Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka"

Transkript

1 Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: Fax: I I I Org.nr 668

2 Innehåll Inledning... Om Vårdbarometern... Om Institutet för kvalitetsindikatorer... Om rapporten... Metod och urvalshantering... Grundutförande... Urval... Tilläggsutförande... Datainsamling... Frågeformuläret... Utformning av frågeformulär... Extrafrågor... Redovisning av resultat... 6 Svarsfrekvens... 6 Frekvenstabeller... 6 Bilaga Frågeformulär

3 Inledning Om Vårdbarometern Vårdbarometern är en kontinuerlig befolkningsstudie vars syfte är att systematiskt och över tid ge landstingen/regionerna en uppfattning om den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso och sjukvården i landet. Årligen telefonintervjuas ungefär 0, procent av den vuxna befolkningen i de landsting/regioner som deltar i undersökningen. Vårdbarometern är ett samarbetsprojekt som omfattar 0 Landsting/regioner och projektet koordineras av Sveriges kommun och landsting(skl). Syftet med Vårdbarometern är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur den uppfattas av medborgarna och stimulera till jämförelser och utbyte av erfarenheter mellan landsting och regioner. Kontaktperson för Vårdbarometern på SKL är Sofia Tullberg, Om Institutet för kvalitetsindikatorer För Vårdbarometerns genomförande ansvarar Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Indikator har lång erfarenhet av att följa upp och återföra patienternas erfarenhet och attityder avseende kvalitet i hälso och sjukvården. Under senare år har vi på uppdrag av flera landsting utvecklat enkäter även för andra områden, exempelvis patientsäkerhet, medarbetarundersökningar, befolkningsenkäter, prioriteringar och värderingar, kvalitetsregister m.m. Detta sker fortlöpande och genom att använda olika metoder för genomförande av datainsamling. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört inom ramen för Vårdbarometern hösten 00. Rapporten innehåller beskrivning av förutsättningar, genomförande och resultat. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer

4 Metod och urvalshantering Grundutförande Vårdbarometerns målgrupp är varje landstings/regions vuxna befolkning (här definierat som de som är 8 år eller äldre). Riktmärket för Vårdbarometern är att 0, procent av den vuxna befolkningen ska intervjuas per år. I ett medelstort landsting ( normallandsting ) motsvarar detta 000 intervjuer per år. Denna omfattning av intervjuer betecknas som Vårdbarometerns grundutförande. Urval Urvalsramen bestod av individer bosatta i respektive landsting/region i Sverige som är 8 eller äldre baserat på telefonnummerregister. Urvalsdragningen har gjorts av PAR som Indikator har anlitat som leverantör. PAR har en egen konsumentdatabas som innehåller uppgifter från alla teleoperatörer och utifrån urvalsramen har ett obundet slumpat urval för respektive landsting dragits. För hösten 00 genomfördes 000 intervjuer per landsting, totalt intervjuer. Tilläggsutförande För Landsting/regioner som önskar utökat utförande anpassas urvalshanteringen utifrån varje enskilt landstings/regions behov. Datainsamling Datainsamling inleddes den 8 oktober 00 och avslutades den 0 december 00. Intervjuaren efterfrågar en viss person i hushållet (innehavaren av det uppringda telefonnumret). Totalt fem uppringningsförsök görs. De fyra första uppringningsförsöken görs till det senaste abonnemanget (kan vara både fast eller mobilt abonnemang) som respondenten har registrerat och om ytterligare telefon/mobilnummer finns att tillgå för samma respondent så ringer man upp detta nummer vid femte och sista uppringningsförsöket. Intervjuerna genomfördes dag och kvällstid. Indikator har utvecklat en webbaserad lösning som innebär att intervjupersonalen registrerar svaren direkt mot databasen för insamling av data. Insamlad data lagras i en gemensam databas. Varje landsting har tillgång till databasen och samtliga resultat genom ett rapporteringsverktyg på en lösenordsskyddad webbplats. Indikator har anlitat Inco som underleverantör för genomförandet av merparten av intervjuerna. En viss del av intervjuerna har Indikator själva genomfört.

5 Frågeformuläret Utformning av frågeformulär Inför Vårdbarometern hösten 00 skedde en relativt omfattande revidering av formuläret, delvis med anledning av att den ationella Patientenkäten nu genomförs, vilket i sig medför att flera frågor kunnat strykas ur Vårdbarometern. Indikator arbetade fram det frågeformulär som har används under hösten 00 tillsammans med SKL. Frågeformuläret omfattar 7 frågor med fasta svarsalternativ. Frågeformuläret finns att tillgå som bilaga i rapporten. Extrafrågor I Vårdbarometern har landstingen möjlighet att ställa egna extrafrågor utöver ordinarie frågebatteri. Extrafrågorna återfinns till under en egen sektion i frågeformuläret som heter landstingsspecifika frågor och redovisas sist i frekvenstabellen.

6 Redovisning av resultat Svarsfrekvens Hur många intervjuer som har genomförts i förhållande till hur många personer som har blivit uppringda samt hur många personer som av olika anledningar inte haft möjlighet att delta i studien redovisas i svarsfrekvensen. Detta kan till exempel bero på språkproblem, att personen avlidit eller att den uppringda personen väljer att inte delta i undersökningen. Här visas både den vanliga svarsfrekvensen samt den korrigerade svarsfrekvensen i procent. Med korrigerad svarsfrekvens menas att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Korrigerad svarsfrekvens = Antal besvarade (Antal uppringda Bortfall från urval) Svarsfrekevenser Antal % Totalt uppringda 8 00 Besvarade 0 000,6 Bortfall från urval, varav Sjuk 8 Avliden 9 Språkproblem 7 Passar inte 0 Felaktigt telefonnummer 9 Totalt bortfall från urval , Vill ej delta 6 698,6 Ej anträffbar 6, Korrigerad svarsfrekvens,8 Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret

7 Frekvenstabeller IFORMATIOSKÄLLOR OCH KOTAKT MED SJUKVÅRDE F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? 6% 6% ej 767 8% 8% Minns ej /Vill ej svara 8 % Totalt antal: F Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? 680 % % ej 90 6% 6% Minns ej/vill ej svara 9 % Totalt antal: F Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger 7 7% 7%, en gång 80 9% 9% ej 669 8% 8% Minns ej/vill ej svara 7 % Totalt antal:

8 F Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Hade inte tid 67 % % Hade inte råd 7 % % Kände inte till någon bra läkare 9 % % Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp 7 9 % 8% % 9% 6 Besviken på sjukvården 00 0% 0% 7 Kan inte få någon hjälp 70 9% 9% 8 Ville inte vara till besvär 7 % % 9 Läkarskräck/sjukhusskräck 7 % % 0 Besvärligt/krångligt att söka sjukvårdorkade inte Besvären gick över 69 % % % 6% g visste inte vart jag skulle vända mig % % Annan anledning 6 % % Vet ej, kan/vill ej svara 7 6% Totalt antal: 7 00 F Brukar du använda Telefonkatalogen (Eniros inte Landstingskatalogen) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 80 % % ej 60 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F6 Brukar du använda Landstingskatalogen/Vårdguidens telefonkatalog eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 76 7% 7% ej 6% 6% Vet ej 9 % Totalt antal:

9 F7 Brukar du använda broschyrer i väntrummen som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7% 7% ej 69 8% 8% Vet ej 6 % Totalt antal: F8 Brukar du använda landstingets/regionens webbsida som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 7 7% 7% ej 9 6% 6% Vet ej 7 % Totalt antal: F9 Brukar du använda 77.se/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 9 % % ej 7 77% 78% Vet ej 96 % Totalt antal: F0 Brukar du ringa direkt till vårdcentral/motsvarande eller sjukhus när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? 67 8% 8% ej 8 7% 7% Vet ej % Totalt antal: F Känner du till att det finns en Sjukvårdsrådgivning i ditt landsting/region dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? 9 80% 80% ej 90 0% 0% 9 % Totalt antal:

10 F Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? 6 % % ej 7 76% 77% Minns ej/vill ej svara 8 % Totalt antal: F Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? () Mycket lätt 86 % % () Lätt 8 % % () Varken lätt eller svårt 6 7% 8% () Svårt 88 8% 8% () Mycket svårt % % Minns ej/vill ej svara % Totalt antal: 6 00 F Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? % % ej 70 86% 88% Minns ej/vill ej svara 67 % Totalt antal: F Känner du till att landstingen och regionerna har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? 89 % % ej 908 7% 7% % Totalt antal:

11 F6 Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? 9 % % ej % 9% Minns ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: F7 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? () Mycket stort 9 7% % () Ganska stort 69 8% % () Varken stort eller litet 88 7% 9% () Ganska litet 60 7% 8% () Mycket litet 68 8% % Vet ej/vill ej svara 6 % Totalt antal: ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER F8 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort 68 % 6% () Ganska stort 98 % 8% () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 8 % % () Mycket litet 6% % Vet ej/vill ej svara 7% Totalt antal:

12 F9 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort 7 7% % () Ganska stort 9 7% % () Varken stort eller litet 6 8% % () Ganska litet 80 9% % () Mycket litet % 7% Vet ej/vill ej svara 90 6% Totalt antal: F0 Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? 8 7% 78% ej 0 % % Vet ej 8 8% Totalt antal: F Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t.ex. kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt 9 7% 8% () Instämmer delvis 090 % 6% () Varken eller 7% 8% () Tar delvis avstånd 796 % % () Tar helt avstånd 86 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

13 F är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt 86 % % () Instämmer delvis 0 % 6% () Varken eller 698 8% 9% () Tar delvis avstånd 006 % % () Tar helt avstånd 97 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 680 % Totalt antal: TILLGÅG TILL SJUKVÅRD F g har tillgång till den sjukvård jag behöver. () Instämmer helt 76 6% 6% () Instämmer delvis 98 6% 7% () Varken eller 06 0% 0% () Tar delvis avstånd 966 % % () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 96 % Totalt antal:

14 F Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Kortare restid 6% 6% Längre öppettider 0 % % Lägre patientavgifter % 0% Lättare att komma fram på telefon 88 8% 8% Lättare att boka tid för läkarbesök 6 9% 9% 6 Lättare att få en fast läkarkontakt 8% 8% 7 Kortare väntetider 66 0% % 8 Bättre bemötande i allmänhet 6 6% 7% 9 Bättre sjukreseverksamhet 6 % % 0 Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk 7 % % 0% 0% Minskad risk att bli diskriminerad p.g.a. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, Annat alternativ funktionshinder 8 8 % % 0% % 99 % Totalt antal: F I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt 08 % 8% () Instämmer delvis 9 7% % () Varken eller 7 % 9% () Tar delvis avstånd 90 % 8% () Tar helt avstånd 6 % % Vet ej/kan ej, vill ej svara 06 8% Totalt antal:

15 F6 I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt 9 6% 0% () Instämmer delvis 880 9% % () Varken eller 97 0% % () Tar delvis avstånd 66 8% 9% () Tar helt avstånd 07 % 6% Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral/motsvarande? Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar Själv kunna att få tala vänta eller en knappa längre in tidinom vilket tidsintervall du vill bli uppringd Har ingen betydelse/ingen uppfattning 0879 % 88 7% 00 % 66 % 877 % % 7% % % % 90 % Totalt antal:

16 F8 Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral/motsvarande? ärhet till bostad 6906 % % ärhet till arbetsplats 79 % 0% Öppettider 76 % % Väntetider % % Bemötande 08 7% 7% 6 7 Kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) Rykte 78 % % % % 8 Patientnöjdhet i enkäter % 0% 9 Resultat vid medicinska kvalitetsmätningar 0 % % 0 Kunna använda mitt eget språk 7 % 0% Driftform (privat/offentlig) 6 % 0% Annat alternativ 8 8% 8% 6 % Totalt antal: FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE F9 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % % () Ganska stort 88 % % () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 98 6% 6% () Mycket litet 7 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 60 % Totalt antal:

17 F0 Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? () Mycket stort % % () Ganska stort 76 8% 0% () Varken eller 07 % 6% () Ganska litet 8% 8% () Mycket litet 669 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 77 % Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för vårdcentraler/motsvarande? Man får inte den hjälp man behöver 9 % % För lite dialog/lyssnande 8 8% 8% Ofta otydliga besked 8 % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger 9 % % Skiftande; olika rutiner % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 7 % % 7 Dålig kompetens hos läkare 9 % % 8 Felaktiga behandlingar 96 9% 9% 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning % 9% % 9% 9 % Totalt antal: 90 00

18 F Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort 8 % 6% () Ganska stort 80 % % () Varken eller % % () Ganska litet 9 % % () Mycket litet 6 % % Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6% Totalt antal: F Varför brister ditt förtroende för sjukhusen? Man får inte den hjälp man behöver 90 % % För lite dialog/lyssnande 0 8% 8% Ofta otydliga besked % % Ofta svårt att förstå vad läkaren säger % % Skiftande; olika rutiner 9 % % 6 Olika läkare/personal från gång till gång 78 6% 6% 7 Dålig kompetens hos läkare 9% 9% 8 Felaktiga behandlingar 8 % % 9 0 Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning 70 % 7% % 8% 7 % Totalt antal: 7 00 F Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund.) 98 0% 0% ej % 0% Vet ej, kan/vill ej svara 790 0% Totalt antal:

19 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR F Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? Att inkomstskatten höjs 6% 66% Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar 0 0 % % 8% 6% Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av Vet privata ej, kan/vill vårdgivare ej svara % % 0% Totalt antal: F6 Har du själv eller t.ex. via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? 0 7% 7% ej 7 79% 8% Vet ej, kan/vill ej svara 9 % Totalt antal: F7 Varför har du tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård 6 7% 9% 7% 9% För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annan orsak 6 9% % 9% % Totalt antal: 0 00 F8 På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? % 78% ej 880 9% % Vet ej, kan/vill ej svara 0 0% Totalt antal:

20 BAKGRUDSFRÅGOR F9 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotilstånd? Mycket bra 7% 7% Bra 90 7% 7% ågorlunda 907 0% 0% Dåligt 866 % % Mycket dåligt 00 % % % Totalt antal: F0 Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra 60 8% 8% Bra 9 8% 9% Varken bra eller dåliga 9 % % Dåliga 0 % % Mycket dåliga % 0% 0 % Totalt antal: F Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? 78 9% 0% ej 7 9% 60% Vill ej svara 0 % % 87 % Totalt antal:

21 F Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls 97 6% 7%, i någon mån 00 7% 8%, i hög grad 97 % % 6 % Totalt antal: F Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola 79 7% 8% Gymnasieskola 779 6% 7% Universitet/högskola 67 % % Annan utbildning 9 % % 76 % Totalt antal: F Hur ser din familjesituation ut? Ensamstående utan hemmavarande barn 6 % % Ensamstående med hemmavarande barn 87 % % Gift/sambo/partner utan hemmavarande barn Gift/sambo/partner med hemmavarande barn Bor med föräldrarna % 7% % % 7% % 6 Annan familjesituation % % % Totalt antal:

22 F Hur gammal är du? 9 år eller yngre 9 % 0% 09 år 786 9% 9% 09 år 7 % % 09 år 7 7% 7% 09 år 7 8% 8% år 89 % % år 0 7% 7% 8 80 år eller äldre 9 % % % Totalt antal: F6 Var är du född? Sverige 87 9% 9% Övriga orden 66 % % Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 0 9 % % % % % Totalt antal: F7 Är du man eller kvinna? Man 09 % % Kvinna 89 % % 9 % Totalt antal:

23 JÄMTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR Z Känner du till Hälsoval Jämtlands län? 6% 6% ej % % % Totalt antal: Z g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja hälsocentral i Jämtlands läns landsting. Instämmer helt 7 9% 6% Instämmer delvis 8 % 7% Instämmer inte alls 0 % % Vet ej % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annonser 7 % % 07 % 68% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom webben 7 6% % 97 0% 87% 6 % Totalt antal:

24 Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom bioreklam % % 0 % 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom brevutskick till hushållet 7 8% 6% 79 8% 9% 6 % Totalt antal: Z_ Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom tidningar % 9% % % 6 % Totalt antal: Z_6 Fått information om Hälsoval Jämtlands län genom annan källa 8 8% 8% 7 7% 8% 6 % Totalt antal: Z Har du bytt hälsocentral under de senaste tolv månaderna? 8 8% 8% ej 906 9% 9% % Totalt antal:

25 Z Vad var anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan hälsocentral g var missnöjd med den tidigare hälsocentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på hälsocentralen Annat 8 6 6% % 9% % 7% 6% % 9% % 7% 6 Vet ej % % % Totalt antal: 9 00 Z6 Hur väsentligt är det för dig att kunna byta hälsocentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 76 8% 0% () Ganska viktigt 7 6% 7% () Varken eller 7 7% 8% () Ganska oviktigt 07 % % () Helt oviktigt 0 % % Vet ej 69 7% Totalt antal: ORRBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR BD Känner du till Vårdval orrbotten? 96 0% 0% ej 9 9% 0% % Totalt antal:

26 BD g har fått tillräcklig information om möjligheten att välja vårdcentral i orrbottens läns landsting. Instämmer helt 6% 66% Instämmer delvis 0 % % Instämmer inte alls 7 9% 0% Vet ej 8 % Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annonser % % 76 8% % 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via webben 6 7% % % 87% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via brevutskick till hushållet 9 6% % % 8% 00 0% Totalt antal: BD_ Fått information om vårdval orrbotten via nyhetsinslag/artiklar i media 7 8% % % % 00 0% Totalt antal:

27 BD_ Fått information om vårdval orrbotten via annan källa 6 7% % % 67% 00 0% Totalt antal: BD Har du bytt vårdcentral under de senaste tolv månaderna? 0 0% 0% ej % 90% 0 % Totalt antal: BD Vad var den främsta anledningen till bytet? g har flyttat (bytt bostadsadress) och avståndet blev för långt g bytte därför att jag ville pröva en annan vårdcentral g var missnöjd med den tidigare vårdcentralen Min fasta vårdkontakt (läkare/distriktssköterska) har slutat på vårdcentralen Annan anledning 7 9% % 9% 6% % % % % 7% % 6 Vet ej % % 8 7% Totalt antal: 00 BD6 Hur viktigt är det för dig att kunna byta vårdcentral när helst du önskar? () Mycket viktigt 9 9% % () Ganska viktigt 8 9% 9% () Varken eller 68 7% 8% () Ganska oviktigt % % () Helt oviktigt 97 0% % Vet ej % Totalt antal:

28 SKÅE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR M Känner du till att Patientnämnden finns till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål på hälso och sjukvården samt tandvården? 0 % % ej % % % Totalt antal: M_ Att jag flyttar skulle få mig att byta vårdcentral. 89 9% % % 89% % Totalt antal: M_ Att min läkare, eller annan viktig person i vården flyttar, skulle få mig att byta vårdcentral. 8 8% 0% 70 7% 90% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha närmare till bostaden skulle få mig att byta vårdcentral. 8 6% 7% 78 7% 9% % Totalt antal:

29 M_ Att jag vill ha närmare till arbete/skola skulle få mig att byta vårdcentral. 0 % % % 99% % Totalt antal: M_ Att jag vill ha bättre tillgängliget (telefoni, öppettider etc.) skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 8% % Totalt antal: M_6 Att jag vill bli bättre bemött skulle få mig att byta vårdcentral. 6 % 9% 60 6% 7% % Totalt antal: M_7 Att jag vill träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång skulle få mig att byta vårdcentral. 6 6% 8% 7 7% 9% % Totalt antal: M_8 Att jag vill kunna använda mitt eget språk skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % % 99% % Totalt antal:

30 M_9 Att jag vill gå till vårdcentral som är privat/offentlig skulle få mig att byta vårdcentral. % % 78 78% 99% % Totalt antal: M_0 Att en annan vårdcentral har bättre rykte/rekommendation/enkätresultat skulle få mig att byta vårdcentral. 7 % % 79 76% 97% % Totalt antal: M_ Att en annan vårdcentral har bättre medicinska resultat skulle få mig att byta vårdcentral. % % 7 7% 9% % Totalt antal: M_ Kan inte tänka mig att byta vårdcentral. 6 6% 0% 6 6% 80% % Totalt antal: M_ Skulle byta vårdcentral av en annan anledning. 67 7% % 69 6% 79% % Totalt antal:

31 SÖRMLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR D Känner du till tidningen Min Hälsa? 70 7% 7% ej 8 8% 8% 9 % Totalt antal: D Vet du varifrån den kommer? % 6% ej 6% 6% % Totalt antal: D Har du läst någon artikel? 0 70% 7% ej 06 9% 9% 0 % Totalt antal: D Hur bedömer du värdet av informationen? () Mycket stort 9 8% 0% () Ganska stort 07 0% % () Varken stort eller litet 7 7% 0% () Ganska litet 9 % % () Mycket litet % % Vet ej/vill ej svara % Totalt antal: 00

32 VÄSTERBOTTE LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR AC Vid årsskiftet 009/00 infördes en vårdvalsreform som i Västerbotten kallas Hälsoval. Vet du vad det innebär för dig som patient? 0 % % ej % 70% Osäker 67 7% 7% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via landstingets webbplats 7 % % 78 7% 9% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via broschyr eller annons från landstinget 66 7% % 99 60% 78% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval via min landstingsdrivna hälsocentral 6 % 6% 79 7% 9% % Totalt antal:

33 AC_ Fått information om hälsoval från en privat hälsocentral 7 % % 78 7% 98% % Totalt antal: AC_ Fått information om hälsoval från en annan källa 6 % % 69 6% 8% % Totalt antal: AC_6 Har inte fått information om hälsoval 76 8% 6% 89 9% 8% % Totalt antal: AC Vill du ha mer information om hälsoval? % % ej % 8% Vet inte 6 % Totalt antal: AC Vad tycker du om att du själv kan välja hälsocentral? Positivt 79 79% 8% egativt % % Ingen åsikt % % Vet inte % Totalt antal:

34 ÖSTERGÖTLAD LADSTIGSSPECIFIKA FRÅGOR E Har du förtroende för din vårdcentral? % 78% ej % % Ingen uppfattning 9 0% 0% % Totalt antal: E Har du förtroende för ditt närmaste sjukhus? 80 8% 8% ej 70 7% 7% Ingen uppfattning 7 7% 7% 8 % Totalt antal:

35 Bilaga ationellt frågeformulär för nya Vårdbarometern Framtaget av nationell arbetsgrupp och omarbetat tillsammans med Institutet för kvalitetsindikatorer. Projektledare: Sofia Tullberg, Sveriges Kommuner och Landsting Syftet med Vårdbarometern Syftet med Vårdbarometern är att vara ett instrument för att fånga medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso och sjukvård. Resultaten lokalt såväl som nationellt stimulerar till en demokratisk dialog. Resultaten skall även utgöra underlag för kontinuerliga jämförelser inom och mellan landsting som i sin tur kan visa på vilka förbättringsområden som är aktuella att arbeta vidare med. Vårdbarometern blir därmed ett viktigt verktyg i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra hälso och sjukvården. Frågeområden KOTAKT MED SJUKVÅRDE ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER TILLGÅG TILL SJUKVÅRD 6 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE 8 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR 0 BAKGRUDSFRÅGOR

36 Bilaga KOTAKT MED SJUKVÅRDE. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? ej Minns ej/vill ej svara. Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? ej Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård?, flera gånger, en gång ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Har haft behov men inte sökt sjukvård. Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Hade inte tid Hade inte råd Kände inte till någon bra läkare Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp Besviken på sjukvården Kan inte få någon hjälp Ville inte vara till besvär Läkarskräck/sjukhusskräck Besvärligt/krångligt att söka sjukvård orkade inte Besvären gick över g visste inte vart jag skulle vända mig Annan anledning Vet ej, kan/vill ej svara

37 Bilaga Vilka av följande källor brukar du använda när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso och sjukvården? Flera alternativ kan väljas. Alternativen läses upp och respondenten svarar ja eller nej på varje svarsalternativ.. Telefonkatalogen (Eniros inte landstingskatalogen) ej Vet ej 6. Landstingskatalogen eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) ej Vet ej 7. Broschyrer i väntrummen ej Vet ej 8. Landstingets/regionens webbsida ej Vet ej se/Sjukvårdsrådgivning/Vårdguiden ej Vet ej 0. Telefonsamtal direkt till vårdcentral eller sjukhus ej Vet ej. Känner du till att det finns en sjukvårdsrådgivning i ditt landsting dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? ej Gå till fråga

38 Bilaga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning. Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 77/Sjukvårdsrådgivningen/ Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? ej Gå till fråga Minns ej/vill ej svara Gå till fråga Bas: Känner till sjukvårdsrådgivning (fråga ) samt Har ringt 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden (fråga ). Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 77/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/ Vårdguiden? () Mycket lätt () Lätt () Varken lätt eller svårt () Svårt () Mycket svårt Minns ej/vill ej svara. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? (Vårdens kvalitet avser t.ex. bemötande, tillgänglighet, medicinska resultat etc.) ej Minns ej/vill ej svara. Känner du till att landstingen har en gemensam webbplats som heter 77.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? ej 6. Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? (Om exempel på vårdgivare efterfrågas anges t.ex. vårdcentral, klinik, sjukhus. Exempel på webbplatser kan vara 77.se, Vårdguiden, Omvård.se, Godoc.se etc.) ej Minns ej/vill ej svara 7. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? (Under förutsättning att det sker på ett säkert sätt) () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara

39 ATTITYDER TILL OLIKA BEHADLIGSFORMER Bilaga 8. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 9. Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? () Mycket stort () Ganska stort () Varken stort eller litet () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/vill ej svara 0. Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? ej Vet ej u följer en rad påståenden där respondenten får ange om han/hon instämmer eller tar avstånd, skala.. Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t ex kost, alkohol, rökning och motion). () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara. är motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

40 TILLGÅG TILL SJUKVÅRD Bilaga. g har tillgång till den sjukvård jag behöver () Instämmer helt Gå till fråga () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Bas: Instämmer delvis, Varken eller, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd i fråga.. Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Kortare restid Längre öppettider Lägre patientavgifter Lättare att komma fram på telefon Lättare att boka tid för läkarbesök Lättare att få en fast läkarkontakt Kortare väntetider Bättre bemötande i allmänhet Bättre sjukreseverksamhet Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk Minskad risk att bli diskriminerad pga. hudfärg, religion, nationalitet, sexuell läggning, funktionshinder Annat, ange vad u kommer det fler påståenden med samma skala som tidigare.. I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 6. I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. () Instämmer helt () Instämmer delvis () Varken eller () Tar delvis avstånd () Tar helt avstånd Vet ej/kan ej svara, vill ej svara

41 7. Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral? Bilaga en läses upp: Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag. Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar att få vänta en längre tid. ( längre tid syftar på cirka 0 min eller mer) Själv kunna tala eller knappa in inom vilket tidsintervall du vill bli uppringd. Har ingen betydelse/ingen uppfattning 8. Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: närhet till bostad närhet till arbetsplats öppettider väntetider bemötande kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) rykte patientnöjdhet i enkäter resultat vid medicinska kvalitetsmätningar kunna använda mitt eget språk driftform (privat alt offentlig) Annat

42 FÖRTROEDE FÖR SJUKVÅRDE Bilaga 9. Hur stort eller litet förtroende har du för hälso och sjukvården i ditt landsting/region? () Mycket stort () Ganska stort () Varken eller () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara 0. Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/husläkarmottagningar/hälsocentraler i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga Bas: Har svarat ganska lite eller mycket litet på fråga 0.. Varför brister ditt förtroende? Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? () Mycket stort Gå till fråga () Ganska stort Gå till fråga () Varken eller Gå till fråga () Ganska litet () Mycket litet Vet ej/kan ej svara, vill ej svara Gå till fråga

43 Bas: Har svarat ganska litet eller mycket litet på fråga.. Varför brister ditt förtroende? Bilaga Öppen fråga där endast ett svarsalternativ kan anges, den främsta orsaken. Intervjuaren läser inte upp svarsalternativen men kodar enligt nedan: Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annat, ange vad. Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund etc.) ej Vet ej, kan/vill ej svara

44 SJUKVÅRDES FIASIERIG OCH PRIORITERIGAR Bilaga. Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? en läses upp: Att inkomstskatten höjs Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av privata vårdgivare (Exempel för intervjuaren: åderbråck, starroperationer etc.) Vet ej, kan/vill ej svara 6. Har du själv eller t ex via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso och sjukvårdstjänster? ej Gå till fråga 8 Vet ej, kan/vill ej svara Bas: Om ja på fråga Om ja, varför? en läses upp: För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annat 8. På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? ej Vet ej, kan/vill ej svara

45 BAKGRUDSFRÅGOR Bilaga 9. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra ågorlunda Dåligt Mycket dåligt 0. Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Mycket bra Bra Varken bra eller dåliga Dåliga Mycket dåliga Vet ej, kan/vill ej svara. Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? ej Gå till fråga Bas: Om ja på fråga.. Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? ej, inte alls, i någon mån, i hög grad. Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Annan utbildning. Hur ser din familjesituation ut? Är du... ensamstående utan hemmavarande barn ensamstående med hemmavarande barn gift/sambo/partner utan hemmavarande barn gift/sambo/partner med hemmavarande barn bor med föräldrarna Annat vill ej svara

46 Bilaga. Vilket år är du född? år 6. Var är du född? Är du född i I Sverige Övriga orden Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen 7. otera om intervjupersonen är Man Kvinna

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2013 Aarika Soukka 2013-12-20 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell: Valt område: Sverige 2012 Svarsalternativ Sektion: Tillgång till sjukvård. % Kvinnor. % Män. % Av svar.

Bilaga A - Frekvenstabell: Valt område: Sverige 2012 Svarsalternativ Sektion: Tillgång till sjukvård. % Kvinnor. % Män. % Av svar. Sektion: Tillgång till sjukvård Av Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 26363 61 67 64 64 ej 14770 39 33 36 36 Minns ej/vill ej a 277 1 Fråga: Q2 Har

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2015

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2015 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2015 Aarika Soukka 2015-12-15 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Vårdbarometern 2011 Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten?

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vårdbarometern, år 2012 Innehållsförteckning: Intervjuade i Norrbotten.....1 Hälso- och sjukvården möter många länsbor.. 1 Avstått att

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården Västra Götalandsregionens årsrapport 2012 Vårdbarometern - befolkningens syn på vården april 2013 1 Sammanfattning Sveriges kommuner och landsting mäter löpande befolkningens inställning till, kunskaper

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Ersta Sjukhus Psykiatrimottagning Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den avdelning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 35,2 37,6 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Årsrapport för år 2008

Årsrapport för år 2008 Årsrapport för år 8 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från

Läs mer

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping

Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Nyköping Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Nyköping Liv & hälsa 2008 Befolkningsundersökningen Liv & hälsa genomförs i samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands,

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län En metod att utvärdera depressionsbehandling Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Depression är en svår diagnos att ställa Behandlingsresultaten kan bli bättre

Läs mer

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT

NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT NYCKELTAL NATIONELL PATIENTENKÄT Sida 1 av 26 Svarsfrekvenser Referensdata Korrigerad svarsfrekvens riket Korrigerad svarsfrekvens regionen Svarsfrekvenser Antal 61,2 60,8 Procent Totalt utskickade Returnerade

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar

2010-02-11. Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson. Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Landstinget i Jönköpings län Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 6, budget och prioriteringar Nu har Landstinget i Jönköpings län för sjätte gången frågat deltagarna i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Krokoms kommun (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader

Indikatorer. A Medicinska resultat. B Patienterfarenheter. C Tillgänglighet. D Kostnader Indikatorer A Medicinska resultat allmänna indikatorer läkemedelsbehandling intensivvård cancersjukvård mödrahälso-, förlossnings- och nyföddhetsvård diabetesvård psykiatrisk vård strokesjukvård hjärtsjukvård

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Befolkningens syn på vården

Befolkningens syn på vården Årsrapport för år 9 Befolkningens syn på vården Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård.

Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Rapport 1-7 6 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 6-års intervjuer. Rapport

Läs mer