ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen ajournering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15"

Transkript

1 Sammanträdesdatum (15) Plats och tid Björnekullasalen ajournering Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) tjg. ersättare Per-Arne Håkansson (s) Lennart Eriksson(s) tjg. ersättare Christina Vernersson Persson (s) Lars-Erik Pettersson (c) Rolf Malmberg (m) Ulf Persson (m) tjg. ersättare Åsa Holmén (fp) Tony Wiklander (sd) Övriga närvarande Ersättare Lisette Åkerman (s) Nihad Sarajlic (m) Richard Mattsson (sd) Övriga Göran Clausson, kommunchef Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, chefsekonom Lena Rönning, stadsarkitekt Justering Plats och tid Stationen kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Mats Porsklev Ordförande... Ronny Sandberg (s) Justerare... Gull Britt Svensson (s) Rolf Malmberg (m)

2 Sammanträdesdatum (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen. Lena Johansson

3 Sammanträdesdatum (15) Ks 100 Delårsbokslut dnr: Chefsekonom Ingrid Johnsson redovisar upprättat förslag till kommunens delårsbokslut från den 31 juli Bokslutet innehåller även en helårsprognos. I delårsbokslutet redogörs för resultatanalys, budgetavvikelser, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Vidare redovisas kommunens nämnder och styrelsers ekonomiska resultat och måluppfyllelsegrad. I delårsbokslutet redovisas även nämndernas kommentarer till driftbudget och investeringsbudget och eventuella åtgärder med anledning av negativ budgetavvikelse. Delårsbokslut daterat Yrkanden Ordförande Ronny Sandberg (s) med instämmande av Gunilla Karlsson (s), Hans-Ingvar Jönsson (c), Christina Vernersson Persson (s), Per-Arne Håkansson (s) och Tony Wiklander (sd): fastslår att verksamheten i alla nämnder har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. godkänner delårsbokslutet och föreslår kommunfullmäktige godkänna detsamma. Propositionsordning Ordföranden ställer sitt eget m.fl. yrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt yrkande. beslutar att fastslå att verksamheten i alla nämnder har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning, samt, att fastställa delårsbokslutet och föreslår kommunfullmäktige godkänna detsamma.

4 Sammanträdesdatum (15) Ks 101 Likviditetsrapport augusti dnr: Chefsekonom Ingrid Johnsson redovisar upprättat förslag likviditetsrapport för augusti månad Likviditetsrapport för augusti månad daterat beslutar att lägga likviditetsrapporten till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum (15) Ks 102 dnr: Ansökan om extra ekonomiskt stöd till Snickarehus-Rörspjells Vägsamfällighet Snickarehus-Rörspjells Vägsamfällighet har genom Håkan Bengtsson anhållit om extra ekonomiskt stöd med kr för verksamhetsåret 2009, för att kunna upprätthålla vägens höga standard. Samhällsbyggnadskontoret har besiktigat vägen och konstaterat att extra stöd inte är förenligt med Åstorps kommuns regler för bidrag till enskilda vägar. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutar att avslå Snickarehus-Rörspjells vägsamfällighets ansökan om extra bidrag.

6 Sammanträdesdatum (15) Ks 103 dnr: Uppdatering av informationstavlor Åstorps Turistförening har under många år stått som ansvarig för produktionen av Åstorps årliga Turist- & adresskarta. De två senaste åren har styrelsen i föreningen, utöver diskussioner om kartans utformning och innehåll, haft en vilja av att ytterligare sprida kartan utanför kommunens gränser. Kontakt med olika leverantörer har därför tagit och detta har resulterat i ett eventuellt kommande samarbete med Kartverket, för 2010 års kartproduktion. Åstorps Turistförening är villig att ingå avtal med Kartverket mot att Åstorps kommun står för upprustning av befintliga stativ, samt montering av nya informationstavlor. Utöver detta önskar föreningen en ersättning på kr, motsvarande det belopp som den tappar i samband med övergång till ny leverantör. Skrivelse från företaget kartverket daterad Tjänsteskrivelse från näringslivs och turismansvarig Anders Lindberg daterad Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott, beslutar att ersätta Åstorps Turistförening med ett engångsbelopp på kr, att beloppet ska belasta kontot kommunstyrelsens förfogande, samt att informera om att kr återstår på kontot.

7 Sammanträdesdatum (15) Ks 104 dnr Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB lånehandlingar Delägarna i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har i Aktieägaravtalet 11 förbundit sig att till NSVA låna ut likvida medel motsvarande 50 kr per kommuninvånare. Styrelsen i NSVA har beslutat att avropa detta lånelöfte från samtliga delägarkommuner, med utbetalningsdatum För Åstorps kommun innebär detta, baserat på ett invånarantal av per , att lånet att utbetala till NSVA uppgår till kronor (avrundat). NSVA kommer att upprätta lånehandlingar i enlighet med villkoren angivna i Aktieägaravtalets 11, med bistånd av stadsjurist i Helsingborg. Skrivelse från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB daterad Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott, beslutar att godkänna Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB s framställan.

8 Sammanträdesdatum (15) Ks 105 dnr: Yttrande angående samrådshandling översiktsplan 2010 Helsingborgs nya översiktsplan Helsingborgs stad har översänt sitt förslag till ny översiktplan för samråd. Stadsarkitekt Lena Rönning redogör för innehållet i förslaget till översiktsplan och förslag till samrådsyttrande. Samrådshandling för Helsingborgs översiktplan Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lena Rönning och planarkitekt Linda Svederberg daterad Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott, beslutar att anta stadsarkitekt Lena Rönnings och planarkitekt Linda Svederbergs samrådsyttrande som sitt eget och översända detsamma till Helsingborgs stad

9 Sammanträdesdatum (15) Ks 106 dnr: Yttrande angående samrådshandling Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun har gemensamt tagit fram förslag till tematiskt tillägg till sina översiktplaner avseende vindkraft. Detta tillägg har översänts till kommunen för samråd. I handlingarna finns även en miljökonsekvensbeskrivning. Stadsarkitekt Lena Rönning redogör för innehållet i förslaget och förslag till samrådsyttrande. Samrådshandling för tematiskt tillägg avseende vindkraft för översiktsplanerna i Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lena Rönning och planarkitekt Linda Svederberg daterad Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott, Yrkande Rolf Malmberg (m) med instämmande av Åsa Holmén (fp) : I kommunstyrelsens yttrande ska ordet skall bytas ut mot ordet bör i 1:a och 3:e stycket på sidan två. Ordförande Ronny Sandberg (s) med instämmande av Per- Arne Håkansson (s): ska besluta att anta stadsarkitekt Lena Rönnings och planarkitekt Linda Svederbergs samrådsyttrande som sitt eget och översända detsamma till Helsingborgs stad Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m.fl. yrkande antaget. beslutar att anta stadsarkitekt Lena Rönnings och planarkitekt Linda Svederbergs samrådsyttrande som sitt eget och översända detsamma till Helsingborgs stad Reservation Tony Wiklander (sd) deltar inte i beslutet.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 107 dnr: Detaljplan för Bulten 2, antagande Brinova Åstorps AB, fastighetsägare till fastigheten Bulten 2, har inlett samarbete med Migrationsverket. Syftet med den nya detaljplanen på fastigheten är att Migrationsverket skall kunna inrätta en förvarsanläggning för vuxna flyktingar som ska utvisas från landet. Planförslaget är utarbetat med enkelt planförfarande. Planförslaget kommer inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Samråd för nytt detaljplaneförslag har bedrivits Tolv yttranden har inkommit och vissa har föranlett ett fåtal små revideringar i planhandlingarna. Antagande handlingar med grundkarta för Fastigheten Bulten 2 daterade Protokoll från bygg- och miljönämnden 132, Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lena Rönning daterad Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 238, Yrkande Ordförande Ronny Sandberg (s) med instämmande av Ulf Persson (m) och Gösta Hellman (m) : Bifall till arbetsutskottets förslag att anta detaljplanen. Tony Wiklander (sd): Avslag till arbetsutskottets förslag att anta detaljplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget m.fl. yrkande antaget. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny detaljplan för fastigheten Bulten 2. Reservation Tony Wiklander (sd) reserverar sig skriftligt mot detta beslut.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 108 dnr: Delårsrapport 2009 för Björnekulla Fastighets AB Björnekulla Fastighets AB s VD Mikael Fors har lämnat en delårsrapport för Bolaget redovisar ett mycket bra delårsresultat med ett plus på kr för första halvåret Resultatet är i sin helhet en effekt av det extremt låga ränteläge som råder för närvarande. Delårsrapport från Björnekulla Fastighets AB daterad augusti Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 241, beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 109 dnr: Anslag till Åstorpsortens ryttarförening Det har inkommit en ansökan om anslag från Åstorpsortens Ryttarförening. Det är dels en begäran om anslag till en buffé i anslutning till SM körning den augusti, begärt kr. Åstorps kommun har tidigare år beviljat detta anslag. Föreningen ansöker även om ett anslag på 5000 kr för årsreklam. Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 231, beslutar att godkänna Åstorpsortens Ryttarförenings begäran om ett anslag på kronor samt 5000 kronor, att beloppen kommer att belasta kontot kommunstyrelsens förfogande, samt att informera om att det återstår kr på ovanstående konto.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 110 Delgivningar 1. Svenska kommunförbundet, cirkulär 09:47 kommentarer till Allmänna bestämmelser. 2. Svenska kommunförbundet, Skrivelse: Tillsammans för en tydlig och stark arbetsgivarorganisation 3. Protokoll hälso- och omsorgsnämnden 93, punkt 2 slut redovisning för beviljat stöd för kvalitets- och kompetensutveckling, punkt 4 Uppföljning av sparbeting/ neddragning av särskilt boendeplatser på Björnåshemmet. 4. Protokoll hälso- och omsorgsnämnden 93, rapport av ej verkställda beslut. beslutar att delge kommunfullmäktige punkt 4 och för övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 111 dnr: Försäljning av industrimark, del av fastigheten Nyvång 1:16 Bas Byggvaror i Åstorp önskar köpa 5000 kvm av fastigheten Nyvång 1:16. Avstyckningen från Nyvång 1.16 stämmer överens med gällande detaljplan från Marken är avsedd för småindustri. Företaget har för avsikt att uppföra en lagerbyggnad på tomten. Tomtpriset är 120 kronor per kvm. Företaget önskar dessutom få en option på köp av kvm på två år i direkt anslutning till köpeobjektet. Optionskostnaden är kronor. Skrivelse, daterad , från Samhällsbyggnadschef Bengt-Olle Andersson inkl förslag till köpekontrakt. Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 247, beslutar att försälja 5000 kvm av fastigheten Nyvång 1:16 enligt upprättat köpekontrakt, samt att godkänna option på köp av ytterligare kvm av fastigheten Nyvång 1:16 enligt upprättat köpekontrakt.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Ks 112 Svensk Jordförbättring AB, Information från förhandlingar Ordförande Ronny Sandberg (s) redogör för den domstols process som är föranledd av Svensk Jordförbättring AB icke utförda åtaganden i kommunen. beslutar: att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer