RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 15 december 2006 kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Utses att justera Peter Bowin, v Monica Ingvarsson, S Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Ingrid Karlsson Christoffer Stenström , Justerande: Peter Bowin Justerande: Monica Ingvarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Iréne Robertsson Justeras Utdragsbestyrkande

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunfullmäktige Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 15 december 2006 kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Iréne Robertsson, kommunsekreterare Utses att justera Peter Bowin, v Monica Ingvarsson, S Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Omjustering av 235, sid 37 bilaga 5 Ordförande: Nils Ingmar Thorell Ingrid Karlsson Justerande: Peter Bowin Justerande: Monica Ingvarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Omjustering 235/2006, sid 37 bilaga 5 Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Iréne Robertsson Justeras Utdragsbestyrkande

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunfullmäktige KF 226 Dnr Justering av dagordningen Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande justering av ärendelistan. Punkt 4:1 och punkt 4:3 gällande budget behandlas som ett ärende. Punkt 7 på dagordningen plockas ut då ärendet redan har behandlats av Kommunfullmäktige i november Anhållan om entlediganden tas upp som punkt 4 på föredragningslistan, efter anmälan om medborgarförslag. Ledamot Sune Håkanssons, RP, förslag om att behandla rapporteringsskyldighet (enligt sidan 13 i Ronneby partiets förslag till budget) till fullmäktige som en särskild punkt vid behandling av budget. I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Sune Håkansson, RP, och Kjell GG Johansson, M. Propositionsordning Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på ovanstående föreslagna justering av ärendelistan och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att justera föredragningslistan enligt följande. Punkt 4:1 och punkt 4:3 gällande budget behandlas som ett ärende. Punkt 7 på dagordningen plockas ut då ärendet redan har behandlats av Kommunfullmäktige i november Anhållan om entlediganden tas upp som punkt 4 på föredragningslistan, efter anmälan om medborgarförslag. Rapporteringsskyldighet till fullmäktige tas upp som en särskild punkt vid behandling av budget. Justeras Utdragsbestyrkande

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunfullmäktige KF 227 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden Ingmar Thorell, FP, uppger att en fråga har anmälts gällande ärendet Fastställande av budget av Astrid Adholm. Astrid Adholm ställer följande fråga. Finns det en förklaring till varför det enligt budgetförslaget sidan 41 görs en neddragning inom äldreomsorgen, avseende personalkostnaden, med cirka kronor? Ledamot JanAnders Palmqvist, S, besvarar frågan och uppger bl.a. följande. Inför dagens sammanträde finns utdelat till ledamöterna ett tillägg med justeringar till budgetförslaget. Ett av skrivfelen gäller siffrorna för äldreomsorgens personalkostnad. Kostnaden efter justering är alltså nettokostnad oförändrad kronor, vilket därmed inte innebär en neddragning. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Exp: Astrid Adholm JanAnders Palmqvist Justeras Utdragsbestyrkande

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunfullmäktige KF 228 Dnr Medborgarförslag från Astrid Adholm, SPF, att Kommunfullmäktige inrättar en tjänst som äldreombudsman och att denna inte lyder under Omsorgsnämnden Astrid Adholm, SPF, har lämnat in följande medborgarförslag angående att Kommunfullmäktige inrättar en tjänst som äldreombudsman och att denna inte lyder under Omsorgsnämnden. Samhället är idag komplicerat. Många äldre bor ensamma. Ofta bor barnen långt borta, eller man kanske varken har barn eller andra anförvanter. Man förväntas använda internet och knapptelefoner vid kontakt med myndigheter och institutioner. Detta är inte alltid helt enkelt, då man kanske är lite förvirrad eller kanske både syn och hörsel sviktar. Inom SPF har vi uppmärksammat detta problem och vi anser att kommunen bör göra något för att underlätta för de äldre. Vårt förslag är att kommunfullmäktige inrättar en tjänst som äldreombudsman och att denna inte lyder under Omsorgsnämnden. Flera kommuner i landet har en sådan tjänst, bl a Kristianstad. Finansieringen borde inte vara något problem, eftersom kommunen får statsbidrag för äldreomsorgen och att detta enligt vissa beräkningar inte utnyttjas fullt ut för det detsamma är avsett. Astrid Adholm redogör för sitt medborgarförslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för vidare utredning. Exp: Kommunstyrelsen Astrid Adholm Justeras Utdragsbestyrkande

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kommunfullmäktige KF 229 Dnr Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, Bengt Johansson, SD Bengt Johansson, SD, anhåller i skrivelse, daterad , om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Bengt Johansson, SD, entledigas från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. Protokoll inges till Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot. Exp: Bengt Johansson Länsstyrelsen Kommunledningskontoret Löneenheten Justeras Utdragsbestyrkande

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kommunfullmäktige KF 230 Dnr Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Jonas Gustafsson, SD Jonas Gustafsson, SD, anhåller i skrivelse, daterad , om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Jonas Gustafsson, SD, entledigas från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. Protokoll inges till Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot. Exp: Jonas Gustafsson Länsstyrelsen Kommunledningskontoret Löneenheten Justeras Utdragsbestyrkande

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunfullmäktige KF 231 Dnr Fastställande av budget för 2007 och plan för KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens ordförande JanAnders Palmqvist, S, lämnar följande förslag till beslut. Förslag till behandling av budget Övergripande mål 2. Investeringsbudgeten och plan för 2008 och Driftbudgeten och plan för 2008 och Tjänster 5. Kommunal skattesats Förslag till beslut (Kommunstyrelsen föreslår att) Kommunfullmäktige antar förslag till Budget 2007, jämte plan enligt bifogat förslag. Kommunfullmäktige bifaller föreslagna förändringar avseende tjänster enligt bifogat förslag. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:29, d.v.s. oförändrad i förhållande till Ekonomichef Jörn Wahlroth redogör för budget 2007 och plan för I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, Bo Johansson, S, observerande ersättare Sune Håkansson, RP. Budget Yrkande övergripande mål, investeringsbudget och driftbudget 2007 och plan 2008 och 2009 Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till Socialdemokraternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag. Justeras Utdragsbestyrkande

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunfullmäktige KF 231 Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag med följande komplettering av textinnehållet. Ronneby Miljö och Teknik AB ges i uppdrag att planera för att alla medborgare i Ronneby kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. AB Ronnebyhus ges i uppdrag att planera för nybyggnation av lägenheter i de mindre tätorterna i kommunen. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Tjänster Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, lämnar följande förslag på inrättande och indragningar av tjänster i budget Kommunledningskontoret 1,0 Näringslivsutvecklare 0,5 Arkivarie Kostenheten -0,5 Ekonomibiträde Förskole- och grundskoleenheten 1,0 Biträdande rektor 1,0 Kurator 1,0 Kurator Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,0 Mekaniker/handledare - 1,0 Kurator Omsorgsnämnden Äldreomsorgen 4,0 Enhetschefer Omsorgsnämnden Handikappomsorgen 0,5 LSS-handläggare Överförmyndarnämnden 0,5 Handläggare Yrkande tjänster Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till förslag gällande förändring av tjänster. Justeras Utdragsbestyrkande

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kommunfullmäktige KF 231 Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. Kommunal skattesats Yrkande - Kommunalskattesats Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar att den kommunala skattesatsen förblir oförändrad, d.v.s. 21,29. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar förslag till Budget 2007, jämte plan Kommunfullmäktige beslutar följande förändring av tjänster. Kommunledningskontoret 1,0 Näringslivsutvecklare 0,5 Arkivarie Kostenheten -0,5 Ekonomibiträde Förskole- och grundskoleenheten 1,0 Biträdande rektor 1,0 Kurator 1,0 Kurator Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,0 Mekaniker/handledare - 1,0 Kurator Omsorgsnämnden Äldreomsorgen 4,0 Enhetschefer Omsorgsnämnden Handikappomsorgen 0,5 LSS-handläggare Överförmyndarnämnden 0,5 Handläggare Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:29, d.v.s. oförändrad i förhållande till Justeras Utdragsbestyrkande

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunfullmäktige KF 231 Deltar inte i beslutet Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Susanne Lundgren och tjänstgörande ersättare Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 287/2006. I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Lennart Förberg, M, Kenneth Michaelsson, C, Sune Håkansson, RP, Kerstin Johansson, FP, Sylvia Edvinsson, MP, Ulla Svensson, KD, Ronny Pettersson, V, Roger Fredriksson, M, Anders P Petersson, S, Nils Ingmar Thorell, FP, Susanne Lundgren, M, Kristina Valtersson, C, Bo Johansson, S, Peter Bowin, V, Willy Persson, RP, Kjell GG Johansson, M, tjänstgörande ersättare Rolf Fredriksson, SD. Yrkanden Ledamot JanAnders Palmqvist, S, yrkar, med instämmande av Kerstin Johansson, FP, bifall till Kommunstyrelsens förslag men med justeringar enligt bilaga 1, samt gör tilläggsyrkande att ytterligare 9 miljoner tillförs investeringsbudgeten för Resecentrum. Ledamot JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på Rolf Fredrikssons yrkande. Ledamot Lennarth Förberg, M, yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget för 2007, men med följande rättelse av texten på sidan 7 gällande Förändringar investeringsbudget M-förslag jfr. S+Fp+Kd där summeringen för 2008 ska vara istället för Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar, med instämmande av Kristina Valtersson, bifall till Centerns förslag till budget för Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkar bifall till Ronneby partiets förslag till övergripande mål och bifall till Kommunstyrelsens driftbudget men att driftsbudgeten kompletteras med kronor till Förskole- och grundskolenämnden, varav hälften ska användas för inköp av datorer. Justeras Utdragsbestyrkande

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kommunfullmäktige KF 231 Tjänstgörande ersättare Rolf Fredriksson, SD, yrkar bifall till Ronneby partiets förslag till budget för 2007, övergripande mål och driftsbudget, och gör följande tilläggsyrkanden. 1. Uppdra åt Ekonomienheten att inför 2008 års budget utreda och redovisa kostnaderna för kommunens totala flykting- och integrationsverksamhet. 2. Uppdra åt Förskole- och grundskolenämnden att vidta åtgärder för att öka valfriheten och mångfalden inom barnomsorg och skola, med särskilt beaktande av möjligheterna att bli försökskommun för vårdnadsbidrag inom barnomsorgen. Sylvia Edvinsson, MP, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag men med tilläggsyrkandet att en miljon kronor anslås för att anställa en miljöstrateg. Ledamot Ulla Svensson, KD, yrkar med instämmande av Peter Bowin, V, bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ledamot Ronny Pettersson, V, yrkar bifall till JanAnders Palmqvists tilläggsyrkande gällande investeringsbudgeten. Ledamot Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ledamot Susanne Lundgren, M, yrkar bifall till Moderaternas förslag. Propositionsordning Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande propositionsordning. Först ställs propositions övergripande mål 4:1 och driftsbudget 4:3 Därefter ställs proposition på investeringsbudget, tjänster, kommunal skattesats och sist ställs proposition på den av Sune Håkansson yrkande redovisningsskyldigheten. Yrkande Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkande att propositionsordningen ska justeras så att de övergripande målen och driftbudgeten delas för att behandlas var för sig. Proposition propositionsordning Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Sune Håkanssons förslag mot presidiets förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag. Justeras Utdragsbestyrkande

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kommunfullmäktige KF 231 Proposition 1 övergripande mål och driftbudget 2007 och plan 2008 och 2009 Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kommunstyrelsens justerade förslag, Moderaternas förslag, Centerns förslag, Miljöpartiets förslag, Sverige Demokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens justerade förslag. Proposition 2 investeringsbudget Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kommunstyrelsens justerade förslag, Moderaternas förslag, Centerns förslag och Ronneby Partiets förslag, och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens justerade förslag. Proposition 3 förändring av tjänster Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Miljöpartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Proposition 4 kommunal skattesats Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag gällande kommunal skattesats och finner att Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen förblir oförändrad, d.v.s. 21,29. Proposition 5 - återrapportering Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på ledamot Sune Håkanssons yrkande gällande rapporteringsskyldighet enligt sidan 13 i Ronnebypartiets förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslår detsamma. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Budget 2007, jämte plan , enligt bilaga 2. Kommunfullmäktige beslutar följande förändring av tjänster. Kommunledningskontoret 1,0 Näringslivsutvecklare 0,5 Arkivarie Kostenheten -0,5 Ekonomibiträde Justeras Utdragsbestyrkande

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunfullmäktige KF 231 Förskole- och grundskoleenheten 1,0 Biträdande rektor 1,0 Kurator 1,0 Kurator Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1,0 Mekaniker/handledare - 1,0 Kurator Omsorgsnämnden Äldreomsorgen 4,0 Enhetschefer Omsorgsnämnden Handikappomsorgen 0,5 LSS-handläggare Överförmyndarnämnden 0,5 Handläggare Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21:29, d.v.s. oförändrad i förhållande till Röstförklaring Ledamot Sylvia Edwinsson, MP, lämnar röstförklaring från Miljöpartiet, enligt bilaga 3. Reservationer Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Roger Fredriksson, M, Susanne Lundgren, M, Lennarth Förberg, M, Liselott Hjortenhammar, M, Kjell GG Johansson, M, Christoffer Stenström, M, Ingrid Burfelt, M, Kenneth Michaelsson, C, Monia Svensson, C, Ida Johansson, C, Thomas Håkansson, C, Mats Paulsson, C, Kristina Valtersson, C, Willy Persson, RP, Sune Håkansson, RP, Anna Carlbrant, RP, Ola Svensson, RP, Magne Mjåtvedt, SD, Jan Rume, SD, Sylvia Edvinsson, MP, samt tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, M, och Rolf Fredriksson, SD, reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Exp: Samtliga nämnder Justeras Utdragsbestyrkande

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunfullmäktige KF 232 Dnr Utdelning av kulturpris Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, delar ut årets kulturpris till föreningen Ronneby Musikvänner samt föreningen Midsommarklubben. Motivering för att tilldela Ronneby Musikvänner kulturpriset Ronneby kommuns kulturpris 2006 tilldelas föreningen Ronneby musikvänner för deras snart tioåriga verksamhet. Genom att arrangera konserter inom företrädesvis den klassiska genren bidrar Ronneby musikvänner till ett brett kulturutbud av genomgående hög kvalitet. Verksamheten präglas av kvalitetstänkande och ett stort engagemang. Motivering för att tilldela Midsommarklubben kulturpriset Ronneby kommuns kulturstipendium 2006 tilldelas föreningen Midsommarklubben som i sin verksamhet blandar olika konstarter och därigenom vänder sig till en bred publik. Förutom musikarrangemang satsar Midsommarklubben på det skrivna ordet och verkar för allas kulturengagemang inom spridda genrer och miljöer. Justeras Utdragsbestyrkande

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kommunfullmäktige KF 233 Dnr Verksamhets- och ekonomiska mål för kommunens bolag KOMMUNSTYRELSEN Ekonomichef Jörn Wahlroth redogör för förslag till verksamhets- och ekonomiska mål för kommunens bolag. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, och observerande ersättare Sune Håkansson, RP. Yrkanden Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar bifall till förslag till verksamhets- och ekonomiska mål men med följande komplettering. - Ronneby Miljö- och Teknik ges i uppdrag att planera för att alla medborgare i Ronneby kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. - AB Ronnebyhus ges i uppdrag att planera för nybyggnation av lägenheter i de mindre tätorterna i kommunen. Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, instämmer i Kenneth Michaelsson, C, yrkande i den del som avser att bifalla förslaget med komplettering av uppdraget till Ronneby Miljö- och Teknik men yrkar avslag på kompletteringen gällande uppdraget till AB Ronnebyhus. Proposition Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på de båda yrkanden och finner att Kommunstyrelsen bifaller förslag till verksamhets- och ekonomiska mål men med kompletterandet av följande text. Ronneby Miljö- och Teknik ges i uppdrag att planera för att alla medborgare i Ronneby kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för JanAnders Palmqvists förslag röstar ja och den som röstar för Kenneth Michaelssons förslag röstar nej. Omröstningsresultat Vid härefter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 8 ja-röster och 2 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed bifallit JanAnders Palmqvists yrkande. Justeras Utdragsbestyrkande

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunfullmäktige KF 233 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget på verksamhets- och ekonomiska mål för bolagen enligt bilaga 1, men med följande tillägg. Ronneby Miljö- och Teknik ges i uppdrag att planera för att alla medborgare i Ronneby kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. Reservationer Ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och Thomas Håkansson, C, reserverar sig till förmån för Kenneth Michaelssons yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 288/2006. I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Sune Håkansson, RP, JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Ronny Pettersson, V, Ulla Svensson, KD, och Monica Ingvarsson, S. Yrkanden Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar, med instämmande av Sune Håkansson, RP, att AB Ronnebyhus ges i uppdrag att planera för nybyggnation av lägenheter i de mindre tätorterna i kommunen. Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkar att bolagets styrelse bestämmer tilldelningen av koncernbidrag på respektive rörelsegren, samt att MiljöTeknik under 2007 redovisar en plan för hur VA-frågan i kustbygden ska lösas. I uppdraget ska också ingå att föreslå en lämplig taxe-konstruktion för området en lösning på hur avloppsnätet i kustområdet ska lösas och en taxe-konstruktion Ledamot JanAnders Palmqvist, S, yrkar, med instämmande av Roger Fredriksson, M, Ronny Pettersson, V, och Peter Bowin, V, bifall till Kommunstyrelsens förslag. Justeras Utdragsbestyrkande

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kommunfullmäktige KF 233 Propositionsordning Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på Kommunstyrelsens förslag. Därefter ställs proposition på Kenneth Michaelsson, C, förslag gällande att Ronnebyhus ges i uppdrag att planera för nybyggnation av lägenheter i de mindre tätorterna i kommunen. Därefter ställs proposition på Sune Håkanssons yrkande gällande koncernbidrag. Sist ställs proposition på yrkandet gällande va-nätet i det kustområdet. Proposition 1 Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. Proposition 2 Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Kenneth Michaelsson, C, tilläggsyrkande mot avslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som bifaller Kenneth Michaelssons förslag röstar ja. Den som avslår Kenneth Michaelssons förslag röstar nej. Omröstningsresultat Efter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 14 ja-röster och 35 nejröster. Reservationer Ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Monia Svensson, C, Ida Johansson, C, Thomas Håkansson, C, Mats Paulsson, C, Kristina Valtersson, C, Willy Persson, RP Sune Håkansson, RP, Anna Carlbrant, RP, Ola Svensson, RP, Magne Mjåtvedt, SD, Jan Rume, SD, Sylvia Edvinsson, MP, och tjänstgörande ersättare Rolf Fredriksson, SD, reserverar sig till förmån för Kenneth Michaelssons yrkande. Proposition 3 Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Sune Håkanssons yrkande gällande koncernbidrag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Justeras Utdragsbestyrkande

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kommunfullmäktige KF 233 Reservationer Ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Monia Svensson, C, Ida Johansson, C, Thomas Håkansson, C, Mats Paulsson, C, Kristina Valtersson, C, Willy Persson, RP Sune Håkansson, RP, Anna Carlbrant, RP, Ola Svensson, RP, Magne Mjåtvedt, SD, Jan Rume, SD, Sylvia Edvinsson, MP, och tjänstgörande ersättare Rolf Fredriksson, SD, reserverar sig till förmån för Sune Håkanssons yrkande. Proposition 4 Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Sune Håkanssons yrkande gällande VA-nätet i kustbygden och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. Reservationer Ledamöterna Willy Persson, RP Sune Håkansson, RP, Anna Carlbrant, RP, och Ola Svensson, RP, reserverar sig till förmån för Sune Håkanssons yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget på verksamhets- och ekonomiska mål för bolagen enligt bilaga 4, men med följande tillägg. Ronneby Miljö- och Teknik ges i uppdrag att planera för att alla medborgare i Ronneby kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling. Exp: Ekonomienheten Samtliga kommunala bolag Justeras Utdragsbestyrkande

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige KF 234 Dnr Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ. Valberedningen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ. Valberedningens förslag Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige följande ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges protokoll. Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares tjänstgöring: För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven ordning Socialdemokraterna s, fp, kd, v, mp, c, m. rp, sd Moderaterna m, Centerpartiet c, m, rp, kd, fp, mp, s, v, sd Ronnebypartiet rp, m, c, mp, v, kd, fp, s, sd Vänsterpartiet v, mp, s, c, fp, kd, rp, m, sd Sverigedemokraterna sd, Folkpartiet fp, kd, s, c, m, mp, v, rp, sd Kristdemokraterna kd, Miljöpartiet mp, v, s, c, fp, kd, rp, m, sd Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet om inget annat föreslås vid valtillfället. Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. Justeras Utdragsbestyrkande

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kommunfullmäktige KF 234 KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Valberedningen 3/2006. Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, redogör för de förslag Moderaterna, Sverige Demokraterna och Kristdemokraterna lämnat gällande ersättares tjänstgöring, och uppger följande. Moderaterna m, c, rp, kd, fp, s, mp, v, sd SverigeDemokraterna sd, rp, m, c Kristdemokraterna kd, fp, s, c, m, v, rp, mp, sd Yrkande Presidiet föreslår att då det saknas förslag från partiet om ersättare kommer den som är överst i protokollet att kallas in, detta gäller även då ledamot är opolitisk. Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkar att inkallade görs efter åldersordning. I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson, RP, och Ingrid Karlsson, S. Propositionsordning Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Valberedningens förslag men med kompletteringen av ersättares tjänstgöring enligt den ovanstående kompletteringen från Moderaterna, Sverige Demokraterna och Kristdemokraterna gällande ersättare och presidiets förslag mot Sune Håkanssons förslag och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Valberedningens kompletterade förslag. Justeras Utdragsbestyrkande

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kommunfullmäktige KF 234 Kommunfullmäktiges beslut Valberedningens förslag Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige följande ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges protokoll. Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares tjänstgöring: För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven ordning Socialdemokraterna Moderaterna Centerpartiet Ronnebypartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet s, fp, kd, v, mp, c, m. rp, sd m, c, rp, kd, fp, s, mp, v, sd c, m, rp, kd, fp, mp, s, v, sd rp, m, c, mp, v, kd, fp, s, sd v, mp, s, c, fp, kd, rp, m, sd sd, rp, m, c fp, kd, s, c, m, mp, v, rp, sd kd, fp, s, c, m, v, rp, mp, sd mp, v, s, c, fp, kd, rp, m, sd Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet om inget annat föreslås vid valtillfället. Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. Då parti inte fyllt i komplett ordning för ersättares inkallande för tjänstgöring samt då ledamot är opolitisk kallas ersättare in i den ordning ersättarna är upptagna i bilaga 5 till protokollet. Exp: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag, samtliga nämndsekreterare Justeras Utdragsbestyrkande

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kommunfullmäktige KF 235 Dnr Val av ordföranden, ledamöter, ersättare m m i styrelser, nämnder och andra organ KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Valberedningen 2/2006. I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, Ingrid Karlsson,S, Ronny Pettersson, V, Ulla Svensson, KD, Sune Håkansson, RP, och Lennart Förberg, M. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det av Valberedningens ordförande Ingrid Karlsson, S, redovisade justerade förslaget från Valberedningen gällande ledamöter, ersättare m. fl. uppdrag i Kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och andra organ i enlighet med till detta protokoll bifogad förteckning, bilaga 5. Exp: Kommunstyrelsen Nämnderna Kommunala bolag m fl Nämndsekreterare De valda Kommunledningskontoret Justeras Utdragsbestyrkande

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kommunfullmäktige KF 236 Interpellationer Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga interpellationer har anmälts. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Justeras Utdragsbestyrkande

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kommunfullmäktige KF 236 Frågor Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor har anmälts. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Justeras Utdragsbestyrkande

26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kommunfullmäktige KF 237 Dnr Vårdförbundet Blekinges delårsrapport samt revisorerna i Vårdförbundet Blekinges utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2006 KOMMUNSTYRELSEN I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Kenneth Michaelsson, C. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Vårdförbundet Blekinges delårsrapport jämte revisorernas utlåtande till Kommunfullmäktige för kännedom. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 236/2006. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet noteras till protokollet. Justeras Utdragsbestyrkande

27 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Kommunfullmäktige KF 238 Dnr Förslag till revidering av Kommunstyrelsens reglemente KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson redogör för förslag till reglemente. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Susanne Lundgren, tjänstgörande ersättare Roger Fredriksson, M, samt observerande ersättare Sune Håkansson, RP. Yrkanden Tjänstgörande ersättare Roger Fredriksson, M, yrkar, med instämmande av Susanne Lundgren, och Kenneth Michaelsson, C, att Arbetsutskottet och Personalutskottet även fortsättningsvis har 5 ledamöter. Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till förslaget till reglemente men med följande justering på sidan Minst framför antalet ledamöter i Arbetsutskottet stryks, liksom fjärde stycket gällande ordföranden. 21 Kommunstyrelsen ersätts av Kommunfullmäktige. 22 Tjänstgörande infogas framför ledamöter. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande mot Roger Fredrikssons yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för ordförandens förslag röstar ja, och den som röstar för Roger Fredrikssons förslag röstar nej. Omröstningsresultat Vid härefter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed bifallit JanAnders Palmqvists yrkande. Justeras Utdragsbestyrkande

28 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Kommunfullmäktige KF 238 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2. Reservationer Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Susanne Lundgren och tjänstgörande ersättare Roger Fredriksson, M, reserverar sig till förmån för Roger Fredrikssons yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 290/2006. I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson, RP, JanAnders Palmqvist, S, Susanne Lundgren, M, och Kenneth Michaelsson, C. Yrkande Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkar att Arbetsutskottet skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare ( 20). Ledamot JanAnders Palmqvist, S, yrkar att reglementet ändras så att Personalutskottets ledamöter består av Arbetsutskottets ordinarie ledamöter. Ledamot Susanne Lundgren, M, yrkar att ärendet skall återremitteras för att utreda och synliggöra konsekvenserna för kommunen om en eventuell minskning eller utökning av antalet ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott sker. Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar att arbetsutskott består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare samt att personalutskottets ledamöter består av arbetsutskottets ordinarie ledamöter ( 20). Propositionsordning Ordföranden Ingrid Karlsson föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på återremissyrkandet. Därefter ställs proposition på Kommunstyrelsens förslag, Kenneth Michaelsson, C, yrkande och Sune Håkanssons yrkande. Sist ställs proposition på tilläggsyrkandet. Justeras Utdragsbestyrkande

29 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 Kommunfullmäktige KF 238 Proposition 1 Ordföranden Ingrid Karlsson ställer proposition på återremissyrkandet och finner att Kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för återremissyrkandet röstar ja. Den som röstar emot att återremittera ärendet röstar nej. Omröstningsresultat Efter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 33 nej-röster och 16 jaröster. Proposition 2 Ordföranden Ingrid Karlsson ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag, Kenneth Michaelssons yrkande och Sune Håkanssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunfullmäktiges förslag. Proposition 3 Ordföranden Ingrid Karlsson ställer proposition på JanAnders Palmqvists yrkande gällande personalutskottets ledamöter och finner att Kommunfullmäktige bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kommunstyrelsen enligt bilaga 6, med följande justering av texten gällande Personalutskottet. Personalutskottets ledamöter består av Arbetsutskottets ordinarie ledamöter. Reservationer Ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Monia Svensson, C, Ida Johansson, C, Thomas Håkansson, C, Mats Paulsson, C, Kristina Valtersson, C, Boo-Walter Eriksson, M, Roger Fredriksson, M, Susanne Lundgren, M, Lennarth Förberg, M, Liselott Hjortenhammar, M, Kjell GG Johansson, M, Christoffer Stenström, M, Ingrid Burfelt, M, samt tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, M, reserverar sig till förmån för eget yrkande. Exp: Kommunstyrelsen Justeras Utdragsbestyrkande

30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 Kommunfullmäktige KF 239 Dnr Förslag till höjning av förtroendemannaarvoden KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektör Kristiina Kosunen Erikssons förslag till beslut. Förslag till höjning av förtroendemannaarvoden Höjningen av förtroendemannaarvoden brukar följa utfallet i löneöversynsförhandlingarna för kommunens anställda, med ett års förskjutning. För år 2006 är det genomsnittliga utfallet för kommunens anställda 2,75 %. Förslag till beslut Förtroendemannaarvodena höjs med 2,75 % för år Yrkanden Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar att förtroendemannaarvodet höjs med 2,75 % för år 2007, samt att förste vice ordföranden skall ersättas med samma belopp och under samma förutsättningar som andre vice ordföranden. Arvode utgår dock inte till förste vice ordförande där förste vice ordförande har samma partitillhörighet som ordförande. Ledamot Roger Fredriksson, M, yrkar, med instämmande av Kenneth Michaelsson, C, och Susanne Lundgren, att reglerna för förste vice ordföranden ska vara oförändrade. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på förslaget att höja förtroendemannaarvodet. Därefter ställs proposition på förslaget att justera ersättningsreglerna för förste vice ordföranden. Proposition 1 Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på förslaget att höja förtroendemannaarvodet med 2,75 % för år 2007, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på eget yrkande gällande ersättningsregler för förste vice ordföranden mot Roger Fredrikssons yrkande att reglerna ska vara oförändrade, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Justeras Utdragsbestyrkande

31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 Kommunfullmäktige KF 239 Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för ordförandens förslag röstar ja. Den som röstar för Roger Fredrikssons förslag röstar nej. Omröstningsresultat Vid härefter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed bifallit JanAnders Palmqvists yrkande. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar följande. - Förtroendemannaarvodet höjs med 2,75 % för år Ersättningsreglerna för förste vice ordföranden revideras så att förste vice ordföranden erhåller ersättning med samma belopp och under samma förutsättningar som andre vice ordföranden. Arvode utgår dock inte till förste vice ordförande där förste vice ordförande har samma partitillhörighet som ordförande. Reservationer Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Susanne Lundgren och tjänstgörande ersättare Roger Fredriksson, M, reserverar sig till förmån för Roger Fredrikssons yrkande. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 291/2006. I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Ronny Pettersson, V, Nils Ingmar Thorell, FP, Kjell GG Johansson, M, och Kerstin Johansson, FP. Yrkanden Ledamot Kenneth Michaelsson, C, yrkar, med instämmande av Roger Fredriksson, M, avslag på Kommunstyrelsens förslag gällande ersättningsreglerna för förste vice ordföranden. Justeras Utdragsbestyrkande

32 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 Kommunfullmäktige KF 239 Ledamot JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ledamot Sune Håkansson, RP, yrkar att i det fall då ordföranden eller vice ordföranden är opolitisk, skall det extra arvodet inte utgå. Propositionsordning Ordföranden Ingrid Karlsson föreslår följande propositionsordning. Först ställs proposition på Kommunstyrelsens förslag och Kenneth Michaelssons yrkande. Därefter ställs proposition på Sune Håkanssons tilläggsyrkande. Proposition 1 Ordföranden Ingrid Karlsson ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Kenneth Michaelssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som röstar för Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för Kenneth Michaelssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Efter genomförd omröstning avges enligt bilaga till protokollet 26 ja-röster och 23 nejröster. Reservationer Ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Roger Fredriksson, M, Susanne Lundgren, M, Lennarth Förberg, M, Liselott Hjortenhammar, M, Kjell GG Johansson, M, Christoffer Stenström, M, Ingrid Burfelt, M, Kenneth Michaelsson, C, Monia Svensson, C, Ida Johansson, C, Thomas Håkansson, C, Mats Paulsson, C, Kristina Valtersson, C, Sune Håkansson, RP, Willy Persson, RP, Anna Carlbrant, RP, Ola Svensson, RP, Magne Mjåtvedt, SD, Jan Rume, SD, Sylvia Edvinsson, MP, samt tjänstgörande ersättare Rolf Fredriksson, SD, och Lena Karstensson, M, reserverar sig till förmån för egna Kenneth Michaelssons förslag. Proposition 2 Ordföranden Ingrid Karlsson, ställer proposition på Sune Håkanssons tilläggsyrkande gällande arvodet, och finner att Kommunfullmäktige avslår yrkandet. Justeras Utdragsbestyrkande

33 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 Kommunfullmäktige KF 239 Reservationer Ledamöterna Sune Håkansson, RP, Willy Persson, RP, Anna Carlbrant, RP, och Ola Svensson, RP, reserverar sig till förmån för Sune Håkanssons yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar följande. - Förtroendemannaarvodet höjs med 2,75 % för år Ersättningsreglerna för förste vice ordföranden revideras så att förste vice ordföranden erhåller ersättning med samma belopp och under samma förutsättningar som andre vice ordföranden. Arvode utgår dock inte till förste vice ordförande där förste vice ordförande har samma partitillhörighet som ordförande. Exp: Ekonomienheten Kommunstyrelsen Samtliga nämnder och bolag Justeras Utdragsbestyrkande

34 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 Kommunfullmäktige KF 240 Dnr Revisorerna i Vårdförbundet Blekinges förslag till nytt reglemente som efter det antagits skall gälla från KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt reglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge. KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 292/2006. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt reglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge. Exp: Vårdförbundet Blekinge Justeras Utdragsbestyrkande

35 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 Kommunfullmäktige KF 241 Dnr Förslag till investeringsplan från AB Ronneby Industrifastigheter gällande Ronneby Brunn och ARLA angående pågående projekt ARBETSUTSKOTTET AB Ronneby Industrifastigheters VD Dennis Robérteus redovisar pågående projekt avseende Ronneby Brunn och ARLA (omlastningsterminal). I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, M, Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, och Ronny Pettersson, V. Arbetsutskottets beslut Informationen avseende ARLA (omlastningsterminal) noteras till protokollet (ärendet kommer åter att behandlas i samband med ställningstagande till investeringsplan för ABRI). Projektet avseende Ronneby Brunn skall lyftas till kommunstyrelsens sammanträde KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 274/2006. Skrivelse från AB Ronneby Industrifastigheter ordförande Ronny Pettersson och VD Dennis Robérteus angående planerade investeringar på Ronneby Brunn. Planerade investeringar på Ronneby brunn ABRI och arrendatorn Norlandia har sedan en längre tid tillbaka fört diskussioner avseende upprustning och utveckling av hotellanläggningen Ronneby Brunn i syfte att höja standarden generellt men även för att utveckla/anpassa delar av lokalerna för att säkra hotellets attraktionskraft långsiktigt. Diskussionerna har lett fram till att ett omfattande åtgärdsprogram tagits fram och delats upp i följande två etapper: Justeras Utdragsbestyrkande

36 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 Kommunfullmäktige KF 241 Etapp 1 Etapp 2 Gästrumsrenovering gamla hotelldelen inklusive korridorer (122 rum) Renovering/anpassningar av samtliga konferensutrymmen Expansion av SPA samt översyn av samtliga korridorer på Silver Hill Ombyggnation av restaurangen och köket Ombyggnation av entréerna och lobbybaren Översyn av gemensamhetsutrymmen, Teknik och Backoffice Etapp 1 är kostnadsberäknad till 38 miljoner kronor med genomförande under Etapp 2 är kostnadsberäknad till 22 miljoner kronor med genomförande under ABRI:s styrelse har löpande informerats om pågående diskussioner och beslut om genomförande beräknas fattas i samband med ABRI:s styrelsemötet i december (11/12). Enligt direktiv ska bolaget efterhöra kommunfullmäktiges ställningstagande vid större investeringar. För att kunna tillmötesgå hotellarrendatorns önskemål om att kunna påbörja etapp 1 ovan under februari 2007 samt fortsätta med etapp 2 under 2008 vill ABRI härmed inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande över detta åtgärdsprogram. VD för ABRI Dennis Robérteus redogör för förslaget till investeringsbudget för Ronneby brunn. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Ronny Pettersson, V, tjänstgörande ersättare Susanne Östergaard, FP, observerande ersättare Sune Håkansson, RP. Yrkande Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka redovisat förslag till investeringsplan för Ronneby brunn. Propositionsordning Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på eget yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till investeringsplan för Ronneby brunn. Justeras Utdragsbestyrkande

37 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Kommunfullmäktige KF 241 KOMMUNFULLMÄKTIGE Yttrande-beredning Kommunstyrelsen 293/2006. I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och JanAnders Palmqvist, S. Propositionsordning Ordföranden Ingrid Karlsson, S, ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till investeringsplan för Ronneby Brunn enligt bilaga 7. Exp: Ekonomienheten ABRI Justeras Utdragsbestyrkande

38 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 Kommunfullmäktige KF 242 Dnr Utse huvudman till Sparbanksstiftelsen Kronan för ny mandatperiod ARBETSUTSKOTTET Skrivelse från Claes-Göran Swenneby med önskemål om att Ronneby kommun utser ny huvudman till Sparbanksstiftelsen Kronan. Till Kommunerna inom Sparbanksstiftelsen Kronans område Sparbanksstiftelsen Kronan har ändrat reglerna beträffande mandatperiod för huvudmän i stiftelsen. Mandatperioden är nu fyra år fr.o.m Vidare har stiftelsen beslutat om ändrat antal kommunvalda huvudmän. Enligt de nya reglerna skall er kommun utse en huvudman för tiden t.o.m. stiftelsens årsstämma Sålunda emotser vi tacksamt uppgift om vem ni utsett. Uppgiften ska innehålla fullständigt namn, hemadress och personnummer. Vi är även tacksamma för telefonnummer och e-postadress. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande från arbetsutskottet. KOMMUNSTYRELSEN Yttrande-beredning Arbetsutskottet 278/2006. Ordföranden JanAnders Palmqvist, S, redogör för ärendet och uppger att Anders P Pettersson är den person som utsetts från Ronneby kommun som huvudman i Sparbanksstiftelsen Kronan under förra mandatperioden. Justeras Utdragsbestyrkande

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 22.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Kommunfullmäktige 2004-01-29

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Kommunfullmäktige 2004-01-29 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-03-14. med ajournering kl 18.50 19.00 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 19.45, med ajournering kl 18.50 19.00 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s 20-22 Håkan Robertsson, s

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 11.25 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Karl

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Socialnämnden 2000-06-20

Socialnämnden 2000-06-20 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 154 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl 19.00-23.15 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Siv Wetterlöv (m) Hans-Ingvar Jönsson (c) Sten Johansson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE

ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE ARBETSORDNING FÖR REGIONFULLMÄKTIGE I REGION SKÅNE Utöver det som föreskrivs om regionfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. Antalet

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24.

2012-11-22. Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret torsdagen den 22 november 2012 klockan 17.00-18.24. enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 103 Politisk vision och mål 2012-2015... 166 104 Budget 2012... 172 105 Kommunalisering av hemsjukvården... 178 106 Nya motioner... 179 107 Avsägelse... 180 108 Information om rapportering

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Kommunfullmäktige 2006-09-28

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Kommunfullmäktige 2006-09-28 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (81) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00

2009-06-15. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 Sammanträdesprotokoll 1( 6 ) 2009-06-15 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 10.00, 15.00-17.00 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer