ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 99 Plats och tid Björnekullasalen kl Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Tony Wiklander (kof) Gull-Britt Svensson (s) Rolf Malmberg (m) Bengt Axelsson (fp) Lennart Eriksson (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Göran Hassel (m) Monica Pettersson (m) Övriga närvarande Ersättare Per-Arne Håkansson (s) Eric Hultberg (s) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, chefsekonom Håkan Jönsson, redovisningsekonom Per Falkenborn, inköpare Justering Plats och tid Stationen kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Jan Nilsson Justerare... Gunilla Karlsson Rolf Malmberg Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum 100 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Thomas Bonell Justerandes sign Utdragsbestyrkande 100

3 Sammanträdesdatum 101 Ks 87 Information om pensionsskuld och pensionsskuldsstrategier Inköpare Per Falkenborn informerar om pensionsskulden och pensionsskuldstrategier. Per redogör för fyra alternativa pensionsskuldsstrategier och konstaterar att man måste göra beräkningar om vilken strategi som är att föredra. Därefter kan man fatta beslut om val av strategi. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor till Per Falkenborn. Ks 88 Information om ekonomiska ramar Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om budgetförutsättningarna utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. I korthet berörs utvecklingen på finansmarknaden och kommunernas ekonomi. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för budget Ingrid informerar om de osäkerhetsfaktorer som finns, vilket bl.a. omfattar finansiella mål, demografi, LSS/LASS, nytt pensionsavtal, räntor och arbetsdirektiv. Vidare informeras om utgångsläget för budget och vilka olika tänkbara budgetalternativ som finns. Ingrid redogör för budgetförslag , som innebär att ramarna läggs ut enligt flerårsbudget. För att ha beredskap för osäkerhetsfaktorer bör budgetberedningen förbehålla sig rättan för att inte kompensera fullt ut för t.ex. löner, hyror och elkostnader. Det noteras till protokollet att det öppna sammanträdet förklaras som avslutat kl och att åhörare lämnar sammanträdet. Därefter påbörjar kommunstyrelsen handläggningen av beslutsärendena. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 101

4 Sammanträdesdatum 102 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 89 KsAu 146 Resultatuppföljning Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för resultatuppföljning med prognos per Det påpekas att en viss oro finns för socialförvaltningen, som visar ett stort underskott jämfört med budget. Redovisningsekonom Håkan Jönsson redogör för finansförvaltningen per Ingrid redogör också för effektmålen och informerar om att att de är på gång eller redan uppfyllda. Arbetsutskottet överlämnar resultatuppföljningen och effektmålen till kommunstyrelsen. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för resultatuppföljning med prognos per Ingrid informerar vidare om förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelser och uppföljningen av effektmålen. Redovisningsekonom Håkan Jönsson informerar om skatter och utjämning samt finansförvaltning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatuppföljningen och effektmålen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 102

5 Sammanträdesdatum 103 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Ksau 140 Ekonomiska ramar för 2007 Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för de ekonomiska förutsättningarna inför verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att fastställa 2007 års ramar enligt gällande EFP (Ekonomisk flerårsplan) med justering för löne- och hyresökningar under 2005, - att för Vård- och omsorgsnämnden flytta över kostnaderna (2 850 kkr) för kompetensutvecklingsinsatser inom LSS och hemvården, samt för boende med 5 platser för utvecklingsstörda omsorgstagare till 2008 och av nämnden begära en fördjupad utredning och kostnadsberäkning av denna verksamhet., samt - att tydliggöra för nämnderna och förvaltningarna att det ännu råder viss osäkerhet om vissa kostnader, varför en beredskap måste finnas för att vissa kostnader kan komma att ej ersättas fullt ut i det fortsatta budgetarbetet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 103

6 Sammanträdesdatum 104 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 KsAu 165 KsAu Avtal om gc-port Kyrkstigen Banverket Banverket planerar att öka trafiken på Åstorps bangård när tunneln genom Hallandsåsen är klar. Vid Björnekullaskolan finns en överfart för gång- och cykeltrafik som inte kan användas och man vill även stänga överfarten vid Egnahemsgatan, vid West-Wood för utryckningsfordon. Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Banverket tagit fram ett förslag till avtal för kommunstyrelsens godkännande. Det konstateras att kr finns i budgeten. Den totala kostnaden beräknas nu till kr p.g.a. behov av flyttning av VA-ledningar. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna avtalet, samt att uppta diskussioner med Banverket om säkerhetsfrågor vid godstransporter. Arbetsutskottet tar åter upp ärendet på grund av ny skrivelse från samhällsbyggnadskontoret om nya förutsättningar för gc-väg vid Björnekullaskolan. Arbetsutskottet föreslår bifall till den nya finansieringen av kostnaden på kr och föreslår även godkännande av att projektet genomförs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 104

7 Sammanträdesdatum 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 KsAu Köp av mark från Myresjö Mark i Nyvång Kommunen har sålt mark till Myresjö Mark 1988 och tecknat ett exploateringsavtal. Idag finns inte marknad för en stor exploatering. Vid förhandlingar med Myresjö Mark kan de 35 ha återköpas för kronor. Samtidigt lämnas option på tomter för Myresjös del under en tid av 1,5 år. Samhällsbyggnadskontoret lämnar till kommunstyrelsen förslaget till inköp av mark med tio optionsrätter på kommunal tomtmark samt uppsägande av exploateringsavtal för Myresjö Mark. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Ekonomichef Ingrid Johnson föreslår finansiering med egna medel av återköpet. Det noteras till protokollet att ärendets rubrik ändras från återköp av mark till köp av mark. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 105

8 Sammanträdesdatum 106 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 93 KsAu Introduktionsplatser för nyanlända invandrare Integrationsverket har tillskrivit kommunen om behovet av introduktionsplatser för nyanlända invandrare. Kommunledningen har med Integrationsverket diskuterat olika förutsättningar för en eventuell överenskommelse mellan kommunen och verket. En överenskommelse kan vara aktuell under förutsättning att Migrationsverket avvecklar sin verksamhet i Åstorp, vilket ska ske. Regeringen har i årets vårbudget föreslagit ytterligare ca 700 miljoner för introduktionsverksamheten. Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson (s) och kommunchef Ulf Strömstedt föreslår att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut enligt: En överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot invandrare för introduktionsinsatser, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. Tony Wiklander (kof) yrkar avslag till förslaget och ber att få återkomma med en motivering till yrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 106

9 Sammanträdesdatum 107 Ks 93 forts Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att det maximala antalet invandrare för introduktionsinsatser skall uppgå till 60 stycken inom en period av två år. Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m) instämmer i Gunilla Karlssons yrkande. Ordförande ställer Tony Wiklanders förslag och Gunilla Karlssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Gunilla Karlssons förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut om att en överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot maximalt 60 invandrare för introduktionsinsatser under en period av två år, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Mot beslutet reserverar sig Tony Wiklander. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 107

10 Sammanträdesdatum 108 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 94 KsAu Resurs för arrangemangsverksamheten i Kulturhuset Björnen Kultur- och fritidsförvaltningen har hyrt in en tjänst från Kommunala musikskolan för att i samverkan med enhetschefen arbeta såväl administrativt som praktiskt med utvecklingen av kulturhuset Björnen. En rapport har lämnats om utfallet av denna resurstjänst och om de positiva effekter som har erhållits. Kultur- och fritidsnämnden ber nu om medel kronor för en fortsättning av denna resursförstärkning under andra halvåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att avslå nämndens begäran. Gull-Britt Svensson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) biträder Gull-Britt Svenssons yrkande. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Gull-Britt Svenssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetstutskottets förslag. Votering begäres dock och följande voteringsproposition upprättas och godkännes: Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar för Gull-Britt Svenssons förslag röstar nej. Voteringen sker genom handuppräckning. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster (Jan Nilsson(s), Nils-Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m), Reino Persson (s), Gunilla Karlsson (s), Rolf Malmberg (m), Bengt Axelsson (kd), Lennart Eriksson (s), Hans-Ingvar Jönsson (c), Göran Hassel (m) och Monica Pettersson (m)) och 2 nej-röster (Gull- Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof)). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 108

11 Sammanträdesdatum 109 Ks 94 forts Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 att avslå nämndens begäran. Mot beslutet reserverar sig Gull-Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 109

12 Sammanträdesdatum 110 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 95 KsAu Interkommunal samverkan beträffande förskola I styrgruppen för 4K har diskuterats ett förslag att föräldrar skulle ges möjlighet att ha sina barn i förskola i annan kommun än hemkommunen. I grundskolan har föräldrarna redan denna möjlighet. Styrgruppen i 4K föreslår därför att kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga beslutar att föräldrar i en av dessa kommuner äger rätt att placera barn i förskola i någon av de andra kommunerna om beaktansvärda skäl föreligger samt att hemkommunen härvid ska ersätta mottagarkommunen med ett belopp motsvarande dennas nettokostnad. Arbetsutskottet beslutar föreslå att Kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 110

13 Sammanträdesdatum 111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 96 KsAu 138 KsAu Bokslutsgranskning 2005 Ernst & Young har granskat årsbokslutet 2005 på revisionens uppdrag. Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till det som framförs i rapporten senast Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om hur hon ser på den kritik revisorerna framfört. Arbetsutskottet beslutar remittera rapporten från revisionen till kommunledningskontoret för yttrande senast 10 maj Chefsekonom Ingrid Johnson har lämnat ett förslag till yttrande över revisionens rapport. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

14 Sammanträdesdatum 112 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 97 KsAu Alkohol- och drogpolitiskt program Nils Göran redogör för programmet och behovet av en översyn. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att utse en ny grupp för att genomföra en översyn av programmet. - att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden att vardera utse en representant i gruppen - att ordföranden i Folkhälsorådet ska ingå i gruppen, samt - att Rolf Malmberg utses till Kommunstyrelsens representant, tillika sammankallande i gruppen. Nils Göran Nilsson (kd), Gunilla Karlsson (s) och Mats Kroon (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 112

15 Sammanträdesdatum 113 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 98 KsAu Exploateringsavtal Talltitan 8 i Åstorps kommun Det har tidigare tecknats ett avtal med LB-hus för gruppbebyggelse på Talltitan 7 och 8. Ett nytt exploateringsavtal har förhandlats fram med större tomter enligt dagens förfrågningar. En revidering av detaljplanen har gjorts. Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna avtalet. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet. Gull-Britt Svensson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 113

16 Sammanträdesdatum 114 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 99 KsAu Taxa för miljönämndens kontroll enligt livsmedelslagstiftningen I Livsmedelsverkets nya föreskrifter om avgifter anges bland annat att den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete. Även för prövning av godkännande av vissa kontroller och provtagningar får myndigheten ta ut en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna. Miljökontoret föreslår att en timtaxa om 600 kronor ska tillämpas vid prövning avseende godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning samt vid kontroll och provtagning enligt LIVSFS 2005:23 Arbetsutskottet föreslår bifall till miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Justerandes sign Utdragsbestyrkande 114

17 Sammanträdesdatum 115 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 100 KsAu Samordningsförslag inom renhållning och återvinning Styrelsen för NSR har beslutat att göra en framställning till Helsingborgs Stad om förvärv av 100% av aktierna i Helsingborgs Renhållnings AB, Renab. Avtalet omfattar övertagande av bolaget och övertagande av renhållningsfastigheten samt förutsätter att avtalslängden på Renabs sophämtningskontrakt samordnas med övriga kommuners entreprenadkontrakt. NSR vill ha ett godkännande från Åstorps kommun av förvärvet av Renab. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att NSR förvärvar Helsingborgs Renhållnings AB. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Rolf Malmberg (m) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare information. Det informationsunderlag som nu finns är bristfälligt och felaktigt rubricerat. Jan Nilsson (s) föreslår att VD för NSR, Dag Lewis-Jonsson kommer och informerar om ärendet samt att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 115

18 Sammanträdesdatum 116 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 101 KsAu Duospårvägvisning Representanter för NOSAM-kommunerna var 2005 på en informationsresa ang duospårvägar, ett trafiksystem som allt mer vinner terräng i Tyskland. Flera kommuner i Sverige är intresserade av denna trafiklösning och i Linköping kommer man under maj månad ha demonstrationskörningar. Alla tillstånd är nu klara för demonstration mellan Åstorp och Helsingborg den 2 och 3 juni. Omkostnaderna för demonstrationen är höga men efter överläggningar mellan kommunerna har man enats om följande: Helsingborg , Bjuv och Åstorp vardera kronor. Jan Nilsson (s) redogör för upplägget av demonstrationen och menar att det är ett inlägg i den framtida trafikplaneringen. Han föreslår att kommunstyrelsen avsätter kronor ur anslaget I till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av demonstrationen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Jan Nilsson (s) informerar om ärendet. Tony Wiklander (kof) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 116

19 Sammanträdesdatum 117 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 102 KsAu City - arrangemang Den 12 juni 1986 invigdes systembutiken i Åstorp och när det nu har gått 20 år har representanter för Handelsklubben, Turistföreningen, Systembolaget och kommunen arbetat fram ett program för jubileum. Efter diskussion om kostnadsfördelningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunstyrelsen anslår kronor för arrangemangets genomförande och att detta finansieras via kommunstyrelsens förfogande I. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 117

20 Sammanträdesdatum 118 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu Huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga samverkar sedan några år tillbaka kring färdtjänst. Kommunledningarna i de samverkande kommunerna har uppdragit till Helsingborgs Stad att utreda och lämna förslag på framtida lösningar för färdtjänsten Samtliga kommuner är överens om att överlämna huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne. Helsingborg Stad fick i uppdrag att lägga förslag på likalydande beslutstexter för de samverkande kommunerna. Med utgångspunkt från förda diskussioner mellan samverkande kommuner och föreliggande utredningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut samt av Region Skåne motsvarande beslut om övertagande, fr o m 1 januari 2007 överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, såsom länstrafikansvarig i Skåne län, att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut fr o m 1 januari 2007 överlåta kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till nämnden för kollektivtrafik, genom Skånetrafiken, såsom trafikhuvudman i Skåne län, att finansiering långsiktigt skall ske genom skatteväxling att bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med övriga samverkande kommuner föra förhandlingar med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om en praktisk verksamhetsövergång per den 1 januari 2007; samt att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga erforderliga beslut inom ramen för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

21 Sammanträdesdatum 119 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu 153 forts Arbetsutskottet föreslår bifall till ovanstående att-satser under förutsättning att samtliga kommuner är överens. Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 119

22 Sammanträdesdatum 120 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 104 KsAu Debiteringsregler för LSS-insatser Insatser enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria, men kommunerna har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost. Vård- och omsorgsnämnden har lämnat debiteringsreglerna på remiss till handikapprådet, som inte har något att erinra, och föreslår att kommunfullmäktige antar reglerna Arbetsutskottet föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Gunilla Karlsson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 120

23 Sammanträdesdatum 121 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 105 KsAu Ny förvaltningsorganisation Ulf Strömstedt redogör för en mindre justering av förslaget till ny förvaltningsorganisation. Arbetsutskottet föreslår att att-satserna enligt förslaget antages, Bilaga 1. Arbetsutskottet föreslår dessutom att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m). Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation. Vidare informeras om att en justering ska göras av ordvalet i den bilagda konsekvensanalysen. En redogörelse lämnas även om vad medborgarkontorsgruppen kommit fram till i sitt analysarbete. Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Mats Kroon (m) och Gunilla Karlsson (s) instämmer i Nils Göran Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att inrätta en ny förvaltningsorganisation fr.o.m. den 1 januari 2007 med fyra förvaltningar Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Hälso- och omsorgsförvaltningen. Från samma tidpunkt dras nuvarande förvaltningar in. - att preliminärt fastställa ansvarsområden för förvaltningarna enligt förelagt förslag. - att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för genomförandet av omorganisationen och utse en styrgrupp. Nämndsbeslut som bedöms påverka omorganisationen ska underställas kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 121

24 Sammanträdesdatum 122 Ks 105 forts - att uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på ny förtroendemannaorganisation - att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med nya reglementen och andra kommunala författningar Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m), under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsorganisation. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 122

25 Sammanträdesdatum 123 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 106 KsAu Förslag till nya förvaltningschefer Ulf Strömstedt redogör för de samtal han haft med förvaltningscheferna och samverkansgruppen. De förvaltningschefer som inte får någon ny förvaltning anställes med nya beteckningar. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att förordna - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt - Anna-Karin Nilsson som förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen t o m Samtliga förordnanden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om införande av ny förvaltningsorganisation. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och att förslaget om förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen utgår samt att det föreslås att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Gunilla Karlsson (s) och Gull-Britt Svensson yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar att förordna: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 123

26 Sammanträdesdatum 124 Ks 106 forts - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 124

27 Sammanträdesdatum 125 Ks 107 Fastställande av Stiftelsens Åstorpsbostäders årsredovisning 2004 Enligt tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Håkan Jönsson , anges att genom ett förbiseende har Stiftelsen Åstorpsbostäders årsredovisning för 2004 aldrig tillställts kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2004 års bokslut för Stiftelsen Åstorpsbostäder. Ks 108 Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera arbetsutskottets beslut utom de ärenden vari kommunstyrelsen fattar särskilda beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Ks 109 Information om delgivning av Skolverkets rapport Jan Nilsson (s) informerar om att Skolverkets rapport kommer att delges kl i kommunhuset. Mer information kommer att skickas ut via e-post. Ks 110 Information om ny hemsida Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om att kommunens nya hemsida nu finns tillgänglig på intranätet för testkörning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 125

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 157 Plats och tid Björnekullaskolan 18.00 19.25 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 69 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.40 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) 75-86, 88-90 Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Lennart Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 160 Plats och tid Räddningstjänsten kl. 18.00 19.55 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) 140-147 Per-Arne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS 106 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Gavrilids, Georgios (s) Cimpoeru, Iona (s) Berglund, Tony (s) Sagna, Ben Ibou (s) Glinka, Lucy (s) Pettersson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.50 Beslutande Karlsson, Gunilla, (S), ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 15 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00-19.05 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande, ej 19 jäv Hans-Ingvar Jönsson (c), ej 19 jäv Mats Kroon (m), ordförande 19 Gunilla Karlsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen Sammanträdesdatum 2010-09-27 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.10 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 57 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00 21.40 Beslutande Enligt bilaga A Övriga närvarande Ersättare Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Katharina Bergqvist,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl

Kommunkontoret, Karpen kl Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kent Holmer

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20.15 ande Persson, Reino (s) ordf. 1-6 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 1-6 Hellman, Gertrud (m) 2:e vice ordf. 1-6 Eriksson, Lennart (s) 1-6 Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björnekullasalen 2009-01-07 kl. 18.00 19.40 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 198 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-21.40 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siw Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) till kl 20.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 201 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 19.30 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Dragana Stajcic (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 19 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:10 ande Persson, Reino (s) ordf. 17-29 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 17-29 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 17-29 Eriksson, Lennart (s) 17-29

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 110 Plats och tid Kommunhuset Åstorp kl. 19.00 20.45 Beslutande Wilhelmsson, Anders (s), ordförande Åkerman, Lizette (s) Andersson, Annika (s) Pettersson, Monika (m) Hassel, Göran (m) Axelsson, Bodil (fp)

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Claes Jarlvi, kommunchef Ingrid Johnsson, chefsekonom. Utses att justera Ulf G Persson (M) Jan Nilsson (S)

Mats Porsklev, kommunsekreterare Claes Jarlvi, kommunchef Ingrid Johnsson, chefsekonom. Utses att justera Ulf G Persson (M) Jan Nilsson (S) Sammanträdesdatum 2011-03-02 1 (16) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.10 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Ulf G Persson (M) Gunilla Karlsson (S) Pontus Pålsson (M) Katrina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer