ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 99 Plats och tid Björnekullasalen kl Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Tony Wiklander (kof) Gull-Britt Svensson (s) Rolf Malmberg (m) Bengt Axelsson (fp) Lennart Eriksson (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Göran Hassel (m) Monica Pettersson (m) Övriga närvarande Ersättare Per-Arne Håkansson (s) Eric Hultberg (s) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, chefsekonom Håkan Jönsson, redovisningsekonom Per Falkenborn, inköpare Justering Plats och tid Stationen kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Jan Nilsson Justerare... Gunilla Karlsson Rolf Malmberg Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum 100 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Thomas Bonell Justerandes sign Utdragsbestyrkande 100

3 Sammanträdesdatum 101 Ks 87 Information om pensionsskuld och pensionsskuldsstrategier Inköpare Per Falkenborn informerar om pensionsskulden och pensionsskuldstrategier. Per redogör för fyra alternativa pensionsskuldsstrategier och konstaterar att man måste göra beräkningar om vilken strategi som är att föredra. Därefter kan man fatta beslut om val av strategi. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor till Per Falkenborn. Ks 88 Information om ekonomiska ramar Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om budgetförutsättningarna utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. I korthet berörs utvecklingen på finansmarknaden och kommunernas ekonomi. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för budget Ingrid informerar om de osäkerhetsfaktorer som finns, vilket bl.a. omfattar finansiella mål, demografi, LSS/LASS, nytt pensionsavtal, räntor och arbetsdirektiv. Vidare informeras om utgångsläget för budget och vilka olika tänkbara budgetalternativ som finns. Ingrid redogör för budgetförslag , som innebär att ramarna läggs ut enligt flerårsbudget. För att ha beredskap för osäkerhetsfaktorer bör budgetberedningen förbehålla sig rättan för att inte kompensera fullt ut för t.ex. löner, hyror och elkostnader. Det noteras till protokollet att det öppna sammanträdet förklaras som avslutat kl och att åhörare lämnar sammanträdet. Därefter påbörjar kommunstyrelsen handläggningen av beslutsärendena. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 101

4 Sammanträdesdatum 102 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 89 KsAu 146 Resultatuppföljning Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för resultatuppföljning med prognos per Det påpekas att en viss oro finns för socialförvaltningen, som visar ett stort underskott jämfört med budget. Redovisningsekonom Håkan Jönsson redogör för finansförvaltningen per Ingrid redogör också för effektmålen och informerar om att att de är på gång eller redan uppfyllda. Arbetsutskottet överlämnar resultatuppföljningen och effektmålen till kommunstyrelsen. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för resultatuppföljning med prognos per Ingrid informerar vidare om förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelser och uppföljningen av effektmålen. Redovisningsekonom Håkan Jönsson informerar om skatter och utjämning samt finansförvaltning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatuppföljningen och effektmålen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 102

5 Sammanträdesdatum 103 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Ksau 140 Ekonomiska ramar för 2007 Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för de ekonomiska förutsättningarna inför verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att fastställa 2007 års ramar enligt gällande EFP (Ekonomisk flerårsplan) med justering för löne- och hyresökningar under 2005, - att för Vård- och omsorgsnämnden flytta över kostnaderna (2 850 kkr) för kompetensutvecklingsinsatser inom LSS och hemvården, samt för boende med 5 platser för utvecklingsstörda omsorgstagare till 2008 och av nämnden begära en fördjupad utredning och kostnadsberäkning av denna verksamhet., samt - att tydliggöra för nämnderna och förvaltningarna att det ännu råder viss osäkerhet om vissa kostnader, varför en beredskap måste finnas för att vissa kostnader kan komma att ej ersättas fullt ut i det fortsatta budgetarbetet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 103

6 Sammanträdesdatum 104 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 KsAu 165 KsAu Avtal om gc-port Kyrkstigen Banverket Banverket planerar att öka trafiken på Åstorps bangård när tunneln genom Hallandsåsen är klar. Vid Björnekullaskolan finns en överfart för gång- och cykeltrafik som inte kan användas och man vill även stänga överfarten vid Egnahemsgatan, vid West-Wood för utryckningsfordon. Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Banverket tagit fram ett förslag till avtal för kommunstyrelsens godkännande. Det konstateras att kr finns i budgeten. Den totala kostnaden beräknas nu till kr p.g.a. behov av flyttning av VA-ledningar. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna avtalet, samt att uppta diskussioner med Banverket om säkerhetsfrågor vid godstransporter. Arbetsutskottet tar åter upp ärendet på grund av ny skrivelse från samhällsbyggnadskontoret om nya förutsättningar för gc-väg vid Björnekullaskolan. Arbetsutskottet föreslår bifall till den nya finansieringen av kostnaden på kr och föreslår även godkännande av att projektet genomförs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 104

7 Sammanträdesdatum 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 KsAu Köp av mark från Myresjö Mark i Nyvång Kommunen har sålt mark till Myresjö Mark 1988 och tecknat ett exploateringsavtal. Idag finns inte marknad för en stor exploatering. Vid förhandlingar med Myresjö Mark kan de 35 ha återköpas för kronor. Samtidigt lämnas option på tomter för Myresjös del under en tid av 1,5 år. Samhällsbyggnadskontoret lämnar till kommunstyrelsen förslaget till inköp av mark med tio optionsrätter på kommunal tomtmark samt uppsägande av exploateringsavtal för Myresjö Mark. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Ekonomichef Ingrid Johnson föreslår finansiering med egna medel av återköpet. Det noteras till protokollet att ärendets rubrik ändras från återköp av mark till köp av mark. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 105

8 Sammanträdesdatum 106 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 93 KsAu Introduktionsplatser för nyanlända invandrare Integrationsverket har tillskrivit kommunen om behovet av introduktionsplatser för nyanlända invandrare. Kommunledningen har med Integrationsverket diskuterat olika förutsättningar för en eventuell överenskommelse mellan kommunen och verket. En överenskommelse kan vara aktuell under förutsättning att Migrationsverket avvecklar sin verksamhet i Åstorp, vilket ska ske. Regeringen har i årets vårbudget föreslagit ytterligare ca 700 miljoner för introduktionsverksamheten. Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson (s) och kommunchef Ulf Strömstedt föreslår att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut enligt: En överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot invandrare för introduktionsinsatser, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. Tony Wiklander (kof) yrkar avslag till förslaget och ber att få återkomma med en motivering till yrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 106

9 Sammanträdesdatum 107 Ks 93 forts Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att det maximala antalet invandrare för introduktionsinsatser skall uppgå till 60 stycken inom en period av två år. Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m) instämmer i Gunilla Karlssons yrkande. Ordförande ställer Tony Wiklanders förslag och Gunilla Karlssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Gunilla Karlssons förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut om att en överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot maximalt 60 invandrare för introduktionsinsatser under en period av två år, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Mot beslutet reserverar sig Tony Wiklander. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 107

10 Sammanträdesdatum 108 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 94 KsAu Resurs för arrangemangsverksamheten i Kulturhuset Björnen Kultur- och fritidsförvaltningen har hyrt in en tjänst från Kommunala musikskolan för att i samverkan med enhetschefen arbeta såväl administrativt som praktiskt med utvecklingen av kulturhuset Björnen. En rapport har lämnats om utfallet av denna resurstjänst och om de positiva effekter som har erhållits. Kultur- och fritidsnämnden ber nu om medel kronor för en fortsättning av denna resursförstärkning under andra halvåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att avslå nämndens begäran. Gull-Britt Svensson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) biträder Gull-Britt Svenssons yrkande. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Gull-Britt Svenssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetstutskottets förslag. Votering begäres dock och följande voteringsproposition upprättas och godkännes: Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar för Gull-Britt Svenssons förslag röstar nej. Voteringen sker genom handuppräckning. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster (Jan Nilsson(s), Nils-Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m), Reino Persson (s), Gunilla Karlsson (s), Rolf Malmberg (m), Bengt Axelsson (kd), Lennart Eriksson (s), Hans-Ingvar Jönsson (c), Göran Hassel (m) och Monica Pettersson (m)) och 2 nej-röster (Gull- Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof)). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 108

11 Sammanträdesdatum 109 Ks 94 forts Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 att avslå nämndens begäran. Mot beslutet reserverar sig Gull-Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 109

12 Sammanträdesdatum 110 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 95 KsAu Interkommunal samverkan beträffande förskola I styrgruppen för 4K har diskuterats ett förslag att föräldrar skulle ges möjlighet att ha sina barn i förskola i annan kommun än hemkommunen. I grundskolan har föräldrarna redan denna möjlighet. Styrgruppen i 4K föreslår därför att kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga beslutar att föräldrar i en av dessa kommuner äger rätt att placera barn i förskola i någon av de andra kommunerna om beaktansvärda skäl föreligger samt att hemkommunen härvid ska ersätta mottagarkommunen med ett belopp motsvarande dennas nettokostnad. Arbetsutskottet beslutar föreslå att Kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 110

13 Sammanträdesdatum 111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 96 KsAu 138 KsAu Bokslutsgranskning 2005 Ernst & Young har granskat årsbokslutet 2005 på revisionens uppdrag. Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till det som framförs i rapporten senast Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om hur hon ser på den kritik revisorerna framfört. Arbetsutskottet beslutar remittera rapporten från revisionen till kommunledningskontoret för yttrande senast 10 maj Chefsekonom Ingrid Johnson har lämnat ett förslag till yttrande över revisionens rapport. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

14 Sammanträdesdatum 112 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 97 KsAu Alkohol- och drogpolitiskt program Nils Göran redogör för programmet och behovet av en översyn. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att utse en ny grupp för att genomföra en översyn av programmet. - att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden att vardera utse en representant i gruppen - att ordföranden i Folkhälsorådet ska ingå i gruppen, samt - att Rolf Malmberg utses till Kommunstyrelsens representant, tillika sammankallande i gruppen. Nils Göran Nilsson (kd), Gunilla Karlsson (s) och Mats Kroon (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 112

15 Sammanträdesdatum 113 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 98 KsAu Exploateringsavtal Talltitan 8 i Åstorps kommun Det har tidigare tecknats ett avtal med LB-hus för gruppbebyggelse på Talltitan 7 och 8. Ett nytt exploateringsavtal har förhandlats fram med större tomter enligt dagens förfrågningar. En revidering av detaljplanen har gjorts. Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna avtalet. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet. Gull-Britt Svensson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 113

16 Sammanträdesdatum 114 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 99 KsAu Taxa för miljönämndens kontroll enligt livsmedelslagstiftningen I Livsmedelsverkets nya föreskrifter om avgifter anges bland annat att den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete. Även för prövning av godkännande av vissa kontroller och provtagningar får myndigheten ta ut en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna. Miljökontoret föreslår att en timtaxa om 600 kronor ska tillämpas vid prövning avseende godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning samt vid kontroll och provtagning enligt LIVSFS 2005:23 Arbetsutskottet föreslår bifall till miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Justerandes sign Utdragsbestyrkande 114

17 Sammanträdesdatum 115 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 100 KsAu Samordningsförslag inom renhållning och återvinning Styrelsen för NSR har beslutat att göra en framställning till Helsingborgs Stad om förvärv av 100% av aktierna i Helsingborgs Renhållnings AB, Renab. Avtalet omfattar övertagande av bolaget och övertagande av renhållningsfastigheten samt förutsätter att avtalslängden på Renabs sophämtningskontrakt samordnas med övriga kommuners entreprenadkontrakt. NSR vill ha ett godkännande från Åstorps kommun av förvärvet av Renab. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att NSR förvärvar Helsingborgs Renhållnings AB. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Rolf Malmberg (m) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare information. Det informationsunderlag som nu finns är bristfälligt och felaktigt rubricerat. Jan Nilsson (s) föreslår att VD för NSR, Dag Lewis-Jonsson kommer och informerar om ärendet samt att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 115

18 Sammanträdesdatum 116 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 101 KsAu Duospårvägvisning Representanter för NOSAM-kommunerna var 2005 på en informationsresa ang duospårvägar, ett trafiksystem som allt mer vinner terräng i Tyskland. Flera kommuner i Sverige är intresserade av denna trafiklösning och i Linköping kommer man under maj månad ha demonstrationskörningar. Alla tillstånd är nu klara för demonstration mellan Åstorp och Helsingborg den 2 och 3 juni. Omkostnaderna för demonstrationen är höga men efter överläggningar mellan kommunerna har man enats om följande: Helsingborg , Bjuv och Åstorp vardera kronor. Jan Nilsson (s) redogör för upplägget av demonstrationen och menar att det är ett inlägg i den framtida trafikplaneringen. Han föreslår att kommunstyrelsen avsätter kronor ur anslaget I till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av demonstrationen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Jan Nilsson (s) informerar om ärendet. Tony Wiklander (kof) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 116

19 Sammanträdesdatum 117 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 102 KsAu City - arrangemang Den 12 juni 1986 invigdes systembutiken i Åstorp och när det nu har gått 20 år har representanter för Handelsklubben, Turistföreningen, Systembolaget och kommunen arbetat fram ett program för jubileum. Efter diskussion om kostnadsfördelningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunstyrelsen anslår kronor för arrangemangets genomförande och att detta finansieras via kommunstyrelsens förfogande I. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 117

20 Sammanträdesdatum 118 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu Huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga samverkar sedan några år tillbaka kring färdtjänst. Kommunledningarna i de samverkande kommunerna har uppdragit till Helsingborgs Stad att utreda och lämna förslag på framtida lösningar för färdtjänsten Samtliga kommuner är överens om att överlämna huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne. Helsingborg Stad fick i uppdrag att lägga förslag på likalydande beslutstexter för de samverkande kommunerna. Med utgångspunkt från förda diskussioner mellan samverkande kommuner och föreliggande utredningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut samt av Region Skåne motsvarande beslut om övertagande, fr o m 1 januari 2007 överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, såsom länstrafikansvarig i Skåne län, att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut fr o m 1 januari 2007 överlåta kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till nämnden för kollektivtrafik, genom Skånetrafiken, såsom trafikhuvudman i Skåne län, att finansiering långsiktigt skall ske genom skatteväxling att bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med övriga samverkande kommuner föra förhandlingar med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om en praktisk verksamhetsövergång per den 1 januari 2007; samt att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga erforderliga beslut inom ramen för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

21 Sammanträdesdatum 119 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu 153 forts Arbetsutskottet föreslår bifall till ovanstående att-satser under förutsättning att samtliga kommuner är överens. Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 119

22 Sammanträdesdatum 120 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 104 KsAu Debiteringsregler för LSS-insatser Insatser enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria, men kommunerna har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost. Vård- och omsorgsnämnden har lämnat debiteringsreglerna på remiss till handikapprådet, som inte har något att erinra, och föreslår att kommunfullmäktige antar reglerna Arbetsutskottet föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Gunilla Karlsson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 120

23 Sammanträdesdatum 121 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 105 KsAu Ny förvaltningsorganisation Ulf Strömstedt redogör för en mindre justering av förslaget till ny förvaltningsorganisation. Arbetsutskottet föreslår att att-satserna enligt förslaget antages, Bilaga 1. Arbetsutskottet föreslår dessutom att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m). Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation. Vidare informeras om att en justering ska göras av ordvalet i den bilagda konsekvensanalysen. En redogörelse lämnas även om vad medborgarkontorsgruppen kommit fram till i sitt analysarbete. Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Mats Kroon (m) och Gunilla Karlsson (s) instämmer i Nils Göran Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att inrätta en ny förvaltningsorganisation fr.o.m. den 1 januari 2007 med fyra förvaltningar Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Hälso- och omsorgsförvaltningen. Från samma tidpunkt dras nuvarande förvaltningar in. - att preliminärt fastställa ansvarsområden för förvaltningarna enligt förelagt förslag. - att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för genomförandet av omorganisationen och utse en styrgrupp. Nämndsbeslut som bedöms påverka omorganisationen ska underställas kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 121

24 Sammanträdesdatum 122 Ks 105 forts - att uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på ny förtroendemannaorganisation - att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med nya reglementen och andra kommunala författningar Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m), under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsorganisation. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 122

25 Sammanträdesdatum 123 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 106 KsAu Förslag till nya förvaltningschefer Ulf Strömstedt redogör för de samtal han haft med förvaltningscheferna och samverkansgruppen. De förvaltningschefer som inte får någon ny förvaltning anställes med nya beteckningar. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att förordna - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt - Anna-Karin Nilsson som förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen t o m Samtliga förordnanden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om införande av ny förvaltningsorganisation. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och att förslaget om förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen utgår samt att det föreslås att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Gunilla Karlsson (s) och Gull-Britt Svensson yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar att förordna: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 123

26 Sammanträdesdatum 124 Ks 106 forts - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 124

27 Sammanträdesdatum 125 Ks 107 Fastställande av Stiftelsens Åstorpsbostäders årsredovisning 2004 Enligt tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Håkan Jönsson , anges att genom ett förbiseende har Stiftelsen Åstorpsbostäders årsredovisning för 2004 aldrig tillställts kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2004 års bokslut för Stiftelsen Åstorpsbostäder. Ks 108 Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera arbetsutskottets beslut utom de ärenden vari kommunstyrelsen fattar särskilda beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Ks 109 Information om delgivning av Skolverkets rapport Jan Nilsson (s) informerar om att Skolverkets rapport kommer att delges kl i kommunhuset. Mer information kommer att skickas ut via e-post. Ks 110 Information om ny hemsida Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om att kommunens nya hemsida nu finns tillgänglig på intranätet för testkörning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 125

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS 106 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Gavrilids, Georgios (s) Cimpoeru, Iona (s) Berglund, Tony (s) Sagna, Ben Ibou (s) Glinka, Lucy (s) Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 18.55 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20.15 ande Persson, Reino (s) ordf. 1-6 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 1-6 Hellman, Gertrud (m) 2:e vice ordf. 1-6 Eriksson, Lennart (s) 1-6 Andersson,

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer