Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan"

Transkript

1 (9) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 april, klockan Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Anders Rydell (S) BrittInger Fröberg (S) Leif Carlberg (S) Richard With (S) Per Jörgensen (S) Juhani Poikkeus (S) Börje Ahlin (S) Regina Eriksson (S) Kennet Hedlund (S) Olle Jansson (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Marie Fallqvist (Fp) Leif Rörström (M) Johanna Olofsson (M) Sten-Ira Olofsson (M) Christina Persson (M) Saga Laaksonen (M) Erkki Visti (C) Magnus Åstrand (C) Eva Björk (C) Hillevi Strandlund Björn (V) Zdenka Mardetko (V) Marie Wennberg (V) Gunnar Åkerlund (Kd) Rickard Lindblad (S) tjg.ersättare Mary-Ann Hellström (S) tjg. ersättare Tobias Nordlander (S) tjg. ersättare Arne Rydin (S) tjg. ersättare Stig Johansson (S) tjg. ersättare Gillis Larsson (S) tjg.ersättare Yngve Ericson (S) tjg ersättare Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef Marie Andersson, Assistent Christina Sandin, Ekonom Sven-Erik Gårdhage, Revisor Erland Levi, Revisor Urban Olsson, Revisor Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Anders Rydell Marie Fallqvist Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Christina Waster Jansson Justerande... Anders Rydell Marie Fallqvist Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 (9) KF 15 Dnr Årsredovisning 2008 et till årsredovisning år 2008 föreligger BILAGA: Årsredovisning 2008 Beredande organs beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott , 12 Kommunstyrelsen , 29 beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2008 Gillis Larsson (S) Leif Rörström (M) Anders Tollin (S) Sven-Erik Gårdhage, revisor Yrkande Leif Rörström (M) yrkar bifall Anders Tollin (S) yrkar bifall beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2008

3 (9) KF 16 Dnr: Revisionsberättelse för 2008 Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet genom de utsedda revisorerna. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att styrelse, nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. BILAGA: Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisningen 2008 s presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen, nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Motiveringen för att bevilja ansvarsfrihet är kommunrevisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen för år Sten-Ira Olofsson (M) Anders Rydell (S) Anders Tollin (S) Sven-Erik Gårdhage, revisor beslutar att bevilja styrelsen, nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Motiveringen för att bevilja ansvarsfrihet är kommunrevisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen för år 2008.

4 (9) KF 17 Dnr: Regler för kommunalt partistöd I kommunallagen 9 och 10 regleras att kommunerna har rätt att ge ekonomiska bidrag till politiska partier. Befogenhet att utge partistöd har funnits sedan år 1969 i svensk lag. I KL 10 står att fullmäktige skall besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Med detta avses att det ankommer på fullmäktige att med iakttagande av de nämnda lagparagraferna närmare reglera stödets utformning. För att möta lagstiftningens krav på lokala reglering bifogas förslag till regelverk för partistöd. BILAGA: Regler för partistöd i Surahammars kommun Beredande organs beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott , 13 Kommunstyrelsen , 30 beslutar att godkänna regler för partistöd i Surahammars kommun beslutar att godkänna regler för partistöd i Surahammars kommun

5 (9) KF 18 Dnr: Justering av felparkeringsavgift Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift tillämpas i fråga om överträdelser av vissa angivna regler i trafikförordningen. Varje kommun beslutar om sin avgiftsnivå. Nuvarande avgift är 175 kr och bygger på beslut sedan år Från polisiärt håll har framförts önskemål om att Surahammars kommun bör höja avgiftsnivån. Noteras bör att felparkeringsavgift beslutad av kommunen är övre gräns för den kontrollavgift som markägare får ta ut enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Bygg och miljönämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan om att beslut om felparkeringsavgift enligt nedan. Avgiftstabell: Avgift 500 kr: - parkering där det är stannaförbud enligt lokala trafikföreskrifter - parkering där det är parkeringsförbud enligt lokala trafikföreskrifter - parkering på gång och/eller cykelbana - parkering på övergångsställe - parkering i vägkorsning - parkering på busshållplats och kollektivkörfält - parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad - parkering mot färdriktning. Beredande organs beslut Bygg- och Miljönämnden , 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 15 Kommunstyrelsen , 31 beslutar att godkänna föreslagen felparkeringsavgift beslutar att godkänna föreslagen felparkeringsavgift

6 (9) KF 19 Dnr Motion vårdnadsbidrag Yvonne Gmeiner (Fp), Gunnar Åkerlund (Kd), Sten-Ira Olofsson (M), Magnus Åstrand (C) och Kjell Hedlund (Mp) har inkommit med motion öka valfriheten för barnens skull. I motionen yrkas att införa kommunalt vårdnadsbidrag i Surahammars kommun i enlighet med regeringens förslag senast vid årsskiftet 2008/2009. Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat Barn- och bildningsnämnden att lämna synpunkter på motionen. Barn- och bildningsnämnden har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande i ärendet reserverade sig Gunnar Åkerlund (Kd), Eva Björk (C) och Johanna Olofsson (M) mot att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande Yvonne Gmeiner reserverade sig mot beslutet Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionens yrkande Yvonne Gmeiner (Fp), Leif Rörström (M) och Erkki Visti (C)) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut BILAGA: Motion Utredning ekonomiska konsekvenser Beredande organs beslut , 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 98 Barn- och Bildningsnämnden , 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 16 Kommunstyrelsen , 32 beslutar att avslå motionens yrkande Forts.sid 7

7 (9) Forts. 19 Britt-Inger Fröberg (S) Gunnar Åkerlund (Kd) Yvonne Gmeiner (Fp) Johanna Olofsson (M) Gillis Larsson (S) Marie Fallqvist (Fp) Magnus Åstrand (C) Sten-Ira Olofsson (M) Anders Rydell (S) Marie Wennberg (V) Saga Laaksonen (M) Yrkanden Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Yvonne Gmeiner (Fp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag Johanna Olofsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag Gillis Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Magnus Åstrand (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag Anders Rydell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Marie Wennberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Beslutsordning Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag kontra yrkandet på avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter omröstning konstaterade ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Sten-Ira Olofsson (M) begärde votering vilken utföll enligt följande. Följande ledamöter röstade för bifall till kommunstyrelsens förslag Christina Waster Jansson (S) Anders Tollin (S) Anders Rydell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Leif Carlberg (S) Richard With (S) Per Jörgensen (S) Juhani Poikkeus (S) Börje Ahlin (S) Regina Eriksson (S) Kennet Hedlund (S) Olle Jansson (S) Rickard Lindblad (S) tjg.ersättare Mary-Ann Hellström (S) tjg.ersättare Tobias Nordlander (S) tjg.ersättare Forts. sid 8

8 (9) Forts. 19 Arne Rydin (S) tjg.ersättare Stig Johansson (S) tjg.ersättare Gillis Larsson (S) tjg.ersättare Yngve Ericson (S) tjg.ersättare Hillevi Strandlund Björn (V) Zdenka Mardetko (V) Marie Wennberg (V) Följande ledamöter röstade för avslag till kommunstyrelsens förslag Yvonne Gmeiner (Fp) Marie Fallqvist (Fp) Leif Rörström (M) Johanna Olofsson (M) Sten-Ira Olofsson (M) Christina Persson (M) Saga Laaksonen (M) Erkki Visti (C) Magnus Åstrand (C) Eva Björk (C) Gunnar Åkerlund (Kd) beslutar att avslå motionens yrkande Yvonne Gmeiner (Fp), Marie Fallqvist (Fp), Leif Rörström (M), Johanna Olofsson (M), Sten-Ira Olofsson (M) Christina Persson (M), Saga Laaksonen (M), Erkki Visti (C), Magnus Åstrand (C), Eva Björk (C) samt Gunnar Åkerlund (Kd) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

9 (9) KF 20 Dnr: Fråga Fullmäktigeledamot Yvonne Gmeiner (Fp) har ställt en fråga beträffande flaggning med EU-flaggan. Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Tollin. BILAGA: Fråga Kommunstyrelsens ordförande Anders Tollin gav informationen att kommunen kommer att flagga med EUflaggan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 2008-06-16 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-06-16, klockan 18.00 19.05 Beslutande Övriga deltagande Christina W Janssson (S) ) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan Kommunfullmäktige 2007-06-18 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2007-06-18, klockan 18.00 19.35 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan Kommunfullmäktige 2008-09-15 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-09-15, klockan 18.00 19.45 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 18.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 18. Kommunfullmäktige 2008-08-18 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-08-18, klockan 18.00 18-30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 19 april, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 19 april, 2010 klockan 2010-04-19 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 19 april, 2010 klockan 18.00 19.45 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) ej

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (9) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 2007-11-12 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2007-11-12, klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag21 september 2009, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag21 september 2009, klockan 2009-09-21 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag21 september 2009, klockan 18.00-18.20 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan 1 SURAHAMMARS KOMMUN 2009-06-15 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan 18.00 18.25 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 2010-03-22 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 18.00 18.30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 maj, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 maj, 2010 klockan 2010-05-17 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 maj, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (11) 2008-12-08 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-12-08, klockan 18.00 19.30 Christina W Jansson (S) ordförande Britt-Inger Fröberg (S) Anders Tollin (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-15 Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 april 2013 klockan 18.00 18.45 Christina Waster Jansson (S),Ordf Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-01-25 1 (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-01-25 1 (12) 2010-01-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Surahammar Måndag 25 januari 2010, klockan 18.00-19.40 Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-01-28 1 (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-01-28, klockan 18.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-01-28 1 (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-01-28, klockan 18. 2008-01-28 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-01-28, klockan 18.00 18-30 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 2009-10-19 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 18.00 20.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Anders Rydell (S) BrittInger

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (5)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (5) Sida 2014-01-20 1 (5) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 januari, 2014 klockan 18.00-18.10 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 14 maj, 2012 klockan 18.00-18.35 Christina Waster Jansson (S), ordf Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (5) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (5) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 2008-04-21 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2008-04-21, klockan 18.00 19.00 Beslutande Christina W Janssson (S) ) ordförande BrittInger Fröberg (S Anders Tollin (S)

Läs mer

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 18:00 18:40

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 18:00 18:40 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-06-19, klockan 18:00 18:40 Beslutande: Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin

Läs mer

Surahammars brandstation Måndag , klockan Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S)

Surahammars brandstation Måndag , klockan Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Surahammars brandstation Måndag 2006-09-18, klockan 18.00 19.10 Beslutande: Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) 2014-05-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 12 maj, 2014 klockan 18.00 19.40 Leif Carlberg (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Kennet Hedlund

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17) 2012-02-20 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 februari 2012 klockan 18.00 19.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) tom 24 Britt-Inger Fröberg

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 november, 2011 klockan 18.00 18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10) 1 (10) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 14 april, 2014 klockan 18.00 18.35 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kennet

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (10) 2011-01-24 1 (10) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 januari, 2011 klockan 18.00 19.20 Christina Waster Jansson (S),ordf Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 februari, 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (15)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (15) 1 (15) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 maj, 2013 klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kennet

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) Sida 2012-10-01 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 1 oktober, 2012 klockan 18.00 19.05 Christina Waster Jansson (S),ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2012-01-23 1 (23) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 januari 2012 klockan 18.00 19.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Mary-Ann

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 februari, 2014 klockan 18.00 18.55 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kennet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kraftvärmeverket, Västerås Måndag 28 april 2014, kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kraftvärmeverket, Västerås Måndag 28 april 2014, kl Plats och tid Beslutande Kraftvärmeverket, Västerås Måndag 28 april 2014, kl. 12.15-15.15 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina Waster

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (15)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (15) 1 (15) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 21 januari 2013 klockan 18.00 19.15 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (16) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (16) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan 2007-12-10 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2007-12-10, klockan 18.00 20.20 Beslutande Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 2007-04-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 juni 2007, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 juni 2007, klockan 2007-06-04 1 (14) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 juni 2007, klockan 13.00 16.10 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (10)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (10) 2009-06-01 1 (10) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 1 juni 2009, klockan 11.00 12.15 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-10-03 1 (18) 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 oktober, 2011 klockan 18.00 18.45 Christina Waster Jansson (S), Ordf. Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-09 1 (14)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-09 1 (14) 2014-06-09 1 (14) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 9 juni, 2014 klockan 18.00 18.20 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 februari 2011, klockan 13.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) from. 12 Anders Rydell (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 25 maj, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 25 maj, klockan Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 25 maj, klockan 13.00-14.45 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C) Eva Björk (C) Urban

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (21)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (21) 1 (21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 5 december, 2011 klockan 18.00 21.10 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) tom 84 Britt-Inger Fröberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 11 maj, 2015 klockan 18.00 18.50 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) ej 42 Johanna

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-06-14 1 (16) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 14 juni, 2010 klockan 18.00 19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-06-14 1 (16) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 14 juni, 2010 klockan 18.00 19. 2010-06-14 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 14 juni, 2010 klockan 18.00 19.20 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin(S) Kerstin Nyhlén (S) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (22)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (22) 2010-12-06 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 6 december, 2010 klockan 17.30 19.00 Christina Waster Jansson (S),ordf Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14) 2009-10-05 1 (14) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 5 oktober 2009, klockan 13.00 14.35 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-04-18. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-04-18. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08. 2011-04-18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 18 april 2011, klockan 08.00 08.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (7) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 maj 2010, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (7) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 maj 2010, klockan 2010-05-03 1 (7) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 maj 2010, klockan 13.00 13.40 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (9)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (9) 2009-03-09 1 (9) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 9 mars 2009, klockan 13.00 13.45 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (17) a 2013-06-10 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 juni 2013, klockan 18.20-19.55 Christina Waster Jansson (S),Ordf, ej 58 Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (17) Sida 2014-03-24 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 mars, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Anders Rydell (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (16)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (16) 1 (16) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 april 2012 klockan 18.00 19.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) tom 45 Britt-Inger Fröberg (S) Tobias

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-05-07 1 (15) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 maj 2007, klockan 13.00 14.35

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-05-07 1 (15) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 maj 2007, klockan 13.00 14.35 2007-05-07 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 7 maj 2007, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) t.o.m 55

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-04-18 Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret Surahammar Måndag 18 april 2016, klockan 18.00-18.55 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Kennet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag den 4 augusti 2008, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag den 4 augusti 2008, klockan 2008-08-04 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag den 4 augusti 2008, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 2013-03-04 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 4 mars 2013, klockan 13.00-13.40 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 26 Patrik Boström (S) Kennet Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 november 2008, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 november 2008, klockan 2008-11-24 1 (14) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 november 2008, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10. Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S)

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10. Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10 Beslutande: Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (14) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 augusti, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (14) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 augusti, klockan 2009-08-24 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 augusti, klockan 18.00 20.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 februari, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 februari, klockan Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 februari, klockan 13.00-13.20 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-22 09-27 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: SURAHAMMAR Plats: Länsstyrelsen Dnr: 201-4039-10 Rösträkningen och fördelningen av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) 1 (12) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 oktober, 2014 klockan 18.00 18.50 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 april, 2013 kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 april, 2013 kl 2013-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 april, 2013 kl. 13.00 13.45 Beslutande Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 mars 2014, kl

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 mars 2014, kl Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 mars 2014, kl. 13.00-14.15 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 december 2015, klockan 18.00 19.00 Beslutande Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) ej 91 Chatarina Ståhl (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (11) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 1 september 2008, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (11) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 1 september 2008, klockan 2008-09-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 1 september 2008, klockan 13.00 14.40 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-03-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-03-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30 2008-03-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (17) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september 2007, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (17) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september 2007, klockan 2007-09-03 1 (17) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september 2007, klockan 13.00 15.15 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) t.o.m 90 Christina W Jansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (25)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (25) 1 (25) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 3 december, 2012 klockan 18.00-19.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kennet

Läs mer

Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki Visti (C)

Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki Visti (C) 2012-12-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 december 2012, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl. 15.00 16.30 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Ola Olsson (V) Johanna Olofsson (M) from

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (10)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (10) 2007-10-29 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 oktober 2007, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S), Ordförande Christina W Jansson (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-04-18 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 18 april, 2011 klockan 18.00 19.50 Christina Waster Jansson (S),Ordf Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 2 april 2014, kl

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 2 april 2014, kl 2014-04-02 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 2 april 2014, kl. 13.00-15.35 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Kennet Hedlund (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sida

Kommunstyrelsen Sida Kommunstyrelsen 2010-08-23 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 september 2010, klockan 13.00-15.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg(S)

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 december 2016, klockan :25

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 december 2016, klockan :25 2016-12-19 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 december 2016, klockan 18.00-19:25 Beslutande Chatarina Ståhl (S) orförande, ej 91 Tobias Nordlander (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 mars, 2016 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 mars, 2016 klockan 2016-03-07 Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 7 mars, 2016 klockan 18.00 18.55 Beslutande Övriga deltagande Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 mars 2015, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 mars 2015, klockan 2015-03-02 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 mars 2015, klockan 13.00-16.00 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 april 2017 klockan

Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 april 2017 klockan 2017-04-24 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 24 april 2017 klockan 18.00-20.20 Beslutande Christina Waster Jansson (S) ordförande Tobias Nordlander (S), ej 14 Chatarina Ståhl (S), ej 14,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (11) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 9 februari 2009, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (11) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 9 februari 2009, klockan 2009-02-09 1 (11) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 9 februari 2009, klockan 13.00 14.00 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan :35

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan :35 2016-04-18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen 18 april den, klockan 08.00-08:35 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 15 april 2013, klockan

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 15 april 2013, klockan Kallelse/underrättelse 2013-04-11 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 15 april 2013, klockan 08.00-08.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (25)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (25) 1 (25) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 5 september, 2011 klockan 18.00 19.20 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer