Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka"

Transkript

1 Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: Fax: I I I Org.nr 668

2 Innehåll Inledning... Om Vårdbarometern... Om Institutet för kvalitetsindikatorer... Om rapporten... Metod och urvalshantering... Grundutförande... Urval... Tilläggsutförande... Datainsamling... Frågeformuläret... Utformning av frågeformulär... Extrafrågor... Redovisning av resultat... 6 Svarsfrekvens... 6 Frekvenstabeller... 6 Bilaga Frågeformulär

3 Inledning Om Vårdbarometern Vårdbarometern är en kontinuerlig befolkningsstudie vars syfte är att systematiskt och över tid ge landstingen/regionerna en uppfattning om den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso och sjukvården i landet. Årligen telefonintervjuas ungefär 0, procent av den vuxna befolkningen i de landsting/regioner som deltar i undersökningen. Vårdbarometern är ett samarbetsprojekt som omfattar 0 Landsting/regioner och projektet koordineras av Sveriges kommun och landsting(skl). Syftet med Vårdbarometern är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur den uppfattas av medborgarna och stimulera till jämförelser och utbyte av erfarenheter mellan landsting och regioner. Kontaktperson för Vårdbarometern på SKL är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer För Vårdbarometerns genomförande ansvarar Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Indikator har lång erfarenhet av att följa upp och återföra patienternas erfarenhet och attityder avseende kvalitet i hälso och sjukvården. Under senare år har vi på uppdrag av flera landsting utvecklat enkäter även för andra områden, exempelvis patientsäkerhet, medarbetarundersökningar, befolkningsenkäter, prioriteringar och värderingar, kvalitetsregister m.m. Detta sker fortlöpande och genom att använda olika metoder för genomförande av datainsamling. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Vårdbarometern hösten 00. Rapporten innehåller beskrivning av förutsättningar, genomförande och resultat. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer

4 Metod och urvalshantering Grundutförande Vårdbarometerns målgrupp är varje landstings/regions vuxna befolkning (här definierat som de som är 8 år eller äldre). Riktmärket för Vårdbarometern är att 0, procent av den vuxna befolkningen ska intervjuas per år. I ett medelstort landsting ( normallandsting ) motsvarar detta 000 intervjuer per år. Denna omfattning av intervjuer betecknas som Vårdbarometerns grundutförande. Urval Urvalsramen bestod av individer bosatta i respektive landsting/region i Sverige som är 8 eller äldre baserat på telefonnummerregister. Urvalsdragningen har gjorts av PAR som Indikator har anlitat som leverantör. PAR har en egen konsumentdatabas som innehåller uppgifter från alla teleoperatörer och utifrån urvalsramen har ett obundet slumpat urval för respektive landsting dragits. För hösten 00 genomfördes 000 intervjuer per landsting, totalt intervjuer. Tilläggsutförande För Landsting/regioner som önskar utökat utförande anpassas urvalshanteringen utifrån varje enskilt landstings/regions behov. Datainsamling Datainsamling inleddes den 8 oktober 00 och avslutades den 0 december 00. Intervjuaren efterfrågar en viss person i hushållet (innehavaren av det uppringda telefonnumret). Totalt fem uppringningsförsök görs. De fyra första uppringningsförsöken görs till det senaste abonnemanget (kan vara både fast eller mobilt abonnemang) som respondenten har registrerat och om ytterligare telefon/mobilnummer finns att tillgå för samma respondent så ringer man upp detta nummer vid femte och sista uppringningsförsöket. Intervjuerna genomfördes dag och kvällstid. Indikator har utvecklat en webbaserad lösning som innebär att intervjupersonalen registrerar svaren direkt mot databasen för insamling av data. Insamlad data lagras i en gemensam databas. Varje landsting har tillgång till databasen och samtliga resultat genom ett rapporteringsverktyg på en lösenordsskyddad webbplats. Indikator har anlitat Inco som underleverantör för genomförandet av merparten av intervjuerna. En viss del av intervjuerna har Indikator själva genomfört.

5 Frågeformuläret Utformning av frågeformulär Inför Vårdbarometern hösten 00 skedde en relativt omfattande revidering av formuläret, delvis med anledning av att den ationella Patientenkäten nu genomförs, vilket i sig medför att flera frågor kunnat strykas ur Vårdbarometern. Indikator arbetade fram det frågeformulär som har används under hösten 00 tillsammans med SKL. Frågeformuläret omfattar 7 frågor med fasta svarsalternativ. Frågeformuläret finns att tillgå som bilaga i rapporten. Extrafrågor I Vårdbarometern har landstingen möjlighet att ställa egna extrafrågor utöver ordinarie frågebatteri. Extrafrågorna återfinns till under en egen sektion i frågeformuläret som heter landstingsspecifika frågor och redovisas sist i frekvenstabellen.

6 Redovisning av resultat Svarsfrekvens Hur många intervjuer som har genomförts i förhållande till hur många personer som har blivit uppringda samt hur många personer som av olika anledningar inte haft möjlighet att delta i studien redovisas i svarsfrekvensen. Detta kan till exempel bero på språkproblem, att personen avlidit eller att den uppringda personen väljer att inte delta i undersökningen. Här visas både den vanliga svarsfrekvensen samt den korrigerade svarsfrekvensen i procent. Med korrigerad svarsfrekvens menas att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Korrigerad svarsfrekvens = Antal besvarade (Antal uppringda Bortfall från urval) Svarsfrekevenser Antal % Totalt uppringda 8 00 Besvarade 0 000,6 Bortfall från urval, varav Sjuk 8 Avliden 9 Språkproblem 7 Passar inte 0 Felaktigt telefonnummer 9 Totalt bortfall från urval , Vill ej delta 6 698,6 Ej anträffbar 6, Korrigerad svarsfrekvens,8 Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret

7 Frekvenstabeller IFORMATIOSKÄLLOR OCH KOTAKT MED SJUKVÅRDE F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? 6% 6% ej 767 8% 8% Minns ej /Vill ej svara 8 % Totalt antal: F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? 680 % % ej 90 6% 6% Minns ej/vill ej svara 9 % Totalt antal: F Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger 7 7% 7%, en gång 80 9% 9% ej 669 8% 8% Minns ej/vill ej svara 7 % Totalt antal:

8 F Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Hade inte tid 67 % % Hade inte råd 7 % % Kände inte till någon bra läkare 9 % % Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp 7 9 % 8% % 9% 6 Besviken på sjukvården 00 0% 0% 7 Kan inte få någon hjälp 70 9% 9% 8 Ville inte vara till besvär 7 % % 9 Läkarskräck/sjukhusskräck 7 % % 0 Besvärligt/krångligt att söka sjukvårdorkade inte Besvären gick över 69 % % % 6% g visste inte vart jag skulle vända mig % % Annan anledning 6 % % Vet ej, kan/vill ej svara 7 6% Totalt antal: 7 00 F Brukar du använda Telefonkatalogen (Eniros inte Landstingskatalogen) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 80 % % ej 60 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F6 Brukar du använda Landstingskatalogen/Vårdguidens telefonkatalog eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 76 7% 7% ej 6% 6% Vet ej 9 % Totalt antal:

9 F7 Brukar du använda broschyrer i väntrummen som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7% 7% ej 69 8% 8% Vet ej 6 % Totalt antal: F8 Brukar du använda landstingets/regionens webbsida som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7 7% 7% ej 9 6% 6% Vet ej 7 % Totalt antal: F9 Brukar du använda 77.se/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 9 % % ej 7 77% 78% Vet ej 96 % Totalt antal: F0 Brukar du ringa direkt till vårdcentral/motsvarande eller sjukhus när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 67 8% 8% ej 8 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F Känner du till att det finns en Sjukvårdsrådgivning i ditt landsting/region dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? 9 80% 80% ej 90 0% 0% 9 % Totalt antal:

10 F Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? 6 % % ej 7 76% 77% Minns ej/vill ej svara 8 % Totalt antal: F Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? () Mycket lätt 86 % % () Lätt 8 % % () Varken lätt eller svårt 6 7% 8% () Svårt 88 8% 8% () Mycket svårt % % Minns ej/vill ej svara % Totalt antal: 6 00 F Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? % % ej 70 86% 88% Minns ej/vill ej svara 67 % Totalt antal: F Känner du till att landstingen och regionerna har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? 89 % % ej 908 7% 7% % Totalt antal:

11 F6 Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? 9 % % ej % 9% Minns ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: F7 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? () Mycket stort 9 7% % () Ganska stort 69 8% % () Varken stort eller litet 88 7% 9% () Ganska litet 60 7% 8% () Mycket litet 68 8% % Vet ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER F8 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort 68 % 6% () Ganska stort 98 % 8% () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 8 % % () Mycket litet 6% % Vet ej/vill ej svara 7% Totalt antal:

12 F9 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort 7 7% % () Ganska stort 9 7% % () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 80 9% % () Mycket litet % 7% Vet ej/vill ej svara 90 6% Totalt antal: F0 Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? 8 7% 78% ej 0 % % Vet ej 8 8% Totalt antal: F Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t.ex. kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt 9 7% 8% () Instämmer delvis 090 % 6% () Varken eller 7% 8% () Tar delvis avstånd 796 % % () Tar helt avstånd 86 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

13 F är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt 86 % % () Instämmer delvis 0 % 6% () Varken eller 698 8% 9% () Tar delvis avstånd 006 % % () Tar helt avstånd 97 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 680 % Totalt antal: TILLGÅG TILL SJUKVÅRD F g har tillgång till den sjukvård jag behöver. () Instämmer helt 76 6% 6% () Instämmer delvis 98 6% 7% () Varken eller 06 0% 0% () Tar delvis avstånd 966 % % () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

14 F Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Kortare restid 6% 6% Längre öppettider 0 % % Lägre patientavgifter % 0% Lättare att komma fram på telefon 88 8% 8% Lättare att boka tid för läkarbesök 6 9% 9% 6 Lättare att få en fast läkarkontakt 8% 8% 7 Kortare väntetider 66 0% % 8 Bättre bemötande i allmänhet 6 6% 7% 9 Bättre sjukreseverksamhet 6 % % 0 Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk 7 % % 0% 0% Minskad risk att bli diskriminerad p.g.a. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, Annat alternativ funktionshinder 8 8 % % 0% % 99 % Totalt antal: F I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt 08 % 8% () Instämmer delvis 9 7% % () Varken eller 7 % 9% () Tar delvis avstånd 90 % 8% () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej, vill ej svara 06 8% Totalt antal:

15 F6 I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt 9 6% 0% () Instämmer delvis 880 9% % () Varken eller 97 0% % () Tar delvis avstånd 66 8% 9% () Tar helt avstånd 07 % 6% Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral/motsvarande? Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar Själv kunna att få tala vänta eller en knappa längre in tidinom vilket tidsintervall du vill bli uppringd Har ingen betydelse/ingen uppfattning 0879 % 88 7% 00 % 66 % 877 % % 7% % % % 90 % Totalt antal:

16 F8 Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral/motsvarande? ärhet till bostad 6906 % % ärhet till arbetsplats 79 % 0% Öppettider 76 % % Väntetider % % Bemötande 08 7% 7% 6 7 Kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) Rykte 78 % % % % 8 Patientnöjdhet i enkäter % 0% 9 Resultat vid medicinska kvalitetsmätningar 0 % % 0 Kunna använda mitt eget språk 7 % 0% Driftform (privat/offentlig) 6 % 0% Annat alternativ 8 8% 8% 6 % Totalt antal: FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE F9 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % % () Ganska stort 88 % % () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 98 6% 6% () Mycket litet 7 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 60 % Totalt antal:

17 F0 Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? () Mycket stort % % () Ganska stort 76 8% 0% () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 8% 8% () Mycket litet 669 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 77 % Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för vårdcentraler/motsvarande? Man får inte den hjälp man behöver 9 % % För lite dialog/lyssnande 8 8% 8% Ofta otydliga besked 8 % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger 9 % % Skiftande; olika rutiner % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 7 % % 7 Dålig kompetens hos läkare 9 % % 8 Felaktiga behandlingar 96 9% 9% 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning % 9% % 9% 9 % Totalt antal: 90 00

18 F Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % 6% () Ganska stort 80 % % () Varken eller % % () Ganska litet 9 % % () Mycket litet 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6% Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för sjukhusen? Man får inte den hjälp man behöver 90 % % För lite dialog/lyssnande 0 8% 8% Ofta otydliga besked % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger % % Skiftande; olika rutiner 9 % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 78 6% 6% 7 Dålig kompetens hos läkare 9% 9% 8 Felaktiga behandlingar 8 % % 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning 70 % 7% % 8% 7 % Totalt antal: 7 00 F Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund.) 98 0% 0% ej % 0% Vet ej, kan/vill ej svara 790 0% Totalt antal:

19 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR F Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 6% 66% Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar 0 0 % % 8% 6% Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av Vet privata ej, kan/vill vårdgivare ej svara % % 0% Totalt antal: F6 Har du själv eller t.ex. via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? 0 7% 7% ej 7 79% 8% Vet ej, kan/vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Varför har du tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård 6 7% 9% 7% 9% För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annan orsak 6 9% % 9% % Totalt antal: 0 00 F8 På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? % 78% ej 880 9% % Vet ej, kan/vill ej svara 0 0% Totalt antal:

20 BAKGRUDSFRÅGOR F9 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotilstånd? Mycket bra 7% 7% Bra 90 7% 7% ågorlunda 907 0% 0% Dåligt 866 % % Mycket dåligt 00 % % % Totalt antal: F0 Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra 60 8% 8% Bra 9 8% 9% Varken bra eller dåliga 9 % % Dåliga 0 % % Mycket dåliga % 0% 0 % Totalt antal: F Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 78 9% 0% ej 7 9% 60% Vill ej svara 0 % % 87 % Totalt antal:

21 F Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls 97 6% 7%, i någon mån 00 7% 8%, i hög grad 97 % % 6 % Totalt antal: F Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola 79 7% 8% Gymnasieskola 779 6% 7% Universitet/högskola 67 % % Annan utbildning 9 % % 76 % Totalt antal: F Hur ser din familjesituation ut? Ensamstående utan hemmavarande barn 6 % % Ensamstående med hemmavarande barn 87 % % Gift/sambo/partner utan hemmavarande barn Gift/sambo/partner med hemmavarande barn Bor med föräldrarna % 7% % % 7% % 6 Annan familjesituation % % % Totalt antal:

22 F Hur gammal är du? 9 år eller yngre 9 % 0% 09 år 786 9% 9% 09 år 7 % % 09 år 7 7% 7% 09 år 7 8% 8% år 89 % % år 0 7% 7% 8 80 år eller äldre 9 % % % Totalt antal: F6 Var är du född? Sverige 87 9% 9% Övriga orden 66 % % Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 0 9 % % % % % Totalt antal: F7 Är du man eller kvinna? Man 09 % % Kvinna 89 % % 9 % Totalt antal:

23 JÄMTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR Z Känner du till Hälsoval Jämtlands län? 6% 6% ej % % % Totalt antal: Z g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja hälsocentral i Jämtlands läns landsting. Instämmer helt 7 9% 6% Instämmer delvis 8 % 7% Instämmer inte alls 0 % % Vet ej % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annonser 7 % % 07 % 68% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom webben 7 6% % 97 0% 87% 6 % Totalt antal:

24 Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom bioreklam % % 0 % 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom brevutskick till hushållet 7 8% 6% 79 8% 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom tidningar % 9% % % 6 % Totalt antal: Z_6 Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annan källa 8 8% 8% 7 7% 8% 6 % Totalt antal: Z Har du bytt hälsocentral under de senaste tolv månaderna? 8 8% 8% ej 906 9% 9% % Totalt antal:

25 Z Vad var anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan hälsocentral g var missnöjd med den tidigare hälsocentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på hälsocentralen Annat 8 6 6% % 9% % 7% 6% % 9% % 7% 6 Vet ej % % % Totalt antal: 9 00 Z6 Hur väsentligt är det för dig att kunna byta hälsocentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 76 8% 0% () Ganska viktigt 7 6% 7% () Varken eller 7 7% 8% () Ganska oviktigt 07 % % () Helt oviktigt 0 % % Vet ej 69 7% Totalt antal: ORRBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR BD Känner du till Vårdval orrbotten? 96 0% 0% ej 9 9% 0% % Totalt antal:

26 BD g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja vårdcentral i orrbottens läns landsting. Instämmer helt 6% 66% Instämmer delvis 0 % % Instämmer inte alls 7 9% 0% Vet ej 8 % Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annonser % % 76 8% % 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via webben 6 7% % % 87% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via brevutskick till hushållet 9 6% % % 8% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via nyhetsinslag/artiklar i media 7 8% % % % 00 0% Totalt antal:

27 BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annan källa 6 7% % % 67% 00 0% Totalt antal: BD Har du bytt vårdcentral under de senaste tolv månaderna? 0 0% 0% ej % 90% 0 % Totalt antal: BD Vad var den främsta anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan vårdcentral g var missnöjd med den tidigare vårdcentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på vårdcentralen Annan anledning 7 9% % 9% 6% % % % % 7% % 6 Vet ej % % 8 7% Totalt antal: 00 BD6 Hur viktigt är det för dig att kunna byta vårdcentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 9 9% % () Ganska viktigt 8 9% 9% () Varken eller 68 7% 8% () Ganska oviktigt % % () Helt oviktigt 97 0% % Vet ej % Totalt antal:

28 SKÅE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR M Känner du till att Patientnämnden finns till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso och sjukvården samt tandvården? 0 % % ej % % % Totalt antal: M_ Att jag flyttar skulle få mig att byta vårdcentral. 89 9% % % 89% % Totalt antal: M_ Att min läkare, eller annan viktig person i vården flyttar, skulle få mig att byta vårdcentral. 8 8% 0% 70 7% 90% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha närmare till bostaden skulle få mig att byta vårdcentral. 8 6% 7% 78 7% 9% % Totalt antal:

29 M_ Att jag vill ha närmare till arbete/skola skulle få mig att byta vårdcentral. 0 % % % 99% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha bättre tillgängliget (telefoni, öppettider etc.) skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 8% % Totalt antal: M_6 Att jag vill bli bättre bemött skulle få mig att byta vårdcentral. 6 % 9% 60 6% 7% % Totalt antal: M_7 Att jag vill träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång skulle få mig att byta vårdcentral. 6 6% 8% 7 7% 9% % Totalt antal: M_8 Att jag vill kunna använda mitt eget språk skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 99% % Totalt antal:

30 M_9 Att jag vill gå till vårdcentral som är privat/offentlig skulle få mig att byta vårdcentral. % % 78 78% 99% % Totalt antal: M_0 Att en annan vårdcentral har bättre rykte/rekommendation/enkätresultat skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % 79 76% 97% % Totalt antal: M_ Att en annan vårdcentral har bättre medicinska resultat skulle få mig att byta vårdcentral. % % 7 7% 9% % Totalt antal: M_ Kan inte tänka mig att byta vårdcentral. 6 6% 0% 6 6% 80% % Totalt antal: M_ Skulle byta vårdcentral av en annan anledning. 67 7% % 69 6% 79% % Totalt antal:

31 SÖRMLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR D Känner du till tidningen Min Hälsa? 70 7% 7% ej 8 8% 8% 9 % Totalt antal: D Vet du varifrån den kommer? % 6% ej 6% 6% % Totalt antal: D Har du läst någon artikel? 0 70% 7% ej 06 9% 9% 0 % Totalt antal: D Hur bedömer du värdet av informationen? () Mycket stort 9 8% 0% () Ganska stort 07 0% % () Varken stort eller litet 7 7% 0% () Ganska litet 9 % % () Mycket litet % % Vet ej/vill ej svara % Totalt antal: 00

32 VÄSTERBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR AC Vid årsskiftet 009/00 infördes en vårdvalsreform som i Västerbotten kallas Hälsoval. Vet du vad det innebär för dig som patient? 0 % % ej % 70% Osäker 67 7% 7% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via landstingets webbplats 7 % % 78 7% 9% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via broschyr eller annons från landstinget 66 7% % 99 60% 78% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via min landstingsdrivna hälsocentral 6 % 6% 79 7% 9% % Totalt antal:

33 AC_ Fått information om hälsoval från en privat hälsocentral 7 % % 78 7% 98% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval från en annan källa 6 % % 69 6% 8% % Totalt antal: AC_6 Har inte fått information om hälsoval 76 8% 6% 89 9% 8% % Totalt antal: AC Vill du ha mer information om hälsoval? % % ej % 8% Vet inte 6 % Totalt antal: AC Vad tycker du om att du själv kan välja hälsocentral? Positivt 79 79% 8% egativt % % Ingen åsikt % % Vet inte % Totalt antal:

34 ÖSTERGÖTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR E Har du förtroende för din vårdcentral? % 78% ej % % Ingen uppfattning 9 0% 0% % Totalt antal: E Har du förtroende för ditt närmaste sjukhus? 80 8% 8% ej 70 7% 7% Ingen uppfattning 7 7% 7% 8 % Totalt antal:

35 Bilaga ationellt frågeformulär för nya Vårdbarometern Framtaget av nationell arbetsgrupp och omarbetat tillsammans med Institutet för kvalitetsindikatorer. Projektledare: Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Landsting Syftet med Vårdbarometern Syftet med Vårdbarometern är att vara ett instrument för att fånga medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso och sjukvård. Resultaten lokalt såväl som nationellt stimulerar till en demokratisk dialog. Resultaten skall även utgöra underlag för kontinuerliga jämförelser inom och mellan landsting som i sin tur kan visa på vilka förbättringsområden som är aktuella att arbeta vidare med. Vårdbarometern blir därmed ett viktigt verktyg i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra hälso och sjukvården. Frågeområden KOTAKT MED SJUKVÅRDE ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER TILLGÅG TILL SJUKVÅRD 6 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE 8 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR 0 BAKGRUDSFRÅGOR

36 Bilaga KOTAKT MED SJUKVÅRDE. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? ej Minns ej/vill ej svara. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? ej Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger, en gång ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Har haft behov men inte sökt sjukvård. Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Hade inte tid Hade inte råd Kände inte till någon bra läkare Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp Besviken på sjukvården Kan inte få någon hjälp Ville inte vara till besvär Läkarskräck/sjukhusskräck Besvärligt/krångligt att söka sjukvård orkade inte Besvären gick över g visste inte vart jag skulle vända mig Annan anledning Vet ej, kan/vill ej svara

37 Bilaga Vilka av följande källor brukar du använda när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? Flera alternativ kan väljas. Alternativen läses upp och respondenten svarar ja eller nej på varje svarsalternativ.. Telefonkatalogen (Eniros inte landstingskatalogen) ej Vet ej 6. Landstingskatalogen eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) ej Vet ej 7. Broschyrer i väntrummen ej Vet ej 8. Landstingets/regionens webbsida ej Vet ej se/Sjukvårdsrådgivning/Vårdguiden ej Vet ej 0. Telefonsamtal direkt till vårdcentral eller sjukhus ej Vet ej. Känner du till att det finns en sjukvårdsrådgivning i ditt landsting dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? ej Gå till fråga

38 Bilaga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning. Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/ Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning (fråga ) samt Har ringt 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden (fråga ). Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/ Vårdguiden? () Mycket lätt () Lätt () Varken lätt eller svårt () Svårt () Mycket svårt Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? (Vårdens kvalitet avser t.ex. bemötande, tillgänglighet, medicinska resultat etc.) ej Minns ej/vill ej svara. Känner du till att landstingen har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? ej 6. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? (Om exempel på vårdgivare efterfrågas anges t.ex. vårdcentral, klinik, sjukhus. Exempel på webbplatser kan vara 77.se, Vårdguiden, Omvård.se, Godoc.se etc.) ej Minns ej/vill ej svara 7. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? (Under förutsättning att det sker på ett säkert sätt) () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara

39 ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER Bilaga 8. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 9. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 0. Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? ej Vet ej u följer en rad påståenden där respondenten får ange om han/hon instämmer eller tar avstånd, skala.. Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t ex kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara. är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

40 TILLGÅG TILL SJUKVÅRD Bilaga. g har tillgång till den sjukvård jag behöver () Instämmer helt Gå till fråga () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Bas: Instämmer delvis, Varken eller, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd i fråga.. Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Kortare restid Längre öppettider Lägre patientavgifter Lättare att komma fram på telefon Lättare att boka tid för läkarbesök Lättare att få en fast läkarkontakt Kortare väntetider Bättre bemötande i allmänhet Bättre sjukreseverksamhet Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk Minskad risk att bli diskriminerad pga. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, funktionshinder Annat, ange vad u kommer det fler påståenden med samma skala som tidigare.. I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6. I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

41 7. Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral? Bilaga en läses upp: Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar att få vänta en längre tid. ( längre tid syftar på cirka 0 min eller mer) Själv kunna tala eller knappa in inom vilket tidsintervall du vill bli uppringd. Har ingen betydelse/ingen uppfattning 8. Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: närhet till bostad närhet till arbetsplats öppettider väntetider bemötande kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) rykte patientnöjdhet i enkäter resultat vid medicinska kvalitetsmätningar kunna använda mitt eget språk driftform (privat alt offentlig) Annat

42 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE Bilaga 9. Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort () Ganska stort () Varken eller () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 0. Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/husläkarmottagningar/hälsocentraler i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga Bas: Har svarat ganska lite eller mycket litet på fråga 0.. Varför brister ditt förtroende? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga

43 Bas: Har svarat ganska litet eller mycket litet på fråga.. Varför brister ditt förtroende? Bilaga Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund etc.) ej Vet ej, kan/vill ej svara

44 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR Bilaga. Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? en läses upp: Att inkomstskatten höjs Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av privata vårdgivare (Exempel för intervjuaren: åderbråck, starroperationer etc.) Vet ej, kan/vill ej svara 6. Har du själv eller t ex via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? ej Gå till fråga 8 Vet ej, kan/vill ej svara Bas: Om ja på fråga Om ja, varför? en läses upp: För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annat 8. På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? ej Vet ej, kan/vill ej svara

45 BAKGRUDSFRÅGOR Bilaga 9. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Mycket dåligt 0. Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra Bra Varken bra eller dåliga Dåliga Mycket dåliga Vet ej, kan/vill ej svara. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? ej Gå till fråga Bas: Om ja på fråga.. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls, i någon mån, i hög grad. Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Annan utbildning. Hur ser din familjesituation ut? Är du... ensamstående utan hemmavarande barn ensamstående med hemmavarande barn gift/sambo/partner utan hemmavarande barn gift/sambo/partner med hemmavarande barn bor med föräldrarna Annat vill ej svara

46 Bilaga. Vilket år är du född? år 6. Var är du född? Är du född i I Sverige Övriga orden Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 7. otera om intervjupersonen är Man Kvinna

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna

Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Resultat av en länsstyrelsegemensam brukarundersökning 2015 Samlat resultat för de 21 länsstyrelserna Övergripande rapport 2015 Samtliga Länsstyrelsers resultat Uppdrag: Länsstyrelsegemensam brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Lars Westerlund och Lars Palo, Västra Götalandsregionen 1 1. Sammanställning...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet

Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen. från vision till verklighet Ring 1177 till sjukvårdsrådgivningen från vision till verklighet Visionen Inom några år kan alla i Sverige ringa samma nummer 1177 och nå sjukvårdsrådgivningen när som helst på dygnet, året runt. En orolig

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

Sveus konferens 25 november 2014. Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center Sveus konferens 25 november 2014 Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center 1 Erfarenheter från ett värdebaserat ersättningssystem inom vårdval ryggkirurgi i SLL SVEUS 2014 Tycho Tullberg Stockholm Spine Center

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Gunnel Boström Ann-Sofie Karlsson www.fhi.se Rapport nr A--1 A :1 ISSN: -82 ISBN: 8-1-2-- REDAKTÖR: GUNNEL BOSTRÖM HÄLSA PÅ

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer