parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour"

Transkript

1 Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och kontkt till vttnt vi n bdbro och möjlightr för vistls. Viktorisjön mot öst är dt introvrt och lugn rummt, tt lågtliggnd områd som utläggs till lokl uppsmling v rgnvttn, frodig bplntning, möjlight för vistls, fåglliv, grodyngl och trollsländor. Rgnvttnbäddr och våtområdn är n nturlig dl v prkns sttisk lmnt som kn ingå ktivt i skoln och institutionrns vrdg som rdskp för inlärning och lk. Ett nätvrk v gångvägr formt som tt dlt omringr prkns grönblå hjärt och fläts in omkring byggndrn i prkns prifri musum Järnvägn är n dl v stinttt och bildr nslutningr ktdrlskoln Källgtn Skrborgsgtn VIKTORIAGATAN Lk Vndrnd träd friluftsbd Allé Allé Trädgruppr prkour bdhus Existrnd Äldrbostädr vollyboll Avstyckning Ungdomsbostädr och äldrbostädr Botnisk trädgårdn öppnd prkn Prkring tnnis Odlingsbäddr, lvrns påvrkn/inflytnd på d 3700 m2 äldrbostädr fördlt på 3 punkthus som ll orintrr sig mot prkn D Vttn Våtområd Fotosynts Sinnsupplvlsr Odlingsbäddr fotosyntsn och ndr botnisk och orgnisk procssr. I växtbäddrn kommr lvrn tt få nvändning för/ utmn sin sttisk sinnn, s, lukt, smk och rör vid plntor och blommor. SKARA DOMKyrk Allé SKOLGATAN D D Asflt löpning Grönt uditorium längdhopp höjdhopp prkour Hugg, snitt, såg Plts för träslöjdsrbt Ankomst Prkring Närrlrn är n förvndlingsyt som kn skp vttnspglr, vttndimm och vttnförångning. Btongytn ändrr uttryck md vädrt, tt upplv ljus, vind, mult vädr, skiftnd vttnbildr. bowling hocky bowling Utsiktsplts Fältn kommr tt rgr olik på ndrbörd. En krftig rgnskur förvndlr ytn till n stor smmnhängnd film som spglr skoln, lvrn och molnn. Trädgruppr bskt Axvllgtn Tullportgtn Kyrkgård C Avstyckning C Ungdoms- Prkring B klubb och rscntr i mrkpln. Kontor llr bostädr ovnpå mx 3 våningr c 2000 m² Existrnd sflt kn rymm n rd lmnt ägnd för ktivitt såsom löpbn, längd-trstgshopp, häcklöpning, stfttlkr, hopprp och bowling. Avstyckning B till hndl, kontor och möjligtvis bostädr mx 3 våningr c 3000 m² pln 1:2000 Skrborgsgtn Avstyckning A till hndl, kontor och möjligtvis bostädr mx 3 våningr c 4000 m² 1. SKARA OCH TEGLAGÄRDEN Skr som std är n historisk brättls om tt nätvrk v förbindlsr till rstn v världn, och om kunskp och själ som stdns fundmnt. Domkyrkn står som riktmärk och punkt på dt omfttnd nätvrkt v pilgrimsldr från Nordn och Europ, från Trondhim i norr till Sntigo i södr och vidr. På smm sätt som Skr är förbundt till sin omvärld gnom gml såväl som ny nätvrk är idén om tt förbind och skp smmnhng vgörnd för projktts struktur. Skr är dn blå / grön stdn. Omgivn v lntbruk och skog gnomströmms stdn v n å, n öst-västgånd lndsskpssträckning md frmstånd områdn som Victoriprkn och Victorisjön, Dn Botnisk Trädgårdn, Lntbruksunivrsittt smt Trnängsprkn. Förslgt tydliggör stdns grön och blå livsnrv och nvändr strukturn till tt g plts åt n ny cntrl och offntlig inlärningsprk - tillägnd hl stdn. Skr är också stdn för kunskp och lärnd. I nord-sydlig riktning bildr Bibliotkt, Domkyrkn och Lntbruksunivrsittt n kunskpsxl, gnomskurn v stdns strk blå grön struktur. Rkt östr om Domkyrkn plcrs Tglskoln som n ny btydlsfull punkt för stdns frmtid. På smm sätt som kyrkn är tt offntligt tillgängligt rum i tt stort stdsrum, skll int nbrt Tglskoln utn hl Tglgärdn vr tt inlärningsrum för ll. Projktts viktigst bståndsdlr byggr på Skrs innbond kvlittr och brättlsr. Huvudidén är sålds tt intgrr Tglskoln och Tglgärdn som n hlt ny inlärningsmiljö och tt ccntur dn öst-västgånd lndsskpssträckningn gnom skpndt v kunskpsprkn och tt finmskigt nätvrk v förbindlsr till omkringliggnd områdn. Smtidigt förslår vi n skol som på högst nivå intgrrr skoln som tt modrnt och frmtidsriktt inlärningsrum i när smbnd md prkns möjlightr. 2. TEGLAGÄRDEN OCH TEGLASKOLAN Bbygglsn Domkyrkn är stdns mntl och visull tyngdpunkt. Dn står fritt på sin plts, omgivn v stdns hus på rspktfullt vstånd. Stdns sml gtor ldr in till Domkyrkn och frmhävr sålds dss cntrl btydls. Tglskoln plcrs rkt östr om Domkyrkn i n rkitktur som sträckr sig frm mot prkns cntrl rum mn också in mot stdns mitt. Dn ny skoln är ritd som n öppn rm där kunskpsförmdling kn förgå vi Prkn så tt skoln sålds intgrrs i prkns offntlig rum. Skolgtn, där pilgrimmrn hr vllfärdt, får sålds n fortstt frmträdnd roll som förbindls mlln skol och stdskärn. Där Domkyrkn liggr dominrnd och nstånd på sin plts är Tglskoln dmokrtiskt plcrd på sidn v tt nytt stort och cntrlt prkrum. I Tglgärdn hr stdns gtor rstts v grön gångstråk som sträckr sig ut i d närliggnd områdn och nslutr sig till xistrnd gångstråk och vägr. Skoln infogs smtidigt i dn övrig bbygglsn som tblrs i prkns prifri. Bbygglsn skpr rum för prkn och blir smtidigt stdns nsikt mot Skrborgsgtn. Existrnd och nyplntrd träd skpr tillsmmns md byggndrn Tglgärdns grön rm. Kunskpsprkn Prkn skll frmstå som tt kuprt och inbjudnd grönt uditorium och som tt gmnsmt rum där ny och xistrnd funktionr plcrs. Prkn är tänkt som tt rum för ll stdns borgr mn md n särskild uppmärksmht på d brn och ung vrs liv hr prkn som mittpunkt. Inlärning är n väsntlig dl v prkns progrm vrs idégrund vilr på tt fundmnt v tr intntionr som tillsmmns konstiturr dss form och funktionr: RÖRELSE - tt inbjud till rörls Fysisk ktivitt och lk är viktig lmnt för människor i ll åldrr och särskilt för brn och ung som hr stor nrgi och skll lär känn sin fysisk förmåg. Att plnr för och formg md hänsyn till mr rörls i dt offntlig rum hr också tt folkhälsofrämjnd syft. Därför skll prkn vr hl stdns prk. För skoln skull dn utgör n stånd invittion till tt bli nvänd, som uditorium, som smlingsplts, som plts för undrvisning och som tt frirum. HÅLLBARHET - tt främj hållbrht Prkn skll främj mdvtnht och kunskp om hållbrht. Prkn skll int vr till pynt och prydnd utn n fysiskt tilltlnd miljö som i sig själv förmdlr viktig kunskp om nturns gn procssr och krtslopp. Vl v bplntning smt skötsl och hntring v vttn i prkn skll väljs och disponrs md syftt tt synliggör dss innbond förändring övr årt och pk på tt dn är n dl v tt myckt stort kosystm där xmplvis vttnt mottgs och skicks vidr ut i världn. KONST - tt för in konstn i dt offntlig grön rummt Konstn i prkn hr som syft tt övrrsk, inspirr och stärk rflktionn övr trditionr och normr i smhällt. Konstn skll tänks och utforms i när smbnd md prkns övrig lmnt och stämningr så tt dn blir n intgrrd dl v hl områdt. Tmtiskt förslås konst som främjr rörls gnom tt konstn i sig själv kn nvänds och inbjudr till socil intrktion. Dn kn uttrycksmässigt konstiturs i smspl md lvnd mtril som plntor, vttn och fysisk fnomn llr dn kn knyt ny förstålsr och tnkr till idén om inlärning. Dss tr grundspktr främjr tillsmmns dt inlärnings- och upplvlsrum som är prkns förnämst uppgift tt tillför Tglskoln, Tglgärdn och Skr. Strukturll och rumslig komposition Dn smld kompositionn bstår v n rd lmnt som ll hr olik kvlittr och krktärr. D kn btrkts som följnd bståndlr: Dn Botnisk Trädgårdn, n lvnd lärobok som i krft v sin xistns, och int rprsnttion, upplysr och inspirrr. Bildligt tlt öppns trädgårdn upp och dss krktär vidrutvckls och brdr ut sig i Tglgärdn som områd. Bokstvligt tlt skll områdt h n grön bottn, som tt cmpus, och idén om tt d fysisk rmrn i sig själv förmdlr kunskp, förs vidr md fokus på förståls v kosystm och hållbrht. Victorisjön mot öst är tt introvrt lugnt rum, tt lågtliggnd områd som läggs ut till lokl uppsmling v rgnvttn, frodig bplntning, möjlight för vistls, fåglliv, grodyngl och trollsländor. Sjön är n fntstisk xistrnd potntil i områdt och skll utvckls och värns om i dn frmtid utvcklingn. Viktorisjön mot väst är tt xtrovrt rum, n smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Gångsystmt i områdt förgrns i n omfmnnd rörls omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och kontkt till vttnt vi n bdbro och ny möjlightr för vistls. Gångnätt skpr god förbindlsr, tillgänglight och n fotgängroch cyklviktig miljö i hl områdt. Gångsystmt är int tt rtionllt och minimlt systm utn tt gnröst utformt dlt v störr och mindr gångstråk och pssgr som omringr prkns grönblå hjärt och fläts smidigt omkring byggndrn i prkns prifri. Gångnätt förbinds övr järnvägn till Skrs östlig områdn som rymmr mång möjlightr för n vidr stdsutvckling i synrgi md Tglgärdns ny idntitt. Rgnvttnsbäddr och våtområdn är n nturlig dl v prkns inspirrnd och miljöfrämjnd lmnt som ktivt kn ingå i skolns och institutionrns vrdg som rdskp för inlärning och lk. Vttn skll så vitt möjligt hntrs, vlds och rns inom områdt, i synlig procssr som är sttiskt utformd. Dn övrig bbygglsn Tglgärdns utvckling är smtidigt n grön stdsutvckling. Prkns bbyggls är n väsntlig dl v prkns liv och uttryck n tätr stdsmässig bbyggls säkrr tt områdt är mångfldigt och livligt och smtidigt är dt n uppnbr möjlight tt vis stdns nsikt mod Skrborgsgtn. Existrnd och nyplntrd träd skpr, tillsmmns md byggndrn, Tglgärdns grön rm. Gångvägsdltt skpr vrirnd rum mlln bbygglsn som vrirs i skl, bbygglsshöjdr, typologir och funktionr så som dt nstår n grön mn urbn miljö. Bbygglsn omfttr: Äldrbostädr 3 punkthus som ll orintrr sig mot prkn, 3700 m 2 Avstyckning A- till hndl, kontor och vntullt bostädr mot syd 2-3 våningr, c 3000 m² Avstyckning B- till hndl, kontor och vntullt bostädr, 3 våningr, c 4000 m² Avstyckning C ungdomsklubb och rscntr i mrkpln smt övrliggnd kontor llr bostädr, 3 våningr, c 2000 m² Ungdomsbostädr och äldrbostädr mot öst vid Victorisjön våningr, c 3000 m² Tglskoln: Bottnvåning: 3700 m 2 Först våningn: 2500 m Andr våningn: 2400 m 2 Tglskoln: 8600 m 2 Källr: 800 m 2 Utomhus: 1000 m 2 gräs 600 m 2 bläggning 2200 m 2 Sdum tk Infrstruktur och prkring Ankomst och åtkomst md bil och buss skr längs områdts yttrsid och xistrnd vägr. På dtt sätt undviks gnomkörnd biltrfik och Tglgärdns kärn hålls bilfri. Prkring skr på mindr områdn fördld mlln träd och byggndr längs prkns prifri. Vid skoln tblrs n vstigningsplts för bussr, txi och privt fordon, liksom dt tblrs infrtr i förbindls md d nskild bbygglsrn. Rscntrt mot syd vid Skrborgsgtn förss likså md in- och utfrtr. Därutövr är dt viktigt tt dt skps god förhållndn för cyklistr i form v övrtäckt cyklprkringr och god förbindlsr till stdns övrig cyklstråk. Cmpus Prk Skr

2 GEMENSAMT OMRÅDE - Grupprbtn och grupp undrvisning Enrgi sktion inrdning förslg DAGSLJUS NATURLIG VENTILATION GRÄSTAK MODUL 6X9m - Introrum för c. 24 lvr - Ett forum för c. 15 lvr TAKYTAN SOLFÅNGARE GEMENSAMT OMRÅDE - Grupprbtn och grupp undrvisning REGNVATTENANVÄNDNING MODUL 6X9m - Introrum för c. 24 lvr - Ett forum för c. 15 lvr MODUL 9X9m - Utbildning för c. 30 lvr - Ett forum för c. 20 lvr MODUL 9X9m - Utbildning för c. 30 lvr - Ett forum för c. 20 lvr MODUL 12X9m - Introrum för c. 50 lvr - Ett forum för c. 30 lvr MODUL 12X9m - Introrum för c. 50 lvr - Ett forum för c. 30 lvr MODUL 15X9m - Introrum för c. 75 lvr - Ett forum för c. 45 lvr 2: våningn MODUL 15X9m - Introrum för c. 75 lvr - Ett forum för c. 45 lvr Lg 3 TERMOAKTIV KONSTRUKTION Lg 4 HÖGISOLERADE LÅGENERGIGLAS Lg 6 Lg 5 4 rglbundn klssrum och tt gruppområd för vrj rbtslg Utrymm npsss till rbtslgts bhov Ett stort gruppområd som dls upp i mindr nhtr md hjälp v möblring Arbtslg 2: våningn Rörls på dn stor trppn Skoln från väst och prk Andr våningn - pln 1:200 Skolns när rltionn till nturn skpr n utomhus inlärningsmiljö som går i dilog md prklndskpt och stdns ll invånr Md sin öppn mn klrt dfinird inrdning skpr rbtslgn flxibilitt på båd kort och lång sikt. Från dg till dg kn lvr och lärr form öppn miljör i förhållnd till olik undrvisningsförlopp smtidigt som rbtsrummn kn läggs smmn llr splitts upp md hjälp v d mobil vikväggrn. På lång sikt kn lvr och lärr dssutom välj tt skp hlt öppn llr mr vgränsd rbtsrum vrvid skoln löpnd kn forms och optimrs i förhållnd till dn pdgogisk utvcklingn. Källrn Från ingångn till idrottshlln mot Skrborgsgtn är dt vi hissn och flr trppförlopp lätt åtkomst till källrn som innhållr förråd, tolttr och omklädningsrum för såväl idrottnd som prsonl. Dt är åtkomst till källrn i båd dg- och kvällstimmrn i dt tt trppförloppt som förbindr källrn, idrottshlln och dns- och motoriksln, hr tblrts självständigt i förhållnd till dn övrig dln v skoln. Skoln som inlärningsrdskp Elvrs nyfiknht och lust tt lär väcks gnom tt nvänd omgivningrn som inlärningsmtril. Vi upplvd vid bsiktndt v lvrns film, Djurväggn, och nvändningn v utomhusrlrn xmpl på tt viljn och lustn till dtt rdn liggr i Tglskolns kultur, mn långt ifrån dss nuvrnd fysisk rmr. Dn ny Tglskoln mximrr och åstdkommr därför n unik, mångfldig och hlhtsorintrd rm för dtt. För tt skp n hlhtsorintrd skol md fokus på modrn pdgogik utmnr och stimulrr dn ny skoln lvrn gnom tt motivr dm till tt intrgr md skoln och dss när omgivningr. Skoln kommr till uttryck som inlärningsrdskp på tr nivår i form v byggndn, inrdningn och utomhusrlrn. På dt cntrl gmnsmm torgt finns touchskärmr uppställd som visr byggndns rsurs- och nrgiförbruk. Dnn fkt är smtidigt lättillgänglig från ll dtorr vi skolns trådlös nätvrk och kn därmd nturligt nvänds i undrvisningn. Elvrn kn t.x. få övrblick övr byggndns ktull nrgiförbrukning, nrgibsprnd åtgärdr och gör bräkningr övr sprd CO2-utsläpp. Vi rgnmätr i prkn kn lvrn också få tillgång till dn lokl ndrbördsmängdn och nvänd dnn informtion till tt lär sig tt gör grfr som följr årts gång. Informtionn omfttr också tmprtur och lufttryck och kn nvänds tvärvtnskpligt. På utvld pltsr är byggndns konstruktion blottd vrvid lvrn kn studr byggndns uppbyggnd, mtril och isolring. Skoln intgrrr vidr golv, väggr, tk och invntrir som ktiv lmnt som kn ingå i undrvisningn och stimulr lvrns lust till tt lär. En när kontkt till nturn är n förutsättning för tt ung får förståls och rspkt för nturn och dss procssr. En när kontkt mlln ut och inn hr därför värdrts högt så tt lärr och lvr hr n nturlig och dirkt möjlight tt nvänd utomhusrlrn i undrvisningn. Utomhusrlrn bidrr smtidigt till tt skp synrgi mlln ämnn vilkt bl.. kommr till uttryck i skolträdgårdn där lvrn kn studr botnik. Enrgi Hållbrht och nrgi hr värdrts högt gnom hl förloppt. För Skr Tglgärdt hr vi vlt tt från börjn fokusr på hållbr kvlitt. Hållbr kvlitt är tt smspl mlln bl.. komfort, nrgiförbrukning och funktionlitt vilkt rducrr drifts- och undrhållsomkostndrn. Byggndn är utformd ftr n dsignstrtgi där dt hr lgts vikt på tt minsk dn smld nrgiförbrukningn gnom nvändndt v pssiv vrkningsmdl som intgrrts i byggndns disponring och dsign. Dtt görs gnom tt skp n kompkt byggndskropp som säkrr n låg nrgiförbrukning. Yttrväggr, tk och fundmnt hr isolrts på så vis tt värmförlustn rducrs btydligt. Dt nvänds högisolrd lågnrgigls md hög dgsljusfktor för optiml undrvisningsförhållndn, mdns dt stor, cntrl trit för dgsljust långt nd i byggndn vrvid bhovt för konstgjord blysning minskr. All nnn blysning är nrgibsprnd LED-blysning md rörlsscnsorr i stängd kärnor. Solfångr inrbts strt- giskt i ovnljusfönstrn för tt minimr dirkt solljus och på dt vist producrs också nrgi till vrmt vttn. Ett sunt och bhgligt inomhusklimt är n förutsättning för n bhglig inlärningsmiljö och prioritrs därför högt i byggndsdsignn. Dn nturlig vntiltionn försörjs vi dn övrst dln v fönstrn som öppns utomtiskt för tt släpp in frisk luft i byggndn, mdn dn uppvärmd luftn stigr upp gnom trit och ut gnom ovnljusfönstrn, som smtidigt nvänds till tt kyl nr skoln om nttn undr d vrm sommrmåndrn. Konstruktionn kommr därmd tt nvänds som trmoktiv lmnt som kommr tt vr dlktig i tt kyl nr byggndn om dgn och värm upp dn om nttn, vrvid stor tmprtursvängningr minimrs. På tkt smt på fingrrn som sträckr sig ut i lndskpt är dt frmförllt gräs och sdum, som sörjr för tt rgnvttnt långsmt sipprr ignom vilkt också förlängr tkts hållbrht. Dt hr också n kylnd ffkt på byggndn när rgnvttnt förångs. Innn vttnt förångs kn störr mängdr ndrbörd smls i uppsmlingstnkr som nvänds till tolttspolning i byggndn. Dn stor tkytn är dssutom optiml i förhållnd till vntull frmtid instlltion v ktiv nrgiåtgärdr som solcllr, vilkt kommr tt kunn minsk nrgiförbrukningn yttrligr. Kopplingr till prkn från d övr våningrn Allt som llt gr dtt n hållbr tillgång till projktt, md stort fokus på nturn i sin hlht som n frmtidns inlärningsmiljö där människ och förbrukning sätts i fokus. 4. UTVECKLINGSPERSPEKTIV INNE/UTE Projktts pln visr hur områdt kn frmstå när dt är fullt utbyggt och utvcklt. Ritningn visr tt mål och n ögonblicksbild för tt världn ständigt förändrs Dt är väsntligt tt övrväg hur utvcklingn v Tglgärdn utgår i från hur områdt fktiskt är idg. D följnd tpprn förslår vilk huvudlmnt som kn nläggs i n prioritrd ordning så tt nytt och gmmlt hrmonirr bäst möjligt och så tt trnsformtionn skr i tt inkludrnd och lämpligt tmpo. Grøn utomhus i nturvtnskplig ämmn Örtgård utnför hmkunskp Ut-vrkstd i smbnd md slöjd b c Utövr tt rlisr d störr och blivnd lmntn förslås n strtgi som byggr på snbb synlight smt ny förståls för och nvändning v områdt gnom mindr och tillfällig åtgärdr. T.x. kn Kunskpsprkn rymm n rd utvcklingsfält. D hr ll strtfunktion som tillfällig, vilkt vill säg tt n rd små händlsr kn int fältn i tkt md tt idér uppstår och konomi kn åstdkomms. Dt kn vr n nkl bplntning llr n omvndling v n xistrnd sfltsyt till bollbn - tt mrkrt fält till lk - och ndr xmpl som ll krktrisrs v tt vr nkl och billig potntill drivkrftr för ktivitt i områdt. I Brlin och i ndr störr städr hr mn hft stor succé md principn som fungrr som n slgs mntl byggndsprocss och mdvrkr till tt skp n rll värdökning i områdt. 2 c 2 b 2 BYGGNAD Kunskp om byggndns info vi info-skärmr Ändning v byggndns info vi info-skärmr Väggr nvänds ktivt i undrvisningn INREDNING c d ol = Cm Flxibl inrdning f c+ g b + h g Tkt nvänds ktivt i undrvisningn Golvytn nvänds ktivt i undrvisningn

3 Gnrllt d två övr våningrn gnrllt för d två övrst vånningrn 1: våningn NO Särskoln Lg 1 Dns Lg 2 Cntrum och gmnskp 9 m modulr - cntr och gmnskp Axonomtri först våningn Först våningn Från dt gmnsmm torgt i bottnvåningn rör mn sig vi dt cntrl trppförloppt upp till först våningn som innhållr d nturorintrd ämnsloklrn, dns- och motoriksln, särskoln smt två rbtslg. Från trppförloppt hr mn dirkt åtkomst till ll rummn som plcrs längs fsdn för tt utnyttj dgsljust fullt ut och skp n ljus och inspirrnd inlärningsmiljö. D nturorintrd ämnsloklrn D nturorintrd ämnsloklrn hr plcrts sid vid sid md nkl utgång till dn västvänd trrssn som sträckr sig ut mot dt grön prklndskpt. Utomhusrln kn sålds förs in som tt nturligt ld i undrvisningn och vi dn sluttnd trrssn hr lvrn lätt åtgång till prkn md dss skolträdgårdr, som på dt vist kn nvänds i undrvisningn på tt nturligt sätt. Dns- och motoriksln Dns- och motoriksln är plcrd intill särskoln för tt g särskollvrn nkl åtkomst för tt trän drs motorisk komptnsr. Plcrd när dt cntrl trppförloppt är sln också lättilgänglig för skolns övrig lvr. Gnom tt plcr sln i när kontkt till trit och vgräns sln ndst md hjälp v n glsvägg styrkr sln skolns hälsoprofil gnom tt xponr lvrns fysisk ktivittr inåt i hust. Liksom idrottshlln kn dns- och motoriksln också nvänds på kvällr och hlgr. Sln kn därför stängs v från dn övrig dln v skoln smtidigt som dn vi dt dcntrl trppförloppt hr god kontkt till omklädsrummt i källrn. Särskoln Särskoln hr plcrts i när smspl md skolns övrig funktionr för tt skp n inkludrnd inlärningsmiljö där lvrn i särskoln upplvr tt d är n dl v gmnskpn och på jämn fot md d övrig lvrn. Rummn är flxiblt inrdd md rik möjlightr för tt rbt md vrirnd inlärningsstilr och skp skräddrsydd undrvisningsförlopp npssd ftr dn nskild lvns fysisk och psykisk förutsättningr. Då lvrn i särskoln kn h fysisk hndikpp är tillgänglightn högt prioritrd. Från bottnvåningn är dt sålds lätt åtkomst till särskoln vi dn cntrlt plcrd hissn smtidigt som dt är nivåfri utgång till dn vskild trrssn mot norr. Trrssn skpr trygg förutsättningr för utomhusktivitt och gr god möjlight tt för in utomhusrln i dn dglig undrvisningn. För tt skp n inkludrnd inlärningsmiljö hr d övrig lvrn också åtgång till trrssn som bl.. innhållr n bollbur som xponrr skolns ktiv liv till omgivningn. Sold kärnor flxibilitt mlln dm - 9m grid Arbtslg 1: våningn Flow vid huvudtrppn Kopplingr till prkn från d övr våningrn - solid kärnor - flxibilitt mlln Axonomtri ndr våningn Först våningn pln 1:200 Först och ndr våningn Arbtslgn Dt är välkänt tt lvr lär sig på olik sätt och i olik tmpo. Dn pdgogisk tnkn bkom Tglskoln är därför tt skp flxibl rbtslg som gr plts för olik inlärningsstilr md utgångspunkt i vrj nskild lvs inlärningsprocss och bhov v trygght. Arbtslgn som hr plcrts på rspktiv först och ndr våningn hr inrtts som bsr bstånd v rbtsrum i olik storlkr llt från små grupprum och rbtsrum för d tillknutn lärrn till stor förläsningsrum. För tt skp n ljus inlärningsmiljö är rbtsrummn plcrd längs fsdn, smtidigt som tt glsväggr släppr dgsljust hlt in i dn öppn miljön som är plcrd mot trit och vgränsr dt nskild rbtslgt. Dn öppn miljön skpr n flytnd övrgång mlln rbtsrummn och d gmnsmm rlrn och är md hjälp v mobil vikväggr lätt tt nvänd i undrvisningn. Arbtslgn gr sålds rik möjlight för tt vrir undrvisningn vilkt undrstödjs v d mobil vikväggrn mlln rbtsrummn. Gnom tt inrd rbtslgn som bsr md öppn miljör där lvrn kn vists undr rstrn och rbt md grupprbtn i undrvisningn skpr skoln n trygg och idntittsskpnd miljö för vrj nskild lv. I förlängningn v dtt är vrj bs inrdd md lvskåp och känntckns v sitt gt vl v färgr och invntrir vilkt bidrr till tt stärk rbtslgns idntittsskpnd roll. Fsd öst 1:200

4 bottnvåningn inn-ut Prk och sjö Skrborgsgtn Idrott Huvudntré från Skolgtn Källrn pln 1:500 Skolns flxibl inrdning kommr också till uttryck i skolrsturngn som vi n mobil vikvägg kn vskärms från dt gmnsmm torgt och därmd bild n rm för kvällsrrngmng som fördrg llr liknnd där gästrn int skll h åtkomst till dn övrig dln v skoln. Vid sådn kvällsrrngmng nkommr gästrn därför int vi huvudntrén och dt gmnsmm torgt utn vi dörrn till dn sydvänd trrssn som skpr god nkomstförhållndn gnom tt båd vänd sig mot prklndskpt och Skolgtn. Prsonlrummt Mot norr smlnr dt gmnsmm torgt v och gr plts för prsonlrummt, som för tt säkr n bhglig kustik och dn nödvändig förtrolightn hr vskärmts v n glsvägg. Gnom tt plcr prsonlrummt som n intgrrd mn klrt dfinird dl v skolns socil rum signlrr skoln öppnht gnom tt skp n synlig lärrstb för båd lvr och föräldrr och n lätt åtkomst till informll mötn md lärrn. Prsonlrummts synlig plcring gr därutövr lärrn n god övrblick övr dt gmnsmm torgt och kort vstånd till ämnsloklrn och rbtslgn smtidigt som tt lärrns rbtsprocss nturligt flytr ihop md skolns dglig flow. Expdition och Administrtion I nknytning till prsonlrummt finns n xpditionsdisk plcrd, dit lvr och bsöknd kn vänd sig för tt få informtion llr Prsonl Skolrsturng Prk och domkyrk Byggnd och lndskp går in i vrndr Kök Vyr från hust och ut Huvudntré från Skolgtn Ankomst til skoln Axonomtri bottnvåningn Skolns tr forkuspunktr Öppn plnlösning md smmnhängnd funktionr Visull kontkt från dt gmnsmm togt Bottnvåningn pln 1:200 vtl n tid hos sjukskötrskn llr studivägldrn. Expditionsdiskn är synlig och lätttillgänglig från dt gmnsmm torgt och hr plcrts i när nknytning till d olik dministrtionsloklrn som kontor för sjukskötrsk, studivägldr och rktor. Idrottshlln För tt profilr Tglskoln som n skol md fokus på idrott och häls hr idrottshlln plcrts hlt intgrrd i skoln i när kontkt till båd dt gmnsmm torgt och Skrborgsgtn. Dn cntrl plcringn xponrr skolns ktiv liv till omgivningrn i dt tt mn från Skrborgsgtn kn titt dirkt in i hlln och vidr in i skolns hjärt i form v dt gmnsmm torgt, vilkt bidrr till tt skp upplvlsn v n skol md n sund och ktiv ungdomskultur. Idrottshlln inspirrr till fysisk ktivitt i dygnts ll vkn timmr och vändr sig till ll stdns invånr. För tt skp god förutsättningr för tt nvänd hlln på kvälln och på hlgrn hr dt tblrts n sprt ingång vid Skrborgsgtn vrifrån dt är dirkt åtkomst till hlln och omklädningsfcilittrn. I förlängning v dss kn hlln stängs v från dn övrig dln v skoln md hjälp v n mobil vikvägg. Sktion Östväst 1:200

5 disponring v områdt Aktivitt SgltsBdning Skridskoåkning Ptnqu Simning Ekstrovrt rum Friidrott Stfftt Bowling Häcklöpning Rörls Fotboll Löbbn Lk Inlärning Nturns cyklr Hopprp Picknick Strt Sport Fotboll Hndboll Bskt Vollyboll Vttn Utomhusundrvisning Bskt Hocky Tnnis Häls Förvndlingsytor Sundhd Plts för träslöjdsrbt Hugg snitt såg Prkour Forhöjning Utsikt Cykling Fotosynts Våtområdn Sinnsupplvlsr Förångning Vttnspglr Odlingsbäddr Djurisk procssr Forstøvning Introvrt rum Undrsökning Fisk Lupp botnik Fridfull vistls Uppsmling v rgnvttn Bostädr Existrnd äldrbostädr Förskol Ny äldrbostädr Skol Rscntr Bostädr Ungdomsklubb Hndl Kontor Förvndlingsytor Vndspglr Vnddimm Ljus, vind, vädr Dlt Vttn Pssg Sti Bvægls Växtbäddr Botnik Sinnsupplvlsr Odlingsbäddr Vistls Sol Vistls Ophold Ntur Konst Plts för träslöjdsrbt Såg Snitt Ankomst Cyklprkring Vrulvrns Bilprkring Cyklprkring Ankomstloop Dt blå. Cmpusprkns grön uditorium flätr vidr på vttnt Dt grön. Dn grön strukturn bildr tt stort gmnsmt rum, tt grönt uditorium, omkring vilkt som tt bärnd lmnt i form v tt våtområd ny och xistrnd funktionr plcrs i prifrin Cmpusprkns ktivittr Funktion i byggnd Ett stort nätvrk v gångstråk bindr smmn prk och std Skolns närområdn strtgi Prkring til xsistrnd äldrbostädr Grön bostdsprkring Närprkring förskol Förskolprkring Prkring til ny äldrbostädr Närprkring skol Offntlig bussförbindls Skolprkring Cykl närprkring Korttidsprkring Txi Ankomstloop Cyklprkring Txi Etpp 0 Nuvrnd situtionn Etpp 1 Skoln Kunskpsprkn Dt grön nätvrkt v gångvägr Tillfällig stdsrum och ktivittr Etpp 2 Ungdomsbostädr Tillgänglight till Victorisjön Öppning v Dn Botnisk Trädgårdn Utbyggnd v gångvägsnätt Ungdomsklubb Kontor Etpp 3 Etblring v rscntr Etblring v kommrsill progrm och srvicprogrm Yttrligr kontor Flow körnd trfik Offntlig bussförbindls Förtgsprkring Antl prkringspltsr: : 40 pltsr Förskol: 42 pltsr Skol: 86 pltsr Förtgsvrksmht / ungdomsklubb: 74 pltsr Exsistrnd äldrbostädr: c. 30 pltsr Ny äldrbostädr: 35 pltsr Skoln från sydvst och skolgtn Mn nkommr till skoln vi Skolgtn vrifrån mn trädr dirkt in i skolns socil liv vrvid mn strx upplvr skolns puls och ktivittr dt gmnsmm torgt och trit skpr dn socil tyngdpunktn som skpr stor närht och bindr smmn skoln till n dynmisk och lvnd hlht 3. TEGLASKOLEN Md utgångspunkt i Skrs stolt trdition som skolstd blir dn ny Tglskoln En symbol för frmtidns skol där skoln är intgrrd som tt ktivt inlärningsrdskp som skpr rmr för upplvls och fördjupning för tt på så vis utvckl lvrns krtivitt och lust till tt lär En smmnhngsstrk skol där dt gmnsmm torgt och trit skpr dn socil tyngdpunktn som bindr smmn våningrn och d olik funktionrn till n lvnd hlht En inkludrnd skol där dn öppn och flxibl inrdningn skpr n dynmisk inlärningsmiljö som främjr olik inlärningsstilr och inkludrr ll lvr i gmnskpn En hållbr skol där intrktiv, grön mtodr gr lvrn förståls för nturns cyklr och människns invrkn på dss En skol där dn när rltionn mlln ut och inn skpr n inlärningsmiljö som går i dilog md stdn och prklndskpt Koncpt Dn ny Tglskoln byggr på n klr och flxibl disposition där d olik funktionrn är intgrrd som idntittsskpnd och klrt dfinird miljör som gr plts för vrirnd undrvisningsformr och härignom vidrför Skrs stolt trdition som skolstd. Skoln är disponrd som n kompkt byggnd som smlr och skpr stor närht mlln skolns funktionr och smtidigt bidrr till tt rducr nrgiförbrukningn till uppvärmning och ndkylning v byggndn. Skoln prägls v n tydlig trnsprns md stor öppnht på tvärs v våningr och funktionr i dt tt byggndn binds smmn v dt gmnsmm torgt och trit som släppr in dgsljust hl vägn in i byggndn. Dn tillmötskommnd och trnsprnt krktärn kommr också till uttryck i skolns yttr där byggndn på dn n sidn sträckr sig ut mot dt grön prklndskpt och på dn ndr sidn vändr sig mot stdn gnom tt vr n mr urbn och kompkt gst mot Skolgtn och Skrborgsgtn. Kontktn till omgivningn hr stor btydls i byggndsdsignn. Dn utsträckt trrssn mot väst uppmuntrr till tt vists utomhus gnom tt skp n trrssrnd förbindls mlln prkn och först och ndr våningn. Trrssn skpr rum för vrirnd ktivittr och vistls utomhus och stärkr skolns öppn krktär gnom tt vr fullt tillgänglig för stdns ll invånr. På dn norr trrssn finns n bollbur och utpltsr särskilt tilltänkt särskoln. Dt är dirktförbindls mlln undrvisningsrum och utomhusrlr som är utformd för tt undrvisningn kn sk ut i dt fri. Dt gällr bl.. ämnsloklrn för hmkunskp, slöjd, bild smt d nturorintrd ämnsloklrn. Kontktn till omgivningn stärks v tt skoln md hjälp v grön lmnt, för nturn hl vägn in i byggndn. Utövr tt bidr till tt sunt inomhusklimt och n bhglig kustik tillför dn grön bplntningn n sinnlig och tktil upplvls till skolns inr rum. Arkitkturn Syftt är tt låt rkitkturn förmdl Tglskolns värdgrundr gnom tt skp n idntittsstrk och upplvlssrik rkitktur som signlrr öppnht, mångfldight och gmnskp. Arkitkturn infrir på dtt sätt visionn om tt skp n krktärsfull byggnd som stärkr Tglskolns smmnhngskrft och smsplt md omgivningrn. Inspirrd v omgivningrn och områdts histori så är skoln dsignd som n tillmötsgånd och dynmisk byggnd, som på dn n sidn öppnr och sträckr sig ut mot dt grön prklndskpt och som på dn ndr sidn bildr n urbn och kompkt gst. Skoln går på dtt sätt i dilog md båd prkns och stdns puls. En när kontkt till omgivningrn stöds v skolns vrirnd nvändning v trnsprns, där vidsträckt fönstrrdr skpr smspl mlln våningrn och dirkt insyn till rbtslgn. Arbtslgn xponrs för omgivningn och d frisk färgnynsrn undrstödjr rbtslgns idntittsskpnd roll. Dt trnsprnt uttryckt kommr ign i mrkpln där n ovbrutn fönstrfsd skpr dirkt insyn till dt gmnsmm torgt och tt bnd v fönstr i röd nynsr mrkrr och frmhävr huvudingångn mot Skolgtn. Som n rfrns till tglrkitkturn i Skrs stdskärn och områdts histori som tglbruk är skoln bklädd md n tglskärm i gråskl och jordnynsr. Skoln är sålds dsignd som n modrn tolkning v dt klssisk tglbyggrit och skpr md krft v sin mtrilitt och sitt ljus och vrirnd spl i fsdn n dilog md omgivningrn och pltsns histori. Förslgt öppnr dock för vl v ndr mtril. Bottnvåningn Bottnvåningn är disponrd som dt smlnd, offntlig rum, där skolns ämnslinjr sttik och idrott och häls plcrs tillsmmns md d gmnsmm funktionrn. På dtt sätt xponrs skolns profil och bildr rmr för n krtiv, sund och inkludrnd inlärningsmiljö. Dt gmnsmm torgt Mn nkommr till skoln vi Skolgtn vrifrån mn trädr in i dn ljus huvudntrén och vidr in på dt gmnsmm torgt som fungrr som skolns inkludrnd hjärt. Vid nkomstn trädr mn sålds dirkt in i skolns socil liv vrvid mn strx upplvr skolns puls och ktivittr. Mn får smtidigt n god övrblick övr skolns olik funktionr som från dt gmnsmm torgt hr dirkt insyn till ll funktionr i bottnvåningn och vi dt cntrl trppförloppt hr mn lätt åtkomst till först och ndr våningn. Undr loppt v n skoldg pssrr ll lvr och lärr nturligt övr dt gmnsmm torgt som därför är tänkt och utformt som tt öppt och lvnd rum, där skolns värdringr och kultur sätts i spl och förnkrs. Dt gmnsmm torgt skpr sålds rmr för n nggrnd, ktiv inlärningsmiljö, där cfét motivrr till socil gmnskp, bibliotkt/mditkt främjr inlärning och dn gmnsmm vrkstdszonn inspirrr till tvärvtnskpligt projktrbt. I dt dglig fungrr dt gmnsmm torgt på dt vist som tt informllt rum som gr plts för gmnskp och fördjupning och som knytr smmn skoln till n socil och funktionll nht. För tt skp n inkludrnd och stimulrnd inlärningsmiljö md vikt på d sttisk ämnn och för tt motivr lvr och lärr till tt utvckl gmnsmm trditionr så kn dt gmnsmm torgt också g möjlight för störr rrngmng som t.x. lvkonsrtr och ttrstyckn. Mn kn plcr scnn cntrlt på dt gmnsmm torgt och därmd är dt möjligt tt nvänd trppförloppt som tribun vilkt vspglr skolns flxibl inrdning där hybrid rum och rumslmnt inspirrr lvr och lärr till tt intrgr md skoln på ny och nnorlund sätt. D sttisk ämnsloklrn För tt profilr Tglskoln som n sttisk och krtiv skol är ämnsloklrn för bild, musik, slöjd och hmkunskp plcrd md stor synlight i bottnvåningn där d bildr n rm omkring dt gmnsmm torgt och därmd skolns vrdg. I förlängning bildr d sttisk ämnsloklrn grundn för lvrns, lärrns och föräldrrns försthndsintryck v skoln då mn hr fri insyn till ämnsloklrn när mn nländr till skoln och trädr in på dt gmnsmm torgt. Ämnsloklrn disponrs som flxibl rum som vi mobil vikväggr kn splitts upp i mindr rum för tt g möjlight för tt prllllt undrvis två gruppr på upp till lvr. För tt undvik ljudstörningr hr musiklokln plcrts i skolns sydöstr hörn md tillräckligt vstånd till skolns övrig funktionr. En strtgisk plcring som smtidigt säkrr kort vstånd från musiklokln till scnn i idrottshlln och därmd gör dt lätt tt flytt musikutrustning till scnn när hlln t.x. skll nvänds för skolfstr md lvkonsrtr. Vid slöjd och musikloklr tblrs dubbldörrr som ljudslussr. Skolrsturngn I bottnvåningns västr hörn sträckr sig skolrsturngn ut mot dt grön prklndskpt som n nturlig förlängning v dt gmnsmm torgt. Skolrsturngn flytr på dt vist smmn md d grön omgivningrn vilkt undrstödjs v d utsträckt fönstrfsdrn och d frodig trädn som drr nturn hl vägn in i skolrsturngn. Från skolrsturngn hr lvrn n vckr utsikt till prkn och dirkt utgång till dn sydvänd trrssn där d kn gör läxor och vnjut lunchn undr öppn himml. Cmpus Prk Skr

6 inldning Sjukhus Ktdrlskoln Univrsitt skolgårdn Västrgötlnds musum Domkyrk Tglskoln Ttr Pilgrimsfärd Pilgrimsfärd Skr nno 1900-tlt Skr 1856 Huvudgrpp. En mrknt öst-västgånd lndskpssträckning som bindr smmn stdn och dss institutionr Skr á l Nollis pln stdstypologir Skr std historiskt stick Sttion Concpt: Cmpusprkn som n dl v dt blågrön dltt Domkyrkns btydls. Dn liggr vckrt och nstånd på sin plts En stor yt md korpus cntrlt plcrd Skoln plcrs dmokrtiskt i kntn v tt nytt och stort cntrlt prkrum md dirkt förbindls till pilgrimsldn in till domkyrknt cmpustypologir Dn gml tidns skol liggr typiskt vskild från omgivningn md n inhägnd skolgård Dn ny skoln i Skr är ritd som n öppn rm där kunskpsförmdling kn förgå vi Prkn. Dn ny skoln intgrrs i prkns offntlig rum. Ett grönt smmnhängnd dltområd. Övrgångn mlln skol och prk är på smm gång prcist dfinirt och hlt flytnd byggndstypologir Ungdomsbostädrn och äldrbostädrn mot öst vid Victorisjön 1 är n klung v bbyggls npssd till dn kuprd trrängn. Bosättning, högt liggnd Nollis stdspln för Rom 1748 Lund stdspln. Mdltid stdskärn omkring domkyrkn Skrs stdspln. Mdltid stdskärn omkring domkyrkn. Är nästn oförändrd md svängnd och slingrnd gtor Univrsittts cmpus Århus Uppsl cmpus: Slott, kyrkogård, botnisk trädgård, domkyrk Akropolis: Storstd- std i stdn, stdn vid kntn på n hög plts, övr std Bosättning, nd övr n sluttning Avstyckning A, B, C. I mrkpln finns utåtvänd funktionr som ungdomsklubb, rscntr, hndl. Övrliggnd kontor llr bostädr Bosättning, lågt liggnd. Möjligtvis md trium Existrnd förskol som omfmnr tt vgränst grönt gårdsrum Äldrbostädr. Punkthus vri ll bostdsnhtr skll orintr sig ftr ljus och utsikt till prkn Skr kunskpscmpus: Botnisk trädgård, kyrkogård, prästbostd, domkyrk, institutionr Princip för koppling och förbindls mlln dt blågrön dltt och ndr stdsrum. Dt grön lmntt rprsntrs i form v trädrdr/llér llr vndrnd träd kundskpsprkn skll frmstå som tt kuprt och inbjudnd grönt uditorium och som tt gmnsmt rum där ny och xistrnd funktionr plcrs skr std utvkling std kontxt Busshållpltsr 4,8 km skvrtr Förtgsvrksmht Sjukhus Biskopsgårdn Förtgsvrksmht Västrgötlnds musum Domprostgårdn Vtrinärinrättningn SLU Skr Domkyrkn Rådhus Ktdrlskoln Vtrinärhistoriskt musum Källskoln Victorigårdn Lånsbibliotk Djåknskoln skvrtr Länsstyrls Ttr Sttion 8 km Mdlåldrs stdskärn Industri Industri Industri År 1856 År 1909 År 1950 År 2000 Frmtidsscnrio 2020 skvrtr 5 km Infrstruktur md busslinjr och hållpltsr omkring Tglgårdn Gångsystm i Skr Skr kunskpsby Stdsdl Skr

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

CAMPUS PARK SKARA LIV OCH LÄRANDE

CAMPUS PARK SKARA LIV OCH LÄRANDE LIV OCH LÄRAND VIKTORIASJÖN MOT VÄST ÄR DT XTRO- VRTA RUMMT. N SAMLINGSPUNKT FÖR AKTIVITT, BADNING, PICKNICK OCH LKPLATS. DLTAT AV GÅNGVÄGAR FÖR- GRNAS OMKRING SJÖN OCH DT SKAPAS BÄTTR TILLGÄNGLIGHT OCH

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt Dritinstruktion Ultromt A/96 och AF/96 Sri V 4.0 rkmmrnläggning ör rdning v polylktrolyt ProMinnt V. G. läs ignom hl dritinstruktionn innn utrustningn dritsätts! S till så tt dn int kommr ort! För skdor

Läs mer

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc

Klass och stil. Dörrinspiration från Daloc Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Klss oh stil Dörrinspirtion från Dlo Säkerhetsrete sedn 40-tlet. Fmiljeföretget Dlo är Skndinviens lednde levern tör v rnd-, ljud- oh säkerhetsklssde stål- oh trä dörrr.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Grefvinnan Anna Douglas,

Grefvinnan Anna Douglas, Stockholm, Idun Tryckri Aktibolg. N:r 10 (429) Frdgn dn 6 mr 1896. 9:d årg. Prnumrtionpri pr år: Idun nm 1 kr. 5: Idun Modt., fjortondguppl.» 5: Idun Modt., månduppl. J 3: Brngrdrobn» 3: Byrå: Klr ödr

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper Vtk_logo_cmyk-2012.pf 1 2011-11-25 13.09 VATEK Multifix kopplingr för ll rörtypr VATEK MULTIFIX ÄR EN SERIE rgfst rörkopplingr för ll typr v rör till å vttn och gslningr. Kopplingrn introucrs i Svrig v

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split Svnsk Innhåll Innhåll

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV

FLIKAR: PERSONER TID BUTIK, HANDLA LÄKARE FRITID MAT SAMHÄLLE BOKSTÄVER JAG SJÄLV TID PERSONER FLIKAR: TID TID PERSONER PERSONER BUTIK, HANDLA LÄKARE BUTIK, HANDLA BUTIK, HANDLA LÄKARE LÄKARE FRITID MAT FRITID FRITID MAT MAT SAMHÄLLE SIFFROR OCH BOKSTÄVER SAMHÄLLE SAMHÄLLE SIFFROR OCH

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Styrning av Dynamiska Fasader

Styrning av Dynamiska Fasader www.somfy.se Somfy utomtik för Styrning v Dynmisk Fsder nimeo : STYRNING AV DYNAMISKA FASADER Det är genom en byggnds ytterväggr som det huvudsklig värmeutbytet melln ute och innemiljön sker. Dett utbyte

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll

25 00 /st SMÖR Arla,500g Jämförpris/kg: 50:- Gäller ej ekologiskt Max 3 per hushåll Vttenfll bjuder in till en informtionsträff om vår nystsning på vindkrft när dig! För cirk ett år sedn strtde vi upp vindkrftprojekten Abmoberget och Sndberget i Sorsele kommun Efter omfttnde fältstudier

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS

BYGGLOVSHANDLING. meter A303:10 SKYLT KV DROTTNING KRISTINA NR 4 CITYFASTIGHETER ETAPP 2 - NYBYGGNAD FASADER 1:100 1:200 FASAD MOT TAKTERASS TF SKYLT SKYLT FSD MOT KÖPMNSTN VELFSD MOT FTTIHUSET FSD MOT TKTERSS 2 o NT ÄNDRINEN VSER SIN BYLOVSHNDLIN KV DROTTNIN KRISTIN NR 4 CITYFSTIHETER ETPP 2 - NYBYND FSD MOT ÅRD SMT SEKTION laer rwc personalrum

Läs mer