Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga 1 underlag KF beslut Bilaga 2 investeringsönskemål tekniska förvaltningen Ärendet Kommunfullmäktige fastställde nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Av underlaget till fullmäktiges beslut (bilaga 1) framgår kommunstyrelses förslag till fördelning av Tkr. När detta förslag utarbetades var inte Tekniska nämndens investeringsnivå för den skattefinansierade verksamheten klarlagd. De medel som återstår att hantera uppgår till Tkr som upptagits som kommunstyrelsens reserv Tekniska förvaltningen har i ett första skede tagit fram önskemål om investeringsmedel 2014 uppgående till Tkr (bilaga 2) Ekonomiavdelningen har i samråd med teknisk förvaltningen nu tagit fram förslag till investeringsbudget för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet Tekniska nämndens investeringsanslag för 2014 föreslås till Tkr varav gata/park utgör Tkr och fastigheter tkr. I förslaget har gamla reservationer beaktats och inarbetats med 3 000Tkr vilket innebär att av kommunstyrelsens reserv föreslås fördelas av 2014 års anslag. Förslaget är presenterat för Tekniska nämndens arbetsutskott c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_187 - investeringsbudget tekniska nämnden ver 1{fcfe-6b aa0-000ea101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av investeringsplan i samråd med berörda förvaltningar. Denna plan skall bli föremål för politiskt ställningstagande under våren. I samband med årsredovisningen för 2013 kommer investeringsutrymmet att kunna förstärkas med ca Tkr motsvarande gjorda realisationsvinster. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för investeringar 2014 fördela Tkr, varav avser gata/park och Tkr avser fastigheter till Tekniska nämndens förfogande. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens upptagen reserv för investeringar. Skickas till Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

4

5

6

7

8

9 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Ansökan om bidrag Begäran om tilläggsanslag/utökad ram för krismottagning för män. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med anhållan om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män Beslutsunderlag Socialnämndens beslut Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden har inkommit med begäran om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män. Verksamheten har från 2009 finansierats med statliga och kommunala bidrag, samt av Svenska kyrkan med 0,1 tjänst. Socialnämnden beslutar även att uppföljning/utvärdering av verksamheten skall ske och redovisas till nämnden. Ekonomiavdelningens överväganden Kommunstyrelsen har inte möjlighet att bevilja utökning av de ekonomiska ramarna mer än för det löpande budgetåret. Ekonomiavdelningen föreslår att socialnämnden beviljas tilläggsanslag för 2014 med 90 tkr, samt att ärendet förs till ekonomiutskottet för behandling i kommande budgetarbete för c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_177 - begäran om tilläggsanslag_utökad ram för krismottagning för män. - ver 1{fcfe-6a aa3-000e-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

10 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja Socialnämnden tilläggsanslag med 90 tkr för Krismottagning för män under Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsen beslutar vidare överlämna ärendet till ekonomiutskottet för behandling i arbetet med 2015 års budget. Skickas till Ekonomiavdelningen Socialnämnden Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

11

12

13

14

15

16 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen PM avseende begäran från Kristinehamns Energi AB om förtydligande av KF beslut avseende villkorat ägartillskott till Kristinehams Energi AB Ärendet Begäran har framförts från Kristinehamns Elnät AB om förtydligande av KF beslut avseende villkorat ägartillskott till Kristinehamns Energi AB. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen I upprättad tjänsteskrivelse till ärendet föreslås att begäran om ägartillskott beviljas med villkoret att medlen används för amortering av bolagets lån. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkades utöver detta som villkor att ägartillskottet skulle återbetalas. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med tjänsteskrivelsen men med bifall till lagt tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet innebär att ägartillskottet omfattas av två villkor: - dels att användas för amortering av lån - dels att återbetalning skall ske. Återbetalningen är inte tidsbestämd utan får ske i den takt som bolagets ekonomi tillåter. Återbetalning skall ske i samråd mellan ägare och bolag Anders Dahlen Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse ägartillskott 15 mkr krh energi ab pm fört_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Hej! Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill de att respektive nämndens ledamöter gemensamt hjälper till och svarar på nedanstående frågor kring nämndens arbete med internkontroll och riskanalys. Nämndens svar kommer sedan beaktas i revisorernas riskbedömning av verksamheterna. 1. Har nämnden antagit en Internkontrollplan för år 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014! 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp Internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis,kvartalsvis osv. Revisorerna önskar att nämnden gemensamt diskuterar frågorna och kommer fram till ett gemensamt svar. Svar önskas översänt via mail till kommunrevisionen senast 24 januari Mail skickas till Vid frågor kontakta nedanstående; Vänliga hälsningar Anna Tång Konsult KPMG AB Besöksadress: Drottninggatan 21 Postadress: Box KARLSTAD Tel: Tel direkt Mobil Fax E-post Var vänlig och beakta miljöpåverkan innan du skriver ut denna e-post

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 12 KS eu 56 dnr. KS 765/14-905 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag (

PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( PM: Klarlägganden kring förslag på resultatbalanserings- fonder (förslag ( från (S) och (V)) Sammanfattning Stadskontoret har uppdragits att klarlägga förutsättningar för, och konsekvenserna av, att av

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer