ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 99 Plats och tid Björnekullasalen kl Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Tony Wiklander (kof) Gull-Britt Svensson (s) Rolf Malmberg (m) Bengt Axelsson (fp) Lennart Eriksson (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Göran Hassel (m) Monica Pettersson (m) Övriga närvarande Ersättare Per-Arne Håkansson (s) Eric Hultberg (s) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, chefsekonom Håkan Jönsson, redovisningsekonom Per Falkenborn, inköpare Justering Plats och tid Stationen kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Jan Nilsson Justerare... Gunilla Karlsson Rolf Malmberg Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum 100 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Thomas Bonell Justerandes sign Utdragsbestyrkande 100

3 Sammanträdesdatum 101 Ks 87 Information om pensionsskuld och pensionsskuldsstrategier Inköpare Per Falkenborn informerar om pensionsskulden och pensionsskuldstrategier. Per redogör för fyra alternativa pensionsskuldsstrategier och konstaterar att man måste göra beräkningar om vilken strategi som är att föredra. Därefter kan man fatta beslut om val av strategi. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor till Per Falkenborn. Ks 88 Information om ekonomiska ramar Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om budgetförutsättningarna utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. I korthet berörs utvecklingen på finansmarknaden och kommunernas ekonomi. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för budget Ingrid informerar om de osäkerhetsfaktorer som finns, vilket bl.a. omfattar finansiella mål, demografi, LSS/LASS, nytt pensionsavtal, räntor och arbetsdirektiv. Vidare informeras om utgångsläget för budget och vilka olika tänkbara budgetalternativ som finns. Ingrid redogör för budgetförslag , som innebär att ramarna läggs ut enligt flerårsbudget. För att ha beredskap för osäkerhetsfaktorer bör budgetberedningen förbehålla sig rättan för att inte kompensera fullt ut för t.ex. löner, hyror och elkostnader. Det noteras till protokollet att det öppna sammanträdet förklaras som avslutat kl och att åhörare lämnar sammanträdet. Därefter påbörjar kommunstyrelsen handläggningen av beslutsärendena. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 101

4 Sammanträdesdatum 102 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 89 KsAu 146 Resultatuppföljning Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för resultatuppföljning med prognos per Det påpekas att en viss oro finns för socialförvaltningen, som visar ett stort underskott jämfört med budget. Redovisningsekonom Håkan Jönsson redogör för finansförvaltningen per Ingrid redogör också för effektmålen och informerar om att att de är på gång eller redan uppfyllda. Arbetsutskottet överlämnar resultatuppföljningen och effektmålen till kommunstyrelsen. Chefsekonom Ingrid Johnsson redogör för resultatuppföljning med prognos per Ingrid informerar vidare om förvaltningarnas prognostiserade budgetavvikelser och uppföljningen av effektmålen. Redovisningsekonom Håkan Jönsson informerar om skatter och utjämning samt finansförvaltning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatuppföljningen och effektmålen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 102

5 Sammanträdesdatum 103 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 90 Ksau 140 Ekonomiska ramar för 2007 Chefsekonom Ingrid Johnson redogör för de ekonomiska förutsättningarna inför verksamhetsåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att fastställa 2007 års ramar enligt gällande EFP (Ekonomisk flerårsplan) med justering för löne- och hyresökningar under 2005, - att för Vård- och omsorgsnämnden flytta över kostnaderna (2 850 kkr) för kompetensutvecklingsinsatser inom LSS och hemvården, samt för boende med 5 platser för utvecklingsstörda omsorgstagare till 2008 och av nämnden begära en fördjupad utredning och kostnadsberäkning av denna verksamhet., samt - att tydliggöra för nämnderna och förvaltningarna att det ännu råder viss osäkerhet om vissa kostnader, varför en beredskap måste finnas för att vissa kostnader kan komma att ej ersättas fullt ut i det fortsatta budgetarbetet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 103

6 Sammanträdesdatum 104 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 91 KsAu 165 KsAu Avtal om gc-port Kyrkstigen Banverket Banverket planerar att öka trafiken på Åstorps bangård när tunneln genom Hallandsåsen är klar. Vid Björnekullaskolan finns en överfart för gång- och cykeltrafik som inte kan användas och man vill även stänga överfarten vid Egnahemsgatan, vid West-Wood för utryckningsfordon. Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Banverket tagit fram ett förslag till avtal för kommunstyrelsens godkännande. Det konstateras att kr finns i budgeten. Den totala kostnaden beräknas nu till kr p.g.a. behov av flyttning av VA-ledningar. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna avtalet, samt att uppta diskussioner med Banverket om säkerhetsfrågor vid godstransporter. Arbetsutskottet tar åter upp ärendet på grund av ny skrivelse från samhällsbyggnadskontoret om nya förutsättningar för gc-väg vid Björnekullaskolan. Arbetsutskottet föreslår bifall till den nya finansieringen av kostnaden på kr och föreslår även godkännande av att projektet genomförs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 104

7 Sammanträdesdatum 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 92 KsAu Köp av mark från Myresjö Mark i Nyvång Kommunen har sålt mark till Myresjö Mark 1988 och tecknat ett exploateringsavtal. Idag finns inte marknad för en stor exploatering. Vid förhandlingar med Myresjö Mark kan de 35 ha återköpas för kronor. Samtidigt lämnas option på tomter för Myresjös del under en tid av 1,5 år. Samhällsbyggnadskontoret lämnar till kommunstyrelsen förslaget till inköp av mark med tio optionsrätter på kommunal tomtmark samt uppsägande av exploateringsavtal för Myresjö Mark. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Ekonomichef Ingrid Johnson föreslår finansiering med egna medel av återköpet. Det noteras till protokollet att ärendets rubrik ändras från återköp av mark till köp av mark. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 105

8 Sammanträdesdatum 106 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 93 KsAu Introduktionsplatser för nyanlända invandrare Integrationsverket har tillskrivit kommunen om behovet av introduktionsplatser för nyanlända invandrare. Kommunledningen har med Integrationsverket diskuterat olika förutsättningar för en eventuell överenskommelse mellan kommunen och verket. En överenskommelse kan vara aktuell under förutsättning att Migrationsverket avvecklar sin verksamhet i Åstorp, vilket ska ske. Regeringen har i årets vårbudget föreslagit ytterligare ca 700 miljoner för introduktionsverksamheten. Kommunstyrelsens ordförande Jan Nilsson (s) och kommunchef Ulf Strömstedt föreslår att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut enligt: En överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot invandrare för introduktionsinsatser, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. Tony Wiklander (kof) yrkar avslag till förslaget och ber att få återkomma med en motivering till yrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 106

9 Sammanträdesdatum 107 Ks 93 forts Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att det maximala antalet invandrare för introduktionsinsatser skall uppgå till 60 stycken inom en period av två år. Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m) instämmer i Gunilla Karlssons yrkande. Ordförande ställer Tony Wiklanders förslag och Gunilla Karlssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Gunilla Karlssons förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut om att en överenskommelse ska träffas med Integrationsverket med innebörd att Åstorps kommun ska ta emot maximalt 60 invandrare för introduktionsinsatser under en period av två år, att kommunstyrelsen får i uppdrag att träffa de övriga avtal och överenskommelser som krävs för verksamheten, samt att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för verkställighet av introduktionsverksamheten under den tid som överenskommelsen med Integrationsverket gäller. Verksamheten ska finansieras med medel som tillkommer kommunen med stöd av förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande. Mot beslutet reserverar sig Tony Wiklander. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 107

10 Sammanträdesdatum 108 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 94 KsAu Resurs för arrangemangsverksamheten i Kulturhuset Björnen Kultur- och fritidsförvaltningen har hyrt in en tjänst från Kommunala musikskolan för att i samverkan med enhetschefen arbeta såväl administrativt som praktiskt med utvecklingen av kulturhuset Björnen. En rapport har lämnats om utfallet av denna resurstjänst och om de positiva effekter som har erhållits. Kultur- och fritidsnämnden ber nu om medel kronor för en fortsättning av denna resursförstärkning under andra halvåret Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att avslå nämndens begäran. Gull-Britt Svensson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) biträder Gull-Britt Svenssons yrkande. Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och Gull-Britt Svenssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetstutskottets förslag. Votering begäres dock och följande voteringsproposition upprättas och godkännes: Den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja och den som röstar för Gull-Britt Svenssons förslag röstar nej. Voteringen sker genom handuppräckning. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster (Jan Nilsson(s), Nils-Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m), Reino Persson (s), Gunilla Karlsson (s), Rolf Malmberg (m), Bengt Axelsson (kd), Lennart Eriksson (s), Hans-Ingvar Jönsson (c), Göran Hassel (m) och Monica Pettersson (m)) och 2 nej-röster (Gull- Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof)). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 108

11 Sammanträdesdatum 109 Ks 94 forts Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 att avslå nämndens begäran. Mot beslutet reserverar sig Gull-Britt Svensson (s) och Tony Wiklander (kof). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 109

12 Sammanträdesdatum 110 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 95 KsAu Interkommunal samverkan beträffande förskola I styrgruppen för 4K har diskuterats ett förslag att föräldrar skulle ges möjlighet att ha sina barn i förskola i annan kommun än hemkommunen. I grundskolan har föräldrarna redan denna möjlighet. Styrgruppen i 4K föreslår därför att kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga beslutar att föräldrar i en av dessa kommuner äger rätt att placera barn i förskola i någon av de andra kommunerna om beaktansvärda skäl föreligger samt att hemkommunen härvid ska ersätta mottagarkommunen med ett belopp motsvarande dennas nettokostnad. Arbetsutskottet beslutar föreslå att Kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 110

13 Sammanträdesdatum 111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 96 KsAu 138 KsAu Bokslutsgranskning 2005 Ernst & Young har granskat årsbokslutet 2005 på revisionens uppdrag. Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till det som framförs i rapporten senast Chefsekonom Ingrid Johnson informerar om hur hon ser på den kritik revisorerna framfört. Arbetsutskottet beslutar remittera rapporten från revisionen till kommunledningskontoret för yttrande senast 10 maj Chefsekonom Ingrid Johnson har lämnat ett förslag till yttrande över revisionens rapport. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget skall utgöra svar på revisionsrapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

14 Sammanträdesdatum 112 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 97 KsAu Alkohol- och drogpolitiskt program Nils Göran redogör för programmet och behovet av en översyn. Arbetsutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: - att utse en ny grupp för att genomföra en översyn av programmet. - att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden att vardera utse en representant i gruppen - att ordföranden i Folkhälsorådet ska ingå i gruppen, samt - att Rolf Malmberg utses till Kommunstyrelsens representant, tillika sammankallande i gruppen. Nils Göran Nilsson (kd), Gunilla Karlsson (s) och Mats Kroon (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 112

15 Sammanträdesdatum 113 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 98 KsAu Exploateringsavtal Talltitan 8 i Åstorps kommun Det har tidigare tecknats ett avtal med LB-hus för gruppbebyggelse på Talltitan 7 och 8. Ett nytt exploateringsavtal har förhandlats fram med större tomter enligt dagens förfrågningar. En revidering av detaljplanen har gjorts. Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen godkänna avtalet. Arbetsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna exploateringsavtalet. Gull-Britt Svensson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 113

16 Sammanträdesdatum 114 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 99 KsAu Taxa för miljönämndens kontroll enligt livsmedelslagstiftningen I Livsmedelsverkets nya föreskrifter om avgifter anges bland annat att den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete. Även för prövning av godkännande av vissa kontroller och provtagningar får myndigheten ta ut en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna. Miljökontoret föreslår att en timtaxa om 600 kronor ska tillämpas vid prövning avseende godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning samt vid kontroll och provtagning enligt LIVSFS 2005:23 Arbetsutskottet föreslår bifall till miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla miljökontoret förslag om timtaxa om 600 kronor att träda ikraft Justerandes sign Utdragsbestyrkande 114

17 Sammanträdesdatum 115 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 100 KsAu Samordningsförslag inom renhållning och återvinning Styrelsen för NSR har beslutat att göra en framställning till Helsingborgs Stad om förvärv av 100% av aktierna i Helsingborgs Renhållnings AB, Renab. Avtalet omfattar övertagande av bolaget och övertagande av renhållningsfastigheten samt förutsätter att avtalslängden på Renabs sophämtningskontrakt samordnas med övriga kommuners entreprenadkontrakt. NSR vill ha ett godkännande från Åstorps kommun av förvärvet av Renab. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna att NSR förvärvar Helsingborgs Renhållnings AB. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Rolf Malmberg (m) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare information. Det informationsunderlag som nu finns är bristfälligt och felaktigt rubricerat. Jan Nilsson (s) föreslår att VD för NSR, Dag Lewis-Jonsson kommer och informerar om ärendet samt att ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 115

18 Sammanträdesdatum 116 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 101 KsAu Duospårvägvisning Representanter för NOSAM-kommunerna var 2005 på en informationsresa ang duospårvägar, ett trafiksystem som allt mer vinner terräng i Tyskland. Flera kommuner i Sverige är intresserade av denna trafiklösning och i Linköping kommer man under maj månad ha demonstrationskörningar. Alla tillstånd är nu klara för demonstration mellan Åstorp och Helsingborg den 2 och 3 juni. Omkostnaderna för demonstrationen är höga men efter överläggningar mellan kommunerna har man enats om följande: Helsingborg , Bjuv och Åstorp vardera kronor. Jan Nilsson (s) redogör för upplägget av demonstrationen och menar att det är ett inlägg i den framtida trafikplaneringen. Han föreslår att kommunstyrelsen avsätter kronor ur anslaget I till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av demonstrationen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Jan Nilsson (s) informerar om ärendet. Tony Wiklander (kof) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla anslaget om kronor. Därefter finns det kronor på kontot kommunstyrelsens förfogande I. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 116

19 Sammanträdesdatum 117 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 102 KsAu City - arrangemang Den 12 juni 1986 invigdes systembutiken i Åstorp och när det nu har gått 20 år har representanter för Handelsklubben, Turistföreningen, Systembolaget och kommunen arbetat fram ett program för jubileum. Efter diskussion om kostnadsfördelningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunstyrelsen anslår kronor för arrangemangets genomförande och att detta finansieras via kommunstyrelsens förfogande I. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Reino Persson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifalla att kronor avsättes för jubileet. Kvar på kontot kommunstyrelsens förfogande I är kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 117

20 Sammanträdesdatum 118 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu Huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga samverkar sedan några år tillbaka kring färdtjänst. Kommunledningarna i de samverkande kommunerna har uppdragit till Helsingborgs Stad att utreda och lämna förslag på framtida lösningar för färdtjänsten Samtliga kommuner är överens om att överlämna huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne. Helsingborg Stad fick i uppdrag att lägga förslag på likalydande beslutstexter för de samverkande kommunerna. Med utgångspunkt från förda diskussioner mellan samverkande kommuner och föreliggande utredningar föreslår Jan Nilsson (s) att kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut samt av Region Skåne motsvarande beslut om övertagande, fr o m 1 januari 2007 överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne, såsom länstrafikansvarig i Skåne län, att under förutsättning att övriga samverkande kommuner genom beslut i respektive kommunfullmäktige fattar likalydande beslut fr o m 1 januari 2007 överlåta kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst till nämnden för kollektivtrafik, genom Skånetrafiken, såsom trafikhuvudman i Skåne län, att finansiering långsiktigt skall ske genom skatteväxling att bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med övriga samverkande kommuner föra förhandlingar med Region Skåne, genom Skånetrafiken, om en praktisk verksamhetsövergång per den 1 januari 2007; samt att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga erforderliga beslut inom ramen för ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

21 Sammanträdesdatum 119 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 103 KsAu 153 forts Arbetsutskottet föreslår bifall till ovanstående att-satser under förutsättning att samtliga kommuner är överens. Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla arbetsutskottets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 119

22 Sammanträdesdatum 120 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 104 KsAu Debiteringsregler för LSS-insatser Insatser enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) är avgiftsfria, men kommunerna har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost. Vård- och omsorgsnämnden har lämnat debiteringsreglerna på remiss till handikapprådet, som inte har något att erinra, och föreslår att kommunfullmäktige antar reglerna Arbetsutskottet föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Gunilla Karlsson (s) informerar om ärendet och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna antages av kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 120

23 Sammanträdesdatum 121 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 105 KsAu Ny förvaltningsorganisation Ulf Strömstedt redogör för en mindre justering av förslaget till ny förvaltningsorganisation. Arbetsutskottet föreslår att att-satserna enligt förslaget antages, Bilaga 1. Arbetsutskottet föreslår dessutom att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m). Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation. Vidare informeras om att en justering ska göras av ordvalet i den bilagda konsekvensanalysen. En redogörelse lämnas även om vad medborgarkontorsgruppen kommit fram till i sitt analysarbete. Nils Göran Nilsson (kd) yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Mats Kroon (m) och Gunilla Karlsson (s) instämmer i Nils Göran Nilssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: - att inrätta en ny förvaltningsorganisation fr.o.m. den 1 januari 2007 med fyra förvaltningar Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Hälso- och omsorgsförvaltningen. Från samma tidpunkt dras nuvarande förvaltningar in. - att preliminärt fastställa ansvarsområden för förvaltningarna enligt förelagt förslag. - att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för genomförandet av omorganisationen och utse en styrgrupp. Nämndsbeslut som bedöms påverka omorganisationen ska underställas kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 121

24 Sammanträdesdatum 122 Ks 105 forts - att uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på ny förtroendemannaorganisation - att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med nya reglementen och andra kommunala författningar Kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag att en styrgrupp utses för genomförandet av omorganisationen bestående av Jan Nilsson (s), Reino Persson (s), Nils Göran Nilsson (kd), Mats Kroon (m) och Rolf Malmberg (m), under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förvaltningsorganisation. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 122

25 Sammanträdesdatum 123 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 106 KsAu Förslag till nya förvaltningschefer Ulf Strömstedt redogör för de samtal han haft med förvaltningscheferna och samverkansgruppen. De förvaltningschefer som inte får någon ny förvaltning anställes med nya beteckningar. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att förordna - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt - Anna-Karin Nilsson som förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen t o m Samtliga förordnanden gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om införande av ny förvaltningsorganisation. Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om ärendet och att förslaget om förvaltningschef för Hälso- och omsorgsförvaltningen utgår samt att det föreslås att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Gunilla Karlsson (s) och Gull-Britt Svensson yrkar bifall till förslaget. Tony Wiklander (kof) meddelar att han inte deltager i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar att förordna: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 123

26 Sammanträdesdatum 124 Ks 106 forts - Anita Månsson som förvaltningschef för Medborgarförvaltningen tillsvidare - Göran Holmqvist som förvaltningschef för Bildningsförvaltningen tillsvidare - Ulf Strömstedt som förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen tillsvidare samt att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om vem som ska bli chef för Hälso- och omsorgsförvaltningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 124

27 Sammanträdesdatum 125 Ks 107 Fastställande av Stiftelsens Åstorpsbostäders årsredovisning 2004 Enligt tjänsteskrivelse från redovisningsekonom Håkan Jönsson , anges att genom ett förbiseende har Stiftelsen Åstorpsbostäders årsredovisning för 2004 aldrig tillställts kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa 2004 års bokslut för Stiftelsen Åstorpsbostäder. Ks 108 Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera arbetsutskottets beslut utom de ärenden vari kommunstyrelsen fattar särskilda beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Ks 109 Information om delgivning av Skolverkets rapport Jan Nilsson (s) informerar om att Skolverkets rapport kommer att delges kl i kommunhuset. Mer information kommer att skickas ut via e-post. Ks 110 Information om ny hemsida Kommunchef Ulf Strömstedt informerar om att kommunens nya hemsida nu finns tillgänglig på intranätet för testkörning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 125

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25 Sammanträdesdatum 2009-11-30 1 Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer