Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18."

Transkript

1 Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige Tid: Onsdagen den 6 november, k Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer: k Gruppmöte Sverigedemokraterna: k Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Va av justerare 3. Kungörese/föredragningsista 4. Avsägeser och va 5. Svar på motion om införandet av icke bistånds- KS 2012/130 bedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara 6. Svar på motion om arbetskäder för persona KS 2012/131 inom vård och omsorg samt förskoan 7. Svar på motion angående bifritt Trosa centrum KS 2013/58 8. Deårsboksut/ heårsprognos per 31 augusti KS 2013/ Ny detajpan för Södra Husby 5:34 m.f., KS 2013/117 Vagnhärad 10. Ny detajpan för Trosaundsberget 1 m.f, Trosa KS 2013/ Redovisning av obesvarade motioner KS 2013/53

2 12. Frågor 13. Svar på interpeation gäande Lärarförbundets KS 2013/104 ranking ästa skokommun 2013 Från in Insuander Hjem (S ti humanistiska nämndens ordförande Heena Koch (M 14. Svar på interpeation gäande Stensundsvägen KS 2013/121 och änsväg 218 Från Per Insuander (S ti kommunstyresens ordförande Danie Portnoff (M 15. Anmäan av inkomna motioner 16. Anmäan av icke verkstäda gynnande bistånds- KS 2013/7 besut enigt sociatjänstagen och ag om stöd och service ti vissa funktionshindrade (LSS 17. Övriga anmäningsärenden KS 2013/2 Inger Avinger ordförande akob taat sekreterare

3

4 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/130 Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 8

5 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 97 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar bifa ti motionen. Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reserverar sig mot besutet. Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från kansichef akob taat Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer- Höjer (TR anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 9

6 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. 1

7 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Skä för det föresagna besutet De tjänster som motionärerna efterfrågar tihandahås idag av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT- avdrag. n kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar att bi en ineffektiv ösning som samtidigt konkurrerar med de aktörer som redan finns på marknaden. Undertecknad anser därför att fumäktige bör avså motionen och att kommunen bör fokusera på att informera de som önskar serviceinsatser om hur de kan gå tiväga. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

8 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret akob taat Te Fax Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. akgrund Trosa kommun arbetar kontinuerigt med att förbättra tryggheten och omsorgen om kommunens ädre. Som ett ed i detta arbete har kommunen band annat genomfört en omfattande satsning på förebyggande åtgärder och rehabiitering i hemmet. Kommunen har även genomfört ett anta informationsinsatser, däriband en vård- och omsorgsdag, som syftat ti att uppysa amänheten om de insatser som de kommunaa och privata vårdgivarna kan bistå med. 1 Försaget om att erbjuda icke biståndsbedömda serviceinsatser i form av tjänsten Fixar-Mate har tidigare väckts av kommunens pensionärsråd och behandats av förvatningen (tjänsteskrivese samt av kommunstyresens ordförande (skrivese Kommunen noterar även en minskning av antaet faoyckor mean åren 2011 och 2012.

9 Skä för det föresagna besutet Förvatningen vidhåer den bedömning man tidigare gjort i ärendet och menar att de tjänster som motionärerna efterfrågar redan tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder idag serviceinsatser både ti de personer som genom biståndsbesut är berättigade ti hemtjänst men också ti de som inte har hemtjänst. Personer som inte har hemtjänst kan mot en kostnad bestäa tjänsterna enigt företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT-avdrag. 2 Kommuner som har vat att ha servicetjänster i kommuna regi har fera gånger möts av en varierad och åg efterfrågan på dessa tjänster. and några exempe kan nämnas Finspångs kommun (ca invånare som har i genomsnitt ca 3 ärenden per vecka, Köpings kommun (ca invånare som har ca 2 ärenden per vecka och Saems kommun (ca invånare som har ca 0,5 ärenden per vecka. Liknande tendenser ser vi även i Trosa kommun där efterfrågan på utökade serviceinsatser är åg hos personer som är berättigade ti hemtjänst. n kommuna tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar såedes att mötas av en åg efterfrågan och samtidigt konkurrera med de privata utförare i kommunen som redan tihandahåer dessa insatser. För att på bästa sätt stödja medborgare som har behov av extra serviceinsatser bör kommunen därför istäet fokusera på att informera om hur man får tigång ti de tjänster som redan finns. Genom insatser från kommunens demenssamordnare och anhörigkonsuent kan kommunen även ge amänheten information, tips och råd kring hur man kan söka stöd åt anhöriga för dessa ändamå. ohan Sandund Kommunchef akob taat Kansichef iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, RUT-avdraget infördes 2007 och har sedan dess utökats ti att omfatta at fer tjänster. nigt uppgifter från Statistiska centrabyrån (SC ökar antaet personer som använder sig av RUT-avdrag och gruppen 75 år och ädre utgör dessutom den grupp där störst ande personer gör avdrag.

10

11

12 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/131 Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 10

13 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 98 Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reservera sig, med nedan angiven anteckning, mot besutet: Sociademokraterna har i sin budget sedan 2012 pekat på behovet av arbetskäder ti personaen inom vård och omsorgsyrkena. I förvatningens svar tas frågan om arbetskäder ti förskoans medarbetare upp som en fortsatt diskussionspunkt. Även frågan om möjigheten ti att bibehåa arbetskäder hänskjuts ti budgetberedningen inför Sociademokraterna yrkar därför att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från personachef Torbjörn Unnebäck Motion från Tommy Setzman (S anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 11

14 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. 1

15 Skä för det föresagna besutet Genom att tihandahåa arbetskädet för primärt persona inom vård och omsorg kan kommunen bidra ti en förbättrad arbetsmijö och en ökad sanitet inom dessa verksamheter. Undertecknad ser därför positivt på försaget och anser att motionen bör bifaas enigt ovan. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

16 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Te Fax Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. akgrund Förvatningen dear motionärens uppfattning om att kommunen i större utsträckning bör tihandahåa arbetskäder för persona som arbetar inom utsatta verksamhetsområden. Inom vård och omsorg finns ett ständigt behov av att bibehåa en hög sanitet och en åg smittorisk. I dessa avseenden kan vä fungerande arbetskäder som går att tvätta i högre temperaturer bidra positivt för såvä brukaren som för persona. Arbetskäder kan även ha en estetisk funktion. n fråga som diskuterats i detta sammanhang är om persona ska tiåtas att variera sina kädva. Förvatningens 1

17 mening är att en variation i kädva är positivt och att det kan bidra ti en ökad trivse inom verksamheterna. Precis som motionären understryker finns idag en skinad på arbetsmarknaden i stort när det gäer vika som får arbetskäder av arbetsgivaren och vika som får bekosta arbetskäderna sjäva. Inom mansdominerade verksamheter är det generet sett ättare att få arbetskäder av arbetsgivaren än inom kvinnodominerade verksamheter. Denna skinad bör givetvis beysas och hanteras. Skä för det föresagna besutet Utifrån ovanstående resonemang anser förvatningen att motionen bör bifaas genom att kommunen genomför inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. Förvatningen föresår att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 500 tkr för 2013 för ändamået. Finansieringen sker genom att minska Finansförvatningens budgetram, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförs. Samtidigt bör diskussionerna fortsätta kring frågan om arbetskäder ti medarbetare inom förskoan. Förvatningen har i sin beredning av ärendet undersökt möjigheten att ge ett kädbidrag istäet för att köpa in arbetskäder. n sådan ösning har dock visat sig vara skattemässigt probematisk. Förvatningen föresår därför en ösning där kommunen ansvarar för inköpet av käderna. För att bibehåa möjigheten ti arbetskäder i verksamheterna bör en årig riktat ersättning om ca 250 tkr utgå från och med år Vidare besut om en sådan ersättning bör tas i samband med budget. ohan Sandund Kommunchef Torbjörn Unnebäck Personachef iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S

18

19

20 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/58 Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Panutskottet , 98 Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadschef Mats Gustafsson Motion från Maria Arman (MP anmäd i kommunfumäktige , 30 Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 12

21 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 99 Protokosanteckning Ann-sofie Soeby-riksson (S medges ägga nedan angiven anteckning ti protokoet: Sociademokraterna anser att motionen om bifritt Trosa centrum är för tidigt väckt. Trafiksituationen i Trosa är probematisk och en bred process, en diaog mean medborgare, köpmännen och poitiken behövs innan en åtgärd som permanent bifritt Trosa centrum kan genomföras. Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 13

22 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten 2013.

23 Skä för det föresagna besutet Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Motionen bör därför avsås. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Maria Arman (MP och Robin Da (MP, Protokosutdrag från panutskottet , Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadskontoret,

24

25

26 Samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson, samhäsbyggnadschef Te Fax Under en ängre Kommunkontoret Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresens panutskott föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen akgrund Motionen anmädes i fumäktige , 30 och har därefter överämnats ti Kommunstyresens panutskott för yttrande. Motionens innehå Mijöpartiet har i motion daterad yft behovet av att stänga av centraa Trosa för bitrafik på ett permanent sätt året om. Ambitionen med åtgärden skue enigt motionen vara att skapa en mer promenadvänig och estetiskt titaande mijö där människor ges förbättrade förutsättningar att trivas. Panutskottets svar på aktue motion Trosa tätort har en geografisk struktur och ett vägnät som gör trafikförsörjningen kompex. Inte minst är antaet broar över Trosaån och stadens smaa gator en begränsande faktor för framförat genomfartstrafik. I dagsäget finns tre broar för bitrafik (Nyängsbron, Smäckbron och Torgbron och samtiga dessa mijöer har utifrån ett funktionet perspektiv uppenbara brister. Detta är ett tungt vägande skä ti att paneringsarbetet för att kunna bygga Förbifart Trosa nu inetts. Det finns fera reevanta skä att ikt motionären föresår begränsa framkomigheten för bitrafik på Trosa torg. I första hand handar det om uppevesevärden för besökare ti Trosa torg men en sådan förändring skue också skapa nya förutsättningarna för torgmijön och öppna upp för en annan typ av aktiviteter än vad som idag kan ske. Mot detta taar ett anta andra faktorer. Småstadens kommersiea utbud baanserar ständigt på en skör tråd och har att hantera tuff konkurrens från näriggande städer och inte minst dess Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

27 externa, ättigängiga handesetaberingar. Det finns en uppenbar risk att en begränsad framkomighet i centraa Trosa kan komma att påverka det befintiga näringsivet på ett negativt sätt. Representanter för det okaa näringsivet har uttryckt en oro att försaget skue försämra förutsättningarna för att bedriva hande kring Trosa torg. Trosa torg är idag avstängt sommartid då föden per fots och cyke är betydigt större än under resten av året. Under vår, höst och vinter är det idag förhåandevis få störningar som konsekvens av bitrafiken men en avstängning skue sannoikt få tydiga konsekvenser för framför at Smäckbrogatan men också Nyängsvägen. Smäckbrogatan har idag betydigt större trafikföden än vad gatan egentigen tå och om Torgbron stängs av kommer trafikmängden öka ytterigare viket kan få konsekvenser för funktionaitet, antaet oyckor samt vibrationer/buer för näriggande fastigheter. Med tanke på Nyängsvägens dragning förbi Vitaisskoan och ett ferta förskoor bedöms en ökning av trafikvoymen på denna vägsträcka inte ämpig. Sammantaget innebär detta att de negativa konsekvenserna av ett bifritt centrum bedöms väga så pass tungt att motionen föresås avsås. För samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Samhäsbyggnadschef Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

28

29

30 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/116 Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. att det prognostiserade resutatet för 2013 bir 500 tkr ägre än vad som redovisats i heårsprognosen per augusti ti föjd av besutet att utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram 2013, (KS 2012/131 för inköp av arbetskäder. Kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Ärendet Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 14

31 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 100 Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott Tjänsteskrivese från ekonomichef Margareta Smith Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 15

32 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS2013/ konomichef Margareta Smith Te Fax Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Sammanfattning Trosa har fortsatt god ekonomi. I Trosa besutades budget 2013 i juni Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under fera år i Trosa, med befokningsprognoser som grund är nu vä kända i våra verksamheter. Pengbeoppen räknas upp med de öneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Mede avsätts i centra buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbetssättet har skapat tydighet och trygghet. tt rationaiseringspaket med 3 mkr 2012 och ytterigare 3 mkr för 2013 besutades redan under Årsboksutet 2008 och 2009 redovisade mycket bra resutat och 8 mkr öronmärktes i boksut 2008 för eventuet minskade skatteintäkter kommande år. Dessa har inte utnyttjats och de öronmärkta meden har återförts ti eget

33 kapita. I årsboksut 2011 öronmärktes än en gång 8 mkr. Dessa förbir orörda även Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt Kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Deårsboksut per augusti För kommunen totat visar deårsboksutet på en budgetavvikese med +15,5 mkr augusti 2013 (+19 mkr augusti 2012 jämfört med budget. Kommunens resutat per augusti är +27,9 mkr (+32,6 mkr. Resutatet är 4,7 mkr ägre än för samma period Förra året var reavinsten för försäjning av PRO-gård samt högre återbetaning från Afa 4 mkr högre än året återbetaning från Afa. Trobos resutat efter skatt per augusti är +2,3 mkr (-3,5 mkr augusti Kommunkoncernens resutat är +29,9 mkr (+29,9 mkr augusti oksutsprognos För kommunen totat visar heårsprognosen per augusti en avvikese på 10,2 mkr jämfört med budget. Årets resutat har budgeterats ti +2,7 mkr (+3,8 mkr Året beastas inte med underskott från tidigare år. Kommunens resutat för 2013 bir enigt prognosen tkr. Aa produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en boksutsprognos per augusti och beräknat heårsutfaet reativt besutad budget. Nämndernas totaa budgetavvikese, exkusive centra buffert, redovisar en prognos för året med +2,1 mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bi 0,8 mr högre än budget. Avgiftskoektivets prognos för året är -4,5 mkr. De nämnder/utskott som överskrider besutad budget enigt prognos (innan fördening av centra buffert är: Skoa/barnomsorg med 6,1 mkr. Underskottet återfinns främst inom särskoan, fer gymnasieeever och på resutatenheterna inom skoan. Vård- och omsorgsnämnden med 1 mkr, viket är e stor resutatförbättring jämfört med tidigare år.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-10-14 Tid: Onsdagen den 23 oktober, kl. 18.00 Plats: arken, omans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare samt övriga deltagare Helene Carlind (C), Björn Kjellström (MP), Sandra Fogelberg (MP), Arne Stridh (SD)

Ej tjänstgörande ersättare samt övriga deltagare Helene Carlind (C), Björn Kjellström (MP), Sandra Fogelberg (MP), Arne Stridh (SD) Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-22.10 Ajournering: kl. 21.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Carl von der Esch (M) Ann Larson (M) Tomas Landskog (M) Kristina Gilbert

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-21

KALLELSE. Datum 2015-05-21 KALLELSE Datum 2015-05-21 Sida 1(2) Sociaförvatningen Heena Karsson Socianämnden kaas härmed ti sammanträde torsdagen den 04 juni 2015 k. 13:00 på sociakontoret i Lenhovda för att behanda föjande ärenden:

Läs mer