ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart Eriksson (s) Reino Persson (s) Christina Vernersson-Persson (s) Lars-Erik Petersson (c) Rolf Malmberg (m) Gösta Hellman (m) Åsa Holmén (fp) Tony Wiklander (sd) Övriga närvarande Ersättare Lennart Fredriksson (s) Nils-Göran Nilsson (kd) Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Thomas Bonell, kommunsekreterare Mathias Jönsson, arbetsledare 204 Justering Plats och tid Stationen kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare... Thomas Bonell Ordförande... Hans-Ingvar Jönsson Justerare... Mats Kroon Ronny Sandberg

2 Sammanträdesdatum 225 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret. Lena Johansson

3 Sammanträdesdatum 226 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 204 Ks 200 KsAu Tillägg i renhållningsordningen Samhällsbyggnadskontoret hanterar underhållet av kommunens ledningsnät har de senaste åren drabbats av problem med olja och fett i ledningarna, varför de önskar en revidering av renhållningsordningen. Ny renhållningsordning och avfallsplan har varit utställd till den 12 november och NSR sammanställer remissvaren. Arbetsutskottet föreslår att tillägget i den nya renhållningsordningen som kommer att gälla från godkänns. Ronny Sandberg (s) och Christina Vernersson Persson (s) yrkar på återremiss då det finns otydligheter i det angivna förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Arbetsledare Mathias Jönsson från samhällsbyggnadskontoret informerar bakgrunden till de ökade kraven på fettavskiljning samt vad för konsekvenser fett i ledningsnätet medför. Arbetsutskottet föreslår att tillägget i den nya renhållningsordningen som kommer att gälla från godkänns samt att tillägget översänds till NSR. Arbetsledare Mathias Jönsson från samhällsbyggnadskontoret informerar om ärendet. Reino Persson (s), Tony Wiklander (sd), Christina Vernersson-Persson (s) och Rolf Malmberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

4 Sammanträdesdatum 227 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 205 Ks 191 KsAu Förslag till ny förvaltningsorganisation Kommunchef Ulf Strömstedt redogör för förslaget till ny förvaltningsorganisation och det arbete som har skett inom förvaltningarna inför förslaget till ny organisation. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna. En genomgång görs av de konsekvensbeskrivningar som har tagits fram. Kommunchefen hemställer att förslaget till ny förvaltningsorganisation godkänns av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att notera den information som givits av kommunchefen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Ulf Strömstedt redogör för förslaget till ny förvaltningsorganisation och om kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En redogörelse lämnas om vilka arbetsuppgifter som kommer att flyttas från kommunstyrelseförvaltningen till medborgarförvaltningen. Ulf redogör vidare för de beräknade kostnaderna för omorganisationen som innebär att resultatet för 2006 kommer att belastas med engångsutgifter på cirka 4,3-4,4 miljoner kronor. Kostnaderna omfattar bl.a. ombyggnads- och anpassningskostnader för medborgarkontoret, utbildning, personalförstärkningar, löner för förändrade tjänster, ny tjänst som administrativ chef samt oförutsett. Skolchef Göran Holmqvist redogör för bildningsförvaltningens föreslagna organisation. Förvaltningarna inom kultur & fritid och barn & utbildning slås samman till den nya bildningsförvaltningen. Vidare informeras om det arbete som har bedrivits inom förvaltningarna inför förslaget till ny förvaltningsorganisation och om hur sekretessfrågorna hanterats. Socialchef Anita Månsson redogör för förslaget till medborgarförvaltning. En genomgång görs av förvaltningens struktur och personalbemanning samt

5 Sammanträdesdatum 228 Kommunstyrelsen Ks 205 Ks 191 forts hur frågorna om sekretess behandlats. Medborgarkontorets fysiska placering redovisas. Vård- och omsorgschef Gunilla Abrahamsson informerar om hälso- och omsorgsförvaltningens föreslagna organisation. Förvaltningen består av en äldreenhet, LSS, individ- och familj samt administration. Ulf Strömstedt redovisar förslag till beslut som innebär att kommunstyrelsen som har kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra omorganisationen beslutar att fastställa kommunstyrelseförvaltningens, bildningsförvaltningens, medborgarförvaltningens och hälso- och omsorgsförvaltningens organisation att gälla från och med samt att uppdra åt förvaltningscheferna att fortsätta arbetet med genomförandet. Rolf Malmberg (m) föreslår ajournering av sammanträdet mellan kl Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet. De övriga närvarande skolchef Göran Holmqvist, socialchef Anita Månsson och vård & omsorgschef Gunilla Abrahamsson lämnar samtidigt sammanträdet. Sammanträdet påbörjas kl Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Reino Persson (s), Rolf Malmberg (m) och Gunilla Karlsson (s) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen som har kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra omorganisationen beslutar att fastställa kommunstyrelseförvaltningens, bildningsförvaltningens, medborgarförvaltningens och hälso- och omsorgsförvaltningens organisation att gälla från och med samt att uppdra åt förvaltningscheferna att fortsätta arbetet med genomförandet.

6 Sammanträdesdatum 229 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 206 KsAu Justering av kommunens reglemente Med anledning av beslutet om ny organisation krävs justeringar i de reglementen som reglerar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter och befogenheter. Kommunchef Ulf Strömstedt har tagit fram förslag till justering av reglementen för kommunstyrelsen (KFS 202), Åstorps nämnder (KFS 203)och revision (KFS 206). Ulf Strömstedt redogör för förslaget och de justeringar som gjorts i reglementet för kommunstyrelsen gällande 1, 2, 6-8, 13, 17, 21, 23, 24 och 27. Arbetsutskottet beslutar att föreslå att ytterligare följande ändringar görs i kommunstyrelsen reglemente (KFS 202): I 5 tillkommer ett nytt första stycke Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för sin egen förvaltningspersonal och för kommunens samtliga förvaltningschefer. I 6 första stycket ändras första meningen till Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd och ansvarar för kommunens förberedelser och förmåga enligt lagstiftning om extra ordinära händelser. I 8 utgår den fjärde punkten omfördelning av medel som anslagits till nämnder, inom den av kommunfullmäktige beslutade totalramen. I 11 om ersättarnas tjänstgöring införes ett nytt stycke En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får endast åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen. I 13 ändras andra meningen till Om inte annat överenskommits ska personal på kansliet tillse att ersättare kallas.

7 Sammanträdesdatum 230 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 206 KsAu I 19 ändras första stycket till Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Kommunchefen redogör för de justeringar som gjorts i reglementet för Åstorps kommuns nämnder gällande 2, 4 och 15. Arbetsutskottet beslutar föreslå att ytterligare följande ändringar görs i reglementet för Åstorps kommuns nämnder (KFS 203): I 6 utgår det andra stycket helt och ersätts med Kommunfullmäktige beslutar om det antal utskott som ska finnas i respektive nämnd samt det antal ledamöter och ersättare som ska finnas. I 6 tredje stycket stryks den första meningen Nämnderna utser ersättare för utskottets ledamöter. I 9 sista stycket ändras texten får åter tjänstgöra till får endast åter tjänstgöra. Därefter yrkar Mats Kroon (m) att det i kommunstyrelsens och bildningsnämndens dubbla utskott skall utses vice ordföranden. Arbetsutskottet beslutar att avslå förslaget. Mats Kroon (m) yrkar att det i 15 under respektive nämnd ska anges en attsats om att utskott ska utses med angivande av antal ledamöter och ersättare. Vidare yrkas att i 15 bildningsnämnden andra punkten ändras till Bildningsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Arbetsutskottet beslutar att bifalla ändringsförslagen. Kommunsekreteraren redogör för justeringarna som gjorts i reglementet för Åstorps kommuns revision (KFS 206) gällande 1 och 11. Arbetsutskottet beslutar föreslå att de av kommunchefen och arbetsutskottet gjorda justeringarna av kommunens reglementen för kommunstyrelsen, Åstorps nämnder och revisionen godkänns.

8 Sammanträdesdatum 231 Forts 206 Ulf Strömstedt informerar om de justeringar som gjorts i kommunstyrelsens reglemente och reglementet för Åstorps kommuns nämnder samt reglementet för Åstorps kommuns revision. Reino Persson (s) yrkar bifall till förslaget med de föreslagna ändringarna för kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att de gjorda justeringarna av kommunstyrelsens reglemente godkänns. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att de gjorda justeringarna av reglementet för Åstorps kommuns nämnder godkänns. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att de gjorda justeringarna av reglementet för Åstorps kommuns revision godkänns.

9 Sammanträdesdatum 232 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 207 KsAu Beslut om överlämnade av arkiv och öppna ärenden Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. I samband med årsskiftet upphör nuvarande nämnder och verksamheterna förs över till fyra nybildade nämnder. Enligt skrivelse från kommunchef Ulf Strömstedt föreslås att kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 januari 2007 ska befintligt arkiv och aktuella ärenden överlämnas enligt nedan: Från barn- och utbildningsnämnden till bildningsnämnden Från Kultur- och fritidsnämnden till bildningsnämnden Från byggnadsnämnden till bygg- och miljönämnden Från miljönämnden till bygg- och miljönämnden Från socialnämnden till medborgarnämnden Från vård- och omsorgsnämnden till hälso- och omsorgsnämnden Därtill föreslås: att överlämnandet ska ske senast den 30 juni 2007 att, i enlighet med kommunens arkivreglemente, materialet vid överlämnandet ska vara rensat, och bevis för överlämnandet upprättas. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.

10 Sammanträdesdatum 233 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 208 KsAu Anhållan om att få överföra medel från drift- till investeringsbudget Enligt tjänsteskrivelse från kommunchef Ulf Strömstedt begärs att 160 kkr, som år 2006 anslagits till driftskostnad för nytt dokumenthanteringssystem, får överföras till investeringsbudgeten. Anslaget på 160 kkr för driften kommer inte att användas och investeringskostnaderna beräknas att bli högre på grund av en längre införandetid. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Arbetsutskottet beslutar föreslå att 160 kkr som år 2006 anslagits till driftskostnad för nytt dokumenthanteringssystem skall överföras till investeringsbudgeten. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.

11 Sammanträdesdatum 234 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 209 KsAu 378 Beslut om delegationsordningar för bildningsnämnden, medborgarnämnden, bygg- och miljönämnden samt hälso- omsorgsnämnden För att den nya organisationen ska fungera fr.o.m. den 1 januari 2007, så behöver delegationsordningarna fastställas för de nya nämnderna. I kommunchef Ulf Strömstedts tjänsteskrivelse hemställs att kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagen delegationsordning för bildningsnämnden att fastställa föreslagen delegationsordning för medborgarnämnden med föreslagna kompletteringar att fastställa föreslagen delegationsordning för bygg- och miljönämnden med föreslagna kompletteringar att fastställa föreslagen delegationsordning för hälso- och omsorgsnämnden Ulf Strömstedt informerar om ärendet och att justeringen av delegationsordningen för kommunstyrelsen ska göras efter årsskiftet. Mats Kroon (m) föreslår att de olika delegationsordningarna fastställs interimistiskt samt att respektive nämnd senast den 30 april 2007 ska ha fastställt sin delegationsordning. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla Mats Kroons förslag samt uppdra åt nämnderna att senast den 30 april 2007 fatta beslut om delegationsordningarna. Ulf Strömstedt informerar om ärendet. Tony Wiklander (sd) yrkar bifall till förslaget. Rolf Malmberg (m) yrkar att den angivna beteckningen Bin au (bildningsnämndens arbetsutskott) ändras till skolutskott. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag och Rolf Malmbergs tilläggsyrkande.

12 Sammanträdesdatum 235 Kommunstyrelsen Ks 210 Likviditetsrapport Rapport för november månad 2006 delges och läggs till handlingarna. Ks 211 Information om inbjudan till information om miljöverksamheten Hans-Ingvar Jönsson (c) informerar om att det den 9 januari 2007 kl inbjuds till information från en konsult som utrett miljöverksamheten inom 4 K kommunerna.

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer