Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kf 19 Dnr 04/KS 30. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003. Upprättad revisionsberättelse 2004-04-19 har överlämnats till kommunfullmäktige."

Transkript

1 2 Kf 19 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) informerade om kommunallagens krav avseende fullmäktiges behandling av ansvarsfrihet och årsredovisning. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2003 Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige. De sakkunniga revisorernas rapporter har överlämnats Ordförande för kommunens revisorer Gunilla Jerlinger (s) föredrog revisionsberättelsen. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m). Yrkande och proposition Lena Blomstergren (m) yrkar att: 1. Revisionsberättelse för 2003 läggs till handlingarna. 2. Ansvarsfrihet beviljas för: - barn- och ungdomsnämnden - socialnämnden - kulturnämnden - byggnadsnämnden - miljönämnden - valnämnden 3. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i nämnd/styrelse ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna nämnden. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Kommunfullmäktiges ordförande Lena Blomstergren (m) överlämnade ordförandeskapet till kommunfullmäktiges ålderman Per Eskilsson (m).

2 3 forts kf 19 Yrkande och proposition Per Eskilsson (m) yrkar att: 1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. 2. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i kommunstyrelsen ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna styrelsen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget. 1. Revisionsberättelse för 2003 läggs till handlingarna. 2. Ansvarsfrihet beviljas för: - barn- och ungdomsnämnden - socialnämnden - kulturnämnden - byggnadsnämnden - miljönämnden - valnämnden - kommunstyrelsen 3. Till protokollet noteras att fullmäktigeledamot som sitter i nämnd/styrelse ej deltar i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för den egna nämnden. Ordförandeskapet återgår till Lena Blomstergren.

3 4 Kf 20 Dnr 04/KS 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2003 Nämnder, kontor och resultatenheter har till kommunstyrelsen överlämnat årsredovisning och verksamhetsberättelse för respektive verksamhet Miljöredovisning för verksamhetsåret har upprättats. Kommunledningsstaben upprättade tjänsteutlåtande avseende preliminärt bokslut för år Kommunfullmäktige delgavs information Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande. Upprättad revisionsberättelse har överlämnats till kommunfullmäktige. AB Ekerö Bostäders har överlämnat årsredovisning för De sakkunniga revisorernas rapporter har överlämnats I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m), Ulric Andersen (s), Georg Gustafsson (s), Anna-Karin Ullgren (m), Kenneth Lindmark (v), Krister Skånberg (mp), Christina Blom Andersson (kd), Lennart Ljungblom (fp), Jan-Eric Billter (fp), Solveig Brunstedt (c) och Ingegerd Ward (s). Yrkande och proposition Lena Blomstergren (m) yrkar att: 1.Årsredovisning inklusive koncernredovisning för år 2003 godkännes. 2. Verksamhetsberättelser och miljöredovisning noteras till protokollet. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

4 5 forts kf 20 1.Årsredovisning inklusive koncernredovisning för år 2003 godkännes. 2. Verksamhetsberättelser och miljöredovisning noteras till protokollet. _

5 6 Kf 21 Dnr 04/KS 30 Äskande om överföring av anslag i investeringsbudgeten 2003 till år 2004_ Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande avseende kulturnämndens och kommunstyrelsens äskade att överföra anslag i investeringsbudget 2003 till investeringsbudget för år Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. 1. Kulturnämnden får av investeringsbudget 2003 omdisponera 398 tkr till år Kommunstyrelsen Tekniska kontoret får ur investeringsbudget 2003 omdisponera till år Kommunstyrelsen Tekniska kontoret får omdisponera tkr avseende investeringar inom va-kollektivet från år 2003 till Kommunstyrelsen Produktion förskola och skola får omdisponera tkr av 2003 års investeringsmedel till år _ Exp: Kulturnämnden Tekniska kontoret Produktionschef för förskola och skola

6 7 Kf 22 Dnr 04/KS Planeringsförutsättningar för Ekerö kommuns budget Kommunledningsstabens tjänsteutlåtande delades ut i arbetsutskottet Ärendet har behandlas i dialog mellan arbetsutskottet och nämndernas presidier. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Krister Skånberg (mp) och Solveig Brunstedt (c). Kommunfullmäktige noterar informationen om planeringsförutsättningarna.

7 8 Kf 23 Dnr 03/KS Förslag avseende justering och komplettering av räddningstjänstens taxa, KFS 70:5 Räddningstjänsten har i utlåtande föreslagit justering av texten i KFS 70:5 punkt 7:1 och 7:2 enligt ny lagstiftning. Vidare föreslås komplettering av taxan för räddningstjänsten med att kommunen kan erbjuda anläggningsskötsel av externa automatiska brandlarm. Vid sammanträdet informerades kommunstyrelsens arbetsutskott om föreliggande förslag. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. 1. Räddningstjänstens taxa, KFS 70:5 kompletteras med punkt 6.2 a, enligt förslag avseende anläggningsskötsel av automatlarm. 2. Justering enligt förslag avseende KFS 70:5 punkt 7.1 och 7.2 godkännes. 3. Ovanstående beslut gäller fr o m Exp: Räddningstjänsten KFS

8 9 Kf 24 Dnr 04/KS Förslag till extern prislista (taxa) Resultatenheten Ekebyhovs slott, KFS 10:3 Kommunledningsstaben har i tjänsteutlåtande föreslagit att ny intern och extern prislista skall gälla fr o m Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om nya interna priser för Ekebyhovs slott. Arbetsutskottet beslutade också att direktivet till den kommunala organisationen kvarstår, d v s att slottet i första hand ska bokas i samband med interna sammankomster. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Kenneth Lindmark (v) och Peter Carpelan (m). Yrkanden och proposition Kenneth Lindmark (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Peter Carpelan (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Förslag till externa priser taxa, fastställs att gälla fr o m Reservation Kenneth Lindmark (v) reserverar sig till förmån för eget förslag. Exp: Ekebyhovs slott Utvecklingsledare kultur m m

9 10 Kf 25 Dnr 01/KS Motion om socialjour i samarbete Georg Gustafsson (s) föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta Att Att Att ge socialnämnden i uppdrag att inrätta ett samarbete om en socialjour med för Ekerö kommun lämpliga samarbetskommuner och ge nämnden uppdraget att snarast återkomma till fullmäktige med förslag till beslut i frågan samt motionen ges en snabb beredning med målet att Ekerö kommun, om fullmäktige så beslutar, har en fungerande socialjour i samarbete med andra kommuner sommaren 2001 Socialtjänsten upprättade tjänsteutlåtande och socialnämnden överlämnade ärendet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera ärendet med kostnadsberäkning för att inrätta en socialjour. Nämndkontoret social redovisade i yttrande rev att Ekerö tecknat avtal om socialjour med Solna stad. Socialnämnden informerades om att Solna stad anmält att socialjoursverksamheten upphör våren Därefter har diskussioner om gemensam socialjour för åtta s k Nordvästkommer förts. Socialnämnden har beslutat att ingå i gemensam socialjour med Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro och Upplands Väsby. Samverkansavtal gäller fr o m 1 april Kostnader för det nya avtalet, april-december 2004, har beräknats till 212 tkr. Socialnämndens budget för socialjour är 250 tkr fr o m budgetåret Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. Till protokollet noteras sakfel avseende datum och uppdrag i tjänsteutlåtande rev I ärendet yttrar sig Georg Gustafsson (s), Ulric Andersen (s) och Peter Carpelan (m).

10 11 forts kf 25 Yrkande och proposition Georg Gustafsson (s) yrkar att motionen ska anses bifallen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till att kommunen arbetar i enlighet med motionens intentioner anses motionen behandlad.

11 12 Kf 26 Dnr 03/KS Motion Hantering av frågan om Baracktomten i Tappström Björn Sigurd (v) har i en motion föreslagit att en parlamentarisk grupp tillsätts för att utreda frågan om användandet av den s k Baracktomten i Tappström. Kommunledningsstaben har upprättat underlag inför kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Kenneth Lindmark (v), Ulric Andersen (s) och Peter Carpelan (m) Yrkande och proposition Kenneth Lindmark (v) yrkar bifall till motionen. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till redovisat underlag avslås motionen.

12 13 Kf 27 Dnr 00/KS Motion angående tvärbusslinje från Ekerö/Färingsö via Botkyrka till Södertörns högskola/huddinge sjukhus_ Lennart Ljungblom, Jan-Eric Billter och Mats Palmborg (alla fp) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med SL ska ta upp en diskussion om möjligheten att inrätta en direktbusslinje från Ekerö/Färingsö, via Ekerö centrum och Norra Botkyrka till området kring Södertörns högskola/huddinge sjukhus. Kommunledningsstaben upprättade PM inför kommunstyrelsens beredning. Kommunstyrelsen föreslog , med hänvisning till PM att motionen skulle anses behandlad. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet Kommunledningsstaben har reviderat PM Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Lennart Ljungblom (fp), Krister Skånberg (mp), Peter Carpelan (m), Kenneth Lindmark (v), Gunilla Tovatt (mp) och Solveig Brunstedt (c). Krister Skånberg (mp) och Kenneth Lindmark (v) yrkar att motionen bifalls. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. Omröstningsproposition Den som röstar Ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar Nej bifaller motionen.

13 14 forts kf 27 Omröstning Ja-röster avges av Peter Carpelan (m), Anna-Carin Ullgren (m), Per Eskilsson (m), Ronny Erhardsson (m), Ulf Harder (m), Lennart nilsson (m), Peter Räst (m), Johan Sundqvist (m), Monica Svensson (m), Robert Möller (m), Leif Hagström (kd), Christina Blom Andersson (kd), Kerstin Balck-Ahlén (m), Nils Lundqvist (m) och Lena Blomstergren (m). Nej-röster avges av Jan-Eric Billter (fp), Lennart Ljungblom (fp), Rolf Nielsén (fp), Helena Romano (fp), Solveig Brunstedt (c), Kjell- Erik Börjesson (c), Gunilla Tovatt (mp), Anna Littmarck (mp), Krister Skånberg (mp), Ulric Andersen (s), Gun Häll (s), Roger Axelsson (s), Marianne Jacobsson (s), Sven-Olof Evermo (s), Ingrid Leander (s), Ingegerd Ward (s), Inger Andersen (s) Emma Jakobsson (fp), Dan melin (fp), Lars Skoglund (fp), Elisabet Palm (s), Margaretha Andersson (s) och Kenneth Lindmark (v). Ordförande finner att kommunfullmäktige med 15 ja-röster och 23 nej-röster bifallit motionen. Kommunen tar upp diskussion med SL om möjligheten att inrätta en direktbusslinje från Ekerö (Färingsö), via Ekerö centrum och Norra Botkyrka till området kring Södertörns högskola/huddinge sjukhus. Exp: Kommunledningsstaben

14 15 Kf 28 Dnr 04/KS Motion om gångstyrd signal vid övergångsstället söder om infarten till Älvnäsvägen på Ekerövägen Solveig Brunstedt och Tom Öhrström (båda c) har i en motion föreslagit att en gångstyrd signal placeras vid övergångsstället söder om infarten till Älvnäsvägen på Ekerövägen. Dåvarande miljö- och byggnadsnämnd lämnade underlag Tekniska kontoret upprättade tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen beslutade att avvakta tillämpning av ny trafikförordning och att anmäla beslutet till kommunfullmäktige. et anmäldes Med anledning av att avtal träffades mellan kommunen och NCC avseende vissa infrastrukturåtgärder som NCC genomför behandlade miljö- och byggnadsnämnden ärendet på nytt I samband med pågående detaljplanering för etablering av en Lidlbutik studeras olika trafiklösningar. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande inför den fortsatta beredningen. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Solveig Brunstedt (c) och Krister Skånberg (mp). Yrkande och proposition Krister Skånberg (mp) yrkar att motionen bifalls. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

15 16 forts kf 28 Med hänvisning till att intentionerna i motionen är på väg att förverkligas genom en lämpligare och mer långsiktig helhetslösning än förslaget i motionen anses motionen behandlad.

16 17 Kf 29 Dnr 04/KS Exploateringsavtal avseende detaljplan för Närlunda 11:1 och 12:1 I samband med upprättande av förslag till detaljplan för Närlunda 11:1 och 12:1 m fl har tekniska kontoret fört förhandlingar med berörd markägare. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Gunilla Tovatt (mp), Lennart Nilsson (m), Ulric Andersen (s), Lars Skoglund (c) och Lennart ljungblom (fp). Yrkande och proposition Lennart Nilsson (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Gunilla Tovatt (mp) yrkar avslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och Barbro Lundberg, ägare av fastigheterna Närlunda 11:1 och 12:1, daterat godkännes. Exp: Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren

17 18 Kf 30 Dnr 98/KS Detaljplan för Närlunda 11:1, 12:1 m fl Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd beslutade om planläggning av rubricerat område. Nämnden beslutade att inhämta dåvarande plan- och miljöutskotts synpunkter. Utskottet var positivt till att området planlades för bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att programsamråd skulle genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att detaljplaneprogrammet skulle utformas med inriktning på villatomter om minst kvm samt att parkmark ska bevaras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att inhämta arbetsutskottets synpunkter avseende tomtstorlek m m. Arbetsutskottet godkände förslaget. Byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd samt att ställa ut förslaget. Detaljplanen var utställd under perioden Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen och föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige. I ärendet yttrar sig Gunilla Tovatt (mp), Lennart Nilsson (m), Ulric Andersen (s), Lars Skoglund (c) och Lennart ljungblom (fp). Yrkande och proposition Lennart Nilsson (m) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag. Gunilla Tovatt (mp) yrkar avslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs. Omröstningsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller avslag röstar Nej.

18 19 forts 30 Omröstning Ja-röster avges av Peter Carpelan (m) Anna-Karin Ullgren (m), Per Eskilsson (m), Ronny Erhardsson (m), Ulf Harder (m), Lennart Nilsson (m), Peter Räst (m), Monica Svensson (m), Robert Möller (m), Jan-Eric Billter (fp), Lennart Ljungblom (fp), Rolf Nielsén (fp), Helena Romano (fp), Leif Hagström (kd), Christina Blom Andresson (kd), Kerstin Balck-Ahlén (m), Nils Lundqvist (m), Jan Edvin Henriksson (m), Emma Jakobsson (fp), Dan Melin (fp) och Lena Blomstergren (m). Nej-Röster avges av Gunilla Tovatt (mp), Anna Littmarck (mp), Krister Skånberg (mp), Ulric Andersen (s), Gun Häll (s), Roger Axelsson (s), Marianne Jacobsson (s), Sven-Olof Evermo (s), Ingrid Leander (s), Ingegerd Ward (s), Inger Andersen (s), Elisabeth Palm (s), Margaretha Andersson (s) och Kenneth Lindmark (v). Solveig Brunstedt (c), Kjell-Erik Börjesson (c) och Lars Skoglund (c) avstod från att rösta. Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster, 14 nejröster och 3 som avstod bifallit kommunstyrelsens förslag. Detaljplan för fastigheterna Närlunda 11:1 och 12:1 m fl antas. Reservation Socialdemokraterna respektive miljöpartiet lämnar skriftliga reservationer. Exp: Stadsarkitektkontoret Tekniska kontoret Kommunledningsstaben, samhällsplaneraren

19 20 Kf 31 Dnr 04/KS Interpellation om resor till och från skolan Solveig Brunstedt (c) har inlämnat en interpellation med frågeställningar avseende säkerheten vid resor till och från skolan. Peter Carpelan har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m) och Solveig Brunstedt (c). Till protokollet noteras att interpellationen besvarats. _

20 21 Kf 32 04/KS Interpellation om översiktsplanering och miljömålen Ingegerd Ward (s) har lämnat in en interpellation om översiktsplanering och miljömålen. Peter Carpelan (m) har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Ulric Andersen (s). Bordlägges

21 22 Kf 33 04/KS Nya miljömål och handlingsplan för ekokommunen Lars Skoglund (c) har lämnat in en interpellation om nya miljömål och handlingsplan för ekokommunen. Peter Carpelan (m) har upprättat svar. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m) och Lars Skoglund (c). Till protokollet noteras att interpellationen besvarats.

22 23 Ks 34 Avsägelser av politiska uppdrag a) Jonas Eklöf (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Avsägelsen godkännes. Exp: Jonas Eklöf Barn och ungdomsnämnden Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret b) Mats Lenné (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos Länstyrelsen. Exp: Mats Lenné Länsstyrelsen i Stockholms län, Allmänna enheten Personalavdelningen - Löner Förtroendemannaregistret c) Mats Lenné (kd) har avsagt sig uppdraget som ersättande revisor för Ekerö kommun. Avsägelsen godkännes. Exp: Mats Lenné Kommunens revisorer, ordförande Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret

23 24 Kf 35 Bordlagda valärenden a) Val av ersättare som revisor i kommunen avseende räkenskapsåren , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp) mp Eva Külper, Fantholmsvägen 29 B, Ekerö Exp: Eva Külper Kommunens revisorer Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret b) Val av ersättare som revisor i AB Ekerö Bostäder avseende räkenskapsåren , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp)_ mp Ingemar Holmen, Almvägen 3, Ekerö Exp: Ingemar Holmen AB Ekerö Bostäder Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret c) Val av ersättare i valnämnden t o m , fyllnadsval efter Kenneth Dillman (mp) Bordläggning. d) Val av personlig ersättare (m) till demokratiberedningen, t o m Bordläggning.

24 25 forts kf 35 e) Val av personlig ersättare (s) till Demokratiberedningen, t o m Bordläggning.

25 26 Kf 36 Nya valärenden a) Val av ledamot i barn- och ungdomsnämnden t o m , fyllnadsval efter Jonas Eklöf (m) Bordläggning. b) Val av revisor för kommunen t o m räkenskapsåret 2006, fyllnadsval efter Mats Lenné (kd) kd Ann-Charlotte Odelund, Stengränd 15, Ekerö Exp: Ann-Charlotte Odelund Kommunens revisorer, ordförande Personalavdelningen Löner Förtroendemannaregistret c) Val av ersättare revisorer för kommunen t o m räkenskapsåret 2006, fyllnadsval efter Ann-Charlotte Odelund (kd) Bordlägges.

26 27 Kf 37 Dnr 04/KS Interpellation om vårbudgeten kommunernas förutsättningar under pågående verksamhetsår Solveig Brunstedt har i en interpellation ställt frågor hur regeringens vårbudget påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar under pågående verksamhetsår. Hur Ekerö kommun påverkas och vad blir konsekvenserna för Ekerö invånare? 1. Interpellationen får ställas. 2. Interpellationen remitteras till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. Exp: Kommunstyrelsens ordförande

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige Kf 53a. Tack 2 Kf 53a Tack Ordförande Lena Blomstergren (m) framför kommunfullmäktiges tack till Eva Winberg med elever från Uppgårdsskolans SOPAgrupp för visning av filmen Vad händer med det källsorterade avfallet?

Läs mer

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats.

Kf 34 Dnr 03/KS Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Noteras att frågan besvarats. 2 Kf 34 Dnr 03/KS 79 109 Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Krister Skånberg (mp) har 2003-04-29 lämnat en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Är det bara kommunfullmäktige som får

Läs mer

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser 2 Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195 Felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 1996-09-17 dåvarande samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att komplettera förslag om felparkeringsavgifter

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42

Kommunhusets annex, kl Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 2 Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Solveig Brunstedt (c) fr 42 Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Anna-Karin Ullgren (m) Gun Häll (s) Jan-Eric Billter (fp) Sven-Olof Evermo

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Kf 1 Dnr 04/KS 30. Information Preliminärt bokslut 2003

Kf 1 Dnr 04/KS 30. Information Preliminärt bokslut 2003 2 Kf 1 Dnr 04/KS 30 Information Preliminärt bokslut 2003 Kommunledningsstaben har 2004-02-12 upprättat tjänsteutlåtande avseende preliminärt bokslut för år 2003. I ärendet yttrar sig Peter Carpelan (m),

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45

Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 1(15) Plats och tid ande Kommunhusets annex, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Biliter (fp) Lennart Ljungblom (fp) Christina Blom Andersson (kd)

Läs mer

Ks 134 Dnr 02/KS

Ks 134 Dnr 02/KS 2 Ks 134 Dnr 02/KS123 432 Yttrande till miljödomstolen avseende NCC AB:s ansökan om att få utföra schaktning för att anlägga kanal och damm, Västra Sandudden NCC AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd

Läs mer

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004

Ks 39 Dnr 05/KS 25 042. Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 2 Ks 39 Dnr 05/KS 25 042 Årsredovisning inklusive koncernredovisning, verksamhetsberättelser och miljöredovisning för 2004 Nämnder, kontor och resultatenheter har överlämnat bokslut med verksamhetsberättelse.

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen.

EKERÖ KOMMUN. Kommunstyrelsen 2001-09-25. Ks 81. Tack. Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 2 Ks 81 Tack Marianne Jacobsson (s) tackat för uppvaktning på 70-årsdagen. 3 Ks 82 Dnr 01/KS1 042 Delårsrapport per 2001-06-30 med verksamhetsredovisning samt prognos 2001-12-31 Enligt gällande lagstiftning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Ks 104 Dnr 02/KS103 109

Ks 104 Dnr 02/KS103 109 2 Ks 104 Dnr 02/KS103 109 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik

Läs mer

Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart. 2 Ks 112 Dnr 01/KS125 284 Dnr 01/KS126 284 Antagande av entreprenör avseende ombyggnader av Tappströmsskolan, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan_ Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-28 att i investeringsbudgeten

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2008-05-27. Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15

EKERÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2008-05-27. Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15 1 Erskinesalen, kulturhuset Ekerö Centrum, kl. 18.30-00.15 Peter Carpelan (m) Jan Runesten (m)- 101 Gun Häll (s) Anna-Karin Ullgren (m) Staffan Strömbäck (m) Sveneric Larsson (s) Lennart Nilsson (m) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

Kommunhuset, kl

Kommunhuset, kl Kommunhuset, kl 18.00-19.45 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Anders Bodolla (m) Bertil Bjarnevi (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Sivert Åkerljung (kd)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige (35) Kulturhuset, Ekerö centrum

Kommunfullmäktige (35) Kulturhuset, Ekerö centrum Peter Carpelan (m) Frida Tamker (m) Gun Häll (s) Anna-Karin Ullgren (m) Gustaf Axelsson (m) Sveneric Larsson (s) Lennart Nilsson (m) Nicke Björling (m) Eleonor Eriksson (s) Anna-Stina Eklund-Wivallius

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50

Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50 EKERÖ KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-11-21 1(40) Kulturhuset, Ekerö centrum, kl 14.00 23.50 Peter Carpelan (m) Ronny Erhardsson (m) 81-del av 88 Stig Marklund (mp) 81-86 Anna-Karin Ullgren (m) Frida Tamker

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88

Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00. Tjänstgörande Kjell Öhrström (m) Georg Gustafsson (s) 88 EKERÖ KOMMUN 2 Kommunhusets annex, kl 15.30-18.00 Peter Carpelan (m), ordf Lennart Nilsson (m) Anna-Karin Ullgren (m) Jan-Eric Billter (fp) Lennart Ljungblom (fp) 89-92 Christina Blom Andersson (kd) Ulric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ks 57 Dnr 00/KS25 214

Ks 57 Dnr 00/KS25 214 2 Ks 57 Dnr 00/KS25 214 Samråd om förslag till detaljplan för Västra Sandudden, etapp 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 1999-10-05 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostadsbebyggelse

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kf 25 Dnr 01/KS Verksamhetsredovisning per Kommunstyrelsen beslutade :

Kf 25 Dnr 01/KS Verksamhetsredovisning per Kommunstyrelsen beslutade : 2 Kf 25 Dnr 01/KS01 042 Verksamhetsredovisning per 2001-03-31 Ärendebeskrivning Nämnder och kontoret har överlämnat verksamhetsredovisning per 2001-03-31. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun

Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun 2 Ks 51 Information - Rapport om samverkan i Ekerö kommun Ulf Lidelöw, konsult informerade om bakgrund till uppdraget från arbetsgivaren och berörda fackliga organisationer att beskriva förhållandet mellan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Utdelning av stipendier

Utdelning av stipendier 2 Kf 66 Utdelning av stipendier Kommunens ungdomsledarstipendium för år 2001 utdelas till Ann-Marie Hagtorn, Tjalle Forselius och Lars Forslid, Färingsö Sjöscoutkår för deras idoga arbete inom Färingsö

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer