Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)"

Transkript

1 Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59

2 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott Yttrande över "En kommunaag för fram tiden (SOU 2015:24) Dm 2015/ Kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut Kommunstyresen antar yttrande som sitt eget och överämnar det ti regenngen. Beskrivning av ärendet Tingsryds kommun har fått remissen "En kommunaag för framtiden" för yttrande. Den av regeringen tisatta utredningen har haft i uppdrag att föreså en modernisering av kommunaagen. Det omfattande utredningsarbetet innehåer en rad försag ti såvä stora som små förändringar. Ett anta nya kapite införs b.a. rörande anstäda och medborgare. Förhåandet ti ED-rätten fö1iydigas och en modernisering vad gäer den kommunaa ansagstavan föresås. Ä ven en agteknisk översyn görs. Utgångspunkter för uppdraget har b.a. varit att kommunaagen även fortsättningsvis ska vara en ramag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Kansichef Garo Lorfak har anayserat de oika försagen och upprättat ett försag ti remissyttrande. Efter arbetsutskottets besut med synpunkter (kommunstyresens arbetsutskott 261, ) har kansichefen reviderat yttrande. Besutsunderag Skrivese från kansichef Garo Lorfak Reviderat remissyttrande över "En kommunaag för framtiden", Justerare M!Jr Otdcagsbestyckande 60

3 Qo;SjQ.:Lb Ivo ~Tingsryds ~kommun T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunedningsförvatningen Garo Lorfak Kommunstyresens arbetsutskott Remissyttrande, En kommunaag för framtiden (SOU 2015:24) Försag ti besut Konununstyresen antar remissyttrandet som sitt eget och överämnar det ti regeringen. Beskrivning av ärendet Kommunen har fått remissen "En kanununahag för framtiden" för yttrande. Den av regeringen tisatta utredningen har haft i uppdrag att föreså en modemisering av kommunaagen. Det omfattande utredningsarbetet innehåer en ång rad försag ti såvä stora som små förändringar. Ett anta nya kapite införs b. a. rörande anstäda och medborgare. Förhåandet ti BU-rätten fortydigas och en modemisering vad gäer den kommunaa ansagstavan föresås. Ä ven en agteknisk översyn görs. Utgångspunkter för uppdraget hm b. a. varit att kommunaagen även fotisättningsvis ska vara en ramag och att utreda en ska utgå från ett medborgat})erspektiv. Undetiecmad har aayserat de oika forsagen och upprättat försag ti remissyttrande. Det föresås att kommmistyresen atar försaget tiremissyttrande som sitt eget samt överämnm det ti regeringen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kansichefen Garo Lorfak Besutsunderag SOU2015:24 SKL:s sanunanstäning över utredningsförsagen Kommunstyresens besut ska skickas ti Santiga nämnder, boag och stifteser "-) ~- /. ~ 0v1~~/ ~ o L fak nsiche ~-- Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon (vx} 61 f ax e-posvhemsida

4 Biaga Ks Au J ~ Ii1~ fid\)\'cw ~aj)rrinnr~rwrrn ( 11) Regeringskansiet Finansdepartementet Remissyttrand/e " En kommunaag för framtiden" Inedning Tingsryds kommun har erhåit remissen En kommunaag för framtiden (SOU 2015:24). Kommunen överämnar härmed sina synpunkter på betänkandet. Kommunen har i sitt yttrande fokuserat på de konkreta försagen i betänkandet och angett sina synpunkter därvid. Kommunens synpunder De dear av utredningsförsaget som synpunkter ämnas på i det föjande är De II - En tydigare och bättre regering av den kommunaa organisationen; De III - EU och den kommunaa nivån; o De IV - Kontro och revision av kommuna verksamhet samt De V - Lagteknisk översyn styresens stäning stärks Kommunen anser att detta generet är ett bra försag. Det stärker styresens ro som. edande organ och poängterar uppsiktsansvaret Risk fim1s dock att nämndernas särstäning som egna myndigheter insuänks när styresen får besutanderätt som rör de1~ as verksamhetsområden. Detta.då myndighetsutövning är ett tämigen kompext begrepp där gränsdragningen är okar. Vissa riktmärken finns, men dessa är ingaunda uttömmande. Överföring av besutsrätt ti styresen från mman nänmd stäer höga krav på eftertanke. Detta för minimera risken att föra över besutsrätt i frågor som visar sig utgöra myndighetsutövning understäda nämnder Kommunen änmar försaget utan närmare synpunkter. Då inga understäda nämnder förekommer i kommunen berörs inte denna av försaget förtydigande av utrymme för bestäar-utförarnämnder Kommunen är positiv ti försaget. Möjigheten ti att fördea arbetsuppgifter mean nämnder enigt en bestäar-utförarorganisation finns redan enigt nuvarande regeverk, dock något otyd igt. Det föresagna förtydigandet härvid är väkommet. Likaså att fumäktige får besuta utförarnämnder inte ska anvisas några mede, då dessa istäet kan erhåa sina ansag från bestäarnämnder. Dock vi kommunen här erinra om att försaget inte verkar ta hänsyn ti bestäar-utförarmodeer som inte är het renodad, Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax (vx) e-posthemsida

5 (11) t.ex. de fa där nämnder endast utför ett begränsat anta tjänster ti bestäare. Det kan vara exempevis att en viss nämndutöver sitt nämnduppdrag har ansvar för okavården i de kommunaa fastigheterna och att enbart denna tjänst bestäs och betaas av övriga nämnder. I ett sådant äge åter det sig inte göras med att mede inte anvisas as, utan möjigen enbmi justeras. Försaget bör såedes formueras om för att omfatta även de bestäar-utförannodeer som har en mer "bandad" form försöksverksamhet med majoritetsstyre Försaget är intressant men berör sannoikt få kommuner (storstadsregioner och kommuner där det inte förekommer ett bocköverskridande samarbete). Försaget i sak ämnas därför utan erinran. Dock har kommunen en de synpunkter vad gäer oppositionens arbetsförutsättningar. I utredningen föresås att information ska äggas ut på en decikerad webbsida enbart för oppositionen att ta de av ännu icke offentiggjort materia för att oppositionen därigenom b.a. ska kunna stmia debatt i media. Detta kan vara ett probem utifrån t. ex. sekretessbestämmeserna, viket också utredningen tar upp. Utredningen diskuterar ett eventuet införande av en särskid sekretessbrytande rege i offentighets- och sekretessagen för att ge oppositionen tigång ti sekretessbeagd information. Detta avfärdas dock b.a. med hänsyn ti att behovet av en sådan bestämmese inte finns pga. att styresen säan behandar sådana individärenden som omfattas av sekretess. Utredningen synes härvid inte ha tagit tiräckig hänsyn ti sekretessprobematiken. Försaget att handingar kan ämnas ut med sekretessförbehå är inte tiräcdigt ångtgående och kan dessutom innebära omfattande merarbete för de tjänstemän som i vmj e enskit fa måste gå genom handingar som omfattas av sekretess och bedöma hur ett utämnande ska hanteras ika.behanding av den egna verksamheten och de privata utförarna. Försaget är positivt. Egentegiverksamhet bör vara underkastad samma principer vad gäer styrning och uppföjning som verksamhet som äggs ut på privata utförare. Det saknas anedning att behanda egna verksamheter och privata utföra oikvärdigt avseende uppföjning och kontro. Medborgarna ska kunna förvänta sig att uppföjningsarbetet bedrivs aktivt gentemot såvä egna verksamheter som sådana verksamheter som bedrivs av privata utförare. Utredningen föresår att det uttryckigen ska framgå av kommunaagen att fumäktige ska anta ett program för må och riktinjer för skötsen av sådan verksamhet som bedrivs i egen regi aternativt av privata utförare samt att antagandet av programmet inte får deegeras ti nämnderna utan ska vara förbehået fumäktige. Kommunen väkomnar en tydighet att fumäktige ska anta ett sådant program. Den senare regeringen avseende att antagandet inte får deegeras ti nämnd ter sig emeertid som överfödig då det tydigt framgår av bestämmesen att det är fumäktige som ska anta programmet direktörens ro och uppgifter Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Det är bra att direktörens ro och uppgift förtydigas samt att det pekas ut att direktören är den edande tjänstemannen band personaen. Detta torde råda bot på den otydighet som synes råda band många kommuner Tingsryds wmmun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax (vx) e-post/hem sida

6 (11) om kommundirektörens uppgifter. Försaget kan i förängningen också underätta en viss gränsdragningsprobematik, då det bir tydigare vem som är chefför tjänstematmaorganisationen och dänned att skijeinjen mean anstäda och fö1iroencevaca bir skarpare. Detta är något som samas i kommunaagen idag deegation Kommunen avstyrker försaget. Försaget rörande att nämnd ska besuta i viken omfattning och i viken fonn deegationsbesut ska anmäas ti nämneen ämnar mycket f de att önska. Det skapar utrymme åt skönsmässiga bedömningar rörande vad som är nödvändigt eer inte och risk finns därmed att hanteringen av deegationsbesut i kommunerna kommer att spreta en he de. Det kan inte nog understrykas at fffie--fsbff: det är respektive nämnd som är sutigt ansvarig för de besut som fattas på deegation. kan en En ordning där nämnden inte meddeas samtiga besut som fattats för dess räming bör dänned starkt ifrågasättas. Dessutom kan en de rättssäkerhetsprobematik uppstå utifrån att enskida ärenden kan bi svåra att bevaka om inte samtiga deegationsbesut anmäs ti nämnden. Införandet av en digita ansagstava öser inte dem1a probematik då det endast är en de av fattade besut som tikännages på denna. Försaget avseende den särskida protokoföringen behöver fö1iydigas. Då detta rör besut som ska tikännages på den kommunaa ansagstavan bör försaget istäet formueras som så att det är i besutet i dess hehet som tikännages, dock med hänsyn taget ti personuppgiftsagstiftningen och sehetessbestämmesema. Vad gäer deegering av besutsrätt ti nämndemas presidier stäer sig kommunen positiv ti detta försag krav på sakighet och opartiskhet samt bisyssor Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget. Hänvisningarna är inte avsedda att vara konkreta bestämmeser utan mer som en uppysning att det finns reger i regeringsfonhen och agen om offentig anstäning som föreshiver att aa som fugör of-.. fentiga förvatningsuppgifter ska iaktta objektivitet, behanda aa ika samt tigodose det amänna intresset av sakighet och opartisd1et i utövandet av offentig verksamhet. Bestä1runesen kan såedes uppevas som överfödig i rent materiet avseende, men kan dock vara värdefu ur ett pedagogiskt perspektiv. 8.1 O -ett särskit kapite om anstäda Kommunen stäer sig devis positiv ti försaget. Försaget är en de av den agtemiska översynen och är en väkommen ändringjämfört med nuvarande kommunaag. Det är viktigt att det ur kommunaagen framgår att kommunen inte enbart består av föiiroendevada, även om det är dessa som har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Kommunen består även av ett anta tjänstemän som ska stå för den professionea yrkeskunskapen och det är viktigt att även detta syniggörs. Det är positivt att aa bestämmeser som rör de anstäda samas på ett stäe, men frågan är om det verkigen behövs ett eget kapite för dessa bestämmeser eer om de hade kunna ingå i ett annat, t.ex. organisationskapitet Tingsryds wmmun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon 64 fax (vx) e-post/hem sida

7 (11) bemanning i boagsstyre ser Kommunen är positiv ti försaget. De kommunaa boagens uppgifter bir atmer kompexa och högre hav på affärsmässighet stäs i dessas verksamhet. I och med detta ökar även behovet av särskid branschkunskap i boagsstyresema. Det är inte säke1i att denna kompetens atid kan hittas band de fö1iroendevada. Det är därför viktigt att fumäktige får möjighet att säkerstäa behovet av branschkunskap i de kommunaa boagens styreser utan hinder av prop01iionea vasätt befogenheter på näringsivsområdet Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget. Hänvisningen är inte avseed att vara en konkret bestämmese utan är närmast att se som en eriman om statsstödsregernas betydese och dessas potentiea effekt på kommunernas befogenheter ett förtyd igande om tjänster av amänt intresse Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget. En hänvisning i kommunaagen förändrar i sig inte rättsäget men kan stärka incitamenten att beakta de möjigheter och begränsningar EV-rätten ger när det som är av amänt intresse. Emee1iid stäer sig kommunen tveksam ti resonemanget kring EU -domstoens eventuea makt att "bestämma käman för een kommunaa kompetensen". Utredningen synes ha uppfattningen att det skue föreigga en risk för "atför stark och oönskad bindning mean kommunaagen och EUF-fördraget om bestämmesen i nuvarande 2 kap. kommunaagen 1 anpassas ti att mer uttryckigt ange att kommunema får tihandahåa tjänster av amänt intresse enigt EV-rätten. Utredningen menar att EV-rätten vid sådana förhåanden får styra begränsningen av een amärua kommunaa kompetensen, utifrån hm denna är definierad i EUFfördraget: Oaktat om man agtekniskt försöker komma runt det ti förmån för en mer nationet utarbetad praxis så är det EV-domstoen som sutigt uttokar EUF-fördraget. Därmed är det ocksåeenpraxis som domstoen utveckar som på ett påfaande sätt påverkar vad som kan vara tjänster av amänt intresse, vare sig dessa är av ekononiisk karaktär eer inte hänsyn ti konkurrensneutraitet Kommunen anser att försaget är otydigt och riskerar att eda ti tokningsavvikeser från gäande konkurrensregeverk Bestämmesen är ett måsättningsstadgande. Utredningen tar upp att det skue i1mebära tomingsprobem om konkurrensneutraitet togs upp som en kommunarättsig principjämte redan gäande. Dock går utredningen inte in på vika tokningsprobem som skue kunna uppstå och stäningstagandet förefaer därför inte genomanayserat A v försaget framgår att kommunerna "ska verka för att uppträda konkurrensneutra t" när de agerar på en marknad. Utifrån att såvä konkunensregema som upphandingsregerna och ED-rätten föreskriver tämigen strikta reger vad gäer det offentigas agerande på marknader där näringsivet vanigtvis verkar eder formueringen ti en otydighet kring vad som gäer utifrån kommunaagens bestämmeser. Ett atemativ om 1 Bestämm.esen uttrycker kommunernas befogenhet att ta hand om angeägenh eter av amänt intresse Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon 65 fax (v JC) e-post/hemsida

8 (11) 1nan nu vi ha med en bestämmese i den nya kommunaagen rörande hur kommunerna ska agera på marknaden hade istäet kmma vara en skarpare formuering av bestämmesen genom att t.ex. ta bmi fmmueringen "verka för att". En skarpare fmmuering av bestämmesen torde vara i inje med hur agstiftningen ser ut på området och är heer inte oförenig med grundäggande kommunaa principer. I de fa där kommunen ska kunna agera som en konemtent på marknaden, fitms reger som styr detta. Huvudregen ska vara att kommunema ska förhåa sig neutraa ti näringsivet och detta ska gäa om inte annat föj er av am1an ag eer författning. Ett måsättningsstadgande såsom föresås i utredningen bir - förutom att vara otydigt- också reativt uddöst i ett sammanhang där övrig agstiftning som regerar området är skarpare formuerat vägedningsfunktion hos upphandingsstödet Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Den kommande upphandingsmyndigheten är sannoikt väämpad för vägedning avseende EU:s statsstödsreger medemskap för juridiska personer som bedriver näringsverksamhet Kommunen invänder mot försaget. Genom försaget utvidgas rätten att begära agighetsprovning ti andra juridiska personer än de som äger fast egendom i kommunen. Kommunen dear härvid den bedömning rörande försaget som framkommit i det särskida yttrande som fogats ti betänkandet? Försaget reser frågor kring vad dessa juridiska personer egentigen kan ha för intressen att bevaka. Utredningen går inte tiräckigt djupt i sitt resonemang och konsekvensanays kring detta försag och det kan därför svårigen motiveras att utöka det kommunaa medemskapet i enighet med försaget :... medemskap för vissa ideea föreningar Kommunen invänder mot försaget. Genom försaget utvidgas rätten att begära agighetsprövning ti ideea föreningar som bedriver näringsverksamhet i kommunen eer om föreningens styrese har sitt säte i kommunen. Kommunen dear även i detta sammaniang den bedömning som framkonm1it i det särskida yttrandet. Inte heer här har utredningen gått tiräckigt djupt i sitt resonemang och konsekvensanays kring detta försag och det kan därför svårigen motiveras att utöka det kommunaa medemskapet i enighet med försaget medemskap för vissa unionsmedborgare Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget. Försaget berör ett itet fåta personer som arbetar för EU:s institutioner i Sverige och därmed inte kan fokbokföras. 2 Särskit yttrande av experterna Heena Linde, Anna Lindström, Barbro Naroskyin och Anna Sandborgh, so u 2015:24 s. 883 Tingsryds kornmun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon 66 fax (vx) '13 00 e-pos/hemsida

9 ~ ( 11) -:::::? större möjighet ti agighetsprövning av budgetbesut Kommunen är tveksam ti försaget. Regeringen har vid ett fe1ia tifåen resonerat kring ämpigheten av att underkasta besut rörande 8 kap. 3 d tredje stycket, 4 tredje och fjärde styckena samt 5 a och 5 b kommunaagen något annat än en begränsad agighetsprövning. I tidigare förarbeten har regeringen framhåit att det är fråga om okaa poitiska bedömningar av vad som är ämpig hantering av den okaa ekonomin. Regeverket rörande de ifrågavarande budgetbesuten är tydiga och får endast frångås om det kan motiveras mycket vä. I utredningen framkommer inte något som för närvarande skue föraneda en ändring i den instäning som hitintis har varit rådande. Dock anser kommunen att regeringen bör föja tiämpningen av regeverket noga och vid behov överväga behovet av en ändrad regering tydigare prövningsgrunder Kommunen har inget att erima mot försaget. Försaget innebär inte någon materie ändring i bestämmeserna utan är att se som språkiga fö1iydiganden skärpning av regerna om verkstäighet Försaget är hedervä1i. Dock anser k01mmmen att probematiken med besut som verkstäs före aga haft och inte rättas efter undamöjande i domsto är av begränsad omfattning och stäer sig frågan om den föresagna uppstramningen av regeverket verkigen är sakigt motiverad. statskontorets undersöming, i vad mån kommuner och andsting inte rättar verkstäda besut som upphävts av domsto vid agighetsprövning, visar att de fa där rättese inte skett trots undamöjande är försvimande få, endast 44 kommunaa besut under en femårsperiod, av totat 423 undamöjda besut under samn1a period? Detta utgör ca 14 % av undamöjda besut och av dessa synes majoritetenröra besut som hade kunnat rättas och inte sådana som avses träffas av den föresagna skärpningen i agstiftningen. 4 Antaet fa där rättese inte görs verkar dessutom minska. 5 Det rör sig såedes smmoikt om en hmidfu besut som kan karruna att omfattas av den föresagna kompetteringen och kommunen stäer sig därför frågande ti om en sådan uppstramning är nödvändig innehået på den kommunaa ansagstavan ska tiih<ännages på intern et Konmmnen stäer sig positiv ti försaget. Det är tydigt att een fysiska ansagstavan har speat ut sin ro. Ur ett tigängighetsperspektiv är detta ett mycket väkommet försag. 3 statskontoret, Verkstäighet och rättese av kommunaa besut, rapport 2012:6 4 a. a. s. 51 ff. Av de 44 besut som avsåg kommun erna (övriga två bes ut avsåg andstingen) rörde 16 fa! besut om anstäning av obehörig ärare, i strid med sko agen och 12 fa ingående av ett civirättsigt avta med någon näringsidkare där kommunen inte kunnat komma ur avtaet. tio fa handade det om formea fe i bes utsprocessen 5 a.a., s. 49. Det konstateras dock att det rör sig om ett så pass itet anta ärenden att det är svårt att skönja en trend Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax (vx) e-post/hemsida

10 (11) annat som ska tikännages på den webbaserade ansagstavan Kommunen stäer sig devis positiv ti försaget. Vad gäer protoko som avser deegationsbesut så har kommunen ovan (avsnitt ) resonerat kring att pubicering på en digita ansagstava inte öser viss probematik med en uppmjukning av anmäningsskydigheten ti nämnd av fattade deegationsbesut Vad gäer besutsprotoko från sammansträden ser kommunen detta som ett positivt och väkommet försag. Kommunen pubicerar redan idag kaeser och protoko från fumäktige och nämnder på kommunens hemsida i den mån pubiceringen inte strider mot offentighets- och sekretessagen samt personuppgiftsagen. Försaget att den webbaserade ansagstavan ska förses med en pe1manent uppysning om hur man i amänhet överkagar ses som bra. Ett sådant förfarande är ett praktiskt sätt att hantera information om hur besut överkagas. Det kan dock finnas en viss risk för "okynnesöverdaganden" när informationen finns så pass tigängig. Det är dock inget som bedöms som ett stoi probem och fördeama med den permanenta infonnationen överväger nackdeama annat som får finnas på ansagstavan Kommunen stäer sig positiv ti försaget och dear utredningens bedömning ansagstavans utformning Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget, mer än att det är viktigt att den digitaa ansagstavan ätt går att urskija på kommunens webbpats, för att på ett enket sätt vara tigängig för medborgama O- en utökad serviceskydighet Kommunen har inget att erima vad gäer försaget. Kommunens medborgarkontor har redan idag datatenninaer som kan användas för att ge medborgare utan egen tigång ti intemet tigång ti en digita ansagstava samt kaeser och protoko ti fumäktige och nämnder edamöterna ska kaas ti sammanträde Kommunen har inga synpunkter på försaget inget krav på kungörese i ortstidning Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Tiräckig spridning av informationen kan uppnås via den webbaserade ansagstavan bevis om ansagsdag ska inte ängre regeras Kommunen stäer sig positiv ti försaget. I och med att innehået på den kommunaa ansagstavan fyttar in i den digitaa värden, där säkerstäande om tikännagivande av Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon 68 fax (vx) e-post/hemsida

11 (11) protoko kan göras på atemativa digitaa sätt, finns inte ängre något behov av regen rörande bevis om ansagsdag tikännagivande av budgetsammanträde i kommunaförbund Kommunen har inga närmare synpunkter på försaget agen om vissa ansag på kommuns ansagstava upphävs Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Utredningen har föresagit att tikännagivanden enigt speciaagstiftning också ska kmma göras på den digitaa ansagstavan. I och med det så har agen om vissa ansag på kommuns ansagstava speat ut sin ro och bör därför upphävas agen om kommunaa indeningsdeegerade ändras Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Ändringen är en naturig konsekvens av försaget att införa en webbaserad ansagstava och de föjdändringar som föjer på detta försag agen om finansie samordning av rehabiiteringsinsatser ändras ommunen stäer sig positiv ti försaget. Ändringen är en naturig konsekvens av försaget att införa en webbaserad ansagstava och de föjdändringar som föjer på detta försag pan- och byggagen ändras Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Ändringen bir en naturig föjd av försaget att införa en webbaserad ansagstava och de föjdändringar som föresås fumäktiges presidium ska upprätta försag ti budget för den kommunaa revisionen Kommunen är positiv ti försaget. Det faer sig naturigt att det är revisionens uppdragsgivare (fumäktige) som också föresår budget för densmmna. Att något av de organ som granskas av revisionen skue göra detta ter sig anmärkningsvärt. Dock vi ko1m1mnen yfta fram att presidiets arbete i detta sammanhang inte kan ses som isoerat från den övriga kommunaa budgetprocessen. Försaget ti budget bör därför tas fram i nära samråd med kommunstyresen, som är den instans som enigt kommunaagen ska upprätta budgetförsag för kommunen de sakkunnigas rätt ska stärkas Kommunen stäer sig tveksam ti försaget. De sadumniga bistår de kommunaa revisorerna. Det ä1; revisorerna som är ansvariga för revisionsberättesen och de underag som den bygger på, även om det är de sadmnniga som i praktiken utför det konkreta granskningsarbetet. Det för därmed för ångt att agmässigt regera in en rätt för de sakkunniga att yttra sig när fumäktige behandar revisionsberättesen. Detta torde snarare vara en fråga som ämpar sig för okaa bedömningar. En rätt för sadumniga att yttra sig kan med förde föras in i t. ex. fumäktiges arbetsordning eer iknande. Tingsryds wmmun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon 69 fax 0477./! (vx) e-post/hem sida

12 (11) ordförande i revisionen utses från minoriteten Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Det är en viktig markering rörande revisionens objektiva oberoende från majoriteten att, i de fa en ordförande utses i revisionen, denne/denna väjs ur den poitiska minoriteten. Detta är praxis i de festa kommuner och andsting redan idag. Kommunen dear också utredningens bedömning att det ska vara f01isatt friviigt att utse ordförande band revisorerna vabarhetshinder för revisorer Kommunen är positiv ti försaget och dear utredningens bedömning härvidag. Den som är edamot eer ersättare i fumäktige eer nämnder kan idag inte utses ti revisor. Det ter sig som en sjävkarhet att det omvända förhåandet också ska gäa processen i fu mäktige Kommunen stäer sig positiv ti försaget. Det är en naturig föjd att fumäktige tar stäning ti eventue amnärming mot årsredovisningen och behandar denna innan stäning tas ti frågan om ann1ärming eer vägrad ansvarsfrihet utifrån den eventuea kritik mot årsredovisningen som revisorerna anfört. Utifrån detta så ska årsredovisningen godkännas först, därefter behandas frågan om ansvarsfrihet. Det omvända förhåandet ter sig främmande möjighet ti fynadsva av revisorer samt begreppsjustering Kommunen stäer sig positiv ti försagen och dear utredningens bedömning en ny kommunaag med tydigare och modernare struktur Konmmnen stäer sig devis positiv ti försaget. Det är braatt nuvarande kommunaiag får en agtemisk och språkig översyn. Kommunen väkomnar också att de anstäda syniggörs mer. Emeeiid går den agtemiska översynen ångt utan att i aa ägen vara tiräckigt vä underbyggd eer motiverad. Härvidag dear kommunen den bedömning som har framförts i det särskida yttrandet rörande den agtekniska översynen. 6 Kommunen anser, iksom experterna i det särskida yttrandet, att bestä1mneser rörande enkare möjigheter ti avtassamverkan borde ha föresagits i betänkandet. Det är oyckigt att utredningen inte har tagit dem1a möjighet, utan istäet hänvisar ti att den inte specifikt fått detta uppdrag från regeringen. A v utredningsdirektiven framgår att utredningen inte är förhindrad att ta upp andra frågor än de som nämns i direktiven om så behövs för att utredningen ska kum1a fugöra sitt uppdrag på ett tifredsstäande sätt (se avsnitt 18.4) rätt att behåa uppdrag trots fytt Kommunen stäer sig positiv ti försaget och dear utredningens bedö1m1ing. 6 Se not 2 ovan Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan12 Tingsryd teefon fax (v x) e-post/hem sida kom m www. tingsryd.se

13 (11) förtroendeuppdragets upphörande Kommunen stäer sig positiv ti försaget och dear utredningens bedömning minimianta för ersättare i styresen Kommunen stäer sig bakom utredningens bedömning och anser att försaget är bra andra än förtroendevada ska få väjas ti en nämndberedning Försaget är hedervärt men uppevs som inte särskit motiverat eer nödvändigt. Frågan synes inte vara något stöne probem i kommunerna, enigt utredningen sjäv. Att agstifta om det synes att föra för ångt kommunaförbundens förbundsordningar Konmmnen har inga närmare synpunkter på försaget bättre insyn in årsredovisningen och i budgetförsaget Kmmmmen har inga närmare synpunkter på försaget. Försaget är i enighet med den förbättrade tigängigheten som bir resutatet av ett införande av en webbaserad ansagstava. Försaget itmebär inte någon stöne förändring i sakjämfört med nuvarande rege verk vissa borgarrådsbestämmeser ska finnas kvar Konnnunen stäer sig frågande ti försaget. Utredningen resonerar utförigt kring försaget. Mået är att komma ifrån sänegeringen för Stocd1oms kommun. Dock bibehås en de speciareger ändå, för att Stocffioms kommun ska kunna behåa nuvarande arbetssätt. Försaget iriebär att ytterigare en benämning förs in i den kommuna.-. poitiska begreppsvärden. Kommunen stäer sig frågande ti syftet med denna ändring. Måhända hade det varit bättre att behåa nuvarande särregering oförändrad eer ta bort den het. Rätten för förtroendevada som inte är edamöter i fumäktige att stäa försag samt yttra sig kan, istäet för att regeras i en egen bestämmese, omfattas av bestämmesen i nuvarande 5 kap. 21 kommunaagen 7, att fumäktige får bestämma att andra än edamöter ska rätt att deta i överäggningar men inte besut. Det torde såedes vara upp ti respektive fumäktige att i arbetsordning eer motsvarande bestämma detta. Det samas skä - am1at än för att upprätthåa speciaregeringen för Stocmoms konmmn - att införa den föresagna bestämmesen. Då det inte firu1s något som tyder på att stockhams konnnun konm1er att förändra nuvarande arbetssätt så räcker det gott och vä att eventue försags- och yttranderätt i fumäktige för andra än edamöter kan regeras via arbetsordning eer iknande. 7 Motsvarande bestämmese återfinns i 5 kap. 41 i den nu föresagna kommunaagen Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax (vx) e-post/hem sida wmm

14 (11) antaet fumäktigeedamöter i Stockhoms kommun Ko~nmunen har inga synpunkter på försaget. Någon ändring i sak är inte avsedd justering av terminoogin i agen Kommunen stäer sig positiv ti försaget och dear utredningens bedömning. Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress teefon fax Torggatan (vx) Tingsryd 72 e-post/hem sida

15 Ärende nr 10 Loka Iförs ö r j n i ngsstrategi för Tingsryds kommun 73

16 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (12) 260 Lomförsörjningsstrategi fö r Tingsryds kommun Dm 2013/ Kommunstyresens arbetsutskotts besut Försag ti Lokaförsäjningsstrategi ämnas vidare ti kommunstyresen för handäggning. Beskrivning av ärendet Centraa chefsgruppen har godkänt framtagen Lokaförsäjningsstrategi för Tingsryds kommun. Lokaförsäjningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för okaförsäjning samt ansvarsfördening och organisation. Tingsryds kommuns okainnehav ska utveckas på ett sådant sätt att det stöder kommunens ångsiktigt håbara utvecking utifrån sociaa, ekonomiska och mijömässiga aspekter.. Lokaförsäjningsstrategin gäer för hea kommunorganisationen, såvä kommunaa styreser och nämnder som kommunaa boag/stifteser i tiämpiga dear. strategin omfattar även verksamhet i hyrda okaer. Kommunfumäktige återremitterade ärendet ti kommunstyresen (KF 105, ) för ett förtydigande av vad begreppet "besutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördening och organisation. Centraa chefsgruppen har därefter godkänt revidering med anedning av fumäktiges återremiss. Kommunchef Laia J eppsson föredrar ärendet. Besutsunderag Skrivese från chefför utveckingsavdeningen Eva Pamer, Lokaförsäjningsstrategi Kommunstyresens arbetsutskott 386, Kommunstyresens arbetsutskott 192, K01mnunstyresen 145, Kommunfumäktige 105, Justerare ;r Otdmgsbestyrkande 74

17 ; -o Biaga Ks Au ~/J / y go O ( {) -----,'Jr u.j Dokumenttyp Dokumentansvarig Faststäd L-: // n =ffi~ ]f y\.w strategi Kommunedningsförvatningen Kommunfumäktige -;// (/' i0..<idtffimrn1iiid Version Senast reviderad Diarienummer X/XX rr rr~ rnj~nj ss rra~egö förr ~ rnj try n Antagen av kommunfu mäktige [datum och nr] 75

18 Syfte Tingsryds kommuns okainnehav ska utveckas på ett sådant sätt att det stöder kommunens ångsiktigt håbara utvecking utifrån sociaa, ekonomiska och mijömässiga aspekter. Omfattning Lokaförsäjningsstrategin gäer för hea kommunorganisationen, såvä konmmnaa styreser och nämnder som kommunaa boag/stifteser i tiämpiga dear. Strategin omfattar även verksamhet i hyrda okaer. Kommunövergripande må o Kommunens okabestånd ska vara dimensionerat och utformat efter verksamheternas behov samt effektivt använt och väskött. o o Kommunen ska tigodose verksamheternas behov av ändamåseniga och kvaitetsmässigt bra okaer tiångsictigt ägsta möjiga kostnader. Koncernnyttan ska vara styrande. Koncenmytta innebär att kommunens övergripande intresse sätts högre än enskid förvatnings, koncernföretags eer verksamhets intresse. strategier för okaförsörjning o Kommunen ska koncentrera sitt ägande och förvatande ti de okaer och byggnader som används för kommuna verksamhet utifrån ett ångsiktigt behov samt ti de fastigheter som bedöms vara av strategisk betydese. strategiska prioriteringar o Minskaytor och kostnaderför kommunens verksamhetsokaer med 5-10 procent för att håbart hantera fastighetsunderhå och framtida investeringar. o Verksamheternas önskemå utifi ån okabehov, geografi etc. är understäda behovet av minskade okakostnader. o Kommunens fastighetsinvesteringar ska motiveras utifrån kommunens ångsiktiga oka behov. Kommunen ska bygga energi- och resurssnåt och erbjuda en god inomhusmij ö. Moderna och håbara byggmetoder ska atid prövas mot kostnadsuncerag. strategiska prioriteringar o Energibesparingsåtgärder ochfastighetsunderhå är prioriterade områden under denna mandatperiod. Fastighetsunderhå ska paneras på en permanent basis ti en tifredstäande och ångsiktigt håbar nivå. o Vid eventuet behov av nybyggnation av verksamhetsokaer, inkusive boende, skaförutom byggnation i egen regi atid ett byggnadsaternativ med extern aktör prövas. 76

19 [~ o Kommunen ska eftersträva baans mean tigång och efterfrågan. Kommunen ska genom en tydigt och effektiv okaförsäjningsprocess ständigt söka ösningar som optimerar nyttjandegrad av och kostnader för kommunens okaer. o Kommunen ska ha en god panering och ett bra instrument för okaförsäjningen på både kort och ång sikt. o Kommunens verksamheter ska i första hand hyra egna befintiga okaer. Nämnderna äger ej rätt att på egen hand hyra externa okaer. o Kommunen ska sträva efter att hyra ut ediga okaer. s trategiska prioriteringar o Skapande av fer bostäder är ett prioriterat område. Prövning ska göras om ämpiga fastigheter at. ediga okaer kan omvandas ti bostäder. o Fastigheter, okaer och byggnader som på ång sikt inte behövs eer bedöms vara av strategisk betydese avyttras, rivs eer paceras i mapåse. o Kommunen ska ha ett internhyressystem, i viket förvatningar hyr aa sina verksamhetsokaer från samhäsbyggnacsförvatningen. strategiska prioriteringar o Kommunens internhyressystem, ska skctpa incitamentför verksamheterna att optimera okaanvändandet och säga upp överfödiga okaer. o De kommunaa boagens ägardirektiv ska synkroniseras med okaförsäjningsstrategin i frågor gäande fastighetsi1mehav, investeringar och fastighetsförvatning. Organisation Kommunfumäktige faststäer den kommunövergripande okaförsörjningsstrategin, viken ska revideras vmje mandatperiod. Enigt Tingsrycs k01mnuns regemente för konmmnstyrese och nämnder "ansvarar kommunstyresen för kommunövergripande poitiska avvägningar mean behov och resurser med stöd av bästa möjiga besutsunderag". Kommunstyresen har såedes, genom konummedningsförvatningen, ett samordningsansvar för kommunens totaa okajörsö1jning. Kommunedningsförvatningen ska på kort och ång sikt eda och samordna een kommunövergripande okaförsäjningen koppad ti verksamhetspanering/utvecking, uppsatta må och demografiska förändringar. Detta sker genom en arbetsgrupp, kaad LokaförsöJjningsgruppen, viken består av tjänstemän med ansvar för okaförsäjningsfrågor på respektive förvatning. Lokaförsäjningsgruppen eds av en fastighetsstrateg. Sam.häHsbyggnadsförvatningen ansvarar för att tihandahåa ändamåseniga okaer ti kommunens oika verksamheter utifrån faststäda paner och behov. 77

20 Samhäsbyggnadsförvatningen ska upprätthåa och utvecka kommunens tekniska och ekonomiska bestäarkompetens inom området byggnation och förvatning av kommunaa fastigheter. (O :# Respektive nämnd ansvarar för verksamhetspaneringen inom sitt ansvarsområde på kort och ång sikt, viket innefattar demografiska bedömningar, verksamhetens efterfrågan och utvecking samt brukarkrav. Utifrån förändringar i omvärden ska respektive nämnd identifiera egna okabehov samt initiera dessa okaprojekt ti Lokaförsörjningsgruppen. Respektive förvatning utser en okasamordnare som ingår i cem1a arbetsgrupp. 78

21 Biaga /0 ~ Arbetsordning Lokaförsäjningsgruppen ansvarar för ärendehantering, besutsunderag, okaförsörjningspan och uppföjning. När ett okabehov anmäs ti Lokaförsö1jningsgruppen, ska behovet utredas och konsekvensbeskrivas utifrån ett kommunövergripande perspektiv samt vägas gentemot ediga okaer i kommunens interna bestånd, aternativt externa okaer. Färdigt försag ämnas ti ett okaförsäjningsutskott under centraa chefsgruppen, viket kan fatta besut om hyresavta. Avser försaget köp eer försäjning av okaämnas försaget vidare ti poitisk behanding i enighet med kommunens ceegationsordning. -- i Nämnd/Förvatning ; Nä~ -nd/förv-~ t~ing -~ / Nämnd/Förvat~i-ng VP - Identifiering av i VP - Identifiering av!! VP - Identifiering av okabehov 1 okabehov i i okabehov r r r Lokaförsörjningsgrupp Matchar behov mot ediga okaer (interna/externa), beskriver konsekvenser, bereder försag --- j Ii Lokaförsörjningsutskott-Centraa Chefsgruppen (CCG) Hyra intern/extern oka: CCG besutar --- j ~=====================-~ i i i i, Köp/Försäjning av oka: : CCG ämnar försag ti poitisk behanding ; -- i ~~-============-===- ======= ' 79

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 ;o ~ Komm1tmfumäkHge JLok.aHför söjrj mti gs i[jrainegn for 'fnmtg ryd! Jk.ommtmt Dnr 2013/ Kommmu:fuimäktiges besutt Kommunfumäktige återremitterar ärendet ti kommunstyresen för ett förtydigande av vad begreppet "besutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördening och organisation. Beskrivning av ä:rendet Centraa chefsgruppen har godkänt framtagen Lokaförsäjningsstrategi för Tingsryds kommun. Lokaförsäjningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för okaförsäjning samt ansvarsfördening och organisation. Tingsryds kommuns okainnehav ska utvecdas på ett sådant sätt att det stöder kommunens ångsiktigt håbara utvecding utifrån sociaa, ekonomiska och mijömässiga aspekter. Lokaförsörjningsstrategin gäer för hea kommunorganisationen, såvä kommunaa styreser och nämnder som kommunaa boag/stifteser i tiämpiga dear. strategin omfattar även verksamhet i hyrda okaer. Besutsunderag Skrivese från chef för utveckingsavdeningen Eva Pamer, Lokaförsäjningsstrategi Kommunstyresens arbetsutskott 386, Kommunstyresens arbetsutskott 192, Kommunstyresen 145, Försag ti besut på sammanträdet Mikae Jeansson (S) yrkar att sammanträdet ajourneras. Sammanträdet ajourneras och återupptas. Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar om åten emiss ti kommunstyresen för ett förtydigande av vad begreppet "besutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördening och organisation. Justerare --, f ;;j}/;j rvvj 80 Utdragsbestyr<ande

23 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 jo ~ Kommunfumäktige ~ 105 forts. 2013/ Mikae Jeansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Besutsgång Ordförande stäer Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande mot Mikae Jeanssons (S) yrkande och finner att fumäktige besutar i enighet med Mikae Jeanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunfumäktige godkänner föjande propositionsordning. Ja-röst för bifa ti Mikae Jeanssons (S) yrkande. Nej-rös{för bifa ti Britt-Louise Bemdtssons (C) yrkande. Med 13 nej-röster mot 24 ja-röster besutar kommunfumäktige om åtenemiss ti kommunstyresen för ett förtydigande av vad begreppet "besutsrätt" betyder under avsnittet Ansvarsfördening och organisation. Besutet skickas ti Kommunstyresen usterare J tj' L'/ v 81

24 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunednings förvatningen ;o; Jj '-/8 6 o t f 1(1) JO / Eva Pa mer Ti Kommunstyresens arbetsutskott okaförrsörj ningsstrategi för Tingsryds kommun Försag ti besut. K.mmmmfumäktige faststäer Lokaförsäjningsstrategi för Tingsryds kommun 2. Lokaförsäjningsstrategin ska revideras vmje mandatperiod. Beskrivning av ärendet Lokaförsäjningsstrategin anger kommunens strategiska prioriteringar för okaförsöjning samt ansvarsfördening och organisation. Tingsryds kommuns okainnehav ska utveckas på ett sådant sätt att det stöder kommunens ångsiktigt håbara utvecking utifrån sociaa, ekonomiska och mijömässiga aspekter. Lokaförsö1jningsstrategin gäer för hea kommunorganisationen, såvä kommunaa styreser och nämnder som kommunaa boag/stifteser i tiämpiga dear. Strategin omfattar även verksamhet i hyrda okaer. Ärendets beredning Ärendet är berett av kommunedningsförvatningen i samråd med okaförsöjningsgruppen samt är föredragen för och godkänd av centraa chefsgruppen. Besutsunderag Tingsryds kommuns regemente. Nämndens/styresens besut ska skickas ti Samhäsbyggnadsnämnd och förvatning Socianämnd och förvatning Barn- och utbidningsnämnd och förvatning Kommunedningsförvatningen Lokaförsö1jningsgruppen Kommunens boag och stifteser Eva Pamer Utveckingschef 1 ingsryds kommun Box Ti ngsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax (vx) e-post/hem sida

25 O ~ ~ 1Irrng rycd] ~ Jk([Jm1ffimmnm, Kommunstyresens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Au 386 Dm 2013/ Utredning u.ppdr ag; JB'ram tagam~e av okauör ö:rjning pam. Kommunstyresens ordförande Patrick Ståhgren (M) redogör för behovet av en okaförsörjningspan. Be ut uncerag Lokaförsö1jningspan, kommunchef Laia J eppsson, Besut Kommunstyresens arbetsutskott besutar att ge konununedningsförvatningen i uppdrag att utarbeta ett försag ti okaförsö1jningspan för Tingsryds konm1un. Exp: KommunchefLaia Jeppss on Justerande -;<?;:,:::~? t --- Utdragsbestyrkande ~ 2 8

26 Biaga Ks Au of /, ~ 1riircng Jry<d / ~) Ik<LDirmtnif.ii(] K ommunednings-.förvatningen Laia Jeppsson (1) v' Ti Kommunstyresens arbetsutskott o~a fö rsö"jningspan Bat{gJr!.nd och ärendebeskrivning Lokaförsäjningspanering ska bidraga ti att på en god okahushåning m ed ändam åseniga okaösningar för verksamhetens behov. Den strategiska okaförsö1jningspanen bedömer det ångsiktiga behovet av patser och okaer för de kommunat finansierade verksamheterna i kommunen. Lokaförsö1jningspanen ska användas som ett paneringsverktyg och vara styrande av kommunens uppdragskontor vid bestäning av okaer Försa g ti besut Kommunstyresens arbetsutskott uppdrar åt kommunedningsförvatningen att ta fram en okaförsörjningspan Underteckna med: Laia J eppsson. Kommunchef /t;:z v. ~ besöksadress Torggatan i2 Tingsryd teefon fax e-post/hemsida (vx) kom in gsryd.se www. tingsryd.se

27 Ärende nr 11 Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från kommunstyresen ti samhäsbyggnadsnämnden 85

28 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyresens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26)!J ~ 275 ÖverfOring av tjänst och arbetsuppgifter från kommunstyresen ti samhäsbyggnadsnämnden Dm 2015/ Kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Kommunstyresen fyttar över ansvar för vattenfrågor, infrastrukturoch koektivtrafikfrågor ti samhäsbyggnadsnämnden. 2. Finansiering sker genom att motsvarande 0,5 årstjänst överfyttas från kommunstyresen ti samhäsbyggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Vattenfrågor som rör b.a. vattemåd och vissa vattenvårdsförbund har egat på kommunedningsförvatningen. Så har även vissa frågor gäande infrastruktur hanterats, t.ex. frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor igger närmare samhäsbyggnadsnämnden och bör därfor enigt ett försag föras över ti samhäsbyggnadsnämnden. Förutsättningen från nämndens sida är att pengar motsvarande en havtidstjänst fyttas över ti nämnden. Besutsunderag Samhäsbyggnadsnämnden 133, Skrivese från samhäsbyggnadschef Jonas Weidenmark, Skrivese från kommunchef Laia Jeppsson, Justerare Utdragsbestyrkande 86

29 \\ ~ Biaga Ks Au ~ 1rirng rry<r! ~ k~ld:ra.mmmwnm Samhäsbyggnadsnämnden Qotrjv<t~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (36) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 133 Dnr: Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLJF ti SBJF Samhäsbyggnadsnämndens besut 1. Samhäsbyggnadsnämnden stäer sig positiv ti att arbetsuppgifter som vattenfrågor och utredningsfrågor fyttas över från kommunedningsförvatningen ti samhäsbyggnadsförvatningen. 2. Förutsättningen är att det samtidigt ti samhäsbyggnadsnämnden förs över pengar motsvarande en havtidstjänst. Beskrivning av ärendet Vartefrågor som rör b a vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har egat på kommunedningsförvatningen. Så har även vissa frågor avseende in:fi;astructur. hanterats. T ex frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor igger näm1ate samhäsbyggnadsförvatningens område därför bör det hanteras där. Fät att kara av ökad beastning måste pengar motsvarande en havtidtjänst föras över ti samhäs byggnadsförvatningen. Pacering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit spittrade och det behövs en tydighet var de ska hanteras. Besutet imebär att konununen får en tydigare hantering och dänned också en snabbare hantering. Ärendets beredning Besutet om överfyttning tas av kommunstytesen. Inför konununstyresens besut behövs ett yttrande från samhäsbyggnadsutskottet som ska ta emot tjänsten och atbetsuppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan besutet tas i KSAU. Besutet kommer att tas i kommunstyresen under augusti ti september. Justerare c!1-1-1 ~ 87

30 ~ f]]bmg rtyd ~ 1k((})mm1umn Samhäsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (36) 2015~08-25 / ~ 33forts Besutsunderag Skrivese från samhäsbyggnadschef Jonas Weidenmark, Samhäsbyggnadsutskottet , 114. Besutet skickas ti Kommunstyresen Ordförande SBN Car-Henrik Henmam (M) Kommunchef Laia J eppsson Samhäsbyggnadschef Jonas Weidemnark Samhäsbyggnadskamrer Caisa Leo-Mamberg Justerare chr-t 88 Utdrags bestyrkande

31 ~e T:in.g Iryd 8., kommun Samhäsbyggnadsförvatningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum ( ) 1 (1) ).-::;:7 Samhäsbyggnadsutskottet Överföring av tjänst och arbetsuppgifter från KLF ti SBF Försag ti besut Samhäsbyggnadsutskottet stäer sig positiva ti att arbetsuppgifter som rör vatten frågor och utredningsfrågor fyttas över från kommunedningsförvatningen ti samhäsbyggnadsförvatningen. Förutsättningen är att det samtidigt förs över pengar motsvarande en havtidtjänst ti samhäs byggnadsnämnden. Sammanfattning Vattenfrågor som rör ba vattenråd, och vissa vattenvårdsförbund har egat på kommunedningsförvatningen. Så har även vissa frågor avseende infrastruktur hanterats. T ex frågor avseende riksvägarna. Dessa frågor igger närmare samhäsbyggnadsförvatningens område därför bör det hanteras där. För att dara av ökad beastning måste pengar motsvarande en havtidtjänst förs över ti samhäsbyggnadsförvatningen. Beskrivning av ärendet Pacering av frågorna avseende vatten och infrastruktur har varit spittrade och det behövs en tydighet var de ska hanteras. Besutet innebär att kommunen får eri tydigare hantering och dätmed också en snabbare hantering. Ärendets beredning Besutet om överfyttning tas av kommunstyresen. Inför kommunstyresens besut behövs ett yttrande från samhäsbyggnadsutskottet som ska ta emottjänsten och arbets-. uppgifterna. Nämnden hinner inte göra något yttrande innan besutet tas i KSAU. Besutsunderag Besutet kommer att tas i kommunstyresen under augusti ti september. Det finns inget annat underag än detta dokument. Nämndens/styresens besut ska skickas ti Kommunstyresen Car-Henrik Henmam Laia J eppsson J onas Weidenmark Caisa Leo-Mamberg J onas W e idenmark Samhäs byggnadschef Tingsryds!<ommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 1 O Tingsryd teefon fax (vx) e-posuhemsida www. tingsryd.se

32 90

33 Ärende nr 12 Panavta gäande detajpan för fastigheten Sånnahut 2:3 Tingsryds kommun Medverkar gör även Kurrebostiftesens styrese och samhäsbyggnadsnämndens presidium 91

34 ~Tmgsryds ~kommun r Kommunstyresens arbetsutskott 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) Panavta gäande detajpan för fastigheten Sånnahut 2:3 Tingsryds kommun Dnr 2015/ Kommunstyresens arbetsutskotts besut Kommunstyresens arbetsutskott överämnar ärendet för besut i kommunstyresen. Beskrivning av ärendet Samhäsbyggnadsnämnden har gett bygg- och mijöavdeningen ett uppdrag att ta fram områdesbestämmeser för fastigheten Sånnahut 2:3 Tingsryds kommun (Kurre bo). Ansökan om panuppdrag görs för att möjiggöra skydd, utvecking och försäjning av den kommunat ägda fastigheten. På fastigheten drivs idag en ide- och visningsträdgård av Kunebostiftesen där även företaget Neson bidrar med åriga beopp. Bygg- och mijöchef Anette Andersson föredrar ärendet vid arbetsutskottets sammanträde. Hon informerar om att en detajpan kommer att göras på fastigheten eftersom det finns försag om byggrätter. Besutsunderag Panavta gäande detajpan för fastigheten Sånnahut 2:3 Tingsryds kommun Samhäsbyggnadsnämnden 128, Justerare Utdragsbestyrkande 92

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Stöd & Process 2015-09-03 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:220 Solveig.Juselius@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remissen om kommunallagen - En kommunallag för

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/

En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/ Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden - SOU 2015:24 (dnr Fi2015/1581) Dnr KS15/123-100 Ekerö kommuns synpunkter Inledning Ekerö kommun är generellt sett positiv till förslaget

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92 Kaese Föredragningsista (5) 2015-08-28 Sammanträde Kommunfumäktige Pats och tid Bohusäns museum, k. 17:30 onsdagen den 09 september 2015 Ordförande sekreterare Af Giberg Annica Åberg Föredragningsista

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

';"...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä

';...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä 3 KARLSHAMN ';"...tg, 1.w..c,;:.1- x '. W E] T 'V, r Dnr: 2013/1952 Å far-z.. Ä 2015-12-21 Detajpan för fastigheterna Mörrum 67:74 och de av 67:1 m.fi. (Hörayckan) Mörrum-Eehom, Karshamns kommun, Bekinge

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

En kommunallag för framtiden

En kommunallag för framtiden En kommunallag för framtiden Lund 2 december 2015 Anna Sandborgh Anna.s@publicpartner.se 070/5494311 Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm www.publicpartner.se Utredningen En kommunallag för framtiden

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

8. Utökad borgensram for checkräkningskredit for Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

8. Utökad borgensram for checkräkningskredit for Tingsryds Utveckling och Fastighets AB KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 18.30 Plats Folkets Hus, Konga l. Upprop 2. Val av justerare (Justering äger

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Sam manträdesprotokoll. !Äldreomsorgs nämnden

Sam manträdesprotokoll. !Äldreomsorgs nämnden - södertäje kommun Sam manträdesprotoko Ädreomsorgsnämnden (15) Tid och pats Ledamöter '!Onsdagen den 27 augusti 20 14 Kerstin Pettersson (V), ordf. I Lars Johnsson (S) k.5.30-17.20, Symfonin, Södertäje

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-10-08 Dnr 1501464. Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

YTTRANDE. Datum 2015-10-08 Dnr 1501464. Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-10-08 Dnr 1501464 1 (6) Remiss. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har beretts möjligheter

Läs mer

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon DOM VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mijödemstoen 2010-12-13 meddead i Vänersborg Må nr M 3260-10 '1 Sid (2) KLAGANDE M.K MOTPART Mijönämnden i Göteborgs Stad Kar Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl<an 18.30- för behandling av följande ärenden:

Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 klocl<an 18.30- för behandling av följande ärenden: Kommunfumäktige Kaese/Kungörese 2015-05-12 ÅSTORP Kommunfumäktige sammanträder på Kuturhuset Björnen måndag den 25 maj 2015 koc

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Svar på remiss En kommunallag för framtiden

Svar på remiss En kommunallag för framtiden 1(5) Kommunstyrelsen Svar på remiss En kommunallag för framtiden Ärendet Utredningen En kommunallag för framtiden har överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2015:24) den 23 mars 2015. Betänkandet utgör en

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

6. Inbetalning av särskild medlemsinsats år 2016 till Kommuninvest Dnr 2016/

6. Inbetalning av särskild medlemsinsats år 2016 till Kommuninvest Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfumäktige 11 (50) 2016-09-26 Kf Ks 277 6. Inbetaning av särskid medemsinsats år 2016 ti Kommuninvest Dnr 2016/242-049 I skrivese 23 maj 2016 stäer Kommuninvest förfrågan om

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-21

KALLELSE. Datum 2015-05-21 KALLELSE Datum 2015-05-21 Sida 1(2) Sociaförvatningen Heena Karsson Socianämnden kaas härmed ti sammanträde torsdagen den 04 juni 2015 k. 13:00 på sociakontoret i Lenhovda för att behanda föjande ärenden:

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer