Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-02-28 18"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl och Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Malin Markusson (S) för Anne-Charlotte Karlsson, Linn Brandström (M), Hans Thorsell (S), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Wivie Thornell-Johansson (C), Lars-Göran Asp (V), Jan-Erik Rosander (S), Mikael Faleke (M), Berit Bergman (S), Peter Sporrong (SD), Göran Johansson (C), Bo Andersson (S), Ursula Evje (FP), Gunnar Welin (M), Anita Andersson(S), Marianne Asp-Henrysson (C), Jonas Fällström (MP), Marlene Näslin (M), Kenneth Carlsson (S), Therése Erikson (V) för Lalla Åberg-Dahlin, Linda Ludvigsson (S), Anders Benjaminsson(C) fr.o.m. 15, Magnus Dimberg (M), Ulf Andersson (S), Allan Jakobsson (C) och Malin Svantesson(S). Peter Friis (M), Anita Steijer (S), Peter Granath (S), och Markku Julin (MP), ersättare, Ingegerd Karlsson, vice ordförande revisionen t.o.m. 21 kl , Lars Persson, Kommunalförbudet Avfallshantering Östra Skaraborg, 15, Mats Hasselbom, gatuchef MTG t.o.m. 21, Tommy Sandberg, kommunchef och Mariana Frankén, kommunsekreterare Wivie Thornell-Johansson (C) och Lars-Göran Asp (V) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Mariana Frankén Paragrafer Ordförande. Hans Thorsell Justerare.. Wivie Thornell-Johansson Lars-Göran Asp ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Agnetha Andersson

2 Kommunfullmäktige Kf 13 Dagordning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta upp ärendena Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i styrelsen för Törebodabostäder AB och Ändring av tidigare beslut om arvode till överförmyndaren till behandling vid dagens sammanträde. Ordföranden anmäler två extra ärenden, Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i styrelsen för Törebodabostäder AB och Ändring av tidigare beslut om arvode till överförmyndaren. Ärendena läggs till föredragningslistan om kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ta upp dem till behandling vid dagens sammanträde.

3 Kommunfullmäktige Kf 14 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Wivie Thornell- Johansson (C) och Lars-Göran Asp (V). Det tillkännages, att protokollet justeras fredagen den 4 mars 2011 klockan på Kommunhuset.

4 Kommunfullmäktige Kf 15 Dnr KS 2011/0007 Information om Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) verksamhet Förvaltningschef Lars Persson informerar om Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs verksamhet.

5 Kommunfullmäktige Framtidsberedningen Kommunchefen Ass. A. Andersson Sekreteraren Kf 16 Dnr KS 2010/0035 Ändring av tidigare beslut om Framtidsberedningens arbete Kommunfullmäktiges beslut Den fjärde punkten i kommunfullmäktiges tidigare beslut om strategi för kommunens utveckling, Kf 133/10, ändras till de uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att överlämna Framtidsberedningens rapport till kommunstyrelsen för implementering i kommunförvaltningens ordinarie verksamhet och att i övrigt gäller följande för Framtidsberedningens fortsatta arbete: Framtidsberedningens uppdrag ska vara tydliga, specificerade och tidssatta. Framtidsberedningens uppdrag ska vara av långsiktig, strategisk och övergripande karaktär. För varje uppdrag ska behov av ekonomiska resurser och tjänstemannastöd identifieras och beslutas. De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen. Framtidsberedningen beslutade den 24 januari 2011 föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra den fjärde punkten i beslutet till De uppdrag som ges till Framtidsberedningen beslutas av kommunfullmäktige. s beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 29 november 2010, 133 Framtidsberedningens protokoll den 24 januari 2011, 2 Yrkanden Bengt Sjöberg (M): Den fjärde punkten i kommunfullmäktiges tidigare beslut om strategi för kommunens utveckling, Kf 133/10, ändras inte. Ursula Evje (FP): Bifall till Framtidsberedningens förslag.

6 Kommunfullmäktige forts. Kf 16 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Framtidsberedningens förslag och Bengt Sjöbergs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar Framtidsberedningens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Framtidsberedningens förslag. Nej-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 22 ja-röster för Framtidsberedningens förslag och nio nej-röster för Bengt Sjöbergs (M) yrkande antar kommunfullmäktige Framtidsberedningens förslag, se omröstningsbilaga, Bilaga Kf 16/11. Bilaga Kf 16/11.

7 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet Sekreteraren Kf 17 Dnr KS 2010/0136 Medborgarförslag om Noaks ark med mera Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget och Framtidsberedningens förslag i ärendet, med den av Bengt Sjöberg (M) yrkande ändringen och den av Framtidsberedningens ordförande tillagda handlingen, överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande. Ett medborgarförslag har inkommit om att norr om Töreboda Camping bygga upp jordvallar i nivå med kanalbanken. I den damm som då bildas bygger man en Noaks ark som har strandat på en ö. I denna ark bygger man en hotell/vandrarhemsdel, en företagsamhetens sal, en avdelning där man kan ha minizoo under turistsäsongen och en avdelning där kommunens ungdomar får bestämma hur det ska se ut och användas. Resterande utrymme blir allmänhetens sal där man kan anordna utställningar, musikevenemang, mässor, konferenser, sport och tävlingar med mera. Ytan på dammen som eventuellt blir över kan användas till vattenskidåkning på sommaren och skridskoåkning vintertid. Projektet föreslås motsvara vad Globen är för Stockholm, Ishotellet för Jukkasjärvi eller Biltestningen för Arvidsjaur. s beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 29 november 2010, 136 Framtidsberedningens protokoll den 24 januari 2011, 4 Framtidsberedningen beslutade den 24 januari 2011 föreslå kommunfullmäktige besluta följande; 1. Medborgarförslaget lämnas till kommunförvaltningen för att vävas in i visionsarbetet. 2. Turismsäsongen används för att göra en marknadsundersökning som ställer frågorna: Vilka åker båt, cyklar? Vad är de intresserade av?

8 Kommunfullmäktige forts. Kf 17 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Lars-Åke Bergman (S): Punkt 1 i Framtidsberedningens förslag ändras till Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för att vävas in i visionsarbetet i de delar som det är möjligt. Ursula Evje (FP): Överlämnar en handling till i ärendet från Framtidsberedningen till kommunstyrelsen.

9 Kommunfullmäktige Kommunala Pensionärsrådet Socialchefen Ass. A. Andersson Förvaltningssekreterarna Sekreteraren Kf 18 Dnr KS 2011/0009 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, bilaga. Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 januari 2011, 7 har Vård- och omsorgsutskottet upprättat förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR. s beredning Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2011, 7 Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 17 januari 2011, 15 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 34 Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 att överlämna ärendet till Vårdoch omsorgsutskottet för översyn av Tillgänglighetsrådets och Kommunala pensionärsrådets reglementen. Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 17 januari 2011 bland annat att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, bilaga. Bilaga Kf 18/11

10 Kommunfullmäktige Kommunala Tillgänglighetsrådet Socialchefen Ass. A. Andersson Förvaltningssekreterarna Sekreteraren Kf 19 Dnr KS 2011/0009 Reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet, bilaga. Enligt kommunstyrelsens beslut den 3 januari 2011, 7 har Vård- och omsorgsutskottet upprättat förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet, TR. s beredning Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2011, 7 Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 17 januari 2011, 16 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 35 Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 att överlämna ärendet till Vårdoch omsorgsutskottet för översyn av Tillgänglighetsrådets och Kommunala pensionärsrådets reglementen. Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 17 januari 2011 bland annat att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reglemente för Kommunala Tillgänglighetsrådet, bilaga. Bilaga Kf 19/11

11 Kommunfullmäktige Socialchefen Förvaltningssekreterare U-B Nyström Kf 20 Dnr KS 2011/0044 Rapportering av inte verkställda beslut enligt SoL och LSS Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige lägger till handlingarna den rapport för 4:e kvartalet 2010, som vård- och omsorgsutskottet lämnat den 17 januari 2011, 12, om ej verkställda beslut och avbrott. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnade beslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta ska ske en gång per kvartal och på individnivå. En översiktlig rapport ska lämnas även till fullmäktige och till revisorerna. För 4:e kvartalet 2010 finns inga ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera. s beredning Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 17 januari 2011, 12 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 36 Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 17 januari 2011 att Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av rapportering av inte verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde kvartalet 2010 och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga rapporten för 4:e kvartalet 2010, som vård- och omsorgsutskottet lämnat den 17 januari 2011, 12, om ej verkställda beslut och avbrott till handlingarna.

12 Kommunfullmäktige Törebodabostäder AB Kf 21 Dnr KS 2010/0149 Godkännande av investering, Törebodabostäder AB Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger inte Törebodabostäder AB att förhandla om köp av hyresfastigheter enligt redovisning Reservation Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C), Wivie Thornell-Johansson (C), Lars-Göran Asp (V), Göran Johansson (C), Bo Andersson (S), Anita Andersson (S), Marianne Asp-Henrysson (C), Therése Erikson (V), Anders Benjaminsson (C) och Allan Jakobsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Wivie Thornell-Johanssons (C) yrkande. Enligt Törebodabostäder AB:s bolagsordning ska bolaget bereda kommunfullmäktige i Töreboda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Styrelsen för Törebodabostäder AB har beslutat att hos ägaren söka godkännande för investering i fastigheter, då investeringen överstiger 80 basbelopp. För närvarande finns fastigheter centralt i Töreboda till salu. Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2010 att uppdra åt Törebodabostäder AB att fortsätta arbeta med att få fram mer information om de fastigheter som är till salu och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari. s beredning Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2011, 22 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 47

13 Kommunfullmäktige forts. Kf 21 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte medge Törebodabostäder AB att förhandla om köp av hyresfastigheter enligt redovisning Yrkanden Lars-Göran Asp (V): återremitteras för att kompletteras med nya ägardirektiv för bolaget. Wivie Thornell-Johansson (C) med instämmande av Karl-Johan Gustafson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Törebodabostäder AB får förhandla om att köpa hyresfastigheter enligt redovisning Bengt Sjöberg (M) med instämmande av Ursula Evje (FP): Avslag på yrkandet om återremiss. Lars-Åke Bergman (S), Kenneth Carlsson (S) och Anne-Marie Lundin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning för yrkandet om återremiss Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet om återremiss. Ja-röst för bifall till Bengt Sjöbergs (M) avslagsyrkande. Nej-röst för bifall till Lars-Göran Asps yrkande. Omröstningsresultat för yrkandet om återremiss Med 23 ja-röster för Bengt Sjöbergs (M) avslagsyrkande och åtta nej-röster för Lars-Göran Asps yrkande avslår kommunfullmäktige yrkandet om återremiss, se omröstningsbilaga, Bilaga a Kf 21/11. Propositionsordning för huvudförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Wivie Thornell-Johanssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

14 Kommunfullmäktige forts. Kf 21 Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Wivie Thornell-Johanssons (C) yrkande. Omröstningsresultat för huvudförslaget Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 nej-röster för Wivie Thornell-Johanssons (C) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, Bilaga b Kf 21/11. Bilaga a och b Kf 21/11.

15 Kommunfullmäktige Kf 22 Ajournering Sammanträdet ajourneras i 10 minuter (klockan ).

16 Kommunfullmäktige Överförmyndaren Biträdande överförmyndaren Ekonomiavdelningen Lönekontoret Ass. A. Andersson Kf 23 Dnr KS 2010/0123 Komplettering av tidigare beslut om arvode till överförmyndaren Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut i ärendet, 54/10, att fastställa årsarvodet till överförmyndaren och biträdande överförmyndaren mandatperioden till 27 % (av kommunalrådets arvode), kronor, respektive 3 %, kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2010 om arvodesbestämmelser mandatperioden Av bilaga 2 till beslutet framgår att det fasta årsarvodet 2011 till överförmyndaren är 17 %, kronor och till biträdande överförmyndare 2 % kronor. Överförmyndaren föreslår att kronor budgeteras till överförmyndarorganisationen kommande mandatperiod fördelat enligt följande; arvode till överförmyndaren 25 % (av kommunalrådets arvode), kronor, ersättaren 5 %, kronor och övriga kostnader kronor. Överförmyndaren har jämfört kostnaderna för Töreboda kommuns överförmyndarorganisation, kronor med följande; Vid samarbete med Mariestad, kronor. Kostnad för egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd tillkommer. Överförmyndare i Samverkan, Skövde, enligt budget 2010 betalar Hjo kommun kronor Karlsborgs kommun kronor Tibro kommun kronor Gullspångs kommun kronor Götene kommun kronor Vid årsskiftet 2010 hade Götene och Töreboda lika många aktiva ärenden. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att i driftbudget och flerårsplan öka anslaget till överförmyndarverksamheten med kronor.

17 Kommunfullmäktige forts. Kf 23 s beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2010, 54 Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, 27 Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, 184 Kommunfullmäktiges protokoll den 29 november 2010, 124 Utvecklingsutskottets protokoll den 19 januari 2011, 8 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 54 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta med ändring av tidigare beslut i ärendet, 54/10, att fastställa årsarvodet till överförmyndaren och biträdande överförmyndaren mandatperioden till 27 % (av kommunalrådets arvode), kronor, respektive 3 %, kronor.

18 Kommunfullmäktige Socialchefen Förvaltningssekreterare U-B Nyström Kf 24 Dnr KS 2009/0087 Ändring av tidigare beslut om införande av valfrihetssystem i Töreboda kommun (LOV) Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar med ändring av tidigare beslut i ärendet, 36/10, att tidpunkten för införande av valfrihetssystem flyttas från senast den 1 januari 2011 till senast den 1 juli 2011 och att beslutet om att förslaget om valfrihetssystem ska vara kostnadsneutralt inte gäller hemvårdens kvalitetsuppföljning. Reservation Anna-Karin Holgersson (S), Lars-Göran Asp (V), Anita Andersson (S), Therése Erikson (V) och Linda Ludvigsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therése Eriksons (V) yrkande. Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att tillämpa valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Töreboda kommun, att ge socialnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå utformning och tidpunkt för införande av valfrihetssystem, samt att införande av valfrihetssystem ska ske senast den 1 januari 2011, att föreliggande förslag inte får leda till att en upphandling måste ske och att ge socialnämnden i uppdrag att se över hur vi kan öka valfriheten i vardagen för enskilda brukare samt att förslaget ska vara kostnadsneutralt. Töreboda kommun har tillsammans med Gullspångs kommun ansökt om och av Socialstyrelsen beviljats stimulansbidrag för att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Töreboda har tilldelats kronor och Gullspång kronor. Kommunerna har också ansökt om och beviljats ytterligare medel för att införa ett valfrihetssystem. Dessa ytterligare projektmedel om kronor per kommun kan ianspråktas under förutsättning av ett beslut om införande i kommunfullmäktige. s beredning Socialnämnden har gjort en medborgarundersökning

19 Kommunfullmäktige forts Kf 24 Kommunala pensionärsrådets yttrande den 8 december 2009 Socialnämndens protokoll den 26 januari 2010, 4 Arbetsutskottets protokoll den 24 februari 2010, 33 Kommunstyrelsens protokoll den 10 mars 2010, 37 Kommunfullmäktiges protokoll den 29 mars 2010, 36 Socialnämndens protokoll den 14 december 2010, 172 Utvecklingsutskottets protokoll den 19 januari 2011, 10 Kommunstyrelsens protokoll den 2 februari 2011, 55 Socialnämnden beslutade den 14 december 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att tidpunkten för införande av valfrihetssystem flyttas från senast den 1 januari 2011 till senast den 1 juli 2011 och att beslutet om att förslaget om valfrihetssystem ska vara kostnadsneutralt inte gäller hemvårdens kvalitetsuppföljning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta med ändring av tidigare beslut i ärendet, 36/10, att tidpunkten för införande av valfrihetssystem flyttas från senast den 1 januari 2011 till senast den 1 juli 2011 och att beslutet om att förslaget om valfrihetssystem ska vara kostnadsneutralt inte gäller hemvårdens kvalitetsuppföljning. Yrkanden Therése Erikson (V): Töreboda kommun inför inte valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) utan satsar istället på den befintliga verksamheten och höjer kvalitetsnivån ytterligare där. Karl-Johan Gustafson (C): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning för huvudförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Therése Eriksons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Therése Eriksons (V) yrkande.

20 Kommunfullmäktige forts. Kf 24 Omröstningsresultat Med 22 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och åtta nej-röster för Therése Eriksons (V) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, Bilaga Kf 24/11. En ledamot avstod från att rösta. Bilaga Kf 24/11.

21 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet Sekreteraren Kf 25 Dnr KS 2011/0034 Motion om iordningställande av hållplatser Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Bengt Sjöberg (M) har lämnat in en motion om iordningställande av hållplatser, bilaga. I motionen yrkas att en inventering görs över behovet av att förbättra säkerheten på hållplatserna i kommunen, att en plan tas fram för hur vi kan iordningsställa de hållplatser som är i behov av att åtgärder samt att pengar anslås i nästa års budget till att iordningställa ett antal hållplatser så resenärerna kan vänta på bussen på ett säkert sätt. Bilaga Kf 25/11

22 Kommunfullmäktige Utvecklingsutskottet Sekreteraren Kf 26 Dnr KS 2011/0074 Motion om nybyggnation längs Drottninggatan, kommunhuset Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Göran Johansson (C) och Marianne Asp Henrysson (C) har lämnat in en motion om nybyggnation längs Drottninggatan för lägenheter/kommunkansli med ny entré till kommunhuset, bilaga. I motionen föreslås att kommunhuset överförs till Törebodabostäder AB:s ägo och förvaltning, att Törebodabostäder AB ges i uppdrag att presentera förslag till lösning där ny fullmäktigesal inrättas som även anpassas för publika evenemang, att lägenheter byggs i nuvarande kommunhus och med anpassning av kommunkansli i nybyggnationen alternativt behålla kommunkansliet i befintlig del och lägenheter i den nya delen, att man utreder var en extern placering av IT-enheten kan ske, att huset anpassas till övrig bebyggelse och att Törebodabostäder AB efter godkännande av ägaren ges i uppdrag att upphandla byggnationen. Bilaga Kf 26/11

23 Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsutskottet Sekreteraren Kf 27 Dnr KS 2011/0077 Motion om parboendegaranti Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Bengt Sjöberg (M) har lämnat in en motion om parboendegaranti, bilaga. I motionen föreslås att äldre par ska garanteras möjlighet att fortsätta att bo tillsammans även om endast den ena av maken/makan har ett omfattande omsorgsbehov och måste bo i särskilt boende. Självklart ska detta vara ett frivilligt val. Bilaga Kf 27/11

24 Kommunfullmäktige Jan-Olof Olsson Törebodabostäder AB Lönekontoret Ass. A. Andersson Förvaltningssekreterarna Valberedningens ordförande Sekreteraren Kf 28 Dnr KS 2011/0008 Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i styrelsen för Törebodabostäder AB Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 2. Frågan om fyllnadsval tas upp till behandling vid nästa sammanträde. Jan-Olof Olsson (C) anhåller i skrivelse den 14 februari 2011 om entledigande från uppdraget som styrelseordförande i Törebodabostäder AB.

25 Kommunfullmäktige Överförmyndaren Överförmyndarens ersättare Ekonomiavdelningen Lönekontoret Kf 29 Dnr KS 2010/0123 Ändring av tidigare beslut om arvode till överförmyndaren Kommunfullmäktiges beslut I driftbudget 2011 och flerårsplan ökas anslaget till överförmyndarverksamheten med kronor. (Se också tidigare beslut vid dagens sammanträde, 23, om komplettering av tidigare beslut om arvode till överförmyndaren.) Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010, 124, att öka anslaget i driftbudget 2010 och flerårsplan till överförmyndarverksamheten med kronor. Då beslutet avser driftbudget 2011 tas ärendet upp till ny behandling för rättelse av årtalet. s beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2010, 54 Budgetberedningens protokoll den 27 oktober 2010, 27 Kommunstyrelsens protokoll den 10 november 2010, 184 Kommunfullmäktiges protokoll den 29 november 2010, 124

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-02-22 11 Plats och tid Kommunhuset, måndag 22 februari 2010, kl. 19.00 19.30 och 19.35 21.10 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2018-10-15 224 Plats och tid Kommunhuset, måndag 15 oktober 2018, kl. 18.00 18.19 Beslutande Övriga närvarande Karin Arvidsson (S), Bengt Sjöberg (M), Pernilla Johansson (C), Anders Löfgren

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Mariana Franken, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, :.-14 ANSLAG/BEVIS

Mariana Franken, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, :.-14 ANSLAG/BEVIS TOREBODA KOMMUN Plats och tid Kommunhuset, måndag 14 december 2015, kl. 17.00-17.10 551 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Linn Brandström (M) för Anne-Marie Lundin (M) Mikael Faleke (M) Marlene

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-04-26 54 Plats och tid Kommunhuset, måndag 26 april 2010, kl. 19.00 20.50 och 21.00 22.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), 39-45 och

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-03-29 23 Plats och tid Kommunhuset, måndag 29 mars 2010, kl. 19.00 22.40 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Allan Jakobsson (C) för Karl-Johan Gustafson, Anne-Charlotte

Läs mer

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.?"

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.? 206 Plats och tid Konferensrummet Lina, Björkängen, onsdag 15 april 2015, kl. 16.00-16.15 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Mikael Faleke (M), ledamot Anne-Marie Lundin (M), ledamot Marlene Näslin

Läs mer

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, måndag 26 februari 2018, kl

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, måndag 26 februari 2018, kl Kommunstyrelsen 2018-02-26 129 Plats och tid Kommunhuset, måndag 26 februari 2018, kl. 17.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Sjöberg (M), ordförande Anne-Marie Lundin (M) Mikael Faleke (M) Marlene

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2018-05-28 129 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 maj 2018, kl. 18.00 19.40 Beslutande Lars-Åke Bergman (S) 67-72 och 74-80, Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Lars-Åke Bergman (S) och Bengt Sjöberg (M)

Lars-Åke Bergman (S) och Bengt Sjöberg (M) Kommunfullmäktige 2011-12-12 256 Plats och tid Kommunhuset, måndag 12 december 2011, kl. 18.00 19.25 och 19.30 20.00 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne-

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70-75 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-08-11 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00 18:55 Beslutande Claes Jägevall (FP), ordförande Ann-Britt Danielsson

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C)

Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/10 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Margot Karlsson (S) Stellan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande 2011-09-27 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 17.00 19.40 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbets- och näringslivsnämnden 2008-06-17 1 (9) Plats och tid Lärcentrum sal 301, 13.15-17.15 Beslutande Gunnar Schoberg (c), ordförande Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Tord Wahlström (kv) Pontus

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2011-05-02 70 Plats och tid Krabbängsgården, Moholm, 2 maj 2011, kl. 18.00 19.50 och 20.15 22.15 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), 46-54, 57-59, 62-68 och 70-75,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 16.10 Ajournering kl 14.30-14.45 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Olof Röstin (M) Övriga

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP)

Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Anneli Persson (S) Pernilla Ekelund (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2015-04-29 1(19) Plats och tid: ande: Övriga deltagande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl. 13:15-17:00 Jenny

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda Lindberg (SD), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer