Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18."

Transkript

1 Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige Tid: Onsdagen den 6 november, k Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer: k Gruppmöte Sverigedemokraterna: k Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Va av justerare 3. Kungörese/föredragningsista 4. Avsägeser och va 5. Svar på motion om införandet av icke bistånds- KS 2012/130 bedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara 6. Svar på motion om arbetskäder för persona KS 2012/131 inom vård och omsorg samt förskoan 7. Svar på motion angående bifritt Trosa centrum KS 2013/58 8. Deårsboksut/ heårsprognos per 31 augusti KS 2013/ Ny detajpan för Södra Husby 5:34 m.f., KS 2013/117 Vagnhärad 10. Ny detajpan för Trosaundsberget 1 m.f, Trosa KS 2013/ Redovisning av obesvarade motioner KS 2013/53

2 12. Frågor 13. Svar på interpeation gäande Lärarförbundets KS 2013/104 ranking ästa skokommun 2013 Från in Insuander Hjem (S ti humanistiska nämndens ordförande Heena Koch (M 14. Svar på interpeation gäande Stensundsvägen KS 2013/121 och änsväg 218 Från Per Insuander (S ti kommunstyresens ordförande Danie Portnoff (M 15. Anmäan av inkomna motioner 16. Anmäan av icke verkstäda gynnande bistånds- KS 2013/7 besut enigt sociatjänstagen och ag om stöd och service ti vissa funktionshindrade (LSS 17. Övriga anmäningsärenden KS 2013/2 Inger Avinger ordförande akob taat sekreterare

3

4 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/130 Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 8

5 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 97 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar bifa ti motionen. Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reserverar sig mot besutet. Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från kansichef akob taat Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer- Höjer (TR anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 9

6 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tivaron för kommunens ädre. Vi väkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att försaget är rätt prioritering i det arbetet. I ikhet med tidigare besut i ärendet vi vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser ti såvä de som har rätt ti hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt väja viket företag man vi anita och man bestäer enket tjänsterna genom företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia, och därigenom statigt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skue kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en vä fungerande marknad med fera aktörer. Att införa kommunaa subventioner för tjänster som redan är statigt subventionerade anser vi inte heer är en ämpig eer effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens ädre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjäpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istäet fokusera på att informera amänheten om de möjigheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tihandahåer dessa tjänster. 1

7 Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. Skä för det föresagna besutet De tjänster som motionärerna efterfrågar tihandahås idag av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT- avdrag. n kommunat subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar att bi en ineffektiv ösning som samtidigt konkurrerar med de aktörer som redan finns på marknaden. Undertecknad anser därför att fumäktige bör avså motionen och att kommunen bör fokusera på att informera de som önskar serviceinsatser om hur de kan gå tiväga. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

8 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret akob taat Te Fax Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Mate eer Fixar-Sara Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. Ärendet Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett försag ti kommunfumäktige om hur kommunen kan erbjuda aa över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga faskador och öka tryggheten. akgrund Trosa kommun arbetar kontinuerigt med att förbättra tryggheten och omsorgen om kommunens ädre. Som ett ed i detta arbete har kommunen band annat genomfört en omfattande satsning på förebyggande åtgärder och rehabiitering i hemmet. Kommunen har även genomfört ett anta informationsinsatser, däriband en vård- och omsorgsdag, som syftat ti att uppysa amänheten om de insatser som de kommunaa och privata vårdgivarna kan bistå med. 1 Försaget om att erbjuda icke biståndsbedömda serviceinsatser i form av tjänsten Fixar-Mate har tidigare väckts av kommunens pensionärsråd och behandats av förvatningen (tjänsteskrivese samt av kommunstyresens ordförande (skrivese Kommunen noterar även en minskning av antaet faoyckor mean åren 2011 och 2012.

9 Skä för det föresagna besutet Förvatningen vidhåer den bedömning man tidigare gjort i ärendet och menar att de tjänster som motionärerna efterfrågar redan tihandahås av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder idag serviceinsatser både ti de personer som genom biståndsbesut är berättigade ti hemtjänst men också ti de som inte har hemtjänst. Personer som inte har hemtjänst kan mot en kostnad bestäa tjänsterna enigt företagens tiäggsistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgia genom RUT-avdrag. 2 Kommuner som har vat att ha servicetjänster i kommuna regi har fera gånger möts av en varierad och åg efterfrågan på dessa tjänster. and några exempe kan nämnas Finspångs kommun (ca invånare som har i genomsnitt ca 3 ärenden per vecka, Köpings kommun (ca invånare som har ca 2 ärenden per vecka och Saems kommun (ca invånare som har ca 0,5 ärenden per vecka. Liknande tendenser ser vi även i Trosa kommun där efterfrågan på utökade serviceinsatser är åg hos personer som är berättigade ti hemtjänst. n kommuna tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar såedes att mötas av en åg efterfrågan och samtidigt konkurrera med de privata utförare i kommunen som redan tihandahåer dessa insatser. För att på bästa sätt stödja medborgare som har behov av extra serviceinsatser bör kommunen därför istäet fokusera på att informera om hur man får tigång ti de tjänster som redan finns. Genom insatser från kommunens demenssamordnare och anhörigkonsuent kan kommunen även ge amänheten information, tips och råd kring hur man kan söka stöd åt anhöriga för dessa ändamå. ohan Sandund Kommunchef akob taat Kansichef iagor 1. Motion från Ann-sofie Soeby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexer-Höjer (TR, RUT-avdraget infördes 2007 och har sedan dess utökats ti att omfatta at fer tjänster. nigt uppgifter från Statistiska centrabyrån (SC ökar antaet personer som använder sig av RUT-avdrag och gruppen 75 år och ädre utgör dessutom den grupp där störst ande personer gör avdrag.

10

11

12 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2012/131 Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. Yrkanden Ann-sofie Soeby-riksson (S yrkar att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Danie Portnoff (M yrkar bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 10

13 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 98 Proposition Ordföranden stäer proposition på bifa ti Danie Portnoffs (M yrkande mot bifa ti Ann-sofie Soeby-rikssons (S yrkande. Ordföranden finner att kommunstyresen besutar i enighet med Danie Portnoffs (M yrkande om bifa ti kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut. Reservation Sociademokraterna reservera sig, med nedan angiven anteckning, mot besutet: Sociademokraterna har i sin budget sedan 2012 pekat på behovet av arbetskäder ti personaen inom vård och omsorgsyrkena. I förvatningens svar tas frågan om arbetskäder ti förskoans medarbetare upp som en fortsatt diskussionspunkt. Även frågan om möjigheten ti att bibehåa arbetskäder hänskjuts ti budgetberedningen inför Sociademokraterna yrkar därför att bifaet förstärks genom att frågan om arbetskäder för personaen inom förskoan hanteras i boksutsberedningen inför årsboksutet för Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Tjänsteskrivese från personachef Torbjörn Unnebäck Motion från Tommy Setzman (S anmäd i kommunfumäktige , 90 Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 11

14 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. att anföra föjande: Trosa kommun ser positivt på försaget om att tihandahåa arbetskäder för persona inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar ti en förbättrad arbetsmijö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också het i inje med kommunens höga ambitioner att ge personaen goda arbetsvikor och det gör att vi ytterigare höjer kvaitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. 1

15 Skä för det föresagna besutet Genom att tihandahåa arbetskädet för primärt persona inom vård och omsorg kan kommunen bidra ti en förbättrad arbetsmijö och en ökad sanitet inom dessa verksamheter. Undertecknad ser därför positivt på försaget och anser att motionen bör bifaas enigt ovan. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S Tjänsteskrivese från kommunkontoret,

16 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Te Fax Svar på motion om arbetskäder för persona inom vård och omsorg samt förskoan Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att bifaa motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. - minska Finansförvatningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförts. Ärendet Tommy Setzman (S föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 90 att kommunfumäktige ger kommunstyresen i uppdrag att tisammans med berörda nämnder utreda hur arbetskäder för personaen kan bi en reaitet avseende kostnad, tvättmöjigheter samt x anta ombyten. akgrund Förvatningen dear motionärens uppfattning om att kommunen i större utsträckning bör tihandahåa arbetskäder för persona som arbetar inom utsatta verksamhetsområden. Inom vård och omsorg finns ett ständigt behov av att bibehåa en hög sanitet och en åg smittorisk. I dessa avseenden kan vä fungerande arbetskäder som går att tvätta i högre temperaturer bidra positivt för såvä brukaren som för persona. Arbetskäder kan även ha en estetisk funktion. n fråga som diskuterats i detta sammanhang är om persona ska tiåtas att variera sina kädva. Förvatningens 1

17 mening är att en variation i kädva är positivt och att det kan bidra ti en ökad trivse inom verksamheterna. Precis som motionären understryker finns idag en skinad på arbetsmarknaden i stort när det gäer vika som får arbetskäder av arbetsgivaren och vika som får bekosta arbetskäderna sjäva. Inom mansdominerade verksamheter är det generet sett ättare att få arbetskäder av arbetsgivaren än inom kvinnodominerade verksamheter. Denna skinad bör givetvis beysas och hanteras. Skä för det föresagna besutet Utifrån ovanstående resonemang anser förvatningen att motionen bör bifaas genom att kommunen genomför inköp av arbetskäder ti persona inom vård och omsorg. Förvatningen föresår att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 500 tkr för 2013 för ändamået. Finansieringen sker genom att minska Finansförvatningens budgetram, där 2013 års återbetada mede från AFA bokförs. Samtidigt bör diskussionerna fortsätta kring frågan om arbetskäder ti medarbetare inom förskoan. Förvatningen har i sin beredning av ärendet undersökt möjigheten att ge ett kädbidrag istäet för att köpa in arbetskäder. n sådan ösning har dock visat sig vara skattemässigt probematisk. Förvatningen föresår därför en ösning där kommunen ansvarar för inköpet av käderna. För att bibehåa möjigheten ti arbetskäder i verksamheterna bör en årig riktat ersättning om ca 250 tkr utgå från och med år Vidare besut om en sådan ersättning bör tas i samband med budget. ohan Sandund Kommunchef Torbjörn Unnebäck Personachef iagor 1. Motion från Tommy Setzman (S

18

19

20 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/58 Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott esutsförsag från Danie Portsnoff (M Panutskottet , 98 Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadschef Mats Gustafsson Motion från Maria Arman (MP anmäd i kommunfumäktige , 30 Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 12

21 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 99 Protokosanteckning Ann-sofie Soeby-riksson (S medges ägga nedan angiven anteckning ti protokoet: Sociademokraterna anser att motionen om bifritt Trosa centrum är för tidigt väckt. Trafiksituationen i Trosa är probematisk och en bred process, en diaog mean medborgare, köpmännen och poitiken behövs innan en åtgärd som permanent bifritt Trosa centrum kan genomföras. Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 13

22 esutsförsag Kommunstyresen Dnr KS 2012/ Kommunstyresen Danie Portnoff Te Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresen föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen. att anföra föjande: Trosa erbjuder idag en fantastisk mijö med butiker, restauranger och möjighet ti rekreation för boende och besökare. Kommunen vi bibehåa dessa kvaiteter och fortsättningsvis värna om en hög tigängighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Detta skue få en tydigt negativ påverkan, viket också representanter för det okaa näringsivet uttryckt en oro över. Med anedning av detta avsås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Da (MP föresår i motion, anmäd i kommunfumäktige , 30 att centraa dearna av Trosa paneras om och görs permanent bifritt från och med hösten 2013.

23 Skä för det föresagna besutet Tätortens geografiska struktur och vägnät gör ti viss de trafikförsörjningen kompex. Att som motionärerna föresår stänga av torget för bitrafik skue riskera att begränsa framkomigheten i centraa Trosa och därigenom också minska tigängigheten för de företag som finns etaberade centrat. Motionen bör därför avsås. Danie Portnoff Kommunstyresens ordförande iagor 1. Motion från Maria Arman (MP och Robin Da (MP, Protokosutdrag från panutskottet , Tjänsteskrivese från samhäsbyggnadskontoret,

24

25

26 Samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson, samhäsbyggnadschef Te Fax Under en ängre Kommunkontoret Svar på motion angående bifritt Trosa centrum Försag ti besut Kommunstyresens panutskott föresår Kommunfumäktige besuta att avså motionen akgrund Motionen anmädes i fumäktige , 30 och har därefter överämnats ti Kommunstyresens panutskott för yttrande. Motionens innehå Mijöpartiet har i motion daterad yft behovet av att stänga av centraa Trosa för bitrafik på ett permanent sätt året om. Ambitionen med åtgärden skue enigt motionen vara att skapa en mer promenadvänig och estetiskt titaande mijö där människor ges förbättrade förutsättningar att trivas. Panutskottets svar på aktue motion Trosa tätort har en geografisk struktur och ett vägnät som gör trafikförsörjningen kompex. Inte minst är antaet broar över Trosaån och stadens smaa gator en begränsande faktor för framförat genomfartstrafik. I dagsäget finns tre broar för bitrafik (Nyängsbron, Smäckbron och Torgbron och samtiga dessa mijöer har utifrån ett funktionet perspektiv uppenbara brister. Detta är ett tungt vägande skä ti att paneringsarbetet för att kunna bygga Förbifart Trosa nu inetts. Det finns fera reevanta skä att ikt motionären föresår begränsa framkomigheten för bitrafik på Trosa torg. I första hand handar det om uppevesevärden för besökare ti Trosa torg men en sådan förändring skue också skapa nya förutsättningarna för torgmijön och öppna upp för en annan typ av aktiviteter än vad som idag kan ske. Mot detta taar ett anta andra faktorer. Småstadens kommersiea utbud baanserar ständigt på en skör tråd och har att hantera tuff konkurrens från näriggande städer och inte minst dess Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

27 externa, ättigängiga handesetaberingar. Det finns en uppenbar risk att en begränsad framkomighet i centraa Trosa kan komma att påverka det befintiga näringsivet på ett negativt sätt. Representanter för det okaa näringsivet har uttryckt en oro att försaget skue försämra förutsättningarna för att bedriva hande kring Trosa torg. Trosa torg är idag avstängt sommartid då föden per fots och cyke är betydigt större än under resten av året. Under vår, höst och vinter är det idag förhåandevis få störningar som konsekvens av bitrafiken men en avstängning skue sannoikt få tydiga konsekvenser för framför at Smäckbrogatan men också Nyängsvägen. Smäckbrogatan har idag betydigt större trafikföden än vad gatan egentigen tå och om Torgbron stängs av kommer trafikmängden öka ytterigare viket kan få konsekvenser för funktionaitet, antaet oyckor samt vibrationer/buer för näriggande fastigheter. Med tanke på Nyängsvägens dragning förbi Vitaisskoan och ett ferta förskoor bedöms en ökning av trafikvoymen på denna vägsträcka inte ämpig. Sammantaget innebär detta att de negativa konsekvenserna av ett bifritt centrum bedöms väga så pass tungt att motionen föresås avsås. För samhäsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Samhäsbyggnadschef Postadress: Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Te: Fax: post:

28

29

30 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2013/116 Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. att det prognostiserade resutatet för 2013 bir 500 tkr ägre än vad som redovisats i heårsprognosen per augusti ti föjd av besutet att utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram 2013, (KS 2012/131 för inköp av arbetskäder. Kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Ärendet Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Forts. usterandes signatur Utdragsbestyrkande 14

31 Sammanträdesprotoko Kommunstyresen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 100 Ärendets beredning Kommunstyresens arbetsutskott Tjänsteskrivese från ekonomichef Margareta Smith Kopia ti Akten Kommunfumäktige usterandes signatur Utdragsbestyrkande 15

32 Tjänsteskrivese Kommunstyresen Dnr KS2013/ konomichef Margareta Smith Te Fax Deårsboksut/heårsprognos per 31 augusti 2013 Försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta att ägga deårsboksut / heårsprognos 2013 per ti handingarna. kommunstyresen besutar att fördea mede ur den centraa bufferten, totat tkr, enigt föjande: tkr överförs ti Humanistiska nämnden/barnomsorg utbidning ti föjd av, framför at, fer eever i gymnasieskoan samt ägre kostnader per gymnasieeev. 605 tkr överförs ti Vård- och omsorgsnämnden. Något fer invånare, 85 år och ädre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tiförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande mede, tkr, tiförs kommunens resutat. Sammanfattning Trosa har fortsatt god ekonomi. I Trosa besutades budget 2013 i juni Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under fera år i Trosa, med befokningsprognoser som grund är nu vä kända i våra verksamheter. Pengbeoppen räknas upp med de öneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Mede avsätts i centra buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbetssättet har skapat tydighet och trygghet. tt rationaiseringspaket med 3 mkr 2012 och ytterigare 3 mkr för 2013 besutades redan under Årsboksutet 2008 och 2009 redovisade mycket bra resutat och 8 mkr öronmärktes i boksut 2008 för eventuet minskade skatteintäkter kommande år. Dessa har inte utnyttjats och de öronmärkta meden har återförts ti eget

33 kapita. I årsboksut 2011 öronmärktes än en gång 8 mkr. Dessa förbir orörda även Årsprognosen för 2013 redovisar ett resutat med 12,9 mkr viket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetaning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, viket för Trosas de är 6,5 mkr. Avsättning ti kommande pensioner enigt ansvarsförbindesen gjordes med 7 procent 2012 varför hea mandatperiodens avsättning redan gjorts enigt Kommunfumäktiges må. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resutat med minst 1 procent av skatter och generea statsbidrag. Deårsboksut per augusti För kommunen totat visar deårsboksutet på en budgetavvikese med +15,5 mkr augusti 2013 (+19 mkr augusti 2012 jämfört med budget. Kommunens resutat per augusti är +27,9 mkr (+32,6 mkr. Resutatet är 4,7 mkr ägre än för samma period Förra året var reavinsten för försäjning av PRO-gård samt högre återbetaning från Afa 4 mkr högre än året återbetaning från Afa. Trobos resutat efter skatt per augusti är +2,3 mkr (-3,5 mkr augusti Kommunkoncernens resutat är +29,9 mkr (+29,9 mkr augusti oksutsprognos För kommunen totat visar heårsprognosen per augusti en avvikese på 10,2 mkr jämfört med budget. Årets resutat har budgeterats ti +2,7 mkr (+3,8 mkr Året beastas inte med underskott från tidigare år. Kommunens resutat för 2013 bir enigt prognosen tkr. Aa produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en boksutsprognos per augusti och beräknat heårsutfaet reativt besutad budget. Nämndernas totaa budgetavvikese, exkusive centra buffert, redovisar en prognos för året med +2,1 mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bi 0,8 mr högre än budget. Avgiftskoektivets prognos för året är -4,5 mkr. De nämnder/utskott som överskrider besutad budget enigt prognos (innan fördening av centra buffert är: Skoa/barnomsorg med 6,1 mkr. Underskottet återfinns främst inom särskoan, fer gymnasieeever och på resutatenheterna inom skoan. Vård- och omsorgsnämnden med 1 mkr, viket är e stor resutatförbättring jämfört med tidigare år.

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun

Delårsredovisning 2012 Trosa kommun Delårsredovisning 2012 Trosa kommun www.trosa.se/bokslut Trosa kommun Org.nr. 212000-2957 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Kommunen Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer