Kommunkansliet kl 15.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00"

Transkript

1 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar Blixt (FP) Urban Berglund (KD) Allan Jönsson (-) Nils Nilsson (C) Roger Strömpers (-) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Kjell-Åke Johnsson (S) Rolf Olsson (S) Bo-Göran Börjesson (S) Martin Fridehjelm (S) Niklas Svalö (S) Christer Pålsson, kommunchef Carin Järold-Mattson, avdelningschef arbete och tillväxt, Susan Elmlund, sekreterare Lisbeth Madsen (M) Stig Lundblad (C) Anette Roos (MP) Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Sven Yngve Persson (M) Kommunkansliet kl Susan Elmlund Ordförande Anders Månsson (S) Justerande Sven Yngve Persson (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum när anslaget tas ned Kommunledningskontorets kansli, Mejerigatan, Bjuv Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Ks Fastställande av dagordning... 4 Ks 68 Ks Förslag till ändring i förbundsordningen för Bjuvs samordningsförbund... 5 Ks 69 Ks Förslag till bildande av nytt samordningsförbund genom sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund... 6 Ks 70 Ks Anpassade arbeten och socialt ansvarstagande... 7 Ks 71 Ks Förslag till omdisponering av investeringsmedel... 9 Ks 72 Ks Förslag till beslut om avskrivning av fordran Ks 73 Ks Förslag till yttrande över barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag år 2014 för ökad hyres- och städkostnad Ks 74 Ks Delårsrapport för Bjuvs kommun per Ks 75 Ks Ny taxa för onödig utryckning påkallads av felaktigt utlöst automatiska brandlarm Ks 76 Ks Förslag till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun Ks 77 Ks Förslag till likviditetsplan 2014 för Bjuvs kommun Ks 78 Ks Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Egon Jensen (V) Ks Anmälningar... 20

4 4 Ks 67 Fastställande av dagordning Föreligger förslag på kompletterad dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 13 Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. beslut beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes förslag till ändring.

5 5 Ks 68 Ks Förslag till ändring i förbundsordningen för Bjuvs samordningsförbund Styrelserna i samordningsförbunden i Bjuv och Åstorp har för avsikt att föreslå att de båda förbunden slås samman till ett förbund från och med 1 januari Förslaget till sammanslagning handläggs som ett särskilt ärende. Enligt lagen om finansiell samordning styrs förbunden av en förbundsordning. Samtliga parter i samverkan ska godkänna förbundsordningarna och eventuella förslag till ändringar. I de nu gällande förbundsordningarna föreslås en komplettering med en ny paragraf som ska reglera fördelning av medel och skulder i samband med sammangående av två eller flera förbund. Beslutsunderlag utskottet för arbete och tillväxt Protokoll från styrelsemöte i respektive samordningsförbund Förslag från ordförandena i Bjuvs och Åstorps båda samordningsförbund om komplettering av 16 i förbundsordningen Gällande förbundsordning för Bjuvs samordningsförbund Gällande förbundsordning för Åstorps samordningsförbund Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Mattson, Avdelningens förslag till beslut Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag om ändrad förbundsordning från och med Utskottet för arbete och tillväxts beslut Utskottet för arbete och tillväxt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag om ändrad förbundsordning från och med Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 50 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag om ändrad förbundsordning för Bjuvs samordningsförbund fr o m

6 6 Ks 69 Ks Förslag till bildande av nytt samordningsförbund genom sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund Styrelserna i samordningsförbunden i Bjuv och Åstorp har för avsikt att slå samman sina förbund till ett förbund från och med 1 januari I beslutsunderlagen beskriver de båda förbunden bakgrunden till förslaget samt de motiveringar som ligger till grund för detta. Vidare beskrivs styrningen och hur styrelserepresentationen samt organisationerna ser ut. Förslaget innehåller ny förbundsordning, ny organisation samt ny styrelsesammansättning. Beslutsunderlag Förslag från förbundssamordnare i Åstorps samordningsförbund och ansvarig tjänsteman i Bjuvs samordningsförbund, Förslag till förbundsordning för Söderåsens samordningsförbund Förslag till uppdragsbeskrivningar Protokoll från styrelsemöte i Bjuvs samordningsförbund Tjänsteskrivelse Avdelningens förslag till beslut Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna bildandet av ett nytt samordningsförbund genom sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund från och med Utskottet för Arbete och tillväxt beslutar Utskottet för Arbete och tillväxt beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna bildandet av ett nytt samordningsförbund genom sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund från och med Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 51 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna bildandet av ett nytt samordningsförbund genom sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund fr o m

7 7 Ks 70 Ks Anpassade arbeten och socialt ansvarstagande På uppdrag av utskottet för arbete och tillväxt har avdelningschef tillsammans med enhetscheferna inom arbete och tillväxt kommit fram till en formulering av hur, en verksamhet för personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller socialmedicinska skäl, bör skapas. Behov föreligger att starta en verksamhet för de personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller socialmedicinska skäl. Personer som har ett behov av kompletterande frivilliga arbetsmarknadsinsatser för sitt missbruk men även för personer med långvarigt bidragsberoende till följd av socialt utanförskap. För att ytterligare förstärka det sociala ansvarstagandet bör ett antal OSAanställningar, offentligt skyddat arbete, beredas inom kommunens verksamheter. En OSA-anställning ska kunna bli aktuell efter avslutad arbetsprövning. På så sätt undviker man instängningseffekt samt motiverar deltagarna att bli självförsörjande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Carina Järold-Matsson, Verksamhetsförslag, Avdelningens förslag till beslut Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget om anpassade arbeten för personer som står långt från arbetsmarknaden till följd av sociala eller socialmedicinska hinder. Utskottet för Arbete och tillväxt föreslås vidare föreslå kommunstyrelsen besluta att - Införa en Servicepool enligt förslaget för personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller socialmedicinska skäl och befinner sig i ett utanförskap. - Minst fem OSA-anställningar bereds inom kommunens förvaltningar i syfte att som arbetsgivare ta ett socialt ansvar för invånare i Bjuv. - Avgränsade interna uppdrag avskiljs från ordinarie verksamhet.

8 8 Utskottet för Arbete och tillväxts beslut Utskottet för Arbete och tillväxt föreslå kommunstyrelsen godkänna förslaget om anpassade arbeten för personer som står långt från arbetsmarknaden till följd av sociala eller socialmedicinska hinder. Utskottet för Arbete och tillväxt föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att Införa en Servicepool enligt förslaget för personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller socialmedicinska skäl och befinner sig i ett utanförskap. Minst fem OSA-anställningar bereds inom kommunens förvaltningar i syfte att som arbetsgivare ta ett socialt ansvar för invånare i Bjuv. Avgränsade interna uppdrag avskiljs från ordinarie verksamhet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s utskott för arbete och tillväxt, , 53 Yrkande Stefan Svalö (S), Christer Landin (S), Allan Jönsson (-), Ninnie Lindell (M) och Roger Strömpers (-) yrkar bifall till utskottets förslag. s beslut beslutar godkänna förslaget om anpassade arbeten för personer som står långt från arbetsmarknaden till följd av sociala eller socialmedicinska hinder. beslutar vidare att Införa en Servicepool enligt förslaget för personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller socialmedicinska skäl och befinner sig i ett utanförskap. Minst fem OSA-anställningar bereds inom kommunens förvaltningar i syfte att som arbetsgivare ta ett socialt ansvar för invånare i Bjuv. Avgränsade interna uppdrag avskiljs från ordinarie verksamhet.

9 9 Ks 71 Ks Förslag till omdisponering av investeringsmedel Föreligger förslag från Räddningstjänsten att tillföra 150 tkr till investeringsprojekt nr 126 Reinvesteringar räddningstjänsten. Medlen är avsedda för betalning av Bjuvs kommuns andel av en släckningsbil. Räddningstjänsterna i Landskrona, Svalöv och Bjuv avtalade i slutet av 2013 om att köpa in en ny släckningsbil. Bjuvs kommun andel av inköpet uppgår till 225 tkr. Denna summa fakturerades och betalades i mars Finansieringen kom till stor del från försäljning av den gamla släckningsbilen, vilken inbringade kronor. Betalningen för denna inkom emellertid förra året och förstärkte räddningstjänstens resultat Resten av finansieringen, ca 75 tkr, finns i investeringsbudgeten för Eftersom försäljningen av den gamla släckningsbilen bokförs i resultaträkningen på 2013 uppkommer en brist i investeringsbudgeten för 2014 på ca 150 tkr. På projekt nr 145 Investeringar ks finns en budget på 700 tkr, men enligt kvartalsrapporten från april är prognosen för utfallet på helår 300 tkr. Här finns alltså disponibla medel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att omdisponera 150 tkr från projekt nr 145 Investeringar ks till projekt 126 Reinvesteringar räddningstjänsten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att omdisponera 150 tkr från projekt nr 145 Investeringar ks till projekt 126 Reinvesteringar räddningstjänsten. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 107 s beslut beslutar att omdisponera 150 tkr från projekt nr 145 Investeringar ks till projekt 126 Reinvesteringar räddningstjänsten.

10 10 Ks 72 Ks Förslag till beslut om avskrivning av fordran Föreligger förslag till beslut om avskrivning av kommunens fordran på företaget Mark i Syd Entreprenad AB avseende gatu- och parkenhetens grävningsarbeten. Företaget har gått i konkurs. Tingsrätten i Helsingborg försatte den 25 oktober 2013 företaget Mark i Syd Entreprenad AB i konkurs. Bolaget är sedan dess inaktivt. Kommunen hade totalt ,84 kronor i fordringar på bolaget avseende reparationsarbeten på allmän gatu- och platsmark. Fordran är preliminärt avskriven 2013, men enligt kommunstyrelsens delegationsordning saknas stöd för beslut på delegation i ärenden överstigande kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att avskriva fordran på Mark i Syd Entreprenad AB. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avskriva fordran på Mark i Syd Entreprenad AB. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 108 s beslut beslutar att avskriva fordran på Mark i Syd Entreprenad AB.

11 11 Ks 73 Ks Förslag till yttrande över barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag år 2014 för ökad hyres- och städkostnad Föreligger förslag till beslut avseende barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade hyres- och städkostnader med anledning av en ny modul på Brogårdaskolan. Förslaget är att begäran avslås för 2014, men beaktas i budget Elevantalet på Brogårdaskolan ökar inför läsåret och därför har en ny modul hyrts in. Det ökar skolans hyres- och städkostnader med kr årligen. Under perioden augusti-december 2014 ökar kostnaderna med kr. Barn- och utbildningsnämnden har därför begärt ett tilläggsanslag för 2014 för de ökade hyres- och städkostnader som beräknas uppkomma i år, kr. s förvaltning föreslår att yrkandet avslås. Motiveringen till avslaget är att det föreslagna tilläggsanslaget är marginellt i förhållande till nämndens totala budget på kkr. Ökningen i hyres- och städkostnader bör emellertid kompenseras i budgetarbetet inför Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ulrika Malmberg, Barn- och utbildningsnämnden, , 26 Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och utbildningsnämnden yrkande om tilläggsanslag på 110 kkr för 2014, samt att beakta kostnadsförändringen i budget för Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska beviljas ett tilläggsanslag om 110 kkr. Niklas Svalö (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.

12 12 Proposition Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande och ordförande förslag till beslut, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och utbildningsnämnden yrkande om tilläggsanslag på 110 kkr för 2014, samt att beakta kostnadsförändringen i budget för Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 109 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska beviljas ett tilläggsanslag om 110 kkr, Sven Yngve Persson (M) och Roger Strömpers (-) yrkar bifall till Ninnie Lindells (M) förslag. Stefan Svalö (S) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och utbildningsnämnden yrkande om tilläggsanslag på 110 kkr för 2014, samt att beakta kostnadsförändringen i budget för Reservation Ninnie Lindell (M), Sven Yngve Persson (M) och Roger Strömpers (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

13 13 Ks 74 Ks Delårsrapport för Bjuvs kommun per Föreligger förslag till delårsrapport per den 30 juni 2014 med förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser och räkenskaper. Ekonomiavdelningen har i enlighet med den kommunala redovisningslagen upprättat delårsrapport avseende det första halvåret Delårsbokslut är genomfört, förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelser upprättade samt räkenskaper sammanställda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Delårsrapport; ekonomisk rapport per , Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 114 s förslag till kommunfullmäktiges beslut beslutar att godkänna rapporten, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

14 14 Ks 75 Ks Ny taxa för onödig utryckning påkallads av felaktigt utlöst automatiska brandlarm Räddningstjänsten vill samordna taxan för utryckningar orsakade av felaktigt utlösta automatlarm mellan kommunerna Landskrona, Svalöv och Bjuv. Ny taxa föreslås bli 5500 kr, nuvarande är 5000 kr. Räddningstjänsten har dessutom sett en utveckling att ägarna till de automatiska brandlarmen anlitar anläggningsskötare som bor långt från fastigheten vilket fått till följd att räddningstjänsten inte kan lämna fastigheten direkt utan får stå och vänta till anläggningsskötaren anländer. Det har dessutom varitt svårigheter att nå rätt person, anläggningsskötaren, vid automatiska brandlarm då ägaren inte har lämnat uppdaterade kontaktuppgifter till SOS. Räddningstjänsten har ibland väntetider på över en timme innan anläggningsskötaren är på plats. För att öka medvetandegraden/ansvarstagandet föreslår räddningstjänsten en tilläggsavgift på 2000 kr per påbörjad timme om räddningstjänsten inte kunnat återgå till brandstationen inom en timme från den tidpunkten larmet inkom. Det är dessutom viktigt att påtala att brandmännen i Bjuv har en annan huvudarbetsgivare och det är av största vikt att personalen ska kunna återgå så fort som möjligt till sina ordinarie arbeten varför debiteringen är extra viktig för personal med Rib avtal (deltidsbrandmän). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Eva Lövbom och Christer Nilsson, Ordförandes förslag till beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna taxan för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm till 5500kr per utryckning samt att godkänna en tilläggsavgift på 2000 kr per påbörjad ny timme om uppdraget tar längre tid än en timme från det att larmet inkom. - att taxan för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start Även tilläggsavgiften indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad med start 2015.

15 15 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta - att godkänna taxan för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm till 5500kr per utryckning samt att godkänna en tilläggsavgift på 2000 kr per påbörjad ny timme om uppdraget tar längre tid än en timme från det att larmet inkom. - att taxan för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start Även tilläggsavgiften indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad med start Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 110 s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta - att godkänna taxan för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm till 5500kr per utryckning samt att godkänna en tilläggsavgift på 2000 kr per påbörjad ny timme om uppdraget tar längre tid än en timme från det att larmet inkom. - att taxan för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start Även tilläggsavgiften indexregleras med personalkostnadsindex i oktober månad med start 2015.

16 16 Ks 76 Ks Förslag till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun Vid arbetsutskottets sammanträde , 84, presenterades ett förslag till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun. Arbetsutskottet beslutade om fortsatt beredning av ärendet. Vid dagens sammanträde presenteras ett reviderat förslag till policy. Förslag till ny policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning. Bakgrunden är att de nuvarande riktlinjerna från maj 1997, dokumentet Riktlinjer och rutiner för representation, behöver kompletteras och arbetas om. I årets interna kontrollplaner finns ett gemensamt kontrollmoment som rör representationsutgifter, varför det är angeläget att se över regelverket. Till policyn kommer det att utarbetas en handbok, som innehåller detaljerade anvisningar för kontering av representationsutgifter, beloppsgränser för momsavdrag, exempel på otillbörliga förmåner m.m. Handboken antas av kommunens ledningsgrupp. Beslutsunderlag s arbetsutskott, , 84 Skrivelsen Policy för representation, mutor och jäv, Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt, Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun, att gälla fr o m Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut s arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun, att gälla fr o m Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 119 Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att beslutstexten kompletteras med samt att handboken ska biläggas policyn.

17 17 s beslut beslutar enligt Ninnie Lindells (M) yrkande. s förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till policy för representation, mutor och jäv för Bjuvs kommun, att gälla fr o m , samt att handboken ska biläggas policyn.

18 18 Ks 77 Ks Förslag till likviditetsplan 2014 för Bjuvs kommun Föreligger förslag till likviditetsplan för resten av 2014, vilken innehåller dels utfallet för perioden januari-juli och dels en prognos för perioden augustidecember. Ekonomiavdelningen har tagit fram en plan för kommunens likviditet inklusive en prognos för perioden augusti-december Efter sju månader är den samlade likviditeten i stort sett oförändrad jämfört med årets början. Per den 31 juli var likviditeten 52,4 mkr jämfört med 52,1 mkr vid årets början, således en marginell ökning. Detta är ett bättre utfall än planerat, vilket huvudsakligen förklaras av att investeringsutbetalningarna hittills varit lägre än planerat. Planeringen för årets investeringar låg på 30,8 mkr, men utfallet per 31/7 var 25,5 mkr, d.v.s. 5,3 mkr lägre. Prognosen för resten av året visar att likviditeten troligen försämras som en följd av stora investeringsutbetalningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Anders Kronfelt Likviditetsplan 2014 Ordförandes förslag till arbetsutskottets beslut Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna likviditetsprognosen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna likviditetsprognosen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen s arbetsutskott, , 120 s beslut beslutar att godkänna likviditetsprognosen.

19 19 Ks 78 Ks Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Egon Jensen (V) Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Egon Jensen (V). s beslut beslutar att som ny ersättare välj Stefan Svalö (S).

20 20 Ks 79 Anmälningar 1) s arbetsutskott, protokoll, , , ) s utskott för arbete och tillväxt, protokoll, ) Ks AB Bjuvsbostäder, Trygg boende i Bjuvs kommun statusrapport, ) Ks AB Bjuvsbostäder, delårsrapport per ) Ks s utskott för arbete och tillväxt, delårsrapport per ) Ks Rapportering av trygghetsmätning i Bjuvs kommun gällande politikers arbetsmiljö, ) Ks Skrivelse till Trafikverket Region Syd, Samordning av Lommabanan och Söderåsbanan enligt medfinansieringsavtal, ) Ks Söderåsens miljöförbund, protokoll, ) Ks Svalövs kommun, Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst Projekt Skitlite, kf ) Ks Region Skåne, Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Meddelas och lägges till handlingarna

Anders Månsson (S), ordförande 110-112 Christer Landin (S), ordförande 104-109 Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Anders Månsson (S), ordförande 110-112 Christer Landin (S), ordförande 104-109 Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande 110-112 Christer Landin (S), ordförande 104-109

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-20. Almliden, Blosset 13.30 15.30. Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD)

PROTOKOLL 2014-08-20. Almliden, Blosset 13.30 15.30. Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00 1(30) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Niklas

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2015-06-17 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 17 juni kl. 18.30-21.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 18.30-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-02-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-02-25 kl 13.30-15.40 1(13) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M) Rolf Malmberg (S) Stig-Arne Svalö (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M) Rolf Malmberg (S) Stig-Arne Svalö (S) 1 (13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv kl. 13.00-15.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Margit Johansson (M)

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5 2015-01-21 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-01-21 kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande 1 (12) Plats och tid Bjuvs familjecentral, onsdagen den 13 april 2016 kl 18:30-20:30 Beslutande Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Denise

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-23 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-04-23 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Tid och plats Onsdagen den 23 april 2014 kl. 18.45-20.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (10) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 20 april 2016 kl 09:00-11:20 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Revidering av taxa för onödig utryckning påkallad av felaktigt utlöst automatiska brandlarm

Revidering av taxa för onödig utryckning påkallad av felaktigt utlöst automatiska brandlarm Räddningsnämnden 5(8) Datum 2014-06-10 RN 33 Dnr.029/170.001-14 Revidering av taxa för onödig utryckning påkallad av felaktigt utlöst automatiska brandlarm Ärendebeskrivning Senast reviderades taxan for

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58

Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58 1(20) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-9.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, 14-17 Anders Månsson (S), ordf 11-13 Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-02-19 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-02-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Tid och plats Onsdagen den 19 februari 2014 kl. 18.30-20.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold-Mattsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M)

Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) 1 (8) Plats och tid Blosset, onsdagen den 23 mars 2016 kl 13:30 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Martin Fridehjelm (S), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Gun Törnkvist (M) Rolf Malmberg (S) Stig-Arne Svalö (S) Kjell-Arne Nilsson (S) Bertil Roos (S) Per Rosvall (FP) Nils Nilsson (C) Johnny Sködt (SD)

Gun Törnkvist (M) Rolf Malmberg (S) Stig-Arne Svalö (S) Kjell-Arne Nilsson (S) Bertil Roos (S) Per Rosvall (FP) Nils Nilsson (C) Johnny Sködt (SD) 1 (10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.30 Arvo Hellman (S) ordförande Bea Lundh (M) Bert Roos (S) Britt Nilsson (C) Irena Alm (S)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(19) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \,

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \, HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-12.00 och 13.00-15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger

Läs mer

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 1(18) Plats och tid Varagårdsskolans aula Bjuv, torsdagen den 31 mars 2016 kl 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 14.50, 14.55 15.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Thomas Löfgren (M) Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson (SD) 1 (12) Plats och tid Dunkers Kulturhus, kl. 18:05-19:10 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga 1(20) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer