Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-01-31 1"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan Gustafson (C), Lena Olsson (S) för Anne-Charlotte Karlsson, Caisa Berntson (M) för Linn Brandström, Hans Thorsell (S), Pernilla Johansson (C), Anna- Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Wivie Thornell-Johansson (C), Lars-Göran Asp (V), Jan-Erik Rosander (S), Mikael Faleke (M), Berit Bergman (S), Peter Sporrong (SD), Göran Johansson (C), Bo Andersson (S), Ursula Evje (FP), Gunnar Welin (M), Anita Andersson(S), Marianne Asp-Henrysson (C), Jonas Fällström (MP), Marlene Näslin (M), Kenneth Carlsson (S), Lalla Åberg- Dahlin(V), Linda Ludvigsson (S), Anders Benjaminsson(C), Magnus Dimberg (M), Ulf Andersson (S), Allan Jakobsson (C) och Malin Svantesson(S). Malin Markusson (S), Kent Carlsson (S), Anita Steijer (S), Peter Granath (S), Mikael Nilsson (V) och Markku Julin (MP), ersättare, Ingegerd Karlsson, vice ordförande revisionen t.o.m. 10, Göran Anderberg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 4, Elisa Lindström, utvecklingsstipendiat 2010, 3, Per Ottosson, utvecklingsstipendiat 2009, 5, Tommy Sandberg, kommunchef och Mariana Frankén, kommunsekreterare Anna-Karin Holgersson (S) och Anne-Marie Lundin (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Mariana Frankén Paragrafer 1-12 Ordförande. Hans Thorsell Justerare.. Anna-Karin Holgersson Anne-Marie Lundin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Agnetha Andersson

2 Kommunfullmäktige Kf 1 Dagordning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta upp ärendet till behandling vid dagens sammanträde. Ärendet Ett extra ärende, Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare av kommunstyrelsen och fyllnadsval tilläggs föredragningslistan om kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ta upp ärendet till behandling vid dagens sammanträde. Ordföranden anmäler att ärende nummer 4 Utdelning av resterande del av 2010 års utvecklingsstipendium tas upp före ärende nummer 3 Information av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) verksamhet.

3 Kommunfullmäktige Kf 2 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna-Karin Holgersson (S) och Anne-Marie Lundin (M). Det tillkännages, att protokollet justeras torsdagen den 10 februari 2011 klockan på Kommunhuset.

4 Kommunfullmäktige Kf 3 Dnr KS 2009/0111 Utdelning av resterande del av 2010 års utvecklingsstipendium Kommunfullmäktiges ordförande delar ut resterande del av 2010 års utvecklingsstipendium, ett keramikfat av Helene Fogelström från Töreboda Blomkrukor AB, till Elisa Lindström. Elisa Lindström tackar för utvecklingsstipendiet.

5 Kommunfullmäktige Kf 4 Dnr KS 2011/0007 Information om Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (RÖS) verksamhet Räddningschef Göran Anderberg informerar om Räddningstjänsten Östra Skaraborgs verksamhet.

6 Kommunfullmäktige Kf 5 Dnr KS 2009/0111 Redovisning om hur utvecklingsstipendiet 2009 har använts 2009 års utvecklingsstipendiat, Per Ottosson berättar om sina planer för stipendiet.

7 Kommunfullmäktige Expediering: Järpåsen-Pulsängen samfällighetsförening Lantmäteriet Plan- och exploateringschefen Ekonomichefen Tekniska nämnden Kf 6 Dnr KS 2007/0053 Ansvar för gamla bron över ån Tidan i Lagerfors Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Töreboda kommun deltar ej med någon andel i Sektion drift. Töreboda kommun deltar med andelen 50 % i Sektion byggande. Sektion byggande ska omfatta endast investeringar överstigande 2 basbelopp samt utrivning av bro. Ärendet Järpåsen-Pulsängen samfällighetsförening föreslår i skrivelse den 7 september 2010 att Töreboda kommun antar 75 % andel och föreningen 25 % i sektion byggande för gamla bron över ån Tidan i Lagerfors samhälle i anslutning till samfällighetsföreningens väg. Reservation Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C), Wivie Thornell-Johansson (C), Göran Johansson (C), Marianne Asp-Henrysson (C), Anders Benjaminsson (C) och Allan Jakobsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Allan Jakobssons yrkande. Ärendets beredning Tekniska nämndens protokoll den 30 mars 2007, 42 Skrivelse från Järpåsen-Pulsängen samfällighet den 12 april 2007 Arbetsutskottets protokoll den 8 maj 2007, 88 Vägverkets skrivelse den 20 juni 2007 Tekniska nämndens protokoll den 3 september 2007, 85 Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2007, 178 Arbetsutskottets protokoll den 22 september 2010, 228 Kommunstyrelsens protokoll den 22 september 2010, 158 Kommunfullmäktiges protokoll den 25 oktober 2010, 102 Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande den 10 november 2010 Plan- och exploateringschefens yttrande den 24 november 2010 Arbetsutskottets protokoll den 24 november 2010, 286 Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2010, 13

8 Kommunfullmäktige forts. Kf 6 Skrivelse från Järpåsen-Pulsängen samfällighetsförening den 18 januari 2011 Tekniska nämnden anger i protokoll från sammanträde den 30 mars 2007 att Lantmäteriet arbetar med att ombilda och lägga den gamla sträckningen av väg 3024 från väg 201 till Lagerfors samhälle, till Järpåsens samfällighetsförening. I samband med detta har Lantmäteriet framfört önskemål om att kommunen ska ta över en andel av ansvaret för bron. Bron är avstängd för fordonstrafik men enligt uppgift förekommer det att invånare i Lagerfors använder bron för dagliga promenader samt att skolbarn bosatta i Järpenområdet använder bron för att komma till och från skolskjutsar. Tekniska nämnden skriver vidare att övertagandet av ansvaret innebär att andelsägarna inte bara har ansvar för brons konstruktion och bärighet utan även ett vattenrättsligt ansvar enligt Vattenlagen 1983:291. Det vattenrättsliga ansvaret innebär ersättningsskyldighet mot den som drabbas av en skada som kan härledas till bron. Järpåsen-Pulsängen samfällighet anser enligt skrivelse den 12 april 2007 att Töreboda kommun ska ta det långsiktiga ansvaret för bron och samfälligheten sköta vägunderhållet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte den 8 maj 2007, 88, en lösning som innebar att kommunen skulle betala 15 % av driftkostnaderna, Vägverket 70 % och berörd vägsamfällighet 15 %. Vägverket informerar i skrivelse den 20 juni 2007 att en gång- och cykelbro inte kan få statsbidrag som enskild väg. En gemensamhetsanläggning i form av bro kan dock förvaltas av en samfällighetsförening. Med anledning av Vägverkets svar, skrivelsen från vägsamfälligheten och att den gång- och cykeltrafik som förekommer är förhållandevis liten beslutade tekniska nämnden den 3 september 2007 föreslå kommunstyrelsen att tacka nej till Vägverkets förfrågan om ett eventuellt övertagande av ansvar för den gamla bron över ån Tidan i Lagerfors. Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2007 att Töreboda kommun inte kommer att begära att få överta ansvaret för den gamla bron över ån Tidan i Lagerfors. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

9 Kommunfullmäktige forts. Kf 6 Trafikhandläggaren anger bland annat att två grundskoleelever använder sig av den gamla bron i Lagerfors. Det finns också några elever som går på gymnasiet. Plan- och exploateringschefen föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta enligt följande; Töreboda kommun deltar ej med någon andel i Sektion drift. Töreboda kommun deltar med ett visst andelstal i Sektion byggande. Sektion byggande ska omfatta endast investeringar överstigande 2 basbelopp samt utrivning av bro. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 föreslå kommunfullmäktige besluta att Töreboda kommun deltar ej med någon andel i Sektion drift. Töreboda kommun deltar med andelen 50 % i Sektion byggande. Sektion byggande ska omfatta endast investeringar överstigande 2 basbelopp samt utrivning av bro. Yrkanden Lars-Åke Bergman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Allan Jakobsson (C): Töreboda kommun deltar med 60 % i Sektion byggande. Kenneth Carlsson (S): Töreboda kommun tidsbegränsar deltagandet i Sektion byggande till högst tio år. Karl-Johan Gustafson (C): Avslag på Kenneth Carlssons (S) yrkande. Propositionsordning för huvudförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Allan Jakobssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Allan Jakobssons (C) yrkande.

10 Kommunfullmäktige forts. Kf 6 Omröstningsresultat Med 24 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och sju nej-röster för Allan Jakobssons (C) yrkande antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag, se omröstningsbilaga, Bilaga Kf 6/11. Propositionsordning för tilläggsyrkandet Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Kenneth Carlssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till yrkandet. Nej-röst för avslag på detsamma (enligt Karl-Johan Gustafsons (C) yrkande). Omröstningsresultat Med 15 ja-röster för bifall till tilläggsyrkandet och 16 nej-röster för avslag på detsamma, avslår kommunfullmäktige tilläggsyrkandet, se omröstningsbilaga, Bilaga Kf 6/11.

11 Kommunfullmäktige Expediering: Gunilla Fransson Kf 7 Dnr KS 2010/0130 Motion om representation i Töreboda kommunstyrelse och dess utskott Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Motionen avslås då en nämnd enligt 6 kapitlet 22 kommunallagen ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Ärendet Gunilla Fransson (FP) har lämnat in en motion om representation i Töreboda kommunstyrelse och dess utskott. I motionen föreslås att kommunfullmäktige låter undersöka möjligheterna att utse ersättare i kommunstyrelsens utskott med personer utan förankring i kommunstyrelsen och att detta görs skyndsamt så kommunstyrelsens nya utskott kan tillsättas enligt denna princip. Ärendets beredning Kommunfullmäktiges protokoll den 25 oktober 2010, 108 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2010 Arbetsutskottets protokoll den 24 november 2010, 287 Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2010, 14 Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontoret rekommenderar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen då en nämnd enligt 6 kapitlet 22 kommunallagen ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då en nämnd enligt 6 kapitlet 22 kommunallagen ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Bilaga Kf 7/11

12 Kommunfullmäktige Expediering: Miljö- och byggnadsnämnden Ass. A. Andersson Sekreteraren Förvaltningssekreterarna Kf 8 Dnr KS 2008/0044 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras enligt nämndens förslag, det vill säga att reglementet kompletteras med en ny 9 med följande innehåll: Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 Lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Utöver detta tillägg görs vissa redaktionella ändringar. Hänvisningen i 2 och 11 till andra paragrafer i reglementet ändras. Dessutom ersätts ordet skall med ska i linje med kraven på enklare svenska. Dessutom stryks lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor i 10 med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2010, 157, att tillföra Räddningstjänsten Östra Skaraborg detta ansvar, bilaga. Ärendet Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 december 2010, 181, att föreslå respektive kommunfullmäktige att ändra reglementet för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med en ny 9 med följande innehåll: Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 Lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Utöver tillägget om att Miljö- och byggnadsnämnden ska ha uppdraget att kunna förelägga fastighetsägare att uppfylla sina skyldigheter enligt lag om lägenhetsregister, så har även vissa redaktionella ändringar gjorts. Dessa är att ändra i 2 och 11 i hänvisningen till andra paragrafer i reglementet. Dessutom har ordet skall ersatts med ska i linje med kraven på enklare svenska. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 157, att godkänna föreslagen ändring av Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förbundsordning som innebär att ändamålsparagrafen tillförs ansvaret för brandfarliga och

13 Kommunfullmäktige forts. Kf 8 explosiva varor. Det innebär att reglementet för miljö- och byggnadsnämnden därmed måste ändras så att två punkter under 10 om brandfarliga och explosiva varor tas bort: Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Förordningen (1998:1145) om brandfarliga och explosiva varor Ärendets beredning Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 6 maj 2010, 79 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 2 december 2010, 181 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010, 157 Kommunstyrelsens protokoll den 3 januari 2010, 21 Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beslutade den 3 januari 2011 föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra miljö- och byggnadsnämndens reglemente enligt nämndens förslag, det vill säga att reglementet kompletteras med en ny 9 med följande innehåll: Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 Lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Utöver detta tillägg görs vissa redaktionella ändringar. Hänvisningen i 2 och 11 till andra paragrafer i reglementet ändras. Dessutom ersätts ordet skall med ska i linje med kraven på enklare svenska. Dessutom stryks lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor i 10 med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2010, 157, att tillföra Räddningstjänsten Östra Skaraborg detta ansvar, bilaga. Bilaga Kf 8/11

14 Kommunfullmäktige Expediering: Ingivaren Kommunstyrelsen Sekreteraren Kf 9 Dnr KS 2010/0152 Medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om cykelväg mellan Töreboda och Mariestad. Det föreslås att en cykelväg byggs mellan dessa orter.

15 Kommunfullmäktige Expediering: Ingivaren Kommunstyrelsen Sekreteraren Kf 10 Dnr KS 2010/0150 Medborgarförslag om öppet vatten för änderna i kanalen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag har inkommit om öppet vatten för änderna i kanalen. Det föreslås att en pump eller dylikt sätts i kanalen förslagsvis under stora kanalbron så att änderna har öppet vatten att simma i vintertid.

16 Kommunfullmäktige Kf 11 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna: Dnr KS 2010/0042 Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 15 december 2010, i mål nr , laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2010, 13 om försäljning av Fredsbergs skola.

17 Kommunfullmäktige Expediering: Markku Julin Jan Karlsson Lönekontoret Ass. A. Andersson Nämndsekreterarna Sekreteraren Kf 12 Dnr KS 2011/0008 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare av kommunstyrelsen och fyllnadsval Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 2. Jan Karlsson (MP) utses till ersättare av kommunstyrelsen resterande del av mandatperioden Ärendet Markku Julin (MP) anhåller i skrivelse den 21 januari 2011 om entledigande från uppdraget som ersättare av kommunstyrelsen.

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(14) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-10 kl. 09.00 10.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 11 september kl. 13.00 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer