Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10. Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S)"

Transkript

1 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag , klockan Beslutande: Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Anders Rydell (S) Kerstin Nyhlén (S) Leif Carlberg (S) Britt-Inger Fröberg (S) Richard With (S) Ylva Sivén (S) Urban Mylläri (S) Börje Ahlin (S) Juhani Poikkeus (S) Ann-Christine Anderson (S) Olle Jansson (S) Benita With (S) Tomas Wallenbert (S) Pirjo Hakonen (S) Kerstin Hellman (Fp) Yvonne Gmeiner (Fp) Marie Holmgren (Fp) Frank Pfeiler, kanslichef Vanja Pettersson nämndsekreterare Leif Rörström (M) Sten-Ira Olofsson (M) Inger Olofsson (M) Erkki Visti (C) Eva Björk (C) Magnus Åstrand (C) Göran Wennberg (V) Agneta Odehag (V) Marie Wennberg (V) Paul Arnström (V) Gunnar Åkerlund (Kd) Tjänstgörande ersättare Gillis Larsson (S) Monica Rydin (S) Yngve Ericson (S) Göran Fredriksson (S) Gudrun Smeds (C) Aina Lagerqvist (Kd) Saga Laaksonen (M) Ej tjg ers. Utses att justera Yvonne Gmeiner Anders Rydell Justeringens plats och tid: Kommunkontoret, Surahammar Fredag , klockan Paragrafer: 1-15 Underskrift Sekreterare... Vanja Pettersson Ordförande... Christina Waster Jansson Yvonne Gmeiner Anders Rydell Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

2 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) Kf 1 Dnr Investeringsbudget år 2006 Föreslagen investeringsbudget för år 2006 uppgår till 21,3 Mkr. För några av de större investeringsförslagen har medel reserverats för exploatering av tomtmark med 3,0 Mkr, industriområde Odonvägen med 2,8 Mkr samt byggnation av kategori- och utslussningsboende med totalt 3,5 Mkr. Återstående investeringar avseende åren uppgår till 6,2 Mkr. Investeringarna har sammanställts utifrån oförändrad organisation och finansieras utan nyupplåning. BILAGA: Investeringsbudget år 2006 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 2 Kommunstyrelsens protokoll Att anta föreslagen investeringsbudget för år 2006.

3 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) Kf 2 Dnr Övergång mellan grundskola och gymnasieskola, revisionsrapport Kommunens revisorer har granskat hur många elever som saknar godkända betyg i engelska, svenska eller matematik från grundskolan. I granskningsfrågorna ingick också att besvara frågor om orsaker, stöd och åtgärder Arbetsutskottet beslutade , 61 att revisionsrapporten överlämnas till Barnoch Ungdomsnämnden för beredning. Barn och Ungdomsnämnden har behandlat rapporten och beslutat att rapporten ej föranleder nämnden att vidta några åtgärder. BILAGA: Revisionsrapport Barn och Ungdomsnämndens protokoll , 38 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 4. Kommunstyrelsens protokoll Att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

4 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) Kf 3 Dnr Projekta Part, ansökan om kommunal borgen Surahammarshus erhöll kommunal borgen samt , för upptagande av lån, 21,5 miljoner kronor, till uppförande av kv Njord. Då fastigheten numera ägs av Projekta Part skall det av Surahammarshus upptagna lånet överflyttas till Projekta Part. Projekta Part ansöker därför om kommunal borgen på 21,5 miljoner kronor för upptagande av lån i kreditinstitut. Surahammarshus borgen för samma lån kan då makuleras. BILAGA: Ansökan om kommunal borgen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 6. Kommunstyrelsens protokoll Att bevilja Projekta Part AB kommunal borgen på 21,5 miljoner kronor.

5 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) Kf 4 Dnr Virsbo IF, ansökan om kommunal borgen Virsbo IF ansöker om kommunal borgen på :- för installation av bergvärme i klubbstugan. BILAGA: Ansökan om kommunal borgen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 7. Kommunstyrelsens protokoll Att bevilja Virsbo IF kommunal borgen på :- kronor.

6 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) Kf 5 Dnr IT säkerhet I förordningar åläggs bl a kommuner att ansvara för att dator- och kommunikationssystem uppfyller sådana säkerhetskrav att de kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även under höjd beredskap. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har fastställt rekommendationer om IT säkerhet som utgår från att det måste finnas en basnivå för IT säkerhet (BITS). BITS har angetts vara en norm för det framtida IT säkerhetsarbetet vid kommuner, landsting och statliga myndigheter. BITS bygger på att säkerhetsarbetet inom IT området är transparent och systematiskt. Varje kommun, landsting och statlig myndighet förväntas upprätta dokumentation och arbetssätt så att normerna nås. BILAGA IT- säkerhetspolicy Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 9 Kommunstyrelsens protokoll Att anta IT-säkerhetspolicy för Surahammars kommun.

7 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) Kf 6 Dnr Fördjupat näringslivspolitiskt samarbete i Stockholm Mälarregionen Stockholms stad har sedan ett tiotal år tillbaka samarbetat med många grannkommuner i Stockholms län och med större städer i Stockholm- Mälarregionen för att främja internationella investeringar. Efter dialog inom ramen för Business Arena Stockholm (BAS) och med ett andra kommuner i regionen anser Stockholms Stad att det finns ett behov att utveckla och fördjupa samarbetet, mellan kommunerna och med näringslivet. Mot denna bakgrund hoppas Stockholms stad att grannkommunerna i Stockholm Mälarregionen blir framtida samarbetspartners i Stockholm Business Alliance- ett partnerskap som är öppet för alla kommuner i Stockholm- Mälarregionen. Ekonomisk ersättning erläggs med 4 kr per invånare och år av deltagande kommuner. BILAGA: Skrivelse från Stockholms Stad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 11 Kommunstyrelsens protokoll Att ansöka om medlemskap i Stockholm Business Alliance Att för år 2006 anvisa 4:-/invånare från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

8 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) Kf 7 Dnr Medborgarmotion, återgång till arbetstidsmodellen 3-3 Östen Mård, Surahammar har inkommit med en medborgarmotion angående återgång till arbetstidsmodellen 3-3. Kommunens personalutskott har behandlat motionen och lämnat ett svar. BILAGA: Medborgarmotion Svar på medborgarmotionen Socialnämndens protokoll , 62 Personalutskottets protokoll , 42 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 13 Kommunstyrelsens protokoll Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad.

9 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) Kf 8 Dnr Medborgarmotion angående sparåtgärder genom släckning av gatubelysning Gisela Badenius har inlämnat en medborgarmotion angående sparåtgärder genom släckning av gatubelysning. BILAGA: Medborgarmotion Svar på medborgarmotion Mark & Fastighetsnämndens protokoll , 77 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 14. Kommunstyrelsens protokoll Att med hänvisning till bilagt svar anses motionen besvarad

10 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) Kf 9 Dnr Val av ombud och ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreligger förslag att utse Anders Tollin (S) till ombud och Leif Rörström (M) till ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsens protokoll Att utse Anders Tollin (S) till ombud och Leif Rörström (M) till ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening.

11 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) Kf 10 Dnr Avgifter i Ekängsbadet år 2006 Kultur, Fritid- och Turismnämnden har antagit förslag till nya avgifter i Ekängsbadet för år 2006 BILAGA: Förslag till avgifter. Yrkande: Sten-Ira Olofsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. Britt-Inger Fröberg (S) yrkar bifall till förslaget. Att avslå yrkandet om återremiss. Att anta förslaget till nya avgifter i Ekängsbadet Att de nya avgifterna tas ut från och med Sten Ira Olofsson (M), Leif Rörström (M) och Inger Olofsson (M) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

12 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) Kf 11 Dnr Piteås upprop till Sverige: Säg nej till prostitution under fotbolls VM Kommunfullmäktige, Kvinnojouren, Manliga nätverket och Fotbollsklubbarna i Piteå samt Sveriges Riksdags manliga nätverk uppmanar alla Sveriges kommunfullmäktige, fotbollsklubbar, kvinnojourer och Manliga nätverk att kraftigt protestera mot all prostitution i allmänhet och kopplingen mellan prostitution och fotbolls VM i synnerhet. Vi vill med detta upprop påtala Tysklands ansvar för att agera och förhindra den befarade trafficking som med säkerhet kommer att inträffa under mästerskapet. Det är samtidigt en uppmaning till Svenska Fotbollsförbundet och Internationella Fotbollsförbundet att kraftfullt agera i denna fråga. BILAGA: Piteås upprop Att ställa sig bakom Piteås upprop.

13 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Kf 12 Dnr Medborgarmotion angående gällande barnomsorgsavgifter Sonja Jernberg, Surahammar har inlämnat en medborgarmotion angående gällande barnomsorgsavgifter. BILAGA Motion Att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

14 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) Kf 13 Dnr Motion angående att införa Läsa-skriva-räkna garanti i lågstadiet Kerstin Hellman (Fp), Yvonne Gmeiner (Fp och Marie Holmgren (Fp) har inlämnat en motion angående att införa Läsa-skriva-räkna garanti i lågstadiet. BILAGA: Motion Att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

15 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) Kf 14 Dnr Begäran om entledigande från kommunala uppdrag Lennart Andersson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. Tomas With (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Att bevilja Lennart Andersson (V) och Tomas With (S) entledigande från sina uppdrag i valnämnden.

16 SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Kf 15 Dnr Val av ledamot i valnämnden Föreligger förslag att utse Agneta Odehag (V) till ny ledamot i valnämnden. At utse Agneta Odehag (V) till ledamot i valnämnden.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunstyrelsen 2012-01-09 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer