Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran Clausson, kommunchef Ingrid Johnson, chefsekonom Utses att justera Gun Friberg (s) Åsa Holmén (fp) Plats och tid Stationen kl Sekreterare Ordförande Mats Porsklev Paragrafer Per-Arne Håkansson (s) Justerande Gun Friberg (s) Åsa Holmén (fp) Beslutande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslagets Uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen Lena Johansson

2 Sammanträdesdatum Närvarolista, kommunfullmäktige ledamöter och ersättare och omröstningsbilaga. Namn Närvaro Ledamöter ja nej ja nej ja nej n Nilsson (s) Reino Persson (s) Mats Kroon (m) Tjg Ej Gunilla Karlsson (s) Rolf Malmberg (m) Tjg Ej 148 Tony Berglund (s) Tony Wiklander (sd) Carina Söderqvist (c) Ronny Sandberg(s) Christina Vernersson Persson (s) Gösta Hellman (m) Åsa Holmén (fp) Peter Lindberg (sd) Dragana Stajcic (m) Nils-Göran Nilsson (kd) Conny Prisell (kof) Lennart Eriksson (s) Gun Friberg (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Katrina Dakouri (m) Lennart Fredriksson (s) Tjg Ej 148 Annika Andersson (s) Håkan Abrahamsson (s) Richard Mattsson (sd) Ioana Cimpoeru (s) Gull-Britt Svensson (s) Ulf Karlsson (m) Bengt Axelsson (fp) Anders Wilhelmsson (s) 1:e ordf. Sven-Arne Zäther (m), 2:e ordf. Per-Arne Håkansson (s), ordförande 31

3 Sammanträdesdatum Ersättare Närvaro (m) ja nej ja nej ja nej Monica Pettersson (m) Göran Hassel (m) Tjg Ulf G Persson (m) Tjg Bo Wetterlöv (m) Tjg 148 (c) Lars-Erik Petersson (c) Ebba Hansson (c) (fp) Bodil Axelsson (fp) Mats Lindskog (fp) Tjg (kd) Barbro Nielsen (kd) Britt Inger Lanner (kd) (s) Ulf Cronbring (s) Tjg Lizette Åkerman (s) Tore Håkansson (s) Tjg 148 Lucy Glinka (s) Eric Hultberg (s) Gulli Pålsson (s) Leif Persson (s) Lena Nilsson (s) (åp) + (kof) Anita Holmberg (kof) Reinhold Skov(åp) (sd) Gunilla Schmidt (sd) Marika Lindberg (sd) 22

4 Sammanträdesdatum Kf 140 Kungörelse Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar. beslutar att godkänna kungörelse och kallelse. Kf 141 Godkännande av föredragningslistan beslutar att godkänna föredragningslistan med följande komplement. En ny enkel fråga och en ny motion läggs till föredragningslistan.

5 Sammanträdesdatum Kf 142 dnr: Budget 2010 och flerårsplan Sammanfattning Chefsekonom Ingrid Johnson redovisar budgetförutsättningar inför budget 2010 och plan Vidare redogörs för de besparingsförslag som chefsgruppen har arbetat fram. Förslagen diskuteras och ska sammanställas till kommunstyrelsens beredning av ärendet. Sammantaget föreslår kommunstyrelsens budgetberedning nedanstående beslutsmeningar. MBL förhandling har ägt rum den 3 november Beslutsunderlag Protokoll från Ksau 124, Protokoll från kommunala handikapprådet 4, Protokoll från Ksau 175, Protokoll från Ksau 170, Protokoll från Ksau 52, Protokoll från HoN 88, Protokoll från Ksau 253, Protokoll från Ksau 275, Protokoll från KS 120, Tjänsteskrivelse från Mikael Fors Vd BFAB och Claes rlvi förvaltningschef från den 14 oktober Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 289, Skrivelse från SKTF, avd 130, daterad Skrivelse från Lärarnas Riksförbund daterad Skrivelse från Lärarförbundet daterad Skrivelse från Kommunal daterad Protokoll från MN 65, Protokoll från Bin 77, Protokoll från Ks 140,

6 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Yrkanden Ronny Sandberg (s) med instämmande av Hans Ingvar Jönsson (c): I investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Gösta Hellman (m) med instämmande av Åsa Holmen (fp) och Nils-Göran Nilsson (kd): Bifall till Ronny Sandbergs (s) ändrings yrkande samt att IFO tillföres kronor för att inte minska bemanningen på Ungbo, Pollux och Avanti, att anslå ytterligare kronor till folkhälsoarbetet, att anslå kronor för att påbörja vallsanering i Hyllinge, att bidragen till samlingslokaler med kronor slopas, att de kommunala bidragen till bildningsförbunden om kronor slopas, att anlägga Gång- och Cykelväg Åstorp Hyllinge med kronor år 2012, att anslaget för projektering Nyvång östra området medges med kronor år 2012 och kronor flyttas till år 2013, samt att i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Wiklander (sd): Revisionens anslag för år 2010 ska vara kronor, samt att driftbudgeten ska minskas med kronor. Det ska göras genom att en rektorstjänst och en psykologtjänst tas bort, att en politisk nämnd slopas med kronor i besparing som följd. Bifall till kommunstyrelsen i övrigt samt Ronny Sandbergs (s) ändringsyrkande. Conny Prisell (kof): Budgeten ska ökas med kronor till förmån för folkhälsoarbetet och utarbetande av en strategi för självmordsprevention. En påbörjad sanering av Hyllingevallen ska medges med kronor. Belysning vid gång- och cykelväg mellan Kvidinge och Åstorp och belysning vid Kvidinge idrottsplats ska medges kronor.

7 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Vattenrening av Hyllingedammen samt iordningställande av perrong, ris och gamla träd runt motionsslingan ska medges med kronor. Förstärkning till bl.a. Björnekulla skolan ska medges med kronor. Investering miljöförbättring Storgatan Kvidinge kronor utgår för år Projektering av Nyvångs norra område med kronor utgår och flyttas framåt. Avanti och Pollux läggs ner. Bostadsbolagen ska säljas. Integrationsenheten ska avvecklas. Inläsningsarvode av kommunala handlingar till en ledamot per parti av samma storlek som Abrahamsson och Reino Persson erhållit under år Bifall till kommunstyrelsen förslag i övrigt. Propositionsordning Ordföranden väljer att ställa ovanstående ändringsyrkanden ett och ett med avslag kontra bifall till ställda yrkanden och kommunstyrelsens förslag under proposition. Denna ordning redovisas nedan. Med acklamation avslår kommunfullmäktige nedanstående ändringsyrkanden från: Gösta Hellman (m) med flera: att IFO tillföres kronor för att inte minska bemanningen på Ungbo, Pollux och Avanti, att anslå ytterligare kronor till folkhälsoarbetet, att anslå kronor för att påbörja vallsanering i Hyllinge, att bidragen till samlingslokaler med kronor slopas, att de kommunala bidragen till bildningsförbunden om kronor slopas, att anlägga Gång- och Cykelväg Åstorp Hyllinge med kronor år 2012, att anslaget för projektering Nyvång östra området medges med kronor år 2012 och kronor flyttas till år 2013.

8 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Tony Wiklander (sd): Revisionens anslag för år 2010 ska vara kronor, samt att driftbudgeten ska minskas med kronor. Det ska göras genom att en rektorstjänst och en psykologtjänst tas bort, att en politisk nämnd slopas med kronor i besparing som följd. Conny Prisell (kof): Budgeten ska ökas med kronor till förmån för folkhälsoarbetet och utarbetande av en strategi för självmordsprevention. En påbörjad sanering av Hyllingevallen ska medges med kronor. Belysning vid gång- och cykelväg mellan Kvidinge och Åstorp och belysning vid Kvidinge idrottsplats ska medges kronor. Vattenrening av Hyllingedammen samt iordningställande av perrong, ris och gamla träd runt motionsslingan ska medges med kronor. Förstärkning till bl.a. Björnekulla skolan ska medges med kronor. Investering miljöförbättring Storgatan Kvidinge kronor utgår för år Projektering av Nyvångs norra område med kronor utgår och flyttas framåt. Avanti och Pollux läggs ner. Bostadsbolagen ska säljas. Integrationsenheten ska avvecklas. Inläsningsarvode av kommunala handlingar till en ledamot per parti av samma storlek som Abrahamsson och Reino Persson erhållit under år Med acklamation antar kommunfullmäktige nedanstående ändringsyrkande från: Ronny Sandberg (s) med flera: I investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge. I övrigt antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag som redovisas nedan.

9 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudget 2010, att i investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge, att i övrigt anta föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2010, att anta föreliggande förslag till drift- och investeringsplan för åren , att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid brådskande fall få besluta om markinköp om en limit av 3 Mkr, att kommunens nyupplåning 2010 får uppgå till högst 25,0 Mkr för i budget upptagna projekt, att gränsen för Björnekulla Fastighets AB:s upplåning i internbanken fastställes till 25,0 Mkr för i budgeten upptagna projekt, samt att skattesatsen för år 2010 ska vara oförändrad, vilket innebär en skattesats om 20 kronor och 29 öre. Reservationer Gösta Hellman (m), Ulf G Persson (m), Rolf Malmberg (m), Dragana Stajcic (m), Katrina Dakouri (m), Göran Hassel (m), Sven-Arne Zäther (m), Åsa Holmén (fp), Mats Lindskog (fp) och Nils-Göran Nilsson (kd) reserverar sig till förmån för Gösta Hellmans ändringsyrkande. Tony Wiklander (sd), Peter Lindberg (sd) och Richard Mattsson (sd) reserverar sig till förmån för Tony Wiklanders (sd) ändringsyrkande. Conny Prisell (kof) reserverar sig till förmån för eget ställt ändringsyrkande.

10 Sammanträdesdatum Kf 143 Enkel fråga Byggandet av ett nytt polishus i Åstorp. Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (s) Ronny Sandberg (s) svarar på frågan. Kf 144 Enkel fråga Om vitt upplag i Kvidinge. Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (s) Ronny Sandberg (s) svarar på frågan. Kf 145 Enkel fråga Vad händer inom äldreomsorgen Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till hälso- och omsorgsnämndens ordförande, Gunilla Karlsson (s) Gunilla Karlsson (s) svarar på frågan.

11 Sammanträdesdatum Kf 146 dnr: , Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun Sammanfattning En översyn av gällande regler och riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen har gjorts. Översynen har genomförts då de nuvarande reglerna och riktlinjerna till vissa delar är inaktuella samt att det för vissa avgiftsfrågor helt saknas regler och riktlinjer. Hälso- och omsorgsnämnden beslöt att - föreslå kommunfullmäktige anta föreslaget dokument gällande Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun samt att dessa ersätter tidigare antagna regler och riktlinjer för avgiftsuttag inom äldreoch handikappomsorgen - delegera till hälso- och omsorgsförvaltningen att årligen justera dokumentet i samband med bland annat förändringar av prisbasbeloppet, schablonbeloppet, högsta avgift (maxtaxa) som får debiteras samt förändring av hyror i kommunens i vård- och omsorgsboende/särskilda boende - För hemsjukvården gäller: - Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan - För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska är avgiften 200 kronor per månad oavsett omfattning - Har den enskilde både hemtjänst och hemsjukvård betalar den enskilde endast avgift för hemtjänst. De som enbart har larm eller matdistribution betalar avgift för larm, matdistribution samt hemsjukvård - Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift Beslutsunderlag Protokoll från Hälso- och omsorgsnämnden 70, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 198, Protokoll från kommunstyrelsens 95, Protokoll från medborgarnämnden 57, Protokoll från hälso- och omsorgsnämnden 104, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 281, Förslag till Avgifter inom äldre - och handkappomsorgen från den 21 september Protokoll från kommunstyrelsen 137,

12 Sammanträdesdatum Ks 146, fort dnr: , Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun Yrkande Gunilla Karlsson (s): Avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Gunilla Karlssons (s) tilläggsyrkande och finner detsamma antaget. beslutar att avgifter inom äldre- och handikappomsorgen godkänns enligt hälso- och omsorgsnämndens och medborgarnämndens förslag vilket är beskrivet i förslag till Avgifter inom äldre - och handkappomsorgen från den 21 september 2009, samt att avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

13 Sammanträdesdatum Kf 147 dnr: Översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholärenden Sammanfattning Åstorps kommun har sedan , enligt beslut i kommunfullmäktige, haft samma avgifter för ansökan till serveringstillstånd och för tillsynsavgiften. Förslag på nya avgifter för denna verksamhet är framtagen av personal på medborgarkontoret. Beslutsunderlag Protokoll från medborgarnämnden 14, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 73, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 253, Protokoll från kommunstyrelsen 138, Yrkande Reino Persson (s): Avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Reino Perssons (s) tilläggsyrkande och finner detsamma antaget. beslutar att anta ny taxa för tillsyn och serveringstillstånd av alkoholärenden enligt medborgarnämndens förslag, samt att avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

14 Sammanträdesdatum Kf 148 dnr: Utlåning till AB Kvidingebyggen Sammanfattning AB Kvidingebyggen har beslutat att genomföra en byggnation av ett flerfamiljshus kombinerat med lokal för polisen i kvarteret Almen. AB Kvidinge byggen behöver därför låna pengar i internbanken med kronor. Upplåningen önskas på samma villkor som gäller för övriga krediter som företaget har i Internbanken. Beslutsunderlag Skrivelse från Kvidingebyggen daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 278, Protokoll från kommunstyrelsen 142, Yrkande Conny Prisell (kof): Avslag på detta ärende. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Conny Prisell (kof) yrkande och finner detsamma avslaget. beslutar att medge Kvidingebyggen AB lån i internbanken om kronor för genomförande av byggnation av bostadshus kombinerat med lokal för Polisen i kvarteret Almen. Jäv Lennart Fredriksson (s) och Rolf Malmberg (m) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller i beslut av detta ärende. Reservation Conny Prisell (kof) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

15 Sammanträdesdatum Kf 149 dnr: Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga vilka behov som föreligger när det gäller samordnade insatser och vilka prioriteringar som bör göras inom rehabiliteringsområdet. Vidare skulle utredningen undersöka förutsättningarna för bildandet av ett samordningsförbund i Åstorps kommun. Utredningen visar på att alla samverkande parter anser att det finns förutsättningar för bildandet av ett samordningsförbund inom Åstorps kommun. Man är också överens om ett antal behovsgrupper som kommer att vara aktuella för samverkande insatser Beslutsunderlag Utredning om Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp daterad Tjänsteskrivelse från rektor Vuxenutbildningen Roger Andréasson och Chef AME Roger Törnqvist daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 293, Protokoll från kommunstyrelsens personal och arbetsmarknadsutskott 68, Protokoll från kommunstyrelsen 139, Yrkande Reino Persson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Reino Perssons (s) yrkande och finner detsamma antaget. beslutar att godkänna bildandet av Åstorps samordningsförbund under förutsättning att samtliga medlemmar har godkänt föreliggande förbundsordning, att godkänna föreslagen förbundsordning för Åstorps samordningsförbund, att avsätta pengar för Åstorps samordningsförbunds verksamhet enligt utredningens förslag under minst fyra års tid.

16 Sammanträdesdatum Kf 150 dnr: Antagande av upphävande av tomtindelning (fastighetsplan) för Boken 2 och 3, Åstorps samhälle, Åstorps kommun Sammanfattning Fastighetsägaren till Boken 2 och 3 har ansökt om fastighetsreglering för rubricerade fastigheter. Tanken är att göra en förtätning och bebygga området med fem nya lägenheter. För området gäller en tomtindelning daterad För att Lantmäteriet skall kunna genomföra begärd fastighetsreglering krävs att denna tomträtt först upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lena Rönning daterad Protokoll från bygg- och milönämnden 150, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 295, Protokoll från kommunstyrelsen 144, beslutar att upphäva tomtindelningen för boken 2 och 3.

17 Sammanträdesdatum Kf 151 dnr: Motion, miljötänk Sammanfattning Conny Prisell (kof) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag att fyra stycken vattenreningsverk placeras i eller vid dammen i Hyllinge för att få ett renare och miljövärdigt vatten för badande och fiskare i Hyllinge. Miljön runt dammen görs till en trevlig parkanläggning i stället för en risig djungel med träskmark samt att före detta järnvägsperrongen i skogen iordningställs. Beslutsunderlag Motion från Conny Prisell Kof daterad den 16 november beslutar att motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

18 Sammanträdesdatum Kf 152 dnr: Avsägelse av uppdrag, Gösta Hellman (m) Sammanfattning Gösta Hellman (m) avsäger sig uppdraget som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att godkänna Gösta Hellmans (m) avsägelse av uppdrag som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne; att avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2010.

19 Sammanträdesdatum Kf 153 dnr: Avsägelse av uppdrag, Dragana Stajcic (m) Sammanfattning Dragana Stajcic (m) avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att godkänna Dragana Stajcic (m) avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Kommunförbundet Skåne, att avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2010.

20 Sammanträdesdatum Kf 154 dnr: , Fyllnadsval ledamot i kommunstyrelsen, ersättare för ombud i kommunförbundet Skåne Sammanfattning har att utse uppdrag som ledamot. i kommunstyrelsen och ersättare för ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att utse Ulf G Persson (m) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, att utse Dragana Stajcic (m) som ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf G Persson, att utse Gösta Hellman (m) som ersättare för ombud i Kommunförbundet Skåne. att uppdragen gäller från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

21 Sammanträdesdatum Kf 155 dnr: , Fyllnadsval andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ombud kommunförbundet Skåne Sammanfattning har att utse uppdrag som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att utse Ulf G Persson (m) som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, att utse Ulf G Persson som oppositionsråd 50 %, att utse Ulf G Persson (m) som ombud i Kommunförbundet Skåne. att uppdragen gäller från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

22 Sammanträdesdatum Kf 156 Redovisning av inneliggande motioner beslutar att godkänna redovisningen av inneliggande motioner och lägga redovisningen till handlingarna.

23 Sammanträdesdatum Kf 157 Anmälningar /delgivningar Delårsrapport för kommunförbundet Medelpunkten. Meddelas och läggs till handlingarna

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~

&L-ii>P--~1.,;, J Underskrift Eva B~ 1(30) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björnekullasalen 18.00-22.20 Ajourneras mellan klockan 19.20-19.45 samt mellan 20.52-21.04 Beslutande Se bilaga ÖVriga deltagare Merih Özbalci,

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2006-06-19 1 Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl. 18.00-22.00 (ajournering 19.05-19.35) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer