KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2"

Transkript

1 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID SWEDEN UNIVERSITY

2 Inlning Kommuniktiv lr skpr flr oh mr kommuniktiv orgnistionr (Svrigs Kommuniktörr) Dtt är n nr rpportn i forskningsprojktt Kommuniktivt lrskp Anlys oh utvkling v kärnkomptns vi Mittunivrsittt. En välutvkl nlyspross rr vägn för mrtrns ltgn oh förättringr v lrns kommuniktion. Öppnht kring unrsökningn, ktivt ltgn i plnringn oh åtrkoppling v rsulttn skpr nggmng kring n. Enkätr är kvlifir unrsökningsinstrumnt som krävr noggrnn npssning oh utvkling för tt fungr väl i n spifik orgnistion. Vliitt tt mn mätr t mn vill mät, oh rliilitt tillförlitlight är ntrl grpp. Enkätfrågor kn g olik rsultt i olik gruppr, ärför hövr rsulttt nlysrs m hjälp v fktornlysr innn smn sturs. Projktt, som pågår unr , ls v ont Ctrin Johnsson oh gnomförs v forskrgrupprn CORE oh Kvlittstknik vi Mittunivrsittt. Dt finnsirs v KK-stiftlsn oh ltgn förtgn: Norrmjrir, S, Snvik, Spnrups, Volvo oh Norisk Kommuniktion. Dt stös ävn v Svrigs Kommuniktörr oh Pr Zttrquist. D frågor som forskrn sturr är hur Kommuniktivt lrskp kn finirs oh utvärrs, hur hfr oh mrtr uppfttr t, oh hur orgnistionr mätr kommuniktion, lrskp oh mrtrhäls. Projktt sk okså t frm n mto för tt mät kommuniktivt lrskp som yggr på tiigr forskning, oh stur kopplingr mlln kommuniktivt lrskp oh nr orgnistionsrsultt. Rpportns syft är tt utvkl n moll oh rkommntionr för tt nlysr kommuniktivt lrskp i orgnistionr. Dn finns ävn i n nglsk vrsion. Rpportn är förftt v Ctrin Johnsson oh Vrnon D. Millr, tillsmmns m rprsntntr för ltgn förtgn. Smmnfttning Exutiv summry Lrs oh hfrs kommuniktion är särskilt viktig för tt n orgnistion sk utvkls positivt. Dt hr uppmärksmmts läng inom forskningn. Utvärring v kommuniktionn utgör n viktig grun för förättringr, unrlättr n strtgisk plnringn oh gör tt lning, hfr oh mrtr uppmärksmmr kommuniktionsfrågor. Rpportn gr n moll för tt nlysr kommuniktivt lrskp gnom mrtrnkätr. Dn prsntrr viktig stg i prossn oh innhållr rå oh rkommntionr. Dn innhållr okså skrivningr v vrför oh hur ltgn förtgn rtr m tt utvärr lrns kommuniktion. Dn nlysmoll som skrivs i rpportn yggr på n tori om lrs ntrl kommuniktiv tnn som utvklts inom forskningsprojktt: Strukturr, Utvkl, Intrgr, oh Rprsntr. Inom vrj ktgori finns unrktgorir oh klustr v nkätfrågor som tstts oh vist sig hållr i tiigr forskning. En viktig frmgångsfktor i rtt m nlysr oh utvärringr v kommuniktivt lrskp är tt fruktrt smrt mlln huvuktörrn: lr, HR- oh kommuniktionsnsvrig, oh rprsntntr för mrtrn. 1. Viktn v tt nlysr lrs kommuniktion För tt S sk fortsätt tt vr frmgångsrikt, hövr vi uktig lr som kn skp nggmng oh lktight. Kommuniktion är n stor oh viktig l v lrskpt. Mi Nilsson, HR, S AB Lrs oh hfrs kommuniktion är särskilt viktig för tt n orgnistion sk utvkls positivt. Att l hnlr i huvusk om tt kommunir. Lrns kommuniktion oh ffktrn v n hr uppmärksmmts unr lång ti inom forskningn. Rpportn Kommuniktivt lrskp (Johnsson, Millr & Hmrin, 2011) smmnfttr lningns, mllnhfrs, oh grupphfrs viktig kommuniktionstnn: strukturr, utvkl, intrgr oh rprsntr som nvänr för tt påvrk orgnistionns rsultt. I rpportn nvänr vi grppt lr för ll inivir m tt formllt hfsnsvr i n orgnistion. Utvärringr v kommuniktionn i n orgnistion är tylsfull v flr skäl. Kommuniktionn hör intimt smmn m hur väl orgnistionn fungrr. Forskningn visr tt kommuniktion hängr smmn m mrtrnggmng, rtstillfrsställls ln nställ, prouktivitt, ffktiv orgnistionsföränring oh innovtionsförmåg oh finnsill stilitt. Kommuniktivt lrskp 2 Kommuniktivt lrskp 3

3 På olik sätt påvrkr kommuniktion sist rn, vs. t konomisk rsulttt (Downs & Arin, 2004, s. 6). Kommuniktionn mlln lr oh mrtr är lltså n grunförutsättning för tt kunn ygg ffktiv orgnistionr oh frmgångsrik förtg. Anlysr v lrs kommuniktion utgör n grun för förättringr, å v inivirs kommuniktionstn, kommuniktionn i gruppr oh i orgnistionn som hlht (Hrgi & Tourish, 2009, s. 26). Gnom tt omfttn oh noggrnn nlysr v kommuniktionn uppnår mn följn förlr nligt Downs oh Arin (2004, s. 10): 1. n strtgisk plnringn unrlätts 2. krtläggning v ttityr främjr rlistisk ömningr 3. ny informtion smls in kontinurligt 4. n fk-pross tlrs 5. stnrisr mätningr gr rättvisn jämförlsr 6. orgnistionns mlmmr uppmärksmmr kommuniktionsfrågor 7. utilningsnivån höjs 8. ltgrn kn påvrk sin orgnistion Anlysr v kommuniktionn gr n il v hur mrtrn i orgnistionn uppfttr oh omftts v lningns vision, strtgir oh mål. Viktig prinipr för kommuniktivt lrskp Chrli Norlom, SVP Strtgi Intrnl Communitions, Volvo Group, rättr om v som utmärkr kommuniktiv lr i frmgångsrik orgnistionr utifrån xmplt Nw Rivr Vlly Plnt. Vilk kommuniktiv tnn skiljr gntlign ut lr inom frmgångsrik orgnistionr från m i lågprstrn förtg? Volvokonrnn hr utvklt oh stöttt t kommuniktiv lrskpt m fokus på mllnhfr. Unr tt nnium hr vi mätt t kommuniktiv lrskpt på längn oh tvärn. Höstn 2011 fik jg i upprg tt närmr stur v som utmärkr llr äst lrn. Jg åkt ärför först till Dulin, Virgin, för tt träff förtgslning oh mrtr vi Nw Rivr Vlly Plnt som fått mykt go rsultt i vår snst mätning. I t kommuniktiv lrskp som frikshfn Ptrik Collignon oh hns tm förträr finns fyr prinipr v hlt vgörn tyls. Kunorintringn är n mst iögonflln. Hl vrksmhtn prägls v n klr siktlinj till kun. All nställ hr i små gruppr åkt på stuisök hos kunr i olik lsttr. D hr frågt ut oh iskutrt m kunrn om v som är viktigt för m oh v förväntr sig v Volvo. Dn övrgripn strtgin oh t glig förättringsrtt, kizn, hr fått n mykt tylig förnkring i kunrns vrksmht. Hunrtls kunr sökr nu frikn vrj vk, oh möts int som förr v usvisslingr utn v intrssr oh nggr nställ. Mitt i rtt tr folk sig ti tt förklr något för n funrsm kun, llr tt fråg sökrn om rs vrksmht. Dt är tt gnuint intrss, oh t hr irkt påvrkt försäljning oh lönsmht positivt. Kommuniktivt lrskp hnlr här om tt gör t möjligt för nställ tt intifir, rssr oh lös prolm. Jg hr tusntls iér om hur vi skull kunn orgnisr inustriprouktion på tt nnorlun sätt sägr Ptrik Collignon. Nästn ll min iér liggr kvr i skrivorslån. Här gällr t tt iskutr oh mjsl frm måln tillsmmns. Jg måst lit till tt folk själv kommr frm till sin lösningr. När prsint Om kräv tt n mriknsk inustrin skull minsk nrgikonsumtionn m 10 % på tr år, å övrlät Ptrik åt hfr oh nställ tt i gmnsmm rtsgruppr t frm konkrt förslg. D illigst oh nklst förslgn gnomförs först, mn åtgärr som skull kräv invstringr t x i värmväxlr llr solpnlr fik vänt. Inom tt år lyks Nw Rivr Vlly sänk nrgiåtgångn m 30 pront. En xtrn utvärring v kizn-progrmmt, är Nw Rivr Vlly mths mot l Toyot oh Boing, visr tyligt tt tt kommuniktiv lrskp vrit orhört frmgångsrikt i tt nggr oh moilisr nställ. Kulturn hr likså föränrts i grunn. Ilig konfronttionr oh konfliktr mlln lning oh fkförning hr rstts v smsyn kring n gmnsm utmning oh vision. Ptrik Collignon hr som frikshf ltt föränringsrtt på Nw Rivr Vlly Plnt: När jg kom hit för fyr år sn misstänkt folk tt jg skull lägg n frikn. Eftr n sju vkor lång strjk inl jg n vrklig oh öppn ilog m fkt om frmtin. Hur sk vi tillsmmns kunn förvnl n här frikn till n äst lstvgnsfrikn i USA, oh sätt n ny stnr för hur mn rivr inustrill vrksmht? Nu hr vi slutt tt lj ut jo som är kritisk i flöt å försningr irkt slår mot kunrn. Iställt försökr vi nu tt t tillk rtsuppgiftr som vi kn gör ättr till ungfär smm kostn mn m störr lvrnsprision sägr Ptrik. Dt låtr nästn vnsinnigt tt t hm tillvrkningn v klg tjok klslingor mlln hytt oh vgn när ilyggr i Virgini kostr 10 gångr mr i timmn än kollgorn i Mxio. Kommuniktivt lrskp 4 Kommuniktivt lrskp 5

4 Buskpt från Dulin, Virgini, går stik i stäv mot glolisring oh nmontring v mriknsk tillvrkningsinustri, oh t hr väkt tt normt gnsvr ln nställ oh kunr. Volvo hr n strk rtskultur, Volvo Wy, mn nn fik lrig riktigt fotfäst i Nw Rivr Vlly. Unr nästn 25 år förlv frikn tt sorgrn. Flr svnsk frikshfr försökt mn ork int inför kulturn. Dt gällr tt tyliggör v kulturn innär. Vrj föränring måst görs synlig oh påtglig, nnrs stnnr t vi tomm or, sägr Ptrik. När vtlsförhnlingrn m fkt vr klr, å vr t Ptrik som gik ut på gårn oh hiss UAW flggn ign, rättr n kill vi nt. Inom fm minutr visst ll i frikn v hn gjort. Förtron oh tillit är grunn för llt kommuniktivt lrskp. Dt tr årtl tt ygg upp oh någr minutr tt rsr. Ptrik oh hns lningsgrupp lyssnr ktivt till nställ oh ryr sig. Vrj lr måst vr lyhör oh våg lyssn till nr prspktiv, sägr Ptrik. Smtiigt hr jg stor oh tylig förväntningr på fklig lrn. D måst våg kliv frm, t nsvr oh gr som lr. Intrnkommuniktörn Mrus Thompson är n ktiv förinlslänkn till nställ. Hn vrkr stänigt vr ut i frikn för tt prt m folk. Hn kännr ll, oh lyssnr orntligt. Ptrik gv honom n ny titl, inspirtionslr. Egntlign hållr hn sin vrklig roll som strtgisk rågivr åt frikshfn. I smtln längs nt rättr mång llr först om något som Ptrik gjort nnorlun. Mn nästn ll fortsättr sn tt l m sig v gn rfrnhtr, insiktr, oh läromr. Då insr jg tt Ptrik oh hl hns lningsgrupp åstkommit något mykt störr oh svårr. I ktiv hnling hr vist förtron oh tillit för ll nställ, oh n ftr n hr ss vågt kliv frm m störr förtron oh självtillit. 2. Forskning om utvärring v kommuniktion oh lrskp i orgnistionr Unr 1970-tlt utvkl forskr n mto tt mät kommuniktion i orgnistionr, som lv kän unr nmnt th Intrntionl Communition Assoition (ICA) Communition Auit (Golhr, 2002). Målt vr tt utvkl n stnrisr mto tt utvärr orgnistionrs kommuniktionssystm för tt tlr n normr ts som kun unrlätt jämförlsr mlln olik orgnistionr (s. 451). Unrsökningn omftt nkätr, intrvjur, gökr, oh nätvrksnlysr, mn nkätn lv n mst nvän utvärringsmton ftrsom n vr nkl tt utvkl, ministrr oh tolk. Unrsökningn mätt informtionsflön, informtionsknlr (inklusiv hfr), uskpsinnhåll, oh ttityr oh uppfttningr till kommuniktion (Golhr & Krivonos, 1977). Unrsökningn fik snr kritik för tt n vr sr på sänr-mottgr-molln för kommuniktion. Dn mätt n mäng informtion som togs mot, smtiigt som n int tog hänsyn till inivirs mningsskpn oh soilt konstrur tolkningr v uskp, forskningsområn som utvkls snt från 1980 oh frmåt. Forskr kritisr okså nkätfrågorn oh vliittn, oh ifrågstt tt frågorn vrklign mätt t vr vs tt mät. En nnn svght som hr uppmärksmmts är tt mätmton gr n ögonliksil v n ynmisk vrklight som kontinurligt föränrs. Downs oh Arin (2004) tonr viktn v tt skp tt utvärringssystm som gnomförs som n pross, oh innär kontinurlig mätningr v kommuniktionn. Forskr hr förspråkt nr sätt tt stur kommuniktion än gnom nkätr oh frågunrsökningr: xmplvis gnom intrvjur, osrvtionr, iskurs- oh txtnlys i syft tt g n ättr förståls v hur komplx kommuniktionsfnomn är rltr till olik orgnistionsförtlsr. Hrgi oh Tourish (2009) oh Downs oh Arin (2004) går ignom n r olik utvärringsmtor oh gr riktlinjr för olik typr v unrsökningr. Ävn om t finns gränsningr för v mn kn mät gnom nkätr, så visr n sml forskningn på t stor värt som n här typn v unrsökningr gr. Kommuniktionn kn sturs på tt systmtiskt sätt oh möjliggör utvkling oh förättringr inom orgnistionr övr ti (Millr t l., 2011). Kommuniktivt lrskp 6 Kommuniktivt lrskp 57

5 Lrskpsforskningn omfttr n stor mäng tillväggångssätt oh mtor (Grint, 2011). Stuir v lrs tn gnom nkätunrsökningr hr vrit gnomgripn inom områt oh sån unrsökningr hr nvänts frkvnt v forskrn (Brymn, 2011). Mätmtor som Lr Bhvior Dsription Qustionnir (LBDQ), oh Multiftor Lrship Qustionnir (MLQ) som nväns för tt unrsök trnsformrn lrskp är någr v mst välkän oh nvän. D gnomförs oftst gnom tt mrtr fyllr i nkätr om lrn, oh nkätrsulttn rs oh gr vrj lr n profil i form v olik lrimnsionr. Förlrn m n här typn v mätningr är tt är nkl tt ministrr, mn kn sml in mykt t oh nå mång mrtr, oh nklt gör änringr. D gränsningr som lyfts frm är tt rsulttn kn påvrks v smtyksffktr (vs. n tnns tt ntingn håll m llr vr mot), oh svrn kn okså påvrks v förutftt mningr om lr oh int spgl t fktisk tnt (xmplvis om n lr uppftts som inffktiv kommr svrn tt vr färg v tt). Dt kn lltså vr svårt tt skilj uppfttningr om lrs fktisk tn från uppfttningr om lrs nggmng llr ffktivitt (tt klls på nglsk ommon mtho is) (Brymn, 2011, s. 18). Anr gränsningr är tt nkätrn fokusrr på iniviull lrs gnskpr oh lrstilr oh tr int hänsyn till n soil oh kulturll miljön som på tt gnomgripn sätt påvrkr hur lr grr (Alvsson & Svningsson, 2007, s. 308). Omgivningn oh nr ktörrs tn hr vgörn tyls för n lrs möjlightr tt gr. Lrskp är soilt oh kulturllt, t hnlr om tt skp oh upprätthåll gmnsmm förställningr oh normr. D å ovn nämn forskningstritionrn: kommuniktionsforskning oh lrskpsforskning hr smlt viktig kunskp om lrs kommuniktionstn som vi nvänt som grun för n moll tt nlysr kommuniktivt lrskp. I n här rpportn konntrrr vi oss till nlysr v lrs kommuniktionstn m hjälp v nkätr som ls ut till orgnistionns mlmmr, ftrsom nn mto vnlign nväns i orgnistionr. Vi gr okså rå som komplttrr n här typn v mtril för tt skriv n komplx kommuniktionn mlln hfr oh mrtr. Anr forskr hr pkt på hovt tt ävn utgå från tt mrtrprspktiv (Hi & Simonsson, 2011) oh unrsök mrtrns kommuniktionshov (Ruk & Wlh, 2012). Cs: Norisk Kommuniktion Bnhmrkunrsökning kring intrn kommuniktion Norisk Kommuniktion är n strtgisk kommuniktionsyrå som utvklr n kommuniktiv förmågn i stor oh mlstor orgnistionr oh förtg. Som tt l i tt rt gnomför Norisk Kommuniktion n åtrkommn nhmrkunrsökning kring orgnistionrs intrn kommuniktion. Syftt m nhmrkunrsökningn Syftt m unrsökningn är tt g n il v hur nställ värrr n intrn kommuniktionn i sin orgnistion oh hur rsulttt står sig i förhålln till rsultt från nr orgnistionr. Mätningn gr ltgn orgnistionrn n il v sin iniviull styrkor rspktiv utvklingsområn. Dt smmnställ nhmrkrsulttt gr ssutom n nulägsil v hur intrn kommuniktionn fungrr i nuti orgnistionr smt n il v trnn övr ti. Rsulttn är tt viktigt slutsunrlg för tt kunn intifir oh prioritr ffktiv åtgärr för tt virutvkl orgnistionrs intrn kommuniktion. Mto Bnhmrkunrsökningn är n kvntittiv unrsökning ln hfr oh mrtr. Dtinsmlingn skr normlt vi n wsr nkät. Mätningn hr gnomförts sn år 2005 oh vrt nnt år prsntrr Norisk Kommuniktion n rpport som srs på rsulttt från två snst årns unrsökningr. Dn snst, fjär rpportn lnsrs i sptmr Rsulttn som prsntrs nn (s figur) srs på mätningr som hr gnomförts unr 2009 till oh m Unr nn tisprio ltog 50 orgnistionr oh t inklurr å privt förtg oh offntlig vrksmht. Utifrån tt urvl om rygt nställ svr rsponntr, vilkt gr n svrsnl om 61 pront. Unrsökningsområn Unrsökningn mätr nställs förväntningr (upplv gr v viktight) smt tillfrsställls inom tt ntl områn: Kommuniktionsmiljö, kommuniktionshov/uskp, kommuniktionsknlr, ktörrns kommuniktion smt ffktiniktorr. Unrsökningn mätr okså t kommuniktiv lrskpt oh t kommuniktiv mrtrskpt. Kommuniktivt lrskp 8 Kommuniktivt lrskp 9

6 Chfn n viktigst kommuniktionsknln Ett intrssnt rsultt från nhmrkunrsökningn hnlr om olik ktörrs oh kommuniktionsknlrs upplv viktight i rltion till n tillfrsställls rsponntrn upplvr kring rspktiv knl (s nn figur). Gpt är gnrllt stt minr hos mknisk knlrn (m unntg v intrnät) än hos prsonlig. Dtt gr n tylig iniktion på vr n störst utvklingspotntiln finns i orgnistionrs intrn kommuniktion. Dt hnlr mykt om tt invstr i tt utvkl prsonlig knlrn oh i tt kommr n kommuniktiv förmågn i fokus. 5 4,77 4,70 4,5 4,41 4,11 4,10 4,07 4,27 4 3,80 3,5 3,94 4,23 3,44 3,85 3,63 3 3,32 3,36 3,28 3,34 2,5 2,89 2 1, Hägst lningn Min närmst hf Min kollgor Fklig rprsntntr Mötn Intrnät Hl orgnistionns prsonltining Gmnsmm nyhtsrv/nyhtsmil 3,69 3,70 3,61 3,34 2,61 3,34 3,30 3,12 3, E-post Lokl prsonltining/nyhtsrv Anslgstvlor Artspltsns xtrn wplts Prss (tiningr, TV oh rio) 2,64 Instämmr Viktigt Soil mir (t x Twittr, Fook) Chfns ntrl roll för n intrn kommuniktionn ställr krv på förmågn tt fullfölj t kommuniktiv nsvr som följr m hfsupprgt. Dt hnlr om t kommuniktiv lrskpt oh någr ntrl lr som unrsökningn mätr är förmågn tt 1) oh nskil mrtr oh gruppr, 2) lös konfliktr, 3) tyliggör mål oh förväntningr, 4) g åtrkoppling på prsttion oh tnn, smt 5) skp oh förml mningsfull uskp. Kopplt till lningns kommuniktion är t okså viktigt tt hfn hr förmågn tt 6) övrsätt oh konkrtisr övrgripn uskp. Dt hnlr om tt säkrställ tt orgnistionns övrgripn uskp lir griplig oh rlvnt så tt t är klrt v får för konskvnsr oh ffktr för mrtrn oh n vrksmht som rivs. Slutlign, m tnk på kollgorns viktight i n intrn kommuniktionn hövr hfn h förmåg tt 7) involvr mrtrn i tt gmnsmt mningsskpn oh i slutsprossr. Här är ilogn tt v hfns viktigst vrktyg. Mrtrn hövr ss som mskpr oh t ställr krv på hfns kommuniktiv förmågor. Som frmgår i figurn är hfn orgnistionns viktigst kommuniktionsknl. Dtt hr vist sig i smtlig nhmrkunrsökningr som Norisk Kommuniktion hr gnomfört oh gällr för å privt näringslivt oh offntlig vrksmht. Tätt ftr hfn kommr kollgorn oh ärftr mötn. En intrssnt jämförls kn görs mlln prsonlig rspktiv mknisk knlr. Gnrllt stt hr nställ högr förväntningr (s viktight i figurn) på prsonlig knlrn än på mknisk. En nnn jämförls gällr gpt mlln viktight oh tillfrsställls. Kommuniktivt lrskp 10 Kommuniktivt lrskp 11

7 3. Anlysr lrs kommuniktion En välutvkl oh noggrnn nlyspross rr väg för mrtrns ltgn oh förättringr v lrns kommuniktion. Därmot kn n åligt styr oh gnomför pross vr värr än tt int gör någon utvärring lls, oh minsk nggmngt hos som är mst tylsfull i rtt tt gnomför förättringr v kommuniktionn (Hrgi & Tourish, 2009). För tt utvärringr sk lyks, måst gnomförs i n n v öppnht, förutstäm rsultt unviks, oh ll röstr i orgnistionn måst li lyssn till (Hrgi & Tourish, 2009). Viktig målgruppr måst vr prtnrs i prossn oh rs nrgi nggrs i söknt v lösningr på kommuniktionsprolm. Dt skull vr tt frligt hot mot gnomförnt oh frmgångn tt gnomför n unrsökning hlvt i lönnom, tt gör n v mrtrn i ställt för tillsmmns m m, oh tt släng övrrskningr till lningn i slutt, när or li kontinurligt unrrätt om frmstgn oh frmväxn rsulttn (s. 33). Följktlign rkommnrr vi tt som utvärrr kommuniktionn: Sättr smmn utvärringstm som innhållr rprsntntr för viktig målgruppr Anpssr unrsökningn till n gn orgnistionn Kommunirr nlysns syft till ltgrn Kommunirr rsulttt till ltgrn Gr fk om vilk åtgärr som sk gnomförs för tt säkrställ förättringr Gnomför åtrkommn nlysr v lrs kommuniktion En utvärring omfttr sx fsr: 1. Initiring, 2. Plnring, 3. Implmntring, 4. Anlys, 5. Utvärring, 6. Fk. D här fsrn hövr iskutrs öppt för tt värt v unrsökningn oh ffktrn i orgnistionn sk förstärks. Dt finns ingt gnrllt nlysrpt för ll orgnistionr ftrsom skiljr sig åt på olik sätt hövr mn skrärsy utvärringn ftr orgnistionns utsn oh hov. Att gnomför n stnrisr nhmrkunrsökning kn g intrssnt rsultt oh jämförlsr m nr orgnistionr, mn tolkningn v rsulttn måst väg in orgnistionns spifik förutsättningr. Cs: Norrmjrir Mrtrnkät som romtr Norrmjrir Ek. Förning är Svrigs norligst mjriförning. Vi förälr årlign 200 miljonr kg mjölk på vår mjrir i Umå, Lulå oh Burträsk till olik mjriprouktr som mjölk, fil, grä oh ost. Vi hr unik vrumärkn som Västrottnsost, Vrum, Fjällfil, Fjällyoghurt, Ginomx, Norrglimt oh JOKK ärryk. Vi sysslsättr 470 årsnställ. Syftt m mrtrnkätn Norrmjrirs mrtrnkät går ut till ll mrtr n gång pr år. Syftt m nkätn är tt n sk fungr som n romtr inom viss utvl områn. I nlysn v nkätn kn vi på så sätt intifir vviklsr än nr på vlningsnivå oh ärftr sätt in rsursr inom områn vi hövr förstärk instsrn på. Eftrsom Norrmjrir läggr stor vikt vi rtt m Ln Proution, något vi kllr Ofl hr vi konstrurt nkätn för tt okså få fk inom t spifik områt. Anr områn vi mätr i nkätn är Psykosoil rtsmiljö, Enggmng oh lktight, Komptns oh utvkling, Lrskp, Likhnling smt Mrtrsmtl. En utmning för oss hr vrit tt konstrur n nkät som mrtrn vrklign svrr på, vs områn måst känns rlvnt oh frågorn får int vr för mång. För tt kunn nlysr svrn nr på vlningsnivå hr t för oss vrit viktigt tt nå n hög svrsfrkvns. D snst två mätningrn hr vi hft 80% svrsfrkvns, n siffr som vi hr mitionn tt förättr yttrligr. Anlys oh åtgärr Utifrån nlysr rsulttn kn vi intifir vntull vviklsr som vi sn väljr tt förjup oss i. Till xmpl såg vi vi n tiigr unrsökning iniktionr på hög strss inom n vlning. Tillsmmns m förtgshälsovårn gjors n strssutrning på inivinivå oh åtgärsplnr upprätts. Ett nnt xmpl på åtgärr som vitgits utifrån iniktionr vi fått vi nkätn är n förjup nlys oh ärftr n stsning på utilning oh utvkling v mrtrsmtlt. Kommuniktivt lrskp Unr t snst årt hr Norrmjrir gjort n stor stsning på t kommuniktiv lrskpt. En l i tt hr vrit tt lt i projktt tillsmmns m Mittunivrsittt oh nr orgnistionr från näringslivt. Syftt hr vrit tt lär oss mr om hur vi äst kn mät utvklingn oh utfllt v vår instsr inom områt. Särskilt intrssnt är möjlightn tt kunn s smn mlln t kommuniktiv lrskpt oh föränringsnägnht något som är viktigt för tt frmgångsrikt rt m Ofl. Kommuniktivt lrskp 12 Kommuniktivt lrskp 13

8 4. V sk nlysrs Om iniktorr oh fktorr i n nkät Ig är nkätunrsökningr n välkän mto som nväns oft i orgnistionr. Konstruktionn v n nkät som motsvrr syftt m mätningn är tt grnnlg rt. För tt uppfyll nlysns syft ugr int vilk frågor som hlst. Forskr som förklrr n svår prossn när n nkät skps (Millr t l., 2011, s. 9) skiljr mlln uttryk (uttryk för tt fnomn srt på tt osrvrt tn), grpp (trmr som skps för tt skriv oh förklr ss fnomn), oh iniktorr (som utvärrr n imnsion hos tt grpp). D nkätr som först utvkls sto oft v nstk lmnt, vs. n nkätfråg nväns för tt mät tt grpp. Exmplvis kun fk mäts gnom tt påstån som: Min hf gr mig rglunt fk på mitt rt. När mtorn förfins, rgumntr forskrn för tt flr imnsionr v t unrsökt grppt höv mäts för tt mn skull kunn gör korrkt nlysr. Dt tyr tt för tt kunn nlysr lrs fk hövs flr iniktorr llr nkätfrågor. För tt mät tt grpp hövs vnligtvis fyr llr fm iniktorr llr nkätfrågor, oh viss grpp kn vr komplx oh omftt flr imnsionr så tt flr iniktorr hövs (Millr t l., 2011). För tt stur fk hövr mn å flr frågor som rör olik imnsionr v t grppt: ) Min hf gr mig rglunt fk på mitt rt. ) Min hf römmr mig när jg gjort något r. ) Min hf låtr mig vt när jg int gjort tillräkligt. ) Min hf gr mig konstruktiv kritik. ) Min hf gr mig int någon fk på mitt rt. När nkätfrågor som mthr grppn som nväns hr formulrts, rkommnrr forskrn tt mn tstr nkätn i n grupp som liknr målgruppn (MKnzi t l., 2011). Dt görs för tt kontrollr tt frågorn är läsr, unvik förvirrn orvl oh syftningsprolm oh för tt öm hur tstprsonrn ssoirr frågorn till t mn tänkt utvärr (Millr t l., 2011). Ett viktigt vrktyg för tt öm vliittn hos n nkät är fktornlys. Forskr tonr tylsn v tt gör olik typr v fktornlysr (EFA oh CFA) ävn när välkän oh tlr frågformulär nväns. Dt ror på tt vrj urvl hr unik gnskpr oh inivir kn svr på nkätfrågor på ny sätt. Dssutom hr t vist sig tt väl ns nkätr hft llvrlig konstruktionsfl (Millr, Alln, Csy, & Johnson, 2000). Slutlign kn tstr v n smtiig oh förutsägr vliittn (onurrnt n pritiv vliity) hur grppt i fråg är rltrt till nr tlr mått vi n tipunkt när grppt mäts (smtiig vliitt), oh vi n snr tipunkt (förutsägr vliitt). I t följn vsnittt skrivr vi hur olik mått kn nväns för tt nlysr kommuniktivt lrskp i ljust v torir, tiigr forskning, oh nlysr v mpirisk unrsökningr. Om vi nsr tt tt kommuniktivt lrskp är viktigt för tt utvkl vrksmhtn oh nå rsultt måst vi försäkr oss om tt vi är r på t. Mätr vi så kn vi stänigt förättr oss oh säkr upp tt stö sätts in är t hövs. Att mät oh rovis rsulttt är okså n signl från lningn om tt t är viktigt. Dt välkän uttrykt Wht gts msur gts on! smmnfttr på tt r sätt v t hnlr om. Pr Zttrquist, VP Intrnl Communition Eltrolux. Dn sistnämn frågn är formulr ngtivt, vilkt är n kontrollfunktion för tt unvik tt n som fyllr i n nkät utomtisrr sin svr. Dt finns systmtisk mtor för tt öm rliilittn/tillförlitlightn oh vliittn/ giltightn hos iniktorrn. F vliity tyr tt formulringn v nkätfrågn gr n hänvisning till t grpp t hör till. Logikn, rltionn, tylightn oh rfrnsn i nkätfrågorn öms här. Construt vliity rfrrr till i vilkn utsträkning iniktorn nlysrr t grpp t är konstrurt för tt mät (Millr, t l., 2001). Kommuniktivt lrskp 14 Kommuniktivt lrskp 15

9 5. Anlysmoll för utvärring v kommuniktivt lrskp Dn moll vi förslår för tt utvärr oh nlysr kommuniktivt lrskp yggr på lrs ntrl kommuniktiv tnn: strukturr, utvkl, intrgr oh rprsntr som vi tiigr skrivit inom forskningsprojktt (Johnsson, Millr, & Hmrin, 2011): Tiigr stuir hr tstt nkätfrågor oh vlirt mätmtorn v ovnstån kommuniktiv tnn i vrirn gr. I t ppnix som finns sist i rpportn prsntrr vi frågklustr som kn nväns när kommuniktivt lrskp nlysrs. Totlt finns 97 frågor m inom olik områn. Frågorn pssr för tt unrsök mrtrns syn på sin närmst hf, oh hur hfn grr för tt skp n frmgångsrik grupp. Vi tror tt olik spktr v lrns kommuniktion är mr llr minr viktig i olik situtionr oh ävn tt viss tnn kn vr mr viktig än nr i olik typr v orgnistionr. Vi mnr lltså tt mn noggrnt sk gå ignom vilk frågor som är rlvnt i t ktull fllt. Gnom tt systmtiskt krtlägg lrs oh hfrs kommuniktiv tnn, får mn ls n utvärring v vilk områn som mrtrn uppfttr fungrr väl, oh vilk områn som kn höv förättringsinstsr, ls tt unrlg för iskussionr oh åtrkoppling. Strukturr Lr mrtr Formulr mål oh förväntningr Plnr oh förl uppgiftr Lr grupp/nht Formulr mål oh förväntningr Dfinir uppgiftr Plnr oh förl uppgiftr Rkrytr & skp tm Skp mning Dt är viktigt tt prossn när rsulttn nlysrs oh kommunirs är gnomtänkt för tt unvik tt inivir som i svår situtionr är offr för olik omstänightr oh ärför får sämr rsultt int sk känn sig utlämn till n omänsklig grnskningspross. Dn positiv möjlight till utvkling som n mätning gr hövr tons, oh förväntningr som skps på rsursr för utvkling ör vr gnomtänkt på förhn så tt kn möts. Utvkl Coh oh trän Åtrkoppling på rsultt Coh oh trän Åtrkoppling på rsultt Lös prolm Uppmuntr självstyrning Intrgr Öppnht Stö Hntr konfliktr Öppnht Stö Hntr konfliktr Rprsntr Inflytn uppåt Bvk omgivningn Nätvrk Sky oh smrt Skp rsursr Effktr Tylig rollr Lojlitt Enggmng Smmnhållning Självförtron Effktiv grupprossr Vår mrtrnkät gr vår lr hjälp till självhjälp, mn för tt kunn r konstruktiv slutstsr krävs n grunlig nlys. En mrtrnkät förpliktigr, vsr mn int stänig förättring skll mn int gnomför n. Vi hr övr årn ringt in vår frmgångsfktorr oh två strk skäl till vår frmgång är öppnht oh trnsprns. För tt lyks håll ss två fktorr lvn är t v stor vikt tt vår lr hr n kommuniktiv förmåg. Crolin Ekmn, informtionsirktör på Spnrups Bryggri. Rsultt Rsultt Kommuniktivt lrskp 16 Kommuniktivt lrskp 17

10 6. Etlr n uppsktt oh värfull nlyspross Enkätn kn innftt mogrfisk uppgiftr som kön, ålr oh nställningsti om ss fktorr är viktig för nlysr som görs v rsulttn. Avlnings- rspktiv nhtstillhöright kn okså läggs till för tt mn sk kunn ryt nr rsulttn på rlvnt nhtr, oh lr. Bkgrunsfrågorn krävr ftrtnk, ftrsom möjlightn tt ryt nr rsulttn är viktig för tt kunn ring in prolmområn, mn ör int vr så spifik tt som svrr på nkätn kännr tt int längr är nonym. En tumrgl är tt n minst gruppstorlkn ör vr sju prsonr (Hrgi &Tourish, 2009, s. 63). Bkgrunsfrågorn läggs m förl sist i nkätn. På så sätt kn mrtr som int vill lämn n här typn v informtion änå svr viktigst frågorn. Om nkätn int är oligtorisk, lir t viktigt tt motivr mrtrn tt lt oh fyll i n. Om kännr tt rsulttn kommr tt förfölj m, llr motstsn, tt t är mningslöst tt fyll i nkätn, kommr ltgnt tt sjunk. Grupplr llr närmst hf som hr n när rltion till mrtrn är äst lämp tt uppmuntr ltgnt i nkätn i sin rspktiv gruppr. Dt är viktigt tt t hänsyn till frågn V får jg ut v tt? oh säkrställ tt rsulttn nväns för förättringr, iställt för tt försök övrtl mrtrn tt fyll i nkätn. Oft är n xtrn konsult äst vlt när t gällr ministrtionn v nkätn, för tt mn sk kunn grntr nonymittn för mrtrn oh g m möjlight tt g uppriktig svr oh int lås upp, llr försämr rsulttn. Anlysn oh prsnttionn v rsulttn är viktig stg i utvärringsprossn. Hur rsulttn prsntrs hr n tylig påvrkn på tolkningn v m. Olik tknikr kn nväns: från rn frkvnsprsnttionr, till rngorning v viktig frågor, till mr komplir nlysr v frågor som fktornlysr oh rgrssionsnlysr som visr smn mlln fktorr. Hur åtrkopplingn v rsulttn sr ut oh hur åtgärsprogrmmt som srs på rsulttn implmntrs utgör n sist utvärringsfsn. Dss lr nonhlrs iln, mn krävr lik mykt omtnk som initiring, plnring oh implmntringsfsrn. Om rsulttn int kommunirs till ltgrn, kommr ngtiv ffktrn knsk int omlrt. Mn på längr sikt minskr förtront oh nggmngt inför nr utvärringr, llr inför näst omgång v unrsökningn. Dt sätt som rsulttn prsntrs på kn förstärk llr förstör nggmngt från såväl lr som mrtr. En lr som intrvjus i projktt uttrykt tt unrsökningn: Dn är livsfrlig! Hn mn, tt rsulttn oh lrns tyg påvrks v mång fktorr i orgnistionn, oh tt unrsökningn r täkr viss spktr v kommuniktivt lrskp i hns orgnistion. Prossn kring mätningn är viktigst på Snvik Vår mrtrunrsökning är int nrt n årlig nöjhtsnkät. Vi skrivr n iställt som n stänigt pågån pross som är ktiv unr hl årt. I unrsökningn fokusrr mn på förutsättningrn för go prsttionr, vs. vilk förutsättningr måst finns på plts för tt mrtrn sk prstr r. I n uppföljn viktig ilogn, som är oligtorisk för ll hfr tt h m sin rtsgruppr, iskutrr mn gruppns rsultt oh kommr gmnsmt övrns om vilk förättringsktivittr som krävs för tt möt gruppns rsultt, när ktivittrn sk gnomförs oh vm som sk nsvr för v. Unrsökningns rsultt lir ävn tt viktigt irg till såväl iniviull målsmtln, som gruppns målsättningr. Gnom tt gör ll mrtr lktig i prossn får vi tt störr nggmng oh mr självgån mrtr. Kristin Jämtli Communition Spilist, Snvik Mhining Solutions. Jämförlsr mlln nhtr inom smm orgnistion oh mlln olik orgnistionr kn orsk tolkningsprolm, ftrsom nhtr oh orgnistionr kn skilj sig från vrnr på tyn sätt. Jämförlsr i form v nhmrkunrsökningr är n gn orgnistionns rsultt jämförs m nr orgnistionrs oh tsns mlvärn llr hög oh låg värn ör nlysrs noggrnt oh jämförlsr som int lir pssr för n gn orgnistionn sk unviks (jfr. Hrgi & Tourish, 2009, s. 72). Anlysn v rsulttn ör okså omftt tolkningr v hur viktig olik frågor oh rsultt är i förhålln till gruppn rspktiv hl orgnistionn. Kommuniktivt lrskp 18 Kommuniktivt lrskp 19

11 7. Slutor Kommuniktion är n grunförutsättning för tt orgnistionr sk kunn skps oh utvkls (Hi, Johnsson, & Simonsson, 2005/2012). Gnom kommuniktionn formulrr lr oh mrtr mål, oh plnrr oh koorinrr rtt för tt uppfyll m. Lrn hr huvunsvrt för tt kommuniktionn fungrr väl, oh för tt n utvärrs på tt tillfrsställn sätt i orgnistionn. Lningn fttr slut om hur orgnistionns struktur sk s ut, oh stämmr vilkn tyls kommuniktionsfrågorn hr i orgnistionn gnom tt tilll rlvnt rsursr för kommuniktion. På t här sättt är lningn nsvrig för orgnistionns strtgi oh rsultt. Lr på lägr nivår i orgnistionn påvrkr lr v orgnistionn i sin upprg, oh rs sätt tt kommunir påvrkr mrtrns rollr i orgnistionn. En viktig frmgångsfktor i rtt m nlysr oh utvärringr v kommuniktivt lrskp är tt fruktrt smrt mlln huvuktörrn: lr, HR- oh kommuniktionsnsvrig, oh rprsntntr för mrtrn. Vi fokusrr på lr oh rs kommuniktion i n här rpportn, oh hur kommuniktivt lrskp kn utvärrs. Vi vill ok ton tt t okså är viktigt tt utvärr mrtrns kommuniktion oh kommuniktionsmiljön i n orgnistion. Dt är int r lr, utn ll orgnistionsmlmmr, m llr utn formllt lrnsvr, som ltr ktivt i kommuniktionn. Kommuniktionsmiljön skps kollktivt när lr oh mrtr kommunirr m vrnr. Mrtrns roll oh nsvr i kommuniktionn föriss oft i såväl forskning som prktik. Dn sn utvklingn v ny kommuniktionstknik gör tt informtion finns tillgänglig i ny forum; tt mrtr själv sprir informtion oh kommunirr tvärs övr orgnistionns gränsr utn tt gå gnom linjhfrn. Dn här utvklingn irr till tt föränr lrns kommuniktionsroll. Vår rpport om kommuniktivt lrskp kn fungr som n hjälp vi nlysr oh utvärring v mrtrs uppfttning om lrs kommuniktion. Kommuniktiv lr är n viktig frmgångsfktor i ll typr v orgnistionr. Rfrnsr Alvsson, M., & Svningsson, S. (2007). Orgnistionr, lning oh prossr. Lun: Stuntlittrtur. Brymn, A. (2011). Rsrh mthos in th stuy of lrship. In A. Brymn, D. Collinson, K. Grint, B. Jkson & M. Uhl-Bin (Es.), Th Sg Hnook of Lrship (pp ). Lonon: Sg. Downs, C. W., & Arin, A. D. (2004). Assssing orgniztionl ommunition. Strtgi ommunition uits. Nw York, NY: Th Guilfor Prss. Druskt, V. U., & Whlr, J. V. (2003). Mnging from th ounry: Th fftiv lrship of slf-mnging work tms. Amy of Mngmnt Journl, 46(4), Golhr, G. M. (2002). Communition uits in th g of th Intrnt. Mngmnt Communition Qurtrly, 15(3), Golhr, G. M., & Krivonos, P. D. (1977). Th ICA Communition Auit: Pross, sttus, ritiqu. [Artil]. Journl of Businss Communition, 15(1), Grint, K. (2011). A history of lrship. In A. Brymn, D. Collinson, K. Grint, B. Jkson & M. Uhl-Bin (Es.), Th Sg Hnook of Lrship (pp. 3-14). Lonon: Sg. Hrgi, O., & Tourish, D. (Es.). (2009). Auiting orgniztionl ommunition. A hnook of rsrh, thory n prti. Lonon: Routlg. Hi, M., & Simonsson, C. (2011). Putting Coworkrs in th Limlight: Nw Chllngs for Communition Profssionls. Intrntionl Journl of Strtgi Communition, 5(4), Hi, M., Johnsson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommuniktion i orgnistionr. Mlmö: Lir. Johnsson, C., Millr, V. D., & Hmrin, S. (2011). Communitiv lrship. Thoris, onpts n ntrl ommunition hviors. Dmiom rpport nr 4. Sunsvll: Mittunivrsittt. Millr, V. D., Alln, M., Csy, M. K., & Johnson, J. R. (2000). Ronsiring th orgniztionl intifition qustionnir. Mngmnt Communition Qurtrly, 13(4), Millr, V. D., Pool, M. S., Siol, D. R., Myrs, K. K., H Sun Prk, Mong, P.,... Shumt, M. (2011). Avning Rsrh in Orgniztionl Communition Through Quntittiv Mthoology. Mngmnt Communition Qurtrly, 25(1), Morgson, F. P., DRu, D. S., & Krm, E. P. (2010). Lrship in tms: A funtionl pproh to unrstning struturs n prosss. Journl of Mngmnt, 36, Olufowot, J. O., Millr, V. D., Wilson, S. R. (2005). Th intrtiv ffts of rol hng gols n rltionl xhngs on mploy upwr influn ttis. Mngmnt Communition Qurtrly, 18, Ruk, K., & Wlh, M. (2012). Vluing intrnl ommunition; mngmnt n mploy prsptivs. Puli Rltions Rviw, 38(2), Tjosvol, D., Wly, W. C., & Fil, R. H. G. (1986). Construtiv ontrovrsy: Th Vroom-Ytton mol n mngril ision-mking. Journl of Ouptionl Bhvior, 7, Kommuniktivt lrskp 20 Kommuniktivt lrskp 21

12 APPENDIX. Iniktorr oh frågklustr för utvärring v kommuniktivt lrskp Vi förslår tt följn iniktorr oh frågklustr nväns när kommuniktivt lrskp nlysrs. Totlt finns 97 nkätfrågor list nn. Vi vill ton tt olik områn kn vr viktig vi olik tipunktr i n spifik orgnistion, oh tt mn utifrån hovn som finns kn välj områn. Vi vrår från tt plok nskil frågor ur sitt smmnhng, ftrsom hör smmn i klustr (sls) som mätr n spifik förtls. Enligt gängs rkommntionr ör mn nvän minst fyr-fm frågor pr grpp som unrsöks. All nkätfrågor sk inls m formulringn Min hf utom frågorn om Öppnht, som hr nr inln formulringr, oh sk svrs v irkt unrställ. D frågor som gällr Inflytn uppåt sk svrs v hfns hf. Vi prsntrr frågorn å på svnsk oh på nglsk, så tt t går tt s vilk vi npsst oh vilk vi nvänt originlformulringr till. Källhänvisningr finns sist i tlln. S Lr mrtr 1 Formulr mål oh förväntningr Dfin mission Sr till tt gruppn hr n tylig inriktning Ensur th tm hs lr irtion Btonr hur viktigt t är tt h n gmnsm vision Utvklr oh formulrr n tylig vision för gruppn Säkrställr tt gruppn hr n tylig förståls v sin uppgift Emphsiz how importnt it is to hv olltiv sns of mission Dvlop n rtiult lr tm mission Ensur tht th tm hs lr unrstning of its purpos Gr n tylig il v vrt gruppn är på väg Hlp provi lr vision of whr th tm is going 2 Plnr förl Pln-Allot Dfinirr oh strukturrr sitt gt oh rtsgruppns rt Intifirr när viktig rtsuppgiftr måst görs Artr m gruppn för tt utvkl så r rtsmtor som möjligt Utvklr llr irr till tt utvkl rutinr oh stnrisr prossr Dfin n strutur his/hr own work n th work of th tm Intify whn ky spts of th work n to omplt Work with th tm to vlop th st possil pproh to its work Dvlop or hlp vlop stnr oprting prours n stnriz prosss Klrgör strtgir för hur uppgiftr sk utförs Clrify tsk prformn strtgis f Sr till tt gruppns mlmmr hr tylig rollr Struturing Mk sur tm mmrs hv lr rols 3 Sätt mål oh förväntningr St Gols n Expttions Dfinirr oh tonr förväntningr på gruppn Br gruppmlmmr tt följ rglr oh stnrr Dfin n mphsizs tm xpttions Ask tm mmrs to follow stnr ruls n rgultions Kommunirr v som förvänts v gruppn Communit wht is xpt of th tm Kommunirr hög förväntningr på gruppns rsultt Communit xpttions for high tm prformn Bihållr tylig krv på rsultt Mintin lr stnrs of prformn f Sättr utmnn oh rlistisk mål St or hlp st hllnging n rlisti gols g Sättr mål för gruppns rt Estlishs or hlps stlish gols for th tm s work h Sr till tt gruppn hr tylig rsulttmål Ensur tht th tm hs lr prformn gols i j Utvklr rsulttmål tillsmmns m inivir oh grupp Utvärrr gruppns mål utifrån kritrirn: rlistisk, utmnn oh növänig mål Work with th tm n iniviuls in th tm to vlop prformn gols Rviw tm gols for rlism, hllng, n usinss nssity 4 Rkrytr/uts mrtr Slting Tm/Unit Mmrs Rkrytrr/utsr mykt komptnt mrtr Rkrytrr/utsr mykt komptnt mrtr Rkrytrr/utsr mrtr som rtt r m lrn tiigr Rkrytrr/utsr mrtr så tt rätt smmnsättning v komptnsr finns i gruppn Rkrytrr/utsr mykt motivr mrtr 5 Mningsskpn Snsmking Hjälpr till tt tolk t som hänr inom gruppn Hjälpr till tt tolk t som hänr utnför gruppn Unrlättr gruppns förståls v hänlsr oh situtionr Hjälpr gruppn tolk intrn oh xtrn hänlsr Slt highly omptnt tm mmrs Slt tm mmrs who hv prviously work wll togthr Slt tm mmrs tht hv prviously work wll with th lr Slt tm mmrs so thr is th right mix of skills on th tm Slt highly motivt tm mmrs Assist th tm in intrprting things tht hppn insi th tm Assist th tm in intrprting things tht hppn outsi th tm Filitt th tm s unrstning of vnts or situtions Hlp th tm intrprt intrnl or xtrnl vnts Hjälpr gruppn förstå oklr situtionr Hlp th tm mk sns of miguous situtions Kommuniktivt lrskp 22 Kommuniktivt lrskp 23

13 F/U Utvkl 1 Coh oh trän Sr till tt gruppn hr tillräklig förmåg tt intrgr oh lös prolm Cohing n Trining Mk sur th tm hs th nssry prolm solving n intrprsonl skills Hjälpr ny mrtr tt lär sig rtt Hlp nw tm mmrs lrn how to o th work Gr instruktionr inför rtsuppgiftrn Provi tm mmrs with tsk-rlt instrutions Hjälpr ny mrtr tt virutvkl sin förmågor Hjälpr gruppn tt lär v tiigr hänlsr llr rfrnhtr Hlp nw tm mmrs to furthr vlop thir skills Hlp th tm lrn from pst vnts or xprins Blönr gruppmlmmrs rsultt Rwr th prformn of tm mmrs oring to prformn stnrs Går ignom rlvnt rsultt m gruppn Rviw rlvnt prformn rsults with th tm Kommunirr ffärsfrågor, vrksmhtsrsultt oh grupprsultt Gr positiv åtrkoppling när gruppn gör tt r jo Communit usinss issus, oprting rsults, n tm prformn rsults Provi positiv fk whn th tm prforms wll Gr konstruktiv kritik Provi orrtiv fk 3 Lös prolm Prolm Solving Gnomför llr hjälpr gruppn gnomför lösningr på prolm Sökr mång skil prspktiv vi prolmlösning Implmnt or hlp th tm implmnt solutions to prolms Sk multipl iffrnt prsptivs whn solving prolms Skpr lösningr på rtsrltr prolm Crt solutions to work-rlt prolms Dltr i prolmlösning m gruppn Prtiipt in prolm solving with th tm Hjälpr gruppn utvkl lösningr på uppgifts- oh rltionsrltr prolm Filitting 2 Åtrkoppling på rsultt Prformn Fk Hlp th tm vlop solutions to tsk n rltionship-rlt prolms 4 Uppmuntr självstyrning Uppmuntrr gruppn tt t nsvr för mtor, prourr, oh rutinr för tt gnomför rtt Sporrr gruppn tt ftt gn slut om vm som gör v inom gruppn Uppmuntrr gruppn tt t gn slut om rtt Uppmuntrr gruppn tt lös sin prolm själv Uppmuntrr gruppn tt t nsvr för gn frågor R/I Intrgr Rlting 1 Öppnht Opnnss f g h i j k I vilkn utsträkning kännr u tt u kn g in hf informtion som kn nväns mot ig? I vilkn utsträkning kn u fritt iskutr iér oh känslor om rtt m in hf? I vilkn utsträkning kännr u tt in hf är ärlig mot ig? Dlr in hf m sig v informtion oh åsiktr om rtsuppgiftrn till ig? I vilkn utsträkning nsr u tt in hf är ärlig oh rättvis mot ig? I vilkn utsträkning är in hf gnuint intrssr v itt äst? Låtr in hf ig känn tt u kn tl fritt m honom llr hnn? Hur fri är u tt iskutr svårightr u hr i itt jo m in hf, utn tt t nväns mot ig snr? I vilkn utsträkning tror u tt in hf tlr snning oh hållr sitt or? Lyssnr in hf till ig när u rättr om v som kymrr ig? Är t säkrt tt säg v u vrklign tänkr till in hf? Enourg Slf-Mngmnt Enourg th tm to rsponsil for trmining th mthos, prours, n shuls with whih th work gts on Urg th tm to mk its own isions rgring who os wht tsks within th tm Enourg th tm to mk most of its own work-rlt isions Enourg th tm to solv its own prolms Enourg th tm to rsponsil for its own ffirs To wht xtnt o you fl tht you n trust your mngr with informtion whih oul hl ginst you? To wht xtnt n you frly isuss jorlt is n flings with your mngr? To wht xtnt o you fl tht your mngr is sinr in his/hr lings with you? Dos your mngr frly xhng informtion n opinions out tsk-rlt mttr with you? To wht xtnt o you trust your mngr to honst n fir with you? To wht xtnt is your mngr gnuinly intrst in your wlfr? Dos your mngr mk you fl fr to tlk to him/hr? How fr o you fl to isuss with your mngr ny iffiultis you my hv in your jo, without it ing "hl ginst" you ltr on? To wht xtnt o you liv your mngr tlls th truth n kps his/hr wor? Dos your mngr listn to you whn you tll him/hr out things tht r othring you? Is it "sf" to sy wht you r rlly thinking to your mngr? Kommuniktivt lrskp 24 Kommuniktivt lrskp 25

14 l m I vilkn gr litr u på in hf? Låtr in hf ig känn tt t som u rättr vrklign är viktigt? 2 Stö Supportivnss Svrr snt på frågor som rör gruppmlmmrs hov llr oro Agrr på tt sätt som visr rspkt oh omsorg om gruppns mlmmr Agrr utövr sin gn intrssn för gruppns äst Gör t trvligt tt vr mlm i gruppn Sr till tt gruppns mlmmr mår r To wht xtnt o you rlly trust your mngr? Dos your mngr mk you fl tht things you tll him/hr r rlly importnt? Rspon promptly to tm mmr ns or onrns Engg in tions tht monstrt rspt n onrn for tm mmrs Go yon own intrsts for th goo of th tm Do things to mk it plsnt to tm mmr Look out for th prsonl wll-ing of tm mmrs 3 Hntr konfliktr Conflit Mngmnt R Strävr ftr tt nå n känsl v tt vi gör t tillsmmns Gr inivir inln i n konflikt möjlight tt uttryk sin åsiktr Försökr först förstå prolmt hlt Agrr oh uttrykr sig på tt sätt så tt tt vvisn v n prsons åsikt int innär tt vvisn v prsonn Gör t möjligt tt övrväg motstriig uppfttningr oh åsiktr Rprsntr Sk to stlish 'w r in it togthr' ttitu Enl iniviuls involv in th onflit to xprss thir own viws fully First try to unrstn th prolm fully At n xprss himslf/hrslf in suh wy tht isgring with nothr's is ws not rjtion of tht prson Enl opposing viws to onsir Rprsnting 1 Skp rsursr Provi Rsours Får oh gr rsursr (mtril, utrustning, mrtr, oh tjänstr) till gruppn Sökr informtion oh rsursr för tt gör gruppns inititiv möjlig Sr till tt gruppn får v n hövr från nr gruppr Sr till tt utrustning oh tillgångr som gruppn hövr är tillgänglig Hjälpr gruppn finn oh få xprtis Otin n llot rsours (mtrils, quipmnt, popl, n srvis) for th tm Sk informtion n rsours to filitt th tm s inititivs S to it tht th tm gts wht is n from othr tms Mk sur tht th quipmnt n supplis th tm ns r vill Hlp th tm fin n otin xprt rsours 2 Nätvrkn Ntworking Sökr informtion oh upptring från högr hfr, kollgr, oh mrtr i ställt för tt lit på fintlig kunskp Nvigrr ffktivt i t politisk lnskpt i orgnistionn Visr intrss för nr hfrs oh nhtrs frmgångr, utmningr, oh möjlightr Etlrr rltionr m nr nhtrs lr i orgnistionn Sout for urrnt informtion or upts from highr lvl mngrs, prs, n mploys rthr thn rly on xisting knowlg Nvigt fftivly th politil lnsp of th orgniztion Show intrst in othr mngrs /unit s susss, hllngs, n opportunitis Estlish working rltionships with othr unit lrs ross th orgniztion 3 Sky oh smrt Mng Bounris Skyr gruppn från tt påvrks v yttr krftr llr hänlsr Hjälpr olik gruppr tt kommunir m vrnr Agrr som gruppns förträr gntmot nr lr v orgnistionn (t.x. nr gruppr, lningn) Tlr väl om gruppn inför nr i orgnistionn Hjälpr till tt lös prolm mlln olik gruppr 4 Bvk omgivningn Ativ Monitoring Bvkr föränringr i gruppns yttr omgivning Bvkr gruppns oh mlmmrns rsultt Hållr sig informr om v nr gruppr gör Eftrfrågr rlvnt informtion om uppgiftrn från gruppns mlmmr Uppmärksmmr ristr i rtsprossr llr rsultt i gruppn Buffr th tm from th influn of xtrnl fors or vnts Hlp iffrnt tms, ommunit with on nothr At s rprsnttiv of th tm with othr prts of th orgniztion (.g., othr tms, mngmnt) Avot on hlf of th tm to othrs in th orgniztion Hlp to rsolv iffiultis twn iffrnt tms Monitor hngs in th tm s xtrnl nvironmnt Monitor tm n tm mmr prformn Kp inform out wht othr tms r oing Rqust tsk-rlvnt informtion from tm mmrs Noti flws in tsk prours or tm outputs 5 Inflytn uppåt Upwr Appl/Rtionlity (svrs v hfns hf) (omplt y th lrs lr) Använr logik för tt övrtyg Förklrr skäln till sin gärn Visr informtion som stöjr gn åsiktrn Us logi to onvin Explin th rson for th rqust Prsnt informtion in support of his/hr point of viw Källor som nvänts för smmnställningn / Sours from whih mtrils wr pt: Druskt & Whlr (2003), Millr t l. (1999), Morgson t l (2010), Olufowot t l. (2005), Tjosvol t l. (1986) Kommuniktivt lrskp 26 Kommuniktivt lrskp 27

15 5

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer