KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2"

Transkript

1 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID SWEDEN UNIVERSITY

2 Inlning Kommuniktiv lr skpr flr oh mr kommuniktiv orgnistionr (Svrigs Kommuniktörr) Dtt är n nr rpportn i forskningsprojktt Kommuniktivt lrskp Anlys oh utvkling v kärnkomptns vi Mittunivrsittt. En välutvkl nlyspross rr vägn för mrtrns ltgn oh förättringr v lrns kommuniktion. Öppnht kring unrsökningn, ktivt ltgn i plnringn oh åtrkoppling v rsulttn skpr nggmng kring n. Enkätr är kvlifir unrsökningsinstrumnt som krävr noggrnn npssning oh utvkling för tt fungr väl i n spifik orgnistion. Vliitt tt mn mätr t mn vill mät, oh rliilitt tillförlitlight är ntrl grpp. Enkätfrågor kn g olik rsultt i olik gruppr, ärför hövr rsulttt nlysrs m hjälp v fktornlysr innn smn sturs. Projktt, som pågår unr , ls v ont Ctrin Johnsson oh gnomförs v forskrgrupprn CORE oh Kvlittstknik vi Mittunivrsittt. Dt finnsirs v KK-stiftlsn oh ltgn förtgn: Norrmjrir, S, Snvik, Spnrups, Volvo oh Norisk Kommuniktion. Dt stös ävn v Svrigs Kommuniktörr oh Pr Zttrquist. D frågor som forskrn sturr är hur Kommuniktivt lrskp kn finirs oh utvärrs, hur hfr oh mrtr uppfttr t, oh hur orgnistionr mätr kommuniktion, lrskp oh mrtrhäls. Projktt sk okså t frm n mto för tt mät kommuniktivt lrskp som yggr på tiigr forskning, oh stur kopplingr mlln kommuniktivt lrskp oh nr orgnistionsrsultt. Rpportns syft är tt utvkl n moll oh rkommntionr för tt nlysr kommuniktivt lrskp i orgnistionr. Dn finns ävn i n nglsk vrsion. Rpportn är förftt v Ctrin Johnsson oh Vrnon D. Millr, tillsmmns m rprsntntr för ltgn förtgn. Smmnfttning Exutiv summry Lrs oh hfrs kommuniktion är särskilt viktig för tt n orgnistion sk utvkls positivt. Dt hr uppmärksmmts läng inom forskningn. Utvärring v kommuniktionn utgör n viktig grun för förättringr, unrlättr n strtgisk plnringn oh gör tt lning, hfr oh mrtr uppmärksmmr kommuniktionsfrågor. Rpportn gr n moll för tt nlysr kommuniktivt lrskp gnom mrtrnkätr. Dn prsntrr viktig stg i prossn oh innhållr rå oh rkommntionr. Dn innhållr okså skrivningr v vrför oh hur ltgn förtgn rtr m tt utvärr lrns kommuniktion. Dn nlysmoll som skrivs i rpportn yggr på n tori om lrs ntrl kommuniktiv tnn som utvklts inom forskningsprojktt: Strukturr, Utvkl, Intrgr, oh Rprsntr. Inom vrj ktgori finns unrktgorir oh klustr v nkätfrågor som tstts oh vist sig hållr i tiigr forskning. En viktig frmgångsfktor i rtt m nlysr oh utvärringr v kommuniktivt lrskp är tt fruktrt smrt mlln huvuktörrn: lr, HR- oh kommuniktionsnsvrig, oh rprsntntr för mrtrn. 1. Viktn v tt nlysr lrs kommuniktion För tt S sk fortsätt tt vr frmgångsrikt, hövr vi uktig lr som kn skp nggmng oh lktight. Kommuniktion är n stor oh viktig l v lrskpt. Mi Nilsson, HR, S AB Lrs oh hfrs kommuniktion är särskilt viktig för tt n orgnistion sk utvkls positivt. Att l hnlr i huvusk om tt kommunir. Lrns kommuniktion oh ffktrn v n hr uppmärksmmts unr lång ti inom forskningn. Rpportn Kommuniktivt lrskp (Johnsson, Millr & Hmrin, 2011) smmnfttr lningns, mllnhfrs, oh grupphfrs viktig kommuniktionstnn: strukturr, utvkl, intrgr oh rprsntr som nvänr för tt påvrk orgnistionns rsultt. I rpportn nvänr vi grppt lr för ll inivir m tt formllt hfsnsvr i n orgnistion. Utvärringr v kommuniktionn i n orgnistion är tylsfull v flr skäl. Kommuniktionn hör intimt smmn m hur väl orgnistionn fungrr. Forskningn visr tt kommuniktion hängr smmn m mrtrnggmng, rtstillfrsställls ln nställ, prouktivitt, ffktiv orgnistionsföränring oh innovtionsförmåg oh finnsill stilitt. Kommuniktivt lrskp 2 Kommuniktivt lrskp 3

3 På olik sätt påvrkr kommuniktion sist rn, vs. t konomisk rsulttt (Downs & Arin, 2004, s. 6). Kommuniktionn mlln lr oh mrtr är lltså n grunförutsättning för tt kunn ygg ffktiv orgnistionr oh frmgångsrik förtg. Anlysr v lrs kommuniktion utgör n grun för förättringr, å v inivirs kommuniktionstn, kommuniktionn i gruppr oh i orgnistionn som hlht (Hrgi & Tourish, 2009, s. 26). Gnom tt omfttn oh noggrnn nlysr v kommuniktionn uppnår mn följn förlr nligt Downs oh Arin (2004, s. 10): 1. n strtgisk plnringn unrlätts 2. krtläggning v ttityr främjr rlistisk ömningr 3. ny informtion smls in kontinurligt 4. n fk-pross tlrs 5. stnrisr mätningr gr rättvisn jämförlsr 6. orgnistionns mlmmr uppmärksmmr kommuniktionsfrågor 7. utilningsnivån höjs 8. ltgrn kn påvrk sin orgnistion Anlysr v kommuniktionn gr n il v hur mrtrn i orgnistionn uppfttr oh omftts v lningns vision, strtgir oh mål. Viktig prinipr för kommuniktivt lrskp Chrli Norlom, SVP Strtgi Intrnl Communitions, Volvo Group, rättr om v som utmärkr kommuniktiv lr i frmgångsrik orgnistionr utifrån xmplt Nw Rivr Vlly Plnt. Vilk kommuniktiv tnn skiljr gntlign ut lr inom frmgångsrik orgnistionr från m i lågprstrn förtg? Volvokonrnn hr utvklt oh stöttt t kommuniktiv lrskpt m fokus på mllnhfr. Unr tt nnium hr vi mätt t kommuniktiv lrskpt på längn oh tvärn. Höstn 2011 fik jg i upprg tt närmr stur v som utmärkr llr äst lrn. Jg åkt ärför först till Dulin, Virgin, för tt träff förtgslning oh mrtr vi Nw Rivr Vlly Plnt som fått mykt go rsultt i vår snst mätning. I t kommuniktiv lrskp som frikshfn Ptrik Collignon oh hns tm förträr finns fyr prinipr v hlt vgörn tyls. Kunorintringn är n mst iögonflln. Hl vrksmhtn prägls v n klr siktlinj till kun. All nställ hr i små gruppr åkt på stuisök hos kunr i olik lsttr. D hr frågt ut oh iskutrt m kunrn om v som är viktigt för m oh v förväntr sig v Volvo. Dn övrgripn strtgin oh t glig förättringsrtt, kizn, hr fått n mykt tylig förnkring i kunrns vrksmht. Hunrtls kunr sökr nu frikn vrj vk, oh möts int som förr v usvisslingr utn v intrssr oh nggr nställ. Mitt i rtt tr folk sig ti tt förklr något för n funrsm kun, llr tt fråg sökrn om rs vrksmht. Dt är tt gnuint intrss, oh t hr irkt påvrkt försäljning oh lönsmht positivt. Kommuniktivt lrskp hnlr här om tt gör t möjligt för nställ tt intifir, rssr oh lös prolm. Jg hr tusntls iér om hur vi skull kunn orgnisr inustriprouktion på tt nnorlun sätt sägr Ptrik Collignon. Nästn ll min iér liggr kvr i skrivorslån. Här gällr t tt iskutr oh mjsl frm måln tillsmmns. Jg måst lit till tt folk själv kommr frm till sin lösningr. När prsint Om kräv tt n mriknsk inustrin skull minsk nrgikonsumtionn m 10 % på tr år, å övrlät Ptrik åt hfr oh nställ tt i gmnsmm rtsgruppr t frm konkrt förslg. D illigst oh nklst förslgn gnomförs först, mn åtgärr som skull kräv invstringr t x i värmväxlr llr solpnlr fik vänt. Inom tt år lyks Nw Rivr Vlly sänk nrgiåtgångn m 30 pront. En xtrn utvärring v kizn-progrmmt, är Nw Rivr Vlly mths mot l Toyot oh Boing, visr tyligt tt tt kommuniktiv lrskp vrit orhört frmgångsrikt i tt nggr oh moilisr nställ. Kulturn hr likså föränrts i grunn. Ilig konfronttionr oh konfliktr mlln lning oh fkförning hr rstts v smsyn kring n gmnsm utmning oh vision. Ptrik Collignon hr som frikshf ltt föränringsrtt på Nw Rivr Vlly Plnt: När jg kom hit för fyr år sn misstänkt folk tt jg skull lägg n frikn. Eftr n sju vkor lång strjk inl jg n vrklig oh öppn ilog m fkt om frmtin. Hur sk vi tillsmmns kunn förvnl n här frikn till n äst lstvgnsfrikn i USA, oh sätt n ny stnr för hur mn rivr inustrill vrksmht? Nu hr vi slutt tt lj ut jo som är kritisk i flöt å försningr irkt slår mot kunrn. Iställt försökr vi nu tt t tillk rtsuppgiftr som vi kn gör ättr till ungfär smm kostn mn m störr lvrnsprision sägr Ptrik. Dt låtr nästn vnsinnigt tt t hm tillvrkningn v klg tjok klslingor mlln hytt oh vgn när ilyggr i Virgini kostr 10 gångr mr i timmn än kollgorn i Mxio. Kommuniktivt lrskp 4 Kommuniktivt lrskp 5

4 Buskpt från Dulin, Virgini, går stik i stäv mot glolisring oh nmontring v mriknsk tillvrkningsinustri, oh t hr väkt tt normt gnsvr ln nställ oh kunr. Volvo hr n strk rtskultur, Volvo Wy, mn nn fik lrig riktigt fotfäst i Nw Rivr Vlly. Unr nästn 25 år förlv frikn tt sorgrn. Flr svnsk frikshfr försökt mn ork int inför kulturn. Dt gällr tt tyliggör v kulturn innär. Vrj föränring måst görs synlig oh påtglig, nnrs stnnr t vi tomm or, sägr Ptrik. När vtlsförhnlingrn m fkt vr klr, å vr t Ptrik som gik ut på gårn oh hiss UAW flggn ign, rättr n kill vi nt. Inom fm minutr visst ll i frikn v hn gjort. Förtron oh tillit är grunn för llt kommuniktivt lrskp. Dt tr årtl tt ygg upp oh någr minutr tt rsr. Ptrik oh hns lningsgrupp lyssnr ktivt till nställ oh ryr sig. Vrj lr måst vr lyhör oh våg lyssn till nr prspktiv, sägr Ptrik. Smtiigt hr jg stor oh tylig förväntningr på fklig lrn. D måst våg kliv frm, t nsvr oh gr som lr. Intrnkommuniktörn Mrus Thompson är n ktiv förinlslänkn till nställ. Hn vrkr stänigt vr ut i frikn för tt prt m folk. Hn kännr ll, oh lyssnr orntligt. Ptrik gv honom n ny titl, inspirtionslr. Egntlign hållr hn sin vrklig roll som strtgisk rågivr åt frikshfn. I smtln längs nt rättr mång llr först om något som Ptrik gjort nnorlun. Mn nästn ll fortsättr sn tt l m sig v gn rfrnhtr, insiktr, oh läromr. Då insr jg tt Ptrik oh hl hns lningsgrupp åstkommit något mykt störr oh svårr. I ktiv hnling hr vist förtron oh tillit för ll nställ, oh n ftr n hr ss vågt kliv frm m störr förtron oh självtillit. 2. Forskning om utvärring v kommuniktion oh lrskp i orgnistionr Unr 1970-tlt utvkl forskr n mto tt mät kommuniktion i orgnistionr, som lv kän unr nmnt th Intrntionl Communition Assoition (ICA) Communition Auit (Golhr, 2002). Målt vr tt utvkl n stnrisr mto tt utvärr orgnistionrs kommuniktionssystm för tt tlr n normr ts som kun unrlätt jämförlsr mlln olik orgnistionr (s. 451). Unrsökningn omftt nkätr, intrvjur, gökr, oh nätvrksnlysr, mn nkätn lv n mst nvän utvärringsmton ftrsom n vr nkl tt utvkl, ministrr oh tolk. Unrsökningn mätt informtionsflön, informtionsknlr (inklusiv hfr), uskpsinnhåll, oh ttityr oh uppfttningr till kommuniktion (Golhr & Krivonos, 1977). Unrsökningn fik snr kritik för tt n vr sr på sänr-mottgr-molln för kommuniktion. Dn mätt n mäng informtion som togs mot, smtiigt som n int tog hänsyn till inivirs mningsskpn oh soilt konstrur tolkningr v uskp, forskningsområn som utvkls snt från 1980 oh frmåt. Forskr kritisr okså nkätfrågorn oh vliittn, oh ifrågstt tt frågorn vrklign mätt t vr vs tt mät. En nnn svght som hr uppmärksmmts är tt mätmton gr n ögonliksil v n ynmisk vrklight som kontinurligt föränrs. Downs oh Arin (2004) tonr viktn v tt skp tt utvärringssystm som gnomförs som n pross, oh innär kontinurlig mätningr v kommuniktionn. Forskr hr förspråkt nr sätt tt stur kommuniktion än gnom nkätr oh frågunrsökningr: xmplvis gnom intrvjur, osrvtionr, iskurs- oh txtnlys i syft tt g n ättr förståls v hur komplx kommuniktionsfnomn är rltr till olik orgnistionsförtlsr. Hrgi oh Tourish (2009) oh Downs oh Arin (2004) går ignom n r olik utvärringsmtor oh gr riktlinjr för olik typr v unrsökningr. Ävn om t finns gränsningr för v mn kn mät gnom nkätr, så visr n sml forskningn på t stor värt som n här typn v unrsökningr gr. Kommuniktionn kn sturs på tt systmtiskt sätt oh möjliggör utvkling oh förättringr inom orgnistionr övr ti (Millr t l., 2011). Kommuniktivt lrskp 6 Kommuniktivt lrskp 57

5 Lrskpsforskningn omfttr n stor mäng tillväggångssätt oh mtor (Grint, 2011). Stuir v lrs tn gnom nkätunrsökningr hr vrit gnomgripn inom områt oh sån unrsökningr hr nvänts frkvnt v forskrn (Brymn, 2011). Mätmtor som Lr Bhvior Dsription Qustionnir (LBDQ), oh Multiftor Lrship Qustionnir (MLQ) som nväns för tt unrsök trnsformrn lrskp är någr v mst välkän oh nvän. D gnomförs oftst gnom tt mrtr fyllr i nkätr om lrn, oh nkätrsulttn rs oh gr vrj lr n profil i form v olik lrimnsionr. Förlrn m n här typn v mätningr är tt är nkl tt ministrr, mn kn sml in mykt t oh nå mång mrtr, oh nklt gör änringr. D gränsningr som lyfts frm är tt rsulttn kn påvrks v smtyksffktr (vs. n tnns tt ntingn håll m llr vr mot), oh svrn kn okså påvrks v förutftt mningr om lr oh int spgl t fktisk tnt (xmplvis om n lr uppftts som inffktiv kommr svrn tt vr färg v tt). Dt kn lltså vr svårt tt skilj uppfttningr om lrs fktisk tn från uppfttningr om lrs nggmng llr ffktivitt (tt klls på nglsk ommon mtho is) (Brymn, 2011, s. 18). Anr gränsningr är tt nkätrn fokusrr på iniviull lrs gnskpr oh lrstilr oh tr int hänsyn till n soil oh kulturll miljön som på tt gnomgripn sätt påvrkr hur lr grr (Alvsson & Svningsson, 2007, s. 308). Omgivningn oh nr ktörrs tn hr vgörn tyls för n lrs möjlightr tt gr. Lrskp är soilt oh kulturllt, t hnlr om tt skp oh upprätthåll gmnsmm förställningr oh normr. D å ovn nämn forskningstritionrn: kommuniktionsforskning oh lrskpsforskning hr smlt viktig kunskp om lrs kommuniktionstn som vi nvänt som grun för n moll tt nlysr kommuniktivt lrskp. I n här rpportn konntrrr vi oss till nlysr v lrs kommuniktionstn m hjälp v nkätr som ls ut till orgnistionns mlmmr, ftrsom nn mto vnlign nväns i orgnistionr. Vi gr okså rå som komplttrr n här typn v mtril för tt skriv n komplx kommuniktionn mlln hfr oh mrtr. Anr forskr hr pkt på hovt tt ävn utgå från tt mrtrprspktiv (Hi & Simonsson, 2011) oh unrsök mrtrns kommuniktionshov (Ruk & Wlh, 2012). Cs: Norisk Kommuniktion Bnhmrkunrsökning kring intrn kommuniktion Norisk Kommuniktion är n strtgisk kommuniktionsyrå som utvklr n kommuniktiv förmågn i stor oh mlstor orgnistionr oh förtg. Som tt l i tt rt gnomför Norisk Kommuniktion n åtrkommn nhmrkunrsökning kring orgnistionrs intrn kommuniktion. Syftt m nhmrkunrsökningn Syftt m unrsökningn är tt g n il v hur nställ värrr n intrn kommuniktionn i sin orgnistion oh hur rsulttt står sig i förhålln till rsultt från nr orgnistionr. Mätningn gr ltgn orgnistionrn n il v sin iniviull styrkor rspktiv utvklingsområn. Dt smmnställ nhmrkrsulttt gr ssutom n nulägsil v hur intrn kommuniktionn fungrr i nuti orgnistionr smt n il v trnn övr ti. Rsulttn är tt viktigt slutsunrlg för tt kunn intifir oh prioritr ffktiv åtgärr för tt virutvkl orgnistionrs intrn kommuniktion. Mto Bnhmrkunrsökningn är n kvntittiv unrsökning ln hfr oh mrtr. Dtinsmlingn skr normlt vi n wsr nkät. Mätningn hr gnomförts sn år 2005 oh vrt nnt år prsntrr Norisk Kommuniktion n rpport som srs på rsulttt från två snst årns unrsökningr. Dn snst, fjär rpportn lnsrs i sptmr Rsulttn som prsntrs nn (s figur) srs på mätningr som hr gnomförts unr 2009 till oh m Unr nn tisprio ltog 50 orgnistionr oh t inklurr å privt förtg oh offntlig vrksmht. Utifrån tt urvl om rygt nställ svr rsponntr, vilkt gr n svrsnl om 61 pront. Unrsökningsområn Unrsökningn mätr nställs förväntningr (upplv gr v viktight) smt tillfrsställls inom tt ntl områn: Kommuniktionsmiljö, kommuniktionshov/uskp, kommuniktionsknlr, ktörrns kommuniktion smt ffktiniktorr. Unrsökningn mätr okså t kommuniktiv lrskpt oh t kommuniktiv mrtrskpt. Kommuniktivt lrskp 8 Kommuniktivt lrskp 9

6 Chfn n viktigst kommuniktionsknln Ett intrssnt rsultt från nhmrkunrsökningn hnlr om olik ktörrs oh kommuniktionsknlrs upplv viktight i rltion till n tillfrsställls rsponntrn upplvr kring rspktiv knl (s nn figur). Gpt är gnrllt stt minr hos mknisk knlrn (m unntg v intrnät) än hos prsonlig. Dtt gr n tylig iniktion på vr n störst utvklingspotntiln finns i orgnistionrs intrn kommuniktion. Dt hnlr mykt om tt invstr i tt utvkl prsonlig knlrn oh i tt kommr n kommuniktiv förmågn i fokus. 5 4,77 4,70 4,5 4,41 4,11 4,10 4,07 4,27 4 3,80 3,5 3,94 4,23 3,44 3,85 3,63 3 3,32 3,36 3,28 3,34 2,5 2,89 2 1, Hägst lningn Min närmst hf Min kollgor Fklig rprsntntr Mötn Intrnät Hl orgnistionns prsonltining Gmnsmm nyhtsrv/nyhtsmil 3,69 3,70 3,61 3,34 2,61 3,34 3,30 3,12 3, E-post Lokl prsonltining/nyhtsrv Anslgstvlor Artspltsns xtrn wplts Prss (tiningr, TV oh rio) 2,64 Instämmr Viktigt Soil mir (t x Twittr, Fook) Chfns ntrl roll för n intrn kommuniktionn ställr krv på förmågn tt fullfölj t kommuniktiv nsvr som följr m hfsupprgt. Dt hnlr om t kommuniktiv lrskpt oh någr ntrl lr som unrsökningn mätr är förmågn tt 1) oh nskil mrtr oh gruppr, 2) lös konfliktr, 3) tyliggör mål oh förväntningr, 4) g åtrkoppling på prsttion oh tnn, smt 5) skp oh förml mningsfull uskp. Kopplt till lningns kommuniktion är t okså viktigt tt hfn hr förmågn tt 6) övrsätt oh konkrtisr övrgripn uskp. Dt hnlr om tt säkrställ tt orgnistionns övrgripn uskp lir griplig oh rlvnt så tt t är klrt v får för konskvnsr oh ffktr för mrtrn oh n vrksmht som rivs. Slutlign, m tnk på kollgorns viktight i n intrn kommuniktionn hövr hfn h förmåg tt 7) involvr mrtrn i tt gmnsmt mningsskpn oh i slutsprossr. Här är ilogn tt v hfns viktigst vrktyg. Mrtrn hövr ss som mskpr oh t ställr krv på hfns kommuniktiv förmågor. Som frmgår i figurn är hfn orgnistionns viktigst kommuniktionsknl. Dtt hr vist sig i smtlig nhmrkunrsökningr som Norisk Kommuniktion hr gnomfört oh gällr för å privt näringslivt oh offntlig vrksmht. Tätt ftr hfn kommr kollgorn oh ärftr mötn. En intrssnt jämförls kn görs mlln prsonlig rspktiv mknisk knlr. Gnrllt stt hr nställ högr förväntningr (s viktight i figurn) på prsonlig knlrn än på mknisk. En nnn jämförls gällr gpt mlln viktight oh tillfrsställls. Kommuniktivt lrskp 10 Kommuniktivt lrskp 11

7 3. Anlysr lrs kommuniktion En välutvkl oh noggrnn nlyspross rr väg för mrtrns ltgn oh förättringr v lrns kommuniktion. Därmot kn n åligt styr oh gnomför pross vr värr än tt int gör någon utvärring lls, oh minsk nggmngt hos som är mst tylsfull i rtt tt gnomför förättringr v kommuniktionn (Hrgi & Tourish, 2009). För tt utvärringr sk lyks, måst gnomförs i n n v öppnht, förutstäm rsultt unviks, oh ll röstr i orgnistionn måst li lyssn till (Hrgi & Tourish, 2009). Viktig målgruppr måst vr prtnrs i prossn oh rs nrgi nggrs i söknt v lösningr på kommuniktionsprolm. Dt skull vr tt frligt hot mot gnomförnt oh frmgångn tt gnomför n unrsökning hlvt i lönnom, tt gör n v mrtrn i ställt för tillsmmns m m, oh tt släng övrrskningr till lningn i slutt, när or li kontinurligt unrrätt om frmstgn oh frmväxn rsulttn (s. 33). Följktlign rkommnrr vi tt som utvärrr kommuniktionn: Sättr smmn utvärringstm som innhållr rprsntntr för viktig målgruppr Anpssr unrsökningn till n gn orgnistionn Kommunirr nlysns syft till ltgrn Kommunirr rsulttt till ltgrn Gr fk om vilk åtgärr som sk gnomförs för tt säkrställ förättringr Gnomför åtrkommn nlysr v lrs kommuniktion En utvärring omfttr sx fsr: 1. Initiring, 2. Plnring, 3. Implmntring, 4. Anlys, 5. Utvärring, 6. Fk. D här fsrn hövr iskutrs öppt för tt värt v unrsökningn oh ffktrn i orgnistionn sk förstärks. Dt finns ingt gnrllt nlysrpt för ll orgnistionr ftrsom skiljr sig åt på olik sätt hövr mn skrärsy utvärringn ftr orgnistionns utsn oh hov. Att gnomför n stnrisr nhmrkunrsökning kn g intrssnt rsultt oh jämförlsr m nr orgnistionr, mn tolkningn v rsulttn måst väg in orgnistionns spifik förutsättningr. Cs: Norrmjrir Mrtrnkät som romtr Norrmjrir Ek. Förning är Svrigs norligst mjriförning. Vi förälr årlign 200 miljonr kg mjölk på vår mjrir i Umå, Lulå oh Burträsk till olik mjriprouktr som mjölk, fil, grä oh ost. Vi hr unik vrumärkn som Västrottnsost, Vrum, Fjällfil, Fjällyoghurt, Ginomx, Norrglimt oh JOKK ärryk. Vi sysslsättr 470 årsnställ. Syftt m mrtrnkätn Norrmjrirs mrtrnkät går ut till ll mrtr n gång pr år. Syftt m nkätn är tt n sk fungr som n romtr inom viss utvl områn. I nlysn v nkätn kn vi på så sätt intifir vviklsr än nr på vlningsnivå oh ärftr sätt in rsursr inom områn vi hövr förstärk instsrn på. Eftrsom Norrmjrir läggr stor vikt vi rtt m Ln Proution, något vi kllr Ofl hr vi konstrurt nkätn för tt okså få fk inom t spifik områt. Anr områn vi mätr i nkätn är Psykosoil rtsmiljö, Enggmng oh lktight, Komptns oh utvkling, Lrskp, Likhnling smt Mrtrsmtl. En utmning för oss hr vrit tt konstrur n nkät som mrtrn vrklign svrr på, vs områn måst känns rlvnt oh frågorn får int vr för mång. För tt kunn nlysr svrn nr på vlningsnivå hr t för oss vrit viktigt tt nå n hög svrsfrkvns. D snst två mätningrn hr vi hft 80% svrsfrkvns, n siffr som vi hr mitionn tt förättr yttrligr. Anlys oh åtgärr Utifrån nlysr rsulttn kn vi intifir vntull vviklsr som vi sn väljr tt förjup oss i. Till xmpl såg vi vi n tiigr unrsökning iniktionr på hög strss inom n vlning. Tillsmmns m förtgshälsovårn gjors n strssutrning på inivinivå oh åtgärsplnr upprätts. Ett nnt xmpl på åtgärr som vitgits utifrån iniktionr vi fått vi nkätn är n förjup nlys oh ärftr n stsning på utilning oh utvkling v mrtrsmtlt. Kommuniktivt lrskp Unr t snst årt hr Norrmjrir gjort n stor stsning på t kommuniktiv lrskpt. En l i tt hr vrit tt lt i projktt tillsmmns m Mittunivrsittt oh nr orgnistionr från näringslivt. Syftt hr vrit tt lär oss mr om hur vi äst kn mät utvklingn oh utfllt v vår instsr inom områt. Särskilt intrssnt är möjlightn tt kunn s smn mlln t kommuniktiv lrskpt oh föränringsnägnht något som är viktigt för tt frmgångsrikt rt m Ofl. Kommuniktivt lrskp 12 Kommuniktivt lrskp 13

8 4. V sk nlysrs Om iniktorr oh fktorr i n nkät Ig är nkätunrsökningr n välkän mto som nväns oft i orgnistionr. Konstruktionn v n nkät som motsvrr syftt m mätningn är tt grnnlg rt. För tt uppfyll nlysns syft ugr int vilk frågor som hlst. Forskr som förklrr n svår prossn när n nkät skps (Millr t l., 2011, s. 9) skiljr mlln uttryk (uttryk för tt fnomn srt på tt osrvrt tn), grpp (trmr som skps för tt skriv oh förklr ss fnomn), oh iniktorr (som utvärrr n imnsion hos tt grpp). D nkätr som först utvkls sto oft v nstk lmnt, vs. n nkätfråg nväns för tt mät tt grpp. Exmplvis kun fk mäts gnom tt påstån som: Min hf gr mig rglunt fk på mitt rt. När mtorn förfins, rgumntr forskrn för tt flr imnsionr v t unrsökt grppt höv mäts för tt mn skull kunn gör korrkt nlysr. Dt tyr tt för tt kunn nlysr lrs fk hövs flr iniktorr llr nkätfrågor. För tt mät tt grpp hövs vnligtvis fyr llr fm iniktorr llr nkätfrågor, oh viss grpp kn vr komplx oh omftt flr imnsionr så tt flr iniktorr hövs (Millr t l., 2011). För tt stur fk hövr mn å flr frågor som rör olik imnsionr v t grppt: ) Min hf gr mig rglunt fk på mitt rt. ) Min hf römmr mig när jg gjort något r. ) Min hf låtr mig vt när jg int gjort tillräkligt. ) Min hf gr mig konstruktiv kritik. ) Min hf gr mig int någon fk på mitt rt. När nkätfrågor som mthr grppn som nväns hr formulrts, rkommnrr forskrn tt mn tstr nkätn i n grupp som liknr målgruppn (MKnzi t l., 2011). Dt görs för tt kontrollr tt frågorn är läsr, unvik förvirrn orvl oh syftningsprolm oh för tt öm hur tstprsonrn ssoirr frågorn till t mn tänkt utvärr (Millr t l., 2011). Ett viktigt vrktyg för tt öm vliittn hos n nkät är fktornlys. Forskr tonr tylsn v tt gör olik typr v fktornlysr (EFA oh CFA) ävn när välkän oh tlr frågformulär nväns. Dt ror på tt vrj urvl hr unik gnskpr oh inivir kn svr på nkätfrågor på ny sätt. Dssutom hr t vist sig tt väl ns nkätr hft llvrlig konstruktionsfl (Millr, Alln, Csy, & Johnson, 2000). Slutlign kn tstr v n smtiig oh förutsägr vliittn (onurrnt n pritiv vliity) hur grppt i fråg är rltrt till nr tlr mått vi n tipunkt när grppt mäts (smtiig vliitt), oh vi n snr tipunkt (förutsägr vliitt). I t följn vsnittt skrivr vi hur olik mått kn nväns för tt nlysr kommuniktivt lrskp i ljust v torir, tiigr forskning, oh nlysr v mpirisk unrsökningr. Om vi nsr tt tt kommuniktivt lrskp är viktigt för tt utvkl vrksmhtn oh nå rsultt måst vi försäkr oss om tt vi är r på t. Mätr vi så kn vi stänigt förättr oss oh säkr upp tt stö sätts in är t hövs. Att mät oh rovis rsulttt är okså n signl från lningn om tt t är viktigt. Dt välkän uttrykt Wht gts msur gts on! smmnfttr på tt r sätt v t hnlr om. Pr Zttrquist, VP Intrnl Communition Eltrolux. Dn sistnämn frågn är formulr ngtivt, vilkt är n kontrollfunktion för tt unvik tt n som fyllr i n nkät utomtisrr sin svr. Dt finns systmtisk mtor för tt öm rliilittn/tillförlitlightn oh vliittn/ giltightn hos iniktorrn. F vliity tyr tt formulringn v nkätfrågn gr n hänvisning till t grpp t hör till. Logikn, rltionn, tylightn oh rfrnsn i nkätfrågorn öms här. Construt vliity rfrrr till i vilkn utsträkning iniktorn nlysrr t grpp t är konstrurt för tt mät (Millr, t l., 2001). Kommuniktivt lrskp 14 Kommuniktivt lrskp 15

9 5. Anlysmoll för utvärring v kommuniktivt lrskp Dn moll vi förslår för tt utvärr oh nlysr kommuniktivt lrskp yggr på lrs ntrl kommuniktiv tnn: strukturr, utvkl, intrgr oh rprsntr som vi tiigr skrivit inom forskningsprojktt (Johnsson, Millr, & Hmrin, 2011): Tiigr stuir hr tstt nkätfrågor oh vlirt mätmtorn v ovnstån kommuniktiv tnn i vrirn gr. I t ppnix som finns sist i rpportn prsntrr vi frågklustr som kn nväns när kommuniktivt lrskp nlysrs. Totlt finns 97 frågor m inom olik områn. Frågorn pssr för tt unrsök mrtrns syn på sin närmst hf, oh hur hfn grr för tt skp n frmgångsrik grupp. Vi tror tt olik spktr v lrns kommuniktion är mr llr minr viktig i olik situtionr oh ävn tt viss tnn kn vr mr viktig än nr i olik typr v orgnistionr. Vi mnr lltså tt mn noggrnt sk gå ignom vilk frågor som är rlvnt i t ktull fllt. Gnom tt systmtiskt krtlägg lrs oh hfrs kommuniktiv tnn, får mn ls n utvärring v vilk områn som mrtrn uppfttr fungrr väl, oh vilk områn som kn höv förättringsinstsr, ls tt unrlg för iskussionr oh åtrkoppling. Strukturr Lr mrtr Formulr mål oh förväntningr Plnr oh förl uppgiftr Lr grupp/nht Formulr mål oh förväntningr Dfinir uppgiftr Plnr oh förl uppgiftr Rkrytr & skp tm Skp mning Dt är viktigt tt prossn när rsulttn nlysrs oh kommunirs är gnomtänkt för tt unvik tt inivir som i svår situtionr är offr för olik omstänightr oh ärför får sämr rsultt int sk känn sig utlämn till n omänsklig grnskningspross. Dn positiv möjlight till utvkling som n mätning gr hövr tons, oh förväntningr som skps på rsursr för utvkling ör vr gnomtänkt på förhn så tt kn möts. Utvkl Coh oh trän Åtrkoppling på rsultt Coh oh trän Åtrkoppling på rsultt Lös prolm Uppmuntr självstyrning Intrgr Öppnht Stö Hntr konfliktr Öppnht Stö Hntr konfliktr Rprsntr Inflytn uppåt Bvk omgivningn Nätvrk Sky oh smrt Skp rsursr Effktr Tylig rollr Lojlitt Enggmng Smmnhållning Självförtron Effktiv grupprossr Vår mrtrnkät gr vår lr hjälp till självhjälp, mn för tt kunn r konstruktiv slutstsr krävs n grunlig nlys. En mrtrnkät förpliktigr, vsr mn int stänig förättring skll mn int gnomför n. Vi hr övr årn ringt in vår frmgångsfktorr oh två strk skäl till vår frmgång är öppnht oh trnsprns. För tt lyks håll ss två fktorr lvn är t v stor vikt tt vår lr hr n kommuniktiv förmåg. Crolin Ekmn, informtionsirktör på Spnrups Bryggri. Rsultt Rsultt Kommuniktivt lrskp 16 Kommuniktivt lrskp 17

10 6. Etlr n uppsktt oh värfull nlyspross Enkätn kn innftt mogrfisk uppgiftr som kön, ålr oh nställningsti om ss fktorr är viktig för nlysr som görs v rsulttn. Avlnings- rspktiv nhtstillhöright kn okså läggs till för tt mn sk kunn ryt nr rsulttn på rlvnt nhtr, oh lr. Bkgrunsfrågorn krävr ftrtnk, ftrsom möjlightn tt ryt nr rsulttn är viktig för tt kunn ring in prolmområn, mn ör int vr så spifik tt som svrr på nkätn kännr tt int längr är nonym. En tumrgl är tt n minst gruppstorlkn ör vr sju prsonr (Hrgi &Tourish, 2009, s. 63). Bkgrunsfrågorn läggs m förl sist i nkätn. På så sätt kn mrtr som int vill lämn n här typn v informtion änå svr viktigst frågorn. Om nkätn int är oligtorisk, lir t viktigt tt motivr mrtrn tt lt oh fyll i n. Om kännr tt rsulttn kommr tt förfölj m, llr motstsn, tt t är mningslöst tt fyll i nkätn, kommr ltgnt tt sjunk. Grupplr llr närmst hf som hr n när rltion till mrtrn är äst lämp tt uppmuntr ltgnt i nkätn i sin rspktiv gruppr. Dt är viktigt tt t hänsyn till frågn V får jg ut v tt? oh säkrställ tt rsulttn nväns för förättringr, iställt för tt försök övrtl mrtrn tt fyll i nkätn. Oft är n xtrn konsult äst vlt när t gällr ministrtionn v nkätn, för tt mn sk kunn grntr nonymittn för mrtrn oh g m möjlight tt g uppriktig svr oh int lås upp, llr försämr rsulttn. Anlysn oh prsnttionn v rsulttn är viktig stg i utvärringsprossn. Hur rsulttn prsntrs hr n tylig påvrkn på tolkningn v m. Olik tknikr kn nväns: från rn frkvnsprsnttionr, till rngorning v viktig frågor, till mr komplir nlysr v frågor som fktornlysr oh rgrssionsnlysr som visr smn mlln fktorr. Hur åtrkopplingn v rsulttn sr ut oh hur åtgärsprogrmmt som srs på rsulttn implmntrs utgör n sist utvärringsfsn. Dss lr nonhlrs iln, mn krävr lik mykt omtnk som initiring, plnring oh implmntringsfsrn. Om rsulttn int kommunirs till ltgrn, kommr ngtiv ffktrn knsk int omlrt. Mn på längr sikt minskr förtront oh nggmngt inför nr utvärringr, llr inför näst omgång v unrsökningn. Dt sätt som rsulttn prsntrs på kn förstärk llr förstör nggmngt från såväl lr som mrtr. En lr som intrvjus i projktt uttrykt tt unrsökningn: Dn är livsfrlig! Hn mn, tt rsulttn oh lrns tyg påvrks v mång fktorr i orgnistionn, oh tt unrsökningn r täkr viss spktr v kommuniktivt lrskp i hns orgnistion. Prossn kring mätningn är viktigst på Snvik Vår mrtrunrsökning är int nrt n årlig nöjhtsnkät. Vi skrivr n iställt som n stänigt pågån pross som är ktiv unr hl årt. I unrsökningn fokusrr mn på förutsättningrn för go prsttionr, vs. vilk förutsättningr måst finns på plts för tt mrtrn sk prstr r. I n uppföljn viktig ilogn, som är oligtorisk för ll hfr tt h m sin rtsgruppr, iskutrr mn gruppns rsultt oh kommr gmnsmt övrns om vilk förättringsktivittr som krävs för tt möt gruppns rsultt, när ktivittrn sk gnomförs oh vm som sk nsvr för v. Unrsökningns rsultt lir ävn tt viktigt irg till såväl iniviull målsmtln, som gruppns målsättningr. Gnom tt gör ll mrtr lktig i prossn får vi tt störr nggmng oh mr självgån mrtr. Kristin Jämtli Communition Spilist, Snvik Mhining Solutions. Jämförlsr mlln nhtr inom smm orgnistion oh mlln olik orgnistionr kn orsk tolkningsprolm, ftrsom nhtr oh orgnistionr kn skilj sig från vrnr på tyn sätt. Jämförlsr i form v nhmrkunrsökningr är n gn orgnistionns rsultt jämförs m nr orgnistionrs oh tsns mlvärn llr hög oh låg värn ör nlysrs noggrnt oh jämförlsr som int lir pssr för n gn orgnistionn sk unviks (jfr. Hrgi & Tourish, 2009, s. 72). Anlysn v rsulttn ör okså omftt tolkningr v hur viktig olik frågor oh rsultt är i förhålln till gruppn rspktiv hl orgnistionn. Kommuniktivt lrskp 18 Kommuniktivt lrskp 19

11 7. Slutor Kommuniktion är n grunförutsättning för tt orgnistionr sk kunn skps oh utvkls (Hi, Johnsson, & Simonsson, 2005/2012). Gnom kommuniktionn formulrr lr oh mrtr mål, oh plnrr oh koorinrr rtt för tt uppfyll m. Lrn hr huvunsvrt för tt kommuniktionn fungrr väl, oh för tt n utvärrs på tt tillfrsställn sätt i orgnistionn. Lningn fttr slut om hur orgnistionns struktur sk s ut, oh stämmr vilkn tyls kommuniktionsfrågorn hr i orgnistionn gnom tt tilll rlvnt rsursr för kommuniktion. På t här sättt är lningn nsvrig för orgnistionns strtgi oh rsultt. Lr på lägr nivår i orgnistionn påvrkr lr v orgnistionn i sin upprg, oh rs sätt tt kommunir påvrkr mrtrns rollr i orgnistionn. En viktig frmgångsfktor i rtt m nlysr oh utvärringr v kommuniktivt lrskp är tt fruktrt smrt mlln huvuktörrn: lr, HR- oh kommuniktionsnsvrig, oh rprsntntr för mrtrn. Vi fokusrr på lr oh rs kommuniktion i n här rpportn, oh hur kommuniktivt lrskp kn utvärrs. Vi vill ok ton tt t okså är viktigt tt utvärr mrtrns kommuniktion oh kommuniktionsmiljön i n orgnistion. Dt är int r lr, utn ll orgnistionsmlmmr, m llr utn formllt lrnsvr, som ltr ktivt i kommuniktionn. Kommuniktionsmiljön skps kollktivt när lr oh mrtr kommunirr m vrnr. Mrtrns roll oh nsvr i kommuniktionn föriss oft i såväl forskning som prktik. Dn sn utvklingn v ny kommuniktionstknik gör tt informtion finns tillgänglig i ny forum; tt mrtr själv sprir informtion oh kommunirr tvärs övr orgnistionns gränsr utn tt gå gnom linjhfrn. Dn här utvklingn irr till tt föränr lrns kommuniktionsroll. Vår rpport om kommuniktivt lrskp kn fungr som n hjälp vi nlysr oh utvärring v mrtrs uppfttning om lrs kommuniktion. Kommuniktiv lr är n viktig frmgångsfktor i ll typr v orgnistionr. Rfrnsr Alvsson, M., & Svningsson, S. (2007). Orgnistionr, lning oh prossr. Lun: Stuntlittrtur. Brymn, A. (2011). Rsrh mthos in th stuy of lrship. In A. Brymn, D. Collinson, K. Grint, B. Jkson & M. Uhl-Bin (Es.), Th Sg Hnook of Lrship (pp ). Lonon: Sg. Downs, C. W., & Arin, A. D. (2004). Assssing orgniztionl ommunition. Strtgi ommunition uits. Nw York, NY: Th Guilfor Prss. Druskt, V. U., & Whlr, J. V. (2003). Mnging from th ounry: Th fftiv lrship of slf-mnging work tms. Amy of Mngmnt Journl, 46(4), Golhr, G. M. (2002). Communition uits in th g of th Intrnt. Mngmnt Communition Qurtrly, 15(3), Golhr, G. M., & Krivonos, P. D. (1977). Th ICA Communition Auit: Pross, sttus, ritiqu. [Artil]. Journl of Businss Communition, 15(1), Grint, K. (2011). A history of lrship. In A. Brymn, D. Collinson, K. Grint, B. Jkson & M. Uhl-Bin (Es.), Th Sg Hnook of Lrship (pp. 3-14). Lonon: Sg. Hrgi, O., & Tourish, D. (Es.). (2009). Auiting orgniztionl ommunition. A hnook of rsrh, thory n prti. Lonon: Routlg. Hi, M., & Simonsson, C. (2011). Putting Coworkrs in th Limlight: Nw Chllngs for Communition Profssionls. Intrntionl Journl of Strtgi Communition, 5(4), Hi, M., Johnsson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommuniktion i orgnistionr. Mlmö: Lir. Johnsson, C., Millr, V. D., & Hmrin, S. (2011). Communitiv lrship. Thoris, onpts n ntrl ommunition hviors. Dmiom rpport nr 4. Sunsvll: Mittunivrsittt. Millr, V. D., Alln, M., Csy, M. K., & Johnson, J. R. (2000). Ronsiring th orgniztionl intifition qustionnir. Mngmnt Communition Qurtrly, 13(4), Millr, V. D., Pool, M. S., Siol, D. R., Myrs, K. K., H Sun Prk, Mong, P.,... Shumt, M. (2011). Avning Rsrh in Orgniztionl Communition Through Quntittiv Mthoology. Mngmnt Communition Qurtrly, 25(1), Morgson, F. P., DRu, D. S., & Krm, E. P. (2010). Lrship in tms: A funtionl pproh to unrstning struturs n prosss. Journl of Mngmnt, 36, Olufowot, J. O., Millr, V. D., Wilson, S. R. (2005). Th intrtiv ffts of rol hng gols n rltionl xhngs on mploy upwr influn ttis. Mngmnt Communition Qurtrly, 18, Ruk, K., & Wlh, M. (2012). Vluing intrnl ommunition; mngmnt n mploy prsptivs. Puli Rltions Rviw, 38(2), Tjosvol, D., Wly, W. C., & Fil, R. H. G. (1986). Construtiv ontrovrsy: Th Vroom-Ytton mol n mngril ision-mking. Journl of Ouptionl Bhvior, 7, Kommuniktivt lrskp 20 Kommuniktivt lrskp 21

12 APPENDIX. Iniktorr oh frågklustr för utvärring v kommuniktivt lrskp Vi förslår tt följn iniktorr oh frågklustr nväns när kommuniktivt lrskp nlysrs. Totlt finns 97 nkätfrågor list nn. Vi vill ton tt olik områn kn vr viktig vi olik tipunktr i n spifik orgnistion, oh tt mn utifrån hovn som finns kn välj områn. Vi vrår från tt plok nskil frågor ur sitt smmnhng, ftrsom hör smmn i klustr (sls) som mätr n spifik förtls. Enligt gängs rkommntionr ör mn nvän minst fyr-fm frågor pr grpp som unrsöks. All nkätfrågor sk inls m formulringn Min hf utom frågorn om Öppnht, som hr nr inln formulringr, oh sk svrs v irkt unrställ. D frågor som gällr Inflytn uppåt sk svrs v hfns hf. Vi prsntrr frågorn å på svnsk oh på nglsk, så tt t går tt s vilk vi npsst oh vilk vi nvänt originlformulringr till. Källhänvisningr finns sist i tlln. S Lr mrtr 1 Formulr mål oh förväntningr Dfin mission Sr till tt gruppn hr n tylig inriktning Ensur th tm hs lr irtion Btonr hur viktigt t är tt h n gmnsm vision Utvklr oh formulrr n tylig vision för gruppn Säkrställr tt gruppn hr n tylig förståls v sin uppgift Emphsiz how importnt it is to hv olltiv sns of mission Dvlop n rtiult lr tm mission Ensur tht th tm hs lr unrstning of its purpos Gr n tylig il v vrt gruppn är på väg Hlp provi lr vision of whr th tm is going 2 Plnr förl Pln-Allot Dfinirr oh strukturrr sitt gt oh rtsgruppns rt Intifirr när viktig rtsuppgiftr måst görs Artr m gruppn för tt utvkl så r rtsmtor som möjligt Utvklr llr irr till tt utvkl rutinr oh stnrisr prossr Dfin n strutur his/hr own work n th work of th tm Intify whn ky spts of th work n to omplt Work with th tm to vlop th st possil pproh to its work Dvlop or hlp vlop stnr oprting prours n stnriz prosss Klrgör strtgir för hur uppgiftr sk utförs Clrify tsk prformn strtgis f Sr till tt gruppns mlmmr hr tylig rollr Struturing Mk sur tm mmrs hv lr rols 3 Sätt mål oh förväntningr St Gols n Expttions Dfinirr oh tonr förväntningr på gruppn Br gruppmlmmr tt följ rglr oh stnrr Dfin n mphsizs tm xpttions Ask tm mmrs to follow stnr ruls n rgultions Kommunirr v som förvänts v gruppn Communit wht is xpt of th tm Kommunirr hög förväntningr på gruppns rsultt Communit xpttions for high tm prformn Bihållr tylig krv på rsultt Mintin lr stnrs of prformn f Sättr utmnn oh rlistisk mål St or hlp st hllnging n rlisti gols g Sättr mål för gruppns rt Estlishs or hlps stlish gols for th tm s work h Sr till tt gruppn hr tylig rsulttmål Ensur tht th tm hs lr prformn gols i j Utvklr rsulttmål tillsmmns m inivir oh grupp Utvärrr gruppns mål utifrån kritrirn: rlistisk, utmnn oh növänig mål Work with th tm n iniviuls in th tm to vlop prformn gols Rviw tm gols for rlism, hllng, n usinss nssity 4 Rkrytr/uts mrtr Slting Tm/Unit Mmrs Rkrytrr/utsr mykt komptnt mrtr Rkrytrr/utsr mykt komptnt mrtr Rkrytrr/utsr mrtr som rtt r m lrn tiigr Rkrytrr/utsr mrtr så tt rätt smmnsättning v komptnsr finns i gruppn Rkrytrr/utsr mykt motivr mrtr 5 Mningsskpn Snsmking Hjälpr till tt tolk t som hänr inom gruppn Hjälpr till tt tolk t som hänr utnför gruppn Unrlättr gruppns förståls v hänlsr oh situtionr Hjälpr gruppn tolk intrn oh xtrn hänlsr Slt highly omptnt tm mmrs Slt tm mmrs who hv prviously work wll togthr Slt tm mmrs tht hv prviously work wll with th lr Slt tm mmrs so thr is th right mix of skills on th tm Slt highly motivt tm mmrs Assist th tm in intrprting things tht hppn insi th tm Assist th tm in intrprting things tht hppn outsi th tm Filitt th tm s unrstning of vnts or situtions Hlp th tm intrprt intrnl or xtrnl vnts Hjälpr gruppn förstå oklr situtionr Hlp th tm mk sns of miguous situtions Kommuniktivt lrskp 22 Kommuniktivt lrskp 23

13 F/U Utvkl 1 Coh oh trän Sr till tt gruppn hr tillräklig förmåg tt intrgr oh lös prolm Cohing n Trining Mk sur th tm hs th nssry prolm solving n intrprsonl skills Hjälpr ny mrtr tt lär sig rtt Hlp nw tm mmrs lrn how to o th work Gr instruktionr inför rtsuppgiftrn Provi tm mmrs with tsk-rlt instrutions Hjälpr ny mrtr tt virutvkl sin förmågor Hjälpr gruppn tt lär v tiigr hänlsr llr rfrnhtr Hlp nw tm mmrs to furthr vlop thir skills Hlp th tm lrn from pst vnts or xprins Blönr gruppmlmmrs rsultt Rwr th prformn of tm mmrs oring to prformn stnrs Går ignom rlvnt rsultt m gruppn Rviw rlvnt prformn rsults with th tm Kommunirr ffärsfrågor, vrksmhtsrsultt oh grupprsultt Gr positiv åtrkoppling när gruppn gör tt r jo Communit usinss issus, oprting rsults, n tm prformn rsults Provi positiv fk whn th tm prforms wll Gr konstruktiv kritik Provi orrtiv fk 3 Lös prolm Prolm Solving Gnomför llr hjälpr gruppn gnomför lösningr på prolm Sökr mång skil prspktiv vi prolmlösning Implmnt or hlp th tm implmnt solutions to prolms Sk multipl iffrnt prsptivs whn solving prolms Skpr lösningr på rtsrltr prolm Crt solutions to work-rlt prolms Dltr i prolmlösning m gruppn Prtiipt in prolm solving with th tm Hjälpr gruppn utvkl lösningr på uppgifts- oh rltionsrltr prolm Filitting 2 Åtrkoppling på rsultt Prformn Fk Hlp th tm vlop solutions to tsk n rltionship-rlt prolms 4 Uppmuntr självstyrning Uppmuntrr gruppn tt t nsvr för mtor, prourr, oh rutinr för tt gnomför rtt Sporrr gruppn tt ftt gn slut om vm som gör v inom gruppn Uppmuntrr gruppn tt t gn slut om rtt Uppmuntrr gruppn tt lös sin prolm själv Uppmuntrr gruppn tt t nsvr för gn frågor R/I Intrgr Rlting 1 Öppnht Opnnss f g h i j k I vilkn utsträkning kännr u tt u kn g in hf informtion som kn nväns mot ig? I vilkn utsträkning kn u fritt iskutr iér oh känslor om rtt m in hf? I vilkn utsträkning kännr u tt in hf är ärlig mot ig? Dlr in hf m sig v informtion oh åsiktr om rtsuppgiftrn till ig? I vilkn utsträkning nsr u tt in hf är ärlig oh rättvis mot ig? I vilkn utsträkning är in hf gnuint intrssr v itt äst? Låtr in hf ig känn tt u kn tl fritt m honom llr hnn? Hur fri är u tt iskutr svårightr u hr i itt jo m in hf, utn tt t nväns mot ig snr? I vilkn utsträkning tror u tt in hf tlr snning oh hållr sitt or? Lyssnr in hf till ig när u rättr om v som kymrr ig? Är t säkrt tt säg v u vrklign tänkr till in hf? Enourg Slf-Mngmnt Enourg th tm to rsponsil for trmining th mthos, prours, n shuls with whih th work gts on Urg th tm to mk its own isions rgring who os wht tsks within th tm Enourg th tm to mk most of its own work-rlt isions Enourg th tm to solv its own prolms Enourg th tm to rsponsil for its own ffirs To wht xtnt o you fl tht you n trust your mngr with informtion whih oul hl ginst you? To wht xtnt n you frly isuss jorlt is n flings with your mngr? To wht xtnt o you fl tht your mngr is sinr in his/hr lings with you? Dos your mngr frly xhng informtion n opinions out tsk-rlt mttr with you? To wht xtnt o you trust your mngr to honst n fir with you? To wht xtnt is your mngr gnuinly intrst in your wlfr? Dos your mngr mk you fl fr to tlk to him/hr? How fr o you fl to isuss with your mngr ny iffiultis you my hv in your jo, without it ing "hl ginst" you ltr on? To wht xtnt o you liv your mngr tlls th truth n kps his/hr wor? Dos your mngr listn to you whn you tll him/hr out things tht r othring you? Is it "sf" to sy wht you r rlly thinking to your mngr? Kommuniktivt lrskp 24 Kommuniktivt lrskp 25

14 l m I vilkn gr litr u på in hf? Låtr in hf ig känn tt t som u rättr vrklign är viktigt? 2 Stö Supportivnss Svrr snt på frågor som rör gruppmlmmrs hov llr oro Agrr på tt sätt som visr rspkt oh omsorg om gruppns mlmmr Agrr utövr sin gn intrssn för gruppns äst Gör t trvligt tt vr mlm i gruppn Sr till tt gruppns mlmmr mår r To wht xtnt o you rlly trust your mngr? Dos your mngr mk you fl tht things you tll him/hr r rlly importnt? Rspon promptly to tm mmr ns or onrns Engg in tions tht monstrt rspt n onrn for tm mmrs Go yon own intrsts for th goo of th tm Do things to mk it plsnt to tm mmr Look out for th prsonl wll-ing of tm mmrs 3 Hntr konfliktr Conflit Mngmnt R Strävr ftr tt nå n känsl v tt vi gör t tillsmmns Gr inivir inln i n konflikt möjlight tt uttryk sin åsiktr Försökr först förstå prolmt hlt Agrr oh uttrykr sig på tt sätt så tt tt vvisn v n prsons åsikt int innär tt vvisn v prsonn Gör t möjligt tt övrväg motstriig uppfttningr oh åsiktr Rprsntr Sk to stlish 'w r in it togthr' ttitu Enl iniviuls involv in th onflit to xprss thir own viws fully First try to unrstn th prolm fully At n xprss himslf/hrslf in suh wy tht isgring with nothr's is ws not rjtion of tht prson Enl opposing viws to onsir Rprsnting 1 Skp rsursr Provi Rsours Får oh gr rsursr (mtril, utrustning, mrtr, oh tjänstr) till gruppn Sökr informtion oh rsursr för tt gör gruppns inititiv möjlig Sr till tt gruppn får v n hövr från nr gruppr Sr till tt utrustning oh tillgångr som gruppn hövr är tillgänglig Hjälpr gruppn finn oh få xprtis Otin n llot rsours (mtrils, quipmnt, popl, n srvis) for th tm Sk informtion n rsours to filitt th tm s inititivs S to it tht th tm gts wht is n from othr tms Mk sur tht th quipmnt n supplis th tm ns r vill Hlp th tm fin n otin xprt rsours 2 Nätvrkn Ntworking Sökr informtion oh upptring från högr hfr, kollgr, oh mrtr i ställt för tt lit på fintlig kunskp Nvigrr ffktivt i t politisk lnskpt i orgnistionn Visr intrss för nr hfrs oh nhtrs frmgångr, utmningr, oh möjlightr Etlrr rltionr m nr nhtrs lr i orgnistionn Sout for urrnt informtion or upts from highr lvl mngrs, prs, n mploys rthr thn rly on xisting knowlg Nvigt fftivly th politil lnsp of th orgniztion Show intrst in othr mngrs /unit s susss, hllngs, n opportunitis Estlish working rltionships with othr unit lrs ross th orgniztion 3 Sky oh smrt Mng Bounris Skyr gruppn från tt påvrks v yttr krftr llr hänlsr Hjälpr olik gruppr tt kommunir m vrnr Agrr som gruppns förträr gntmot nr lr v orgnistionn (t.x. nr gruppr, lningn) Tlr väl om gruppn inför nr i orgnistionn Hjälpr till tt lös prolm mlln olik gruppr 4 Bvk omgivningn Ativ Monitoring Bvkr föränringr i gruppns yttr omgivning Bvkr gruppns oh mlmmrns rsultt Hållr sig informr om v nr gruppr gör Eftrfrågr rlvnt informtion om uppgiftrn från gruppns mlmmr Uppmärksmmr ristr i rtsprossr llr rsultt i gruppn Buffr th tm from th influn of xtrnl fors or vnts Hlp iffrnt tms, ommunit with on nothr At s rprsnttiv of th tm with othr prts of th orgniztion (.g., othr tms, mngmnt) Avot on hlf of th tm to othrs in th orgniztion Hlp to rsolv iffiultis twn iffrnt tms Monitor hngs in th tm s xtrnl nvironmnt Monitor tm n tm mmr prformn Kp inform out wht othr tms r oing Rqust tsk-rlvnt informtion from tm mmrs Noti flws in tsk prours or tm outputs 5 Inflytn uppåt Upwr Appl/Rtionlity (svrs v hfns hf) (omplt y th lrs lr) Använr logik för tt övrtyg Förklrr skäln till sin gärn Visr informtion som stöjr gn åsiktrn Us logi to onvin Explin th rson for th rqust Prsnt informtion in support of his/hr point of viw Källor som nvänts för smmnställningn / Sours from whih mtrils wr pt: Druskt & Whlr (2003), Millr t l. (1999), Morgson t l (2010), Olufowot t l. (2005), Tjosvol t l. (1986) Kommuniktivt lrskp 26 Kommuniktivt lrskp 27

15 5

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL www.skruvunmnt.s STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD HALLAR OCH MODUL KONSTRUKTIONER STAKET OCH STÄNGSEL REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR TRÄKONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT FÖRDELAR K-SERIEN

Läs mer

ÄLMHULTSBLADET. IKEA älskar LED. Soft Toy VÅ13 2. Nöjda stipendiater 3

ÄLMHULTSBLADET. IKEA älskar LED. Soft Toy VÅ13 2. Nöjda stipendiater 3 ÄLMHULTSBLADET IKEA och IKANO mdrbtrs prsonltidning sdn 1975 1 fb 06 2013 Nöjd stipnditr 3 Soft Toy VÅ13 2 IKEA älskr LED I torsdgs, 31 jnuri, lnsrd IKEA n rd ny LED produktr. Vi hr träfft tr v prsonrn

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd

Guide till SS-EN ISO 13855 ny standard för placering av tekniska skydd äkrht ICK äkrht ICK Guid till -EN IO 13855 ny stndrd för plcring v tknisk skydd För tt tt skydd sk kunn plcrs på rätt vstånd till riskområdt krävs n noggrnn räkning. Till stöd finns nu n ny viktig stndrd,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel

Villaelpanna. Installation, drift och skötsel Installation, drift oh skötsl Villalpanna 250 Arklstorpsvägn 88 tl 044-22 63 20 info@varmbaronn.s 291 94 Kristianstad fax 044-22 63 58 www.varmbaronn.s ELOMAX_250_v2_sv_2010-09-23_4.13 utg: v.4.13 Ersättr:

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer