Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda. 97 Ledarpolicy för Essunga kommun. 98 Svar på motion Essunga kommun, en kommun där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet präglar förskole- och skolverksamhet. 99 Medfinansiering av bredbandsutbyggnad. 100 Fastighetsförvärv del av Essunga Berget 1: Essunga Ryttarförening, ansökan om bidrag till inköp av ladugård och mark. 102 Förfrågan om försäljning av fastigheten Fåglum 1: Sammanträdesdagar Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden. 105 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 106 Delgivning. - Inbjudan till informationsmöte den 21 november, Hur kan vi ta vara på landsbygdens byggnader. - Protokoll ungdomsfullmäktige Valärende från Länsstyrelsen.

2 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas aula, kl Beslutande Se separat närvarolista Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Lars Edin, WEEDO AB, 95 Stig Larsson (C), tjänstgörande ersättare 96 pga jäv. ej tjänstgörande ersättare Justerande Marie-Louise Svensson och Eva Aronsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragrafer Anslag/bevis Kjell Karlsson, Sekreterare Barbro Gustafsson, Ordförande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Maria-Louise Svensson och Eva Aronsson, Justerande Agnes Granath Storm

3 Sida 2 Kommunfullmäktige Kf 95 Dnr Information om förstudie Nossebrobadet Kf Ärendebeskrivning Lars Edin från konsultföretaget WEEDO AB informerar kommunfullmäktige om den förstudie som företaget gjort på uppdrag av Essunga kommun. Kommunfullmäktige får bland annat information om enkätundersökning, statusbeskrivning av befintlig anläggning, marknadsanalys samt investeringsoch driftskostnader för olika alternativ till om- och nybyggnad av badet.

4 Sida 3 Förhandlingsdelegationen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Fd 14 Dnr Ks 131 Kf 96 Fd Avstämning av arvoden för förtroendevalda Ärendebeskrivning Enligt de bestämmelser om ersättning för förtroendevalda som antogs av kommunfullmäktige ska en avstämning av arvodena göras efter halva mandatperioden. Med anledning av detta har förhandlingsdelegationen träffat nämndsordförande och förvaltningschef för utbildnings- och socialförvaltningen samt ordförande för bygg- och miljönämnden. En fråga om behov av att ha en andre vice ordförande i socialnämnden har uppkommit med anledning av att social jour sedan något år tillbaka köps av Skövde kommun. Till nästa sammanträde ska personalchefen presentera kostnad per invånare för förtroendemannaorganisationen samt en jämförelse av arvodena i några kommuner av liknande storlek. Fd Fd Förhandlingsdelegationens beslut Frågan om uppdraget som 2:e vice ordförande ska finnas kvar överlämnas till socialnämnden för yttrande. Jämförelse av ordförandearvoden med närliggande kommuner samt kommuner av samma storlek som Essunga har tagits fram. Dessutom lämnas en redogörelse för kostnaden för politisk verksamhet beräknad per invånare i landets kommuner. Socialnämnden har behandlat ärendet och deras svar är att för närvarande finns inte behov av 2:e vice ordförande i Socialnämnden. Förhandlingsdelegationen diskuterar ärendet bland annat från vilken tidpunkt en eventuell förändring bör gälla. För att få en helhetsbild bör även kommunchefen intervjuas kring ordförandeuppdragen. Ärendet föranleder inget beslut vid dagens möte.

5 Sida 4 Fd Ks Förhandlingsdelegationen har sett över reglerna för ersättning till förtroendevalda och funnit att det inte finns anledning att göra några större förändringar i regel- systemet eller ersättningsnivån. Några justeringar när det gäller möjligheten att begära ersättning har tillförts. Barbro Gustafsson föreslår att uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden upphör från och med årsskiftet 2012/2013 eftersom Socialnämnden i sitt yttrande uppgett att man inte ser behov av 2:e vice ordförande för närvarande. Eva Aronsson föreslår att förändringen genomförs först vid nästa mandatperiod. Förhandlingsdelegationens förslag till kommunstyrelsen Besluta att anta reviderade Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda. Frågan om vid vilken tidpunkt uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden ska tas bort överlämnas till Kommunstyrelsen. Barbro Gustafsson kommenterar föreliggande förslag om Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda. Under rubriken Hur man begär ersättning, 13, föreslår förhandlingsdelegationen förtydligande om att eventuell utebliven ersättning skall begäras senast 31 januari för föregående år. Tidpunkten för om uppdraget som 2:e vice ordförande skall vara kvar diskuteras. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Barbro Gustafsson (M) yrkar att uppdraget som 2:e vice ordförande i socialnämnden upphör från och med årsskiftet 2012/2013. Bengt Lundsgård (C) med flera yrkar att förändring av uppdraget som socialnämndens 2:e vice ordförande tas upp inför nästa mandatperiod. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Bengt Lundsgårds med fleras yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Nej-röst för bifall till Bengt Lundsgårds med fleras yrkande.

6 Sida 5 Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Daniel Andersson (M) och Bengt Viktorsson (M). Maria Radivoj (S), Anita Carlsson (C), Niclas Johansson (S), Bengt Lundsgård (C) och Maria Andersson (S). Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Bengt Lundsgårds med fleras yrkande. Reservation Barbro Gustafsson (M), Daniel Andersson (M), Gunilla Hermansson (KD) och Bengt Viktorsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Anta reviderade Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda att gälla för återstoden av innevarande mandatperiod. - Arvode till 2:e vice ordföranden i socialnämnden gäller för återstoden av innevarande mandatperiod. Kf På grund av jäv deltar inte Pia Fahlgren (C) i handläggningen av detta ärende. Yrkanden Barbro Gustafsson (M) yrkar att arvodet till 2:e vice ordföranden i socialnämnden upphör från och med årsskiftet 2012/13. Tomas Johansson (C),Per-Anders Andersson (S), Eva Aronsson (C) och Mats Olsson (MP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande.

7 Sida 6 Omröstningsresultat: 17 ja-röster och 14 nej-röster. Bilaga Anta reviderade Ersättningsregler för kommunalt förtroendevalda att gälla för återstoden av innevarande mandatperiod. Arvode till 2:e vice ordföranden i socialnämnden gäller för återstoden av innevarande mandatperiod. Reservation Barbro Gustafsson (M), Bengt Viktorsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Fredrik Almgren (M), Carina Svantesson (M), Gunilla Hermansson (KD), Inger Bratt (M), Elsy Lundberg Östrand (FP), Daniel Andersson (M), Peter Lundgren (M), Ralph Lundell (KD), Pernilla Nilsson (M) och Fredrik Karlsson (M), reserverar sig mot beslutet.

8 Sida 7 Förhandlingsdelegationen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Fd 16 Dnr Ks 132 Kf 97 Ledarpolicy för Essunga kommun Fd Fd Bilaga Ks Kf Ärendebeskrivning Personalchefen informerar om ett förslag till ledarpolicy som arbetats fram. Informationen föranleder inget beslut. Förhandlingsdelegationens förslag till kommunstyrelsen Föreliggande förslag till ledarpolicy antas. Barbro Gustafsson kommenterar föreliggande förslag till ledarpolicy för Essunga kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreliggande förslag till ledarpolicy antas. Ordföranden i kommunfullmäktige och förhandlingsdelegationen föredrar ledarpolicyn och tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Bilaga Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

9 Sida 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 122 Dnr Ks 133 Kf 98 Svar på motion Essunga kommun, en kommun där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet präglar förskole- och skolverksamhet Au Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige 103, , beslutade att överlämna följande motion från Jörgen Dimenäs, för Moderaterna till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrunden till denna motion är att ytterligare bidra till att utveckla möjligheterna för Essunga kommun att fortsätta den nuvarande framgångsrika verksamheten i förskola och grundskola. Detta inte minst mot Riksdagens utbildningsutskotts enhälliga poängterande av att skolforskning speciellt behöver utvecklas för att öka kvaliteten i förskole- och skolverksamheten. I den nya skollagen för skolan anges i och med den nyantagna läroplanen att skolans undervisning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är angeläget att Essunga kommun har som riktlinje en inkluderande skola, det vill säga en skola för alla och att synligheten gäller kraven i skolan blir tydlig för elever och föräldrar oavsett exempelvis social eller kulturell bakgrund. Därmed ges också alla elever en större möjlighet att i vuxenlivet vara med och fatta aktiva och medvetna beslut som är betydelsefulla för alla samhällsmedborgare och för individen. Av särskild vikt är det därför att skolan engageras och engagerar sig i forskning och utvecklingsarbete, vilken såväl indirekt som direkt berör den egna kommunens förskole- och skolverksamhet. Moderaterna föreslår mot denna bakgrund att Essunga kommun upprättar en långsiktig och kontinuerlig plan vad gäller tid och resurser för att etablera ett samarbete med högskola och universitet med mål att ytterligare utveckla förskole- och skolverksamhet i ett helhetsperspektiv. att planen skall innehålla tre punkter rörande detta kvalitetsarbete:

10 Sida 9 - Tre 3-åriga aktionsforskningsprojekt, ett för förskolan och två för grundskolan. Aktionsforskningsprojekt i denna mening innebär ett samarbete med universitet och högskola vilken inriktas mot områden som utbildningsnämnden i samverkan med förskolans och skolans yrkesutövare anser särskilt behöver prioriteras. - Två lärare från grundskolan samt en förskollärare vilken efter ansökningsförfarande inom kommunen ges förutsättningar att som en del i tjänst påbörja en masterutbildning med inriktning mot pedagogiskt arbete. Tjänsterna skall vara knutna till de aktionsforskningsprojekt och utvecklingsarbeten som bedrivs och i tjänsten skall bland annat ingå att vara resurs i olika utvecklingsarbeten. - En kommundoktorand som del av tjänst ges möjlighet att påbörja doktorsstudier i pedagogiskt arbete och vars avhandlingsarbete skall vara knutet till Essunga förskolas och/eller grundskolas olika utvecklingsarbeten där personen i fråga också skall utgöra en resurs. Kommunstyrelsens arbetsutskott 6, , beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsförvaltningen framhåller i sitt yttrande bland annat att forskare från Högskolan i Borås har tagit fram ett utkast till projektplan för vidareutveckling av förändringsarbetet i Essunga kommun. De föreslår följande insatser under en treårsperiod: - Följeforskning. Forskare från Högskolan i Borås anlitas för att stötta arbetet. - Fördjupad seminarieverksamhet där relevanta texter väljs i samråd med forskarna. - Etablering av samarbete med systerskola/referensskola. Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionärerna föreslår. Utbildningsnämnden 43, , beslutar att godkänna förslaget till yttrande över motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

11 Sida 10 Avslå motionen eftersom det för närvarande pågår annat utvecklingsarbete i skolverksamheten. Motionen anses därmed besvarad. Ks Ja-röster: Nej-röster: Yrkanden Barbro Gustafsson (M) föreslår att motionen besvaras i enlighet med utbildningsnämndens yttrande: Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionärerna föreslår. Maria Radivoj (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Barbro Gustafssons yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Maria Radivoj (S), Niclas Johansson (S), Bengt Lundsgård (C) och Maria Andersson (S). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Anita Carlsson (C), Daniel Andersson (M) och Bengt Viktorsson (M). Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Barbro Gustafssons yrkande. Reservation Maria Radivoj (S), Niclas Johansson (S) och Maria Andersson (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att man avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

12 Sida 11 Organisationen är idag inte redo för en plan i enlighet med motionärernas intentioner. Därför föreslås att det fortsatta arbetet, som ett första steg, bör bedrivas utifrån de insatser som föreslås av forskarna från Borås. Vi tror att detta kommer att lägga en bra och stabil grund för vår fortsatta utvecklingsprocess, som i steg två, kan bedrivas i enlighet med den plan som motionären föreslår. Motionen anses därmed besvarad. Kf Yrkanden Marie-Louise Svensson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Tomas Johansson (C) och Niclas Johansson (S) yrkar avslag på motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Tomas Johansson och Niclas Johanssons yrkande om avslag på motionen. Omröstningsresultat: 15 ja-röster och 16 nej-röster. Avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad. Reservation Barbro Gustafsson (M), Marie-Louise Svensson (M), Fredrik Almgren (M), Carina Svantesson (M), Gunilla Hermansson (KD), Inger Bratt (M), Elsy Lundberg Östrand (FP), Daniel Andersson (M), Peter Lundgren (M), Ralph Lundell (KD), Pernilla Nilsson (M) och Fredrik Karlsson (M), reserverar sig mot beslutet.

13 Sida 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 125 Dnr Ks 135 Kf 99 Medfinansiering av bredbandsutbyggnad Au Ärendebeskrivning Kommunen har upprättat förslag till bredbandsprogram. Nossebro Energis Ekonomiska förening har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen för utbyggnad av bredband i hela kommunen. Två områden i kommunen, Kotten och Norra Malma kräver särskilda bidrag från Västra Götalandsregionen och kommunen eftersom avståndet till närmaste telestation är långt och anslutningskostnaden för hushållen då blir extra hög. Bidragen från kommunen och Västra Götalandsregionen användes för framdragande av fiber till en anslutningspunkt i respektive område. Kostnaden är totalt beräknad till tkr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Ansöka hos Västra Götalandsregionen om bidrag på 550 tkr för fiberdragning till två anslutningspunkter. - Kommunens kostnad finansieras med tilläggsanslag på 550 tkr i 2012-års budget. Ks Kf Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

14 Sida 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 126 Dnr Ks 136 Kf 100 Fastighetsförvärv del av Essunga Berget 1:133 Au Ärendebeskrivning För att åstadkomma en långsiktigt bra lösning för Essunga Ryttarförening vad gäller betesmarker samt verksamhetsyta för stallar har kommunledningen under en längre tidsperiod haft kontakter med dels Ryttarföreningen och dels fastighetsägare till Essunga Berget 1:133, Gunnar Essunger. Vid framtagande av planprogram för Nossebro Södra föreslås fastighetens framtida användning vara beteshagar samt hästnära boende med mera. Fastigheten omfattar totalt ca 18 ha mark med bostadshus och ladugård. Kjell Karlsson och Bengt Viktorsson informerar om de kontakter som varit med fastighetsägaren och Essunga Ryttarförening. Arbetsutskottet är enigt om att förslaget är intressant och att fortsatta förhandlingar och kontakter tas med fastighetsägaren. Värdering måste ske både ur djurskyddshänseende och på övrig standard på fastigheten. Intressant är hur kommunen kan skapa förutsättningar för ridanläggningen i framtiden. Arbetsutskottet 10, beslutar att informera kommunstyrelsen om eventuellt förvärv av rubricerad fastighet. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar Bengt Viktorsson och Kjell Karlsson om vilka fastigheter som avses vid ett eventuellt förvärv och kommenterar de kontakter som varit med fastighetsägaren och ryttarföreningen.

15 Sida 14 Ärendet diskuteras mycket ingående. Kommunstyrelsens ledamöter anser att ytterligare underlag behöver tas fram om hur stora markområden som avses och ryttarföreningens ekonomiska situation idag, eftersom föreningen tidigare beviljats räntefritt lån av kommunen. I Ks 9, beslutar kommunstyrelsen att ytterligare beslutsunderlag tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet vid sitt nästa sammanträde. Ryttarföreningar har lämnat in uppgifter om reparationsbehovet av stallet. Arbetsutskottet 33, , beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars kontakta ryttarföreningen för att ta fram bokslutshandlingar och en kostnadsberäkning för nybyggnad av stallar. Vid kommunstyrelsen möte kommenterar Kjell Karlsson de senaste uppgifterna som ryttarföreningen lämnat om ekonomi med mera. Konstateras att markområdena är ur strategisk synpunkt av intresse för kommunen. Kommunstyrelsen 31, , beslutar att kontakta fastighetsägaren för fortsatta diskussioner om eventuellt förvärv. Stämma av med ryttarföreningen om intresset av byggnaderna på fastigheten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Med villkor enligt upprättat köpekontrakt förvärva fastigheten Essunga Berget 1:133 exklusive ladugårdsbyggnad och bostadsfastigheter med omgivande mark. - Kostnaden tkr finansieras i 2013 års budget. Ks Kjell Karlsson kommenterar de kontakter som varit med fastighetsägaren och föreliggande förslag till köpekontrakt. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Med villkor enligt upprättat köpekontrakt förvärva del av fastigheten Essunga Berget 1:133 exklusive ladugårdsbyggnad och bostadsfastigheter med omgivande mark. - Kostnaden tkr finansieras i 2013 års budget.

16 Sida 15 Kf Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

17 Sida 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 127 Dnr Ks 137 Kf 101 Essunga Ryttarförening, ansökan om bidrag till inköp av ladugård och mark Au Ärendebeskrivning Essunga Ryttarförening ansöker i skrivelse, daterad , om bidrag på kr för inköp av ladugård och mark på fastigheten Essunga Berget 403, Nossebro, som föreningen i dag hyr. Föreningen har hos Leader ansökt om bidrag till förprojektering samt hos Sparbanksstiftelsen sökt bidrag för samlingslokaler med mera. Kommunstyrelsen 84, , meddelar ryttarföreningen följande beslut: Kommunen är positiv till att lämna investeringsbidrag till ryttarföreningen under förutsättning att övrig finansiering kan ordnas. Kommunen förbehåller sig rätten att dela upp bidraget på två år. Rubricerat ärende behandlas av kommunfullmäktige samtidigt med kommunens förvärv av fastigheten Essunga Berget 1:133. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Kommunen lämnar bidrag med 600 tkr till Essunga Ryttarförening för iordningställande av stallar och verksamhetslokaler i övrigt. - Bidraget lämnas under förutsättning att lokalerna på anläggningen blir godkända för framtida verksamhet. - Kostnaden finansieras med tilläggsanslag i 2012-års budget.

18 Sida 17 Ks Kommunstyrelsen diskuterar ingående förutsättningarna för att lämna bidrag till ryttarföreningen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kommunen lämnar bidrag med maximalt 600 tkr till Essunga Ryttarförening för iordningställande av stallar och verksamhetslokaler i övrigt. - Ytterligare kommunalt bidrag kommer inte att lämnas till nu planerade investeringar. - Kostnaden finansieras med tilläggsanslag i 2012-års budget. Kf Kommunen lämnar bidrag med maximalt 600 tkr till Essunga Ryttarförening för iordningställande av stallar och verksamhetslokaler i övrigt. - Bidraget lämnas under förutsättning att lokalerna på anläggningen blir godkända för framtida verksamhet. - Ytterligare kommunalt bidrag kommer inte att lämnas till nu planerade investeringar. - Kostnaden finansieras med tilläggsanslag i 2012-års budget.

19 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 128 Dnr Ks 138 Kf 102 Förfrågan om försäljning av fastigheten Fåglum 1:56 Au Ärendebeskrivning Hans Haraldsson har i skrivelse gjort framställning om att få förvärva fastigheten Fåglum 1:56 från Essunga Bostäder AB. På fastigheten finns 9 lägenheter samt barnstuga. Syfte med förvärvet är att tillskapa ett attraktivt boende för gruppen 55+ samt att bygga ny förskola och nya bostäder. Ärendet behandlas i Bostadsbolagets styrelse men ägaren Essunga kommun måste också ta ställning till eventuell försäljning. Arbetsutskottet 73, , uttalar att kommunen är positiv till försäljning av fastigheten Fåglum 1:56 till bokfört värde. Arbetsutskottet beslutar Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Ks Förslag till överenskommelse mellan Essunga kommun och Fåglums Bygg AB, om försäljning av Essunga Bostäders hyreslägenheter Godegården, Fåglum, samt exploatering av bostadsområde i anslutning till området presenteras. Kommunstyrelsen beslutar Godkänna upprättad överenskommelse mellan Essunga kommun och Fåglums Bygg AB om försäljning av Essunga Bostäder AB:s hyreslägenheter Godegården, Fåglum, samt exploatering av bostadsområde i anslutning till området.

20 Sida 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Essunga Bostäder AB får i uppdrag att försälja fastigheten Fåglum 1:56 till Fåglums Bygg AB i enlighet med inlämnat anbud. Kf Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

21 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 129 Dnr Ks 139 Kf 103 Sammanträdesdagar 2013, för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Au Ärendebeskrivning Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau), kommunstyrelsen (Ks) och kommunfullmäktige (Kf), för år 2013 har upprättats. Kommunstyrelsens arbetsutskott: Kommunstyrelsens arbetsutskott: 14 januari, 11 februari, 4 mars, 22 april, 20 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 18 november. Kommunstyrelsen: 4 februari, 18 mars, 13 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober, 4 november och 2 december. Budgetberedningen: 16 september. Kommunfullmäktige: 25 februari, 8 april, 27 maj, 24 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Sammanträdesdagar 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och budgetberedningen fastställs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

22 Sida 21 Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige fastställs. Ks Kf Kommunstyrelsen beslutar Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen och kommunstyrelsen fastställs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige fastställs. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

23 Sida 22 Kommunfullmäktige Kf Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden Kf Ärendebeskrivning Helene Mohr (C) har av fullmäktige (Kf 87, ) beviljats entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Nina Elfstrand (C) föreslås som ny ersättare i socialnämnden efter Helene Mohr. Nina Elfstrand (C) väljs som ny ersättare i socialnämnden.

24 Sida 23 Kommunfullmäktige Kf 105 Dnr Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden Kf Ärendebeskrivning Ulf Johansson (C) valdes av fullmäktige (Kf 89, ) till ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. Maria Malmberg (C) föreslås som ny ersättare i utbildningsnämnden efter Ulf Johansson. Maria Malmberg (C) väljs som ny ersättare i utbildningsnämnden.

25 Sida 24 Kommunfullmäktige Kf 106 Delgivning Kf Till kommunfullmäktige för kännedom, Hur kan vi ta vara på landsbygdens byggnader? Inbjudan till informationsmöte den 21 november 2012, kl i Nossebro skolas aula. Arrangör: Vision och Utveckling Essunga kommun och LRF:s kommungrupp i Essunga. Protokoll från Ungdomsfullmäktige, , 1-8. Protokoll från Länsstyrelsen. Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige.

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-18 47 Budgetramar för år 2013. 48 Fullmäktiges mål år 2013. 49 Nämndsmål i verksamheterna 2013.

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-04-20 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 18.10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Bengt Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-05-15 Plats och tid Kommunkontoret Nossebro kl. 15.00 17.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Gunilla Ekblad (S) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-08-17 Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl. 15.00 16.20 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande 44-49, 51-52 Lena Brolin (M) Inger Bratt (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 98 Samråd angående detaljplan för del av Bäreberg 3:13 m. fl. 99 Samråd angående detaljplan för Stallaholm 1:212 m. fl. 100 Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg.

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-29 1-12 Plats och Tid Stadshuset 13.00-14.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp), ersättare i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer