Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka"

Transkript

1 Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: Fax: I I I Org.nr 668

2 Innehåll Inledning... Om Vårdbarometern... Om Institutet för kvalitetsindikatorer... Om rapporten... Metod och urvalshantering... Grundutförande... Urval... Tilläggsutförande... Datainsamling... Frågeformuläret... Utformning av frågeformulär... Extrafrågor... Redovisning av resultat... 6 Svarsfrekvens... 6 Frekvenstabeller... 6 Bilaga Frågeformulär

3 Inledning Om Vårdbarometern Vårdbarometern är en kontinuerlig befolkningsstudie vars syfte är att systematiskt och över tid ge landstingen/regionerna en uppfattning om den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso och sjukvården i landet. Årligen telefonintervjuas ungefär 0, procent av den vuxna befolkningen i de landsting/regioner som deltar i undersökningen. Vårdbarometern är ett samarbetsprojekt som omfattar 0 Landsting/regioner och projektet koordineras av Sveriges kommun och landsting(skl). Syftet med Vårdbarometern är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur den uppfattas av medborgarna och stimulera till jämförelser och utbyte av erfarenheter mellan landsting och regioner. Kontaktperson för Vårdbarometern på SKL är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer För Vårdbarometerns genomförande ansvarar Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Indikator har lång erfarenhet av att följa upp och återföra patienternas erfarenhet och attityder avseende kvalitet i hälso och sjukvården. Under senare år har vi på uppdrag av flera landsting utvecklat enkäter även för andra områden, exempelvis patientsäkerhet, medarbetarundersökningar, befolkningsenkäter, prioriteringar och värderingar, kvalitetsregister m.m. Detta sker fortlöpande och genom att använda olika metoder för genomförande av datainsamling. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Vårdbarometern hösten 00. Rapporten innehåller beskrivning av förutsättningar, genomförande och resultat. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer

4 Metod och urvalshantering Grundutförande Vårdbarometerns målgrupp är varje landstings/regions vuxna befolkning (här definierat som de som är 8 år eller äldre). Riktmärket för Vårdbarometern är att 0, procent av den vuxna befolkningen ska intervjuas per år. I ett medelstort landsting ( normallandsting ) motsvarar detta 000 intervjuer per år. Denna omfattning av intervjuer betecknas som Vårdbarometerns grundutförande. Urval Urvalsramen bestod av individer bosatta i respektive landsting/region i Sverige som är 8 eller äldre baserat på telefonnummerregister. Urvalsdragningen har gjorts av PAR som Indikator har anlitat som leverantör. PAR har en egen konsumentdatabas som innehåller uppgifter från alla teleoperatörer och utifrån urvalsramen har ett obundet slumpat urval för respektive landsting dragits. För hösten 00 genomfördes 000 intervjuer per landsting, totalt intervjuer. Tilläggsutförande För Landsting/regioner som önskar utökat utförande anpassas urvalshanteringen utifrån varje enskilt landstings/regions behov. Datainsamling Datainsamling inleddes den 8 oktober 00 och avslutades den 0 december 00. Intervjuaren efterfrågar en viss person i hushållet (innehavaren av det uppringda telefonnumret). Totalt fem uppringningsförsök görs. De fyra första uppringningsförsöken görs till det senaste abonnemanget (kan vara både fast eller mobilt abonnemang) som respondenten har registrerat och om ytterligare telefon/mobilnummer finns att tillgå för samma respondent så ringer man upp detta nummer vid femte och sista uppringningsförsöket. Intervjuerna genomfördes dag och kvällstid. Indikator har utvecklat en webbaserad lösning som innebär att intervjupersonalen registrerar svaren direkt mot databasen för insamling av data. Insamlad data lagras i en gemensam databas. Varje landsting har tillgång till databasen och samtliga resultat genom ett rapporteringsverktyg på en lösenordsskyddad webbplats. Indikator har anlitat Inco som underleverantör för genomförandet av merparten av intervjuerna. En viss del av intervjuerna har Indikator själva genomfört.

5 Frågeformuläret Utformning av frågeformulär Inför Vårdbarometern hösten 00 skedde en relativt omfattande revidering av formuläret, delvis med anledning av att den ationella Patientenkäten nu genomförs, vilket i sig medför att flera frågor kunnat strykas ur Vårdbarometern. Indikator arbetade fram det frågeformulär som har används under hösten 00 tillsammans med SKL. Frågeformuläret omfattar 7 frågor med fasta svarsalternativ. Frågeformuläret finns att tillgå som bilaga i rapporten. Extrafrågor I Vårdbarometern har landstingen möjlighet att ställa egna extrafrågor utöver ordinarie frågebatteri. Extrafrågorna återfinns till under en egen sektion i frågeformuläret som heter landstingsspecifika frågor och redovisas sist i frekvenstabellen.

6 Redovisning av resultat Svarsfrekvens Hur många intervjuer som har genomförts i förhållande till hur många personer som har blivit uppringda samt hur många personer som av olika anledningar inte haft möjlighet att delta i studien redovisas i svarsfrekvensen. Detta kan till exempel bero på språkproblem, att personen avlidit eller att den uppringda personen väljer att inte delta i undersökningen. Här visas både den vanliga svarsfrekvensen samt den korrigerade svarsfrekvensen i procent. Med korrigerad svarsfrekvens menas att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Korrigerad svarsfrekvens = Antal besvarade (Antal uppringda Bortfall från urval) Svarsfrekevenser Antal % Totalt uppringda 8 00 Besvarade 0 000,6 Bortfall från urval, varav Sjuk 8 Avliden 9 Språkproblem 7 Passar inte 0 Felaktigt telefonnummer 9 Totalt bortfall från urval , Vill ej delta 6 698,6 Ej anträffbar 6, Korrigerad svarsfrekvens,8 Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret

7 Frekvenstabeller IFORMATIOSKÄLLOR OCH KOTAKT MED SJUKVÅRDE F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? 6% 6% ej 767 8% 8% Minns ej /Vill ej svara 8 % Totalt antal: F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? 680 % % ej 90 6% 6% Minns ej/vill ej svara 9 % Totalt antal: F Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger 7 7% 7%, en gång 80 9% 9% ej 669 8% 8% Minns ej/vill ej svara 7 % Totalt antal:

8 F Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Hade inte tid 67 % % Hade inte råd 7 % % Kände inte till någon bra läkare 9 % % Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp 7 9 % 8% % 9% 6 Besviken på sjukvården 00 0% 0% 7 Kan inte få någon hjälp 70 9% 9% 8 Ville inte vara till besvär 7 % % 9 Läkarskräck/sjukhusskräck 7 % % 0 Besvärligt/krångligt att söka sjukvårdorkade inte Besvären gick över 69 % % % 6% g visste inte vart jag skulle vända mig % % Annan anledning 6 % % Vet ej, kan/vill ej svara 7 6% Totalt antal: 7 00 F Brukar du använda Telefonkatalogen (Eniros inte Landstingskatalogen) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 80 % % ej 60 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F6 Brukar du använda Landstingskatalogen/Vårdguidens telefonkatalog eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 76 7% 7% ej 6% 6% Vet ej 9 % Totalt antal:

9 F7 Brukar du använda broschyrer i väntrummen som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7% 7% ej 69 8% 8% Vet ej 6 % Totalt antal: F8 Brukar du använda landstingets/regionens webbsida som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7 7% 7% ej 9 6% 6% Vet ej 7 % Totalt antal: F9 Brukar du använda 77.se/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 9 % % ej 7 77% 78% Vet ej 96 % Totalt antal: F0 Brukar du ringa direkt till vårdcentral/motsvarande eller sjukhus när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 67 8% 8% ej 8 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F Känner du till att det finns en Sjukvårdsrådgivning i ditt landsting/region dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? 9 80% 80% ej 90 0% 0% 9 % Totalt antal:

10 F Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? 6 % % ej 7 76% 77% Minns ej/vill ej svara 8 % Totalt antal: F Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? () Mycket lätt 86 % % () Lätt 8 % % () Varken lätt eller svårt 6 7% 8% () Svårt 88 8% 8% () Mycket svårt % % Minns ej/vill ej svara % Totalt antal: 6 00 F Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? % % ej 70 86% 88% Minns ej/vill ej svara 67 % Totalt antal: F Känner du till att landstingen och regionerna har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? 89 % % ej 908 7% 7% % Totalt antal:

11 F6 Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? 9 % % ej % 9% Minns ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: F7 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? () Mycket stort 9 7% % () Ganska stort 69 8% % () Varken stort eller litet 88 7% 9% () Ganska litet 60 7% 8% () Mycket litet 68 8% % Vet ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER F8 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort 68 % 6% () Ganska stort 98 % 8% () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 8 % % () Mycket litet 6% % Vet ej/vill ej svara 7% Totalt antal:

12 F9 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort 7 7% % () Ganska stort 9 7% % () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 80 9% % () Mycket litet % 7% Vet ej/vill ej svara 90 6% Totalt antal: F0 Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? 8 7% 78% ej 0 % % Vet ej 8 8% Totalt antal: F Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t.ex. kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt 9 7% 8% () Instämmer delvis 090 % 6% () Varken eller 7% 8% () Tar delvis avstånd 796 % % () Tar helt avstånd 86 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

13 F är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt 86 % % () Instämmer delvis 0 % 6% () Varken eller 698 8% 9% () Tar delvis avstånd 006 % % () Tar helt avstånd 97 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 680 % Totalt antal: TILLGÅG TILL SJUKVÅRD F g har tillgång till den sjukvård jag behöver. () Instämmer helt 76 6% 6% () Instämmer delvis 98 6% 7% () Varken eller 06 0% 0% () Tar delvis avstånd 966 % % () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

14 F Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Kortare restid 6% 6% Längre öppettider 0 % % Lägre patientavgifter % 0% Lättare att komma fram på telefon 88 8% 8% Lättare att boka tid för läkarbesök 6 9% 9% 6 Lättare att få en fast läkarkontakt 8% 8% 7 Kortare väntetider 66 0% % 8 Bättre bemötande i allmänhet 6 6% 7% 9 Bättre sjukreseverksamhet 6 % % 0 Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk 7 % % 0% 0% Minskad risk att bli diskriminerad p.g.a. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, Annat alternativ funktionshinder 8 8 % % 0% % 99 % Totalt antal: F I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt 08 % 8% () Instämmer delvis 9 7% % () Varken eller 7 % 9% () Tar delvis avstånd 90 % 8% () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej, vill ej svara 06 8% Totalt antal:

15 F6 I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt 9 6% 0% () Instämmer delvis 880 9% % () Varken eller 97 0% % () Tar delvis avstånd 66 8% 9% () Tar helt avstånd 07 % 6% Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral/motsvarande? Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar Själv kunna att få tala vänta eller en knappa längre in tidinom vilket tidsintervall du vill bli uppringd Har ingen betydelse/ingen uppfattning 0879 % 88 7% 00 % 66 % 877 % % 7% % % % 90 % Totalt antal:

16 F8 Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral/motsvarande? ärhet till bostad 6906 % % ärhet till arbetsplats 79 % 0% Öppettider 76 % % Väntetider % % Bemötande 08 7% 7% 6 7 Kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) Rykte 78 % % % % 8 Patientnöjdhet i enkäter % 0% 9 Resultat vid medicinska kvalitetsmätningar 0 % % 0 Kunna använda mitt eget språk 7 % 0% Driftform (privat/offentlig) 6 % 0% Annat alternativ 8 8% 8% 6 % Totalt antal: FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE F9 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % % () Ganska stort 88 % % () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 98 6% 6% () Mycket litet 7 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 60 % Totalt antal:

17 F0 Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? () Mycket stort % % () Ganska stort 76 8% 0% () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 8% 8% () Mycket litet 669 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 77 % Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för vårdcentraler/motsvarande? Man får inte den hjälp man behöver 9 % % För lite dialog/lyssnande 8 8% 8% Ofta otydliga besked 8 % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger 9 % % Skiftande; olika rutiner % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 7 % % 7 Dålig kompetens hos läkare 9 % % 8 Felaktiga behandlingar 96 9% 9% 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning % 9% % 9% 9 % Totalt antal: 90 00

18 F Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % 6% () Ganska stort 80 % % () Varken eller % % () Ganska litet 9 % % () Mycket litet 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6% Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för sjukhusen? Man får inte den hjälp man behöver 90 % % För lite dialog/lyssnande 0 8% 8% Ofta otydliga besked % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger % % Skiftande; olika rutiner 9 % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 78 6% 6% 7 Dålig kompetens hos läkare 9% 9% 8 Felaktiga behandlingar 8 % % 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning 70 % 7% % 8% 7 % Totalt antal: 7 00 F Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund.) 98 0% 0% ej % 0% Vet ej, kan/vill ej svara 790 0% Totalt antal:

19 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR F Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 6% 66% Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar 0 0 % % 8% 6% Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av Vet privata ej, kan/vill vårdgivare ej svara % % 0% Totalt antal: F6 Har du själv eller t.ex. via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? 0 7% 7% ej 7 79% 8% Vet ej, kan/vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Varför har du tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård 6 7% 9% 7% 9% För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annan orsak 6 9% % 9% % Totalt antal: 0 00 F8 På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? % 78% ej 880 9% % Vet ej, kan/vill ej svara 0 0% Totalt antal:

20 BAKGRUDSFRÅGOR F9 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotilstånd? Mycket bra 7% 7% Bra 90 7% 7% ågorlunda 907 0% 0% Dåligt 866 % % Mycket dåligt 00 % % % Totalt antal: F0 Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra 60 8% 8% Bra 9 8% 9% Varken bra eller dåliga 9 % % Dåliga 0 % % Mycket dåliga % 0% 0 % Totalt antal: F Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 78 9% 0% ej 7 9% 60% Vill ej svara 0 % % 87 % Totalt antal:

21 F Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls 97 6% 7%, i någon mån 00 7% 8%, i hög grad 97 % % 6 % Totalt antal: F Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola 79 7% 8% Gymnasieskola 779 6% 7% Universitet/högskola 67 % % Annan utbildning 9 % % 76 % Totalt antal: F Hur ser din familjesituation ut? Ensamstående utan hemmavarande barn 6 % % Ensamstående med hemmavarande barn 87 % % Gift/sambo/partner utan hemmavarande barn Gift/sambo/partner med hemmavarande barn Bor med föräldrarna % 7% % % 7% % 6 Annan familjesituation % % % Totalt antal:

22 F Hur gammal är du? 9 år eller yngre 9 % 0% 09 år 786 9% 9% 09 år 7 % % 09 år 7 7% 7% 09 år 7 8% 8% år 89 % % år 0 7% 7% 8 80 år eller äldre 9 % % % Totalt antal: F6 Var är du född? Sverige 87 9% 9% Övriga orden 66 % % Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 0 9 % % % % % Totalt antal: F7 Är du man eller kvinna? Man 09 % % Kvinna 89 % % 9 % Totalt antal:

23 JÄMTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR Z Känner du till Hälsoval Jämtlands län? 6% 6% ej % % % Totalt antal: Z g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja hälsocentral i Jämtlands läns landsting. Instämmer helt 7 9% 6% Instämmer delvis 8 % 7% Instämmer inte alls 0 % % Vet ej % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annonser 7 % % 07 % 68% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom webben 7 6% % 97 0% 87% 6 % Totalt antal:

24 Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom bioreklam % % 0 % 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom brevutskick till hushållet 7 8% 6% 79 8% 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom tidningar % 9% % % 6 % Totalt antal: Z_6 Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annan källa 8 8% 8% 7 7% 8% 6 % Totalt antal: Z Har du bytt hälsocentral under de senaste tolv månaderna? 8 8% 8% ej 906 9% 9% % Totalt antal:

25 Z Vad var anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan hälsocentral g var missnöjd med den tidigare hälsocentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på hälsocentralen Annat 8 6 6% % 9% % 7% 6% % 9% % 7% 6 Vet ej % % % Totalt antal: 9 00 Z6 Hur väsentligt är det för dig att kunna byta hälsocentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 76 8% 0% () Ganska viktigt 7 6% 7% () Varken eller 7 7% 8% () Ganska oviktigt 07 % % () Helt oviktigt 0 % % Vet ej 69 7% Totalt antal: ORRBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR BD Känner du till Vårdval orrbotten? 96 0% 0% ej 9 9% 0% % Totalt antal:

26 BD g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja vårdcentral i orrbottens läns landsting. Instämmer helt 6% 66% Instämmer delvis 0 % % Instämmer inte alls 7 9% 0% Vet ej 8 % Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annonser % % 76 8% % 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via webben 6 7% % % 87% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via brevutskick till hushållet 9 6% % % 8% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via nyhetsinslag/artiklar i media 7 8% % % % 00 0% Totalt antal:

27 BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annan källa 6 7% % % 67% 00 0% Totalt antal: BD Har du bytt vårdcentral under de senaste tolv månaderna? 0 0% 0% ej % 90% 0 % Totalt antal: BD Vad var den främsta anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan vårdcentral g var missnöjd med den tidigare vårdcentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på vårdcentralen Annan anledning 7 9% % 9% 6% % % % % 7% % 6 Vet ej % % 8 7% Totalt antal: 00 BD6 Hur viktigt är det för dig att kunna byta vårdcentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 9 9% % () Ganska viktigt 8 9% 9% () Varken eller 68 7% 8% () Ganska oviktigt % % () Helt oviktigt 97 0% % Vet ej % Totalt antal:

28 SKÅE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR M Känner du till att Patientnämnden finns till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso och sjukvården samt tandvården? 0 % % ej % % % Totalt antal: M_ Att jag flyttar skulle få mig att byta vårdcentral. 89 9% % % 89% % Totalt antal: M_ Att min läkare, eller annan viktig person i vården flyttar, skulle få mig att byta vårdcentral. 8 8% 0% 70 7% 90% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha närmare till bostaden skulle få mig att byta vårdcentral. 8 6% 7% 78 7% 9% % Totalt antal:

29 M_ Att jag vill ha närmare till arbete/skola skulle få mig att byta vårdcentral. 0 % % % 99% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha bättre tillgängliget (telefoni, öppettider etc.) skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 8% % Totalt antal: M_6 Att jag vill bli bättre bemött skulle få mig att byta vårdcentral. 6 % 9% 60 6% 7% % Totalt antal: M_7 Att jag vill träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång skulle få mig att byta vårdcentral. 6 6% 8% 7 7% 9% % Totalt antal: M_8 Att jag vill kunna använda mitt eget språk skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 99% % Totalt antal:

30 M_9 Att jag vill gå till vårdcentral som är privat/offentlig skulle få mig att byta vårdcentral. % % 78 78% 99% % Totalt antal: M_0 Att en annan vårdcentral har bättre rykte/rekommendation/enkätresultat skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % 79 76% 97% % Totalt antal: M_ Att en annan vårdcentral har bättre medicinska resultat skulle få mig att byta vårdcentral. % % 7 7% 9% % Totalt antal: M_ Kan inte tänka mig att byta vårdcentral. 6 6% 0% 6 6% 80% % Totalt antal: M_ Skulle byta vårdcentral av en annan anledning. 67 7% % 69 6% 79% % Totalt antal:

31 SÖRMLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR D Känner du till tidningen Min Hälsa? 70 7% 7% ej 8 8% 8% 9 % Totalt antal: D Vet du varifrån den kommer? % 6% ej 6% 6% % Totalt antal: D Har du läst någon artikel? 0 70% 7% ej 06 9% 9% 0 % Totalt antal: D Hur bedömer du värdet av informationen? () Mycket stort 9 8% 0% () Ganska stort 07 0% % () Varken stort eller litet 7 7% 0% () Ganska litet 9 % % () Mycket litet % % Vet ej/vill ej svara % Totalt antal: 00

32 VÄSTERBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR AC Vid årsskiftet 009/00 infördes en vårdvalsreform som i Västerbotten kallas Hälsoval. Vet du vad det innebär för dig som patient? 0 % % ej % 70% Osäker 67 7% 7% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via landstingets webbplats 7 % % 78 7% 9% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via broschyr eller annons från landstinget 66 7% % 99 60% 78% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via min landstingsdrivna hälsocentral 6 % 6% 79 7% 9% % Totalt antal:

33 AC_ Fått information om hälsoval från en privat hälsocentral 7 % % 78 7% 98% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval från en annan källa 6 % % 69 6% 8% % Totalt antal: AC_6 Har inte fått information om hälsoval 76 8% 6% 89 9% 8% % Totalt antal: AC Vill du ha mer information om hälsoval? % % ej % 8% Vet inte 6 % Totalt antal: AC Vad tycker du om att du själv kan välja hälsocentral? Positivt 79 79% 8% egativt % % Ingen åsikt % % Vet inte % Totalt antal:

34 ÖSTERGÖTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR E Har du förtroende för din vårdcentral? % 78% ej % % Ingen uppfattning 9 0% 0% % Totalt antal: E Har du förtroende för ditt närmaste sjukhus? 80 8% 8% ej 70 7% 7% Ingen uppfattning 7 7% 7% 8 % Totalt antal:

35 Bilaga ationellt frågeformulär för nya Vårdbarometern Framtaget av nationell arbetsgrupp och omarbetat tillsammans med Institutet för kvalitetsindikatorer. Projektledare: Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Landsting Syftet med Vårdbarometern Syftet med Vårdbarometern är att vara ett instrument för att fånga medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso och sjukvård. Resultaten lokalt såväl som nationellt stimulerar till en demokratisk dialog. Resultaten skall även utgöra underlag för kontinuerliga jämförelser inom och mellan landsting som i sin tur kan visa på vilka förbättringsområden som är aktuella att arbeta vidare med. Vårdbarometern blir därmed ett viktigt verktyg i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra hälso och sjukvården. Frågeområden KOTAKT MED SJUKVÅRDE ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER TILLGÅG TILL SJUKVÅRD 6 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE 8 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR 0 BAKGRUDSFRÅGOR

36 Bilaga KOTAKT MED SJUKVÅRDE. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? ej Minns ej/vill ej svara. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? ej Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger, en gång ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Har haft behov men inte sökt sjukvård. Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Hade inte tid Hade inte råd Kände inte till någon bra läkare Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp Besviken på sjukvården Kan inte få någon hjälp Ville inte vara till besvär Läkarskräck/sjukhusskräck Besvärligt/krångligt att söka sjukvård orkade inte Besvären gick över g visste inte vart jag skulle vända mig Annan anledning Vet ej, kan/vill ej svara

37 Bilaga Vilka av följande källor brukar du använda när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? Flera alternativ kan väljas. Alternativen läses upp och respondenten svarar ja eller nej på varje svarsalternativ.. Telefonkatalogen (Eniros inte landstingskatalogen) ej Vet ej 6. Landstingskatalogen eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) ej Vet ej 7. Broschyrer i väntrummen ej Vet ej 8. Landstingets/regionens webbsida ej Vet ej se/Sjukvårdsrådgivning/Vårdguiden ej Vet ej 0. Telefonsamtal direkt till vårdcentral eller sjukhus ej Vet ej. Känner du till att det finns en sjukvårdsrådgivning i ditt landsting dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? ej Gå till fråga

38 Bilaga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning. Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/ Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning (fråga ) samt Har ringt 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden (fråga ). Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/ Vårdguiden? () Mycket lätt () Lätt () Varken lätt eller svårt () Svårt () Mycket svårt Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? (Vårdens kvalitet avser t.ex. bemötande, tillgänglighet, medicinska resultat etc.) ej Minns ej/vill ej svara. Känner du till att landstingen har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? ej 6. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? (Om exempel på vårdgivare efterfrågas anges t.ex. vårdcentral, klinik, sjukhus. Exempel på webbplatser kan vara 77.se, Vårdguiden, Omvård.se, Godoc.se etc.) ej Minns ej/vill ej svara 7. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? (Under förutsättning att det sker på ett säkert sätt) () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara

39 ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER Bilaga 8. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 9. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 0. Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? ej Vet ej u följer en rad påståenden där respondenten får ange om han/hon instämmer eller tar avstånd, skala.. Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t ex kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara. är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

40 TILLGÅG TILL SJUKVÅRD Bilaga. g har tillgång till den sjukvård jag behöver () Instämmer helt Gå till fråga () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Bas: Instämmer delvis, Varken eller, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd i fråga.. Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Kortare restid Längre öppettider Lägre patientavgifter Lättare att komma fram på telefon Lättare att boka tid för läkarbesök Lättare att få en fast läkarkontakt Kortare väntetider Bättre bemötande i allmänhet Bättre sjukreseverksamhet Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk Minskad risk att bli diskriminerad pga. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, funktionshinder Annat, ange vad u kommer det fler påståenden med samma skala som tidigare.. I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6. I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

41 7. Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral? Bilaga en läses upp: Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar att få vänta en längre tid. ( längre tid syftar på cirka 0 min eller mer) Själv kunna tala eller knappa in inom vilket tidsintervall du vill bli uppringd. Har ingen betydelse/ingen uppfattning 8. Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: närhet till bostad närhet till arbetsplats öppettider väntetider bemötande kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) rykte patientnöjdhet i enkäter resultat vid medicinska kvalitetsmätningar kunna använda mitt eget språk driftform (privat alt offentlig) Annat

42 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE Bilaga 9. Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort () Ganska stort () Varken eller () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 0. Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/husläkarmottagningar/hälsocentraler i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga Bas: Har svarat ganska lite eller mycket litet på fråga 0.. Varför brister ditt förtroende? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga

43 Bas: Har svarat ganska litet eller mycket litet på fråga.. Varför brister ditt förtroende? Bilaga Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund etc.) ej Vet ej, kan/vill ej svara

44 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR Bilaga. Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? en läses upp: Att inkomstskatten höjs Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av privata vårdgivare (Exempel för intervjuaren: åderbråck, starroperationer etc.) Vet ej, kan/vill ej svara 6. Har du själv eller t ex via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? ej Gå till fråga 8 Vet ej, kan/vill ej svara Bas: Om ja på fråga Om ja, varför? en läses upp: För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annat 8. På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? ej Vet ej, kan/vill ej svara

45 BAKGRUDSFRÅGOR Bilaga 9. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Mycket dåligt 0. Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra Bra Varken bra eller dåliga Dåliga Mycket dåliga Vet ej, kan/vill ej svara. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? ej Gå till fråga Bas: Om ja på fråga.. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls, i någon mån, i hög grad. Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Annan utbildning. Hur ser din familjesituation ut? Är du... ensamstående utan hemmavarande barn ensamstående med hemmavarande barn gift/sambo/partner utan hemmavarande barn gift/sambo/partner med hemmavarande barn bor med föräldrarna Annat vill ej svara

46 Bilaga. Vilket år är du född? år 6. Var är du född? Är du född i I Sverige Övriga orden Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 7. otera om intervjupersonen är Man Kvinna

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005

Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Befolkningens, patienternas och anhörigas uppfattning, upplevelser och syn på hälso- och sjukvård September 2005 Lars Westerlund och Lars Palo, Västra Götalandsregionen 1 1. Sammanställning...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar

Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar Rapport 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer.

SYLF:s ST-enkät 2011. - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. SYLF:s ST-enkät 2011 - Delrapport 2, om ST-läkares anställningsvillkor samt deras inställning till vårdens styrning och driftformer. Februari 2012 Inledning Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) arbetar

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer