Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15"

Transkript

1 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Lena Waentheim (S) 1-15,17-27 FatrikJönsson (SD) Joachim Fors (S) Dougas Roth (M) Susanna Kennethsdotter (FV) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Lars Johnsson (}vf), Camia Lindoff (S) och Mathias Johansson (S) 16. Lena Svensson, Ceciia Tomerefet:, Karina Jannerstig, Lars Osson, Peter Groth, Harad Lind och Ernst Hersow. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Strategisk samhäspanerare Christina Zoric Persson 1-2 Personachef Per-Oof Drotter 1-5 Joachim Fors Dougas Roth Kommunedningskontoret/ Underskrift sekreterare ~abeth Aidemar_kf.../ Ordförar~ ~=~ U r ban Widmark Justerare Joachim F ors

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(47) Hässehoms Kommunstyresen Ansag Bevis Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur Hässehoms, Kommunstyresen Kommunedningskontoret attv~.a~ ~... W.... ~ Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark 2012-

3 SA"tvfvfANTRÄDESPROTOKOLL 3(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 1 Ändring av föredragningsistan Besut Kommunstyresen besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärende 25 "Havremagasinet" utgår. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

4 ,,,,, ~ Hässehoms SA:tv1MANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 2 Remiss av "Utveckingsprogram för stadskärnan i Hässehom" Besut Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet: 1. Remissversionen av "Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna" ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nätunder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Reservation Sverigedemokraternas edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Urban Widmark (tvi) yrkar att besutsförsaget ändras så att besutets ingress ges föjande ydese: "Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet." Kommunstyresen Justering ~ jf Utdraget bestyrkes

5 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 5(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt biagt försag. I andra hand yrkas att arbetsutskottets försag ti besut ska avsås. Per-Ake Purk (V) yrkar att punkt 2 i besutsförsaget ändras på så sätt att orden "anta mijoner" ersätts med "ekonomiskt utrymme". Tommy Nisson (S) instämmer i Urban Widmark och Per-Ake Purks respektive yrkanden om ändring av arbetsutskottets försag ti besut. Tommy Nisson yrkar avsag på Patrik Jönssons återremissyrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras finner att det ska avgöras idag. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut mot Urban Widmarks yrkande och fnner Urban Widmarks yrkande bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 1, 3 och 4 mot FatrikJönssons yrkande om avsag och finner arbetsutskottets försag ti besut bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 2 mot Per Ake Purks yrkande och fnner Pet-J\ke Purks yrkande bifaet. Beskrivning av ärendet För att kunna förverkiga en attraktivare stadskärna i Hässehom måste aa parter i stadskärnan vara deaktiga i processen. Därför skickar nu styresen materiaet på remiss för att förankra och diskutera innehået med aa berörda intressenter. Inkomna uppysningar och synpunkter kommer att kunna förbättra materiaet innan det sutigen antas i styresen. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Utveckingsprogrammet för stadskärnan syftar ti att utvecka attraktiviteten i centrum och införiva pågående projekt ti en positiv hehet. Programmet har ingen juridisk status, utan ska ses som en visionär hehetsösning och ska fungera som utgångspunkt för efterföjande deuppdrag. I programmet föresås vika ombyggnadsprojekt och oika samarbeten som bör genomföras. Oika intresseväckande ideuppsag redovisas också. Aa insag startas via enskida besut i styresen. Utveckingsprogrammet tangerar på oika stäen frågestäningar om arbetstifäen, bostäder och ny bebyggese, men behandar inte dessa frågor särskit djupgående. Dessa ämnen kommer istäet att konkretiseras i en kommande fördjupning av översiktspanen för hea staden. Utveckingsprogrammet för stadskärnan fungerar då som en utgångspunkt och en de av denna kommande pan. Efter remisstiden bearbetas materiaet ti en sutig version. Besut om "Utveckingsprogram för stadskärnan" förväntas kunna ske i styresen i juni Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 315 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Remissversionen av Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nämnder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

7 00'110'11 'fe Hässehoms SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2011/ (47) Kommunstyresen Forts. 2 Yrkande Tommy Nisson (S) föresår att punkt 2 i iggande besutsförsag tas bort. Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti Tommy Nissons yrkande med föjande tiägg: Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på Tommy Nissons ändringsyrkande och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs tiäggsyrkande och finner även detta bifaet. Biaga: Aterremissyrkande (SD) Sänt ti: Utveckingsstaben Diariet - uppdrag Kommunstyresen Justering \)J,JJ Sf Utdraget bestyrkes

8 Aterremissyrkande gäande "Remiss Utveckingspan för stadskärnan i Hässehom", KS , ärende 3. I ovan nämnda pan fors band annat fram att ett tiota p-patser på Tingshusgatan ska sopas, främst på södra deen av gatan, samt att Första avenyen ska stängas av for fordonstrafik. Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att det påverkar centrumhanden och tigängigheten at for negativt om man inte har kvar befintiga parkeringar på Tingshusgatan for korttidsparkering (typ min). I remissen som ska skickas ut ska forsaget om färre p-patser på Tingshusgatan sopas. Vi är också av den uppfattningen att det i remissen borde finnas två aternativforsag ti sopad trafik på Första avenyen, des ett försag med bibehåen trafik som idag, des med en enkeriktning av Första avenyen/frykhomsgatan (ti Andra avenyen). Med en enkeriktning hade man ev. kunnat ha snedstäda p-patser på den biten av Frykhomsgatan och då :fi1 fram fer p-patser. Vidare hade man säkerstät kundunderaget ti de två bagerier som finns vid stortorget. Sverigedemokraterna yrkar därfor att ärendet återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt ovan nämnda forsag. Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

9 'O""""" ~ Hässehoms SAivv1ANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 3 Hässehom 100 år - uppdragspan för firande Besut Kommunstyresen besutar föjande: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Beskrivning av ärendet Hässehom fick stadsrättigheter år Kommunfumäktige har i budget 2012 och pan avsatt mede för firande av Hässehoms 100 år. Ett firande av detta behöver paneras. Ett försag ti projekt med tihörande uppdragspan har upprättats. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 317 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Yrkande T o mm y Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Kommunstyresen Justering \J_~ 3 1- Utdraget bestyrkes

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 3 Biaga: Uppdragspan Sänt ti: Kommunchef Näringsivschef Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

11 PROJEKT/UPPDRAGSPLAN Projektets/Uppdragets namn: Projektets/Uppdragets bestäare: Projektedare: Bakgrund: Firande av Hässehoms s 100-årsjubieum Kommunstyresen j Datum Naringsivsstaben/Naringsivschefen Hassiehom bev stad åringen ska firas. Syfte: Metod: Ett firande vardigten 100 åring ska genomföras med intention att visa Hassiehom som en sjudande storstadsnara med vijan att utveckas och förand ras. Och kraft att vaja ett eget spår. Ansvarig projektedning utses för jubieet med uppdrag att i samverkan med ens övriga förvatningar, boag, ens naringsiv och föreningar optimera 100 års firandet Arrangemang, aktiviteter och evenemang ska pågå under hea Resutat: Hassiehom firar 100 år under hea Många stora och små aktiviteter, evenemang och festigheter för ens invånare och besökare. Kommunens förvatningar, boag samt ens naringsiv och föreningar engageras och uppmuntras att inom sina verksamheter uppmarksamma jubieet Samverkan med Kristianstads 400-års jubieum. Arrangemang för 500 år tisammans. Skrift /materia ska ha tagits fram som dokumenterar de 1 00 åren. Marknadsföringsmateria samt sarskid ogo för 1 00-års jubieet utarbetas. 100-års jubieet ska ge bred massmedia uppmarksamhet. Uppdragets organisation: Kommunfumakiges presidium, styresens presidium och gruppedarna ska utgöra styrgrupp/jubieumskommittåe. Naringsivsstaben ansvarar för samordning och projektedning. Ekonomiska ramar och övriga resurser Kommunfumaktige har besutat om nedanstående beopp för jubieumsfirandet:: 2012: 100' 2013: 200' 2014: 1000' För att få utrymme att projekteda och samordna 100-års jubieet kravs ytterigare personaresurser ti naringsivsstaben. En person behöver projektanstajas under perioden Initiat bedoms en sådan anstaning kunna ske inom budgetramen för chefens stabsfunktion. 1 Postadress stadshuset Hässehom Besöksadress stadshuset Nytorget Teefon vx Teefax E-postadress kom mu m. se Postgiro C\\ ~~-.J

12 2 (2) Tid pan. Projektet ska inedas hösten 2011 Firandet kan starta 1 januari 2014 och fortsatta under året. Uppföjning: Uppföjning av hea uppdraget ska ske senast

13 Siu'vv1ANTRADESPROTOKO 10(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 4 Värdegrund för Hässehoms Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Yrkande Jeanette Theander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En grupp bestående av barn- och utbidningschef Karin Karen, mijöchef Sven-Inge Svensson, omsorgschef Laia Jeppsson, VD Hässehom Teknik AB Oa Richard samt personachef Per-Oof Drotter har arbetat fram ett försag ti gemensam värdegrund för Hässehoms. Poitiska partier har erbjudits möjighet att ämna kommentarer på innehået i dokumentet. Personautskottet har ytterigare bearbetat och beaktat synpunkterna som inkommit. Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 77 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige att anta gemensam värdegrund för Hässehoms, enigt biaga. Sänt ti: Personaavdeningen Kommunstyresen Justering \_M)J :SF- Utdraget bestyrkes

14 SAMMiNTR.r\DESPROTOKOIL 11 ( 47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 5 Finansiering av tjänsten som personautveckare Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Reservation Sociademokraternas och vänsterpartiets edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras. Lars-Göran Wiberg (C) och FatrikJönsson (SD) instämmer i detta yrkande. Tommy Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Lena Waentheim (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Votering begärs. Kommunstyresen godkänner föjande voteringsproposition: "Den som bifaer Robin Gustavssons med feras återremissyrkande röstar ja. Den som bifaer Tommy Nissons med feras yrkande om bifa tiiggande försag röstar nej." O ja-röster och 5 nej-röster avges. Föjande röstar ja: Urban Widmark (1f), Lars-Göran Wiberg (C), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (1.f), Dougas Roth (1f), Susanna Kennethsdotter (FV), Lars Arvidsson (FP),Jeanette Theander (MP), Patrik Jönsson (SD) och Uf Erandsson (SD). Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

15 SAM1-fANTRÄDESPROTOKOLL 12(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 5 Föjande röstar nej: Tommy Nisson (S), Lena Waentheim (S), Joachim Fors (S), Camia Lindoff (S) och Per-Ake Purk M Beskrivning av ärendet Kommunen kommer framöver att behöva rekrytera stora voymer persona för att upprätthåa en bra verksamhet. En ny tjänst, som personautveckare, har därför inrättats från och med 1 jui Tjänstens huvudsakiga inriktning är att verka som stöd och biträde ti förvatningarna i rekryterings- och förändringsarbete. Personautskottets försag är att tjänsten finansieras av samtiga förvatningar fördeat proportionet på antaet tisvidareanstäda per den 31 december Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 16 besutade att tjänst som personautveckare inrättas med finansiering enigt ovan. Sänt ti: Personaavdeningen Ekonomiavdeningen Kommunstyresen Justering \~ ';SJ- Utdraget bestyrkes

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 13(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen 6 Yttrande angående tiväxtstrategi för Skåne Nordost Besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt ~änsteutåtande från näringsivsstaben. Beskrivning av ärendet Styresen i Skåne Nordost presenterade den 8 december 2011 ett utkast ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärdsoch nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin har utgått ifrån de fyra drivkrafterna utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och företagande. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av mot egna må och strategier. Näringsivsstaben i Hässehoms har sammanstät ett yttrande, daterat , över försaget ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 3 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt tjänsteutåtande från näringsivsstaben. Biaga: Tjänsteutåtande, Kommunstyresen Justering 'va..d :Sf Utdraget bestyrkes

17 SAI'vifANTRÄDESPROTOKO 14(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen Forts. 6 Sänt ti: Näringsivsstaben Skåne Nordost Kommunstyresen Justering 1 1 \ 1, 1 ""'~ Utdraget bestyrkes

18 1(2) Hässehoms Datum Handäggare Näringsivschef Charotte Fogde Andreasson Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben se HÄSSLEHnLMS KC!f.MUN Kommunstyres0n Yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost Försag ti besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost. Bakgrund Vid möte i Skåne Nordost styrese den 8 december presenterades utkast ti Skåne Nordost tivä..xtstrategi. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärds- och nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin tar sin utgångspunkt ifrån fyra drivkrafter: utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och boende. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av gentemot egna må och strategier. Besutsunderag Skåne Nordost en tiväxtstrategi för nordöstra Skåne(utkast ) Tiväxtstrategier Hässehoms I Hässehoms har ett ferta processarbeten startats upp för framtagande av strategi- och måstyrningsdokument i syfte att få en hehetssyn på tiväxt- och utveckingsarbete. Ex på sådana strategiska projekt är måstymingsprojektet, process kring fördjupad översiktspan för Hässehoms stad, projekt för cityutvecking, utveckingsprogram för dearna samt strategiskt näringsivs program. I takt med en at mer gobaiserad omvärd med minskad makt hos enskida nationer så faer tiväxt - och utveckingsansvaret tungt på den okaa nivån. Det är på denna nivå den håbara utveckingens aa dimensioner säkras bäst. Hässehoms har goda förutsättningar att stå sig vä i en ökad konkurrens om infödet av arbetskraft, kapita och kompetens. De generea utveckingsfrågorna för Hässehom kan sammanfattas i Näringsivets ökande behov av kvaificerad arbetskraft Hässehoms behov av fer invånare och högre utbidningsnivå Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben Postadress: stadshuset, Hässehom Besöksadress: stadshuset, Nyterget 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

19 2(2) Hässehoms möjigheter att bi en storstads med pendingsavstånd ti den vitaa Öresundsregionen. En viktig komponent för Hässehom bir att i så stor utsträckning som möjigt " koppa upp sig" på den stora stadens attraktivitet och aktivitet. De utmaningar som Hässehom har att strategiskt arbeta med är utbidning, transportinfrastruktur, tiväxtorienterad fysisk panering samt entreprenörsdriven tiväxt baserad på innovationer. Dessa strategier och utmaningar stämmer ti stora dear överens med de insatsområden som även definierats för Skåne Nordost varför vi inte ser några motsattsförhåanden mean ens insatser och Skåne Nordost tiväxtstra tegi. Samverkan De regionaa tiväxt- och utveckingsprogrammen är vägedande för regionens samade tiväxtarbete och det är viktigt att prioriterade tiväxtprojekt okat och i Skåne Nordost stäs i förhåande ti detta. Mycket av det konkreta tiväxt- och utveckingsarbete sker på oka nivå. Där det finns gemensamma förutsättningar och reevanta tiväxtområden att nå bättre framgång genom intera samverkan kan detta prioriteras. Skåne uppever en stark tiväxt och varje bör arbeta proaktivt för att ta de av det och för att ta sitt regionaa ansvar. Region Skånes utredning om ferkärnighet påpekar behovet av att hea Skåne verkar för att bibehåa och stärka ferkärnigheten. Kristianstad och Hässehom måste här arbeta gemensamt för att stärka tiväxten och utveckingen i de nordöstra dearna. Tiväxtstrategin för Skåne nordost är i vår mening at för omfattande. Insatserna under respektive drivkraft borde avgränsas och få ett mer tydigt fokus. Tiväxtstrategin har idag inga övergripande mådokument och visioner att förhåa sig ti viket gör att innehået tenderar att bi "spretigt". För att kunna få en bättre tydighet kring utveckingsarbetet i Skåne Nordost, anser vi att en förnyad och fördjupad poitisk diaog i syfte att förankra, förtydiga och avgränsa uppdrag är nödvändig. Organisation I avvaktan på en fördjupad poitisk diaog och större tydighet i prioriterade tiväxtprojekt ser vi heer inget behov av en utökad organisation. Istäet borde det paraet göras en samad översyn av nuvarande organisation och resurser. ~i, ////r -~/L!)~--- Charotte Fogde Andreasson N äringsivschef Kommunchefens stabsfunktion/ Näringsivsstaben Postadress: stadshuset Hässehom Besöksadress: Stadshuset, Nytorge 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: 'NWW.hassehom.se

20 SAMviANTRÄDESPROTOKOUJ 15(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 7 Yttrande över tematiskt tiägg ti översiktspan för Osby, andsbygdsutvecking i strandnära ägen - samrådsförsag Besut Kommunstyresen ämnar ti Osby udåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Beskrivning av ärendet Osby har för samråd översänt ett tematiskt tiägg ti översiktspan om andsbygdsutvecking i strandnära ägen. Tiägget pekar ut ett trettiota områden i strandnära ägen, så kaade LISområden, vika kan bi aktuea för andsbygdsutvecking. I dessa områden vi Osby kunna tiåta fritidsbebyggese, permanent bebyggese eer verksamheter för turism, rekreation och friuftsiv. Syftet med att peka ut områdena är att ge ångsiktiga och positiva syssesättningseffekter eer bidra ti att upprätthåa serviceunderaget på andsbygden. I ett LIS-område ska byggnation kunna ske utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda ivsvikor för djur och växtivet bevaras och att amänheten fortfarande har god tigång ti strandområdet. Strandskyddet upphävs inte generet i ett LIS-område, utan innebörden är, att det kan bi möjigt att få dispens från strandskyddet i ett sådant område. För enstaka en- och tvåvåningshus gäer att det måste uppföras i ansutning ti ett befintigt hus. Fem LIS-områden igger på eer nära inti gränsen (Bodarpasjön; Hege å vid Hässehut; Osbysjön och Hegeå vid Östra Genastorp; Nybygdasjön; Skeingesjön). Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i Osby och Hässehoms er. Försaget berör Hässehoms i huvudsak på två punkter; des genom att ett bebyggeseområde pekas ut i gränsen på östra sidan om Skeingesjön; des genom eventue ökad beastning på Osby vattenverk som igger i Hässehoms. Kommunstyresen Justering \.)\'"").,,'-.) SF Utdraget bestyrkes

21 SA111v1ANTRÄDESPROTOKOIL 16(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 I huvuddokumentet finns en sammanstäning av LIS- områdena på sidan fem och en annan på sidan sex. På den sistnämnda saknas stäningstagande för Skeingesjön. På sidan sju säger Osby att samråd ska ske med berörda granner, dock inte på viket sätt. Det är ovanigt med samråd över gränsen när det gäer byggovsfrågor. Vid Skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden (b.a. riksintresse för naturvård och Natura 2000-område). Här har Hässehoms satsat på en natured "Vieåeden" och håer på att utreda en hängbro. Kommunen skue därför kunna ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten, men igger i Hässehoms mittemot (på västra sidan) det föresagna området öster om Skeingesjön. Mijönämnden i Hässehoms utövar tisyn över vattenverket. Vatten hämtas från sjön, men sedan infitreras detta för att därefter tas upp via borrhå. Därför kassas det som ett verk med grundvattenuttag. Både området öster om Skeingesjön och området vid Nybygdasjön igger inom den inre skyddszonen av vattenskyddsområdet. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. När det gäer övriga LIS-områden i närheten av gränsen bedöms de avvägningar som framkommer i paneringsunderaget säkerstäa att strandskyddets syften kan bibehåas. Här har Hässehoms inga synpunkter. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

22 SA.tv1MANTRADESPROTOKOLL 17(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 Sammanfattningsvis har Hässehoms föjande tre synpunkter: Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i både Osby och Hässehoms er. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. Vid skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden. Hässehoms kan därför ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 5 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen ämnar ti Osby utåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Sänt ti: ~fijönämnden Byggnadsnämnden Utveckingsstaben Osby Kommunstyresen Justering ~ ~ F Utdraget bestyrkes

23 SAvfMANTRÄDESPROTOKO 18(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 8 Försäjning av gruppbostäder ti AB Hässehomsbyggen avseende föjande fastigheter: de av Örahoma 18:3, Snäckan 1, Moreen 26, 27, 33 samt 34, Kooperatören 16 samt Fridhem 1 Besut Kommunstyresen besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Det sutiga försäjningspriset för överåtesen av Lie Mats 2 (Bokeberg) samt de fyra gruppbostäder Fridhem, Snäckan, Kooperatören 16 och Örahoma 18:3, ti AB Hässehomsbyggen uppgår tio,s mijoner kronor enigt biaga. 2. Hässehoms överåter fastigheterna ti AB Hässehomsbyggen per Köpeskiingen ska betaas kontant på titrädesdagen. 4. Fastigheterna Moreen 26, 27, 33 och 34 överåts inte ti AB Hässehomsbyggen. Fastigheterna säjs på öppna fastighetsmarknaden när en inte ängre har behov av fastigheterna i sin verksamhet. 5. Nuvarande expoateringsavdening ges i uppdrag att upprätta köpehandingar. 6. Nuvarande tekniska avdening ges i uppdrag att upprätta avta om gränsdragningen för AB Hässehomsbyggens åtagande att svara för service och underhå av köksinventarier på Bokeberg med kronor per år. 7. Kommunstyresens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpehandingarna. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

24 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 19(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 8 Beskrivning av ärendet Hässehoms tiämpar sedan änge principen att fastigheter avsedda för bostadsändamå inte ska ägas av en. Ägandet av sådana fastigheter ska om möjigt överföras ti AB Hässehomsbyggen (HBAB). Ekonomiavdeningen har fått i uppdrag att förbereda försäjning av fem gruppbostäder ti HBAB. I uppdraget ingår också att förbereda försäjningen av Lie Mats 2 (Bokeberg). Gruppbostäder är fastigheterna Fridhem, Moreen 26, 27, 33, 34, Snäckan (Via Jeanette), Kooperatören 16 och Örahoma 18:3. Beräkningarna av försäjningspriset samt framtagandet av driftnetto och avkastningsvärde för varje fastighet har gjorts med hjäp av konsut från PricewaterhouseCoopers. I beräkningen av försäjningspriset för Bokeberg, Fridhem, Snäckan, Kooperatören och Örahoma har förutsatts att Hässehoms ska hyra fastigheterna på 15-åriga kontrakt för att användas av omsorgsförvatningen som gruppbostäder och när det gäer Bokeberg som tiagningskök/personautrymmen. Detta har stämts av med omsorgsförvatningen och enigt uppgift strider inte paneringshorisont och användningssätt mot några konkreta paner. När det gäer Moreen är förutsättningarna annorunda. Omsorgsförvatningen är på väg att avvecka fastigheternas användning som gruppbostäder och ett hyreskontrakt med HBAB är kortsiktigt, cirka 3 är. Den gjorda värderingen har gjorts med utgångspunkt att uppnå bästa försäjningspris och fastigheterna har därför värderats för att säjas på öppna marknaden (se biaga). Enigt HBAB är det inte möjigt att överta Moreen ti detta försäjningspris. Ett eventuet övertagande förutsätter en ny värdering som tar hänsyn ti HBAB:s möjigheter att efter en kontraktstid på cirka 3 år med Hässehoms kunna integrera fastigheterna i sitt hyresbeständ och sätta en rimig hyra. I beräkningen av försäjningspriset gäer juni 2011 som värderingstidpunkt utom för Bokeberg där värderingstidpunkten är november. Försäjningspriset uppgår sammanagt tio,s mijoner kronor. Försäjningspriset per fastighet framgår av biaga. Kommunens hyra ti HBAB för äterförhyrning av fastigheterna ska motsvara ens kostnader i egen regi enigt 2011 års internhyresnivä. Ti denna kostnad har agts kostnaden för moms eftersom HBAB inte är skattskydig för moms. Totat uppgår hyran som en ska betaa för återförhyrningen 2012 ti kronor på års basis. Kommunstyresen Justering \_AJ.._0 S t Utdraget bestyrkes

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

~arco Paulsson (~) R)

~arco Paulsson (~) R) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 8 206 (224) Kommunfumäktige 20141006 Sammanträde den 6 oktober 2014 i Rådhussaen, Rådhuset Kommunfumäktige består av 51 edamöter och ersättare enigt bifogad närvaroista.

Läs mer

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund () Biaga KS 2013/154/1 2013-05-20 MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: 0224-74 8001 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt 2013-05- 2 O MISSIV Rapport; årsredovisning

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

Bengt-Åke Nilsson. Malin Dahl. Anna Gustavsson. Bengt-Åke Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, 2012-03-22 kl. 13.30-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Anna Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 B! vimmerby tmj kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE 2015-02-18 1(1) Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese och kompetterande handingar inför kommunfumäktiges sammanträde

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer