kl Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl.18.30-20.05. Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91-110 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Sida 1 (24) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 28 september 2009 kl Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Katarina Bergkvist och Åke Werdenfels Justeringens plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, måndagen den 5 oktober 2009 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann-Louise Cato Ordförande Justerare Stig Jönsson Katarina Bergkvist Åke Werdenfels ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Ann-Louise Cato

2 Sida 2 (24) NÄRVAROLISTA Beslutande s Stig Jönsson, ordförande s Heléne Björklund m Leif Ramberg /i Nils-Gunnar Bergs frånvaro/ s Peter Jeppsson s Leif Nilsson /i Annelie Rosenqvists frånvaro/ m Jeppe Johnsson sd Jimmie Åkesson s Christer Skoog m Ingrid Christensen s Ingrid Wald c Sven-Inge Antonsson s Per-Olov Larsen v Willy Söderdahl m Paul Andersson s Christina Hedenram sd Ingvar Karlsson kd Mats Everbring /i Christel Henningssons frånvaro/ s Roine Olsson m Emilie Pilthammar fp Lars Lamberg s Bodil Nyström m Mats Birgersson /i Maria Knutssons frånvaro/ c Olle Robertsson s Monica Gadd sp Bo Sandqvist m Arne Bogren sd Arne Green s Mats Svensson v Marcus Ekdahl /i Asta Parkkinen-Hyttinens frånvaro/ s Nihada Kilim m Ebbe Södergren s Olle Olsson s Faire Baubec m Marcus Bernhardsson kd Ulla Östergren s Alve Ohlsson sd Birgitta Karlsson c Ulf Svensson

3 Sida 3 (24) m Inger Pilthammar s Therese Rosenqvist fp Katarina Bergkvist s Peter Wald /i Patrik Walds frånvaro/ m Åke Werdenfels s Viveka Olofsson s Bengt Johnsson m Pernilla Flinthage /i Bengt-Åke Karlssons frånvaro/ s Ann Olsson sd Jolanta Green v Raoul Persson Ej tjänstgörande ersättare m Fp s s s s v Sd Sp Sp Jan-Erik Pilthammar Robert Lindman Jan Maltestam Birgitta Jönsson Alija Kilim Lennart Johansson Ingegärd Andersson Allan Petersson Dan Boberg Monika Lindman Övriga Roger Zetterqvist, kommundirektör Johan Braw, kanslichef Sofia Lindqvist-Lacinai, informationsansvarig Ann-Louise Cato, kommunsekreterare

4 Sida 4 (24) Kf 91 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet, klubbfäster fullmäktiges förklaring att sammanträdet rätt kungjorts, låter företa upprop, tillser att justeringsmän utses samt utsätter tid och plats för protokollets justering.

5 Sida 5 (24) Kf 92 Dnr 293/ Överföring av Överförmyndarnämndens handläggarfunktion från Kommunledningskontoret till Barn- och utbildningsförvaltningen Överförmyndarnämnden har en handläggare om 1,0 tjänst. Handläggaren har idag arbetsplatsgemenskap med Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration. En stor del av ärendena avser just barn och ungdomar där lagstiftningen som nämnden framför allt tillämpar är föräldrabalken. Med hänvisning till ovanstående föreslår kanslichefen att Överförmyndarnämndens handläggare organisatoriskt förs över från Kommunledningsförvaltningen till Barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget är MBL-förhandlat utan erinran. Beredning Kanslichefens skrivelse den 1 september KsAu 221/2009. Ks 126/2009. Kommunfullmäktige beslutar att Överförmyndarnämndens handläggarfunktion från och med den 1 oktober 2009 ska tillhöra Barn- och utbildningsförvaltningen. Personalkontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Kommunledningsförvaltningen Sambos, Lönekontoret

6 Sida 6 (24) Kf 93 Dnr 255/ Översyn av kommunalförbundens organisation Kommunledningen i Bromölla och Sölvesborgs kommun har diskuterat hur kommunalförbunden Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg och Samverkansförbundet Bromölla- Sölvesborg (SAMBOS) är organiserade. Båda förbunden är under stark förändring. Av denna anledning borde en översyn göras av hur förbunden är organiserade samt även se över möjligheterna till samordningsvinster och positiva styreffekter. Bromölla kommunfullmäktige har den 29 juni beslutat om att för sin del påbörja en sådan översyn med sikte att föreslå eventuella förändringar inför nästa mandatperiod. Beredning Kommundirektörens skrivelse den 31 augusti KsAu 224/2009. Ks 129/2009. En översyn av hur kommunalförbunden Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg och Samverkansförbundet Bromölla-Sölvesborg lämpligast bör vara organiserade från och med 2011 genomförs tillsammans med Bromölla kommun. För Sölvesborgs kommuns del ansvarar kommundirektör Roger Zetterqvist för översynen. Kommundirektör Roger Zetterqvist Bromölla kommun

7 Sida 7 (24) Kf 94 Dnr 435/ Svar på motion om meningsfull sysselsättning för pensionärer Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2008 väckte ledamoten Christel Henningsson (Kd) motion om meningsfull sysselsättning för pensionärer. Motionären föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera om de tankar som föreslås i motionen är en ny möjlighet till att spara pengar på flera olika områden inom vården. Beredning On 16/2009. Motionssvar av kommunstyrelsens ordförande den 22 maj Bilaga. Ks Au 187/2009. Ks 117/2009. Med hänvisning till motionssvar från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. Christel Henningsson

8 Sida 8 (24) Kf 95 Dnr 466/ Svar på motion om huvudmannaskap vid detaljplaneläggning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2008 väckte ledamoten Ebbe Södergren (m) motion om huvudmannaskapet vid detaljplaneläggning. I motionen föreslås att kommunen alltid är huvudman för allmän platsmark som ingår i detaljplan. Alt. att även kommunala planer skall innefattas av beslutet enligt Kf 132 Principbeslut ang. ansvar för allmän platsmark mm för vilken kommunen inte är huvudman. I 132/2007 beslutade fullmäktige följande: I varje ärende om antaganden eller godkännande av detaljplan ska följande gälla: I planområde där kommunen inte ska vara huvudman för allmän platsmark skall ordnas gemensamhetsanläggning för ansvar för allmän plats och kommunaltekniska anläggningar. Detta ska regleras i planbestämmelserna till detaljplanen. Detta beslut gäller inte VA. Beredning Stadsarkitektens skrivelse den 26 mars Tekniska avdelningens skrivelse den 29 maj Kanslichefen skrivelse den 28 augusti Motionssvar av kommunstyrelsens ordförande den 31 augusti KsAu 225/2009. Ks 130/2009. Med hänvisning till motionssvar från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. Ebbe Södergren

9 Sida 9 (24) Kf 96 Dnr 45/ Svar på motion ang. villkor för förtroendevald Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2009 väckte ledamoten Jeppe Johnsson (m) motion om gällande villkor för förtroendevalda. I motionen föreslås att sammanträdestiden för kommunstyrelsen återgår till den tid som fastlades inför innevarande mandatperiod att ersättningen för förlorad arbetsinkomst för egna företagare ses över inför kommande mandatperiod. Beredning Motionssvar av kommunstyrelsens ordförande den 31 augusti KsAu 226/2009. Ks 131/2009. Yrkanden Heléne Björklund (s): Bifall till motionssvaret. Jeppe Johnsson (m): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Björklunds yrkande bifalls. Med hänvisning till motionssvar från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. Jeppe Johnsson

10 Sida 10 (24) Kf 97 Dnr 420/ Svar på motion om aktivt arbete med miljömålen Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2008 väckte ledamoten Olle Olsson (s) motion om ett mer aktivt arbete med miljömålen. I motionen föreslås att - en referensgrupp bestående av tjänstemän tillsätts - en styrgrupp bestående av förtroendevalda tillsätts - kostnaderna som detta medför beaktas i budgetarbetet Beredning Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 2 mars Kanslichefens skrivelse den 20 augusti Motionssvar av kommunstyrelsens ordförande den 20 augusti Bilaga. KsAu 227/2009. Ks 132/2009. Med hänvisning till motionssvar från kommunstyrelsens ordförande bifalls motionen. Kommundirektör Roger Zetterqvist får i uppdrag att leda och fördela arbetet med en referensgrupp bestående av tjänstemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet. Kommundirektör Roger Zetterqvist får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta tjänst, eller del av tjänst, för adekvat miljökompetens samt att redovisa detta för kommunstyrelsen senast i januari Olle Olsson Kommundirektör Roger Zetterqvist

11 Sida 11 (24) Kf 98 Dnr 18/ Svar på motion ang. vikarier i Sölvesborgs kommuns skola och barnomsorg Ledamoten Emilie Pilthammar (m) har väckt motion rörande vikarier i Sölvesborgs kommuns skola och barnomsorg. I motionen föreslås att Sölvesborgs kommun ska införa en vikarielista för skola och barnomsorg med behöriga pedagoger samt att kommunen undersöker och genomför regler som reglerar att våra barn och ungdomar får behöriga pedagoger. Beredning Bun 40/09. Motionssvar av kommunstyrelsens ordförande den 21 augusti Bilaga. KsAu 228/2009. Ks 133/2009. Yrkanden Heléne Björklund (s) med instämmande av Sven-Inge Antonsson (c) och Willy Söderdahl, (v): Bifall till motionssvaret. Jeppe Johnsson (m): Bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Björklunds m fl yrkande bifalls. Med hänvisning till motionssvar från kommunstyrelsens ordförande anses motionen besvarad. Moderata Samlingspartiet reserverar sig mot beslutet. Emilie Pilthammar

12 Sida 12 (24) Kf 99 Dnr 155/ Valdistriktsindelning inför 2010 års val Länsstyrelsen erinrar i skrivelse den 27 april 2009 om kommunens skyldigheter att se över valdistriktsindelningen. På förslag av fullmäktige skall Länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Länsstyrelsen emotser svar senast den 1 oktober 2009 om huruvida kommunen avser att ändra eller ha en oförändrad valdistriktsindelning inför valet Beredning KsAu 232/2009. Ks 136/2009. Sölvesborgs kommun föreslår Länsstyrelsen att nu gällande valdistriktsindelning skall gälla inför 2010 års val. Länsstyrelsen Valnämnden

13 Sida 13 (24) Kf 100 Dnr 301/ Försäljning av fastigheten Skanslyckan 10 - Ungdomens hus (Kartago) Riksmäklarna har på uppdrag av Samhällsbyggnadschefen upprättat förslag till köpeavtal, varigenom Skanslyckan 10 försäljs till Agensa arbetslagsutveckling AB. Fastighetens areal omfattar 751 kvm friköpt tomt, bebyggd med 2-plans byggnad. Köpeskillingen utgör kronor. Beredning Ks 137/2009. Kommunen godkänner köpeavtal, med däri angivna villkor, varigenom kommunen till Agensa arbetslagsutveckling AB försäljer fastigheten Skanslyckan 10 med tillhörande byggnad. Riksmäklarna Kommunkansliet

14 Sida 14 (24) Kf 101 Dnr 51/ Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljöförbundets direktion Ebbe Södergren, m avsäger sig i skrivelse den 18 augusti 2009 uppdraget att vara ledamot i miljöförbundets direktion. Det sökta entledigandet beviljas. Ärendet överlämnas till presidiet för beredning avseende fyllnadsval. Miljöförbundet Kommunkansliet

15 Sida 15 (24) Kf 102 Dnr 51/ Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige m fl Patrik Wald, s avsäger sig i skrivelse den 24 augusti 2009 samtliga uppdrag i Sölvesborgs kommun enligt följande: Ledamot i kommunfullmäktige Vice ordförande i Byggnadsnämnden samt dess arbetsutskott Ledamot i Miljöförbundets direktion Det sökta entledigandet beviljas. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning samt till presidiet för beredning avseende fyllnadsval. Länsstyrelsen Blekinge län Byggnadsnämnden Miljöförbundet Kommunkansliet

16 Sida 16 (24) Kf 103 Dnr 51/ Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval Sara Björnsson, sp avsäger sig i skrivelse den 18 augusti 2009 uppdraget att vara ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Det sökta entledigandet beviljas. Liudmila Bereda (sp) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden till 2010 års utgång. Liudmila Bereda Barn- och utbildningsnämnden Kommunkansliet

17 Sida 17 (24) Kf 104 Dnr 51/ Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen m fl Niklas Stensson, s avsäger sig i skrivelse den 10 september 2009 samtliga uppdrag i Sölvesborgs kommun enligt följande: Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden Suppleant i Kommunföretag AB Ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare i Valnämnden Det sökta entledigandet beviljas. Ärendet överlämnas till presidiet för beredning avseende fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens personalutskott Valnämnden Kommunkansliet

18 Sida 18 (24) Kf 105 Dnr 242/ Motion om säker skolväg för Kämpaslättens barn Ledamoten Lars Lamberg har för Folkpartiet Liberalerna väckt motion om en säker skolväg för Kämpaslättens barn. Motionen bifogas. I motionen föreslås att medel för anläggande av en GC-väg mellan Blekingevägen- Skogsvägen avsätts i budgeten för 2010 samt att en GC-väg anläggs enligt intentionen i motionen. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet

19 Sida 19 (24) Kf 106 Dnr 261/ Motion om hissar i Sölvesborgshems fastigheter Ledamoten Lars Lamberg har för Folkpartiet Liberalerna väckt motion om hissar i Sölvesborgshems fastigheter. Motionen bifogas. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger Sölvesborgshems VD i uppdrag att inventera och redovisa för fullmäktige vilka fastigheter det; 1: inte är möjligt att bygga hiss i 2: bäst lämpar sig att bygga hiss i, samt ta fram en kalkyl och prioriteringslista för en eventuell investering. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet

20 Sida 20 (24) Kf 107 Dnr 279/ Motion om införande av kommunalt vårdnadsbidrag Ledamöterna Jeppe Johnsson (m), Sven-inge Antonsson (c), Christel Henningsson (Kd) och Lars Lamberg (Fp) har för Alliansen i Sölvesborgs kommun väckt motion införande av kommunalt vårdnadsbidrag. Motionen bifogas. I motionen föreslås att Sölvesborgs kommun inför vårdnadsbidrag från och med 1 januari Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet

21 Sida 21 (24) Kf 108 Dnr 262/ Interpellation om hur aktivt näringslivskontoret arbetar med att se till att det finns ett levande centrum även i framtiden./. Ledamoten Ulf Svensson (c) inger bifogade interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas../. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen enligt bilaga. Interpellationen anses härmed besvarad.

22 Sida 22 (24) Kf 109 Dnr 139/ Årsredovisning och revisionsberättelse 2008 Samordningsförbundet i Blekinge Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Samordningsförbundet i Blekinges årsredovisning för Enligt lagen om finansiell samordning, skall förbundets medlemmar pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundets årsredovisning godkänns och att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för Sölvesborgs kommun beviljar för sin del Samordningsförbundets årsredovisning samt godkänner att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge

23 Sida 23 (24) Kf 110 Meddelanden 1. Dnr 157/ Omsorgsförvaltningens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2009 enligt 16 kap 6f SoL. 2. Dnr 156/ Omsorgsförvaltningens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2009 enligt 9 rapportering enligt 28 f-g LSS. 3. Dnr 155/ Individ- och familjeomsorgskontorets redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 år 2009 enligt 16 kap 6f SoL 4. Dnr 381/ Länsrätten i Blekinge län översänder dom gällande överklagat fullmäktigebeslut avseende taxor och avgifter inom fritids- och kulturnämndens verksamhetsområde. Länsrätten avslår överklagandet. 5. Dnr 121/ Länsstyrelsen Blekinge län översänder beslut ang. överklagande av fullmäktigebeslut gällande antagande av detaljplan för Sölve 3:10 m fl fastigheter. Länsstyrelsen lämnar överklagandet utan bifall och fastställer fullmäktiges antagandebeslut. 6. Dnr 450/ Länsstyrelsen Blekinge län översänder beslut om att inte ta upp prövning enligt plan- och bygglagen avseende detaljplan för fastigheten Sverige 2 7. Dnr 294/ Miljödepartementets regeringsbeslut gällande överklagande i fråga om prövning enligt plan- och bygglagen avseende detaljplan för Siretorp 9:74, 9:9 m fl fastigheter i Sandviken. 8. Dnr 26/ Näringsdepartementets regeringsbeslut att avslå överklagandet av Vägverkets beslut att fastställa arbetsplan för anläggande av ny väg öster om Sölvesborgsviken, delen väg 508 Sölvevägen väg 501 vid Siretorp.

24 Sida 24 (24) Meddelandena läggs till handlingarna.

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS

kl.18.30-19.40. Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66-81 Ann-Louise Cato Ordförande ANSLAG/BEVIS 2009-05-25 Sida 1 (19) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 25 maj 2009 kl.18.30-19.40. Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3 Justerare Alve Ohlsson och Birgitta Karlsson

Läs mer

Sven-Inge Antonsson. Heléne Björklund. Sven-Inge Antonsson

Sven-Inge Antonsson. Heléne Björklund. Sven-Inge Antonsson 2007-12-04 Sida 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 4 december 2007 kl. 17.00-17.55 Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen, s Bengt-Åke Karlsson, m (i Gunbritt

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

Roine Olsson och Emilie Pilthammar ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄKTIGE. Kommunkansliet

Roine Olsson och Emilie Pilthammar ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄKTIGE. Kommunkansliet 2008-10-27 Sida 1 (25) Plats och tid Furulundsskolan, Sölvesborg, måndagen den 27 oktober 2008 kl. 18.30-20.20 Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 3 Justerare Roine Olsson och Emilie Pilthammar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Willy Söderdahl och Christina Hedenram ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄKTIGE. Kommunkansliet

Willy Söderdahl och Christina Hedenram ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄKTIGE. Kommunkansliet 2008-08-25 Sida 1 (26) Plats och tid Furulundskolan, Sölvesborg, måndagen den 25 augusti 2008 kl. 18.30-22.35. (Ajournering kl. 21.00-21.10 under 91) Beslutande Se sid 2-3 Övriga närvarande Se sid 2-3

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 29 maj 2006 kl.18.30

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 29 maj 2006 kl.18.30 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 29 maj 2006 kl.18.30 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Sammanträdets öppnande 2. Information från

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: SÖLVESBORG Plats: Blekingesalen, Länsstyrelsen Dnr: 201-2608-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

kl Qerim Maksudi, s Siw Svensson, s Jan-Erik Pilthammar, m Birgitta Karlsson, sd

kl Qerim Maksudi, s Siw Svensson, s Jan-Erik Pilthammar, m Birgitta Karlsson, sd 2010-01-28 Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 28 januari 2010 kl 18.30-19.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Justerare Roine Olsson, s, ordförande Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige

TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige : Plats och tid Folkets park i Tomelilla, den, kl. 18.00-19.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Per-Martin Svensson (M)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45

Kommunfullmäktige 2003-12-17 1 (26) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Sammanträdesdatum Blad 1 (26) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-19.45 Mayvor Lundberg (s) Senja Peltonen (v) Kerstin Eriksson (s) Berit Karlsson (s) Agnetha Bertheau (v) Bror Sterner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:40. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Anders Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Hermansson (L)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 25 april 2005 kl.18.

K U N G Ö R E L S E. Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 25 april 2005 kl.18. K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Furulundsskolans aula, Sölvesborg, måndagen 25 april 2005 kl.18.30 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Sammanträdets öppnande 2. Marknadsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-20 1 (17) 2012-02-20 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 20 februari 2012 klockan 18.00 19.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) tom 24 Britt-Inger Fröberg

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:15. Beslutande Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Katarina Honoré (S) Sven Nilsson (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19. Kommunfullmäktige 2015-06-15 1 (16) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 15 juni 2015 klockan 18.00-19.10 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina Salomonson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP).

Dan Stigenberg (S), Siewert Carlsson (C) och Birgit Ohlsson (FP). Kommunfullmäktige 1 (18) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 9 december 2013, klockan 18.30-19.10. ande Tjänstgörande ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Anders Rydell (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

(Ajournering kl )

(Ajournering kl ) 2004-11-09 Sida 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 9 november 2004 kl. 17.15-18.00. (Ajournering kl 17.45-17.50) Beslutande Jens Åberg, s, ordförande Per-Olov Larsen, s Arne Bogren,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdet inleds med besök på Kreativ återvinningscentral (kopplat till projekt ReMida),

Läs mer