OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN"

Transkript

1 OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen Göteborg Tel: Fax:

2 Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus genomfördes maj Syftet med undersökning är att på ett snabbt och effektivt sätt få en uppfattning om allmänhetens inställning, kännedom eller kunskap i olika frågeställningar. Målpopulationen består av personer, mellan år, bosatta i Västra Götalandsregionen. Sammanlagt har 556 svarat på telefonundersökningen, vilket motsvarar ###% av urvalspopulationen. Resultaten har presenterats för respektive uppdragsgivare i form av frekvenstabeller och -diagram. Frågorna har även brutits ned på bakgrundsvariablerna kön, ålder (5 årsklasser), civilstånd, boendeform, antal personer i hushållet, sysselsättning och geografiskt område. Till denna rapport hör en teknisk beskrivning som innehåller data kring genomförande bortfall m.m. 2 2

3 Innehållsförteckning 1 Är det viktigt för dig hur mycket el du använder? Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Vet du din elförbrukning? Hur mycket el tror du att du använder jämfört med andra? Vilket av följande alternativ tror du är den största elförbrukaren i ditt hem? Om du köper en ny elektrisk apparat, är det då viktigt för dig hur mycket el den använder? Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Bakgrundsvariabler...19 Bilaga A. Teknisk beskrivning...20 Bilaga B. Felmarginaler...21 Bilaga C. Frågeformulär

4 1 Är det viktigt för dig hur mycket el du använder? Viktigt hur mycket el % Ja Nej

5 1.1 Nedbrutet över kön Kön Viktigt hur mycket el Rad % Ja Nej Total Man Kvinna Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över ålder Ålder Viktigt hur mycket el Rad % Ja Nej Total år år år år år år Total Ej svar (65-74 år) =

6 1.3 Nedbrutet över sysselsättning Sysselsättning Viktigt hur mycket el Rad % Ja Nej Total Arbetare Tjänsteman Egen företagare Pensionär Studerande Annat Arbetslös Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över område Område Viktigt hur mycket el Rad % Ja Nej Total Gamla GBG&Bohus Göteborg Norra Älvsborg Skaraborg Södra Älvsborg Total Ej svar (65-74 år) =

7 2 Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Elanvändning % Försäljare Vänner Energirådgivare Elleverantör Media Litteratur Annat Ej svar Råd elanvändning Procent 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Försäljare Vänner Energirådgivare Elleverantör Media Litteratur Annat Ej svar 7 7

8 3 Vet du din elförbrukning? Elförbrukning % Ja Nej

9 3.1 Nedbrutet över kön Kön Elförbrukning Rad % Ja Nej Total Man Kvinna Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över ålder Ålder Elförbrukning Rad % Ja Nej Total år år år år år år Total Ej svar (65-74 år) =

10 3.3 Nedbrutet över sysselsättning Sysselsättning Elförbrukning Rad % Ja Nej Total Arbetare Tjänsteman Egen företagare Pensionär Studerande Annat Arbetslös Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över område Område Elförbrukning Rad % Ja Nej Total Gamla GBG&Bohus Göteborg Norra Älvsborg Skaraborg Södra Älvsborg Total Ej svar (65-74 år) =

11 4 Hur mycket el tror du att du använder jämfört med andra? Hur mycket el % mindre än genomsnittet ungefär som genomsnittet mer än genomsnittet

12 5 Vilket av följande alternativ tror du är den största elförbrukaren i ditt hem? Största elförbrukaren % Kyl och frys Matlagning Belysning Hemelektronik Tvätt Annat

13 5.1 Nedbrutet över kön Kön Rad % Man Kvinna Största elförbrukaren Kyl och frys Matlagning Belysning Hemelektronik Tvätt Annat Total Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över ålder Ålder Rad % år år år år år år Största elförbrukaren Kyl och frys Matlagning Belysning Hemelektronik Tvätt Annat Total Total Ej svar (65-74 år) =

14 5.3 Nedbrutet över sysselsättning Rad % Sysselsättning Arbetare Tjänsteman Egen företagare Pensionär Studerande Annat Arbetslös Största elförbrukaren Kyl och frys Matlagning Belysning Hemelektronik Tvätt Annat Total Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över område Rad % Område Gamla GBG&Bohus Göteborg Norra Älvsborg Skaraborg Södra Älvsborg Största elförbrukaren Kyl och frys Matlagning Belysning Hemelektronik Tvätt Annat Total Total Ej svar (65-74 år) =

15 6 Om du köper en ny elektrisk apparat, är det då viktigt för dig hur mycket el den använder? Ny elektrisk apparat % Ja Nej

16 6.1 Nedbrutet över kön Kön Ny elektrisk apparat Rad % Ja Nej Total Man Kvinna Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över ålder Ålder Ny elektrisk apparat Rad % Ja Nej Total år år år år år år Total Ej svar (65-74 år) =

17 6.3 Nedbrutet över sysselsättning Sysselsättning Ny elektrisk apparat Rad % Ja Nej Total Arbetare Tjänsteman Egen företagare Pensionär Studerande Annat Arbetslös Total Ej svar (65-74 år) = Nedbrutet över område Område Ny elektrisk apparat Rad % Ja Nej Total Gamla GBG&Bohus Göteborg Norra Älvsborg Skaraborg Södra Älvsborg Total Ej svar (65-74 år) =

18 7 Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Råd om att minska elanvändning % Försäljare Vänner Energirådgivare Elleverantör Media Litteratur Annat Ej svar Råd elanvändning 70,00 60,00 50,00 Procent 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Försäljare Vänner Energirådgivare Elleverantör Media Litteratur Annat Ej svar 18 18

19 8 Bakgrundsvariabler Kön % Man Kvinna Ålder % år år år år år år Sysselsättning % Arbetare Tjänsteman Egen företagare Pensionär Studerande Annat Arbetslös Område % Gamla GBG&Bohus Göteborg Norra Älvsborg Skaraborg Södra Älvsborg

20 Bilaga A. Teknisk beskrivning Bilaga A.1. Urval Målpopulationen är personer som är boende i Västra Götalandsregionen och är mellan år. Totala antalet av dessa personer i regionen var (SCB). Urvalet kan betraktas som ett stratifierat obundet slumpmässigt urval av hushåll i Västra Götalandsregionen. När en person i ett visst hushåll nåtts, har intervju genomförts med den som senast hade födelsedag. Har denne person inte varit anträffbar har intervjun skett med den person som svarat eller annan om den svarande inte är i åldersintervallet år. Bilaga A.2. Mätmetod I denna undersökning tillämpades telefonintervju som mätmetod. Telefonintervjuarbetet genomfördes av Norstat AB. Intervjuarna har försetts med skrivna instruktioner som bl a berör hur intervjun skall inledas. Intervjupersonerna har informerats om att de har rätt att vägra delta i undersökningen, samt var de kan vända sig för mer information. All data behandlas konfidentiellt med hänsyn tagen till intervjupersonernas integritet. Statistikkonsulterna är medlem i ESOMAR (www.esomar.org). Bilaga A.3. Bortfallet fördelades enligt följande: Svarsbortfall Tabell 1. Bortfallsorsaker I Målpopulationen (bruttourval) ### 100% Personen ej nådd -### Nådda i målpopulationen ### Vägrar -### Genomförda intervjuer (Nettourval) 556 ##% Bortfallet ovan syftar på respondenter som helt vägrat delta. För samtliga frågor har det funnits en möjlighet att svara Vet ej eller Vill inte svara. Detta, s.k. partiella bortfall, redovisas i varje enskild fråga

21 Bilaga B. Felmarginaler Resultaten av undersökningen presenteras med frekvenstabeller för de frågor som respektive uppdragsgivare beställt. För de frågor där endast ett alternativ varit tillåtet har frekvensen beräknas mot alla respondenter som bas. I de fall intervjupersonen tillåtits svara flera alternativ anges i huvudtabellen frekvensen som svarat ett visst alternativ med alla avgivna svar som bas. Vid skattning av procentandelar i hela materialet fås felmarginaler enligt tabellen nedan. Tabell 2, Felmarginaler Andel 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 95% 90% 80% 75% 70% 60% 50% Felmarginal 1,8% 2,5% 3,3% 3,6% 3,8% 4,1% 4,2% Felmarginalen anger ett 95% konfidensintervall, d.v.s. ett intervall inom vilket den sanna andelen med 95% säkerhet befinner sig. Konfidensintervallet beror på antalet respondenter, antalet personer i målpopulationen samt andelen som svarat det aktuella alternativet. Exempel: Om andelen individer som svarat Ja på en fråga utgör ca 20% (eller 80%), fås en felmarginal på ±3,3%, dvs. intervallet 16,7% - 23,3%. Detta intervall täcker då det sanna värdet med 95% säkerhet. Samma felmarginal gäller för 80%, d.v.s. mellan 76,7% och 83,3%

22 Bilaga C. Frågeformulär Ett frågeformulär bildades med bakgrundsfrågor plus de frågor som respektive frågeställare har beställt. Samtliga frågor i undersökningen har varit av typen flervalsfrågor, antingen med ett eller flera tillåtna svarsalternativ. På vissa frågor har en möjlighet lämnats för respondenten att svara öppet, på alternativet Annat. Vissa frågor har bara besvarats om respondenten angivit ett visst svar på en tidigare fråga (s.k. villkorade frågor)

23 Tabell 3. KanEnergis frågor Nr Fråga Villkor Alternativ svar Öppet 1 Är det viktigt för dig hur mycket el du använder? 1. Ja 2. Nej Ett 2 Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Om Ja på fråga 1 1. Försäljare 2. Vänner 3. Kommunens energirådgivare Flera Annat 4. Din elleverantör 5. Media (internet, tv, radio, tidningar, etc.) 6. Litteratur 7. Annat 3 Vet du din elförbrukning? 1. Ja 2. Nej Ett 4 H ur mycket el tror du att du använder jämfört med andra? Om Ja på fråga 3 1. mindre än genomsnittet 2. ungefär som genomsnittetet 3. mer än genomsnittet Ett 5 Vilket av följande alternativ tror du är den största elförbrukaren i ditt hem? 1. Kyl och frys 2. Matlagning 3. Belysning 4. Hemelektronik ( dator, TV, CD-spelare osv) Ett Annat 5. Tvätt 6. Annat 6 Om du köper en ny elektrisk apparat, är det då viktigt för dig hur mycket el den använder? 1. Ja 2. Nej Ett 1. Försäljare 2. Vänner 7 Var söker du råd om hur du kan minska din elanvändning? Om Ja på fråga 6 3. Kommunens energirådgivare 4. Din elleverantör 5. Media (internet, tv, radio, tidningar, etc.) 6. Litteratur 7. Annat Flera Annat 23 23

24 Tabell 4. Bakgrundsfrågor Fråga Alternativ Kön 1. Man 2. Kvinna Ålder år år år år år år Civilstånd 1. Gift/Sammanboende 2. Ensamstående 3. Bor hos föräldrar 4. Annat Boendeform 1. Villa 2. Radhus/kedjehus 3. Lägenhet 4. Annat personer som 1. En person (bara ip) stadigvarande bor i ditt hushåll 2. Två personer (ip och en till) 3. Tre personer 4. Fyra personer 5. Fem personer 6. Sex eller fler personer Nuvarande sysselsättning 1. Yrkesarbetande, privat sektor 2. Yrkesarbetande, offentlig sektor 3. Egen företagare 4. Pensionär 5. Studerande 6. Arbetslös 7. Annat Område 1. Göteborg 2. Skaraborg 3. F.d. Göteborgs och Bohus län 4. Norra Älvsborg 5. Södra Älvsborg 24 24

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland.

Syfte: Uppdragsgivare: Leksand Sommarland. Sammanfattning Det genomsnittliga resesällskapet som besökte Leksand i samband med besöket till Leksand Sommarland bestod av 5,7 personer; fördelat på 2,8 vuxna, 0,5 tonåringar och 2,4 barn. Nästan hela

Läs mer

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster Dnr: 2009/1627 Institutionen för data- och affärsvetenskap Projektledare: Professor Karin M Ekström Medarbetare: Stavroula Giannakis Eva Gustafsson Daniel Hjelmgren Nicklas Salomonsson Malin Sundström

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? Enkätundersökning 2011, nationellt urval Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut Teknisk rapport Enkätenheten STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-10-05 Enkätenheten Innehåll Inledning...

Läs mer

Enkät om energirådgivning

Enkät om energirådgivning . Bo Andersson Energirådgivningen Söderköping/ Valdemarsvik Enkät om energirådgivning.......... Har energirådgivningen påverkat energiomställningen i Söderköping och Valdemarsviks kommuner? Inledning Kommunal

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Slutrapport från befolkningsundersökningar genomförda under perioden 2009-2013 CEPI December 2013 2 SAMMANFATTNING Det primära syftet med denna studie är att

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende

Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende Psykisk ohälsa attityder, kunskap, beteende En befolkningsundersökning 2009 Lars Hansson CEPI Januari 2010 1 (50) Bakgrund Regeringen har uppdragit till Handisam att i samarbete med Nationell samverkan

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Medlemsundersökning SGA

Medlemsundersökning SGA Medlemsundersökning SGA Jan-Feb 2008 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 3 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall...

Läs mer

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet

Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Ura 2001:5 ISSN 1401-0844 Rätt man på fel plats -en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat under 1990-talet Av Katarina Berggren Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Statistik 2014:10 RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Publiceringsdatum: 2014-05-15 Kontaktperson: Trafikanalys Mats Wiklund tel: 010-414

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer