Innehåll. Protokoll av 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Protokoll av 2"

Transkript

1

2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling av advokattjänster 6 38 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat KFbeslut 7 uppdrag till förvaltningen 39 KSL:s rekommendation Samverkan för en trygg, säker och 8 störningsfri region 40 Svar på samrådsremiss avseende Storstockholms Brandförsvars 9 Handlingsprogram Ekonomiskt utfall juni

3 Änr. 34 Justering och fastställande av föredragningslistan Mailis Dahlberg (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 31 augusti Utskickad föredragningslista fastställs med tillägg av ärende 8 B. Ekonomiskt utfall juni

4 Änr KS 2014/ Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare Ärendet återremitteras för översyn och omarbetning av befintliga riktlinjer. Per Teiner har ansökt om att få bli borgerlig vigselförrättare i Vaxholms stad. Enligt nuvarande riktlinjer bör antalet vigselförrättare i Vaxholms stad inte överstiga sex stycken, om inte särskilda skäl föreligger. I dagsläget har Vaxholms stad sex stycken vigselförrättare. Mot bakgrund av detta bör ansökan från Per Teiner avslås. n yrkar på återremiss av ärendet för översyn och omarbetning av befintliga riktlinjer. n finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande Ansökan om att bli vigselförrättare från Per Teiner, Riktlinjer för utnämning av borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsofficiant, Lista över Vaxholms stads vigselförrättare, Sigrid Arnamo, KLK Akt 4

5 Änr KS 2015/ Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunledningskontorets yttrande lämnas som Vaxholms stads svar på remiss avseende SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden. Utredningen En kommunallag för framtiden har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2015:24) den 23 mars Betänkandet har remitterats till samtliga kommuner, landsting och regioner. Remisstiden utgår den 30 oktober. Betänkandet som består av två delar omfattar drygt 1100 sidor och utgör en genomlysning av hela kommunallagen. Betänkandet återfinns i sin helhet hos regeringskansliet och nås genom denna länk ( Kommunledningskontoret har gått igenom förslagen och utarbetat ett förslag till remissvar. Sammanfattningsvis tas följande punkter upp i förslaget: Möjlighet till extern delegering av beslutanderätt bör införas. Bibehållen frihet att bestämma i frågor om den kommunala organisationen avseende revisorerna. Förslaget om möjlighet till överklagande av budgetbeslut i förhållande till reglerna om god ekonomisk hushållning och användning av resultatutjämningsreserv avstyrks. Möjligheterna till avtalssamverkan bör stärkas och förutsättningar för sådan samverkan anges i kommunallagen. Mailis Dahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Rickard Gille (M) stöder Mailis Dahlbergs yrkande. Katherine Angelo Lindqvist (S) yrkar på att yttrandet ska reflektera betänkandet i det avseendet att revisionens ordförande ska väljas ur oppositionen. n ställer proposition på yrkandena och finner bifall till Mailis Dahlbergs yrkande. Reservationer Socialdemokraterna genom Katherine Angelo Lindqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Handlingar Sammanställning av förslagen i betänkandet, Yttrande - förslag till remissvar, Regeringskansliet, Finansdepartementet 5

6 Änr KS 2015/ Upphandling av advokattjänster Kommunchefen får i uppdrag att besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av advokattjänster. Ärendet avser uppdrag till kommunchefen att besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av advokattjänster. Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som avropas. En kommungemensam upphandling av advokattjänster bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet (perspektiven funktionell och subjektivt upplevd kvalitet) samt Ekonomi. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Johan Larsson & Anna Holm, kommunledningskontoret 6

7 Änr KS 2015/ Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagat KFbeslut uppdrag till förvaltningen Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har förelagt staden att senast den 30 september yttra sig över två inkomna överklaganden. Överklagandena gäller Kommunfullmäktiges beslut i juni 2015 att avslå folkinitiativet om folkomröstning mot bygget av Campus Vaxholm och rivning av Norrbergsskolan. Förvaltningen föreslår att den får i uppdrag att ta fram ett yttrande avseende överklagandena. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Kommunledningskontoret, Johan Larsson 7

8 Änr KS 2015/ KSL:s rekommendation Samverkan för en trygg, säker och störningsfri region Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Överenskommelsen om en trygg, säker och störningsfri region antas. En rad aktörer har sedan 2010 arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring som kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom. Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam överenskommelse. I den beskrivs konkret de gemensamma förutsättningarna för att realisera avsiktsförklaringen. Länets 26 kommuner finansierar tillsammans halva kostnaden genom en fördelning baserad på antalet kommuninvånare vid budgetårets start. Det maximala beloppet kommer att vara 1,50 kr per invånare. För Vaxholms stad betyder detta ca kr per år. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande Rekommendation från KSL att anta överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region, Samverkan Stockholmsregionen Trygg, säker och störningsfri Bilaga: Modellbeskrivning Kommunförbundet Stockholms län, Lars Winberg Akt 8

9 Änr KS 2015/ Svar på samrådsremiss avseende Storstockholms Brandförsvars Handlingsprogram Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Samrådsremissen besvaras med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Medlemskommunerna i Storstockholms Brandförsvar har fått möjlighet att yttra sig om Handlingsprogram för åren Vaxholms stad föreslår några ändringar med syfte att öka tydligheten i dokumentet men ser också många positiva delar i förslaget. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Samrådsremiss SSBF Handlingsprogram Handlingsprogram SSBF samrådsversion Storstockholms Brandförsvar, Lars Winberg, KLK Akt 9

10 Änr KS 2015/ Ekonomiskt utfall juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Informationen noteras till protokollet. Utfall juni 2015 Nämnderna Utfall Budget Avvikelse Kommunstyrelsen, totalt exploateringsintäkter exkl expl intäkter Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Stadsbyggnadsnämnden Nämnden för teknik, fritid och kultur Nämnderna totalt exklusive expl intäkter Finansförvaltningen Pensioner Semesterlöneskuld Kapitaltjänst Allmän kommunalskatt Skatteutjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansförvaltningen totalt Totalt för staden exklusive expl intäkter n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Kommunstyrelsen Derk de Beer Akt 10

Innehåll. Protokoll 2015-09-28 41-52 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-09-28 41-52 2 av 2 Protokoll 41-52 2 av 2 Innehåll 41 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och 3 plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan 42 Information från revisorerna 4 43 Fastighetsbolaget

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 2 av 2 Innehåll 12 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 13 Årsredovisning 2014 4 14 Remiss Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting 5 15 Svar på revisionsrapport om nämndernas

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 42 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 43 Upphandling av finansiella tjänster 4 44 Folkinitiativ angående Campus Vaxholm 5 45 Hemställan från Norrvatten om utökad

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 17 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 18 Krisledningsplan 2016 4 19 Arbetsmiljörapport - Medarbetare 2015 5 20 Avsiktsförklaring mellan Vaxholms stad och Polisen

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 10 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 11 Utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond 2018 4 12 Upphandling av persontransporter 5-6 13 Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 16 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 17 Medarbetarenkät 2016 4 18 Revisionsrapport granskning avseende konsulttjänster 5 19 Årsredovisning 2016 6 20 Ekonomiskt

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 51-55 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslista 3 52 Upphandling av drift, vinterväghållning och underhåll av gator och 4 vägar, park- och tomtmark samt idrotts- och

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 2 Utdelning ur Thyra och Einar Sundins stiftelse 2015 4 3 Medarbetarenkät 2014 5 4 Information om Frivillig resursgrupp (FRG) 6 5

Läs mer

5 vårdnadshavare 81 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn

5 vårdnadshavare 81 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, tillsyn Protokoll 78-88 2 av 2 Innehåll 78 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 79 Vaxholms stads krisledningsplan 2016 - information 4 80 Utredning jml 11 kap 1 SoL om barnets behov av ny 5 vårdnadshavare

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2018-07-30 62-63 2 av 2 Innehåll 84 Justering och fastställande av föredragningslista 3 85 Hantering av tilldelningsbeslut av rivningsentreprenad 4-6 2 Protokoll Kommunstyrelsen 2018-07-30 1

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 38-45 2 av 2 Innehåll 38 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 39 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018 4-5 40 Upphandling av ramavtal avseende IT-konsulter och 6 licensförsöjning

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 23-25 2 av 2 Innehåll 23 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 24 Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 4-5 25 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy 6

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 37 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 38 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, 4 specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror 39 Uppdrag till

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 13 Justering och fastställande av föredragningslista 3 14 Ekonomiuppföljning utfall och prognos mars 2017 4 15 Yttrande över revisionsrapport Intern kontroll 5 16 Etableringsboende

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 1-5 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande och föredragningslista 3 2 Remiss förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 4 3 Hemställan om inrättande av verksamhetsområden för Storäng

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 46-51 2 av 2 Innehåll 46 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 47 Ramavtalsupphandling Förmedlingstjänst tekniska konsulter Stic 4 48 2019 Delårsbokslut per 2018-08-31 5 49 Internkontrollplan

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-04-15 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-04-15 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 19 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 20 Hyresavtal kommunhuset för Polismyndigheten 4 21 Tillgänglighet och bemötande, återrapportering samt uppdrag till 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 37 Justering och fastställande av föredragningslista 3 38 Information drift Norlandia 4 39 Tillföra medel för att möjliggöra utökad bemaning 5 40 Deltagande i projekt "övertagande

Läs mer

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget Protokoll 2 av 2 Innehåll 62 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos 4 64 Yttrande till Mål och budget 2018-2020 5 65 Förskolan Nalle Puh byter

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 54 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 55 Upphandling av postförmedlingstjänster 4 56 Samverkansavtal för gymnasieutbildning (KSL) - reviderad modell 5 för strukturtillägg

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2017-04-19 2 av 2 Innehåll 22 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan 23 Rådgivande folkomröstning 2017 - genomförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 28 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 29 Tertialbokslut 1 med helårsprognos 4 30 Ramärende 2018-2020 5 31 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2017 6-8 32 Förslag

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 2(11) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott, val av ledamöter och ersättare 4 3 Kommunstyrelsens planeringsutskott, val av ledamöter

Läs mer

54 Justering och fastställande av föredragningslista 3 55 Initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av

54 Justering och fastställande av föredragningslista 3 55 Initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av Protokoll 2 av 2 Innehåll 54 Justering och fastställande av föredragningslista 3 55 Initiativ Liberalerna (L): Information om hantering av 4 personuppgifter i förhållande till nya dataskyddsförordningen

Läs mer

81 Justering och fastställande av föredragningslista 82 Utvärdering LOV 83 Uppföljning ekonomi oktober 85 Faderskapsutredning

81 Justering och fastställande av föredragningslista 82 Utvärdering LOV 83 Uppföljning ekonomi oktober 85 Faderskapsutredning Protokoll 2 av 2 Innehåll 81 Justering och fastställande av föredragningslista 3 82 Utvärdering LOV 4 83 Uppföljning ekonomi oktober 5 84 Faderskapsutredning 6 85 Faderskapsutredning 7 86 Utredning enligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-28 64 Skatteväxling LSS (KS 2015.173) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 16 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 17 Upphandling avseende särskilt boende (SÄBO) 2017 4 18 Uppföljning Norlandia Care 2016 5 19 Underrättelse om beslut från

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 31-34 2 av 2 Innehåll 31 Justering och fastställande av föredragningslista 3 32 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, 4 33 Soldatgatan Genomförandebeslut för marksanering av

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 104 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 105 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med 4 106 vårdutbildningar på högskolenivå, rekommendation från Kommunförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 21 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 22 Samverkansöverenskommelse Familjecentrum 4 23 Arbetsmiljörapport - 2016 5 24 Kommunstyrelsens delegeringsordning - revidering

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 88 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 89 Månadsbokslut oktober 2016, inklusive prognos 4 90 Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv 5 91

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rum 226 kl. 09:00-10:10 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Marie Östh Karlsson (S) (ordförande) Hans Bergfelt (M) (vice ordförande) Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP)

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1-7a 2013-01-15 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, kl. 11.00-11.50 Beslutande Lars Lindgren(M), ordf. Mailis Dahlberg (C) Peter Lindqvist (M) Annicka H Blommé (M) Ingrid Ekstedt (FP) Katherine Angelo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 9:00: - 11:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 KS/2015:207. Beslutsunderlag Beslutsunderlag med förslag till avtal

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 KS/2015:207. Beslutsunderlag Beslutsunderlag med förslag till avtal Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2019-02-04 1 (1) Sida 38 KS/2015:207 Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland Sammanfattning Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 74-86 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.30 Beslutande Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) v. ordf. Svante Nordell (M) Kenneth Öhman (M) Anneth Jacobsson (C)

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 16-18 2 av 2 Innehåll 16 Justering och fastställande och föredragningslista 3 17 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 4-5 18 genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Innehållsförteckning 2(11)

Innehållsförteckning 2(11) 2(11) Innehållsförteckning 12 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslista 3 13 Årsbokslut 2013 4 14 Medfinansieringsavtal för framtagande av vägplan för Engarns vägskäl 5 15 Svar på

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

2(9) Innehållsförteckning

2(9) Innehållsförteckning 2(9) Innehållsförteckning 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Nya regler om kommunala företag - säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 114 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-20.20 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ulf Carlsson (m) Ewa Rawlings-Olsson Ulf Cronbring (s) Ulf Strömstedt,

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kallelse/föredragningslista 2017-04-19 1 av 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-19 Plats och tid: Rådhuset, Sessionssalen, kl. 19:00 Kallade: Ledamöter Underrättade: Ersättare Vid

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

IP Malung-Sälens kommun

IP Malung-Sälens kommun IP Malung-Sälens kommun ID 1 Plats och tid Beslutande Orrskogen, Malung, kl. 16:00-16:30 Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Bitte Lindberg-Ås (S)

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni 2017 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 10.40-11.45 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders Nilsson (V) Christer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats 1 (1) Plats och tid Tärningen kl 08:30-16:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande), Ing-Marie Elfström (S), Jessica Johnson (L) ersätter Vakant plats Övriga närvarande Mojgan Alimadad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Kl 17.30 19.50 ande närvarande Övriga närvarande Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 69 Justering och fastställande av föredragningslista 3 70 Upphandling samhällsbetalda resor, del 2 4 71 Delårsbokslut - Tertial 2 5 72 Mål och budget 2019-2021 6 73 Internkontrollplan

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 26-34 2 av 2 Innehåll 26 Justering och fastställande av föredragningslista 3 27 Ekonomiskt utfall juni 4 28 Enskilt avlopp, Rindö 2:181 5 29 Hyresavtal Lusthus Rindö 3:25 6 30 Reducerad faktura

Läs mer

Politisk organisation KS 2017/584

Politisk organisation KS 2017/584 91 Politisk organisation 2019-2022. KS 2017/584 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Sammanfattning av skolornas risk- och konsekvensanalys vid 4 3 införande av en dator per elev Årsbokslut 2017 5 4 Uppföljning

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 56-62 2 av 2 Innehåll 56 Justering och fastställande av föredragningslista 3 57 Ekonomiuppföljning - prognos oktober 2016 4 58 Komplettering av förfrågningsunderlag för upphandling av drift,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45. Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 16:45 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset

Läs mer

Bilaga 5:7 till kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2003, 9

Bilaga 5:7 till kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2003, 9 Bilaga 5:7 till kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2003, 9 PM 2003 RI (Dnr 664-2354/2002) Yttrande till Länsrätten i Stockholms län i anledning av ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 26

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och faställande av föredragningslista 3 2 Information om ändringar i vallagen samt planering inför valet 4 2018 3 Val till Riksdag, Kommun- och landstingsfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 1-8 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 2 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete 4 avseende psykisk ohälsa hos barn och unga 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 29-40 2 av 2 Innehåll 29 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och 3 plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan 30 Tertialbokslut per 2015-04-30 med årsprognos

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 21-27 2 av 2 Innehåll 21 Justering och fastställande av föredragningslista 3 22 Tertialbokslut 1 2018 nämnden för teknik, fritid och kultur 4 23 Utnämning av dataskyddsombud för nämnden för teknik,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 38 Justering och fastställande av föredragningslista 3 39 Tertial 1 2019 med helårsprognos 4 40 Information om jobbcoach 5 41 Stjärnmärkning hemtjänst 6 42 Överenskommelse Samverkan

Läs mer

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S)

Kulturnämndens arbetsutskott Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Stora mötesrummet kl 15:00-15:40 ande närvarande Lovisa Kronsporre (C) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), Pär Elfström (S) Övriga närvarande Marie Gustavsson (Bibliotekschef),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Lars-Gunnar Andersson (s) Marie Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Lars-Gunnar Andersson (s) Marie Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-05-16 kl 8.00-11:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Lars-Gunnar Andersson (s) Marie Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Utlåtande 2013:1 RV (Dnr 327-620/2012) Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 1(6) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:30-09:40 Beslutande Närvarande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn (S), ordförande Dennis Ljunggren

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 49-57 2 av 2 Innehåll 49 Justering och fastställande av föredragningslista 3 50 Uppdrag om utredning av ishallens upprustningsbehov 4 51 Sammanträdesdatum nämnden för teknik, fritid & kultur

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012) Utlåtande 2012: RV (Dnr 327-117/2012) Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet Förslag från äldrenämnden

Läs mer

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare

Mikael Forssander, Kanslichef Tobias Arvidsson, Samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, Ekonomidirektör Jasmina Szczesna Adabaniyan, nämndsekreterare 1(16) Plats och tid Häverösalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 16:00-17.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Hanna Stymne Bratt (S), tjänstgörande ersättare Anders Olander (C) Ingrid Landin (MP)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 41-48 2 av 2 Innehåll 41 Justering och fastställande av föredragningslista 3 42 Utreda möjligheterna för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 4 43 Rindövägen Ekonomiutfall och prognos oktober 2018

Läs mer

Protokoll KF 2015 02 09 2 av 12. Innehåll

Protokoll KF 2015 02 09 2 av 12. Innehåll 2 av 12 Innehåll 1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av ärendelistan... 3 2 Svar på interpellation från (V) angående upphandling av nya

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-11.30 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg S Christopher Thorsson

Läs mer

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62

Bengt Sandberg (MP) Therese Mancini (S) Gunnar Selstam (C) Kent Östergren (S) Britt Lindgren (C) Therese Mancini (S) 61-62 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, fredagen den 21 september 2018 kl 08:30 Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande Annica Erlandsson (S), 2:e

Läs mer