ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof) Gull-Britt Svensson (s) Rolf Malmberg (m) Åsa Holmén (fp) Håkan Abrahamsson (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Jan-Olof Karlsson (m) Lennart Niles (m) Övriga närvarande Ersättare Lennart Eriksson (s) Birgitta Brodin (s) Barbro Nielsen (kd) Tony Wiklander (-) Per-Arne Håkansson (s) Eric Hultberg (s) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Justering Plats och tid Stationen Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Jan Nilsson Justerare... Reino Persson Jan-Olof Karlsson

2 Sammanträdesdatum 20 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Lena Johansson

3 Sammanträdesdatum 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 16 KsAu Erbjudande om förnyat avtal avseende patientnämndsverksamhet Med stöd av lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. har Förtroendenämnden inom Region Skåne och Åstorps kommun tecknat avtal om att handlägga ärenden som rör den kommunala verksamheten enligt denna lag. Nuvarande avtal upphör och Förtroendenämnden erbjuder ett nytt avtal om patientnämndsverksamhet, med oförändrade ekonomiska villkor, att gälla fr.o.m t.o.m Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att förlänga avtalet enligt Förtroendenämndens inom Region Skåne förslag. Enligt skrivelse om rättelse från Förtroendenämnden skall ett nytt avtal om patientnämndsverksamhet, med oförändrade ekonomiska villkor, att gälla fr.o.m t.o.m Kommunstyrelsen beslutar att enligt den inkomna skrivelsen förlänga avtalet enligt Förtroendenämndens inom Region Skåne förslag.

4 Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 17 KsAu Tillköp och andra frågor kring den regional busstrafiken inför trafikåret 06/07 Skånetrafiken arbetar med planering inför trafikåret 2006/07. Möjlighet finns för kommunen att köpa till en högre trafikstandard. Skånetrafiken emotser svar senast den 1 februari Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att man såsom tidigare avstår från att köpa till en högre trafikstandard. Kommunstyrelsen beslutar att man såsom tidigare avstår från att köpa till en högre trafikstandard.

5 Sammanträdesdatum 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 18 KsAu Samverkansavtal avseende räddningstjänsten och samverkansavtal om kris- och säkerhetssamordnare Förslag till avtal med Klippans kommun har upprättas avseende avtal om kris- och säkerhetssamordnare och samverkansavtal avseende räddningstjänsten. Avtal om Kris- och säkerhetssamordnare gäller tjänsteutövning för en person som är anställd i Klippans kommun och som ska avsätta halva sin arbetstid för Åstorps kommuns räkning. Åstorps kommun ska för arbetsuppgifterna enligt avtalet ersätta Klippans kommun med kronor per år. Ersättningen inkluderar lön, arbetsgivaravgifter, resor mellan tjänstgöringsorterna och personlig utbildning för samordnaren. Övriga kostnader belastar respektive kommun. Avtalet gäller tillsvidare från med en ömsesidig uppsägningstid av ett (1) år. Samverkansavtal avseende räddningstjänsten ersätter det tidigare avtalet Samverkansavtal Räddningstjänsten bl.a. beroende på ny lagstiftning. Avtalet gäller från och med undertecknandet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av ett (1) år. Kommunchef Ulf Strömstedt hemställer att kommunstyrelsen godkänner förslagen till avtal om kris- och säkerhetssamordnare och samverkansavtal avseende räddningstjänsten. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till avtal om kris- och säkerhetssamordnare och samverkansavtal avseende räddningstjänsten. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet. En kris- och säkerhetssamordnare, Göran Skoglund har anställts från Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal om kris- och säkerhetssamordnare och samverkansavtal avseende räddningstjänsten.

6 Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 19 KsAu 26 KsAu Motion miljöinsats i Hyllinge Conny Prisell (åp) har med anledning av trafiken på E4:an som passerar förbi Hyllinge lämnat en motion om miljöinsats i Hyllinge genom bullerdämpande växter och bullervall. Conny Prisell föreslår att Åstorps kommun tillsammans med Vägverket iordningställer ett bullerskydd i Hyllinge. Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadskontoret för yttrande. Yttrande har kommit in från samhällsbyggnadskontoret. Arbetsutskottet föreslår att motionen skall anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslår att motionen skall anses besvarad.

7 Sammanträdesdatum 25 Ks 20 Likviditetsrapport Rapport för januari månad 2006 delges och lägges till handlingarna. Ks 21 Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera arbetsutskottets beslut och utom de ärenden vari kommunstyrelsen fattar särskilda beslut. Ks 22 Beslut om vidaredelegering Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera justering av beslut om vidaredelegering med anledning av vuxenskolan. Ks 23 Anställning av chefsekonom Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera delegationsbeslut om anställning av chefsekonom.

8 Sammanträdesdatum 26 Ks 24 Förslag till beslut om tillfällig delegation Kommunen står i begrepp att avgöra om ansökan ska lämnas in till ESFrådet avseende etapp 2 av Växtkraft mål 3 projektet Fri Sikt. Etapp 2 innebär genomförande av de kompetensutvecklingsinsatser som har kommit fram vid den analys, som genomförts under etapp 1. Ansökan bör lämnas in vid månadsskiftet februari/mars. Kommunstyrelsen föreslås besluta att delegera till arbetsutskottet att utforma ansökan och besluta om inlämning. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

9 Sammanträdesdatum 27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 25 KsAu Investeringsanslag och uppdrag att införa elektronisk dokumenthantering Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om bakgrunden till att inköpare Per Falkenborn fått i uppdrag att införa elektronisk dokumenthantering. Per Falkenborn informerar om elektronisk dokumenthantering och fakturaskanning. Per har varit i kontakt med VM-data som kan leverera ett dokumenthanteringssystem, LEX. Införandet av LEX kan ske på 5-7 månader. Controller Ingrid Johnsson redogör för ekonomin och finansieringen kring införandet av elektronisk dokumenthantering. Arbetsutskottet beslutar att uppdra år kommunledningskontoret att återkomma med förslag om hur elektronisk dokumenthantering ska införas och finansieras. I skrivelse från kommunchef Ulf Strömstedt hemställs att kommunstyrelsen uppdrar år kommunledningskontoret att snarast starta genomförandet av steg 1, samt att finansieringen för år 2006 behandlas i den kommande kompletteringsbudgeten. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Nils-Göran Nilsson (kd), Reino Persson (s), Gösta Brodin (kof) och Håkan Abrahamsson (s) yrkar bifall till förslaget att medel för projektet tas i den kommande kompletteringsbudgeten. Rolf Malmberg (m) yrkar att det angivna beloppet om kronor tas inom befintlig ram enligt det som tidigare föreslagits av chefsekonom Ingrid Johnsson. Mats Kroon (m) och Gunilla Karlsson (s) biträder Rolf Malmbergs yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att projektet ska genomföras.

10 Sammanträdesdatum 28 Ks 25 forts Ordförande ställer därefter förslaget om att finansieringen ska ske inom befintlig ram mot förslaget om att finansieringen ska behandlas i den kommande kompletteringsbudgeten och finner att finansieringen ska behandlas i den kommande kompletteringsbudgeten. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen för år 2006 behandlas i den kommande kompletteringsbudgeten. Mot beslutet reserverar sig Moderata samlingspartiet till förmån för eget förslag.

11 Sammanträdesdatum 29 Ks 26 Information om kommande kommunfullmäktigesammanträde Ordförande Jan Nilsson (s) informerar att kommande fullmäktigesammanträde är inställt. Istället kommer fullmäktigeledamöterna att göra ett studiebesök på NSR. Avresa från Åstorp till NSR sker måndagen den 27 februari kl Ks 27 Information om Equal-projektet Kommunchefen informerar om Equal-projektet som är ett arbetsmarknadsprojekt. Målgruppen för projektet är unga som faller utanför systemet. Projektet har nu slutförts. En utvärdering har gjorts av Kristianstads högskola. Ks 28 Kommande kommunstyrelsesammanträde Ordförande Jan Nilsson (s) informerar om att kommande kommunstyrelse sammanträde kommer att ske på vuxenutbildningen vid Krysset.

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer