Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15"

Transkript

1 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nisson (S) 2:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD) Lena Waentheim (S) 1-15,17-27 FatrikJönsson (SD) Joachim Fors (S) Dougas Roth (M) Susanna Kennethsdotter (FV) Lars Arvidsson (FP) Uf Erandsson (SD) J eanette Theander (MP) Per-Ake Purk (V) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer Lars Johnsson (}vf), Camia Lindoff (S) och Mathias Johansson (S) 16. Lena Svensson, Ceciia Tomerefet:, Karina Jannerstig, Lars Osson, Peter Groth, Harad Lind och Ernst Hersow. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark Strategisk samhäspanerare Christina Zoric Persson 1-2 Personachef Per-Oof Drotter 1-5 Joachim Fors Dougas Roth Kommunedningskontoret/ Underskrift sekreterare ~abeth Aidemar_kf.../ Ordförar~ ~=~ U r ban Widmark Justerare Joachim F ors

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(47) Hässehoms Kommunstyresen Ansag Bevis Protokoet är justerat Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdag Datum då ansaget sätts upp Datum då ansaget tidigast får tas ner Förvaringspats för protokoet Underskrift Datum då ansaget togs ner Signatur Hässehoms, Kommunstyresen Kommunedningskontoret attv~.a~ ~... W.... ~ Kommunsekreterare Eisabeth Aidemark 2012-

3 SA"tvfvfANTRÄDESPROTOKOLL 3(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 1 Ändring av föredragningsistan Besut Kommunstyresen besutar att ändra föredragningsistan på föjande sätt: Ärende 25 "Havremagasinet" utgår. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

4 ,,,,, ~ Hässehoms SA:tv1MANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 2 Remiss av "Utveckingsprogram för stadskärnan i Hässehom" Besut Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet: 1. Remissversionen av "Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna" ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nätunder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Reservation Sverigedemokraternas edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Urban Widmark (tvi) yrkar att besutsförsaget ändras så att besutets ingress ges föjande ydese: "Kommunstyresen besutar att föjande punkter ska utgöra förutsättningar för remissförfarandet." Kommunstyresen Justering ~ jf Utdraget bestyrkes

5 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 5(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt biagt försag. I andra hand yrkas att arbetsutskottets försag ti besut ska avsås. Per-Ake Purk (V) yrkar att punkt 2 i besutsförsaget ändras på så sätt att orden "anta mijoner" ersätts med "ekonomiskt utrymme". Tommy Nisson (S) instämmer i Urban Widmark och Per-Ake Purks respektive yrkanden om ändring av arbetsutskottets försag ti besut. Tommy Nisson yrkar avsag på Patrik Jönssons återremissyrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras finner att det ska avgöras idag. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut mot Urban Widmarks yrkande och fnner Urban Widmarks yrkande bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 1, 3 och 4 mot FatrikJönssons yrkande om avsag och finner arbetsutskottets försag ti besut bifaet. Ordförande stäer arbetsutskottets försag ti besut avseende punkt 2 mot Per Ake Purks yrkande och fnner Pet-J\ke Purks yrkande bifaet. Beskrivning av ärendet För att kunna förverkiga en attraktivare stadskärna i Hässehom måste aa parter i stadskärnan vara deaktiga i processen. Därför skickar nu styresen materiaet på remiss för att förankra och diskutera innehået med aa berörda intressenter. Inkomna uppysningar och synpunkter kommer att kunna förbättra materiaet innan det sutigen antas i styresen. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 2 Utveckingsprogrammet för stadskärnan syftar ti att utvecka attraktiviteten i centrum och införiva pågående projekt ti en positiv hehet. Programmet har ingen juridisk status, utan ska ses som en visionär hehetsösning och ska fungera som utgångspunkt för efterföjande deuppdrag. I programmet föresås vika ombyggnadsprojekt och oika samarbeten som bör genomföras. Oika intresseväckande ideuppsag redovisas också. Aa insag startas via enskida besut i styresen. Utveckingsprogrammet tangerar på oika stäen frågestäningar om arbetstifäen, bostäder och ny bebyggese, men behandar inte dessa frågor särskit djupgående. Dessa ämnen kommer istäet att konkretiseras i en kommande fördjupning av översiktspanen för hea staden. Utveckingsprogrammet för stadskärnan fungerar då som en utgångspunkt och en de av denna kommande pan. Efter remisstiden bearbetas materiaet ti en sutig version. Besut om "Utveckingsprogram för stadskärnan" förväntas kunna ske i styresen i juni Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 315 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Remissversionen av Utveckingsprogram för Hässehoms stadskärna ska gå ut ti amänhet, sakägare, intresseföreningar, aa nämnder och boag berörda myndigheter och instanser för synpunkter. 2. Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. 3. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. 4. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

7 00'110'11 'fe Hässehoms SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2011/ (47) Kommunstyresen Forts. 2 Yrkande Tommy Nisson (S) föresår att punkt 2 i iggande besutsförsag tas bort. Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifa ti Tommy Nissons yrkande med föjande tiägg: Det är viktigt att betona att det finns ett begränsat anta mijoner i budget De räcker med största sannoikhet inte ti at i materiaet. Det kommer att bi viktigt att prioritera inom given ram. Arbetet måste ske i nära samarbete med övriga aa paner, ti exempe trafikpanen och översiktspanen för Hässehoms stad. Dessa paner måste växa fram paraet. Det är det som är Stadsutvecking. Hässehoms stad och stadens järnvägsstation är porten in (och ut) för stora dear av vår. En attraktiv centraort är viktig för hea en. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på Tommy Nissons ändringsyrkande och finner det bifaet. Ordförande stäer därefter proposition på Lars-Göran Wibergs tiäggsyrkande och finner även detta bifaet. Biaga: Aterremissyrkande (SD) Sänt ti: Utveckingsstaben Diariet - uppdrag Kommunstyresen Justering \)J,JJ Sf Utdraget bestyrkes

8 Aterremissyrkande gäande "Remiss Utveckingspan för stadskärnan i Hässehom", KS , ärende 3. I ovan nämnda pan fors band annat fram att ett tiota p-patser på Tingshusgatan ska sopas, främst på södra deen av gatan, samt att Första avenyen ska stängas av for fordonstrafik. Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att det påverkar centrumhanden och tigängigheten at for negativt om man inte har kvar befintiga parkeringar på Tingshusgatan for korttidsparkering (typ min). I remissen som ska skickas ut ska forsaget om färre p-patser på Tingshusgatan sopas. Vi är också av den uppfattningen att det i remissen borde finnas två aternativforsag ti sopad trafik på Första avenyen, des ett försag med bibehåen trafik som idag, des med en enkeriktning av Första avenyen/frykhomsgatan (ti Andra avenyen). Med en enkeriktning hade man ev. kunnat ha snedstäda p-patser på den biten av Frykhomsgatan och då :fi1 fram fer p-patser. Vidare hade man säkerstät kundunderaget ti de två bagerier som finns vid stortorget. Sverigedemokraterna yrkar därfor att ärendet återremitteras i syfte att skriva om utveckingspanen enigt ovan nämnda forsag. Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

9 'O""""" ~ Hässehoms SAivv1ANTRÄDESPROTOKOLL 2011/ (47) Kommunstyresen 3 Hässehom 100 år - uppdragspan för firande Besut Kommunstyresen besutar föjande: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Beskrivning av ärendet Hässehom fick stadsrättigheter år Kommunfumäktige har i budget 2012 och pan avsatt mede för firande av Hässehoms 100 år. Ett firande av detta behöver paneras. Ett försag ti projekt med tihörande uppdragspan har upprättats. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 317 besutar att föreså styresen föjande besut: 1. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra projektet Hässehoms s årsjubieum i enighet med föreiggande uppdragspan. 2. Styrgrupp utses enigt försag i uppdragspanen. 3. Projektedare utses enigt försag i uppdragspanen. Yrkande T o mm y Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Kommunstyresen Justering \J_~ 3 1- Utdraget bestyrkes

10 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 3 Biaga: Uppdragspan Sänt ti: Kommunchef Näringsivschef Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

11 PROJEKT/UPPDRAGSPLAN Projektets/Uppdragets namn: Projektets/Uppdragets bestäare: Projektedare: Bakgrund: Firande av Hässehoms s 100-årsjubieum Kommunstyresen j Datum Naringsivsstaben/Naringsivschefen Hassiehom bev stad åringen ska firas. Syfte: Metod: Ett firande vardigten 100 åring ska genomföras med intention att visa Hassiehom som en sjudande storstadsnara med vijan att utveckas och förand ras. Och kraft att vaja ett eget spår. Ansvarig projektedning utses för jubieet med uppdrag att i samverkan med ens övriga förvatningar, boag, ens naringsiv och föreningar optimera 100 års firandet Arrangemang, aktiviteter och evenemang ska pågå under hea Resutat: Hassiehom firar 100 år under hea Många stora och små aktiviteter, evenemang och festigheter för ens invånare och besökare. Kommunens förvatningar, boag samt ens naringsiv och föreningar engageras och uppmuntras att inom sina verksamheter uppmarksamma jubieet Samverkan med Kristianstads 400-års jubieum. Arrangemang för 500 år tisammans. Skrift /materia ska ha tagits fram som dokumenterar de 1 00 åren. Marknadsföringsmateria samt sarskid ogo för 1 00-års jubieet utarbetas. 100-års jubieet ska ge bred massmedia uppmarksamhet. Uppdragets organisation: Kommunfumakiges presidium, styresens presidium och gruppedarna ska utgöra styrgrupp/jubieumskommittåe. Naringsivsstaben ansvarar för samordning och projektedning. Ekonomiska ramar och övriga resurser Kommunfumaktige har besutat om nedanstående beopp för jubieumsfirandet:: 2012: 100' 2013: 200' 2014: 1000' För att få utrymme att projekteda och samordna 100-års jubieet kravs ytterigare personaresurser ti naringsivsstaben. En person behöver projektanstajas under perioden Initiat bedoms en sådan anstaning kunna ske inom budgetramen för chefens stabsfunktion. 1 Postadress stadshuset Hässehom Besöksadress stadshuset Nytorget Teefon vx Teefax E-postadress kom mu m. se Postgiro C\\ ~~-.J

12 2 (2) Tid pan. Projektet ska inedas hösten 2011 Firandet kan starta 1 januari 2014 och fortsatta under året. Uppföjning: Uppföjning av hea uppdraget ska ske senast

13 Siu'vv1ANTRADESPROTOKO 10(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 4 Värdegrund för Hässehoms Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Yrkande Jeanette Theander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras. Tommy Nisson (S) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En grupp bestående av barn- och utbidningschef Karin Karen, mijöchef Sven-Inge Svensson, omsorgschef Laia Jeppsson, VD Hässehom Teknik AB Oa Richard samt personachef Per-Oof Drotter har arbetat fram ett försag ti gemensam värdegrund för Hässehoms. Poitiska partier har erbjudits möjighet att ämna kommentarer på innehået i dokumentet. Personautskottet har ytterigare bearbetat och beaktat synpunkterna som inkommit. Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 77 besutar att föreså att styresen föresår fumäktige att anta gemensam värdegrund för Hässehoms, enigt biaga. Sänt ti: Personaavdeningen Kommunstyresen Justering \_M)J :SF- Utdraget bestyrkes

14 SAMMiNTR.r\DESPROTOKOIL 11 ( 47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 5 Finansiering av tjänsten som personautveckare Besut Kommunstyresen besutar att återremittera ärendet. Reservation Sociademokraternas och vänsterpartiets edamöter reserverar sig mot besutet ti förmån för sina egna yrkanden. Yrkande Robin Gustavsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras. Lars-Göran Wiberg (C) och FatrikJönsson (SD) instämmer i detta yrkande. Tommy Nisson (S) yrkar bifa tiiggande försag. Lena Waentheim (S) instämmer i detta yrkande. Omröstning Ordförande stäer proposition på des om ärendet ska avgöras idag och des om ärendet ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. Votering begärs. Kommunstyresen godkänner föjande voteringsproposition: "Den som bifaer Robin Gustavssons med feras återremissyrkande röstar ja. Den som bifaer Tommy Nissons med feras yrkande om bifa tiiggande försag röstar nej." O ja-röster och 5 nej-röster avges. Föjande röstar ja: Urban Widmark (1f), Lars-Göran Wiberg (C), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (1.f), Dougas Roth (1f), Susanna Kennethsdotter (FV), Lars Arvidsson (FP),Jeanette Theander (MP), Patrik Jönsson (SD) och Uf Erandsson (SD). Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

15 SAM1-fANTRÄDESPROTOKOLL 12(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 5 Föjande röstar nej: Tommy Nisson (S), Lena Waentheim (S), Joachim Fors (S), Camia Lindoff (S) och Per-Ake Purk M Beskrivning av ärendet Kommunen kommer framöver att behöva rekrytera stora voymer persona för att upprätthåa en bra verksamhet. En ny tjänst, som personautveckare, har därför inrättats från och med 1 jui Tjänstens huvudsakiga inriktning är att verka som stöd och biträde ti förvatningarna i rekryterings- och förändringsarbete. Personautskottets försag är att tjänsten finansieras av samtiga förvatningar fördeat proportionet på antaet tisvidareanstäda per den 31 december Ärendets tidigare beskrivning Personautskottet , 16 besutade att tjänst som personautveckare inrättas med finansiering enigt ovan. Sänt ti: Personaavdeningen Ekonomiavdeningen Kommunstyresen Justering \~ ';SJ- Utdraget bestyrkes

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 13(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen 6 Yttrande angående tiväxtstrategi för Skåne Nordost Besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt ~änsteutåtande från näringsivsstaben. Beskrivning av ärendet Styresen i Skåne Nordost presenterade den 8 december 2011 ett utkast ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärdsoch nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin har utgått ifrån de fyra drivkrafterna utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och företagande. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av mot egna må och strategier. Näringsivsstaben i Hässehoms har sammanstät ett yttrande, daterat , över försaget ti tiväxtstrategi för Skåne Nordost. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 3 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost enigt tjänsteutåtande från näringsivsstaben. Biaga: Tjänsteutåtande, Kommunstyresen Justering 'va..d :Sf Utdraget bestyrkes

17 SAI'vifANTRÄDESPROTOKO 14(47) Hässehoms 2012/ Kommunstyresen Forts. 6 Sänt ti: Näringsivsstaben Skåne Nordost Kommunstyresen Justering 1 1 \ 1, 1 ""'~ Utdraget bestyrkes

18 1(2) Hässehoms Datum Handäggare Näringsivschef Charotte Fogde Andreasson Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben se HÄSSLEHnLMS KC!f.MUN Kommunstyres0n Yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost Försag ti besut Kommunstyresen avger yttrande angående tiväxtstrategi Skåne Nordost. Bakgrund Vid möte i Skåne Nordost styrese den 8 december presenterades utkast ti Skåne Nordost tivä..xtstrategi. Strategin tar sin utgångspunkt i de omvärds- och nuägesanayser som genomförts av WSP Anays (Second opinion på at tiväxtarbete i Skåne Nordost, rapport 2009). Tiväxtstrategin tar sin utgångspunkt ifrån fyra drivkrafter: utbidning, infrastruktur, entreprenörskap och boende. Innan besut fattas om strategin ser styresen i Skåne Nordost ett behov av att försaget iceras ut ti medemserna i syfte att komma med synpunkter samt att stämma av gentemot egna må och strategier. Besutsunderag Skåne Nordost en tiväxtstrategi för nordöstra Skåne(utkast ) Tiväxtstrategier Hässehoms I Hässehoms har ett ferta processarbeten startats upp för framtagande av strategi- och måstyrningsdokument i syfte att få en hehetssyn på tiväxt- och utveckingsarbete. Ex på sådana strategiska projekt är måstymingsprojektet, process kring fördjupad översiktspan för Hässehoms stad, projekt för cityutvecking, utveckingsprogram för dearna samt strategiskt näringsivs program. I takt med en at mer gobaiserad omvärd med minskad makt hos enskida nationer så faer tiväxt - och utveckingsansvaret tungt på den okaa nivån. Det är på denna nivå den håbara utveckingens aa dimensioner säkras bäst. Hässehoms har goda förutsättningar att stå sig vä i en ökad konkurrens om infödet av arbetskraft, kapita och kompetens. De generea utveckingsfrågorna för Hässehom kan sammanfattas i Näringsivets ökande behov av kvaificerad arbetskraft Hässehoms behov av fer invånare och högre utbidningsnivå Kommunchefens stabsfunktion Näringsivsstaben Postadress: stadshuset, Hässehom Besöksadress: stadshuset, Nyterget 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

19 2(2) Hässehoms möjigheter att bi en storstads med pendingsavstånd ti den vitaa Öresundsregionen. En viktig komponent för Hässehom bir att i så stor utsträckning som möjigt " koppa upp sig" på den stora stadens attraktivitet och aktivitet. De utmaningar som Hässehom har att strategiskt arbeta med är utbidning, transportinfrastruktur, tiväxtorienterad fysisk panering samt entreprenörsdriven tiväxt baserad på innovationer. Dessa strategier och utmaningar stämmer ti stora dear överens med de insatsområden som även definierats för Skåne Nordost varför vi inte ser några motsattsförhåanden mean ens insatser och Skåne Nordost tiväxtstra tegi. Samverkan De regionaa tiväxt- och utveckingsprogrammen är vägedande för regionens samade tiväxtarbete och det är viktigt att prioriterade tiväxtprojekt okat och i Skåne Nordost stäs i förhåande ti detta. Mycket av det konkreta tiväxt- och utveckingsarbete sker på oka nivå. Där det finns gemensamma förutsättningar och reevanta tiväxtområden att nå bättre framgång genom intera samverkan kan detta prioriteras. Skåne uppever en stark tiväxt och varje bör arbeta proaktivt för att ta de av det och för att ta sitt regionaa ansvar. Region Skånes utredning om ferkärnighet påpekar behovet av att hea Skåne verkar för att bibehåa och stärka ferkärnigheten. Kristianstad och Hässehom måste här arbeta gemensamt för att stärka tiväxten och utveckingen i de nordöstra dearna. Tiväxtstrategin för Skåne nordost är i vår mening at för omfattande. Insatserna under respektive drivkraft borde avgränsas och få ett mer tydigt fokus. Tiväxtstrategin har idag inga övergripande mådokument och visioner att förhåa sig ti viket gör att innehået tenderar att bi "spretigt". För att kunna få en bättre tydighet kring utveckingsarbetet i Skåne Nordost, anser vi att en förnyad och fördjupad poitisk diaog i syfte att förankra, förtydiga och avgränsa uppdrag är nödvändig. Organisation I avvaktan på en fördjupad poitisk diaog och större tydighet i prioriterade tiväxtprojekt ser vi heer inget behov av en utökad organisation. Istäet borde det paraet göras en samad översyn av nuvarande organisation och resurser. ~i, ////r -~/L!)~--- Charotte Fogde Andreasson N äringsivschef Kommunchefens stabsfunktion/ Näringsivsstaben Postadress: stadshuset Hässehom Besöksadress: Stadshuset, Nytorge 1 Teefon: Teefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: 'NWW.hassehom.se

20 SAMviANTRÄDESPROTOKOUJ 15(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 7 Yttrande över tematiskt tiägg ti översiktspan för Osby, andsbygdsutvecking i strandnära ägen - samrådsförsag Besut Kommunstyresen ämnar ti Osby udåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Beskrivning av ärendet Osby har för samråd översänt ett tematiskt tiägg ti översiktspan om andsbygdsutvecking i strandnära ägen. Tiägget pekar ut ett trettiota områden i strandnära ägen, så kaade LISområden, vika kan bi aktuea för andsbygdsutvecking. I dessa områden vi Osby kunna tiåta fritidsbebyggese, permanent bebyggese eer verksamheter för turism, rekreation och friuftsiv. Syftet med att peka ut områdena är att ge ångsiktiga och positiva syssesättningseffekter eer bidra ti att upprätthåa serviceunderaget på andsbygden. I ett LIS-område ska byggnation kunna ske utan att strandskyddets syften inskränks. Det innebär att goda ivsvikor för djur och växtivet bevaras och att amänheten fortfarande har god tigång ti strandområdet. Strandskyddet upphävs inte generet i ett LIS-område, utan innebörden är, att det kan bi möjigt att få dispens från strandskyddet i ett sådant område. För enstaka en- och tvåvåningshus gäer att det måste uppföras i ansutning ti ett befintigt hus. Fem LIS-områden igger på eer nära inti gränsen (Bodarpasjön; Hege å vid Hässehut; Osbysjön och Hegeå vid Östra Genastorp; Nybygdasjön; Skeingesjön). Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i Osby och Hässehoms er. Försaget berör Hässehoms i huvudsak på två punkter; des genom att ett bebyggeseområde pekas ut i gränsen på östra sidan om Skeingesjön; des genom eventue ökad beastning på Osby vattenverk som igger i Hässehoms. Kommunstyresen Justering \.)\'"").,,'-.) SF Utdraget bestyrkes

21 SA111v1ANTRÄDESPROTOKOIL 16(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 I huvuddokumentet finns en sammanstäning av LIS- områdena på sidan fem och en annan på sidan sex. På den sistnämnda saknas stäningstagande för Skeingesjön. På sidan sju säger Osby att samråd ska ske med berörda granner, dock inte på viket sätt. Det är ovanigt med samråd över gränsen när det gäer byggovsfrågor. Vid Skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden (b.a. riksintresse för naturvård och Natura 2000-område). Här har Hässehoms satsat på en natured "Vieåeden" och håer på att utreda en hängbro. Kommunen skue därför kunna ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten, men igger i Hässehoms mittemot (på västra sidan) det föresagna området öster om Skeingesjön. Mijönämnden i Hässehoms utövar tisyn över vattenverket. Vatten hämtas från sjön, men sedan infitreras detta för att därefter tas upp via borrhå. Därför kassas det som ett verk med grundvattenuttag. Både området öster om Skeingesjön och området vid Nybygdasjön igger inom den inre skyddszonen av vattenskyddsområdet. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. När det gäer övriga LIS-områden i närheten av gränsen bedöms de avvägningar som framkommer i paneringsunderaget säkerstäa att strandskyddets syften kan bibehåas. Här har Hässehoms inga synpunkter. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

22 SA.tv1MANTRADESPROTOKOLL 17(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 7 Sammanfattningsvis har Hässehoms föjande tre synpunkter: Hässehoms ser generet positivt på att utvecka andsbygden i både Osby och Hässehoms er. LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön igger inom den inre skyddszonen för vattentäkt, viken berör Magatöds vattenverk i Hässehoms. Verket försörjer Os by med vatten. Enigt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon instaera nya infitrationsanäggningar och anäggningar för utsäpp av avoppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta paneringen i området. Vid skeingesjön finns mycket höga natur- och kuturvärden. Hässehoms kan därför ha synpunkter på ny bebyggese vid strandkanten på andra sidan sjön, särskit om den bir kraftig och mycket påtagig i andskapsbiden eer om den skue störa känsiga naturvärden. A v paneringsunderaget framgår det inte viken omfattning den nya bebyggesen kan få. Ärendets tidigare beskrivning Kommunstyresens arbetsutskott , 5 besutar att föreså styresen föjande besut: Kommunstyresen ämnar ti Osby utåtandet nedan som sitt yttrande på tiägg ti översiktspanen. Sänt ti: ~fijönämnden Byggnadsnämnden Utveckingsstaben Osby Kommunstyresen Justering ~ ~ F Utdraget bestyrkes

23 SAvfMANTRÄDESPROTOKO 18(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen 8 Försäjning av gruppbostäder ti AB Hässehomsbyggen avseende föjande fastigheter: de av Örahoma 18:3, Snäckan 1, Moreen 26, 27, 33 samt 34, Kooperatören 16 samt Fridhem 1 Besut Kommunstyresen besutar att föreså fumäktige föjande besut: 1. Det sutiga försäjningspriset för överåtesen av Lie Mats 2 (Bokeberg) samt de fyra gruppbostäder Fridhem, Snäckan, Kooperatören 16 och Örahoma 18:3, ti AB Hässehomsbyggen uppgår tio,s mijoner kronor enigt biaga. 2. Hässehoms överåter fastigheterna ti AB Hässehomsbyggen per Köpeskiingen ska betaas kontant på titrädesdagen. 4. Fastigheterna Moreen 26, 27, 33 och 34 överåts inte ti AB Hässehomsbyggen. Fastigheterna säjs på öppna fastighetsmarknaden när en inte ängre har behov av fastigheterna i sin verksamhet. 5. Nuvarande expoateringsavdening ges i uppdrag att upprätta köpehandingar. 6. Nuvarande tekniska avdening ges i uppdrag att upprätta avta om gränsdragningen för AB Hässehomsbyggens åtagande att svara för service och underhå av köksinventarier på Bokeberg med kronor per år. 7. Kommunstyresens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpehandingarna. Kommunstyresen Justering Utdraget bestyrkes

24 SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 19(47) Hässehoms 2011/ Kommunstyresen Forts. 8 Beskrivning av ärendet Hässehoms tiämpar sedan änge principen att fastigheter avsedda för bostadsändamå inte ska ägas av en. Ägandet av sådana fastigheter ska om möjigt överföras ti AB Hässehomsbyggen (HBAB). Ekonomiavdeningen har fått i uppdrag att förbereda försäjning av fem gruppbostäder ti HBAB. I uppdraget ingår också att förbereda försäjningen av Lie Mats 2 (Bokeberg). Gruppbostäder är fastigheterna Fridhem, Moreen 26, 27, 33, 34, Snäckan (Via Jeanette), Kooperatören 16 och Örahoma 18:3. Beräkningarna av försäjningspriset samt framtagandet av driftnetto och avkastningsvärde för varje fastighet har gjorts med hjäp av konsut från PricewaterhouseCoopers. I beräkningen av försäjningspriset för Bokeberg, Fridhem, Snäckan, Kooperatören och Örahoma har förutsatts att Hässehoms ska hyra fastigheterna på 15-åriga kontrakt för att användas av omsorgsförvatningen som gruppbostäder och när det gäer Bokeberg som tiagningskök/personautrymmen. Detta har stämts av med omsorgsförvatningen och enigt uppgift strider inte paneringshorisont och användningssätt mot några konkreta paner. När det gäer Moreen är förutsättningarna annorunda. Omsorgsförvatningen är på väg att avvecka fastigheternas användning som gruppbostäder och ett hyreskontrakt med HBAB är kortsiktigt, cirka 3 är. Den gjorda värderingen har gjorts med utgångspunkt att uppnå bästa försäjningspris och fastigheterna har därför värderats för att säjas på öppna marknaden (se biaga). Enigt HBAB är det inte möjigt att överta Moreen ti detta försäjningspris. Ett eventuet övertagande förutsätter en ny värdering som tar hänsyn ti HBAB:s möjigheter att efter en kontraktstid på cirka 3 år med Hässehoms kunna integrera fastigheterna i sitt hyresbeständ och sätta en rimig hyra. I beräkningen av försäjningspriset gäer juni 2011 som värderingstidpunkt utom för Bokeberg där värderingstidpunkten är november. Försäjningspriset uppgår sammanagt tio,s mijoner kronor. Försäjningspriset per fastighet framgår av biaga. Kommunens hyra ti HBAB för äterförhyrning av fastigheterna ska motsvara ens kostnader i egen regi enigt 2011 års internhyresnivä. Ti denna kostnad har agts kostnaden för moms eftersom HBAB inte är skattskydig för moms. Totat uppgår hyran som en ska betaa för återförhyrningen 2012 ti kronor på års basis. Kommunstyresen Justering \_AJ.._0 S t Utdraget bestyrkes

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling

5. Kapitlet redogör. 5. Tätorts- och landsbygdsutveckling 5. Tätorts- och andsbygdsutvecking 5. Kapitet redogör för föresagen nybebyggese i kommunens tätorter och byar, samt vika riktinjer som gäer för nybebyggese på andsbygden. 33 5 Tätorts- och andsbygdsutvecking

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19.

Plats/tid Haglidskolan, tisdagen den 5 november 2013, klockan 17.00. Föreningsråd, klockan 18.00 Föreläsning med Thomas Ravelli, klockan 19. KALLELSE 2013-10-29 1 ( 1) STAFFANSTORPS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Pats/tid Hagidskoan, tisdagen den 5 november 2013, kockan 17.00 Föreningsråd, kockan 18.00 Föreäsning med Thomas Ravei, kockan 19.00

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18,

s s 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 13 18, INNEHÅLL Ordförande har rdet VD har rdet Förva t n i ngsberättese Ägarstruktur Organisatin ch persna Mijöredvisning Omvärdsanays Framtid Eknmi Nycketa Resutat ch stäning Investeringar Eknmiska nycketa

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer