LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM"

Transkript

1 LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles Bygg Automotive Industi

2 Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig som pojektea elle installea RAUPIANO Plus ljuddämpande spillvattenö. Visseligen ä RAUPIANO Plus ett ovanligt lättinstalleat system, men ta dig ändå tid att gå igenom de olika avsnitten om hu du pojektea och installea. Ett koekt installeat system gaantea lång och poblemfi dift med lågt ljud och med hög komfot. RAUPIANO Plus ha flea iktigt stoa födela: kot montagetid, dämpa ljud ända ne till db och klaa alla nome och kav med god maginal king band, ljud, tempeatu, hållfasthet och miljö. Fö bandsäkehet ha vi tagit fam en säskild teknisk infomation. Den beskive hu du installea RAUPIANO Plus enligt gällande bestämmelse fö högsta bandsäkehet. RAUPIANO Plus ä ett komplett system som omfatta hundatals olika detalje. Alla ö och dela finns beskivna i vå Sotimentlista SV. Ha du fågo elle vill ha me infomation? Tveka inte att kontakta oss på REHAU. Vi ä till fö dig och hjälpe gäna till. RAUPIANO Plus ä något av det klokaste du kan installea fö avloppsanläggninga inomhus. Montagetiden ä % kotae än fö gjutjänssystem. Även jämföt med anda plastsystem ä kostnadena fö montage och mateial läge: mellan 16 och 26 %. Allt enligt banschens kalkylpislista. Tysta avloppsö bode vaa en självklahet. RAUPIANO klaa Euopas hådaste nome med god maginal ända ned till 17 db. Mycket tack vae öens uppbyggnad, men också genom de specialgjoda öklamana som dämpa ljudet så att det aldig nå och fotplanta sig längs väggen. RAUPIANO passa MA- och HT-ö. Finns i dimensionena, 50, 70, 90, 110, 125, 1 och 0 mm. Självklat ä systemet muffat. Kapa med vanlig såg. RAUPIANO ä miljö- och bandklassat. Med bandtejp, bandmassa elle bandmanschette skydda du effektivt en eventuell band fån att spida sig. Tveka inte att kontakta oss på REHAU fö tekniskt stöd elle me infomation. Tekniska data, atikel- och RSK-numme m.m. finns i en sepaat Sotimentföteckning REHAU föbehålle sig ätten till ändinga utan föegående meddelanden. Vå användningstekniska ådgivning, basead på kunskape och efaenhete, få anses som vägledande. Abetsföhållanden och anda faktoe utanfö vå påvekan, uteslute alla anspåk med anledning av våa angivelse. Vi ekommendea däfö att noga undesöka om podukten ä lämplig fö det avsedda användningsomådet. Användning och beabetning av poduktena ske utanfö vå kontoll. Våt gaantiåtagande hänfö sig till oföändad kvalitet på våa podukte enligt vå specifikation och våa leveansbestämmelse. Detta dokument ä upphovsättsskyddat. Däigenom uppkomna ättighete föbehålles, i synnehet vad gälle övesättning, eftetyck, kopieing, adieing, åtegivning på fotomekaniskt elle liknande sätt, samt laging i odbehandlingspogam. 2

3 1 Infomation och säkehetsanvisninga Systembeskivning Funktion Stoa byggnade Stokök Speciella tillämpninga Användningsomåde Röets uppbyggnad Rödela Ljudisoleing Systemkomponente Leveanssätt och laging Mäkning Åtevinning Ljudisoleing Ljudisoleingskav Gundläggande om ljud Ljudeduceing med RAUPIANO Plus Laboatoietest av ljudisoleande egenskape Mätesultat Bandskydd Bandskyddskav REHAU bandmanschette Allmänt Bandtätningspodukte Pojekteing Gundläggande om mätning Monteingstide Anbudsföfaande Monteing av RAUPIANO Plus Kapning och koning av ö Sammanfogning av ö och ödela Hanteing av kapade och öveblivna längde Installation av ödela i eftehand Anslutning av avloppsödela Anslutning av gjutjänsö Rensning av spillvattenösystemet Installation av ö i installationsschakt Installation av ö i tegelvägg Installation av ö i betong Installation ovanfö upphängda innetak Takgenomföinga Installation som invändig stående ledning Fastsättning av RAUPIANO Plus Klamme fö stående ledning Plan fö fastsättning av stående ledning Plan fö fastsättning av hoisontella ö Kota ö och ödela Tillämpliga nome, föeskifte och iktlinje Godkännanden Kemisk esistens

4 1 Infomation och säkehetsanvisninga. Navigeing Fö att enklae hitta ätt infomation finns en utfölig innehållsföteckning på sidan 3. Symbole Säkehetsanvisning Rättslig hänvisning Infomation Infomation på intenet Bandskydd Följ mycket noga gällande bandskyddsföeskifte och gällande byggstadga, lokala byggstadga och byggnome säskilt vid: Håltagning i tak och vägga. Rum med säskilda/utökade kav på föebyggande bandskyddsåtgäde (följ nationella föeskifte). Födel Kontollea att du ha den senaste utgåvan av teknisk infomation. Utgivningsdatumet ä alltid tyckt nee till vänste på omslaget. Aktuell teknisk infomation finns hos REHAU:s fösäljningskonto, hos gossist och genom nedladdning på: Läs säkehetsanvisningana och diftinstuktionena noga och fullständigt innan du påböja monteingen, fö din egen och andas säkehet. Spaa den tekniska infomationen och ha den näa till hands. Om du inte föstå säkehetsanvisningana elle monteingsinstuktionena så tveka inte att kontakta ditt REHAUfösäljningskonto. Allmänna fösiktighetsåtgäde Följ de allmänna föeskiftena fö föebyggande av olycko och fö säkehet vid installation av ösystem. Håll abetsplatsen en och fi fån hindande föemål. Se till att abetsplatsen ha tilläcklig belysning. Se till att ban, husdju och obehöiga pesone inte komme åt vektyg och monteingsplatse. Använd endast de avsedda komponentena fö det aktuella REHAU-ösystemet. Användning av komponente elle vektyg fån anda föetag som inte ä fån REHAU-installationssystem kan leda till olycko elle annan faa. Kav på pesonal Monteing av våa system ska alltid utföas av auktoiseade och utbildade pesone. Abete på elektiska system elle ökomponente få endast utföas av pesone som ä utbildade och auktoisead fö detta. Abetskläde och skyddsutustning Bä skyddsglasögon, lämpliga abetskläde, säkehetssko och skyddshjälm. Långt hå ska täckas med hånät. Bä inte vida kläde elle smycken. Dessa kan fastna i öliga dela. Bä skyddshjälm vid monteingsabeten i huvudhöjd elle öve huvudet. Tänk på följande vid monteing av systemet: Läs och följ alltid aktuella diftinstuktione till REHAUmonteingsvektyg som används. Skävektygen ha en vass klinga. Fövaa och hantea dem så att det inte uppstå isk fö skado fån skävektygen. Håll alltid ett säket avstånd mellan hand och skävektyget vid kapning av ö. Håll händena bota fån vektygets skäomåde och fån öliga dela unde kapning av ö. Da u vektygets nätkontakt vid undehåll elle vektygsbyte och vid änding av monteingsplats och säkeställ att vektyget inte kan statas oavsiktligt. 4

5 2 Systembeskivning. 2.1 Funktion RAUPIANO Plus ä ett univesellt ljudisoleande spillvattenösystem fö icke tyckutsatt hushållsavlopp enligt DIN EN 156 och DIN Det kan användas som univesellt spillvattensystem fö allt ifån enfamiljshus till stoa byggnade. Det används i byggnadskonstuktion, både som standadsystem fö spillvatten utan specialiseade ljudisoleingskav och som system med föhöjda ljudisoleingskav (VDI-iktlinje 4), till exempel i: Enfamiljshus Flevåningshus Industifastighete RAUPIANO Plus finns i nominella stoleka fån DN till DN 0. Ett omfattande sotiment av monteings- och fastsättningsdetalje komplettea systemet. RAUPIANO Plus kännetecknas av följande egenskape: Stokök RAUPIANO Plus ä idealiskt fö användning som invändigt uppsamlingsö fö botfosling av fettbemängt vatten fån stokök till en fettsepaato. Om fettavskiljae ligge långt bota kan användning av öuppvämning bli nödvändig. Detta föhinda fötida ansamling av fett. Tempeatuen på öuppvämningen fö plastö få inte öveskida +45 C Speciella tillämpninga De utmäkta ljudisoleande egenskapena och det nötningsbeständiga inneskiktet gö RAUPIANO Plus även lämpligt som öledningssystem fö centaldammsugae. REHAU ebjude centaldammsugasystemet VACUCLEAN, som bestå av en cental sugenhet, ö, ödela, fästen och suguttag. Detaljead infomation om denna podukt finns på 2.2 Användningsomåde Hög, ekänd kvalitet och attaktivt utseende. Utmäkta ljudisoleingsegenskape. Speciella, av REHAU patenteade, fastsättningsanodninga som educea öveföing av stombuet ljud. Kaftigt ljudisoleande mateial i ö och ödela. Ökad isoleing av luftbuet ljud vid punkte dä flödesiktningen ändas genom att böjana ha delvis föstäkta vägga. Optimala fiktionsegenskape hos det nötningsesistenta inneskiktet educea isken fö stopp. Utmäkt slagtålighet vid kyla, spicksäket till 10 C. God UV-beständighet, kan lagas utomhus i 2 å. Sto slagtålighet tilläckligt obust fö tanspot, laging och hanteing på byggabetsplatsen Stoa byggnade RAUPIANO Plus kan även installeas i byggnade med föhöjda ljudisoleingskav (VDI-iktlinje 4). Tack vae de goda ljudisoleande egenskapena ä RAUPIANO Plus säskilt lämpligt fö: Hotell Kontosbyggnade Sjukhus RAUPIANO Plus tillgodose det ökade behovet av lugn och o och säkeställe höge levnadskomfot. Rödimensionena enligt DIN EN 1451 medge poblemfi övegång till HT enligt DIN EN 1451 elle KG enligt DIN EN 11 med ö och ödela av samma nominella tjocklek utan behov av speciella övegångsdela. RAUPIANO Plus ö och ödela RAUPIANO Plus ha utfomats fö spillvattensystem med självfall i byggnade enligt DIN EN 156 och DIN Röen, ödelana och tätningana kan användas i upp till 95 C (unde kota peiode). De ä lämpliga fö avledning av kemiskt aggessivt avloppsvatten med ett ph-väde på 2 (sut) till 12 (basiskt). Egenskapena vid eld motsvaa B2 nomalantändligt enligt DIN Röanslutningana ä läckagesäka upp till ett intent vattenövetyck på 0,5 ba (5 m vattenpelae). 5

6 Rö och ödela få inte användas fö: Rö som utsätts fö en kontinuelig belastning på me än 90 C (unde kota peiode 95 C). Rö som tanspotea spillvatten innehållande bensin elle bensen. Rö i maken. Blottlagda ö utomhus. Fö använding i omåden dä tempeatue unde 10 C ä vanliga unde installationen kävs ytteligae test enligt DIN EN RAUPIANO Plus ha klaat testet och få däfö även mäkas med iskistallen enligt DIN EN 1451 och DIN EN 1411 och installeas i dessa egione. Fö utloppsö i ventilationsledninga ska UV-beständiga ö användas istället fö RAUPIANO Plus Användningsomåden som inte behandlas i denna tekniska infomation (speciella tillämpninga) käve samåd med REHAU:s fösäljningskonto. 2.3 Röets uppbyggnad. Modena ösystem ä konstueade med flea lage. Detta gö att önskade öegenskape kan matchas mot olika kav. RAUPIANO Plus ha en väggkonstuktion med te lage. Denna sandwich -konstuktion bygge på modena konstuktionspincipe. Vaje lage ä av sto betydelse fö den övegipande funktionen. Flelagestuktuen öka öens styvhet. RAUPIANO Plus tilläckligt obust fö tanspot, laging och hanteing på byggabetsplatsen. Spicksäket till 10 C. Kan lagas utomhus i upp till 2 å. Optimala hydauliska egenskape. Ansamling av avlaginga och slagg föhindas effektivt. Fotfaande bäst nä det gälle ljudisoleing. Dessa idealiska egenskape uppnås tack vae öets telagestuktu: Sto ingstyvhet. Utmäkt motståndskaft mot slag och kyla i det ytte laget. Ökad UV-beständighet. Nötningsbeständigt och glatt ine lage. Mycket styvt mellanlage av minealföstäkt Polypopylen (PP, plast). 2.4 Rödela. Rösystemet kan utsättas fö lokala vibatione vid iktningsändinga på gund av kitiska avloppsföhållanden. Det kan ha en negativ effekt på ljudegenskapena. Fö att minimea denna effekt och motveka ljud ha massaoptimeing utföts i ljudkitiska omåden av böja med en nominell stolek på DN 90 till DN 125. Detta stabilisea ljudet, educea bulle och åstadkomme däigenom även bätte ljuddämpning i stötomådet. Slag- och stöttåligt ytte lage av PP Nötningsbeständigt och glatt ine lage av PP Mycket styvt mellanlage av minealföstäkt PP RAUPIANO Plus böj med föstäkt stötomåde som dämpa ljud effektivt. RAUPIANO Plus öuppbyggnad i te lage. 6

7 2.5 Ljudisoleing. Det ljudisoleande spillvattensystemet RAUPIANO Plus gaantea kvalitet och levnadskomfot inom ett viktigt omåde av byggnadstekniken. Vid paktiskt oienteade mätninga utföda av det officiellt ekända Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, uppnådde RAUPIANO Plus en ljudintensitetsnivå unde de stängaste kaven enligt VDI-iktlinje 4. Utmäkt ljudisoleing. Sto östyvhet (ingstyvhet > 4 kn/m² enligt DIN EN ISO 9969) Optimala hydauliska egenskape tack vae ett extemt slätt ine lage med minimal fiktion. Enklae och bekvämae installation tack vae ett obust ytte lage. Utmäkt slagtålighet vid kyla. (Iskistall enligt DIN EN 1451/1411). Säket att installea vid låga tempeatue. Enkel och ationell installation. Skjutmuffsföbindelse. Fabiksinstalleade tätningsinga. Kapas med vanlig öavskäae elle kapskiva. Komplett sotiment av ö och ödela. Univesell kompatibilitet med HT-PP-systemet, anslutning till vanliga HT-ö utan speciella anslutningsstycken samt öviga gjutjänsö Attaktivt utseende i synliga omåden. Fäg sanitetsvitt. Miljövänlig kan åtevinnas. 2.6 Systemkomponente. Rö och ödela. Tillvekade av minealföstäkt RAU-PP. Vitfägade (liknande RAL 9003). Nominella tjockleka DN, 50, 75, 90, 110, 125, 1, 0. Tillgängliga i längde fån 150 mm till mm. Komplett sotiment av ödela: Böja fån 15 till 87 (DN 90 till DN 125 i tjockväggig vesion) Genö Dubbelgenö Höngenö Paallellgenö Ytteligae specialödela Tätninga. Röen och ödelana ä utustade med fabiksmonteade läpptätningsinga enligt DIN och DIN EN Hådhet: ±5 Shoe A. Mateial: Styen-butadiengummi (SBR). Fastsättningselement. Patentead ljuddämpande klamme. Ljuddämpande klamme. Fixeklamme. Styklamme. 7

8 Bandskydd. Bandegenskapena ä i enlighet med mateialklass B2 enligt DIN REHAU bandmanschette ä tillgängliga fö genomföing av RAUPIANO Plus-öet genom bandbeständiga tak och vägga. Nationella bandskyddsföeskifte och gällande tillämpliga byggnadstekniska nome/föeskifte ska iakttas hä. 2.7 Leveanssätt och laging. Leveanssätt. Rö upp till 500 mm och ödela i katong Rö 750 mm och länge i täama Tanspot. RAUPIANO Plus ä mycket obust unde tanspot och på byggabetsplatsen tack vae sin telageuppbyggnad och sitt slagtåliga yttelage. Se till att öen ha fast kontakt öve hela längden. Laging. Skydda lådo mot väta unde tanspot och laging. RAUPIANO Plus och dess tätninga kan lagas utomhus i upp till 2 å (Centaleuopa) tack vae den goda UV-beständigheten. Vi ekommendea: Att skydda RAUPIANO Plus ö och ödela mot diekt solljus och makkontakt: i katongen genom att de täcks med pesenninga (säkeställ odentlig ventilation). Stapla inte me än fya täama på vaanda. Se till att täamana stå jämnt vid stapling. Laga ö på ett sådant sätt att inga föemål placeas ovanpå muffa och ända och så att dessa inte defomeas. REHAU kompakt bandmanschett Ska du montea och bandsäka RAUPIANO Plus ekommendea vi att du noga läse vå tekniska infomation om band. 2.8 Mäkning. Rö och ödela ä mäkta med följande: Tillvekaens mäkning. Godkännandenumme. Kvalitetsmäkning. Iskistall (DIN EN 1451/1411). Nominell stolek (DN.) Tillvekningså. Poduktionsanläggning. Mateial. Vinkelangivelse (vid böja och fögeninga). 2.9 Åtevinning. RAUPIANO Plus ö och ödela ä % åtevinningsbaa. 8

9 3 Ljudisoleing. 3.1 Ljudisoleingskav. Tillämpliga nationella föeskifte betäffande ljudisoleing ska beaktas. Fö bedömning av de ljudisoleande egenskapena hos RAUPIANO Plus beskivs i det följande de tillämpliga kaven fö ljudisoleing i Tyskland. Det finns f.n. två viktiga egelsystem fö ljudisoleing i bostadshus: DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade kav och intyg, utgiven i novembe 1989) VDI-iktlinje 4 (ljudisoleing i bostadshus kiteie fö planeing och bedömning, utgiven i septembe 1994) DIN Spillvattensystem i byggnade ska planeas unde iakttagande av DIN DIN 4109 definiea kaven fö um i okända bostadsutymmen som måste isoleas. Dessa omfatta: Sovum Vadagsum Klassum Abetsplatse (konto, behandlingsum, konfeensum etc.) Det finns inga kav fö ditt eget bostadsutymme. Max. 30 db(a) ä fastställt fö vatteninstallatione (vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans). Denna nom innehålle kav fö ljudisoleing med syftet att isolea människo i bostadsutymmen fån stöninga genom ljudöveföing. En viss ljudisoleingsnivå kävs och denna måste hållas fö att uppnå skydd mot hälsoiske som uppstå genom stöande ljud. VDI-iktlinje 4. VDI-iktlinje 4 epesentea stängae ljudisoleingskav. Den definiea te ljudisoleingsnivåe och skilje mellan lägenhete i flefamiljshus, sammanbyggda hus och adhus samt ta, i motsats till DIN 4109, även hänsyn till ditt bostadsutymme (vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans (se tabellen nedan). VDI-iktlinje 4 ä inte lagligt bindande, utan snaae en iktlinje, och åtnjute däfö en hög gad av ekännande inte baa i pofessionella ketsa. Individuella lagbestämmelse av pivat natu medge däfö fastställande av dessa stängae kav. Ljudisoleingsnivå I Lägenhete i flefamiljshus 30 db(a) (enligt DIN 4109) Lägenhete i sammanbyggda hus och adhus 30 db(a) (enligt DIN 4109) Ditt eget bostadsutymme 30 db(a) II 30 db(a) 25 db(a) 30 db(a) III 25 db(a) db(a) 30 db(a) Ljudisoleingskav enligt VDI-iktlinje 4. DIN 4109 pesentea ett minimikav i offentligättslig mening. Nomen ha godkänts av byggnadsmyndighetena och ä däfö bindande. Kaven som ä baseade på denna nom ä dock inte länge aktuella. 9

10 3.2 Gundläggande om ljud. Inom vaje omåde av byggnadskonstuktion, säskilt flefamiljshus, sjukhus och vådinättninga, spela ljudisoleing en allt viktigae oll. En av de viktigaste källona till ljud inom byggnade ä sanitetsinstallationen och det tillhöande spillvattensystemet. Typiska ljudkällo ä: Amatuljud Påfyllningsljud Avloppsljud Inloppsljud Stötljud Åtskillnad gös mellan luftbuet och stombuet ljud, beoende på fotplantningsmediet. Luftbuet ljud. Luftbuet ljud uppstå nä ljudet fån en ljudkälla övefös diekt genom luften till människo. Stombuet ljud. Vid stombuet ljud ske ljudöveföingen föst genom en fast kopp. Denna kopp vibea och fömedla vibationena som luftbuet ljud. Ett olämpligt avloppssystem och fel typ av fastsättning bida avsevät till att tanspotea ljud. RAUPIANO Plus, avhjälpe poblemen. Luftbuet ljud 1 3 Två ljudkällo: Luftbuet och stombuet ljud Stombuet ljud Ljudeduceing med RAUPIANO Plus. Både stombuet och luftbuet ljud upptäde i avloppsösystem. Röväggen i avloppsöet vibea på gund av ljud fån stömma och flöden. Typen av och intensiteten hos dessa övibatione beo på en mängd faktoe, som t.ex. öets massa, ömateial och öets ine dämpning. Rövibationena avges diekt fån öet som luftbuet ljud och övefös som stombuet ljud via öklamana till väggfästpanelen. Nä man utveckla ljudisoleande spillvattensystem måste ta hänsyn till båda typena av ljuddistibution. Hu RAUPIANO Plus minimea ljud. 2 5 Isoleing av luftbuet ljud med RAUPIANO Plus. Luftbuet ljud educeas med RAUPIANO Plus tack vae specialmateial, ljuddämpande fyllnadsmedel och ökad vikt hos ösystemet. Måliniktad massaoptimeing i ljudkänsliga omåden av böja med nominell tjocklek DN 90 till DN 125 ge ytteligae föbätting vid punkt dä flödesiktningen ändas. Reduceing av luftbuet ljud genom: 1. Specialmateial i ö och ödela. 2. Föstäkning av ödela i omådet dä flödesiktningen ändas. Minimeing av stombuet ljud genom: 3. Patentead ljudsäke fastsättning. 4. Optimead styklamme. 5. Fixeklamme med inlägg av elastome. Isoleing av stombuet ljud med RAUPIANO Plus. Öveföingen av stombuet ljud till väggfästpanelen educeas med RAUPIANO Plus tack vae ett speciellt klammefäste: En stödklamme med mjuk koppling till öet utgö anslutningen av öet till väggen. En fästklamme utan en fast koppling till stödklamme hålle öet i position. Denna omfattande fysiska botkoppling av öet, fästet och väggfästpanelen innebä att öveföingen av stombuet ljud till sto del elimineas (se kapitel 7, sida 22). 10

11 Ljudbyggo fö stombuet ljud educea ljudisoleingseffekten i alla ljudisoleingssystem. Undvik diekt kontakt mellan ö och väggfästpanel. Undvik ljudbyggo fö stombuet ljud via abete utföt i eftehand av anda hantvekae/leveantöe. Använd endast RAUPIANO Plus-fästanodninga Ljuddistibution med avloppsössytem Stombuet ljud 2 HT-PP-ö 3 Standadfäste (öklamme med/utan gummifode) 4 Luftbuet ljud 4 3 (IBP) i Stuttgat, Tyskland enligt DIN EN Laboatoiemätning av ljud fån spillvatteninstallatione. Ljudelateade undesökninga utfödes inom amen fö en standadisead installationsstuktu som eftelikna en veklig situation. Flöden av olika volym, som på ett ealistiskt sätt epesentea ett hushåll med flea pesone, utgö basen. Undesökningen visade att RAUPIANO Plus undeskide den tillämpliga ljudnivån som tillåten minimistandad på 30 db(a) enligt DIN 4109 avsevät. Det visade sig att RAUPIANO Plus uppnådde väden unde maximigänsen (ljudisoleingsnivå III/lägenhete i sammanbyggda hus och adhus, vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans) i den betydligt stängae VDI-iktlinje 4. Den schematiska layouten fö IBP:s installationstest pesenteas gafiskt (se bild nedan). Systemet belastas med flödesvolyme på 1,0/2,0 och 4,0 l/sek. (4 l/sek. motsvaa samtidigt flöde fån två 6 lites toalette). Resultaten av undesökningen i jämföelse med det vanliga HT-öet visa en betydligt läge ljudnivå bakom väggfästpanelen (ytvikt 2 kg/m², väggtjocklek 115 mm, plus puts). Denna väggfästpanel motsvaa den lättaste enlagesväggen enligt DIN 4109 som spillvattenö kan fästas. Om installation ske på kaftigae vägga kan ljudnivån educeas ytteligae Ljudisoleing med RAUPIANO Plus 1 Reduceing av stombuet ljud 2 RAUPIANO Plus-ö med ljuddämpande mateial 3 RAUPIANO Plus-fäste, patentead ljuddämpande klamme 4 Reduceing av luftbuet ljud 5 Ljudisoleing enligt VDI-iktlinje Laboatoietest av ljudisoleande egenskape. Fö att avgöa effektiviteten hos ljudisoleingen ha RAUPIANO Plus bedömts av det officiellt ekända Faunhofe-Institut fü Bauphysik Installationsinställning av Faunhofe-Institut fü Bauphysik (alla mått i mm). A Nede källavåning B Öve källavåning, bak B Öve källavåning, fam D Bottenvåning, bak E Bottenvåning, fam F Väggfästpanel (ytvikt: 2 kg/m²) 11

12 3.5 Mätesultat. Hä ä belysande dokumentation om de utmäkta ljudisoleande egenskapena hos RAUPIANO Plus-systemet. Följe man infomationen i vå tekniska dokumentation om fastsättning via ljudsäka fästen, infomation om tillämpliga standade och de tekniska föeskiftena kan planeing och anbudsföfaande utföas enligt VDI-iktlinje 4. Denna iktlinje ange bl.a. en ljudnivå upp till db(a) fö lägenhete i sammanbyggda hus och adhus elle 25 db(a) fö lägenhete i flefamiljshus. Om det inte finns någa stängae ljudisoleingskav behöve den ljuddämpande klammen inte användas. Vid användning av en standadklamme (t.ex. BIFIX 1301) ligge RAUPIANO Plus:s ljudisoleande egenskape en ba bit unde kaven enligt DIN De ljudisoleande egenskapena säkeställe en hög gad av ljudisoleing även i villo. Mätesultat med standadklamme i källaen bakom väggfästpanelen. (Källa: Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, testappot P-BA 176/06). Mätesultat med en ljuddämpande klamme i källaen bakom väggfästpanelen. (Källa: Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, testappot P-BA 6/06). LIn Installationsljudnivå. Q Flödesvolym. *) Maximikav enligt VDI-iktlinje 4 (ljudisoleingsnivå III/ lägenhete i sammanbyggda hus och adhus, vattentillföseloch avloppsösystem tillsammans). LIn Installationsljudnivå. Q Flödesvolym. *) Maximikav enligt DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade, vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans). 12

13 4 Bandskydd. Egenskapena hos RAUPIANO Plus vid band motsvaa mateialklass B2 (nomalantändligt) enligt DIN 4102, del Bandskyddskav. Bandskyddsåtgäde ä alltid nödvändiga i hushåll om vägga och tak som stänge av ett um peneteas av ö. Nä det gälle bandskydd ska tillämpliga nationella föeskifte och gällande byggnadstekniska nome/föeskifte beaktas. Monteing av bandmanschett på vägg. Vinklad bandmanschett (endast fö monteing på tak). Hu RAUPIANO Plus bandskydda beskivs utföligt i en säskild teknisk infomation om band. Läs den noga föe monteing. 4.2 REHAU bandmanschette. Fö bandskydd med tak- och väggenomföinga med RAUPIANO Plus-ö ä följande REHAU-bandmanschette tillgängliga: REHAU Plus-bandmanschett Installation i vägg elle tak Installation på vägg elle tak REHAU kompakt bandmanschett Installation på vägg elle tak REHAU bandmanschett vinkel Installation på tak fö vinklade genomföinga Vid användning av bandmanschette i tak kan de monteas diekt elle senae, beoende på typ. Väggenomföinga käve två manschette (på båda sidona av väggen). Vid spillvattenö som gå igenom ett betongtak i vinkel medge använding av REHAU vinklad bandmanschett ett minimalt takavstånd på ca 50 mm fö spillvattenöet som gå unde betongtaket. Vid planeing och monteing av bandmanschette ska kaven enligt det allmänna byggnadstekniska godkännandet uppfyllas och specifikationena i monteingsanvisningana följas. Vid användning av bandmanschette ska alltid tillämpliga nationella föeskifte beaktas. Vi ekommendea att godkännande inhämtas fån ansvaig byggnadsmyndighet fö uppfyllande av aktuella kav. Monteing av bandmanschett i tak. Monteing av bandmanschett på tak. 13

14 4.3 Allmänt. Kav på bandskydd och bandtätninga egleas i svensk bygglagstiftning fö nävaande, BBR 06. Byggnade delas in i te olika bandtekniska klasse, B1, B2 och B3 dä B1 ha de högsta bandkaven. Byggnadens bandtekniska klass avgö vilka kav som ställs på ögenomföinga i bandcellsavgänsande byggnadsdel. Byggnadens bandtekniska klass avgö även val av öisoleing och ytbeklädnad på öisoleing. Band- och bandgasspidning delas sedan in i två olika dela. Den ena ä spidningen inom en bandcell, den anda ä spidningen mellan bandcelle. Band- och bandgasspidningen inom en bandcell avgö vilken typ av isoleing och ytbeklädnad som få användas. Kaven fö utföandet famgå i BBR 06 paagaf 5:5. Kaven på band- och bandgasspidningen mellan bandcelle avgö utfomningen av band- och ökgastätning mellan bandcellena. Kaven finns i BBR 06 paagaf 5:6. Bandhädigheten hos RAUPIANO klassas som bännba och ska behandlas så vid dimensioneing av növändiga bandskyddsåtgäde. 4.4 Bandtätningspodukte. Exempel på olika type av bandtätninga ä bandmanschette, bandtejp och bandmassa. Bandmanschette, bandtejp och bandmassa fungea så att vid cika 150 C böja massan att expandea och täta till de hålighete som kan uppstå nä bännbaa öledninga falle ihop. Vid användande av bandtejp elle bandmassa vid lättvägga elle lätta golvkonstuktione ä det däfö mycket viktigt att den expandeande massan ha något att expandea mot. Applicea däfö bandmassan mellan plastösledningen och en obännba öhylsa elle dylikt. I tunga konstuktione, betongvägga och liknande behövs ingen hylsa då betongen i sig fungea som expandeingsmotstånd. Bandmanschette som monteas utanfö vägg elle golvbjälklag ha edan i den omslutande plåten ett expandeingsmotstånd. Vid användande av expandeande bandtätningsmateial ska detta famgå med en pemanent mäkning vid bandcellsgenomföingen, av mäkningen ska famgå tillvekae, typ av podukt, bandklass samt datum fö montaget. MÄRKSKYLT PÅ VÄGG AVLOPPSRÖR FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER EFTERLAGNING 3mm FIBERDUK FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER BRANDMANSCHETT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i bjälklag av betong/lättbetong med bandmanschett. MÄRKSKYLT PÅ VÄGG BRANDMANSCHETT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i bjälklag av betong/lättbetong med tejp. Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i vägg av betong/lättbetong/tegel med tejp. FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER BRANDMANSCHETT AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ VÄGG 3 mm FIBERDUK Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i vägg av betong/lättbetong/tegel med bandmanschett. EFTERLAGNING BRANDTEJP MÄRKSKYLT PÅ RÖR AVLOPPSRÖR EFTERLAGNING BRANDTEJP AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ RÖR BRANDMANSCHETT FOGMASSA MOT KALLA RÖKGAS BRANDMANSCHETT EFTERLAGNING FOGMASSA MOT KALLARÖKGASER AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ VÄGG GÄNGAD STÅNG AVLOPPSRÖR BRANDTEJP RAM AV STÅLREGEL MÄRKSKYLT PÅ VÄGG Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i lättvägg med bandmanchett. Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i lättvägg med bandtejp. 14

15 WC TS BAD BRANDMANSCHETT/BRANDTEJP SCHAKT AVLOPPSRÖR RAUPIANO Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt med avstick. WC TS BAD BRANDMANSCHETT/BRANDTEJP SCHAKT AVLOPPSRÖR RAUPIANO Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt med avstick i undeliggande plan. BRANDTÄTNING BRANDTÄTNING AVLOPPSRÖR AVLOPPSRÖR BRANDKLASSAT SCHAKT EJ BRANDKLASSAT SCHAKT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt utan avstick 15

16 5 Pojekteing. 5.1 Gundläggande om mätning. Följande nome gälle fö planeing och installation av RAUPIANO Plus DIN spillvattensystem fö byggnade och tomte DIN EN 156 spillvattensystem med självfall invändigt i byggnade Målet ä att säkeställa avsedd funktion hos RAUPIANO Plus: Utsläpp elle läckage måste föhindas. Ventilation av spillvattensystemet måste säkeställas. Nominella tjockleka stöe än de beäknade få inte användas. Spillvatten måste tanspoteas bot med svagt ljud. Anaeobisk nedbytning ska föhindas. Gasutsläpp ska ledas ut utan skadliga effekte via huvudventilationssystemet. En nomenlig konstuktion säkeställs om våt planeingspogam RAUCAD EN 156 används. 5.2 Monteingstide. Monteingstidena ä ungefäliga. De omfatta: Test och föbeedelse av plane och mateial på byggabetsplatsen. Läsning av plane. Uppitning av mått. Föbeedelse av ö och ödela fö installation och monteing. Uppättande av anslutninga. De angivna abetstidena ä fö en peson och anges i minute. De ä oienteade mot monteingstide fö ljudisoleande spillvattenö med muffanslutning enligt Sanitä, Innung Spengle Sanitä- und Heizungstechnik München. Rö (löpmete) Antal mellanstycken och ödela Antal fästen DN DN DN DN DN DN Monteingstide i minute. Källa: Monteingstide enligt Sanitä, Innung Spengle Sanitä- und Heizungstechnik München, sjätte fullt evideade och utökade utgåvan,

17 5.3 Anbudsföfaande. Spillvattensystem bestående av vamvattenbeständiga, ljudisoleande RAUPIANO Plus ö och ödela DN till DN 0 som skjutmuffanslutning tillvekade av minealföstäkt PP och tillbehö fö installation som avloppsö inuti byggnade enligt SS EN 156 och DIN Dimensionena motsvaa SS EN Systemets ljudisoleande egenskape, som ä oienteade mot kaven i VDI-iktlinje 4 (ljudisoleing i bostadshus kiteie fö planeing och bedömning) elle DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade), veifieas av testappot n P-BA 6/06 (med ljuddämpande klamme) elle P-BA 176/06 (med standadklamme BIFIX 1301) fån Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland. Nome. DIN EN 156: Gavitationsbaseade spillvattensystem invändigt i byggnade; Del 1: Allmänna och pestandaelateade kav. Del 2: Spillvattenanläggning, planeing och beäkning. Del 3: Takvattenavledning, planeing och beäkning. Del 4: Lyftanläggninga fö spillvatten, planeing och beäkning. Del 5: Installation och test, instuktione fö dift, undehåll. Godkännanden, kvalitetsgaanti. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z (allmänt byggnadstekniskt godkännande) fån Deutsches Institut fü Bautechnik i Belin. Utöve kontinuelig självövevakning utfös kontaktsmässigt eglead kvalitetsövevakning (exten övevakning) enligt byggnadstekniskt godkännande av det auktoiseade laboatoiet SKZ i Wüzbug. Rö och ödela föses med kvalitetsmäket fö den extena övevakningsplatsen och godkännandenumme Z Föläggning. Enligt REHAU:s iktlinje fö installation (teknisk infomation 8506) och enligt specifikationena i DIN EN 156, DIN 1986 och VDIiktlinje 4 elle DIN Kvalitetsgaanti. REHAU ä, bland annat inom omådet hus- och byggnadsteknik, cetifieat enligt DIN ISO Detta cetifikat gälle både fö poduktionen och fö tekniska/ekonomiska avdelninga. DIN 1986-: Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del : Ytteligae kav fö DIN EN 752 och DIN EN 156. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 3: Regle fö dift och undehåll. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 4: Användningsomåden fö avloppsö och -ödela tillvekade av olika mateial. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 30: Sevice. DIN EN : Plastösystem fö avledning av avloppsvatten (låg och hög tempeatu) inom byggnadsstuktuen polypopylen (PP); Del 1: Specifikatione fö ö, ödela och öledningssystem. Teknisk infomation REHAU 8506 och anda tillhöande nome, diektiv och föeskifte. 17

18 6 Monteing av RAUPIANO Plus. 6.1 Kapning och koning av ö. Rödela få inte kapas. 1. Rö kan vid behov kapas med vanlig öavskäae elle en fintandad såg. 2. Gö snittet i 90 vinkel fån öaxeln. 3. Fö anslutninga med skjutmuff ska öändana konas med ett koningsvektyg elle en gov fil till en vinkel på ca Avgada och jämna till snittkantena. Genom att öändana das ut fån muffana skapas ett expansionsutymme som absobea de föändinga i ölängd som osakas av tempeatusvängninga. Vaje RAUPIANO Plus-ömuff klaa längdföändinga hos ett spillvattenö på upp till 3 m längd (koefficient fö linjä expansion enligt DIN i genomsnitt 0,09 mm/(m K) vid 0 till 70 C). VARNING Vid låga tempeatue bli det minealföstäkta mateialet RAU-PP sköt och dämed känsligae fö stöta som alla anda mateial. Den optimeade mateialsammansättningen i RAUPIANO Plus kännetecknas av utmäkt slagtålighet vid kyla. RAUPIANO Plus ä mäkt med iskistallen enligt DIN EN 1451/1411 fö att indikea detta. 6.2 Sammanfogning av ö och ödela. 1. Avlägsna smuts fån tätningsing, insidan av muff och öände. 2. Bestyk öänden med glidmedel och skjut in den i muffen tills det ta stopp. 3. Mäk den inföda öänden i denna position vid muffkanten med till exempel en tuschpenna. 4. Vid länge ö (> 500 mm) ska öänden das ut ytteligae 10 mm fån muffen fö att skapa utymme fö vämeexpansion. 5. Vid kota ö ( 500 mm) och ödela ska öändana föas in helt i muffana. Användning av dubbelmuffa och skjutmuffa. 1 Dubbelmuff 3 Fixeklamme 2 Skjutmuff 4 Styklamme Fö ö länge än 500 mm. Da ut öända fö att skapa expansionsutymme. 6.3 Hanteing av kapade och öveblivna längde. Kapade och öveblivna längde (ö med jämna ända) kan hanteas med dubbelmuffa och skjutmuffa upp till en maximal ölängd på 3 mete. Se till att det finns tilläckligt expansionsutymme i muffana även hä. 18

19 6.4 Installation av ödela i eftehand. Installation av ödela i eftehand i en befintlig öledning ä möjlig med skjutmuffa: 1. Skä ut en tilläckligt lång ösektion u öledningen: ödelslängd + 2 öets yttediamete 2. Avgada öändana. 3. Skjut skjutmuffen helt på ena ändan av öet. 4. Skjut ödelen på anda änden av öet. 5. Anpassa mellanstycke till det kvavaande utymmet i öet och avgada. 6. Skjut den anda skjutmuffen helt på mellanstycket. 7. Fö in mellanstycket och föslut båda spaltena genom att flytta skjutmuffana. Använd ikligt med glidmedel. RAUPIANO Plus WC-anslutning böj. WC-anslutningsböj med gumminippel. RAUPIANO Plus 1. Fö in gumminippeln i WC-anslutningens utvidgning. 2. Bestyk gumminippelns ine yto (tätningsläppa) med smöjmedel. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. 1 Skjutmuff da Röets yttediamete 2 Mellanstycke 6.5 Anslutning av avloppsödela. Det finns te altenativ fö anslutning av avloppsödela (t.ex. vattenlås) till RAUPIANO Plus-spillvattenö elle ödela: 1. RAUPIANO Plus anslutningsdel 2. RAUPIANO Plus WC-anslutningsböj 3. Diekt anslutning till RAUPIANO Plus-ödel via gumminippel med vulst. RAUPIANO Plus anslutningsdel. Diekt anslutning till RAUPIANO Plus-ödel. 1. Ta bot den inföda tätningsingen på ödelen. 2. Fö in gumminipplen med vulst i muffen. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. 6.6 Anslutning av gjutjänsö. Anslut ändana på gjutjänsöet till RAUPIANO Plus-ömuffa via en HTUG-anslutningsdel. Innediameten på HTUG-muffen motsvaa espektive gjutjänsmuff. Placea dubbeltätning på gjutjänsöets ände och skjut på HTUGanslutningsdelen utan glidmedel. RAUPIANO Plus anslutningsdel med gumminippel. 1. Fö in gumminippeln i anslutningsdelens utvidgning. 2. Bestyk gumminippelns ine yto (tätningsläppa) med smöjmedel. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. HTUG-anslutningsdel. Anslut de syntetiska öändana till gjutjänsmuffen med en dubbeltätning. Föse änden på RAUPIANO Plus-öet elle ödelen med en dubbeltätning och fö in den i gjutjänsmuffen. 19

20 6.7 Rensning av spillvattenösystemet. Installation av ensö möjliggö mekanisk ensning av spillvattenösystemet. Da åt skuvlocket med gummitätningen inföd efte monteing av ensöet. 6.9 Installation av ö i muvek. Följ tillämpliga nationella egle fö uholkninga och slitsa i tegelvägg. Anodna väggslitsa så att öledningen kan das utan att spänning uppstå. Undvik ljudbyggo mellan tegelvägg och ö. RAUPIANO Plus-ensö Om öen ska muas in diekt utan putsbäae (t.ex. tegelvägg, utdagen metall) elle inklädnad: Täck i föväg ö och ödela på alla sido med flexibelt mateial som t.ex. mineal- elle glasull elle vanliga isoleingsö. Om gipskatong används ska spalten stängas i föväg med exempelvis minealull. Detta föhinda att ljudbyggo uppstå mellan ö och muvek vid appliceing av buket. Skydda ö och ödela mot effekte av höga tempeatue genom vämeisoleing vid punkte dä tempeatue öve 90 ºC uppnås på gund av exten påvekan Installation av ö i betong. Använd inga vassa edskap vid den mekaniska ensningen. 6.8 Installation av ö i installationsschakt. RAUPIANO Plus-ö och ödela kan installeas i installationsschakt utan ytteligae isoleing mot stombuet ljud. Väme- och kondensvattenisoleinga kävs endast i speciella fall (t.ex. invändig takvattenavledning). Konstuea vägg- och takgenomföinga med vanlig fuktsäke isoleing mot stombuet ljud fö att koppla bot öledningana akustiskt. Vid föläggning i betong ekommendea vi att öledningana kopplas bot fån huvudstommen med hjälp av vanlig fuktskyddad isoleing mot stombuet ljud med en tjocklek stöe än 4 mm. En begänsning av den ljudisoleande effektiviteten kan dock föväntas. Fäst ökomponente på ett sådant sätt att de ligge still nä betongen fylls på. Säkeställ tilläckligt expansionsutymme vid installation av öet. Täpp till spalte i muffen med häftemso fö att föhinda att betong tänge in. Täpp till ööppninga innan betongen fylls på. VARNING Risk fö skada på egendom! Skada på öledningana! Undvik att betongens vikt hamna på öledningana genom avlastningsåtgäde, t.ex.: distanse vid ameingsstål bäande lådo konsole Undvik att gå på öen unde appliceingen av betong.

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. / 3Anticimex8 ATT FÖREBYGGA OCH SKYOOA Vasågod Hä komme enegideklaation och åtgädsappot fån den enegibesiktning som vi utföt på e byggnad/ea byggnade. Vi ha till Boveket appoteat in enegideklaationen fö

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUTITAN PEX-RÖR och system. för säker vatten -/ värmeinstallation och

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer