befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården"

Transkript

1 befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

2 Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, Anna Olheden, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: Text: Sofia Tullberg, Anna Olheden Omslagsfoto: Thomas Henrikson Produktion: Kombinera AB

3 Innehåll 4 Inledning 4 Vårdbarometern bakgrund 5 Sammanfattning av 2012 års undersökning 6 Metod 6 Grundutförande 6 Urval 6 Datainsamling 6 Redovisning av resultaten 7 Förändringar i frågeformuläret 7 Representativitet 8 Resultat från 2012 års undersökning 9 Tillgång till sjukvård 11 Förtroende 14 Tillgänglighet 18 Attitydfrågor 25 Jämförelser över tid

4 1 KAPITEL Inledning Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är viktiga perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet. Årligen genomförs den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern, med syftet att fånga medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälsooch sjukvården. Att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor är viktigt för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Hur medborgarnas uppfattning utvecklar sig över tid är även intressant i relation till lokala och nationella beslut, reformer och insatser som syftar till att förbättra för medborgarna. I den här rapporten presenteras resultatet av 2012 års Vårdbarometer. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Något som kan noteras är en generell utveckling vad gäller representativiteten i såväl Vårdbarometern som i andra undersökningar. Svaranden är inte helt representativa för befolkningen som helhet, bland annat till följd av att andelen äldre i ökande grad är överrepresenterade. Hela undersökningen presenteras på Vårdbarometern bakgrund Vårdbarometern har sedan år 2001 varit en årlig befolkningsundersökning. Inför 2010 års undersökning förändrades Vårdbarometern och blev en mer renodlad befolkningsundersökning till följd av att det sedan 2009 finns en nationell patientenkät. De rena patienterfarenhetsfrågorna togs bort och mer utrymme gavs åt attitydfrågor. Bakgrundsfrågor om man besökt vården som patient eller anhörig behölls dock då det tros ha ett förklaringsvärde. Undersökningen 2012, som redovisas i denna rapport, är den tredje i ordningen efter den ändrade inriktningen. 4 Vårdbarometern 2012

5 2 KAPITEL Sammanfattning av 2012 års undersökning Datainsamlingen för Vårdbarometern sker genom telefonintervjuer med personer 18 år och äldre. Intervjuerna utgår från ett gemensamt nationellt framtaget frågeformulär. Vårdbarometern har under 2012 genomförts i samtliga landsting och regioner. I den aktuella undersökningen har personer intervjuats. > > Tillgång till sjukvård Av de tillfrågade är det 80 procent som anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det finns en variation mellan landstingen, från 76 procent i Norrbotten till 85 procent i Halland. I riket är det sju procent som tar helt eller delvis avstånd från påståendet Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver. > > Förtroende för vården Förtroendet för hälso- och sjukvården i det egna landstinget/regionen varierar betydligt över landet. Det skiljer hela 24 procentenheter mellan det landsting där befolkningen har högst förtroende och det landsting där förtroendet är lägst. I Jönköping är det 73 procent av befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för sjukvården i det egna landstinget, jämfört med 59 procent i Sörmland. Rikets genomsnitt är 65 procent. Förtroendet för vårdcentraler/motsvarande i det egna landstinget är, liksom tidigare år, lägre än för sjukhusen. I riket är det 66 procent som har stort eller mycket stort förtroende för vårdcentraler/motsvarande jämfört med 73 procent för sjukhusen. > > Uppfattning om väntetider I riket är det 67 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet att väntetiderna till besök på vårdcentraler/motsvarande är rimliga. Motsvarande siffra för väntetider till besök och behandling på sjukhus är 43 procent. Frågan om rimliga väntetider ställs till samtliga respondenter oavsett om de har besökt vården de senaste 6 månaderna eller inte. > > Skillnader mellan grupper i befolkningen Av de bakgrundsvariabler som ingår i Vårdbarometern är det några som har större betydelse för svarsmönstret än andra. När det gäller kön så är skillnaderna relativt små, medan ålder, familjetyp och födelseland i högre grad påverkar hur man svarar. Allmänt hälsotillstånd är dock den bakgrundsvariabel som har störst betydelse för hur respondenten svarar. Vårdbarometern

6 3 KAPITEL Metod Grundutförande Vårdbarometern har under 2012 genomförts i samtliga landsting och regioner. Målgrupp är varje landstings/regions vuxna befolkning. Grundutförandet av Vårdbarometern motsvarar intervjuer per landsting/region och år. Urval Urvalsramen består av individer som är 18 år och äldre och som är bosatta i respektive landsting/region i Sverige. Ett obundet slumpmässigt urval per landsting görs ur PAR, vilket är en konsumentdatabas som för undersökningen även levererar fasta och mobila telefonnummer. Datainsamling Datainsamlingen sker genom telefonintervjuer. Undersökningsperioderna är februari april, samt september november. Resultatet som redovisas i denna rapport är för helåret Intervjuerna utgår från ett gemensamt, nationellt framtaget frågeformulär. I vissa landsting/regioner har frågeformuläret kompletterats med landstingsspecifika frågor. Resultatet för dessa frågor redovisas lokalt inom respektive landsting/region. För år 2012 genomfördes minst intervjuer per landsting, totalt intervjuades personer. För att nationellt uppnå svar ringdes individer upp. Hälften av intervjuerna genomfördes på våren, och andra hälften på hösten. Se antalet genomförda intervjuer per landsting i Bilaga 1. Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer AB på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting samordnar arbetet. Redovisning av resultaten Urval av frågor I årsrapporten presenteras ett urval av de 43 basfrågorna, inklusive bakgrundsfrågor som ingick i undersökningen. Samtliga resultat finns på www. vardbarometern.se. Endast de faktiska svarsalternativen ingår De respondenter som inte har svarat på en fråga, eller som svarat vet ej, inkluderas inte i redovisningen. I de fall denna andel är stor eller bedöms ha stor betydelse kommenteras detta i texten. Signifikans I de landstingsjämförande diagrammen visas signifikans utifrån ett 95-procentigt konfidensintervall. > > En stjärna (*) vid resultatsiffran anger att värdet, med 95-procent säkerhet, är högre än rikets värde. 6 Vårdbarometern 2012

7 > > Två stjärnor () vid resultatsiffran anger att värdet, med 95 procent säkerhet, ligger lägre än rikets värde. > > Ingen markering vid resultatsiffran anger att skillnaden mot rikets värde inte är statistiskt säkerställd. Viktning När man, som i Vårdbarometern, gör ett slumpmässigt sannolikhetsurval uppdelat i olika urvalsgrupper, kräver det att resultaten på riksnivå viktas. Eftersom landstingens/regionernas urvalsstorlek i Vårdbarometern inte är proportionellt med deras verkliga invånarantal kan rikets resultat bli skevt. Genom att vikta upp större landsting/regioner och vikta ner mindre landsting/regioner blir resultaten representativa för hela populationen och inte bara för personerna i respektive grupp. Vikter för 2012 baseras på invånare 18 år och äldre per 31 december Förändringar i frågeformuläret Vårdbarometern har genomförts sedan år Förändringar inom hälso- och sjukvården sker ständigt. För att spegla medborgarnas aktuella uppfattning har frågeformuläret uppdaterats/modifierats vid ett flertal tillfällen. År 2005, 2008, 2010, 2011 och Detta måste tas i beaktan när man studerar tidsserier. År 2010 ändrades frågeformuläret i stor utsträckning. Patientrelaterade frågor togs bort eftersom nationell patientenkät genomfördes. Nya befolkningsfrågor om attityder och information om hälsooch sjukvården introducerades istället. Tidsserien för de nya frågorna är således svår att jämföra av flera skäl. Representativitet Andelen äldre är överrepresenterade och andelen yngre underrepresenterade i Vårdbarometern. Eftersom äldre ofta är mer nöjda kan detta innebär att de resultat som redovisas är mer positiva än vad som kan anses vara representativt för riket. Andelen 60 år och äldre i undersökningen har dessutom ökat kontinuerligt sedan 2001 medan andelen under 40 år har minskat. Därmed förstärks skevheten i resultaten över tid. Den positiva trenden för , för exempelvis frågan om förtroende för vårdcentral, kan dock inte enbart förklaras av en större andel äldre i undersökningen, eftersom ökningen kan ses i flera åldersgrupper. Mellan 2011 och 2012 ses en anmärkningsvärd förändring i åldersstrukturen bland de svarande, vilket till viss del beror på att urvalet var skevt, men även på att andelen uppringda yngre var mindre. Detta gör att observerade förändringar i resultaten mellan 2011 och 2012 är svåra att förklara. Framför allt påverkas resultatet för frågor där äldre svarar på ett annat sätt än yngre. Vårdbarometern

8 4 KAPITEL Resultat från 2012 års undersökning Resultaten som presenteras baseras på ett urval av frågor som ingick i 2012 års undersökning. 8 Vårdbarometern 2012

9 diagram 1a. Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Halland (1462) Jönköping (981) Kronoberg (980) Kalmar (978) Örebro (962) Stockholm (7511) Gotland (960) Västmanland (967) Jämtland (961) Västra Götaland (7276) Östergötland (968) Riket (40112) Dalarna (980) Västerbotten (968) Uppsala (963) Västernorrland (952) Sörmland (971) Skåne (5822) Värmland (981) Gävleborg (1552) Blekinge (972) Norrbotten (1945) 85% * 84% * 83% * 83% 82% 82% 82% 82% 81% 81% 81% 80% % 77% 76% 10% 5% 10% 6% 11% 6% 12% 6% 11% 6% 12% 6% 12% 6% 10% 12% 7% 13% 7% 13% 6% 13% 7% 12% * 14% 7% 13% 10% 11% * 14% 14%* * 14% 16%* 7% 15% * 14%* 10% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Tillgång till sjukvård I riket är det 80 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Tar helt eller delvis avstånd från påståendet gör 7 procent av de svarande. I vilken utsträckning man anser sig ha tillgång till den sjukvård man behöver skiljer sig åt över landet. I Halland är den siffran 85 procent jämfört med 76 procent i Norrbotten. Det upplevda allmänna hälsotillståndet har stor betydelse för svarsmönstret på majoriteten av frågorna i undersökningen, och det ser vi även i utfallet för frågan om tillgång till sjukvård. Av de som uppger att de har ganska dåligt eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd är det 66 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Detta kan jämföras med 83 procent av de som anser sig ha ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. Kortare väntetid är den faktor som i högst grad skulle få svaranden att känna att de har bättre tillgång till sjukvård. Vårdbarometern

10 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 1b. Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver Ålder Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd år (1911) år (3318) år (5896) år (5896) år (9897) år (8094) 80 år eller äldre (4738) 81% 7 76% 75% 81% 84% 8 13% 6% 14% 7% 15% 16% 12% 7% 10% 6% 4% diagram 1c. Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Födelseland Sverige (36868) 81% 12% 7% Övriga Norden (1368) 77% 14% Övriga Europa* (978) 73% 17% 10% Övriga världen (600) % *Ryssland och Turkiet räknas till Europa Det är en marginell skillnad mellan kvinnor och män vad gäller upplevelse av tillgång till sjukvård. Däremot finns större skillnader mellan åldersgrupper. Personer över 70 år uppger i högre grad än medelvärdet i riket, att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Födelseland har också betydelse för i vilken utsträckning man anser sig ha tillgång till den sjukvård man behöver. Födda utanför Norden anger i lägre utsträckning än andra grupper att de har tillgång till den sjukvård de behöver. 10 Vårdbarometern 2012

11 diagram 2a. Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? Mycket stort/ganska stort Varken eller Ganska litet/mycket litet Halland (1437) 74% * 1 6% Jönköping (960) 72% * 20% Kalmar (957) 72% * 21% 7% Kronoberg (966) 70% * 21% Västmanland (949) 6 22% Gotland (962) 6 24% Uppsala (958) 6 23% 10% Gävleborg (1538) 66% 25% Värmland (959) 66% 22% 12% Riket (39645) 66% 24% 11% Västra Götaland (7198) 66% 24% 10% Skåne (5762) 66% 23% 12% * Dalarna (963) 65% 24% 11% Östergötland (952) 65% 25% 10% Jämtland (956) 65% 26% Blekinge (964) 65% 26% Sörmland (958) 65% 26% Stockholm (7439) 64% 24% 12% * Västerbotten (959) 64% 23% 13% * Västernorrland (929) 63% 23% 13% * Norrbotten (1927) 63% 25% 12% Örebro (952) 62% 25% 12% *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Förtroende Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet i det egna landstinget varierar över landet. Andelen med ganska stort eller mycket stort förtroende skiljer sig som mest med hela 24 procentenheter, från 59 procent i Sörmland till 73 procent i Jönköping. Rikets genomsnitt är 65 procent. Andelen i riket som har förtroende för vårdcentral/motsvarande är 66 procent och för sjukhus 73 procent. I riket är det 66 procent som har ganska stort eller mycket stort förtroende för vårdcentraler i sitt eget landsting. Andelen med stort förtroende skiljer sig mellan landstingen, med en variation från 62 till 74 procent. De som tar helt eller delvis avstånd utgör 11 procent i riket. Av de med ett litet förtroende (4 084 personer) för vårdcentraler svarar 23 procent att deras bristande förtroendet främst beror på Dålig kompetens hos läkare medan 14 procent anger att Man får inte den hjälp man behöver. Tredje största anledningen är Olika läkare/person från gång till gång. Vårdbarometern

12 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 2b. Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? Ålder Mycket stort/ganska stort Varken eller Ganska litet/mycket litet år (1893) år (3299) år (5860) år (6200) år (9796) år (7972) 80 år eller äldre (4625) 57% 57% 57% 60% 6 73% 7 30% 13% 2 14% 2 14% 27% 14% 23% 10% 1 15% 6% Förtroendet varierar beroende på ålder och ökar i takt med stigande ålder. De med högst förtroende är 70 år och äldre. Av de som uppger att det har ett dåligt eller mycket dåligt allmänt hälsotillstånd är det 20 procent som har ganska litet eller mycket litet förtroende, motsvarande siffra för de med bra eller mycket bra hälsotillstånd är 9 procent. Familjesituation är en annan bakgrundsvariabel som har betydelse för hur respondenten svarar. Bland svarande med hemmavarande barn är andelen med stort förtroende 58 procent och för de utan hemmavarande barn 69 procent. Män har något högre förtroende för vårdcentraler än kvinnor. Andelen med stort förtroende är 68 procent bland männen jämfört med 64 procent bland kvinnorna. 12 Vårdbarometern 2012

13 diagram 3a. Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? Mycket stort/ganska stort Varken eller Ganska litet/mycket litet Örebro (920) Östergötland (916) Kalmar (936) Västerbotten (930) Kronoberg (924) Jönköping (934) Uppsala (924) Stockholm (6839) Halland (1347) Dalarna (912) Jämtland (910) Gotland (914) Riket (37271) Värmland (908) Västmanland (890) Skåne (5419) Norrbotten (1797) Västra Götaland (6698) Sörmland (910) Blekinge (926) Västernorrland (867) Gävleborg (1450) 81% * 7 * 7 * 77% * 77% * 77% * 76% 75% * 75% 75% 74% 74% 73% 73% 73% 71% 70% 70% 66% 66% 65% 64% 16% 4% 17% 4% 17% 5% 16% 7% 1 5% 1 5% 17% 7% 1 7% 20% 6% 1 7% 1 7% 21% 6% 20% 7% 22% 5% 20% 21% * 21% * 22%* * 25%* * 26%* 21% 14% * 26%* 11% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. I riket är det 73 procent som har ett stort förtroende för sjukhusen i det egna landstinget. Det är 7 procentenheter högre än resultatet på motsvarande fråga för vårdcentraler/motsvarande. Mellan landstingen är skillnaden i förtroende för de egna sjukhusen som mest 16 procentenheter. I Örebro är det 81 procent som har ganska stort eller mycket stort förtroende jämfört med 64 procent i Gävleborg. Andelen med stort förtroende är 63 procent bland svarande med dåligt hälsotillstånd och 75 procent bland svarande med bra hälsotillstånd. Män har något högre förtroende för sjukhusen än kvinnor. Andelen med stort förtroende är 75 procent bland männen jämfört med 71 procent bland kvinnorna. Förtroendet bland personer med hemmavarande barn är något högre än bland personer utan hemmavarande barn. Av de som svarar att de har litet förtroende för sjukhusen i sitt landsting är det 21 procent som uppger att den främsta anledningen är För långa väntetider, 14 procent Man får inte den hjälp man behöver och 13 procent svarar att det är på grund av Dålig kompetens hos läkare. Vårdbarometern

14 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 4a. I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Gotland (887) 74% * 17% Kalmar (901) 74% * 17% Halland (1304) 73% * 1 Jönköping (849) 73% * 17% 11% Kronoberg (893) 72% * 17% 11% Stockholm (6788) 70% * 1 12% Gävleborg (1403) 70% * 20% 10% Västmanland (867) 70% 17% 13% Västernorrland (838) 6 15% 16% * Västra Götaland (6693) 6 20% 12% Riket (36311) 67% 20% 13% Blekinge (896) 66% 21% 12% Norrbotten (1801) 66% 21% 14% Östergötland (851) 66% 23%* 12% Sörmland (879) 63% 24%* 13% Värmland (855) 63% 23%* 14% Västerbotten (880) 63% 23%* 15% * Uppsala (871) 63% 20% 1 * Jämtland (848) 62% 22% 16% Örebro (856) 61% 23%* 15% * Dalarna (864) 61% 22% 17% * Skåne (5287) 60% 22%* 1 *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Tillgänglighet I riket instämmer 67 procent helt eller delvis i påståendet att väntetiderna till besök på vårdcentraler/motsvarande är rimliga. Andelen som anser att väntetiderna är rimliga skiljer sig som mest med 14 procentenheter, från 60 procent i Skåne till 74 procent på Gotland. 14 Vårdbarometern 2012

15 diagram 4b. I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Utbildning Grundskola (8507) 71% 1 11% Gymnasieskola (12272) 63% 22% 14% Universitet/högskola (11914) 67% 1 14% Annan utbildning (3127) 70% 1 12% *Ryssland och Turkiet räknas till Europa De med grundskola som högsta avslutade utbildning är mer nöjda med väntetiden till besök på vårdcentraler jämfört med de med högre utbildning. Av de med grundskoleutbildning är det 71 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet om rimliga väntetider jämfört med 63 respektive 67 procent bland de med gymnasial- respektive eftergymnasial utbildning. De som besökt sjukvården anser i något högre utsträckning än de som inte gjort det att väntetiderna till vårdcentraler/motsvarande är rimliga, 68 procent respektive 63 procent. Andelen som anser att väntetiderna är rimliga varierar stort med ålder, från 55 procent bland personer år upp till 76 procent bland de som är 80 år eller äldre. Av samtliga respondenter i undersökningen är det 13 procent som inte har någon uppfattning eller inte anser sig kunna besvara frågan. diagram 5a. Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral/motsvarande? Riket Närhet till bostad Bemötande Väntetider God medicinsk vård Kontinuitet Öppettider Annat alternativ 26% 17% 14% 13% 10% 4% 13% En fjärdedel av de svarande anser att närhet till bostaden är den viktigaste faktorn vid val av vårdcentral. Andra viktiga faktorer är bemötande, väntetider och god medicinsk vård. För kvinnor är bemötandet viktigare än för männen, 20 procent jämfört med 14 procent. Bland männen är däremot närhet till bostaden viktigare, 29 procent jämfört med 23 procent bland kvinnorna. I riket är det 6 procent som de senaste 6 månaderna har använt Internet för att jämföra olika vårdgivare. Skillnaderna över landet är relativt små. Högst andel har Stockholm med 8 procent och lägst har Jämtland med 2 procent. Vårdbarometern

16 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 6a. I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Kalmar (779) 54% * 2 1 Gotland (748) 53% * 2 1 Jönköping (718) 52% * 26% 22% Kronoberg (751) 51% * 25% 24% Halland (1040) 4 * 2* 22% Västerbotten (760) 47% 2 25% Värmland (747) 46% 2 26% Stockholm (5265) 45% * 25% 30% Västmanland (710) 45% 24% 31% Örebro (728) 44% 2 27% Gävleborg (1196) 44% 2* 27% Riket (30026) 43% 26%* 30% Dalarna (724) 43% 26% 31% Västernorrland (699) 43% 21% 36% * Blekinge (759) 43% 2 2 Östergötland (719) 43% 2 2 Norrbotten (1553) 43% 30%* 2 Uppsala (737) 41% 25% 35% * Jämtland (738) 41% 2 32% Skåne (4430) 41% 27% 32% * Västra Götaland (5475) 3 25% 36% * Sörmland (750) 37% 2 36% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. I riket är det 43 procent som helt eller delvis instämmer i påståendet att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Andelen som anser att väntetiderna är rimliga skiljer sig som mest med 17 procentenheter, från 37 procent i Sörmland till 54 procent i Kalmar. Det är betydligt vanligare bland personer födda i Norden, att anse att väntetiderna är rimliga i jämförelse med personer födda utanför Norden. Personer med grundskola som högsta avslutade utbildning är mer nöjda med väntetiderna jämfört med de med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Av de med grundskoleutbildning är det 53 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet om rimliga väntetider jämfört med 40 respektive 39 procent bland de med gymnasial respektive eftergymnasial utbildning. Av samtliga svarande i undersökningen är det 28 procent som inte har någon uppfattning eller inte anser sig kunna besvara frågan. 16 Vårdbarometern 2012

17 diagram 6b. I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Födelseland Sverige (27498) 44% 27% 12% 30% 7% Övriga Norden (1046) 44% 24% 12% 32% Övriga Europa* (765) 3 23% 16% 13% 3 Övriga världen (522) 36% 25% 15% 13% 3 *Ryssland och Turkiet räknas till Europa diagram 7a. Känner du till att du kan ringa 1177 för råd och hjälp om sjukvård? Ålder Ja Nej år (1933) år (3342) år (5983) år (6404) år (10161) år (8222) 80 år eller äldre (4699) 5 72% 62% 56% 57% 5 52% 41% % 43% 43% 4 Det är i högre grad personer i åldern år som känner till att de kan ringa 1177 för råd och hjälp om sjukvård. Lägst kännedom om 1177 återfinns bland de allra äldsta. Av de som deltog i undersökningen är det 16 procent (ca 6600 personer) som känner till 1177 och som dessutom har ringt dit de senaste 6 månaderna. Av dessa personer är det 76 procent som svarar att det var lätt eller mycket lätt att komma fram senaste gången de ringde. Vårdbarometern

18 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 8a. Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar mina levnadsvanor med mig, t.ex. kost, motion, tobak och alkohol. Instämmer helt/instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/tar helt avstånd Västernorrland (958) * Stockholm (7502) * Halland (1455) Uppsala (975) Västra Götaland (7293) Västmanland (973) Dalarna (972) Värmland (979) Riket (40052) Jönköping (973) Gotland (970) Skåne (5802) Kalmar (982) Kronoberg (972) Blekinge (969) Örebro (961) Jämtland (951) Västerbotten (963) Östergötland (946) Gävleborg (1555) Sörmland (965) Norrbotten (1936) 82% * 81% * 11% 81% 13% 80% 12% 80% 13% 80% 12% 80% 12% 7 13% 7 14% 7 15% 7 14% 7 14% 7 16% 7 13% 7 15% 7 15% 77% 15% 77% 15% 75% 17%* 75% 17%* 75% 16%* 7% 7% 6% 7% 6% 7% 7% 70% 1* 11% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Attitydfrågor Landsting och regioner är viktiga aktörer i utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. En majoritet av befolkningen ställer sig positiva till att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök. Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet är 79 procent. Mest positiv är man i Västernorrland, där instämmer 82 procent i påståendet jämfört med 70 procent i Norrbotten. Med hänsyn taget till kön, ålder och övriga bakgrundsfaktorer är uppfattningen ungefär densamma sett till hela befolkningen. I Vårdbarometern ställs även en annan fråga som är kopplad till levnadsvanor. Frågan är formulerad på följande sätt: Om motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso- och sjukvården ska stödja mig att ändra mina levnadsvanor istället för att skriva ut läkemedel. I riket är det 84 procent som instämmer helt eller delvis i det påståendet, 5 procent tar helt eller delvis avstånd. Skillnaderna mellan landstingen är små. Störst skillnad ser man bland personer med olika utbildningsnivå, där personer med grundskola som högsta utbildningsnivå är minst positiva. 18 Vårdbarometern 2012

19 diagram 9a. Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? Ja Nej Västmanland (909) 87% * 13% Västerbotten (903) 86% 14% Uppsala (917) 86% 14% Kronoberg (912) 86% 14% Stockholm (7120) 86% * 14% Västernorrland (895) 85% 15% Örebro (890) 85% 15% Halland (1379) 85% 15% Dalarna (892) 84% 16% Västra Götaland (6877) 84% 16% Riket (37647) 84% 16,% Gävleborg (1438) 84% 16% Sörmland (927) 84% 16% Jämtland (888) 83% 17% Värmland (901) 83% 17% Jönköping (927) 83% 17% Gotland (897) 83% 17,% Östergötland (894) 82% 1 Blekinge (919) 81% 1 * Kalmar (902) 81% 1 * Skåne (5455) 81% 1 * Norrbotten (1805) 81% 1 * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Motståndskraften mot bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. I undersökningen får de intervjuade frågan, om de själva är beredda att avstå från antibiotika, när så är möjligt, även om de riskerar några extra sjukdagar. I befolkningen är det 84 procent som svarar Ja. Det skiljer som mest 6 procentenheter över landet, från 81 procent i Norrbotten till 87 procent i Västmanland. Vårdbarometern

20 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 9b. Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? Ja Nej Utbildning Grundskola (8321) Gymnasieskola (13048) Universitet/högskola (12816) Annan utbildning (3136) 7 85% 87% 81% 22% 15% 13% 1 *Ryssland och Turkiet räknas till Europa Utbildningslängd har betydelse för vilken attityd man har till antibiotikaanvändning. De med eftergymnasial utbildning är mer positiva till att avstå än andra utbildningsgrupper. Andra variabler som har betydelse för attityden är ålder och hälsotillstånd, där äldre och de med dåligt hälsotillstånd är mer skeptiska. Vi kan även se skillnader beroende på familjetyp där personer med hemmavarande barn i större utsträckning kan tänka sig att avstå jämfört med personer utan hemmavarande barn. 20 Vårdbarometern 2012

21 diagram 10a. Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat? Ja Nej Kronoberg (832) Halland (1279) Kalmar (833) Gotland (831) Jönköping (854) Blekinge (848) Västmanland (786) Östergötland (826) Gävleborg (1375) Västernorrland (804) Örebro (841) Skåne (5170) Riket (35059) Jämtland (837) Västra Götaland (6337) Värmland (875) Sörmland (848) Västerbotten (877) Uppsala (843) Dalarna (824) Norrbotten (1745) Stockholm (6594) 63% * 60% * 60% * 5 * 5 * 5 * 5 * 56% * 55% 55% 55% 54% * 53% 52% 52% 52% 52% 51% 50% 50% % 40% 40% 41% 42% 42% 42% 44% 45% 45% 46% 46% 47% % 50% 52% * 52% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I undersökningen fick de som intervjuades frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat. I riket är det 53 procent som svarar ja på den frågan. Spridningen i landet är relativt stor. Personer i Kronoberg tycker i störst utsträckning att vården ges på lika villkor, 63 procent. Motsvarande siffra i Stockholm är 48 procent. Av samtliga respondenter i undersökningen är det 15 procent som inte har någon uppfattning eller inte anser sig kunna besvara frågan. Vårdbarometern

22 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 10b. Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat? Ja Nej Man (18260) Kvinna (16799) 5 47% 42% 53% diagram 10c. Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat? Ålder Ja Nej år (1748) år (3027) år (5416) år (5697) år (8739) år (6750) 80 år eller äldre (3682) 6 55% 4 44% 47% 55% 6 32% 45% 51% 56% 53% 45% 31% Män och kvinnor har olika uppfattningar i frågan om jämlik vård. Det är 58 procent av männen som anser att vården ges på lika villkor jämfört med 47 procent av kvinnorna. Det finns även stora skillnader i uppfattning i de olika åldersgrupperna. Det är framförallt kvinnor, medelålders, personer med sämre hälsa och personer födda utanför norden, som inte anser att vården ges på lika villkor. 22 Vårdbarometern 2012

23 diagram 10d. Vad tror du är den främsta grunden eller orsaken till att vissa personer eller grupper inte får vård på samma villkor som andra? Man (6 724) Kvinna (7 873) Socioekonomi/ ekonomiska förutsättningar Personer som kan tala för sig får bättre vård Ålder Var man bor Etnicitet Kön Annat alternativ 41% 26% 15% 21% 11% 16% 10% 4% 4% 1% 4% % 20% 30% 40% 50% Personer som tycker att vården är ojämlik svarar att socioekonomiska förutsättningar är huvudsaklig orsak. Män anger detta i i högre grad än kvinnor. Kvinnor däremot svarar i högre grad än män att orsaken till ojämlikhet är att man inte kan tala för sig. Vårdbarometern

24 Kapitel 4. Resultat från 2012 års undersökning diagram 11a. Inför vissa operationer är det viktigt med rökuppehåll för att minska risken för komplikationer. Tycker du att sjukvården i dessa fall ska kunna kräva detta? Ja Nej Västernorrland (919) Kronoberg (961) Jämtland (953) Örebro (946) Dalarna (943) Västmanland (945) 9 * 95% * 94% 93% 93% 93% 5% 5% 6% 7% 7% 7% Västra Götaland (7056) 93% Västerbotten (937) 92% Jönköping (944) 92% Uppsala (937) 92% Halland (1424) 92% Stockholm (7248) 92% Riket (38862) 92% Gävleborg (1481) 92% Blekinge (939) 92% Kalmar (947) 92% Gotland (941) 91% Värmland (938) 91% Sörmland (943) 91% Skåne (5648) 91% * Östergötland (939) 90% 10% * Norrbotten (1873) 8 11% * *Värdet är med 95% säkerhet högre än rikets värde. Värdet är med 95% säkerhet lägre än rikets värde. Om ingen markering anges är det inte en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. På frågan om man anser att sjukvården ska kunna kräva rökuppehåll inför operation när detta minskar risken för komplikationer, instämmer hela 92 procent av de svarande. Mellan landstingen varierar detta från 95 procent i Västernorrland till 89 procent i Norrbotten. 24 Vårdbarometern 2012

25 5 KAPITEL Jämförelser över tid Utveckling över tid från år 2005 till Vårdbarometern

26 Kapitel 5. Jämförelser över tid diagram 12a. Tidstrend Tillgång till vård Förtroende vårdcentral Förtroende sjukhus År % 55% 73% 76% 56% 73% 77% 57% 74% % 80% 5 73% 82% 62% 71% 80% 64% 71% 80% 66% 73% Andel av befolkningen som anser att de helt eller delvis har tillgång till den vård de behöver, har förtroende för vård och behandling vid vårdcentral respektive har förtroende för sjukhus, för perioden Andelen som anser att de har tillgång till den vård de behöver har ökat, framförallt mellan 2005 och Andelen som har stort förtroende för vård och behandling vid vårdcentral har ökat kontinuerligt. Andelen med stort förtroende för vård och behandling vid sjukhus har dock inte förändrats så mycket över tid. 26 Vårdbarometern 2012

27 bilaga 1. Totalt antal genomförda intervjuer per landsting/region Landsting *Tillägg: fasta frågor Tillägg: öppna frågor Geografisk uppdelning Basurval 2012 Extra urval Totalt urval 2012 Stockholm 7 39 (samma antal i varje) Västerbotten Norrbotten (samma antal i varje) Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Gotland Kalmar Blekinge 9 (5) (1) 5 (kommuner) Skåne 2 4 (samma antal varje) Halland 6 (samma antal i varje) Västra Götaland 9 58 enligt spec Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg 2 4 (samma antal i varje) Västernorrland 3 enligt spec Jämtland *Svart = vår & höst Grön = höst Lila = vår 136 strata Vårdbarometern

28 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga medborgarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är viktiga perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet. Att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor är en viktig del för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Hur medborgarnas uppfattning utvecklar sig över tid är även intressant i relation till förändringar som görs, både lokalt och nationellt, i form av olika beslut, reformer och insatser som syftar till att förbättra för medborgarna. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2012 års undersökning. Hela undersökningen presenteras på Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se isbn Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2011 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Vårdbarometern 2011 Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se

Läs mer

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN BEFOLKNINGSUNDERSÖKNING 2014 Vårdbarometern BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL, KUNSKAPER OM OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Befolkningens syn på vården

Befolkningens syn på vården Årsrapport för år 9 Befolkningens syn på vården Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Årsrapport för år 2008

Årsrapport för år 2008 Årsrapport för år 8 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten?

Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vad tycker norrbottningarna om hälso- och sjukvården i Norrbotten? Vårdbarometern, år 2012 Innehållsförteckning: Intervjuade i Norrbotten.....1 Hälso- och sjukvården möter många länsbor.. 1 Avstått att

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården

Västra Götalandsregionens årsrapport 2012. Vårdbarometern. - befolkningens syn på vården Västra Götalandsregionens årsrapport 2012 Vårdbarometern - befolkningens syn på vården april 2013 1 Sammanfattning Sveriges kommuner och landsting mäter löpande befolkningens inställning till, kunskaper

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12)

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12) 1 (12) Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden Övergripande resultat Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (12) Inledning I regleringsbrevet för 2013 har Försäkringskassan fått i uppdrag att följa

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:9 Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården sf Rapport 2014:9 Från Försäkringskassan och hälso-

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9 Del 1 Huvudrapport 2007-12-14 Vårdgarantin två år efter införandet en splittrad nationell bild Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 9:1 2007-12-14 1 Rapportens

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer