Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kulturhuset Björnen 18.00-21.25, ajournering 20.00-20.25"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kulturhuset Björnen , ajournering Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Göran Clausson, kommunchef Ingrid Johnson, chefsekonom Utses att justera Gun Friberg (s) Åsa Holmén (fp) Plats och tid Stationen kl Sekreterare Ordförande Mats Porsklev Paragrafer Per-Arne Håkansson (s) Justerande Gun Friberg (s) Åsa Holmén (fp) Beslutande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslagets Uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen Lena Johansson

2 Sammanträdesdatum Närvarolista, kommunfullmäktige ledamöter och ersättare och omröstningsbilaga. Namn Närvaro Ledamöter ja nej ja nej ja nej n Nilsson (s) Reino Persson (s) Mats Kroon (m) Tjg Ej Gunilla Karlsson (s) Rolf Malmberg (m) Tjg Ej 148 Tony Berglund (s) Tony Wiklander (sd) Carina Söderqvist (c) Ronny Sandberg(s) Christina Vernersson Persson (s) Gösta Hellman (m) Åsa Holmén (fp) Peter Lindberg (sd) Dragana Stajcic (m) Nils-Göran Nilsson (kd) Conny Prisell (kof) Lennart Eriksson (s) Gun Friberg (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Katrina Dakouri (m) Lennart Fredriksson (s) Tjg Ej 148 Annika Andersson (s) Håkan Abrahamsson (s) Richard Mattsson (sd) Ioana Cimpoeru (s) Gull-Britt Svensson (s) Ulf Karlsson (m) Bengt Axelsson (fp) Anders Wilhelmsson (s) 1:e ordf. Sven-Arne Zäther (m), 2:e ordf. Per-Arne Håkansson (s), ordförande 31

3 Sammanträdesdatum Ersättare Närvaro (m) ja nej ja nej ja nej Monica Pettersson (m) Göran Hassel (m) Tjg Ulf G Persson (m) Tjg Bo Wetterlöv (m) Tjg 148 (c) Lars-Erik Petersson (c) Ebba Hansson (c) (fp) Bodil Axelsson (fp) Mats Lindskog (fp) Tjg (kd) Barbro Nielsen (kd) Britt Inger Lanner (kd) (s) Ulf Cronbring (s) Tjg Lizette Åkerman (s) Tore Håkansson (s) Tjg 148 Lucy Glinka (s) Eric Hultberg (s) Gulli Pålsson (s) Leif Persson (s) Lena Nilsson (s) (åp) + (kof) Anita Holmberg (kof) Reinhold Skov(åp) (sd) Gunilla Schmidt (sd) Marika Lindberg (sd) 22

4 Sammanträdesdatum Kf 140 Kungörelse Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar. beslutar att godkänna kungörelse och kallelse. Kf 141 Godkännande av föredragningslistan beslutar att godkänna föredragningslistan med följande komplement. En ny enkel fråga och en ny motion läggs till föredragningslistan.

5 Sammanträdesdatum Kf 142 dnr: Budget 2010 och flerårsplan Sammanfattning Chefsekonom Ingrid Johnson redovisar budgetförutsättningar inför budget 2010 och plan Vidare redogörs för de besparingsförslag som chefsgruppen har arbetat fram. Förslagen diskuteras och ska sammanställas till kommunstyrelsens beredning av ärendet. Sammantaget föreslår kommunstyrelsens budgetberedning nedanstående beslutsmeningar. MBL förhandling har ägt rum den 3 november Beslutsunderlag Protokoll från Ksau 124, Protokoll från kommunala handikapprådet 4, Protokoll från Ksau 175, Protokoll från Ksau 170, Protokoll från Ksau 52, Protokoll från HoN 88, Protokoll från Ksau 253, Protokoll från Ksau 275, Protokoll från KS 120, Tjänsteskrivelse från Mikael Fors Vd BFAB och Claes rlvi förvaltningschef från den 14 oktober Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 289, Skrivelse från SKTF, avd 130, daterad Skrivelse från Lärarnas Riksförbund daterad Skrivelse från Lärarförbundet daterad Skrivelse från Kommunal daterad Protokoll från MN 65, Protokoll från Bin 77, Protokoll från Ks 140,

6 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Yrkanden Ronny Sandberg (s) med instämmande av Hans Ingvar Jönsson (c): I investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Gösta Hellman (m) med instämmande av Åsa Holmen (fp) och Nils-Göran Nilsson (kd): Bifall till Ronny Sandbergs (s) ändrings yrkande samt att IFO tillföres kronor för att inte minska bemanningen på Ungbo, Pollux och Avanti, att anslå ytterligare kronor till folkhälsoarbetet, att anslå kronor för att påbörja vallsanering i Hyllinge, att bidragen till samlingslokaler med kronor slopas, att de kommunala bidragen till bildningsförbunden om kronor slopas, att anlägga Gång- och Cykelväg Åstorp Hyllinge med kronor år 2012, att anslaget för projektering Nyvång östra området medges med kronor år 2012 och kronor flyttas till år 2013, samt att i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Wiklander (sd): Revisionens anslag för år 2010 ska vara kronor, samt att driftbudgeten ska minskas med kronor. Det ska göras genom att en rektorstjänst och en psykologtjänst tas bort, att en politisk nämnd slopas med kronor i besparing som följd. Bifall till kommunstyrelsen i övrigt samt Ronny Sandbergs (s) ändringsyrkande. Conny Prisell (kof): Budgeten ska ökas med kronor till förmån för folkhälsoarbetet och utarbetande av en strategi för självmordsprevention. En påbörjad sanering av Hyllingevallen ska medges med kronor. Belysning vid gång- och cykelväg mellan Kvidinge och Åstorp och belysning vid Kvidinge idrottsplats ska medges kronor.

7 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Vattenrening av Hyllingedammen samt iordningställande av perrong, ris och gamla träd runt motionsslingan ska medges med kronor. Förstärkning till bl.a. Björnekulla skolan ska medges med kronor. Investering miljöförbättring Storgatan Kvidinge kronor utgår för år Projektering av Nyvångs norra område med kronor utgår och flyttas framåt. Avanti och Pollux läggs ner. Bostadsbolagen ska säljas. Integrationsenheten ska avvecklas. Inläsningsarvode av kommunala handlingar till en ledamot per parti av samma storlek som Abrahamsson och Reino Persson erhållit under år Bifall till kommunstyrelsen förslag i övrigt. Propositionsordning Ordföranden väljer att ställa ovanstående ändringsyrkanden ett och ett med avslag kontra bifall till ställda yrkanden och kommunstyrelsens förslag under proposition. Denna ordning redovisas nedan. Med acklamation avslår kommunfullmäktige nedanstående ändringsyrkanden från: Gösta Hellman (m) med flera: att IFO tillföres kronor för att inte minska bemanningen på Ungbo, Pollux och Avanti, att anslå ytterligare kronor till folkhälsoarbetet, att anslå kronor för att påbörja vallsanering i Hyllinge, att bidragen till samlingslokaler med kronor slopas, att de kommunala bidragen till bildningsförbunden om kronor slopas, att anlägga Gång- och Cykelväg Åstorp Hyllinge med kronor år 2012, att anslaget för projektering Nyvång östra området medges med kronor år 2012 och kronor flyttas till år 2013.

8 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan Tony Wiklander (sd): Revisionens anslag för år 2010 ska vara kronor, samt att driftbudgeten ska minskas med kronor. Det ska göras genom att en rektorstjänst och en psykologtjänst tas bort, att en politisk nämnd slopas med kronor i besparing som följd. Conny Prisell (kof): Budgeten ska ökas med kronor till förmån för folkhälsoarbetet och utarbetande av en strategi för självmordsprevention. En påbörjad sanering av Hyllingevallen ska medges med kronor. Belysning vid gång- och cykelväg mellan Kvidinge och Åstorp och belysning vid Kvidinge idrottsplats ska medges kronor. Vattenrening av Hyllingedammen samt iordningställande av perrong, ris och gamla träd runt motionsslingan ska medges med kronor. Förstärkning till bl.a. Björnekulla skolan ska medges med kronor. Investering miljöförbättring Storgatan Kvidinge kronor utgår för år Projektering av Nyvångs norra område med kronor utgår och flyttas framåt. Avanti och Pollux läggs ner. Bostadsbolagen ska säljas. Integrationsenheten ska avvecklas. Inläsningsarvode av kommunala handlingar till en ledamot per parti av samma storlek som Abrahamsson och Reino Persson erhållit under år Med acklamation antar kommunfullmäktige nedanstående ändringsyrkande från: Ronny Sandberg (s) med flera: I investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge. I övrigt antar kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag som redovisas nedan.

9 Sammanträdesdatum Kf 142, forts. dnr: Budget 2010 och flerårsplan beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudget 2010, att i investeringsbudgeten ska anslaget till industrispår förläggning ändras till tågstopp i Kvidinge, att i övrigt anta föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2010, att anta föreliggande förslag till drift- och investeringsplan för åren , att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid brådskande fall få besluta om markinköp om en limit av 3 Mkr, att kommunens nyupplåning 2010 får uppgå till högst 25,0 Mkr för i budget upptagna projekt, att gränsen för Björnekulla Fastighets AB:s upplåning i internbanken fastställes till 25,0 Mkr för i budgeten upptagna projekt, samt att skattesatsen för år 2010 ska vara oförändrad, vilket innebär en skattesats om 20 kronor och 29 öre. Reservationer Gösta Hellman (m), Ulf G Persson (m), Rolf Malmberg (m), Dragana Stajcic (m), Katrina Dakouri (m), Göran Hassel (m), Sven-Arne Zäther (m), Åsa Holmén (fp), Mats Lindskog (fp) och Nils-Göran Nilsson (kd) reserverar sig till förmån för Gösta Hellmans ändringsyrkande. Tony Wiklander (sd), Peter Lindberg (sd) och Richard Mattsson (sd) reserverar sig till förmån för Tony Wiklanders (sd) ändringsyrkande. Conny Prisell (kof) reserverar sig till förmån för eget ställt ändringsyrkande.

10 Sammanträdesdatum Kf 143 Enkel fråga Byggandet av ett nytt polishus i Åstorp. Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (s) Ronny Sandberg (s) svarar på frågan. Kf 144 Enkel fråga Om vitt upplag i Kvidinge. Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (s) Ronny Sandberg (s) svarar på frågan. Kf 145 Enkel fråga Vad händer inom äldreomsorgen Conny Prisell (kof) medges ställa frågan till hälso- och omsorgsnämndens ordförande, Gunilla Karlsson (s) Gunilla Karlsson (s) svarar på frågan.

11 Sammanträdesdatum Kf 146 dnr: , Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun Sammanfattning En översyn av gällande regler och riktlinjer för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen har gjorts. Översynen har genomförts då de nuvarande reglerna och riktlinjerna till vissa delar är inaktuella samt att det för vissa avgiftsfrågor helt saknas regler och riktlinjer. Hälso- och omsorgsnämnden beslöt att - föreslå kommunfullmäktige anta föreslaget dokument gällande Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun samt att dessa ersätter tidigare antagna regler och riktlinjer för avgiftsuttag inom äldreoch handikappomsorgen - delegera till hälso- och omsorgsförvaltningen att årligen justera dokumentet i samband med bland annat förändringar av prisbasbeloppet, schablonbeloppet, högsta avgift (maxtaxa) som får debiteras samt förändring av hyror i kommunens i vård- och omsorgsboende/särskilda boende - För hemsjukvården gäller: - Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan - För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska är avgiften 200 kronor per månad oavsett omfattning - Har den enskilde både hemtjänst och hemsjukvård betalar den enskilde endast avgift för hemtjänst. De som enbart har larm eller matdistribution betalar avgift för larm, matdistribution samt hemsjukvård - Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift Beslutsunderlag Protokoll från Hälso- och omsorgsnämnden 70, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 198, Protokoll från kommunstyrelsens 95, Protokoll från medborgarnämnden 57, Protokoll från hälso- och omsorgsnämnden 104, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 281, Förslag till Avgifter inom äldre - och handkappomsorgen från den 21 september Protokoll från kommunstyrelsen 137,

12 Sammanträdesdatum Ks 146, fort dnr: , Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun Yrkande Gunilla Karlsson (s): Avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Gunilla Karlssons (s) tilläggsyrkande och finner detsamma antaget. beslutar att avgifter inom äldre- och handikappomsorgen godkänns enligt hälso- och omsorgsnämndens och medborgarnämndens förslag vilket är beskrivet i förslag till Avgifter inom äldre - och handkappomsorgen från den 21 september 2009, samt att avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

13 Sammanträdesdatum Kf 147 dnr: Översyn av avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholärenden Sammanfattning Åstorps kommun har sedan , enligt beslut i kommunfullmäktige, haft samma avgifter för ansökan till serveringstillstånd och för tillsynsavgiften. Förslag på nya avgifter för denna verksamhet är framtagen av personal på medborgarkontoret. Beslutsunderlag Protokoll från medborgarnämnden 14, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 73, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 253, Protokoll från kommunstyrelsen 138, Yrkande Reino Persson (s): Avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Reino Perssons (s) tilläggsyrkande och finner detsamma antaget. beslutar att anta ny taxa för tillsyn och serveringstillstånd av alkoholärenden enligt medborgarnämndens förslag, samt att avgiftshöjningen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

14 Sammanträdesdatum Kf 148 dnr: Utlåning till AB Kvidingebyggen Sammanfattning AB Kvidingebyggen har beslutat att genomföra en byggnation av ett flerfamiljshus kombinerat med lokal för polisen i kvarteret Almen. AB Kvidinge byggen behöver därför låna pengar i internbanken med kronor. Upplåningen önskas på samma villkor som gäller för övriga krediter som företaget har i Internbanken. Beslutsunderlag Skrivelse från Kvidingebyggen daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 278, Protokoll från kommunstyrelsen 142, Yrkande Conny Prisell (kof): Avslag på detta ärende. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Conny Prisell (kof) yrkande och finner detsamma avslaget. beslutar att medge Kvidingebyggen AB lån i internbanken om kronor för genomförande av byggnation av bostadshus kombinerat med lokal för Polisen i kvarteret Almen. Jäv Lennart Fredriksson (s) och Rolf Malmberg (m) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller i beslut av detta ärende. Reservation Conny Prisell (kof) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

15 Sammanträdesdatum Kf 149 dnr: Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga vilka behov som föreligger när det gäller samordnade insatser och vilka prioriteringar som bör göras inom rehabiliteringsområdet. Vidare skulle utredningen undersöka förutsättningarna för bildandet av ett samordningsförbund i Åstorps kommun. Utredningen visar på att alla samverkande parter anser att det finns förutsättningar för bildandet av ett samordningsförbund inom Åstorps kommun. Man är också överens om ett antal behovsgrupper som kommer att vara aktuella för samverkande insatser Beslutsunderlag Utredning om Finsam, finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Åstorp daterad Tjänsteskrivelse från rektor Vuxenutbildningen Roger Andréasson och Chef AME Roger Törnqvist daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 293, Protokoll från kommunstyrelsens personal och arbetsmarknadsutskott 68, Protokoll från kommunstyrelsen 139, Yrkande Reino Persson (s): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Reino Perssons (s) yrkande och finner detsamma antaget. beslutar att godkänna bildandet av Åstorps samordningsförbund under förutsättning att samtliga medlemmar har godkänt föreliggande förbundsordning, att godkänna föreslagen förbundsordning för Åstorps samordningsförbund, att avsätta pengar för Åstorps samordningsförbunds verksamhet enligt utredningens förslag under minst fyra års tid.

16 Sammanträdesdatum Kf 150 dnr: Antagande av upphävande av tomtindelning (fastighetsplan) för Boken 2 och 3, Åstorps samhälle, Åstorps kommun Sammanfattning Fastighetsägaren till Boken 2 och 3 har ansökt om fastighetsreglering för rubricerade fastigheter. Tanken är att göra en förtätning och bebygga området med fem nya lägenheter. För området gäller en tomtindelning daterad För att Lantmäteriet skall kunna genomföra begärd fastighetsreglering krävs att denna tomträtt först upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Lena Rönning daterad Protokoll från bygg- och milönämnden 150, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 295, Protokoll från kommunstyrelsen 144, beslutar att upphäva tomtindelningen för boken 2 och 3.

17 Sammanträdesdatum Kf 151 dnr: Motion, miljötänk Sammanfattning Conny Prisell (kof) har lämnat en motion till kommunfullmäktige med förslag att fyra stycken vattenreningsverk placeras i eller vid dammen i Hyllinge för att få ett renare och miljövärdigt vatten för badande och fiskare i Hyllinge. Miljön runt dammen görs till en trevlig parkanläggning i stället för en risig djungel med träskmark samt att före detta järnvägsperrongen i skogen iordningställs. Beslutsunderlag Motion från Conny Prisell Kof daterad den 16 november beslutar att motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

18 Sammanträdesdatum Kf 152 dnr: Avsägelse av uppdrag, Gösta Hellman (m) Sammanfattning Gösta Hellman (m) avsäger sig uppdraget som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att godkänna Gösta Hellmans (m) avsägelse av uppdrag som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne; att avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2010.

19 Sammanträdesdatum Kf 153 dnr: Avsägelse av uppdrag, Dragana Stajcic (m) Sammanfattning Dragana Stajcic (m) avsäger sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att godkänna Dragana Stajcic (m) avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Kommunförbundet Skåne, att avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2010.

20 Sammanträdesdatum Kf 154 dnr: , Fyllnadsval ledamot i kommunstyrelsen, ersättare för ombud i kommunförbundet Skåne Sammanfattning har att utse uppdrag som ledamot. i kommunstyrelsen och ersättare för ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att utse Ulf G Persson (m) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, att utse Dragana Stajcic (m) som ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf G Persson, att utse Gösta Hellman (m) som ersättare för ombud i Kommunförbundet Skåne. att uppdragen gäller från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

21 Sammanträdesdatum Kf 155 dnr: , Fyllnadsval andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ombud kommunförbundet Skåne Sammanfattning har att utse uppdrag som 2: vice ordf. i kommunstyrelsen samt uppdrag som oppositionsråd på 50 % och ombud i kommunförbundet Skåne. Från och med den 1 januari beslutar att utse Ulf G Persson (m) som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, att utse Ulf G Persson som oppositionsråd 50 %, att utse Ulf G Persson (m) som ombud i Kommunförbundet Skåne. att uppdragen gäller från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010.

22 Sammanträdesdatum Kf 156 Redovisning av inneliggande motioner beslutar att godkänna redovisningen av inneliggande motioner och lägga redovisningen till handlingarna.

23 Sammanträdesdatum Kf 157 Anmälningar /delgivningar Delårsrapport för kommunförbundet Medelpunkten. Meddelas och läggs till handlingarna

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef Bengt Sebring, revisionen Sammanträdesdatum 2010-09-27 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Björnen 19.00-21.10 Beslutande och närvarande ersättare Se bilaga! Övriga deltagande Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnsson, tf kommunchef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Plats och tid Björnekullasalen ajournering kl

Plats och tid Björnekullasalen ajournering kl Sammanträdesdatum 2009-11-04 1 Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.35 ajournering kl 19.55-20.10 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106

Mats Porsklev, kommunsekreterare Ingrid Johnson, tf kommunchef Mikael Fors, vd BFAB, 103, 104, 106 Sammanträdesdatum 2010-08-04 1 (14) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.15 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (C) Gösta Hellman (M) Gunilla Karlsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 57 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 19.00 21.40 Beslutande Enligt bilaga A Övriga närvarande Ersättare Övriga Ulf Strömstedt, kommunchef Katharina Bergqvist,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 69 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.40 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) 75-86, 88-90 Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Lennart Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 157 Plats och tid Björnekullaskolan 18.00 19.25 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson (s) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 135 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.00-20.20 21.40 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS 106 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Gavrilids, Georgios (s) Cimpoeru, Iona (s) Berglund, Tony (s) Sagna, Ben Ibou (s) Glinka, Lucy (s) Pettersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 114

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 114 114 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.20 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizethe (S) Berglund, Tony, (S) Andersson, Annika (S) Pettersson, Monika (M) Hassel,

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Sammanträdesdatum 91 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga deltagare Kjell Pålsson, ersättare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-18 10-04 Dnr: 201-46683-06 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: ÅSTORP Plats: Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 15 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00-19.05 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande, ej 19 jäv Hans-Ingvar Jönsson (c), ej 19 jäv Mats Kroon (m), ordförande 19 Gunilla Karlsson

Läs mer

Mats Porsklev, kommunsekreterare Claes Jarlvi, kommunchef Ingrid Johnsson, chefsekonom. Utses att justera Ulf G Persson (M) Jan Nilsson (S)

Mats Porsklev, kommunsekreterare Claes Jarlvi, kommunchef Ingrid Johnsson, chefsekonom. Utses att justera Ulf G Persson (M) Jan Nilsson (S) Sammanträdesdatum 2011-03-02 1 (16) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.10 Beslutande Övriga deltagande Ronny Sandberg (S), ordförande Ulf G Persson (M) Gunilla Karlsson (S) Pontus Pålsson (M) Katrina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 47 Plats och tid Björnekullasalen 18.00 20.10 Beslutande Ronny Sandberg (s) Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) 55-63, 65-74 Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 201 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 19.30 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Dragana Stajcic (m) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36 36 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.10 ande Persson, Reino (s) ordf. 50-55 Friberg, Gun (s), vice ordf. 50-55 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 50-55 Eriksson, Lennart (s) 50-55

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20.15 ande Persson, Reino (s) ordf. 1-6 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 1-6 Hellman, Gertrud (m) 2:e vice ordf. 1-6 Eriksson, Lennart (s) 1-6 Andersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björnekullasalen 2009-01-07 kl. 18.00 19.40 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 110 Plats och tid Kommunhuset Åstorp kl. 19.00 20.45 Beslutande Wilhelmsson, Anders (s), ordförande Åkerman, Lizette (s) Andersson, Annika (s) Pettersson, Monika (m) Hassel, Göran (m) Axelsson, Bodil (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86 86 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-21:20 Beslutande Persson, Reino (s), ordförande 64-70 Friberg, Gun (s), vice ordf. 64-70 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 64-70 Eriksson, Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 180 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.05 20.30 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Ulf Persson (m) Gunilla Karlsson (s) 148-152, 163-164

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 172 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-20.15 Beslutande Nils Göran Nilsson, ordförande (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Birgitta Brodin (s) Ronny Sandberg (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-05-17 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.50 Beslutande Karlsson, Gunilla, (S), ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Andersson, Annika (S) Persson, Leif (S)

Läs mer

Göran Clausson, kommunchef Mats Porsklev, kommunsekreterare Jan Alfredsson, fritidschef 63 Mikael Fors, VD BFAB 63 Göran Tesfai Skoglund 64

Göran Clausson, kommunchef Mats Porsklev, kommunsekreterare Jan Alfredsson, fritidschef 63 Mikael Fors, VD BFAB 63 Göran Tesfai Skoglund 64 Sammanträdesdatum 2010-05-05 1 Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.10 Beslutande Övriga deltagande Hans-Ingvar Jönsson (C), ordförande Gösta Hellman (M) Ulf G Persson (M) Jan Nilsson (S) Per-Arne Håkansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 160 Plats och tid Räddningstjänsten kl. 18.00 19.55 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) 140-147 Per-Arne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-12-06 kl. 19.35-20.15 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 130 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-22.40 Beslutande Enligt sammanträdeslista, Bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siw Wetterlöv (m) Göran Petersson (c) Sten Johansson (kof)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 18.55 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 45

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 45 45 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20:10 Beslutande Eriksson, Lennart (s) 33-37 Friberg, Gun (s), vice ordf. 33-37 Hellberg, Bodil (fp) 33-37 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 33-37

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 19 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:10 ande Persson, Reino (s) ordf. 17-29 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 17-29 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 17-29 Eriksson, Lennart (s) 17-29

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 198 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-21.40 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siw Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) till kl 20.00

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 158

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 158 158 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Åkerman, Lizzethe (s) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Pettersson, Monica

Läs mer

Kommunfullmäktige 2001-08-27. Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige 2001-08-27. Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 104 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Lars-Erik Larsson, kommunsekreterare Ulf Strömstedt, kommunchef Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 107 Plats och tid Björnekullasalen 18.00 19.20 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Nyvångs skola kl 1830-2030 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Katrina Dakouri (m) Mattias Rosberg (s) Gunnel Hertzman Andersson (s) Gull-Britt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 68 Plats och tid Björnekullasalen, 2008-04-23, kl. 18.30 20.45 ande Sandberg, Ronny (s), ordf 64-72 Malm, Arne (c), vice ordf 64-72 Bresman, Lennart (m) 64-72 Wahlström Håkan (s) 64-72 Cronbring, Ulf (s)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer