RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23"

Transkript

1 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City

2 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl sm framtiden. Vi förstår de utmaningar sm våra uppdragsgivare ställs inför, ch bistår med kunskap sm hjälper dem hantera det kmplexa förhållandet mellan människr, natur ch byggd miljö. Titel: Resvaneundersökning Carg City Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stckhlm-Glben Tel: , Fax: Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm Ft: Jachim Lundgren, Carl Swenssn

3 Innehåll 1 UPPDRAGET CARGO CITY METOD RESULTAT... 9 BILAGA 1 ENKÄT... 17

4

5 1 Uppdraget WSP utför på uppdrag av Vägverket en resvaneundersökning bland persner sm arbetar på Arlanda Carg City. Undersökningen har utförts inm ramen EU prjektet Travel Plan Plus ch i samarbete med Luftfartsverket. Syftet med resvaneundersökningen är att kartlägga hur persner sm arbetar på ett företag lkaliserade i Carg City tar sig till sitt arbete, dvs. vilket transprtmedel, hur lång ressträcka de har samt hur str del av denna sträcka sm består av mtrvägskörning. Resultatet kan ses sm en nllmätning sm ska kunna användas sm referens för att utvärdera effekten av framtida kampanjer mm. I förlängningen finns ett mål att ta fram specifika åtgärder sm t.ex. samåkning i bil för att minska energiförbrukningen med 10-20% bland de anställdas resr till ch från arbetet. Luftfartsverkets förhppning är att prjektet ska bidra till att minska flygplatsens utsläpp så att Arlandareginen ch i sin tur de inblandade företagen kan expandera.

6

7 2 Carg City Idag är ttalt 18 företag lkaliserade i Carg City. Arbetet sm utförs ch strleken på dessa arbetsplatser är varierar. Därför har lika metder har använts för att kartlägga de anställdas resvanr baserat på arbetsplatsens karaktär. Arbetsplatserna i Carg City kan dels delas in i arbetsplatser med kntrstid ch arbetsplatser där arbetet utförs i skift. Dels kan de delas in i större ch mindre arbetsplatser. Mindre arbetsplatser med kntrstider: Ttalt ni mindre arbetsplatser där man arbetar enbart under kntrstid är lkaliserade i Carg City. Företag Antal anställda Desima Airprt Facilities Management AB 3 Scandinavian Airbridge 2 PrActive Airline Services 2 Cathay Pacific Carg 3 Malaysian Airlines Carg 2 Cnrute 3 Krean Air Carg 6 Nrth Air Lgistics 6 British Airways Wrld Carg 7 Mindre arbetsplatser med skiftarbete: Endast ett av de mindre företagen i Carg City, UPS, har skiftarbete. En anställd arbetar dagtid två arbetar ch två persner arbetar Företag Antal anställda UPS 5 Större arbetsplatser med kntrstider: På två av de relativt sett större företagen arbetar kntrstider.

8 Företag Antal anställda Lufthansa ca 12 DSV ca 24 Större arbetsplatser med skiftarbete: Arbetet på de större arbetsplatserna inne på Carg City- mrådet består till str del av lagerarbete ch av frakt med frdn ch bedrivs i skift. De anställda är mkt svårtillgängliga under sin arbetstid eftersm de antingen kör bil eller befinner sig ute på glv där de fta utför arbete sm inte får störas. Företag Antal anställda FedEx ca 95 Carg Center Sweden AB ca 80 varav 10 kntr DHL Express sm rings in vid behv Psten Meddelande AB 232 Skyways varav ca 10 kntr Tabell 1 Arbetsgivarens uppgifter m hur många anställda sm arbetar på respektive företag. Den ttala arbetsstyrkan på plats samtidigt varierar på en ch samma arbetsplats varierad dels över lika tider på dygnet, dels över lika veckdagar ch dels mellan lika perider under året. Det är vanligt att de anställda arbetar efter rörliga scheman eller rings in vid behv. Även på de största arbetsplatserna är antalet arbetare sm är på plats samtidigt därför sällan högre än persner (Carg City). Psten är den arbetsgivare sm har flest persner på plats samtidigt med ca 80 persner ttalt mellan ch varje dag. Företag Arbetsgivarens uppgifter m skift ch arbetande FedEx 3-shift system: , : Majritet av anställda jbbar Carg Center Sweden AB 3-shift system: /15.00, /24.00, % Jbbar fredagar, betydligt färre övriga dagar. DHL Express 2-shift system: sm jbbar sm jbbar. Psten Meddelande AB sm jbbar, sm jbbar sm jbbar Skyways : 35 sm jbbar : 15 sm jbbar : 15 sm jbbar. Tabell 2 Arbetsgivarens uppgifter m tider för skift samt antal arbetare per skift

9 3 Metd Resvaneundersökningen bestd i en enkät med sammanlagt 8 frågr (se bilaga). Den intervjuade tillfrågades m den kunde tänka sig att bli kntaktad i samband med en eventuell uppföljande studie ch mbands lämna namn ch e-pst adress. Berende på arbetsplatsens strlek ch karaktär har lika för att nå de anställda använts. 3.1 Telefnintervjuer/Intervjuer på plats på kntret När det gäller de mindre arbetsplatserna ch de större arbetsplatserna med kntrstider var ambitinen att tillfråga samtliga anställda m deras resvanr. Dessa intervjuer utfördes antingen via telefn eller på plats på kntret. Detta metdval har gett en hög svarsfrekvens ch resultatet kan anses ge mycket gd representativitet för de anställdas resvanr. 3.2 Mätning Check Pint Carg City När det gäller de större företagen med arbete i skift har undersökningen baserats på ett statistiskt urval sm ger gd representativitet för hela målppulatinen. Urvalet specificerades utifrån en kartläggning av arbetstider vid de större arbetsplatserna. Två mätdagar valdes ut på ett sådant sätt att anställda vid samtliga företag representerades ch arbetare sm arbetade vid samtliga tider på dygnet var representerade. Urvalsgruppen sattes till samtliga anställda vid någt av dessa företag sm påbörjat, avslutat eller av annan anledning tagit sig till ch från Carg City under de utvalda mättidpunkterna. Tidpunkterna för mätning var fredag 23/11 kl samt måndag kl Under mättillfällena befann sig 15 intervjuare (fredag) respektive 3 intervjuare (måndag) utanför de säkerhetsspärrar, Check Pint, sm måste passeras av samtliga sm tar sig till eller från sin arbetsplats på Carg City. LFV ansåg att det var mycket viktigt att persner sm ska passera in på mrådet med transprter inte försinkas i sitt arbete. Intervjuarna säkerställde därför nggrant att persnen i fråga var anställd av någt av företagen inne på mrådet innan de påbörjade intervjun.

10 Intervjuaren ställde själva frågrna till den anställde ch antecknar svaren. I de fall den intervjuade vägrade delta i intervjun nterades detta sm ett brtfall. 3.3 Enkäter utskickade per e-pst Enkäter skickade även ut till företagen i elektrniskt frmat. Ett antal arbetsgivare valde att dela ut dessa bland sin persnal ch återsända enkäterna per pst.

11 4 Resultat 4.1 Svarsfrekvens Ttalt antal svar Ttalt har 254 anställda besvarat enkäten. Telefnintervjuer/intervjuer på plats Bland de anställda på arbetsplatser med kntrstider samt den mindre arbetsplatsen med skiftarbete har 69 av 75 anställda (92%) besvarat enkäten. Brtfallet består av främst av de 4 persner sm arbetar skift på UPS sm vi trts upprepade försök inte lyckats nå. Övriga två persner sm saknas har varit frånvarande pga. semester eller sjukdm. Check pinten Under den första mätdagen då ingen sm redan svarat på undersökningen passerade Check Pinten uppmättes svarsfrekvensen till 81%. De persner sm vägrade svara angav antingen att de hade alltför bråttm för att hinna besvara enkäten eller i många fall att det helt enkelt vägrade delta utan att vilja precisera detta närmare. Ttalt intervjuades 165 intervjuer vid Check Pinten varav 148 persner under fredagseftermiddagen ch 17 persner under måndagen. Många av dem sm passerade grindarna på måndag mrgn/förmiddag hade redan besvarat undersökningen under fredagen. Inskickade enkäter per pst Ytterligare 20 enkäter inkm per pst. 4.2 Färdmedelsandelar främsta transprtsätt Nedan presenteras färdmedelsandelar i prcent för arbetsresr samt antal resande per dygn. Antalet resande per dygn är uppräknat utifrån de uppgifter m antalet arbetare per dag/skift sm arbetsgivarna lämnat. Eftersm arbetstiderna samt resvanrna kan väntas skilja sig mellan anställda sm arbetar på företag med kntrstider ch anställda sm arbetar på företag med skiftarbete har dessa delats in i två grupper. Färdmedelsfördelning ch ab-

12 slut antal resande presenteras dels sammanslaget för samtliga anställda, dels separat för de båda grupperna kntrsarbetsplatser ch skiftarbetsplatser. Färdmedel arbetsresr samtliga anställda Carg City Bilen är det vanligast transprtmedlet för arbetsresr till ch från Carg City. 65 prcent av alla anställda färdas i bil, antingen sm förare eller sm passagerare. 34 prcent åker kllektivt medan 1 prcent tar sig till arbetet med mtrcykel. Färdmedel Färdmedelsandel Bil (sm förare) 60% Bil (sm passagerare) 4% SL-/UL-buss 25% Flygbuss 2% Arlanda Express 2% Pendeltåg 7% Mtrcykel 1% Cykel 0% Till fts 0% Tabell 3 Färdmedelsandelar för arbetsresr utförda av anställda på företag lkaliserade i Carg City. I Tabell 4 visas det faktiska antalet anställda sm tar sig till ch från arbetet i Carg City under ett vanligt dygn. Antalet resenärer är uppräknat utifrån de uppgifter m antal arbetare en per skift under en genmsnittlig dag sm angivits av arbetsgivarna. Färdmedel Antal resenärer Samtliga färdmedel 460 Bil (sm förare) 274 Bil (sm passagerare) 20 SL-/UL-buss 117 Flygbuss 7 Arlanda Express 7 Pendeltåg 30 Mtrcykel 2 Cykel 1 Till fts 0 Tabell 4 Antal anställda på företag lkaliserade i Carg City sm reser till ch från jbbet med ett visst färdmedel under ett vanligt dygn 1. 1 Siffrrna är uppräknade mt de av arbetsgivarna uppskattade antalet arbetare per dygn.

13 Färdmedel arbetsresr kntrsarbetsplatser Färdmedelsandelen för bil är högre bland anställda på rendlade kntrsföretag än genmsnittet. Detta kan ber på att det är persner men andra scieknmiska förutsättningar sm arbetar på dessa arbetsplatser jämfört med arbetarna på företagen sm arbetar i skift. Färdmedel Färdmedelsandel Bil (sm förare) 85% Bil (sm passagerare) 2% SL-/UL-buss 3% Flygbuss 3% Arlanda Express 0% Pendeltåg 5% Mtrcykel 0% Cykel 2% Till fts 0% Tabell 5 Färdmedelsandelar för arbetsresr utförda av anställda på företag med arbete under kntrstider. Färdmedel Antal resenärer Samtliga färdmedel 75 Bil (sm förare) 64 Bil (sm passagerare) 1 SL-/UL-buss 2 Flygbuss 2 Arlanda Express 0 Pendeltåg 4 Mtrcykel 0 Cykel 1 Till fts 0 Tabell 6 Antal anställda på företag med arbete under kntrstider sm reser till ch från jbbet med ett visst färdmedel under ett vanligt dygn 2. 2 Siffrrna är uppräknade mt de av arbetsgivarna uppskattade antalet arbetare per dygn.

14 Färdmedel arbetsresr skiftarbetsplatser Färdmedelsandelen för bil är lägre bland anställda på rendlade kntrsföretag än genmsnittet medan andelen kllektivtrafikresenärer är högre. Detta trts att de sm arbetar i skift arbetar under tider på dygnet då kllektivtrafiken är mer begränsad jämfört med under vanliga kntrstider. Skillnaden berr trligen på att det är persner lika scieknmiska förutsättningar sm arbetar på dessa arbetsplatser jämfört med arbetarna på företagen sm arbetar på rendlade kntrsföretag. Färdmedel Färdmedelsandel Bil (sm förare) 55% Bil (sm passagerare) 5% SL-/UL-buss 30% Flygbuss 1% Arlanda Express 2% Pendeltåg 7% Mtrcykel 1% Cykel 0% Till fts 0% Tabell 7 Färdmedelsandelar för arbetsresr utförda av anställda på företag med arbete under kntrstider. Färdmedel Antal resenärer Samtliga färdmedel 385 Bil (sm förare) 210 Bil (sm passagerare) 19 SL-/UL-buss 115 Flygbuss 5 Arlanda Express 7 Pendeltåg 26 Mtrcykel 2 Cykel 0 Till fts 210 Tabell 8 Antal anställda på företag med skiftarbete sm reser till ch från jbbet med ett visst färdmedel under ett vanligt dygn 3. 3 Siffrrna är uppräknade mt de av arbetsgivarna uppskattade antalet arbetare per dygn.

15 4.3 Resväg i km I genmsnitt har en anställ på ett företag lkaliserat i Carg City 32 km till arbetet. Persner sm arbetar på företag med skiftarbete har i genmsnitt längre till arbetet än persner sm arbetar på kntrsföretag. Grupp Samtliga anställda Kntrsarbetsplatser Skiftarbetsplatser Genmsnittlig resväg 31 km 25 km 32 km Genmsnittlig reslängd Färdmedel Kntrsarbetsplatser Skiftarbetsplatser Samtliga färdmedel 25 km 32 km Bil (sm förare) 24 km 36 km Bil (sm passagerare) 17 km 57 km 4 SL-/UL-buss 25 km 26 km Flygbuss 40 km 35 km Arlanda Express 50 km Pendeltåg 50km 43 km Mtrcykel 10 km Cykel 7 km Till fts 4.4 Andel sm kan tänka sig byta färdsätt En dryg tredjedel av de anställda kan tänka sig att byta färdsätt till ch från arbetet. Viljan att byta är högre bland persner sm arbetar på företag med skiftarbete än band andra. Grupp Kan du tänka dig att byta färdsätt för din resa till (från) arbetet? Ja Nej Samtliga anställda 36% 64% Kntrsarbetsplatser 16% 84% Skiftarbetsplatser 40% 60% 4 Ttalt endast 6 persner. Genmsnittet dras upp av två persner sm pendlar ifrån Österåker ch Västerås.

16 4.5 Åtgärder sm krävas för byte av färdmedel Intervjupersnerna mbands kmmentera varför de inte kunde tänka sig att byta färdmedel för resrna till ch från sitt jbb samt kmma med förslag på åtgärder sm skulle kunna få dem att byta färdmedel. De kmmentarer sm inkm har sammanfattats under ett antal rubriker sm presenteras nedan. Bilen är ersättlig Vill ej vara utan bil så länge barnen är små. Behöver bilen i tjänsten Använder bilen under lunchen Inget kan få mig att byta Kllektivtrafik kan vara alternativ m den anpassas efter behv Behövs bussar direkt till terminalen Om en busshållplats finns precis framför arbetsplatsen kan jag byta Behöver en hållplats närmare hem för att byta Om lkaltrafiken går snabbare kan man ändra sig till buss Kan byta m bussarna gick ftare från märsta. Var 30e minut inte tillräckligt fta Behövs bussar tidigt på mrgnen Regelbundna nattbussar behövs Billigare busskrt behövs Gratis buss kan få mig att byta Kmbikrt kan få mig att byta Bra service på bussen kan få mig att byta Varmare i bussarna kan få mig att byta Minskad restid ch eknmisk fördel kan få mig att byta Behövs planering, billigare busskstnader mellan kmmungränserna för kllektivtrafiken. Byte från kllektivtrafik till bil Billigare bilparkering, billigare bensin Behöver körkrt för bil. Vill ha cykel ch MC-parkering Får en bil Förslag på vad sm skulle kunna få anställda att lämna bilen hemma Fast tjänstebil på plats att använda under arbetstid. Lunchrestaurang i Carg City

17 "Gul buss" sm snabbt ch enkelt förbinder Carg city med resten av Flygplatsen Samåkning vre ett alternativ Tunnelbana vre bra Dagis ch skla vid Carg City Övriga kmmentarer Cyklar idag. Trivs med att cykla

18 16

19 Bilaga 1 Enkät

20 WSP Arenavägen Stckhlm-Glben Telefn Fax

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24 RAPPORT Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga 2011-11-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: 13094 Författare: Caroline Ljungberg Pernilla

Läs mer

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR HJ EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER - HANTVERKSFÖRETAG OCH TRAFIKSKOLOR DELRAPPORT 1 Stockholm Ida Blomberg Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer