LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM"

Transkript

1 LJUDDÄMPANDE SPILLVATTENSYSTEM RAUPIANO Plus TEKNISK INFORMATION SV Gälle fån januai 13 Tekniska ändinga föbehålles Bygg Automotive Industi

2 Den hä tekniska infomationen ä skiven fö dig som pojektea elle installea RAUPIANO Plus ljuddämpande spillvattenö. Visseligen ä RAUPIANO Plus ett ovanligt lättinstalleat system, men ta dig ändå tid att gå igenom de olika avsnitten om hu du pojektea och installea. Ett koekt installeat system gaantea lång och poblemfi dift med lågt ljud och med hög komfot. RAUPIANO Plus ha flea iktigt stoa födela: kot montagetid, dämpa ljud ända ne till db och klaa alla nome och kav med god maginal king band, ljud, tempeatu, hållfasthet och miljö. Fö bandsäkehet ha vi tagit fam en säskild teknisk infomation. Den beskive hu du installea RAUPIANO Plus enligt gällande bestämmelse fö högsta bandsäkehet. RAUPIANO Plus ä ett komplett system som omfatta hundatals olika detalje. Alla ö och dela finns beskivna i vå Sotimentlista SV. Ha du fågo elle vill ha me infomation? Tveka inte att kontakta oss på REHAU. Vi ä till fö dig och hjälpe gäna till. RAUPIANO Plus ä något av det klokaste du kan installea fö avloppsanläggninga inomhus. Montagetiden ä % kotae än fö gjutjänssystem. Även jämföt med anda plastsystem ä kostnadena fö montage och mateial läge: mellan 16 och 26 %. Allt enligt banschens kalkylpislista. Tysta avloppsö bode vaa en självklahet. RAUPIANO klaa Euopas hådaste nome med god maginal ända ned till 17 db. Mycket tack vae öens uppbyggnad, men också genom de specialgjoda öklamana som dämpa ljudet så att det aldig nå och fotplanta sig längs väggen. RAUPIANO passa MA- och HT-ö. Finns i dimensionena, 50, 70, 90, 110, 125, 1 och 0 mm. Självklat ä systemet muffat. Kapa med vanlig såg. RAUPIANO ä miljö- och bandklassat. Med bandtejp, bandmassa elle bandmanschette skydda du effektivt en eventuell band fån att spida sig. Tveka inte att kontakta oss på REHAU fö tekniskt stöd elle me infomation. Tekniska data, atikel- och RSK-numme m.m. finns i en sepaat Sotimentföteckning REHAU föbehålle sig ätten till ändinga utan föegående meddelanden. Vå användningstekniska ådgivning, basead på kunskape och efaenhete, få anses som vägledande. Abetsföhållanden och anda faktoe utanfö vå påvekan, uteslute alla anspåk med anledning av våa angivelse. Vi ekommendea däfö att noga undesöka om podukten ä lämplig fö det avsedda användningsomådet. Användning och beabetning av poduktena ske utanfö vå kontoll. Våt gaantiåtagande hänfö sig till oföändad kvalitet på våa podukte enligt vå specifikation och våa leveansbestämmelse. Detta dokument ä upphovsättsskyddat. Däigenom uppkomna ättighete föbehålles, i synnehet vad gälle övesättning, eftetyck, kopieing, adieing, åtegivning på fotomekaniskt elle liknande sätt, samt laging i odbehandlingspogam. 2

3 1 Infomation och säkehetsanvisninga Systembeskivning Funktion Stoa byggnade Stokök Speciella tillämpninga Användningsomåde Röets uppbyggnad Rödela Ljudisoleing Systemkomponente Leveanssätt och laging Mäkning Åtevinning Ljudisoleing Ljudisoleingskav Gundläggande om ljud Ljudeduceing med RAUPIANO Plus Laboatoietest av ljudisoleande egenskape Mätesultat Bandskydd Bandskyddskav REHAU bandmanschette Allmänt Bandtätningspodukte Pojekteing Gundläggande om mätning Monteingstide Anbudsföfaande Monteing av RAUPIANO Plus Kapning och koning av ö Sammanfogning av ö och ödela Hanteing av kapade och öveblivna längde Installation av ödela i eftehand Anslutning av avloppsödela Anslutning av gjutjänsö Rensning av spillvattenösystemet Installation av ö i installationsschakt Installation av ö i tegelvägg Installation av ö i betong Installation ovanfö upphängda innetak Takgenomföinga Installation som invändig stående ledning Fastsättning av RAUPIANO Plus Klamme fö stående ledning Plan fö fastsättning av stående ledning Plan fö fastsättning av hoisontella ö Kota ö och ödela Tillämpliga nome, föeskifte och iktlinje Godkännanden Kemisk esistens

4 1 Infomation och säkehetsanvisninga. Navigeing Fö att enklae hitta ätt infomation finns en utfölig innehållsföteckning på sidan 3. Symbole Säkehetsanvisning Rättslig hänvisning Infomation Infomation på intenet Bandskydd Följ mycket noga gällande bandskyddsföeskifte och gällande byggstadga, lokala byggstadga och byggnome säskilt vid: Håltagning i tak och vägga. Rum med säskilda/utökade kav på föebyggande bandskyddsåtgäde (följ nationella föeskifte). Födel Kontollea att du ha den senaste utgåvan av teknisk infomation. Utgivningsdatumet ä alltid tyckt nee till vänste på omslaget. Aktuell teknisk infomation finns hos REHAU:s fösäljningskonto, hos gossist och genom nedladdning på: Läs säkehetsanvisningana och diftinstuktionena noga och fullständigt innan du påböja monteingen, fö din egen och andas säkehet. Spaa den tekniska infomationen och ha den näa till hands. Om du inte föstå säkehetsanvisningana elle monteingsinstuktionena så tveka inte att kontakta ditt REHAUfösäljningskonto. Allmänna fösiktighetsåtgäde Följ de allmänna föeskiftena fö föebyggande av olycko och fö säkehet vid installation av ösystem. Håll abetsplatsen en och fi fån hindande föemål. Se till att abetsplatsen ha tilläcklig belysning. Se till att ban, husdju och obehöiga pesone inte komme åt vektyg och monteingsplatse. Använd endast de avsedda komponentena fö det aktuella REHAU-ösystemet. Användning av komponente elle vektyg fån anda föetag som inte ä fån REHAU-installationssystem kan leda till olycko elle annan faa. Kav på pesonal Monteing av våa system ska alltid utföas av auktoiseade och utbildade pesone. Abete på elektiska system elle ökomponente få endast utföas av pesone som ä utbildade och auktoisead fö detta. Abetskläde och skyddsutustning Bä skyddsglasögon, lämpliga abetskläde, säkehetssko och skyddshjälm. Långt hå ska täckas med hånät. Bä inte vida kläde elle smycken. Dessa kan fastna i öliga dela. Bä skyddshjälm vid monteingsabeten i huvudhöjd elle öve huvudet. Tänk på följande vid monteing av systemet: Läs och följ alltid aktuella diftinstuktione till REHAUmonteingsvektyg som används. Skävektygen ha en vass klinga. Fövaa och hantea dem så att det inte uppstå isk fö skado fån skävektygen. Håll alltid ett säket avstånd mellan hand och skävektyget vid kapning av ö. Håll händena bota fån vektygets skäomåde och fån öliga dela unde kapning av ö. Da u vektygets nätkontakt vid undehåll elle vektygsbyte och vid änding av monteingsplats och säkeställ att vektyget inte kan statas oavsiktligt. 4

5 2 Systembeskivning. 2.1 Funktion RAUPIANO Plus ä ett univesellt ljudisoleande spillvattenösystem fö icke tyckutsatt hushållsavlopp enligt DIN EN 156 och DIN Det kan användas som univesellt spillvattensystem fö allt ifån enfamiljshus till stoa byggnade. Det används i byggnadskonstuktion, både som standadsystem fö spillvatten utan specialiseade ljudisoleingskav och som system med föhöjda ljudisoleingskav (VDI-iktlinje 4), till exempel i: Enfamiljshus Flevåningshus Industifastighete RAUPIANO Plus finns i nominella stoleka fån DN till DN 0. Ett omfattande sotiment av monteings- och fastsättningsdetalje komplettea systemet. RAUPIANO Plus kännetecknas av följande egenskape: Stokök RAUPIANO Plus ä idealiskt fö användning som invändigt uppsamlingsö fö botfosling av fettbemängt vatten fån stokök till en fettsepaato. Om fettavskiljae ligge långt bota kan användning av öuppvämning bli nödvändig. Detta föhinda fötida ansamling av fett. Tempeatuen på öuppvämningen fö plastö få inte öveskida +45 C Speciella tillämpninga De utmäkta ljudisoleande egenskapena och det nötningsbeständiga inneskiktet gö RAUPIANO Plus även lämpligt som öledningssystem fö centaldammsugae. REHAU ebjude centaldammsugasystemet VACUCLEAN, som bestå av en cental sugenhet, ö, ödela, fästen och suguttag. Detaljead infomation om denna podukt finns på 2.2 Användningsomåde Hög, ekänd kvalitet och attaktivt utseende. Utmäkta ljudisoleingsegenskape. Speciella, av REHAU patenteade, fastsättningsanodninga som educea öveföing av stombuet ljud. Kaftigt ljudisoleande mateial i ö och ödela. Ökad isoleing av luftbuet ljud vid punkte dä flödesiktningen ändas genom att böjana ha delvis föstäkta vägga. Optimala fiktionsegenskape hos det nötningsesistenta inneskiktet educea isken fö stopp. Utmäkt slagtålighet vid kyla, spicksäket till 10 C. God UV-beständighet, kan lagas utomhus i 2 å. Sto slagtålighet tilläckligt obust fö tanspot, laging och hanteing på byggabetsplatsen Stoa byggnade RAUPIANO Plus kan även installeas i byggnade med föhöjda ljudisoleingskav (VDI-iktlinje 4). Tack vae de goda ljudisoleande egenskapena ä RAUPIANO Plus säskilt lämpligt fö: Hotell Kontosbyggnade Sjukhus RAUPIANO Plus tillgodose det ökade behovet av lugn och o och säkeställe höge levnadskomfot. Rödimensionena enligt DIN EN 1451 medge poblemfi övegång till HT enligt DIN EN 1451 elle KG enligt DIN EN 11 med ö och ödela av samma nominella tjocklek utan behov av speciella övegångsdela. RAUPIANO Plus ö och ödela RAUPIANO Plus ha utfomats fö spillvattensystem med självfall i byggnade enligt DIN EN 156 och DIN Röen, ödelana och tätningana kan användas i upp till 95 C (unde kota peiode). De ä lämpliga fö avledning av kemiskt aggessivt avloppsvatten med ett ph-väde på 2 (sut) till 12 (basiskt). Egenskapena vid eld motsvaa B2 nomalantändligt enligt DIN Röanslutningana ä läckagesäka upp till ett intent vattenövetyck på 0,5 ba (5 m vattenpelae). 5

6 Rö och ödela få inte användas fö: Rö som utsätts fö en kontinuelig belastning på me än 90 C (unde kota peiode 95 C). Rö som tanspotea spillvatten innehållande bensin elle bensen. Rö i maken. Blottlagda ö utomhus. Fö använding i omåden dä tempeatue unde 10 C ä vanliga unde installationen kävs ytteligae test enligt DIN EN RAUPIANO Plus ha klaat testet och få däfö även mäkas med iskistallen enligt DIN EN 1451 och DIN EN 1411 och installeas i dessa egione. Fö utloppsö i ventilationsledninga ska UV-beständiga ö användas istället fö RAUPIANO Plus Användningsomåden som inte behandlas i denna tekniska infomation (speciella tillämpninga) käve samåd med REHAU:s fösäljningskonto. 2.3 Röets uppbyggnad. Modena ösystem ä konstueade med flea lage. Detta gö att önskade öegenskape kan matchas mot olika kav. RAUPIANO Plus ha en väggkonstuktion med te lage. Denna sandwich -konstuktion bygge på modena konstuktionspincipe. Vaje lage ä av sto betydelse fö den övegipande funktionen. Flelagestuktuen öka öens styvhet. RAUPIANO Plus tilläckligt obust fö tanspot, laging och hanteing på byggabetsplatsen. Spicksäket till 10 C. Kan lagas utomhus i upp till 2 å. Optimala hydauliska egenskape. Ansamling av avlaginga och slagg föhindas effektivt. Fotfaande bäst nä det gälle ljudisoleing. Dessa idealiska egenskape uppnås tack vae öets telagestuktu: Sto ingstyvhet. Utmäkt motståndskaft mot slag och kyla i det ytte laget. Ökad UV-beständighet. Nötningsbeständigt och glatt ine lage. Mycket styvt mellanlage av minealföstäkt Polypopylen (PP, plast). 2.4 Rödela. Rösystemet kan utsättas fö lokala vibatione vid iktningsändinga på gund av kitiska avloppsföhållanden. Det kan ha en negativ effekt på ljudegenskapena. Fö att minimea denna effekt och motveka ljud ha massaoptimeing utföts i ljudkitiska omåden av böja med en nominell stolek på DN 90 till DN 125. Detta stabilisea ljudet, educea bulle och åstadkomme däigenom även bätte ljuddämpning i stötomådet. Slag- och stöttåligt ytte lage av PP Nötningsbeständigt och glatt ine lage av PP Mycket styvt mellanlage av minealföstäkt PP RAUPIANO Plus böj med föstäkt stötomåde som dämpa ljud effektivt. RAUPIANO Plus öuppbyggnad i te lage. 6

7 2.5 Ljudisoleing. Det ljudisoleande spillvattensystemet RAUPIANO Plus gaantea kvalitet och levnadskomfot inom ett viktigt omåde av byggnadstekniken. Vid paktiskt oienteade mätninga utföda av det officiellt ekända Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, uppnådde RAUPIANO Plus en ljudintensitetsnivå unde de stängaste kaven enligt VDI-iktlinje 4. Utmäkt ljudisoleing. Sto östyvhet (ingstyvhet > 4 kn/m² enligt DIN EN ISO 9969) Optimala hydauliska egenskape tack vae ett extemt slätt ine lage med minimal fiktion. Enklae och bekvämae installation tack vae ett obust ytte lage. Utmäkt slagtålighet vid kyla. (Iskistall enligt DIN EN 1451/1411). Säket att installea vid låga tempeatue. Enkel och ationell installation. Skjutmuffsföbindelse. Fabiksinstalleade tätningsinga. Kapas med vanlig öavskäae elle kapskiva. Komplett sotiment av ö och ödela. Univesell kompatibilitet med HT-PP-systemet, anslutning till vanliga HT-ö utan speciella anslutningsstycken samt öviga gjutjänsö Attaktivt utseende i synliga omåden. Fäg sanitetsvitt. Miljövänlig kan åtevinnas. 2.6 Systemkomponente. Rö och ödela. Tillvekade av minealföstäkt RAU-PP. Vitfägade (liknande RAL 9003). Nominella tjockleka DN, 50, 75, 90, 110, 125, 1, 0. Tillgängliga i längde fån 150 mm till mm. Komplett sotiment av ödela: Böja fån 15 till 87 (DN 90 till DN 125 i tjockväggig vesion) Genö Dubbelgenö Höngenö Paallellgenö Ytteligae specialödela Tätninga. Röen och ödelana ä utustade med fabiksmonteade läpptätningsinga enligt DIN och DIN EN Hådhet: ±5 Shoe A. Mateial: Styen-butadiengummi (SBR). Fastsättningselement. Patentead ljuddämpande klamme. Ljuddämpande klamme. Fixeklamme. Styklamme. 7

8 Bandskydd. Bandegenskapena ä i enlighet med mateialklass B2 enligt DIN REHAU bandmanschette ä tillgängliga fö genomföing av RAUPIANO Plus-öet genom bandbeständiga tak och vägga. Nationella bandskyddsföeskifte och gällande tillämpliga byggnadstekniska nome/föeskifte ska iakttas hä. 2.7 Leveanssätt och laging. Leveanssätt. Rö upp till 500 mm och ödela i katong Rö 750 mm och länge i täama Tanspot. RAUPIANO Plus ä mycket obust unde tanspot och på byggabetsplatsen tack vae sin telageuppbyggnad och sitt slagtåliga yttelage. Se till att öen ha fast kontakt öve hela längden. Laging. Skydda lådo mot väta unde tanspot och laging. RAUPIANO Plus och dess tätninga kan lagas utomhus i upp till 2 å (Centaleuopa) tack vae den goda UV-beständigheten. Vi ekommendea: Att skydda RAUPIANO Plus ö och ödela mot diekt solljus och makkontakt: i katongen genom att de täcks med pesenninga (säkeställ odentlig ventilation). Stapla inte me än fya täama på vaanda. Se till att täamana stå jämnt vid stapling. Laga ö på ett sådant sätt att inga föemål placeas ovanpå muffa och ända och så att dessa inte defomeas. REHAU kompakt bandmanschett Ska du montea och bandsäka RAUPIANO Plus ekommendea vi att du noga läse vå tekniska infomation om band. 2.8 Mäkning. Rö och ödela ä mäkta med följande: Tillvekaens mäkning. Godkännandenumme. Kvalitetsmäkning. Iskistall (DIN EN 1451/1411). Nominell stolek (DN.) Tillvekningså. Poduktionsanläggning. Mateial. Vinkelangivelse (vid böja och fögeninga). 2.9 Åtevinning. RAUPIANO Plus ö och ödela ä % åtevinningsbaa. 8

9 3 Ljudisoleing. 3.1 Ljudisoleingskav. Tillämpliga nationella föeskifte betäffande ljudisoleing ska beaktas. Fö bedömning av de ljudisoleande egenskapena hos RAUPIANO Plus beskivs i det följande de tillämpliga kaven fö ljudisoleing i Tyskland. Det finns f.n. två viktiga egelsystem fö ljudisoleing i bostadshus: DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade kav och intyg, utgiven i novembe 1989) VDI-iktlinje 4 (ljudisoleing i bostadshus kiteie fö planeing och bedömning, utgiven i septembe 1994) DIN Spillvattensystem i byggnade ska planeas unde iakttagande av DIN DIN 4109 definiea kaven fö um i okända bostadsutymmen som måste isoleas. Dessa omfatta: Sovum Vadagsum Klassum Abetsplatse (konto, behandlingsum, konfeensum etc.) Det finns inga kav fö ditt eget bostadsutymme. Max. 30 db(a) ä fastställt fö vatteninstallatione (vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans). Denna nom innehålle kav fö ljudisoleing med syftet att isolea människo i bostadsutymmen fån stöninga genom ljudöveföing. En viss ljudisoleingsnivå kävs och denna måste hållas fö att uppnå skydd mot hälsoiske som uppstå genom stöande ljud. VDI-iktlinje 4. VDI-iktlinje 4 epesentea stängae ljudisoleingskav. Den definiea te ljudisoleingsnivåe och skilje mellan lägenhete i flefamiljshus, sammanbyggda hus och adhus samt ta, i motsats till DIN 4109, även hänsyn till ditt bostadsutymme (vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans (se tabellen nedan). VDI-iktlinje 4 ä inte lagligt bindande, utan snaae en iktlinje, och åtnjute däfö en hög gad av ekännande inte baa i pofessionella ketsa. Individuella lagbestämmelse av pivat natu medge däfö fastställande av dessa stängae kav. Ljudisoleingsnivå I Lägenhete i flefamiljshus 30 db(a) (enligt DIN 4109) Lägenhete i sammanbyggda hus och adhus 30 db(a) (enligt DIN 4109) Ditt eget bostadsutymme 30 db(a) II 30 db(a) 25 db(a) 30 db(a) III 25 db(a) db(a) 30 db(a) Ljudisoleingskav enligt VDI-iktlinje 4. DIN 4109 pesentea ett minimikav i offentligättslig mening. Nomen ha godkänts av byggnadsmyndighetena och ä däfö bindande. Kaven som ä baseade på denna nom ä dock inte länge aktuella. 9

10 3.2 Gundläggande om ljud. Inom vaje omåde av byggnadskonstuktion, säskilt flefamiljshus, sjukhus och vådinättninga, spela ljudisoleing en allt viktigae oll. En av de viktigaste källona till ljud inom byggnade ä sanitetsinstallationen och det tillhöande spillvattensystemet. Typiska ljudkällo ä: Amatuljud Påfyllningsljud Avloppsljud Inloppsljud Stötljud Åtskillnad gös mellan luftbuet och stombuet ljud, beoende på fotplantningsmediet. Luftbuet ljud. Luftbuet ljud uppstå nä ljudet fån en ljudkälla övefös diekt genom luften till människo. Stombuet ljud. Vid stombuet ljud ske ljudöveföingen föst genom en fast kopp. Denna kopp vibea och fömedla vibationena som luftbuet ljud. Ett olämpligt avloppssystem och fel typ av fastsättning bida avsevät till att tanspotea ljud. RAUPIANO Plus, avhjälpe poblemen. Luftbuet ljud 1 3 Två ljudkällo: Luftbuet och stombuet ljud Stombuet ljud Ljudeduceing med RAUPIANO Plus. Både stombuet och luftbuet ljud upptäde i avloppsösystem. Röväggen i avloppsöet vibea på gund av ljud fån stömma och flöden. Typen av och intensiteten hos dessa övibatione beo på en mängd faktoe, som t.ex. öets massa, ömateial och öets ine dämpning. Rövibationena avges diekt fån öet som luftbuet ljud och övefös som stombuet ljud via öklamana till väggfästpanelen. Nä man utveckla ljudisoleande spillvattensystem måste ta hänsyn till båda typena av ljuddistibution. Hu RAUPIANO Plus minimea ljud. 2 5 Isoleing av luftbuet ljud med RAUPIANO Plus. Luftbuet ljud educeas med RAUPIANO Plus tack vae specialmateial, ljuddämpande fyllnadsmedel och ökad vikt hos ösystemet. Måliniktad massaoptimeing i ljudkänsliga omåden av böja med nominell tjocklek DN 90 till DN 125 ge ytteligae föbätting vid punkt dä flödesiktningen ändas. Reduceing av luftbuet ljud genom: 1. Specialmateial i ö och ödela. 2. Föstäkning av ödela i omådet dä flödesiktningen ändas. Minimeing av stombuet ljud genom: 3. Patentead ljudsäke fastsättning. 4. Optimead styklamme. 5. Fixeklamme med inlägg av elastome. Isoleing av stombuet ljud med RAUPIANO Plus. Öveföingen av stombuet ljud till väggfästpanelen educeas med RAUPIANO Plus tack vae ett speciellt klammefäste: En stödklamme med mjuk koppling till öet utgö anslutningen av öet till väggen. En fästklamme utan en fast koppling till stödklamme hålle öet i position. Denna omfattande fysiska botkoppling av öet, fästet och väggfästpanelen innebä att öveföingen av stombuet ljud till sto del elimineas (se kapitel 7, sida 22). 10

11 Ljudbyggo fö stombuet ljud educea ljudisoleingseffekten i alla ljudisoleingssystem. Undvik diekt kontakt mellan ö och väggfästpanel. Undvik ljudbyggo fö stombuet ljud via abete utföt i eftehand av anda hantvekae/leveantöe. Använd endast RAUPIANO Plus-fästanodninga Ljuddistibution med avloppsössytem Stombuet ljud 2 HT-PP-ö 3 Standadfäste (öklamme med/utan gummifode) 4 Luftbuet ljud 4 3 (IBP) i Stuttgat, Tyskland enligt DIN EN Laboatoiemätning av ljud fån spillvatteninstallatione. Ljudelateade undesökninga utfödes inom amen fö en standadisead installationsstuktu som eftelikna en veklig situation. Flöden av olika volym, som på ett ealistiskt sätt epesentea ett hushåll med flea pesone, utgö basen. Undesökningen visade att RAUPIANO Plus undeskide den tillämpliga ljudnivån som tillåten minimistandad på 30 db(a) enligt DIN 4109 avsevät. Det visade sig att RAUPIANO Plus uppnådde väden unde maximigänsen (ljudisoleingsnivå III/lägenhete i sammanbyggda hus och adhus, vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans) i den betydligt stängae VDI-iktlinje 4. Den schematiska layouten fö IBP:s installationstest pesenteas gafiskt (se bild nedan). Systemet belastas med flödesvolyme på 1,0/2,0 och 4,0 l/sek. (4 l/sek. motsvaa samtidigt flöde fån två 6 lites toalette). Resultaten av undesökningen i jämföelse med det vanliga HT-öet visa en betydligt läge ljudnivå bakom väggfästpanelen (ytvikt 2 kg/m², väggtjocklek 115 mm, plus puts). Denna väggfästpanel motsvaa den lättaste enlagesväggen enligt DIN 4109 som spillvattenö kan fästas. Om installation ske på kaftigae vägga kan ljudnivån educeas ytteligae Ljudisoleing med RAUPIANO Plus 1 Reduceing av stombuet ljud 2 RAUPIANO Plus-ö med ljuddämpande mateial 3 RAUPIANO Plus-fäste, patentead ljuddämpande klamme 4 Reduceing av luftbuet ljud 5 Ljudisoleing enligt VDI-iktlinje Laboatoietest av ljudisoleande egenskape. Fö att avgöa effektiviteten hos ljudisoleingen ha RAUPIANO Plus bedömts av det officiellt ekända Faunhofe-Institut fü Bauphysik Installationsinställning av Faunhofe-Institut fü Bauphysik (alla mått i mm). A Nede källavåning B Öve källavåning, bak B Öve källavåning, fam D Bottenvåning, bak E Bottenvåning, fam F Väggfästpanel (ytvikt: 2 kg/m²) 11

12 3.5 Mätesultat. Hä ä belysande dokumentation om de utmäkta ljudisoleande egenskapena hos RAUPIANO Plus-systemet. Följe man infomationen i vå tekniska dokumentation om fastsättning via ljudsäka fästen, infomation om tillämpliga standade och de tekniska föeskiftena kan planeing och anbudsföfaande utföas enligt VDI-iktlinje 4. Denna iktlinje ange bl.a. en ljudnivå upp till db(a) fö lägenhete i sammanbyggda hus och adhus elle 25 db(a) fö lägenhete i flefamiljshus. Om det inte finns någa stängae ljudisoleingskav behöve den ljuddämpande klammen inte användas. Vid användning av en standadklamme (t.ex. BIFIX 1301) ligge RAUPIANO Plus:s ljudisoleande egenskape en ba bit unde kaven enligt DIN De ljudisoleande egenskapena säkeställe en hög gad av ljudisoleing även i villo. Mätesultat med standadklamme i källaen bakom väggfästpanelen. (Källa: Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, testappot P-BA 176/06). Mätesultat med en ljuddämpande klamme i källaen bakom väggfästpanelen. (Källa: Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland, testappot P-BA 6/06). LIn Installationsljudnivå. Q Flödesvolym. *) Maximikav enligt VDI-iktlinje 4 (ljudisoleingsnivå III/ lägenhete i sammanbyggda hus och adhus, vattentillföseloch avloppsösystem tillsammans). LIn Installationsljudnivå. Q Flödesvolym. *) Maximikav enligt DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade, vattentillfösel- och avloppsösystem tillsammans). 12

13 4 Bandskydd. Egenskapena hos RAUPIANO Plus vid band motsvaa mateialklass B2 (nomalantändligt) enligt DIN 4102, del Bandskyddskav. Bandskyddsåtgäde ä alltid nödvändiga i hushåll om vägga och tak som stänge av ett um peneteas av ö. Nä det gälle bandskydd ska tillämpliga nationella föeskifte och gällande byggnadstekniska nome/föeskifte beaktas. Monteing av bandmanschett på vägg. Vinklad bandmanschett (endast fö monteing på tak). Hu RAUPIANO Plus bandskydda beskivs utföligt i en säskild teknisk infomation om band. Läs den noga föe monteing. 4.2 REHAU bandmanschette. Fö bandskydd med tak- och väggenomföinga med RAUPIANO Plus-ö ä följande REHAU-bandmanschette tillgängliga: REHAU Plus-bandmanschett Installation i vägg elle tak Installation på vägg elle tak REHAU kompakt bandmanschett Installation på vägg elle tak REHAU bandmanschett vinkel Installation på tak fö vinklade genomföinga Vid användning av bandmanschette i tak kan de monteas diekt elle senae, beoende på typ. Väggenomföinga käve två manschette (på båda sidona av väggen). Vid spillvattenö som gå igenom ett betongtak i vinkel medge använding av REHAU vinklad bandmanschett ett minimalt takavstånd på ca 50 mm fö spillvattenöet som gå unde betongtaket. Vid planeing och monteing av bandmanschette ska kaven enligt det allmänna byggnadstekniska godkännandet uppfyllas och specifikationena i monteingsanvisningana följas. Vid användning av bandmanschette ska alltid tillämpliga nationella föeskifte beaktas. Vi ekommendea att godkännande inhämtas fån ansvaig byggnadsmyndighet fö uppfyllande av aktuella kav. Monteing av bandmanschett i tak. Monteing av bandmanschett på tak. 13

14 4.3 Allmänt. Kav på bandskydd och bandtätninga egleas i svensk bygglagstiftning fö nävaande, BBR 06. Byggnade delas in i te olika bandtekniska klasse, B1, B2 och B3 dä B1 ha de högsta bandkaven. Byggnadens bandtekniska klass avgö vilka kav som ställs på ögenomföinga i bandcellsavgänsande byggnadsdel. Byggnadens bandtekniska klass avgö även val av öisoleing och ytbeklädnad på öisoleing. Band- och bandgasspidning delas sedan in i två olika dela. Den ena ä spidningen inom en bandcell, den anda ä spidningen mellan bandcelle. Band- och bandgasspidningen inom en bandcell avgö vilken typ av isoleing och ytbeklädnad som få användas. Kaven fö utföandet famgå i BBR 06 paagaf 5:5. Kaven på band- och bandgasspidningen mellan bandcelle avgö utfomningen av band- och ökgastätning mellan bandcellena. Kaven finns i BBR 06 paagaf 5:6. Bandhädigheten hos RAUPIANO klassas som bännba och ska behandlas så vid dimensioneing av növändiga bandskyddsåtgäde. 4.4 Bandtätningspodukte. Exempel på olika type av bandtätninga ä bandmanschette, bandtejp och bandmassa. Bandmanschette, bandtejp och bandmassa fungea så att vid cika 150 C böja massan att expandea och täta till de hålighete som kan uppstå nä bännbaa öledninga falle ihop. Vid användande av bandtejp elle bandmassa vid lättvägga elle lätta golvkonstuktione ä det däfö mycket viktigt att den expandeande massan ha något att expandea mot. Applicea däfö bandmassan mellan plastösledningen och en obännba öhylsa elle dylikt. I tunga konstuktione, betongvägga och liknande behövs ingen hylsa då betongen i sig fungea som expandeingsmotstånd. Bandmanschette som monteas utanfö vägg elle golvbjälklag ha edan i den omslutande plåten ett expandeingsmotstånd. Vid användande av expandeande bandtätningsmateial ska detta famgå med en pemanent mäkning vid bandcellsgenomföingen, av mäkningen ska famgå tillvekae, typ av podukt, bandklass samt datum fö montaget. MÄRKSKYLT PÅ VÄGG AVLOPPSRÖR FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER EFTERLAGNING 3mm FIBERDUK FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER BRANDMANSCHETT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i bjälklag av betong/lättbetong med bandmanschett. MÄRKSKYLT PÅ VÄGG BRANDMANSCHETT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i bjälklag av betong/lättbetong med tejp. Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i vägg av betong/lättbetong/tegel med tejp. FOGMASSA MOT KALLA RÖKGASER BRANDMANSCHETT AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ VÄGG 3 mm FIBERDUK Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i vägg av betong/lättbetong/tegel med bandmanschett. EFTERLAGNING BRANDTEJP MÄRKSKYLT PÅ RÖR AVLOPPSRÖR EFTERLAGNING BRANDTEJP AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ RÖR BRANDMANSCHETT FOGMASSA MOT KALLA RÖKGAS BRANDMANSCHETT EFTERLAGNING FOGMASSA MOT KALLARÖKGASER AVLOPPSRÖR MÄRKSKYLT PÅ VÄGG GÄNGAD STÅNG AVLOPPSRÖR BRANDTEJP RAM AV STÅLREGEL MÄRKSKYLT PÅ VÄGG Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i lättvägg med bandmanchett. Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i lättvägg med bandtejp. 14

15 WC TS BAD BRANDMANSCHETT/BRANDTEJP SCHAKT AVLOPPSRÖR RAUPIANO Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt med avstick. WC TS BAD BRANDMANSCHETT/BRANDTEJP SCHAKT AVLOPPSRÖR RAUPIANO Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt med avstick i undeliggande plan. BRANDTÄTNING BRANDTÄTNING AVLOPPSRÖR AVLOPPSRÖR BRANDKLASSAT SCHAKT EJ BRANDKLASSAT SCHAKT Bandskyddsåtgäde vid ögenomföing i schakt utan avstick 15

16 5 Pojekteing. 5.1 Gundläggande om mätning. Följande nome gälle fö planeing och installation av RAUPIANO Plus DIN spillvattensystem fö byggnade och tomte DIN EN 156 spillvattensystem med självfall invändigt i byggnade Målet ä att säkeställa avsedd funktion hos RAUPIANO Plus: Utsläpp elle läckage måste föhindas. Ventilation av spillvattensystemet måste säkeställas. Nominella tjockleka stöe än de beäknade få inte användas. Spillvatten måste tanspoteas bot med svagt ljud. Anaeobisk nedbytning ska föhindas. Gasutsläpp ska ledas ut utan skadliga effekte via huvudventilationssystemet. En nomenlig konstuktion säkeställs om våt planeingspogam RAUCAD EN 156 används. 5.2 Monteingstide. Monteingstidena ä ungefäliga. De omfatta: Test och föbeedelse av plane och mateial på byggabetsplatsen. Läsning av plane. Uppitning av mått. Föbeedelse av ö och ödela fö installation och monteing. Uppättande av anslutninga. De angivna abetstidena ä fö en peson och anges i minute. De ä oienteade mot monteingstide fö ljudisoleande spillvattenö med muffanslutning enligt Sanitä, Innung Spengle Sanitä- und Heizungstechnik München. Rö (löpmete) Antal mellanstycken och ödela Antal fästen DN DN DN DN DN DN Monteingstide i minute. Källa: Monteingstide enligt Sanitä, Innung Spengle Sanitä- und Heizungstechnik München, sjätte fullt evideade och utökade utgåvan,

17 5.3 Anbudsföfaande. Spillvattensystem bestående av vamvattenbeständiga, ljudisoleande RAUPIANO Plus ö och ödela DN till DN 0 som skjutmuffanslutning tillvekade av minealföstäkt PP och tillbehö fö installation som avloppsö inuti byggnade enligt SS EN 156 och DIN Dimensionena motsvaa SS EN Systemets ljudisoleande egenskape, som ä oienteade mot kaven i VDI-iktlinje 4 (ljudisoleing i bostadshus kiteie fö planeing och bedömning) elle DIN 4109 (ljudisoleing i byggnade), veifieas av testappot n P-BA 6/06 (med ljuddämpande klamme) elle P-BA 176/06 (med standadklamme BIFIX 1301) fån Faunhofe-Institut fü Bauphysik i Stuttgat, Tyskland. Nome. DIN EN 156: Gavitationsbaseade spillvattensystem invändigt i byggnade; Del 1: Allmänna och pestandaelateade kav. Del 2: Spillvattenanläggning, planeing och beäkning. Del 3: Takvattenavledning, planeing och beäkning. Del 4: Lyftanläggninga fö spillvatten, planeing och beäkning. Del 5: Installation och test, instuktione fö dift, undehåll. Godkännanden, kvalitetsgaanti. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z (allmänt byggnadstekniskt godkännande) fån Deutsches Institut fü Bautechnik i Belin. Utöve kontinuelig självövevakning utfös kontaktsmässigt eglead kvalitetsövevakning (exten övevakning) enligt byggnadstekniskt godkännande av det auktoiseade laboatoiet SKZ i Wüzbug. Rö och ödela föses med kvalitetsmäket fö den extena övevakningsplatsen och godkännandenumme Z Föläggning. Enligt REHAU:s iktlinje fö installation (teknisk infomation 8506) och enligt specifikationena i DIN EN 156, DIN 1986 och VDIiktlinje 4 elle DIN Kvalitetsgaanti. REHAU ä, bland annat inom omådet hus- och byggnadsteknik, cetifieat enligt DIN ISO Detta cetifikat gälle både fö poduktionen och fö tekniska/ekonomiska avdelninga. DIN 1986-: Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del : Ytteligae kav fö DIN EN 752 och DIN EN 156. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 3: Regle fö dift och undehåll. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 4: Användningsomåden fö avloppsö och -ödela tillvekade av olika mateial. DIN : Spillvattensystem fö byggnade och tomte; Del 30: Sevice. DIN EN : Plastösystem fö avledning av avloppsvatten (låg och hög tempeatu) inom byggnadsstuktuen polypopylen (PP); Del 1: Specifikatione fö ö, ödela och öledningssystem. Teknisk infomation REHAU 8506 och anda tillhöande nome, diektiv och föeskifte. 17

18 6 Monteing av RAUPIANO Plus. 6.1 Kapning och koning av ö. Rödela få inte kapas. 1. Rö kan vid behov kapas med vanlig öavskäae elle en fintandad såg. 2. Gö snittet i 90 vinkel fån öaxeln. 3. Fö anslutninga med skjutmuff ska öändana konas med ett koningsvektyg elle en gov fil till en vinkel på ca Avgada och jämna till snittkantena. Genom att öändana das ut fån muffana skapas ett expansionsutymme som absobea de föändinga i ölängd som osakas av tempeatusvängninga. Vaje RAUPIANO Plus-ömuff klaa längdföändinga hos ett spillvattenö på upp till 3 m längd (koefficient fö linjä expansion enligt DIN i genomsnitt 0,09 mm/(m K) vid 0 till 70 C). VARNING Vid låga tempeatue bli det minealföstäkta mateialet RAU-PP sköt och dämed känsligae fö stöta som alla anda mateial. Den optimeade mateialsammansättningen i RAUPIANO Plus kännetecknas av utmäkt slagtålighet vid kyla. RAUPIANO Plus ä mäkt med iskistallen enligt DIN EN 1451/1411 fö att indikea detta. 6.2 Sammanfogning av ö och ödela. 1. Avlägsna smuts fån tätningsing, insidan av muff och öände. 2. Bestyk öänden med glidmedel och skjut in den i muffen tills det ta stopp. 3. Mäk den inföda öänden i denna position vid muffkanten med till exempel en tuschpenna. 4. Vid länge ö (> 500 mm) ska öänden das ut ytteligae 10 mm fån muffen fö att skapa utymme fö vämeexpansion. 5. Vid kota ö ( 500 mm) och ödela ska öändana föas in helt i muffana. Användning av dubbelmuffa och skjutmuffa. 1 Dubbelmuff 3 Fixeklamme 2 Skjutmuff 4 Styklamme Fö ö länge än 500 mm. Da ut öända fö att skapa expansionsutymme. 6.3 Hanteing av kapade och öveblivna längde. Kapade och öveblivna längde (ö med jämna ända) kan hanteas med dubbelmuffa och skjutmuffa upp till en maximal ölängd på 3 mete. Se till att det finns tilläckligt expansionsutymme i muffana även hä. 18

19 6.4 Installation av ödela i eftehand. Installation av ödela i eftehand i en befintlig öledning ä möjlig med skjutmuffa: 1. Skä ut en tilläckligt lång ösektion u öledningen: ödelslängd + 2 öets yttediamete 2. Avgada öändana. 3. Skjut skjutmuffen helt på ena ändan av öet. 4. Skjut ödelen på anda änden av öet. 5. Anpassa mellanstycke till det kvavaande utymmet i öet och avgada. 6. Skjut den anda skjutmuffen helt på mellanstycket. 7. Fö in mellanstycket och föslut båda spaltena genom att flytta skjutmuffana. Använd ikligt med glidmedel. RAUPIANO Plus WC-anslutning böj. WC-anslutningsböj med gumminippel. RAUPIANO Plus 1. Fö in gumminippeln i WC-anslutningens utvidgning. 2. Bestyk gumminippelns ine yto (tätningsläppa) med smöjmedel. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. 1 Skjutmuff da Röets yttediamete 2 Mellanstycke 6.5 Anslutning av avloppsödela. Det finns te altenativ fö anslutning av avloppsödela (t.ex. vattenlås) till RAUPIANO Plus-spillvattenö elle ödela: 1. RAUPIANO Plus anslutningsdel 2. RAUPIANO Plus WC-anslutningsböj 3. Diekt anslutning till RAUPIANO Plus-ödel via gumminippel med vulst. RAUPIANO Plus anslutningsdel. Diekt anslutning till RAUPIANO Plus-ödel. 1. Ta bot den inföda tätningsingen på ödelen. 2. Fö in gumminipplen med vulst i muffen. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. 6.6 Anslutning av gjutjänsö. Anslut ändana på gjutjänsöet till RAUPIANO Plus-ömuffa via en HTUG-anslutningsdel. Innediameten på HTUG-muffen motsvaa espektive gjutjänsmuff. Placea dubbeltätning på gjutjänsöets ände och skjut på HTUGanslutningsdelen utan glidmedel. RAUPIANO Plus anslutningsdel med gumminippel. 1. Fö in gumminippeln i anslutningsdelens utvidgning. 2. Bestyk gumminippelns ine yto (tätningsläppa) med smöjmedel. 3. Fö in avloppsanslutningen i gumminippeln. HTUG-anslutningsdel. Anslut de syntetiska öändana till gjutjänsmuffen med en dubbeltätning. Föse änden på RAUPIANO Plus-öet elle ödelen med en dubbeltätning och fö in den i gjutjänsmuffen. 19

20 6.7 Rensning av spillvattenösystemet. Installation av ensö möjliggö mekanisk ensning av spillvattenösystemet. Da åt skuvlocket med gummitätningen inföd efte monteing av ensöet. 6.9 Installation av ö i muvek. Följ tillämpliga nationella egle fö uholkninga och slitsa i tegelvägg. Anodna väggslitsa så att öledningen kan das utan att spänning uppstå. Undvik ljudbyggo mellan tegelvägg och ö. RAUPIANO Plus-ensö Om öen ska muas in diekt utan putsbäae (t.ex. tegelvägg, utdagen metall) elle inklädnad: Täck i föväg ö och ödela på alla sido med flexibelt mateial som t.ex. mineal- elle glasull elle vanliga isoleingsö. Om gipskatong används ska spalten stängas i föväg med exempelvis minealull. Detta föhinda att ljudbyggo uppstå mellan ö och muvek vid appliceing av buket. Skydda ö och ödela mot effekte av höga tempeatue genom vämeisoleing vid punkte dä tempeatue öve 90 ºC uppnås på gund av exten påvekan Installation av ö i betong. Använd inga vassa edskap vid den mekaniska ensningen. 6.8 Installation av ö i installationsschakt. RAUPIANO Plus-ö och ödela kan installeas i installationsschakt utan ytteligae isoleing mot stombuet ljud. Väme- och kondensvattenisoleinga kävs endast i speciella fall (t.ex. invändig takvattenavledning). Konstuea vägg- och takgenomföinga med vanlig fuktsäke isoleing mot stombuet ljud fö att koppla bot öledningana akustiskt. Vid föläggning i betong ekommendea vi att öledningana kopplas bot fån huvudstommen med hjälp av vanlig fuktskyddad isoleing mot stombuet ljud med en tjocklek stöe än 4 mm. En begänsning av den ljudisoleande effektiviteten kan dock föväntas. Fäst ökomponente på ett sådant sätt att de ligge still nä betongen fylls på. Säkeställ tilläckligt expansionsutymme vid installation av öet. Täpp till spalte i muffen med häftemso fö att föhinda att betong tänge in. Täpp till ööppninga innan betongen fylls på. VARNING Risk fö skada på egendom! Skada på öledningana! Undvik att betongens vikt hamna på öledningana genom avlastningsåtgäde, t.ex.: distanse vid ameingsstål bäande lådo konsole Undvik att gå på öen unde appliceingen av betong.

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths.

Föreläsning 1. Elektrisk laddning. Coulombs lag. Motsvarar avsnitten 2.12.3 i Griths. Föeläsning 1 Motsvaa avsnitten 2.12.3 i Giths. Elektisk laddning Två fundamentala begepp: källo och fält. I elektostatiken ä källan den elektiska laddningen och fältet det elektiska fältet. Två natulaga

Läs mer

Roterande filar 202 202 202

Roterande filar 202 202 202 Roteande fila 1 Roteande fila Innehållsföteckning Innehåll Sida Allmän infomation 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4 Maskin Innehåll Sida HM oteande fila fö univesell användning (HM = hådmetall)

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992

DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 DOKUMENTATIONSRAPPORT 1992 KISELSMÄLTVERKET OCH KERAMINlmSTRIN LJlJNGAVERKSINIHJSTRIERNA Top socken Ange kommun 1,,'\1\SMlJSEET i\iljrberget IIjödis Ek SlJNDSVALI.s i\liiselji\1 Seth.Ia nsso n REFERENSEXEMPI.AR

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C GEHRMANS MUSIKFÖRLAG MEPP: 6JAFFAN \5&ÄC\C Mateialet B Ett musikaliskt och tekniskt genomtänkt, koncenteat och stimuleande mateial som klinga väl och ä gjot fö gehösundevisning. Så hä fungea det B Läaen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUTITAN PEX-RÖR och system. för säker vatten -/ värmeinstallation och

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14

styrningen 2 Styrbara ett av fordonets aktiva säkerhetselement www.eurecar.org Introduktion bakaxlar 10 Tekniska anmärkningar 14 4 Den modena teknika inynen i nya innovatione Numme 4 / JUNI 2015 tyningen ett av fodonet aktiva äkehetelement i detta numme Intoduktion 2 Stybaa bakaxla 10 Hydaulik evotyning 3 Elektik evotyning 5 Vanliga

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se

nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd Bygg Automotive Industri www.rehau.se nyheter markrörsystem Säkert - ekonomiskt - lång livslängd www.rehau.se Bygg Automotive Industri innehållsförteckning nyheter markrörsystem Sida AWADUKT HPP för hög belastning. Den nya generationen Nytt:

Läs mer

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert!

Priserna anger pris utan moms och frakt. Vid skolstarten har vi skolstartspriser på de flesta av räknarna. Begär offert! Pisena ange pis utan moms och fakt. Vid skolstaten ha vi skolstatspise på de flesta av äknana. Begä offet! TI 106 TI 106 ä en mycket vanlig äknae i hela gundskolan. Den ha plasttangente och löstagbat skyddslock.

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Åtgärdslista med detaljerade beskrivningar - 2014-09-04 Bilaga 2

Åtgärdslista med detaljerade beskrivningar - 2014-09-04 Bilaga 2 Åtgäds Rev.2014-06-10 Beäknad bespaing 2 439,94 3 229,04 17,0 12,8 Åtgädsn Kolumn1 Total Beäknad Kolumn2 tk Beäknad pay-off Mätvädesinsamling 0,00 200,00 0,0 Delesultat filteat 00 LB 4 Allmänna åtgäde

Läs mer

Roterande filar 202 I

Roterande filar 202 I Roteande fila I 1 Roteande fila Innehållsföteckning Maskin Innehåll Sida Allmänna infomatione 3 Den snabba vägen till det optimala vektyget 4-5 Maskin Innehåll Sida HSS oteande fila (HSS = snabbstål) HSS

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Geberit Silent. Teknisk info ljud

Geberit Silent. Teknisk info ljud Teknisk info ljud Varför välja ett ljuddämpande avloppssystem? Bostäder ska inredas så att de boende inte störs av buller. Krav 30 db gör det möjligt att uppfylla Boverkets byggreglers krav på bullernivån

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg

UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg Fakulteten fö natuesuse och lantbuksvetenskap UTESERVERING FÖR HOTELL OCH RESTAURANG VILLA ANNA - uban odling i uteseveingsmiljö med stoytelling som gestaltningsvektyg kandidatabete i landskapsakitektu

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT?

ÄR DITT FÖRETAG REPRESENTERAT? EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Nyhetskanalen fö säkae affäe numme 6 2013 Säkehet fö Näingsliv & Samhälle OCH SäkehetsBanschen Ba med debatt om upphandlinga Åke Andesson, SNOS-odföande Den nya polis

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri

rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör fibre to the X www.rehau.se Bygg Automotive Industri rehau system för mikrokabelrör leveransprogram Utbyggnaden av glasfiberbaserade höghastighetsdatanät i den globala kommunikationstekniken

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning.

annonsblad ALTUNA Byggt: 1964, Älvsbyhus Adress: Bigatan 5 Visas tis 20/3 kl 17.30-18.00. Öppen visning. annonsblad Anco Natual Retupappe Miljövänlig fäg Onsdagen den 14 mas 2012 Numme 10 Ha du bilpoblem? Vänd dig till oss på OKQ8! Vi seva och epaerar alla bilmäken Komplett fönstebyte till fast pis Komplett

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311

Kontrollmoment Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Kontroll utförd Anmärkningar. Ritning med ritningsnr BBR 3:1422 BBR 3:146 BBR 3:311 Beskrivning Välj de kontrollpunkter som passar i ditt projekt. Detta dokument är anpassat för att hjälpa dig som planerar att utföra en enklare åtgärd utan en kontrollansvarig. En enklare åtgärd kan vara

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Awadock anslutningssystem sidoanslutningar till rör av polymera material och betong www.rehau.se Bygg Automotive Industri IINNEHÅLLS FÖRTECKNING AWADOCK Polymer Connect........................................................

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens

Press Judicata. tema: terminsstart. Due Diligence. Om innebörden och den praktiska betydelsen av ett av affärsjuridikens Pess Judicata ogan juidiska eningen numme fya tvåtusenåtta ågång åttiotvå tema: teminsstat Due Diligence. Om inneböden och den paktiska betydelsen av ett av affäsjuidikens vanligaste begepp. : FRA-lagen

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer