Verksamhetsbeskrivning. Håstaby förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning. Håstaby förskola"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning Håstaby förskola 2015/2016

2 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Om vår förskola Håstaby förskola tillhör lärenhet syd, där Skogsgläntan och I Ur och Skur förskolan ingår.vi samarbetar mycket. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för att se barns lärprocesser. Håstaby förskola består av tre avdelningar. Sörgården här går våra yngre barn, tfn Östergården här går våra yngre barn, tfn Västergården här går våra äldsta barn, tfn Förskolans mail adress: Mobilnummer Föräldrapärm m. information (finns på resp. avdelning) Förskolan ligger placerad i Hudiksvalls stads södra del och har en fin naturtomt med ett litet skogsparti och fina lekytor. Förskolan ligger i närheten av Håstaskolan där vi har tillgång till idrottshall. Vi har även en kommunal lekpark intill förskolan. All mat lagas av vår egen kock. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Maten lagas på plats och håller därför hög kvalitet. Förskolechef för förskolan är Ninni Olofsson, tfn , E-post: Vår vision Att ge varje barn trygghet Att varje barn känner tillit till oss vuxna. Att låta barnet utvecklas i sin takt. Att ge barnet självkänsla och självförtroende. Att barnen vågar och vill tala inför andra. Att lära barnet lyssna och vänta på sin tur. Att lära barnet visa andra hänsyn och respekt.

3 Att träna barnet i att ta ansvar. Att lära barnet värna om miljön. Våra verksamhetsmål Kommunens fokusområden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: nyanserat språk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Verksamhetens innehåll Den dagliga verksamheten och rutiner Förskolan öppnar Frukost Samling Ute eller inne lek Lunch Vila/Läsvila Mellanmål Ute eller innelek Förskolan stänger efter en rolig och lärorik dag.

4 Öppning sker i vår matsal. Vi går till resp. avdelningar ca kl Vi vill att barnen som skall äta frukost hos oss får en lugn och bra start på dagen, därför är det bra om de kommer senast Språk Vi arbetar medvetet med språket( före Bornholm ). Syftet är att förbereda barnens läs- och skrivinlärning. Minst en gång i veckan har vi språksamlingar med enkla språkövningar, rim och ramsor, fingerlekar, danslekar, flano-sagor mm.vi besöker biblioteket/bokbuss. Vi arbetar med Läsfixarna en väg till god läsförståelse Matematik Teknik Vi arbetar medvetet med matematik i vardagen som t ex mattesamlingar, utematte, former, begrepp, antal mm. På varje avdelning finns en mattekarusell som vi använder oss av. Barnen utforskar hur enkel teknik i vardagen fungerar ex byggmaterial(lego,plus-plus, mekano-duplo) och olika experiment. NTA.-lådor( luft ochvatten) Naturvetenskap För att utveckla barnens förståelse för egen delaktighet i naturens kretslopp och för att naturens resurser inte är oändliga, tränar vi barnen i att: Vara rädd om våra saker på förskolan. Inte skräpa ner i naturen Vara varsamma med t.ex. färger, papper och annat förbrukningsmaterial Visa på möjligheten att återanvända skräp på ett konstruktivt sätt i förskolans verksamhet. Vi samarbetar med Mulle Meck där personalen har fått utbildning. Vi arbetar med Grön Flagg. Skräpplockardag i Maj. Hälsa och livsstil Rörelse har de äldsta barnen en gång i veckan (i Håstaskolans gymnastiksal några gånger, skidor/skridskor, skogsutflykter mm). De får göra rörelse till musik, olika lekar och motoriska övningar. Barnen får då träning i kroppsmedvetande och rumsuppfattning. Pedagogerna har gått utbildning genom Friskis och Svettis- Mini-röris.

5 Fria leken Den fria leken ska ha gott om utrymme och ge barnen tid för att bearbeta omvärlden, alla upplevelser de varit med om, vad de sett på TV m.m. i den fria leken får barnen också tillfälle att utveckla sin fantasi. Utelek Vi har fin utemiljö på förskolegården och i vår närmiljö, med bl.a. skog och lekpark. Vi är ute varje dag i alla väder. Frisk luft och rörelse är viktigt för barns koncentration. I uteleken får barnen utlopp för lekar som kräver stort utrymme. Musik Vi tränar rytm, puls genom att vi arbetar med musik. Hela förskolan samlas till sångstund en dag i veckan, där vi sjunger och har sång och rörelselekar för alla åldrar. Detta stärker gemenskapen mellan de olika avdelningarna. Barnen blir frimodiga att uppträda inför varandra och vågar delta i de olika lekarna. Musik ger glädje och främjar barnens utveckling. Personal har gått utbildning i Knatteorkester där barnen använder enkla instrument för att känna rytm och puls. Bild och form Vi målar, ritar, syr, väver, arbetar med lera, fingerfärg och diverse skapande material. Då får barnen träna sin fin och grovmotorik och uppleva olika material, former, färger och använda sin fantasi. Genus Personalen medvetandegör sin syn på pojkar och flickor genom att förändra sitt förhållningssätt och komma närmare ett jämställt samhälle. Kultur Kommunen erbjuder teaterbesök som alla barn får besöka någon gång under förskoletiden. Värdegrund Nolltolerans vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.material vi arbetar utifrån: Husmodellen (diskrimineringsombudsmannen) UNICEFs material, Bästa kompisar.

6 Förskolans egna traditioner Oktober FN-dagen 24/10 Oktober/November : Håstabydagen (ex. maskerad, disco mm) December: Luciafirande(4-5 åringarna går i luciatåget, de övriga får vara luciaklädda) Jullunch (barn och personal) Januari: Julgransplundring (barn och personal) Februari: Håstabyloppet April: Påsklunch (barn och personal) Sångstund med besök av påskkärring. Maj: Förskolans dag Avslutning för de äldsta barnen. Juni: Midsommarfirande I slutet av varje månad firas månadens födelsedagsbarn.

7 Föräldrars delaktighet och inflytande I början på hösten har vi föräldramöte med forum för samråd. Utvecklingssamtal En naturlig del av förskoleverksamheten är utvecklingssamtalet som är ett bra sätt för pedagoger och vårdnadshavare att mötas för att tala om barnet och förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, ligger till grund för samtalet. Minst en gång/år träffas föräldrar och pedagoger i grupper för att tala om hur vi arbetar efter våra strävansmål, och barnens utveckling och lärande på förskolan. Vi följer de rutiner och det material som utarbetats för förskolorna i Hudiksvalls kommun. Barnens utrustning Barnens kläder bör vara märkta och anpassade efter väderlek. Det är också viktigt det finns extra uppsättning av bl.a. tröjor, strumpor, kalsonger/trosor, mössor och vantar. Regnkläder och stövlar skall också finnas på förskolan eftersom vi är ute i alla väder. Vid sjukdom Om ditt barn är sjukt, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Vi följer socialstyrelsens rekommendationer när det gäller sjuka barn.det häftet sitter i föräldrapärmen på resp. avdelning. Smitta i förskolan Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan. Förskolan följer Socialstyrelsens riktlinjer Smitta i förskolan för att begränsa och förebygga smitta i förskolan. Den beskriver vad en infektion innebär både för det enskilda barnet i en grupp och för hela gruppen. På förskolan har vi våra Hygienråd, som vi följer. God hygien är viktigt då det kan bidra till friskare barn och lägre sjukfrånvaro. Ni föräldrar hjälper till genom att tvätta era barns händer när ni kommer till förskolan.

8 Samarbetspartners Specialpedagog. Utbildning och stöd till personal genom specialpedagogisk handledning och konsultation utifrån barngruppens och/eller barnens behov av stöd i sin utveckling. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av särskilda stödinsatser efter att medgivande lämnats. Psykolog. Stöd till personal genom handledning och konsultation. SoF Social och fritid PRC Pedagogiskt Resurs Centrum BVC Barnavårdscentralen Landstinget. Sekretess och anmälningsplikt Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 23 kap 1. De som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att barn far illa. Det räcker att det finns misstankar om att ett barn behöver skydd. Detta kallas anmälningsskyldighet och är en lagstadgad skyldighet enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 23 kap 1. Det är sedan socialtjänstens uppgift att utreda eventuella behov och att åtgärda. Personalen vid Håstaby förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag

Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag Välkommen Kålhagens förskola Natt och Dag 2013-2014 Förskolan arbetar efter den ny reviderade läroplanen 2010, den styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde

VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde VERKSAMHETSPLAN Förskolan I Ur och Skur Ute i Skövde I Ur och Skur Ute, verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98/10 med I Ur och Skurs pedagogik. Pedagogiken och metodiken grundar sig i utomhuspedagogiska

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer