Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige."

Transkript

1 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling av ansvarsfrihet och årsredovisning. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003 Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige. De sakkunniga revisorernas rapporter har överlämnats Ordförande för kommunens revisorer Gunilla Jerlinger (s) föredrog revisionsberättelsen. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m). Yrkande och proposition Lena Blomstergren (m) yrkar att: 1. Revisionsberättelse för 2003 läggs till handlingarna. 2. Ansvarsfrihet beviljas för: - barn- och ungdomsnämnden - socialnämnden - kulturnämnden - byggnadsnämnden - miljönämnden - valnämnden 3. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i nämnd/styrelse ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna nämnden. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) överlämnade ordförandeskapet till kommunfullmäktiges ålderman Per Eskilsson (m).

2 3 forts kf 19 Yrkande och proposition Per Eskilsson (m) yrkar att: 1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. 2. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i kommunstyrelsen ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna styrelsen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget. 1. Revisionsberättelse för 2003 läggs till handlingarna. 2. Ansvarsfrihet beviljas för: - barn- och ungdomsnämnden - socialnämnden - kulturnämnden - byggnadsnämnden - miljönämnden - valnämnden - kommunstyrelsen 3. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i nämnd/styrelse ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna nämnden. Ordförandeskapet återgår till Lena Blomstergren.

3 4 Kf 20 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Nämnder, kontor och resultatenheter har till kommunstyrelsen överlämnat årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive verksamhet Miljöredovisning för verksamhetsåret har upprättats. Kommunledningsstaben upprättade tjänsteutlåtande avseende preliminärt bokslut för år Kommunfullmäktige delgavs information Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige. AB Ekerö Bostäders har överlämnat årsredovisning för De sakkunniga revisorernas rapporter har överlämnats I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m), Ulric Andersen (s), Georg Gustafsson (s), Anna-Karin Ullgren (m), Kenneth Lindmark (v), Krister Skånberg (mp), Christina Blom Andersson (kd), Lennart Ljungblom (fp), Jan-Eric Billter (fp), Solveig Brunstedt (c) och Ingegerd Ward (s). Yrkande och proposition Lena Blomstergren (m) yrkar att: 1.Årsredovisning inklusive koncernredovisning för år 2003 godkännes. 2. Verksamhetsberättelser och miljöredovisning noteras till protokollet. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

4 5 forts kf 20 1.Årsredovisning inklusive koncernredovisning för år 2003 godkännes. 2. Verksamhetsberättelser och miljöredovisning noteras till protokollet. _

5 6 Kf 21 Dnr 04/KS 30 Äskande om överföring av anslag i investeringsbudgeten 2003 till år 2004_ Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande avseende kulturnämndens och kommunstyrelsens äskade att överföra anslag i investeringsbudget 2003 till investeringsbudget för år Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. 1. Kulturnämnden får av investeringsbudget 2003 omdisponera 398 tkr till år Kommunstyrelsen Tekniska kontoret får ur investeringsbudget 2003 omdisponera till år Kommunstyrelsen Tekniska kontoret får omdisponera tkr avseende investeringar inom va-kollektivet från år 2003 till Kommunstyrelsen Produktion förskola och skola får omdisponera tkr av 2003 års investeringsmedel till år _ Exp: Kulturnämnden Tekniska kontoret Produktionschef för förskola och skola

6 7 Kf 22 Dnr 04/KS Planeringsförutsättningar för Ekerö kommuns budget Kommunledningsstabens tjänsteutlåtande delades ut i arbetsutskottet Ärendet har behandlas i dialog mellan arbetsutskottet och nämndernas presidier. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Krister Skånberg (mp) och Solveig Brunstedt (c). Kommunfullmäktige noterar informationen om planeringsförutsättningarna.

7 8 Kf 23 Dnr 03/KS Förslag avseende justering och komplettering av räddningstjänstens taxa, KFS 70:5 Räddningstjänsten har i utlåtande föreslagit justering av texten i KFS 70:5 punkt 7:1 och 7:2 enligt ny lagstiftning. Vidare föreslås komplettering av taxan för räddningstjänsten med att kommunen kan erbjuda anläggningsskötsel av externa automatiska brandlarm. Vid sammanträdet informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. 1. Räddningstjänstens taxa, KFS 70:5 kompletteras med punkt 6.2 a, enligt förslag avseende anläggningsskötsel av automatlarm. 2. Justering enligt förslag avseende KFS 70:5 punkt 7.1 och 7.2 godkännes. 3. Ovanstående beslut gäller fr o m Exp: Räddningstjänsten KFS

8 9 Kf 24 Dnr 04/KS Förslag till extern prislista (taxa) Resultatenheten Ekebyhovs slott, KFS 10:3 Kommunledningsstaben har i tjänsteutlåtande föreslagit att ny intern och extern prislista skall gälla fr o m Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om nya interna priser för Ekebyhovs slott. Arbetsutskottet beslutade också att direktivet till den kommunala organisationen kvarstår, d v s att slottet i första hand ska bokas i samband med interna sammankomster. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Kenneth Lindmark (v) och Peter Carpelan (m). Yrkanden och proposition Kenneth Lindmark (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Peter Carpelan (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Förslag till externa priser taxa, fastställs att gälla fr o m Reservation Kenneth Lindmark (v) reserverar sig till förmån för eget förslag. Exp: Ekebyhovs slott Utvecklingsledare kultur m m

9 10 Kf 25 Dnr 01/KS Motion om socialjour i samarbete Georg Gustafsson (s) föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta Att Att Att ge socialnämnden i uppdrag att inrätta ett samarbete om en socialjour med för Ekerö kommun lämpliga samarbetskommuner och ge nämnden uppdraget att snarast återkomma till fullmäktige med förslag till beslut i frågan samt motionen ges en snabb beredning med målet att Ekerö kommun, om fullmäktige så beslutar, har en fungerande socialjour i samarbete med andra kommuner sommaren 2001 Socialtjänsten upprättade tjänsteutlåtande och socialnämnden överlämnade ärendet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera ärendet med kostnadsberäkning för att inrätta en socialjour. Nämndkontoret social redovisade i yttrande rev att Ekerö tecknat avtal om socialjour med Solna stad. Socialnämnden informerades om att Solna stad anmält att socialjoursverksamheten upphör våren Därefter har diskussioner om gemensam socialjour för åtta s k Nordvästkommer förts. Socialnämnden har beslutat att ingå i gemensam socialjour med Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro och Upplands Väsby. Samverkansavtal gäller fr o m 1 april Kostnader för det nya avtalet, april-december 2004, har beräknats till 212 tkr. Socialnämndens budget för socialjour är 250 tkr fr o m budgetåret Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. Till protokollet noteras sakfel avseende datum och uppdrag i tjänsteutlåtande rev I ärendet yttrar sig Georg Gustafsson (s), Ulric Andersen (s) och Peter Carpelan (m).

10 11 forts kf 25 Yrkande och proposition Georg Gustafsson (s) yrkar att motionen ska anses bifallen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till att kommunen arbetar i enlighet med motionens intentioner anses motionen behandlad.

11 12 Kf 26 Dnr 03/KS Motion Hantering av frågan om Baracktomten i Tappström Björn Sigurd (v) har i en motion föreslagit att en parlamentarisk grupp tillsätts för att utreda frågan om användandet av den s k Baracktomten i Tappström. Kommunledningsstaben har upprättat underlag inför kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Kenneth Lindmark (v), Ulric Andersen (s) och Peter Carpelan (m) Yrkande och proposition Kenneth Lindmark (v) yrkar bifall till motionen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till redovisat underlag avslås motionen.

12 13 Kf 27 Dnr 00/KS Motion angående tvärbusslinje från Ekerö/Färingsö via Botkyrka till Södertörns högskola/huddinge sjukhus_ Lennart Ljungblom, Jan-Eric Billter och Mats Palmborg (alla fp) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med SL ska ta upp en diskussion om möjligheten att inrätta en direktbusslinje från Ekerö/Färingsö, via Ekerö centrum och Norra Botkyrka till området kring Södertörns högskola/huddinge sjukhus. Kommunledningsstaben upprättade PM inför kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsen föreslog , med hänvisning till PM att motionen skulle anses behandlad. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet Kommunledningsstaben har reviderat PM Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Lennart Ljungblom (fp), Krister Skånberg (mp), Peter Carpelan (m), Kenneth Lindmark (v), Gunilla Tovatt (mp) och Solveig Brunstedt (c). Krister Skånberg (mp) och Kenneth Lindmark (v) yrkar att motionen bifalls. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. Omröstningsproposition Den som röstar Ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar Nej bifaller motionen.

13 14 forts kf 27 Omröstning Ja-röster avges av Peter Carpelan (m), Anna-Carin Ullgren (m), Per Eskilsson (m), Ronny Erhardsson (m), Ulf Harder (m), Lennart nilsson (m), Peter Räst (m), Johan Sundqvist (m), Monica Svensson (m), Robert Möller (m), Leif Hagström (kd), Christina Blom Andersson (kd), Kerstin Balck-Ahlén (m), Nils Lundqvist (m) och Lena Blomstergren (m). Nej-röster avges av Jan-Eric Billter (fp), Lennart Ljungblom (fp), Rolf Nielsén (fp), Helena Romano (fp), Solveig Brunstedt (c), Kjell- Erik Börjesson (c), Gunilla Tovatt (mp), Anna Littmarck (mp), Krister Skånberg (mp), Ulric Andersen (s), Gun Häll (s), Roger Axelsson (s), Marianne Jacobsson (s), Sven-Olof Evermo (s), Ingrid Leander (s), Ingegerd Ward (s), Inger Andersen (s) Emma Jakobsson (fp), Dan melin (fp), Lars Skoglund (fp), Elisabet Palm (s), Margaretha Andersson (s) och Kenneth Lindmark (v). Ordförande finner att kommunfullmäktige med 15 ja-röster och 23 nej-röster bifallit motionen. Kommunen tar upp diskussion med SL om möjligheten att inrätta en direktbusslinje från Ekerö (Färingsö), via Ekerö centrum och Norra Botkyrka till området kring Södertörns högskola/huddinge sjukhus. Exp: Kommunledningsstaben

14 15 Kf 28 Dnr 04/KS Motion om gångstyrd signal vid övergångsstället söder om infarten till Älvnäsvägen på Ekerövägen Solveig Brunstedt och Tom Öhrström (båda c) har i en motion föreslagit att en gångstyrd signal placeras vid övergångsstället söder om infarten till Älvnäsvägen på Ekerövägen. Dåvarande miljö- och byggnadsnämnd lämnade underlag Tekniska kontoret upprättade tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen beslutade att avvakta tillämpning av ny trafikförordning och att anmäla beslutet till kommunfullmäktige. et anmäldes Med anledning av att avtal träffades mellan kommunen och NCC avseende vissa infrastrukturåtgärder som NCC genomför behandlade miljö- och byggnadsnämnden ärendet på nytt I samband med pågående detaljplanering för etablering av en Lidlbutik studeras olika trafiklösningar. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande inför den fortsatta beredningen. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Solveig Brunstedt (c) och Krister Skånberg (mp). Yrkande och proposition Krister Skånberg (mp) yrkar att motionen bifalls. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

15 16 forts kf 28 Med hänvisning till att intentionerna i motionen är på väg att förverkligas genom en lämpligare och mer långsiktig helhetslösning än förslaget i motionen anses motionen behandlad.

16 17 Kf 29 Dnr 04/KS Exploateringsavtal avseende detaljplan för Närlunda 11:1 och 12:1 I samband med upprättande av förslag till detaljplan för Närlunda 11:1 och 12:1 m fl har tekniska kontoret fört förhandlingar med berörd markägare. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Gunilla Tovatt (mp), Lennart Nilsson (m), Ulric Andersen (s), Lars Skoglund (c) och Lennart ljungblom (fp). Yrkande och proposition Lennart Nilsson (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Gunilla Tovatt (mp) yrkar avslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Barbro Lundberg, ägare av fastigheterna Närlunda 11:1 och 12:1, daterat godkännes. Exp: Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren

17 18 Kf 30 Dnr 98/KS Detaljplan för Närlunda 11:1, 12:1 m fl Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd beslutade om planläggning av rubricerat område. Nämnden beslutade att inhämta dåvarande plan- och miljöutskotts synpunkter. Utskottet var positivt till att området planlades för bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att programsamråd skulle genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att detaljplaneprogrammet skulle utformas med inriktning på villatomter om minst kvm samt att parkmark ska bevaras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att inhämta arbetsutskottets synpunkter avseende tomtstorlek m m. Arbetsutskottet godkände förslaget. Byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd samt att ställa ut förslaget. Detaljplanen var utställd under perioden Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Gunilla Tovatt (mp), Lennart Nilsson (m), Ulric Andersen (s), Lars Skoglund (c) och Lennart ljungblom (fp). Yrkande och proposition Lennart Nilsson (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Gunilla Tovatt (mp) yrkar avslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. Omröstningsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller avslag röstar Nej.

18 19 forts 30 Omröstning Ja-röster avges av Peter Carpelan (m) Anna-Karin Ullgren (m), Per Eskilsson (m), Ronny Erhardsson (m), Ulf Harder (m), Lennart Nilsson (m), Peter Räst (m), Monica Svensson (m), Robert Möller (m), Jan-Eric Billter (fp), Lennart Ljungblom (fp), Rolf Nielsén (fp), Helena Romano (fp), Leif Hagström (kd), Christina Blom Andresson (kd), Kerstin Balck-Ahlén (m), Nils Lundqvist (m), Jan Edvin Henriksson (m), Emma Jakobsson (fp), Dan Melin (fp) och Lena Blomstergren (m). Nej-Röster avges av Gunilla Tovatt (mp), Anna Littmarck (mp), Krister Skånberg (mp), Ulric Andersen (s), Gun Häll (s), Roger Axelsson (s), Marianne Jacobsson (s), Sven-Olof Evermo (s), Ingrid Leander (s), Ingegerd Ward (s), Inger Andersen (s), Elisabeth Palm (s), Margaretha Andersson (s) och Kenneth Lindmark (v). Solveig Brunstedt (c), Kjell-Erik Börjesson (c) och Lars Skoglund (c) avstod från att rösta. Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster, 14 nejröster och 3 som avstod bifallit kommunstyrelsens förslag. Detaljplan för fastigheterna Närlunda 11:1 och 12:1 m fl antas. Reservation Socialdemokraterna respektive miljöpartiet lämnar skriftliga reservationer. Exp: Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren

19 20 Kf 31 Dnr 04/KS Interpellation om resor till och från skolan Solveig Brunstedt (c) har inlämnat en interpellation med frågeställningar avseende säkerheten vid resor till och från skolan. Peter Carpelan har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m) och Solveig Brunstedt (c). Till protokollet noteras att interpellationen besvarats. _

20 21 Kf 32 04/KS Interpellation om översiktsplanering och miljömålen Ingegerd Ward (s) har lämnat in en interpellation om översiktsplanering och miljömålen. Peter Carpelan (m) har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Ulric Andersen (s). Bordlägges

21 22 Kf 33 04/KS Nya miljömål och handlingsplan för ekokommunen Lars Skoglund (c) har lämnat in en interpellation om nya miljömål och handlingsplan för ekokommunen. Peter Carpelan (m) har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m) och Lars Skoglund (c). Till protokollet noteras att interpellationen besvarats.

22 23 Ks 34 Avsägelser av politiska uppdrag a) Jonas Eklöf (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Avsägelsen godkännes. Exp: Jonas Eklöf Barn och ungdomsnämnden Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret b) Mats Lenné (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos Länstyrelsen. Exp: Mats Lenné Länsstyrelsen i Stockholms län, Allmänna enheten Personalavdelningen - Löner Förtroendemannaregistret c) Mats Lenné (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättande revisor för Ekerö kommun. Avsägelsen godkännes. Exp: Mats Lenné Kommunens revisorer, ordförande Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret

23 24 Kf 35 Bordlagda valärenden a) Val av ersättare som revisor i kommunen avseende räkenskapsåren , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp) mp Eva Külper, Fantholmsvägen 29 B, Ekerö Exp: Eva Külper Kommunens revisorer Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret b) Val av ersättare som revisor i AB Ekerö Bostäder avseende räkenskapsåren , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp)_ mp Ingemar Holmen, Almvägen 3, Ekerö Exp: Ingemar Holmen AB Ekerö Bostäder Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret c) Val av ersättare i valnämnden t o m , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp) Bordläggning. d) Val av personlig ersättare (m) till demokratiberedningen, t o m Bordläggning.

24 25 forts kf 35 e) Val av personlig ersättare (s) till Demokratiberedningen, t o m Bordläggning.

25 26 Kf 36 Nya valärenden a) Val av ledamot i barn- och ungdomsnämnden t o m , fyllnadsval efter Jonas Eklöf (m) Bordläggning. b) Val av revisor för kommunen t o m räkenskapsåret 2006, fyllnadsval efter Mats Lenné (kd) kd Ann-Charlotte Odelund, Stengränd 15, Ekerö Exp: Ann-Charlotte Odelund Kommunens revisorer, ordförande Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret c) Val av ersättare revisorer för kommunen t o m räkenskapsåret 2006, fyllnadsval efter Ann-Charlotte Odelund (kd) Bordlägges.

26 27 Kf 37 Dnr 04/KS Interpellation om vårbudgeten kommunernas förutsättningar under pågående verksamhetsår Solveig Brunstedt har i en interpellation ställt frågor hur regeringens vårbudget påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar under pågående verksamhetsår. Hur Ekerö kommun påverkas och vad blir konsekvenserna för Ekerö invånare? 1. Interpellationen får ställas. 2. Interpellationen remitteras till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. Exp: Kommunstyrelsens ordförande

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 EKERÖ KOMMUN 1(20) Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice ordf. Kjell Öhrström (m) Klas Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20

Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 1(20) a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sammanträdesdatum Plats och tid ande Kommunhuset, rum 386 klockan 18:00-22:20 Anna-Karin Ullgren (m) ordf Emma Jakobsson (fp) 1: e vice ordf. Marianne Jacobsson, (s) 2:e vice

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer