PROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Lars-Bertil Ohlsson (kd) Ove Hahn (m) Lennart Edsparr (m) Bo Ivgren (m) Johan Enfeldt (fp) Ove Ekström (c) Hans Strandin (s) Agneta Bergström (s) Mauritz Lindroth (s) Ingvar H Johansson (s), ersättare för Bo Eknert (mp) Marie-Louise Löwenbeck (m), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare Nils Lage Holmbom (m), ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ersättare Gunnel Orselius-Dahl (fp) ersättare Lena Lantz (s) ersättare, 120 Kommunchef Eric Sörlin Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Monica Lindwall Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth 1 (9)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (9)

3 Innehållsförteckning: Exploateringsavtal för Kårstabygdens golfbana...4 Detaljplan för Kårstabygdens golfbana omfattande del av Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter...5 Ansökan om borgen samt övrigt stöd Karby Tennisklubb...6 Sid 3 (9)

4 Exploateringsavtal för Kårstabygdens golfbana KS 118 KS 94 AU 93 Dnr Tekniska kontoret har upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Kårstabygdens Golf AB för utbyggnad av golfbana med tillhörande parkering, klubbhus och servicebyggnad enligt förslag till detaljplan för del av Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter. Exploateringsområdet redovisas på kartbilaga A i ärendet. Bolaget skall omvandla exploateringsområdet till en fungerande golfbana och bekosta samtliga fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för plangenomförandet. Bolaget förbinder sig vidare att utföra och bekosta alla inom exploateringsområdet erforderliga byggnader och anläggningar. Som säkerhet för rätta fullgörandet av bolagets skyldigheter att utföra sina åtaganden beträffande tillfartsväg, minireningsverk och vattentäkt inkl brandvatten samt fornminnesskydd skall bolaget vid avtalets godkännande lämna en bankgaranti om kronor. Bifogade handlingar 1. Förslag till exploateringsavtal från tekniska kontoret. 2. Skrivelse från tekniska kontoret. Kommunstabens och tekniska kontorets förslag: Kommunfullmäktige godkänner ett mellan Kårstabygdens Golf AB och kommunen upprättat exploateringsavtal för utbyggnad av Kårstabygdens golfbana på del av Ramsta 7:1 i Vallentuna. Kommunstyrelsens förslag: Enligt kommunstabens förslag. 4 (9)

5 Detaljplan för Kårstabygdens golfbana omfattande del av Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter KS 119 KS 95 AU 94 Dnr Från stadsarkitektkontoret finns förslag till detaljplan i rubricerat ärende. Detaljplanen har varit utställd under perioden Bifogad handling 1. Förhandskopia på detaljplan från stadsarkitektkontoret. 2. Protokoll , 72, från byggnadsnämnden samt förslag till detaljplan. Arbetsutskottets beslut: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Frågan om brandvattenförsörjning måste vara löst innan kommunstyrelsen beslutar i ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet handläggs vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för Kårstabygdens golfbana, omfattande del av fastigheten Ramsta 7:1 m fl samfällda fastigheter. 5 (9)

6 Ansökan om borgen samt övrigt stöd Karby Tennisklubb KS 120 KS 97 AU 102 Dnr Karby Tennisklubb har ansökt om kommunal borgen för lånefinansiering av en tennishall med två banor samt en samlings/aktivitetslokal vid Össeby idrottsplats. Den gamla tennishallen kommer att rivas. Projektet är kostnadsberäknat till ca 4,5 mkr för tennishallen och ca 2,5 mkr för samlingslokalen. Kommunens borgensåtagande skulle avse ett banklån om ca 7 miljoner kronor. Karby TK har också gjort framställning om kommunalt stöd i olika former i sammanlagt tretton olika punkter. Dessa, liksom projektet i sin helhet kommer att bedömas genom behandling i fritidsnämnden och tekniska nämnden. Kommunstabens yttrande begränsas därför till att endast avse själva borgensfrågan och förutsätter positiva bedömningar till projektet från berörda nämnder. Kommunstabens synpunkter En allmän synpunkt på projektet är att det naturligtvis vore en tillgång för Karby/Brottby att få en anläggning av det slag som Karby TK planerar. Dock bör påpekas att projektet är omfattande för en ort med ett relativt litet befolkningsunderlag och där det i varje fall för närvarande inte finns utbyggnadsplaner som påtagligt kan innebära någon större befolkningsökning. När den nya sporthallen, som nu byggs vid Össeby ip, står klar till hösten kommer det troligen att innebära att andra aktiviteter än tennis kommer att bli attraktiva och konkurrera om ungdomsgrupperna i Karby/Brottby, vilket kan ha betydelse för ekonomin i projektet. Investerings- och driftkostnadskalkyler förutsätts bedömas av tekniska nämnden och fritidsnämnden. Kommunstaben konstaterar att de i kalkylen redovisade finansiella kostnaderna förutsätter en avskrivningstid om femtio år vilket måste anses vara en för lång period för en anläggning av detta slag. För kommunens anläggningar är den normala avskrivningstiden högst 33 år för en motsvarande byggnad. Om klubben erhåller ett annuitetslån baserat på trettio års amortering bör dock den redovisade kalkylen ge tillräckligt utrymme för den likviditet som krävs vid ungefär nuvarande räntenivå. Det är viktigt att påpeka att kommunens engagemang vid ett borgensåtagande för ett sådant här projekt inte är riskfritt i så fall hade ju ingen borgen behövts. Kommunen gick 1987 i borgen för lån till Vallentuna TK för finansieringen av tennishallen i Vallentuna. Det har hittills inte inneburit någon belastning för kommunen men klubben har inte kunnat amortera sitt lån i den takt som borgensåtagandet förutsatte, vilket visar svårigheten att få god ekonomi i detta slags projekt. Räntenivån var dock betydligt högre när Vallentuna tennishall byggdes än den är nu, vilket innebar en större finansiell belastning under den första tioårsperioden. 6 (9)

7 Om kommunstyrelsen tillstyrker borgensåtagande för Karby TK bör det villkoras av att klubben erhåller erforderliga myndighetstillstånd samt att avtal tecknas med kommunen om nyttjanderätten till erforderlig mark samt säkerhetsöverlåtelse till kommunen av äganderätten till den byggnad som uppförs, att gälla i den händelse kommunens åtagande måste infrias. Byggnadsnämnden Tekniska kontoret Byggnadsnämnden har beviljat Karby TK positivt förhandsbesked beträffande utbyggnad av befintlig tennishall vid Brottby idrottsplats. Byggnaden skall dock utformas och färgsättas i samråd med stadsarkitektkontoret i syfte att visuellt minska byggnadens volym och få en bättre anpassning till sporthallen. Den av Karby TK framtagna investeringskalkylen visar på en utgift på tkr inkl moms, fördelat på hallen tkr och på cafédelen tkr. Tekniska kontoret har låtit kontrollera dessa uppgifter och kommit fram till att kalkylen är något lågt räknad. Tekniska kontoret bedömer utgiften till tkr inkl moms, fördelat på hallen tkr och på cafédelen tkr. Detta motsvarar 4 370:-/m2 BTA, vilket måste anses vara en låg kostnad. Den i driftbudgeten antagna elkostnaden för hallen, 50 tkr per år, bedömer tekniska kontoret till 80 tkr per år. Fritidsnämnden Föreslår fritidsnämnden att ställa sig positiv till Karby TK:s begäran om kommunal borgen på upp till 7 mkr. Bifogade handlingar 1. Ansökan och från Karby TK. 2. Protokoll , 30, från byggnadsnämnden inkl skrivelse från stadsarkitektkontoret. 3. Yttrande från tekniska kontoret. 4. Yttrande från kommunstaben. 5. Protokoll , 42, från fritidsnämnden. Kommunstabens förslag: Under förutsättning att kommunstyrelsen anser projektet tillräckligt motiverat samt att övriga nämnder ställer sig positiva, föreslår kommunstaben följande beslutsformulering: 7 (9)

8 Kommunfullmäktige beslutar 1. Karby Tennisklubb beviljas borgen för ett 30-årigt lån på högst 7 mkr för att finansiera byggnation av tennishall med samlings/ aktivitetslokal i Karby. 2. Beslutet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles samt att avtal tecknas med kommunen om nyttjanderätten till erforderlig mark. 3. Säkerhetsöverlåtelse skall lämnas till kommunen avseende äganderätten till den byggnad som uppförs. Arbetsutskottets överläggning Under arbetsutskottets överläggning yrkar Hans Strandin (s) bifall till kommunstabens förslag samt att kommunstabens ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa vilka borgensåtaganden kommunen har inom motsvarande område. Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Hans Strandins tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Arbetsutskottets beslut: Kommunstabens ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde redovisa vilka borgensåtaganden kommunen har inom motsvarande område. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Hans Strandin (s), med instämmande från Bo Ivgren (m), och Lars-Bertil Ohlsson (kd) att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för fortsatt handläggning. Johan Enfeldt (fp) och Bo Eknert (mp) yrkar avslag i ärendet. 8 (9)

9 Propositionsordning Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för fortsatt handläggning. Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden: Bifall till kommunstabens förslag, från ordföranden, Hans Strandin (s) och Lars-Bertil Ohlsson (kd). Avslag i ärendet från Johan Enfeldt (fp). Bifall till kommunstabens förslag med den ändringen att borgen medges med 5 mkr samt att cafédelen utgår, från Ove Ekström (c). Propositionsordning Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstabens förslag, avslagsyrkandet från Johan Enfeldt och ändringsyrkandet från Ove Ekström (c) och finner att kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag. Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar 1 Karby Tennisklubb beviljas borgen för ett 30-årigt lån på högst 7 mkr för att finansiera byggnation av tennishall med samlings/ aktivitetslokal i Karby. 2. Beslutet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles samt att avtal tecknas med kommunen om nyttjanderätten till erforderlig mark. 3. Säkerhetsöverlåtelse skall lämnas till kommunen avseende äganderätten till den byggnad som uppförs. Reservation Mot kommunstyrelsen beslut reserverar sig Johan Enfeldt (fp). 9 (9)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer