Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15"

Transkript

1 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Lena Waentheim (S) 1-15,17-27 FatrikJönsson (SD) Joachim Fors (S) Dougas Roth (M) Susanna Kennethsdotter (FV) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Lars Johnsson (}vf), Camia Lindoff (S) och Mathias Johansson (S) 16. Lena Svensson, Ceciia Tomerefet:, Karina Jannerstig, Lars Osson, Peter Groth, Harad Lind och Ernst Hersow. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Strategisk samhäspanerare Christina Zoric Persson 1-2 Personachef Per-Oof Drotter 1-5 Joachim Fors Dougas Roth Kommunedningskontoret/ Underskrift sekreterare ~abeth Aidemar_kf.../ Ordförar~ ~=~ U r ban Widmark Justerare Joachim F ors

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(47) Hässehoms Kommunstyresen Ansag Bevis Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur Hässehoms, Kommunstyresen Kommunedningskontoret attv~.a~ ~... W.... ~ Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark 2012-

3 SA"tvfvfANTRÄDESPROTOKOLL 3(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 1 Ändring av föredragningsistan Besut Kommunstyresen besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärende 25 "Havremagasinet" utgår. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

4 ,,,,, ~ Hässehoms SA:tv1MANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 2 Remiss av "Utveckingsprogram för stadskärnan i Hässehom" Besut Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet: 1. Remissversionen av "Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna" ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nätunder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Reservation Sverigedemokraternas edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Urban Widmark (tvi) yrkar att besutsförsaget ändras så att besutets ingress ges föjande ydese: "Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet." Kommunstyresen Justering ~ jf Utdraget bestyrkes

5 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 5(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt biagt försag. I andra hand yrkas att arbetsutskottets försag ti besut ska avsås. Per-Ake Purk (V) yrkar att punkt 2 i besutsförsaget ändras på så sätt att orden "anta mijoner" ersätts med "ekonomiskt utrymme". Tommy Nisson (S) instämmer i Urban Widmark och Per-Ake Purks respektive yrkanden om ändring av arbetsutskottets försag ti besut. Tommy Nisson yrkar avsag på Patrik Jönssons återremissyrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras finner att det ska avgöras idag. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut mot Urban Widmarks yrkande och fnner Urban Widmarks yrkande bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 1, 3 och 4 mot FatrikJönssons yrkande om avsag och finner arbetsutskottets försag ti besut bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 2 mot Per Ake Purks yrkande och fnner Pet-J\ke Purks yrkande bifaet. Beskrivning av ärendet För att kunna förverkiga en attraktivare stadskärna i Hässehom måste aa parter i stadskärnan vara deaktiga i processen. Därför skickar nu styresen materiaet på remiss för att förankra och diskutera innehået med aa berörda intressenter. Inkomna uppysningar och synpunkter kommer att kunna förbättra materiaet innan det sutigen antas i styresen. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Utveckingsprogrammet för stadskärnan syftar ti att utvecka attraktiviteten i centrum och införiva pågående projekt ti en positiv hehet. Programmet har ingen juridisk status, utan ska ses som en visionär hehetsösning och ska fungera som utgångspunkt för efterföjande deuppdrag. I programmet föresås vika ombyggnadsprojekt och oika samarbeten som bör genomföras. Oika intresseväckande ideuppsag redovisas också. Aa insag startas via enskida besut i styresen. Utveckingsprogrammet tangerar på oika stäen frågestäningar om arbetstifäen, bostäder och ny bebyggese, men behandar inte dessa frågor särskit djupgående. Dessa ämnen kommer istäet att konkretiseras i en kommande fördjupning av översiktspanen för hea staden. Utveckingsprogrammet för stadskärnan fungerar då som en utgångspunkt och en de av denna kommande pan. Efter remisstiden bearbetas materiaet ti en sutig version. Besut om "Utveckingsprogram för stadskärnan" förväntas kunna ske i styresen i juni Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 315 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Remissversionen av Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nämnder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

7 00'110'11 'fe Hässehoms SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2011/ (47) Kommunstyresen Forts. 2 Yrkande Tommy Nisson (S) föresår att punkt 2 i iggande besutsförsag tas bort. Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti Tommy Nissons yrkande med föjande tiägg: Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på Tommy Nissons ändringsyrkande och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs tiäggsyrkande och finner även detta bifaet. Biaga: Aterremissyrkande (SD) Sänt ti: Utveckingsstaben Diariet - uppdrag Kommunstyresen Justering \)J,JJ Sf Utdraget bestyrkes

8 Aterremissyrkande gäande "Remiss Utveckingspan för stadskärnan i Hässehom", KS , ärende 3. I ovan nämnda pan fors band annat fram att ett tiota p-patser på Tingshusgatan ska sopas, främst på södra deen av gatan, samt att Första avenyen ska stängas av for fordonstrafik. Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att det påverkar centrumhanden och tigängigheten at for negativt om man inte har kvar befintiga parkeringar på Tingshusgatan for korttidsparkering (typ min). I remissen som ska skickas ut ska forsaget om färre p-patser på Tingshusgatan sopas. Vi är också av den uppfattningen att det i remissen borde finnas två aternativforsag ti sopad trafik på Första avenyen, des ett försag med bibehåen trafik som idag, des med en enkeriktning av Första avenyen/frykhomsgatan (ti Andra avenyen). Med en enkeriktning hade man ev. kunnat ha snedstäda p-patser på den biten av Frykhomsgatan och då :fi1 fram fer p-patser. Vidare hade man säkerstät kundunderaget ti de två bagerier som finns vid stortorget. Sverigedemokraterna yrkar därfor att ärendet återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt ovan nämnda forsag. Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

9 'O""""" ~ Hässehoms SAivv1ANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 3 Hässehom 100 år - uppdragspan för firande Besut Kommunstyresen besutar föjande: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Beskrivning av ärendet Hässehom fick stadsrättigheter år Kommunfumäktige har i budget 2012 och pan avsatt mede för firande av Hässehoms 100 år. Ett firande av detta behöver paneras. Ett försag ti projekt med tihörande uppdragspan har upprättats. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 317 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Yrkande T o mm y Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Kommunstyresen Justering \J_~ 3 1- Utdraget bestyrkes

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 3 Biaga: Uppdragspan Sänt ti: Kommunchef Näringsivschef Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

11 PROJEKT/UPPDRAGSPLAN Projektets/Uppdragets namn: Projektets/Uppdragets bestäare: Projektedare: Bakgrund: Firande av Hässehoms s 100-årsjubieum Kommunstyresen j Datum Naringsivsstaben/Naringsivschefen Hassiehom bev stad åringen ska firas. Syfte: Metod: Ett firande vardigten 100 åring ska genomföras med intention att visa Hassiehom som en sjudande storstadsnara med vijan att utveckas och förand ras. Och kraft att vaja ett eget spår. Ansvarig projektedning utses för jubieet med uppdrag att i samverkan med ens övriga förvatningar, boag, ens naringsiv och föreningar optimera 100 års firandet Arrangemang, aktiviteter och evenemang ska pågå under hea Resutat: Hassiehom firar 100 år under hea Många stora och små aktiviteter, evenemang och festigheter för ens invånare och besökare. Kommunens förvatningar, boag samt ens naringsiv och föreningar engageras och uppmuntras att inom sina verksamheter uppmarksamma jubieet Samverkan med Kristianstads 400-års jubieum. Arrangemang för 500 år tisammans. Skrift /materia ska ha tagits fram som dokumenterar de 1 00 åren. Marknadsföringsmateria samt sarskid ogo för 1 00-års jubieet utarbetas. 100-års jubieet ska ge bred massmedia uppmarksamhet. Uppdragets organisation: Kommunfumakiges presidium, styresens presidium och gruppedarna ska utgöra styrgrupp/jubieumskommittåe. Naringsivsstaben ansvarar för samordning och projektedning. Ekonomiska ramar och övriga resurser Kommunfumaktige har besutat om nedanstående beopp för jubieumsfirandet:: 2012: 100' 2013: 200' 2014: 1000' För att få utrymme att projekteda och samordna 100-års jubieet kravs ytterigare personaresurser ti naringsivsstaben. En person behöver projektanstajas under perioden Initiat bedoms en sådan anstaning kunna ske inom budgetramen för chefens stabsfunktion. 1 Postadress stadshuset Hässehom Besöksadress stadshuset Nytorget Teefon vx Teefax E-postadress kom mu m. se Postgiro C\\ ~~-.J

12 2 (2) Tid pan. Projektet ska inedas hösten 2011 Firandet kan starta 1 januari 2014 och fortsatta under året. Uppföjning: Uppföjning av hea uppdraget ska ske senast

13 Siu'vv1ANTRADESPROTOKO 10(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 4 Värdegrund för Hässehoms Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Yrkande Jeanette Theander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En grupp bestående av barn- och utbidningschef Karin Karen, mijöchef Sven-Inge Svensson, omsorgschef Laia Jeppsson, VD Hässehom Teknik AB Oa Richard samt personachef Per-Oof Drotter har arbetat fram ett försag ti gemensam värdegrund för Hässehoms. Poitiska partier har erbjudits möjighet att ämna kommentarer på innehået i dokumentet. Personautskottet har ytterigare bearbetat och beaktat synpunkterna som inkommit. Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 77 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige att anta gemensam värdegrund för Hässehoms, enigt biaga. Sänt ti: Personaavdeningen Kommunstyresen Justering \_M)J :SF- Utdraget bestyrkes

14 SAMMiNTR.r\DESPROTOKOIL 11 ( 47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 5 Finansiering av tjänsten som personautveckare Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Reservation Sociademokraternas och vänsterpartiets edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras. Lars-Göran Wiberg (C) och FatrikJönsson (SD) instämmer i detta yrkande. Tommy Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Lena Waentheim (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Votering begärs. Kommunstyresen godkänner föjande voteringsproposition: "Den som bifaer Robin Gustavssons med feras återremissyrkande röstar ja. Den som bifaer Tommy Nissons med feras yrkande om bifa tiiggande försag röstar nej." O ja-röster och 5 nej-röster avges. Föjande röstar ja: Urban Widmark (1f), Lars-Göran Wiberg (C), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (1.f), Dougas Roth (1f), Susanna Kennethsdotter (FV), Lars Arvidsson (FP),Jeanette Theander (MP), Patrik Jönsson (SD) och Uf Erandsson (SD). Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

15 SAM1-fANTRÄDESPROTOKOLL 12(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 5 Föjande röstar nej: Tommy Nisson (S), Lena Waentheim (S), Joachim Fors (S), Camia Lindoff (S) och Per-Ake Purk M Beskrivning av ärendet Kommunen kommer framöver att behöva rekrytera stora voymer persona för att upprätthåa en bra verksamhet. En ny tjänst, som personautveckare, har därför inrättats från och med 1 jui Tjänstens huvudsakiga inriktning är att verka som stöd och biträde ti förvatningarna i rekryterings- och förändringsarbete. Personautskottets försag är att tjänsten finansieras av samtiga förvatningar fördeat proportionet på antaet tisvidareanstäda per den 31 december Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 16 besutade att tjänst som personautveckare inrättas med finansiering enigt ovan. Sänt ti: Personaavdeningen Ekonomiavdeningen Kommunstyresen Justering \~ ';SJ- Utdraget bestyrkes

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 13(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen 6 Yttrande angående tiväxtstrategi för Skåne Nordost Besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt ~änsteutåtande från näringsivsstaben. Beskrivning av ärendet Styresen i Skåne Nordost presenterade den 8 december 2011 ett utkast ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärdsoch nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin har utgått ifrån de fyra drivkrafterna utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och företagande. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av mot egna må och strategier. Näringsivsstaben i Hässehoms har sammanstät ett yttrande, daterat , över försaget ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 3 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt tjänsteutåtande från näringsivsstaben. Biaga: Tjänsteutåtande, Kommunstyresen Justering 'va..d :Sf Utdraget bestyrkes

17 SAI'vifANTRÄDESPROTOKO 14(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen Forts. 6 Sänt ti: Näringsivsstaben Skåne Nordost Kommunstyresen Justering 1 1 \ 1, 1 ""'~ Utdraget bestyrkes

18 1(2) Hässehoms Datum Handäggare Näringsivschef Charotte Fogde Andreasson Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben se HÄSSLEHnLMS KC!f.MUN Kommunstyres0n Yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost Försag ti besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost. Bakgrund Vid möte i Skåne Nordost styrese den 8 december presenterades utkast ti Skåne Nordost tivä..xtstrategi. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärds- och nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin tar sin utgångspunkt ifrån fyra drivkrafter: utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och boende. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av gentemot egna må och strategier. Besutsunderag Skåne Nordost en tiväxtstrategi för nordöstra Skåne(utkast ) Tiväxtstrategier Hässehoms I Hässehoms har ett ferta processarbeten startats upp för framtagande av strategi- och måstyrningsdokument i syfte att få en hehetssyn på tiväxt- och utveckingsarbete. Ex på sådana strategiska projekt är måstymingsprojektet, process kring fördjupad översiktspan för Hässehoms stad, projekt för cityutvecking, utveckingsprogram för dearna samt strategiskt näringsivs program. I takt med en at mer gobaiserad omvärd med minskad makt hos enskida nationer så faer tiväxt - och utveckingsansvaret tungt på den okaa nivån. Det är på denna nivå den håbara utveckingens aa dimensioner säkras bäst. Hässehoms har goda förutsättningar att stå sig vä i en ökad konkurrens om infödet av arbetskraft, kapita och kompetens. De generea utveckingsfrågorna för Hässehom kan sammanfattas i Näringsivets ökande behov av kvaificerad arbetskraft Hässehoms behov av fer invånare och högre utbidningsnivå Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben Postadress: stadshuset, Hässehom Besöksadress: stadshuset, Nyterget 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

19 2(2) Hässehoms möjigheter att bi en storstads med pendingsavstånd ti den vitaa Öresundsregionen. En viktig komponent för Hässehom bir att i så stor utsträckning som möjigt " koppa upp sig" på den stora stadens attraktivitet och aktivitet. De utmaningar som Hässehom har att strategiskt arbeta med är utbidning, transportinfrastruktur, tiväxtorienterad fysisk panering samt entreprenörsdriven tiväxt baserad på innovationer. Dessa strategier och utmaningar stämmer ti stora dear överens med de insatsområden som även definierats för Skåne Nordost varför vi inte ser några motsattsförhåanden mean ens insatser och Skåne Nordost tiväxtstra tegi. Samverkan De regionaa tiväxt- och utveckingsprogrammen är vägedande för regionens samade tiväxtarbete och det är viktigt att prioriterade tiväxtprojekt okat och i Skåne Nordost stäs i förhåande ti detta. Mycket av det konkreta tiväxt- och utveckingsarbete sker på oka nivå. Där det finns gemensamma förutsättningar och reevanta tiväxtområden att nå bättre framgång genom intera samverkan kan detta prioriteras. Skåne uppever en stark tiväxt och varje bör arbeta proaktivt för att ta de av det och för att ta sitt regionaa ansvar. Region Skånes utredning om ferkärnighet påpekar behovet av att hea Skåne verkar för att bibehåa och stärka ferkärnigheten. Kristianstad och Hässehom måste här arbeta gemensamt för att stärka tiväxten och utveckingen i de nordöstra dearna. Tiväxtstrategin för Skåne nordost är i vår mening at för omfattande. Insatserna under respektive drivkraft borde avgränsas och få ett mer tydigt fokus. Tiväxtstrategin har idag inga övergripande mådokument och visioner att förhåa sig ti viket gör att innehået tenderar att bi "spretigt". För att kunna få en bättre tydighet kring utveckingsarbetet i Skåne Nordost, anser vi att en förnyad och fördjupad poitisk diaog i syfte att förankra, förtydiga och avgränsa uppdrag är nödvändig. Organisation I avvaktan på en fördjupad poitisk diaog och större tydighet i prioriterade tiväxtprojekt ser vi heer inget behov av en utökad organisation. Istäet borde det paraet göras en samad översyn av nuvarande organisation och resurser. ~i, ////r -~/L!)~--- Charotte Fogde Andreasson N äringsivschef Kommunchefens stabsfunktion/ Näringsivsstaben Postadress: stadshuset Hässehom Besöksadress: Stadshuset, Nytorge 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: 'NWW.hassehom.se

20 SAMviANTRÄDESPROTOKOUJ 15(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 7 Yttrande över tematiskt tiägg ti översiktspan för Osby, andsbygdsutvecking i strandnära ägen - samrådsförsag Besut Kommunstyresen ämnar ti Osby udåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Beskrivning av ärendet Osby har för samråd översänt ett tematiskt tiägg ti översiktspan om andsbygdsutvecking i strandnära ägen. Tiägget pekar ut ett trettiota områden i strandnära ägen, så kaade LISområden, vika kan bi aktuea för andsbygdsutvecking. I dessa områden vi Osby kunna tiåta fritidsbebyggese, permanent bebyggese eer verksamheter för turism, rekreation och friuftsiv. Syftet med att peka ut områdena är att ge ångsiktiga och positiva syssesättningseffekter eer bidra ti att upprätthåa serviceunderaget på andsbygden. I ett LIS-område ska byggnation kunna ske utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda ivsvikor för djur och växtivet bevaras och att amänheten fortfarande har god tigång ti strandområdet. Strandskyddet upphävs inte generet i ett LIS-område, utan innebörden är, att det kan bi möjigt att få dispens från strandskyddet i ett sådant område. För enstaka en- och tvåvåningshus gäer att det måste uppföras i ansutning ti ett befintigt hus. Fem LIS-områden igger på eer nära inti gränsen (Bodarpasjön; Hege å vid Hässehut; Osbysjön och Hegeå vid Östra Genastorp; Nybygdasjön; Skeingesjön). Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i Osby och Hässehoms er. Försaget berör Hässehoms i huvudsak på två punkter; des genom att ett bebyggeseområde pekas ut i gränsen på östra sidan om Skeingesjön; des genom eventue ökad beastning på Osby vattenverk som igger i Hässehoms. Kommunstyresen Justering \.)\'"").,,'-.) SF Utdraget bestyrkes

21 SA111v1ANTRÄDESPROTOKOIL 16(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 I huvuddokumentet finns en sammanstäning av LIS- områdena på sidan fem och en annan på sidan sex. På den sistnämnda saknas stäningstagande för Skeingesjön. På sidan sju säger Osby att samråd ska ske med berörda granner, dock inte på viket sätt. Det är ovanigt med samråd över gränsen när det gäer byggovsfrågor. Vid Skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden (b.a. riksintresse för naturvård och Natura 2000-område). Här har Hässehoms satsat på en natured "Vieåeden" och håer på att utreda en hängbro. Kommunen skue därför kunna ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten, men igger i Hässehoms mittemot (på västra sidan) det föresagna området öster om Skeingesjön. Mijönämnden i Hässehoms utövar tisyn över vattenverket. Vatten hämtas från sjön, men sedan infitreras detta för att därefter tas upp via borrhå. Därför kassas det som ett verk med grundvattenuttag. Både området öster om Skeingesjön och området vid Nybygdasjön igger inom den inre skyddszonen av vattenskyddsområdet. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. När det gäer övriga LIS-områden i närheten av gränsen bedöms de avvägningar som framkommer i paneringsunderaget säkerstäa att strandskyddets syften kan bibehåas. Här har Hässehoms inga synpunkter. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

22 SA.tv1MANTRADESPROTOKOLL 17(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 Sammanfattningsvis har Hässehoms föjande tre synpunkter: Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i både Osby och Hässehoms er. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. Vid skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden. Hässehoms kan därför ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 5 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen ämnar ti Osby utåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Sänt ti: ~fijönämnden Byggnadsnämnden Utveckingsstaben Osby Kommunstyresen Justering ~ ~ F Utdraget bestyrkes

23 SAvfMANTRÄDESPROTOKO 18(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 8 Försäjning av gruppbostäder ti AB Hässehomsbyggen avseende föjande fastigheter: de av Örahoma 18:3, Snäckan 1, Moreen 26, 27, 33 samt 34, Kooperatören 16 samt Fridhem 1 Besut Kommunstyresen besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Det sutiga försäjningspriset för överåtesen av Lie Mats 2 (Bokeberg) samt de fyra gruppbostäder Fridhem, Snäckan, Kooperatören 16 och Örahoma 18:3, ti AB Hässehomsbyggen uppgår tio,s mijoner kronor enigt biaga. 2. Hässehoms överåter fastigheterna ti AB Hässehomsbyggen per Köpeskiingen ska betaas kontant på titrädesdagen. 4. Fastigheterna Moreen 26, 27, 33 och 34 överåts inte ti AB Hässehomsbyggen. Fastigheterna säjs på öppna fastighetsmarknaden när en inte ängre har behov av fastigheterna i sin verksamhet. 5. Nuvarande expoateringsavdening ges i uppdrag att upprätta köpehandingar. 6. Nuvarande tekniska avdening ges i uppdrag att upprätta avta om gränsdragningen för AB Hässehomsbyggens åtagande att svara för service och underhå av köksinventarier på Bokeberg med kronor per år. 7. Kommunstyresens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpehandingarna. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

24 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 19(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 8 Beskrivning av ärendet Hässehoms tiämpar sedan änge principen att fastigheter avsedda för bostadsändamå inte ska ägas av en. Ägandet av sådana fastigheter ska om möjigt överföras ti AB Hässehomsbyggen (HBAB). Ekonomiavdeningen har fått i uppdrag att förbereda försäjning av fem gruppbostäder ti HBAB. I uppdraget ingår också att förbereda försäjningen av Lie Mats 2 (Bokeberg). Gruppbostäder är fastigheterna Fridhem, Moreen 26, 27, 33, 34, Snäckan (Via Jeanette), Kooperatören 16 och Örahoma 18:3. Beräkningarna av försäjningspriset samt framtagandet av driftnetto och avkastningsvärde för varje fastighet har gjorts med hjäp av konsut från PricewaterhouseCoopers. I beräkningen av försäjningspriset för Bokeberg, Fridhem, Snäckan, Kooperatören och Örahoma har förutsatts att Hässehoms ska hyra fastigheterna på 15-åriga kontrakt för att användas av omsorgsförvatningen som gruppbostäder och när det gäer Bokeberg som tiagningskök/personautrymmen. Detta har stämts av med omsorgsförvatningen och enigt uppgift strider inte paneringshorisont och användningssätt mot några konkreta paner. När det gäer Moreen är förutsättningarna annorunda. Omsorgsförvatningen är på väg att avvecka fastigheternas användning som gruppbostäder och ett hyreskontrakt med HBAB är kortsiktigt, cirka 3 är. Den gjorda värderingen har gjorts med utgångspunkt att uppnå bästa försäjningspris och fastigheterna har därför värderats för att säjas på öppna marknaden (se biaga). Enigt HBAB är det inte möjigt att överta Moreen ti detta försäjningspris. Ett eventuet övertagande förutsätter en ny värdering som tar hänsyn ti HBAB:s möjigheter att efter en kontraktstid på cirka 3 år med Hässehoms kunna integrera fastigheterna i sitt hyresbeständ och sätta en rimig hyra. I beräkningen av försäjningspriset gäer juni 2011 som värderingstidpunkt utom för Bokeberg där värderingstidpunkten är november. Försäjningspriset uppgår sammanagt tio,s mijoner kronor. Försäjningspriset per fastighet framgår av biaga. Kommunens hyra ti HBAB för äterförhyrning av fastigheterna ska motsvara ens kostnader i egen regi enigt 2011 års internhyresnivä. Ti denna kostnad har agts kostnaden för moms eftersom HBAB inte är skattskydig för moms. Totat uppgår hyran som en ska betaa för återförhyrningen 2012 ti kronor på års basis. Kommunstyresen Justering \_AJ.._0 S t Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-11-14 kl. 08.30-08.50

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-11-14 kl. 08.30-08.50 "'.!:!.!:!.!:!3!: ~ ~ Hässehoms kommun SAMMAN1RÄDESPROTOKOL 1(8) Kommunstyresens arbetsutskott Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 20121114 k. 08.30 08.50 Urban Widmark (1vi)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL KOMMUN v V).4. r L,». I' > SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum Pats 00h tid Kaingesaen, Stadshuset, Ronneby, ki. 08:30-09.00 Besutande Ledamöter Se särskid förteckning Ersättare Se särskid förteckning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Stjerneskolans matsal i Torsby. Klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 28 apri 2015 k. 18:00 Pats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskoans matsa i Torsby Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen den 5 maj 2015

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2012-02-27, kl. 19.00-20.45

Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2012-02-27, kl. 19.00-20.45 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(21) KommunfullmäkUge Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen, 2012-02-27, kl. 19.00-20.45 Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tonuny

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun.

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun. Ansökan om fastighetsregering och edningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Aingsås kommun. Aingsås Kommun, ägare ti Västerbodarna 1 :384, samt Mats och Ewa Lundbad, ägare ti

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

';"...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä

';...tg, 1.w..c,;:.1- x l '. W. far-z.. Ä 3 KARLSHAMN ';"...tg, 1.w..c,;:.1- x '. W E] T 'V, r Dnr: 2013/1952 Å far-z.. Ä 2015-12-21 Detajpan för fastigheterna Mörrum 67:74 och de av 67:1 m.fi. (Hörayckan) Mörrum-Eehom, Karshamns kommun, Bekinge

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.40 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014

Datum Rapportering ej verkställda beslut samt verkställda beslut- kvartal 4 år 2014 Kristinehamns kommun Socianämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 015-0-19 s n Sida 7() )aaj.s-! tö/d{ ~nr.ao's-: JJ( SN 37 SNau 5 Rapportering ej verkstäda besut samt verkstäda besut- kvarta 4 år 014 Besut

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757

Stjerneskolans matsat Torsby. Onsdagen den 2 december 2015 klockan 13:00 i kommunhuset. Sammanträdestider 2016 KST 2015/757 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kaese/underrättese Tid Tisdag 24 november 2015 kockan 18:00. Pats Stjerneskoans matsat Torsby. Gruppmöte Kockan 16:00 i saarna 258, 260, 262 och 263. Tid för justering Onsdagen den 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030.

Metodtest för elasticitetsberäkningar ur Sampers RAPPORT. Del 1 Tågelasticiteter enligt befintlig differentiering utifrån basprognos 2030. RAPPORT Metodtest för easticitetsberäkningar ur Sampers De 1 Tågeasticiteter enigt befintig differentiering utifrån basprognos 2030. 2015-02-09 Anays & Strategi Anays & Strategi Konsuter inom samhäsutvecking

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92

Kallelse Föredragningslista 2015-08-28. Kommunfullmäktige. l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2701/92 Kaese Föredragningsista (5) 2015-08-28 Sammanträde Kommunfumäktige Pats och tid Bohusäns museum, k. 17:30 onsdagen den 09 september 2015 Ordförande sekreterare Af Giberg Annica Åberg Föredragningsista

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer