunstyrelsen som program för det fortsatta detaljplanearbetet. Efter att planförslag / samrådshandling sedan utarbetats fattade kommunstyrelsen beslut om att ge kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra samråd. Samråd genomfördes under oktober-november Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott - med tillägget att alternativ nordväst ska ligga till grund för den fortsatta planeringen - i samband med beslut om uppdrag att upprätta utställningshandlingar. et innebar vidare att en fyrvägskorsning vid Älvnäsvägen Tunnlandsvägen om möjligt skulle undvikas. Ett bearbetat planförslag har nu varit föremål för utställning under mars-april 2004 i överensstämmelse med kommunstyrelsens beslut Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret har sammanställt och kommenterat synpunkterna från utställningen samt återstående synpunkter från programsamråd och samråd i särskilt utställningsutlåtande som medföljer antagandehandlingen. Parallellt med detta har exploateringsförhandlingar förts mellan kommunen genom tekniska kontoret och Lidl. Inför antagandet har det utställda förslaget justerats så att butiksbyggnadens placering förskjuts något närmare Älvnäsvägen och låses till det nordvästra hörnet. På så sätt ökas naturmarkens / grönstråkets bredd från ca 30 till 40 m i den smalaste delen mellan butikstomten och bostäderna på Växthusvägen samtidigt som butiksområdets och parkeringsytornas omfattning begränsas. Denna lösning förutsätter att möjlighet finns att ordna infart till butiksområdet mittemot Tunnlandsvägen. I övrigt har synpunkterna från utställningen endast föranlett smärre korrigeringar av redaktionell karaktär av detaljplanen vilka framgår av antagandehandlingen och det medföljande utställningsutlåtandet.

13 14 forts ks 61 Samhällsplaneraren föredrog ärendet. Deltar ej i beslut Stig Marklund (mp) deltar ej i beslut. Förslag till kommunfullmäktige Detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö kommun antas.

14 15 Ks 62 Dnr 00/KS Detaljplan för Trygghetsboende för äldre på Ekebyhovsvägen Samrådshandling, förslag Ekerö kommun godkände genom beslut i kommunfullmäktige markanvisningsavtal med SBC Mark AB. Markanvisningen vid Ekebyhovsvägen fastigheten Ekebyhov 1:329 m fl - i anslutning till Ekerö centrum avser bostadsrätts-lägenheter utformade i enlighet med SBC:s koncept Trygghetsboende för äldre. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret i uppdrag att genomföra programsamråd om redovisat förslag Program till detaljplan för del av Ekebyhov 1:329 m fl Ekerö Programsamråd genomfördes under februari-mars. De yttranden / synpunkter som inkom i ärendet under programsamrådet finns sammanfattade i en separat samrådsredogörelse som tillsammans med programmet godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med beslut om uppdrag till kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret att ta fram planförslag / samrådshandling för beslut om samråd. Förslag till detaljplan / samrådshandling har bifogats handlingen. Planarkitekten, chefen för stadsarkitektkontoret och samhällsplaneraren föredrog ärendet. Kommunledningsstaben och stadsarkitektkontoret ges i uppdrag att genomföra samråd om förslaget till detaljplan med redovisade handlingar som underlag. Reservation Med hänvisning till miljöpartiets tidigare ställningstagande reserverar sig Stig Marklund (mp). Exp: Kommunledningsstaben Stadsarkitektkontoret

15 16 Ks 63 Dnr 03/KS Markanvisningsavtal med AB Cisterna, Tunnlandsvägen Kommunstyrelsen gav chefen för tekniska kontoret i uppdrag att undersöka möjlighet till lämpligt bostadsförvaltande bolag som kunde åta sig rollen som beställare till ett Bo Klokprojekt avseende hyreslägenheter på kommunens mark på Tunnlandsvägen. Förhandlingar har förts med AB Cisterna, ett företag inom Walleniuskoncernen. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till markanvisningsavtal avseende exploatering av 24 hyreslägenheter fördelade i 4 huskroppar i två våningar. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Förslag till kommunfullmäktige Markanvisningsavtal mellan Ekerö kommun och AB Cisterna godkännes.

16 17 Ks 64 Dnr 04/KS Miljömål för Ekerö kommun Förslag till miljövision, miljöpolicy, övergripande miljömål och systematiskt miljöarbete har utarbetats. Med hänvisning till arbetsutskottets beslut att bordlägga ärendet utgår detta.

17 18 Ks 65 Dnr 03/KS Information Förändring av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2004 med anledning av förändrad maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 1 januari 2004 Vid behandling av kommunens budget för år 2004 framgick i underlaget att regeringen föreslagit att maxtaxan för barnomsorgen skulle förändras och gälla fr o m Kommunfullmäktige delegerade till barn- och ungdomsnämnden att justera beloppen i enlighet med riksdagens beslut om barnomsorgsavgifter. Kommunledningsstaben har i utlåtande redovisat effekterna av förändrad maxtaxa. Förslag till kommunfullmäktige Informationen noteras.

18 19 Ks 66 Dnr 04/KS Budgetuppföljning med prognos per Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat budgetuppföljning per april Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Chefen för controller- och IT-funktioner föredrog ärendet. 1. Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge införs anställnings- och inköpstopp i kommunens samtliga verksamheter. 2. avseende tillämpningsanvisningar delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaren. Förslag till kommunfullmäktige Budgetuppföljning med prognos per läggs till handlingarna.

19 20 Ks 67 Dnr 04/KS Förslag till direktiv för framtagande av budget Kommunstyrelsen har informerats om planeringsförutsättningar för kommunens budget Kommunfullmäktige fick informationen Kommunledningsstaben har upprättat PM Vad kostar verksamheten i Ekerö kommun. En jämförelse med andra kommuner? Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Chefen för IT- och controllerfunktionen föredrog ärendet. Under förutsättning av kommunfullmäktiges nedanstående beslut bemyndigas kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till arbetsmodell för nämndernas fortsatta budgetarbete. Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige konstaterar att utrymmet för verksamhetens nettokostnader för åren utgörs av 807 mkr år 2005, 852 mkr år 2006 och 903 år 2007 och beslutar att redovisat nettokostnadsutrymme skall utgöra förutsättningen för budgetarbetet för närmaste 3-årsperiod. 2. Inom ramen för det totala verksamhetsutrymmet ska hänsyn tas till behov av omställningskostnader, jämförelsestörande intäkter och beräkning av specialdestinerade statsbidrag för barnomsorg och skola. 3. Kommunstyrelsen får uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för nämndernas fortsatta budgetarbete. 4. Kommunstyrelsen får uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. 5. Kommunstyrelsen får uppdrag att till tekniska kontoret lämna uppdrag att redovisa och intäktsbedöma tänkta objekt som kan vara föremål för försäljning som ett led i budgetarbetet avseende posten jämförelsestörande intäkter.

20 21 forts ks Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för beslut i kommunfullmäktige i november Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört nuvarande verksamhet ska framgå.

21 22 Ks 68 Dnr 04/KS Ansökan om borgen i samband med refinansiering av AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Bostäder har ansökt om utökad kommunal borgen från 359 mkr till 365 mkr, ett utökat borgensåtagande med 6 mkr. Anledningen är att bolaget har för avsikt att lägga om banklån i syfte att: Erhålla bankmarknadens bästa villkor Minska administrationen genom att lägga upp ett lån per bank Styra om ränteutbetalningarna Införa checkkredit kopplat till företagskontot Skapa möjlighet till flexibel amortering. Om utökad borgen beviljas i enlighet med framställan beräknas bolagets likviditet stärkas och lånekostnaderna sänkas med ca kr/år Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställningstagande avseende AB Ekerö Bostäders förslag till finanspolicy behandlas vid ett senare tillfälle. Förslag till kommunfullmäktige Ekerö kommun beviljar utökad borgen till AB Ekerö Bostäder, från nuvarande 359 mkr till 365 mkr.

22 23 Ks 69 Dnr 04/KS Förslag till gemensam kommunexpedition för kommunstyrelsen och beställarnämnder_ En förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för en gemensam kommunexpedition har genomförts med hjälp av utomstående resurs. Kommunchefen har upprättat tjänsteutlåtande. 1. Förslaget att inrätta en gemensam kommunexpedition genomförs i enlighet med förslag till tjänsteutlåtande Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en chef samt att i övrigt skapa förutsättningar för att genomföra föreslagen organisation. 3. I samband med budgetarbetet under kommande år får kommunledningsstaben i uppdrag att följa upp de ekonomiska effekterna av organisation och nya system och rapportera dessa till dess att rationaliseringen fullt ut genomförts. Exp: Kommunchefen Samtliga kontor

23 24 Ks 70 Dnr 04/KS Stockholms kommun kan inte ensamma få bestämma om biltullar Jan-Eric Billter (fp) har i en skrivelse föreslagit att kommunfullmäktige begär hos Kommunförbundet Stockholms län att KSL tar initiativ till överläggningar mellan kommunerna om att alla medborgare i hela stockholmsregionen ska ha likvärdiga möjligheter att påverka biltullarnas framtid. Med hänvisning till att förslaget kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 22 juni utgår ärendet.

24 25 Ks 71 Anmälan beslut enligt delegationsbestämmelser a) Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll b) T f teknisk chef: Fasadrenovering Ekebyhovs herrgård 3/2004 Ventilationsarbeten Färentuna skola, byggnad A 4/2004 Gc-väg längs Bryggavägen, sträckan Flandenvägen-Slalombacken 5/2004 c) Handikapprådets protokoll

25 26 Ks 72 För kännedom Arbetsutskottets protokoll: a-k a-e a-p

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer