EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen."

Transkript

1 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

2 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per med verksamhetsredovisning samt prognos Enligt gällande lagstiftning skall kommunen mist en gång per år upprätta en särskild redovisning delårsrapport för kommunens verksamhet från räkenskapsårets början. Kommunstyrelsen, nämnder och resultatenheter har upprättat delårsrapport per med verksamhetsredovisning inklusive prognos till årets slut. Kommunledningsstaben har upprättat förvaltningsberättelse, för Ekerö kommun, tjänsteutlåtande (verksamhetsredovisning per ) samt verksamhetsredovisning per för kommunstyrelsen produktionsorganisationen. Chefen för IT- och controllerfunktionerna och kommunchefen föredrog ärendet. Deltar ej i beslut Med hänvisning till socialdemokraternas alternativa budgetförslag för år 2001 deltar ej socialdemokraterna i beslutet avseende kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Beslut 1. De underskott enligt bilaga, kolumn C, skall utgöra utgångspunkt för budgetarbetet För samtliga resultatenheter gäller att underskotten ska reduceras med motsvarande belopp i de fall resultatet av årets löneförhandlingar underskrider den antagna löneökningen. 3. Noteras att kommunstyrelsen accepterar resultatenheternas motivering till redovisat underskott, enligt bilaga, kolumn A+B. Förslag till kommunfullmäktige Delårsrapport med verksamhetsredovisning per samt prognos läggs till handlingarna.

3 4 forts ks 82 Exp: Samtliga resultatenheter

4 5 Ks 83 Dnr 96/KS Genomförande av ledningsorganisationen Kommunstyrelsen beslutade om ny ledningsorganisation för den kommunala organisationen. Avsikten med genomförande av ny ledningsorganisation är att förtydliga organisationsbeslutet från Kommunledningsstaben har löpande informerat kommunstyrelsen och arbetsutskottet om pågående arbete med att införa en ny ledningsorganisation. Ett flertal delbeslut har fattats under arbetets gång. Kommunchefen har upprättat tjänsteutlåtande Samverkan har genomförts Kommunchefen föredrog ärendet. Beslut 1. Utvecklingsledaren för skola och förskola utgör en chefsnivå enligt kommunchefens förslag i tjänsteutlåtande rev Kommunchefen upprätthåller tjänsten som chef för nämndkontoret under ett år från och med den tidpunkt då befattningen som chef för skola och förskola är tillsatt. 3. Befattningen som chef för nämndkontoret hålls vakant under detta år och efter utvärdering tar kommunstyrelsen ställning till om befattningen ska tillsättas. Särskilt yttrande Ulric Andersen (s) lämnar särskilt yttrande. Exp: Kommunchefen Chefer, beställarkontoren

5 6 Ks 84 Dnr 00/KS Revidering av övergripande mål för socialnämndens verksamhet Kommunfullmäktige antog mål för socialnämndens verksamhet. Socialnämnden godkände mål för arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Nämnden uttalade att målen skulle överlämnas till kommunfullmäktige när sammanställning av socialnämndens övriga mål skett. Socialnämnden har överlämnat sammanställning av förslag till övergripande mål för socialnämndens verksamhet. Förslag till kommunfullmäktige Övergripande mål för socialnämndens verksamhet antas.

6 7 Ks 85 Dnr 99/KS Redovisning Hur FN:s barnkonventions innehåll införlivats i socialnämndens mål I samband med behandling av en motion om föreningen Globträdet, Barnkonventionen, Agenda 21 och jordens vattenresurser gav kommunfullmäktige nämnder och styrelser i uppdrag att senast 1 juni 2001 redovisa hur FN:s barnkonvention införlivats i respektive måldokument. Socialnämnden har redovisat uppdraget. Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen noteras till protokollet.

7 8 Ks 86 Dnr 98/KS Begäran från KSL - Omvandling av omstruktureringsfond Kommunfullmäktige godkände ett avtal med KSL avseende tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier för perioden Ekerö kommun förband sig, tillsammans med övriga medlemskommuner, att medverka till skapande av en omstruktureringsfond för stöd till kommuner som övertog landstingets vårdgymnasier. Vidare för stöd till de kommuner som skulle anställa övertaliga administratörer i samband med ändringen av huvudmannaskapet. Omstruktureringsfonden har sedan den skapats förvaltats av KSL. KSL har , efter tidigare överläggningar med kommunstyrelseordförandena i medlemskommunerna, begärt att kommunerna som likviditetsstöd till KSL godkänner att de resterande medlen i omstruktureringsfonden omvandlas till ett 10-årigt räntefritt lån från medlemmarna till KSL. Beslut Ekerö kommun godkänner KSLs begäran att Ekerö kommuns tillgodhavande i omstruktureringsfonden, kronor, omvandlas till ett 10-årigt räntefritt lån för att stärka KSLs likviditet. Exp: KSL Redovisningschefen

8 9 Ks 87 Dnr 01/KS Remiss - Departementsskrivelsen Proceduren vid kommunala folkomröstningar Justitiedepartementet har översänt remiss avseende departementsskrivelsen Proceduren vid kommunala folkomröstningar (Ds2001:33). Kommunens yttrande skall vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 20 september. Kommunfullmäktiges ordförande har utarbetat förslag till remissvar. Beslut 1. Ekerö kommun överlämnar kommunfullmäktiges ordförandes förslag som remissvar. 2. Ärendet anmäls i kommunfullmäktige. Exp: Regeringskansliet, Justitiedepartementet Kommunfullmäktige

9 10 Ks 88 Dnr 00/KS Motion Tvärbusslinje från Ekerö/Färingsö via Botkyrka till Södertörns högskola/huddinge sjukhus Lennart ljungblom, Jan-Eric Billter och Mats Palmborg (alla fp) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta upp en diskussion med SL om möjligheten att inrätta en direktbusslinje från Ekerö (Färingsö), via Ekerö centrum och Norra Botkyrka till området kring Södertörns högskola/huddinge sjukhus. Kommunledningsstaben har upprättat underlag inför beredning av motionen. Förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till föreliggande PM och fortlöpande samråd mellan kommunen och SL avseende eventuellt ändrade ändpunkter för busstrafik, anses motionen behandlad.

10 11 Ks 89 Dnr 01/KS Motion om översvämning av Svartsjövägen Karin Ekarna, Inga B Agnér och Ann-Stina Wivallius (alla m) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska uppvakta Vägverket och begära att vägbanan på Svartsjövägen snarast höjs så att översvämningar undviks i framtiden. Kommunledningsstaben har upprättat underlag inför beredning av motionen. Förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till föreliggande PM och de åtgärder som Vägverket planerar att genomföra, anses motionen behandlad.

11 12 Ks 90 Dnr 99/KS Motion om miljövänligt drivmedel Solveig Brunstedt (c) har i en motion föreslagit att miljövänligt bränsle framledes ska vara ett tungt vägande kriterium vid all kommunal upphandling av varor och tjänster där fordon/transporter omfattas. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till tekniska utskottet för yttrande. Tekniska utskottet beslutade att överlämna tekniska kontorets tjänsteutlåtande såsom eget yttrande i ärendet. Förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad tekniska utskottet framfört anses motionen behandlad.

12 13 Ks 91 Dnr 01/KS Motion om skydd och underhåll av Ekebyhovsparken Gunnar Andersson (c) har i en motion föreslagit att kommunen: - Låter utreda lämpligt utvidgat skydd av Ekebyhovsparken - Ser över underhåll och utveckling av parken på längre sikt med anlitande av relevant expertis - Förstärker resurser för löpande skötsel av parken - Ser över informationen Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande inför beredning av motionen. Förslag till kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till tjänsteutlåtande avslås förslaget om utvidgat skydd för Ekebyhovsparken. 2. Med hänvisning till tjänsteutlåtande anses övriga förslag i motionen behandlade.

13 14 Ks 92 Dnr 00/KS Motion Utökat antal parkeringsplatser i anslutning till Ekerö centrum Ulf Nilsson (s) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att: Låta utreda möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser i anslutning till busshållplatserna vid Ekerö centrum Länsparkeringar har översänt skrivelse. Tekniska kontoret har lämnat underlag. Miljö- och byggnadsnämnden har översänt statsarkitektens bedömning som yttrande i motionen. Kommunledningsstaben har upprättat PM inför beredningen av ärendet. Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom tekniska kontorets försorg: Förbättra möjligheterna att använda parkeringen vid Träkvistavallen genom att bl a reducera buskage och se över belysningen. Om möjligt utöka antalet parkeringsplatser vid infartsparkeringen (den s k baracktomten) söder om Tappströmsskolan. Genomföra lämpliga informationsinsatser avseende möjligheten att infartsparkera. 2. Med hänvisning till ovanstående uppdrag samt att i pågående översiktsplanearbete kommer behov av parkeringsplatser för olika ändamål på kort och lång sikt att belysas, anses motionen behandlad.

14 15 Ks 93 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 171 a-e 183 a-g 192 a-g 205 a-l 216 a-d _

15 16 Ks 94 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll b) Tekniska utskottets protokoll c) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll Handikapprådets protokoll d) Kommunsekreteraren: Serveringstillstånd 5-11/2001 e) Tekniske chefen: Antagande av konsult/ entreprenör 10-24/2001 Förköpsärenden 55-80/2001 _

16 17 Ks 95 Förköpsärende Träkvista 1:276, Ekerö Svensk Fastighetsförmedling har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Köpare Areal Typkod Ljungfeldts dödsbo, Frits Adolf Napoleon Turebergs Bilcenter AB kvm 220 småhusenhet, helårsbostad Köpeskilling :- Beslut Kommunen avstår från att förköpa. Exp: Svensk Fastighetsförmedling Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

17 18 Ks 96 Förköpsärende Nyckelby 4:16, Ekerö Länsstyrelsen i Stockholms län, Lantbruksenheten, har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Vivi Anne Nordmark 1/3 Tomas Andersson 1/3 Eje Schönning 1/3 Köpare Areal Typkod Järntorget Mark- och Byggnads AB 58, 9553 ha 110 obebyggd lantbruksenhet Köpeskilling :- Noteras att fastigheten har högt botaniskt naturvärde enligt Naturskyddsföreningens inventering av skyddsvärd natur. På fastigheten finns också ett flertal fasta fornlämningar. Yrkanden och proposition Ulric Andersson (s) och Stig Marklund (mp) yrkar att kommunen utövar sin förköpsrätt. Peter Carpelan (m), Mats Palmborg (fp) och Leif Hagström (kd) yrkar att kommunen avstår från att förköpa. På ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet bifallit Peter Carpelans och Leif Hagströms förslag. Beslut Kommunen avstår från att förköpa. _ Exp: Länsstyrelsen Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

18 19 Ks 97 Förköpsärende ½ fastigheten Hilleshögby 6:85, Färingsö Landahl Advokatbyrå Stockholm HB har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Christer Arnberg ½ Köpare Allan Stenshamn ½ Areal 1/2 av 58,9553 ha = 29, 4776 ha Typkod 220 småhusenhet, helårsbostad Köpeskilling :- Beslut Kommunen avstår från att förköpa. Exp: Landahl Advokatbyrå Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer