Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18."

Transkript

1 Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige Tid: Onsdagen den 6 november, k Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer: k Gruppmöte Sverigedemokraterna: k Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Va av justerare 3. Kungörese/föredragningsista 4. Avsägeser och va 5. Svar på motion om införandet av icke bistånds- KS 2012/130 bedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara 6. Svar på motion om arbetskäder för persona KS 2012/131 inom vård och omsorg samt förskoan 7. Svar på motion angående bifritt Trosa centrum KS 2013/58 8. Deårsboksut/ heårsprognos per 31 augusti KS 2013/ Ny detajpan för Södra Husby 5:34 m.f., KS 2013/117 Vagnhärad 10. Ny detajpan för Trosaundsberget 1 m.f, Trosa KS 2013/ Redovisning av obesvarade motioner KS 2013/53

2 12. Frågor 13. Svar på interpeation gäande Lärarförbundets KS 2013/104 ranking ästa skokommun 2013 Från in Insuander Hjem (S ti humanistiska nämndens ordförande Heena Koch (M 14. Svar på interpeation gäande Stensundsvägen KS 2013/121 och änsväg 218 Från Per Insuander (S ti kommunstyresens ordförande Danie Portnoff (M 15. Anmäan av inkomna motioner 16. Anmäan av icke verkstäda gynnande bistånds- KS 2013/7 besut enigt sociatjänstagen och ag om stöd och service ti vissa funktionshindrade (LSS 17. Övriga anmäningsärenden KS 2013/2 Inger Avinger ordförande akob taat sekreterare

3

4 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/130 Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 8

5 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 97 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar bifa ti motionen. Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reserverar sig mot besutet. Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från kansichef akob taat Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer- Höjer (TR anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 9

6 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. 1

7 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Skä för det föresagna besutet De tjänster som motionärerna efterfrågar tihandahås idag av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT- avdrag. n kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar att bi en ineffektiv ösning som samtidigt konkurrerar med de aktörer som redan finns på marknaden. Undertecknad anser därför att fumäktige bör avså motionen och att kommunen bör fokusera på att informera de som önskar serviceinsatser om hur de kan gå tiväga. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

8 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret akob taat Te Fax Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. akgrund Trosa kommun arbetar kontinuerigt med att förbättra tryggheten och omsorgen om kommunens ädre. Som ett ed i detta arbete har kommunen band annat genomfört en omfattande satsning på förebyggande åtgärder och rehabiitering i hemmet. Kommunen har även genomfört ett anta informationsinsatser, däriband en vård- och omsorgsdag, som syftat ti att uppysa amänheten om de insatser som de kommunaa och privata vårdgivarna kan bistå med. 1 Försaget om att erbjuda icke biståndsbedömda serviceinsatser i form av tjänsten Fixar-Mate har tidigare väckts av kommunens pensionärsråd och behandats av förvatningen (tjänsteskrivese samt av kommunstyresens ordförande (skrivese Kommunen noterar även en minskning av antaet faoyckor mean åren 2011 och 2012.

9 Skä för det föresagna besutet Förvatningen vidhåer den bedömning man tidigare gjort i ärendet och menar att de tjänster som motionärerna efterfrågar redan tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder idag serviceinsatser både ti de personer som genom biståndsbesut är berättigade ti hemtjänst men också ti de som inte har hemtjänst. Personer som inte har hemtjänst kan mot en kostnad bestäa tjänsterna enigt företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT-avdrag. 2 Kommuner som har vat att ha servicetjänster i kommuna regi har fera gånger möts av en varierad och åg efterfrågan på dessa tjänster. and några exempe kan nämnas Finspångs kommun (ca invånare som har i genomsnitt ca 3 ärenden per vecka, Köpings kommun (ca invånare som har ca 2 ärenden per vecka och Saems kommun (ca invånare som har ca 0,5 ärenden per vecka. Liknande tendenser ser vi även i Trosa kommun där efterfrågan på utökade serviceinsatser är åg hos personer som är berättigade ti hemtjänst. n kommuna tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar såedes att mötas av en åg efterfrågan och samtidigt konkurrera med de privata utförare i kommunen som redan tihandahåer dessa insatser. För att på bästa sätt stödja medborgare som har behov av extra serviceinsatser bör kommunen därför istäet fokusera på att informera om hur man får tigång ti de tjänster som redan finns. Genom insatser från kommunens demenssamordnare och anhörigkonsuent kan kommunen även ge amänheten information, tips och råd kring hur man kan söka stöd åt anhöriga för dessa ändamå. ohan Sandund Kommunchef akob taat Kansichef iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, RUT-avdraget infördes 2007 och har sedan dess utökats ti att omfatta at fer tjänster. nigt uppgifter från Statistiska centrabyrån (SC ökar antaet personer som använder sig av RUT-avdrag och gruppen 75 år och ädre utgör dessutom den grupp där störst ande personer gör avdrag.

10

11

12 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/131 Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 10

13 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 98 Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reservera sig, med nedan angiven anteckning, mot besutet: Sociademokraterna har i sin budget sedan 2012 pekat på behovet av arbetskäder ti personaen inom vård och omsorgsyrkena. I förvatningens svar tas frågan om arbetskäder ti förskoans medarbetare upp som en fortsatt diskussionspunkt. Även frågan om möjigheten ti att bibehåa arbetskäder hänskjuts ti budgetberedningen inför Sociademokraterna yrkar därför att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från personachef Torbjörn Unnebäck Motion från Tommy Setzman (S anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 11

14 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. 1

15 Skä för det föresagna besutet Genom att tihandahåa arbetskädet för primärt persona inom vård och omsorg kan kommunen bidra ti en förbättrad arbetsmijö och en ökad sanitet inom dessa verksamheter. Undertecknad ser därför positivt på försaget och anser att motionen bör bifaas enigt ovan. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

16 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Te Fax Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. akgrund Förvatningen dear motionärens uppfattning om att kommunen i större utsträckning bör tihandahåa arbetskäder för persona som arbetar inom utsatta verksamhetsområden. Inom vård och omsorg finns ett ständigt behov av att bibehåa en hög sanitet och en åg smittorisk. I dessa avseenden kan vä fungerande arbetskäder som går att tvätta i högre temperaturer bidra positivt för såvä brukaren som för persona. Arbetskäder kan även ha en estetisk funktion. n fråga som diskuterats i detta sammanhang är om persona ska tiåtas att variera sina kädva. Förvatningens 1

17 mening är att en variation i kädva är positivt och att det kan bidra ti en ökad trivse inom verksamheterna. Precis som motionären understryker finns idag en skinad på arbetsmarknaden i stort när det gäer vika som får arbetskäder av arbetsgivaren och vika som får bekosta arbetskäderna sjäva. Inom mansdominerade verksamheter är det generet sett ättare att få arbetskäder av arbetsgivaren än inom kvinnodominerade verksamheter. Denna skinad bör givetvis beysas och hanteras. Skä för det föresagna besutet Utifrån ovanstående resonemang anser förvatningen att motionen bör bifaas genom att kommunen genomför inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. Förvatningen föresår att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 500 tkr för 2013 för ändamået. Finansieringen sker genom att minska Finansförvatningens budgetram, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförs. Samtidigt bör diskussionerna fortsätta kring frågan om arbetskäder ti medarbetare inom förskoan. Förvatningen har i sin beredning av ärendet undersökt möjigheten att ge ett kädbidrag istäet för att köpa in arbetskäder. n sådan ösning har dock visat sig vara skattemässigt probematisk. Förvatningen föresår därför en ösning där kommunen ansvarar för inköpet av käderna. För att bibehåa möjigheten ti arbetskäder i verksamheterna bör en årig riktat ersättning om ca 250 tkr utgå från och med år Vidare besut om en sådan ersättning bör tas i samband med budget. ohan Sandund Kommunchef Torbjörn Unnebäck Personachef iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S

18

19

20 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/58 Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Panutskottet , 98 Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadschef Mats Gustafsson Motion från Maria Arman (MP anmäd i kommunfumäktige , 30 Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 12

21 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 99 Protokosanteckning Ann-sofie Soeby-riksson (S medges ägga nedan angiven anteckning ti protokoet: Sociademokraterna anser att motionen om bifritt Trosa centrum är för tidigt väckt. Trafiksituationen i Trosa är probematisk och en bred process, en diaog mean medborgare, köpmännen och poitiken behövs innan en åtgärd som permanent bifritt Trosa centrum kan genomföras. Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 13

22 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten 2013.

23 Skä för det föresagna besutet Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Motionen bör därför avsås. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Maria Arman (MP och Robin Da (MP, Protokosutdrag från panutskottet , Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadskontoret,

24

25

26 Samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson, samhäsbyggnadschef Te Fax Under en ängre Kommunkontoret Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresens panutskott föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen akgrund Motionen anmädes i fumäktige , 30 och har därefter överämnats ti Kommunstyresens panutskott för yttrande. Motionens innehå Mijöpartiet har i motion daterad yft behovet av att stänga av centraa Trosa för bitrafik på ett permanent sätt året om. Ambitionen med åtgärden skue enigt motionen vara att skapa en mer promenadvänig och estetiskt titaande mijö där människor ges förbättrade förutsättningar att trivas. Panutskottets svar på aktue motion Trosa tätort har en geografisk struktur och ett vägnät som gör trafikförsörjningen kompex. Inte minst är antaet broar över Trosaån och stadens smaa gator en begränsande faktor för framförat genomfartstrafik. I dagsäget finns tre broar för bitrafik (Nyängsbron, Smäckbron och Torgbron och samtiga dessa mijöer har utifrån ett funktionet perspektiv uppenbara brister. Detta är ett tungt vägande skä ti att paneringsarbetet för att kunna bygga Förbifart Trosa nu inetts. Det finns fera reevanta skä att ikt motionären föresår begränsa framkomigheten för bitrafik på Trosa torg. I första hand handar det om uppevesevärden för besökare ti Trosa torg men en sådan förändring skue också skapa nya förutsättningarna för torgmijön och öppna upp för en annan typ av aktiviteter än vad som idag kan ske. Mot detta taar ett anta andra faktorer. Småstadens kommersiea utbud baanserar ständigt på en skör tråd och har att hantera tuff konkurrens från näriggande städer och inte minst dess Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

27 externa, ättigängiga handesetaberingar. Det finns en uppenbar risk att en begränsad framkomighet i centraa Trosa kan komma att påverka det befintiga näringsivet på ett negativt sätt. Representanter för det okaa näringsivet har uttryckt en oro att försaget skue försämra förutsättningarna för att bedriva hande kring Trosa torg. Trosa torg är idag avstängt sommartid då föden per fots och cyke är betydigt större än under resten av året. Under vår, höst och vinter är det idag förhåandevis få störningar som konsekvens av bitrafiken men en avstängning skue sannoikt få tydiga konsekvenser för framför at Smäckbrogatan men också Nyängsvägen. Smäckbrogatan har idag betydigt större trafikföden än vad gatan egentigen tå och om Torgbron stängs av kommer trafikmängden öka ytterigare viket kan få konsekvenser för funktionaitet, antaet oyckor samt vibrationer/buer för näriggande fastigheter. Med tanke på Nyängsvägens dragning förbi Vitaisskoan och ett ferta förskoor bedöms en ökning av trafikvoymen på denna vägsträcka inte ämpig. Sammantaget innebär detta att de negativa konsekvenserna av ett bifritt centrum bedöms väga så pass tungt att motionen föresås avsås. För samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Samhäsbyggnadschef Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

28

29

30 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/116 Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. att det prognostiserade resutatet för 2013 bir 500 tkr ägre än vad som redovisats i heårsprognosen per augusti ti föjd av besutet att utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram 2013, (KS 2012/131 för inköp av arbetskäder. Kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Ärendet Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 14

31 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 100 Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott Tjänsteskrivese från ekonomichef Margareta Smith Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 15

32 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS2013/ konomichef Margareta Smith Te Fax Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Sammanfattning Trosa har fortsatt god ekonomi. I Trosa besutades budget 2013 i juni Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under fera år i Trosa, med befokningsprognoser som grund är nu vä kända i våra verksamheter. Pengbeoppen räknas upp med de öneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Mede avsätts i centra buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbetssättet har skapat tydighet och trygghet. tt rationaiseringspaket med 3 mkr 2012 och ytterigare 3 mkr för 2013 besutades redan under Årsboksutet 2008 och 2009 redovisade mycket bra resutat och 8 mkr öronmärktes i boksut 2008 för eventuet minskade skatteintäkter kommande år. Dessa har inte utnyttjats och de öronmärkta meden har återförts ti eget

33 kapita. I årsboksut 2011 öronmärktes än en gång 8 mkr. Dessa förbir orörda även Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt Kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Deårsboksut per augusti För kommunen totat visar deårsboksutet på en budgetavvikese med +15,5 mkr augusti 2013 (+19 mkr augusti 2012 jämfört med budget. Kommunens resutat per augusti är +27,9 mkr (+32,6 mkr. Resutatet är 4,7 mkr ägre än för samma period Förra året var reavinsten för försäjning av PRO-gård samt högre återbetaning från Afa 4 mkr högre än året återbetaning från Afa. Trobos resutat efter skatt per augusti är +2,3 mkr (-3,5 mkr augusti Kommunkoncernens resutat är +29,9 mkr (+29,9 mkr augusti oksutsprognos För kommunen totat visar heårsprognosen per augusti en avvikese på 10,2 mkr jämfört med budget. Årets resutat har budgeterats ti +2,7 mkr (+3,8 mkr Året beastas inte med underskott från tidigare år. Kommunens resutat för 2013 bir enigt prognosen tkr. Aa produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en boksutsprognos per augusti och beräknat heårsutfaet reativt besutad budget. Nämndernas totaa budgetavvikese, exkusive centra buffert, redovisar en prognos för året med +2,1 mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bi 0,8 mr högre än budget. Avgiftskoektivets prognos för året är -4,5 mkr. De nämnder/utskott som överskrider besutad budget enigt prognos (innan fördening av centra buffert är: Skoa/barnomsorg med 6,1 mkr. Underskottet återfinns främst inom särskoan, fer gymnasieeever och på resutatenheterna inom skoan. Vård- och omsorgsnämnden med 1 mkr, viket är e stor resutatförbättring jämfört med tidigare år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

~arco Paulsson (~) R)

~arco Paulsson (~) R) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 206 (224) Kommunfumäktige 20141006 Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista.

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun Delårsredovisning 2012 Trosa kommun www.trosa.se/bokslut Trosa kommun Org.nr. 212000-2957 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Kommunen Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer