Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från AR Media International"

Transkript

1 En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch är rrngmngt där såväl utställning som sminrir blysr möjlig htrn till tt kostndsffktivt ök trygghtn i förtg och i offntlig miljör. Säkrhtskmror, pssrkontroll och lrm v ll slg så kn mn smmnftt innhållt på Sctch. Md dgns tknik kn stor bspringr görs i båd Nätvrksvido gr ny möjlightr i trnsportsktorn Trnsportsktorn börjd tidigt nvänd sig v bvkningskmror och dt görs nu stor invstringr i nätvrksbsrd vidobvkningssystm (IPbsrd systm) runt om i lndt. Ptrik Andrsson som rbtr md ffärsutvckling på Axis Communictions, blysr fördlrn som övrgångn till tt IP-bsrt systm kn mdför inom trnsportsktorn. Sid 2 Svnsk plttform för lrmsystm rvolutionrr riskhntring Md dgns tknik kn ll lrmkommuniktion ffktivt kontrollrs övr intrnt. Dt innbär tt undrhåll och övrvkning förtjänstfullt kn sk på distns så tt lrminnhvr kn få bättr srvic och support till n lägr kostnd än tidigr. Kostndr för onödig utryckningr v väktr llr räddningstjänst minimrs och innbär stor bspringr. Nyckln till dt är dn svnsk kommuniktionsplttformn DALM. Sid 5 kommrsill och llmännyttig vrksmhtr. Säkrht bidrr hlt nklt till lönsmht, båd för förtg och smhällt i stort, sägr Lnnrt Alxndri, vd för säkrhtsförlgt AR Mdi Intrntionl, som tillsmmns md Stockholmsmässn rrngrr Sctch på Ric Tlk Hotl. Md d världsldnd lvrntörrn och d svnsk mrkndsldrn rprsntrd blnd d 86 utställrn blir dt två intnsiv och lärorik dgr tt s frm mot. Sid ScurityUsr Trnsport & Scurity Confrnc 18 oktobr 2011 Sid Två konfrnsr om säkrht och trnsportr Så säkrs trnsportr v VAROR & GODS PASSAGERARE Så vt du tt prsonlrmt fungrr när du bhövr dt Allt flr förtg invstrr i prsonlrm, mn mång slrvr md tt tst dm för tt dt är krångligt och tidskrävnd. Md ny tknik kn nvändrn nu tst sitt prsonlrm utn tt ns tl md oprtörn på lrmcntrln. Lrmutrustning sk vr nkl tt nvänd och prov. Vt du tt dn fungrr så kn du också lit på dn, sägr Lrs Lundgrn, projktchf på Znit. Sid 8 Tysk lrmtillvrkr stsr svnskt LINKS, dn tysk tillvrkrn v sklskyddsproduktr, stsr på Svrig och övrig Nordn smt Bltikum. Dn välkänd brnschprofiln Andrs Forssbld hr får nsvrt för produktlnsringn i dss rgionr. Sid 4 Ökd krv tlr för Swlrm-mdlmmr Vi krävr llt mr v vår säkrhtslösning i tkt md tt tknikn utvckls. Hur väljr vi rätt lvrntör? Dn säkrst vägn tt gå är tt nlit tt förtg som är mdlm i Swlrm. Sid 6 Konstfull säkrht på Modrn En hög säkrhtsnivå vr tt krv för tt Modrn Must Mlmö skull få vis vrk v d främst smtid konstnärrn. Schnidr Elctric ställds inför flr spännnd utmningr undr säkrhtsinstlltionn. Sid 7 Hn vnn Skyddgolfn Dtktor Opn Andrs Nybrg vnn Skyddgolfn Dtktor Opn Svrigs störst förtgsgolf övr n nd dg. Sid 11 Svnskt mdikoncpt xportrs till Asin Fcktidningsförlgt AR Mdi Intrntionl som bl utgr tidningn Dtktor och står bkom wbbpltsrn ScurityWorldHotl.com och ScurityUsr.com stsr på tt tblr produktr för dn sitisk mrkndn. Sid 14 SOS Alrm stödjr när krisr uppstår SOS Alrm hr till uppgift tt bistå myndightr md informtion när krisr och störr händlsr som rör Svrig inträffr. Tck vr försthndsinformtion kn åtgärdr snbbt vidts och ndr konskvnsr förutss. Dt innbär god möjlightr för tt hitt lösningr på d mång smvrknsfrågor som finns i hntringn v just krisr och krisbrdskp. Sid 24 Ric Tlk Hotl, Stockholm oktobr Grtis ntrébiljtt till säkrhtsmäss! BESÖK SECTECH!

2 2 Nätvrksvido gr ny möjlightr i trnsportsktorn Tioårsjubilum i skuggn v 9/11 Årts säkrhtsmäss i Svrig, Sctch, ägr rum dn oktobr, n dryg månd ftr tioårsminnt v 9/11-händlsn i USA. Trrorhott hr förstås förstärkts v d trgisk händlsrn i Oslo och Utøy i juli. Ur n mdil synpunkt blir vnmng, så som Sctch, myckt mr intrssnt om kopplingn till trroristbkämpning kn görs. Ändå är dt i kmpn mot vrdgsbrottslight som säkrhtsbrnschn tjänr sitt stor syft för smhällt. Trrorism är trots llt n xtrm form v brottslight, tck och lov. Dn dg som trrordåd blir vrdgsbrott är smhällt riktigt i gungning. En brottslight som tyvärr är tt btrkt som vrdglig, är d dåd som görs v dn orgnisrd brottslightn. Kriminll nätvrk ätr sig in i smhällt gnom sin brottslig vrksmht, inklusiv hot mot vittnn och d som i övrigt rprsntrr rättsväsndt llr smhällt i övrigt. D insr också värdt tt h n snygg fsd, xmplvis gnom tt tblr llr övrt bolg inom olik sktorr där svrt pngr kn tvätts vit. Hur får vi stopp på dn utvcklingn? Polisrsursrn hållr int lls jämn stg md brottslightn och här är dn privt säkrhtsbrnschn n myckt viktigt rsurs som bör ts tillvr. Säkrht är n förutsättning för tt tt modrnt dmokrtisk välfärdssmhäll sk fungr. Dt är int trroristhott som dglign påvrkr människors trygghtsupplvls, utn d brott och llvrlig händlsr som d md störr snnolikht kn drbbs v. Här inbgrips brändr, inbrott, rån, bdrägrir, utprssning, hot och våld. Vi får int glömm dn vrklightn i skuggn v dn 11 sptmbr, ävn om Sctchs tioårsjubilum vägr lätt i n jämförls md minnt v d drmtisk händlsrn kring World Trd Cntr och Pntgon. Trvlig läsning! Lnnrt Alxndri, vd för säkrhtsförlgt AR Mdi Intrntionl AB Säkrht Plus producrs v: AR Mdi Intrntionl AB Västbrg Allé 32, HÄGERSTEN Tl Fx Tryck: BOLD/DNEX Akll, V-TAB Lndvttr, MittMdiPrint Ö-vik, 2011 Trnsportsktorn börjd tidigt nvänd sig v bvkningskmror och dt görs nu stor invstringr i nätvrksbsrd vidobvkningssystm (IP-bsrd systm) runt om i lndt. Ptrik Andrsson som rbtr md ffärsutvckling på Axis Communictions, blysr fördlrn som övrgångn till tt IP-bsrt systm kn mdför inom trnsportsktorn. Kollktivtrfikn blir llt viktigr i tkt md dn ökd inflyttningn till världns städr. Att skp n trygg miljö för pssgrr är n v d störst utmningrn som kollktivtrfikn står inför. Ännu n utmning är tt skp tt systm som är punktligt md få vbrott. Vlt v bvkningssystm splr n viktig roll för tt hntr dss problm. Dt hndlr om ffktiv upptäckt, prioritring och rspons på d händlsr som dglign inträffr i tt trnsportnätvrk. Tillgång till dirktvido möjliggör säkrht i rltid Dt finns tr huvudsklig områdn där bvkning skr inom tt trnsportnätvrk: ombord på fordonn, på sttionr och vid trminlr smt infrstrukturn som trfikrs. Blnd nnt inträffr incidntr som trfikolyckor och mdicinsk nödlägn. Ävn brott som fickstöldr, grtisåkning, vndlism llr grffiti är viktig tt bvk. Kopprstöldr från vägrbtsområdn och byggpltsr är tt nnt växnd problm som kmrbvkning kn förbygg. Tidigr, md tt nlogt bvkningssystm, undrsökts sådn incidntr ftr tt d hd inträfft. Ett IP-bsrt bvkningssystm gör dt möjligt tt från cntrlt håll få tillgång till dirkt vido från ll nätvrkts områdn, ovstt om dt är ombord, vid sttionr llr längs md infrstrukturn. Dnn cntrl bvkning innbär tt dt är dt möjligt tt få bättr kontroll på dn ktull säkrhtssitutionn. En gnomtänkt rktion När n incidnt inträffr finns dt tr stdir i dss utvckling då dt finns fördlr md IP-bvkning. Dt först är vid upptäcktn. Gnom tt nvänd intllignt vido, som rörlsdtktorr och snubbltrådr, kn säkrhtstmt tidigt upptäck n incidnt llr till och md få n förvrning innn dn inträffr. När dn väl upptäckts kn tmt utvärdr och prioritr gnom tt s på vidofilmn i rltid mdn händlsrn ägr rum. Md tillgång till bildr v hög kvlitt kn säkrhtsprsonln idntifir förmål och individr och få n tydlig bild v dn ktull händlsn, för tt kunn ftt tt bslut om lämplig insts och kunn hntr hl incidntn. Anpssd ftr omgivningn Olik kmror är utformd md gnskpr som är spcillt npssd ftr miljön där d kommr tt nvänds. Kmror som nvänds ombord är robust och kn stå mot vibrtionr och plötslig stötr. Kmror som nvänds på sttionr, busshållpltsr och dpår hr sbotglrm smt är vndlsäkr. Krvn längs md infrstrukturn skiljr sig åt, kmrn kn bhöv kunn stå mot xtrm tmprturr och xtrmt vädr och fungr vid sämr ljusförhållndn och dålig sikt. En värmkmr gör dt möjligt tt dtktr incidntr ävn i totlt mörkr. HDTV-kvlitt sättr ny stndrdr En viktig förbättring som kommr md nätvrksvido är dn hög bildkvlittn. Hmm i vrdgsrummt är vi vn vid skrp En Axis-nätvrkskmr instllrd på n buss. och klr bildr från högupplöst tlvision (HDTV). Exkt smm bildkvlitt finns nu tillgänglig hos mång IP-kmror (bvkningskmror som går tt koppl till tt digitlt nätvrk). Som tt rsultt kn trnsportmyndightr få kortr undrsökningstidr, lättr tt idntifir prsonr och förmål smt möjlightn tt täck tt störr områd md färr kmror. Övrbrygg skillndrn D norm och komplx nätvrkn som kontrollrs v trnsportmyndightr krävr n kompltt och mångsidig lösning. Dt finns mång gml bfintlig systm md nlog kmror och IP-nätvrk. En lösning som md bfintlig utrustning gr IP-kmrorns fördlr är tt nvänd nkodrs som omvndlr dn nlog vidoströmmn till digitl och på så sätt bvrr tidigr invstringr. En lösning som bsrs på öppn stndrdr mdför också komptibilitt och gör tt lösningn är frmtidssäkrd. Bvkningsnätvrkt kn därmd väx tillsmmns md trnsportnätvrkt ftr bhov.

3 3 Förbättr säkrhtn. Spr pngr. Sov tryggt. Bsök oss på SECTECH oktobr Montr 03:29 Md vår säkrhtslösningr blir dt nklt. Få ut mximlt värd från din säkrhtslösningr gnom tt låt dm smvrk md övrig fstightstknisk systm. Md Schnidr Elctric får du tt säkrr och mr komfortblt klimt i din fstightr. Dt är Du, som är nyckln!

4 4 Etblring v tysk lrmtillvrkr vi svnsk brnschprofil LINK stsr på Nordn Mrkndns störst sortimnt v kopplingsplintr/boxr för tl- och lrmppliktionr Dt vr undr 90-tlt som mrkndn för lktronisk säkrhtsproduktr stt frt. Då vr dt frmför llt lrmproduktr som ftrfrågds. Än idg är lrmmrkndn störr än mrkndrn för säkrhtskmror och pssrkontroll, sägr Andrs Forssbld, som fått uppdrgt tt tblr dn tysk kvlittstillvrkrn LINKS sklskyddsproduktr i Nordn och Bltikum. Andrs Forssbld, hr fått uppdrgt tt tblr dn tysk kvlittstillvrkrn LINKS sklskyddsproduktr. Ftum Mini Ftum Modul Ftum Infälld Ftum DIN LINK Gmbh, md 140 nställd, bildds rdn 1967 i Frnkfurt och dn först produktn som lnsrds vr n mgntkontkt för inbrottslrmsystm. Sdn dss hr vrksmhtn rullt på och idg är LINK n v d ldnd tillvrkrn när d gällr båd mgntkontktr och glskrossdtktorr. Därutövr producrs ävn krmövrföringsnhtr för dörrr md motorlås smt kopplingsplintr. Vi hr rdn flr kundr i Nordn, xmplvis Niscyh och Tltc, sägr Andrs Forssbld, som skötr försäljning v LINKS produktr. Andrs Forssbld hr n lång rfrnht v lrmförsäljning. Undr 18 år vr hn VD för Alrmcom och tog vrksmhtn från scrtch till tt bli Svrigs störst lrmgrossist md mr än 90 miljonr kronor i omsättning. Vid dt lgt vr Alrmcom n dl v Simns. Just sortimntt v mgntkontktr och glskrossdtktorr vr då n stor produktgrupp. Vi hjälpt n svnskägd tillvrkr, md llt från produktutvckling till dsign. Produktrn blv int br stor frmgångr i Svrig utn i hl Europ, minns Andrs Forssbld. Mrkus och Dnil Link, sönr till dt tysk bolgts grundr ldr idg bolgt, vilk hr stor förväntningr på lnsringn i Nordn och Bltikum. Md vårt strk produktsortimnt i kombintion md Andrs Forssblds rfrnht och stor kontktnät hr vi ll förutsättningr som krävs för tt väx i båd Nordn och i Bltikum, sägr d. Andrs Forssbld sr lik ljust på frmtidn som Mrkus och Dnil Link. LINK är väldigt kvlittsorintrd och sr lltid till tt crtifir sin produktr loklt. Dn sriös inställningn till kundrn och mrkndn pssr kvlittsmdvtn nordbor br. A nw dimnsion in scurity Glxy G3D är tt inbrottslrm som intgrrr pssrkontroll vi öppt gränssnitt, dtt gr Glxy G3D n övrlägsn konomi och flxibilitt. Till systmt kn ll läsr md Wignd - gränssnitt nsluts. För nvändr hr dt blivit ännu nklr tt sköt vi dn ny Touch-mnövrpnln. Systmt är myckt nklt tt instllr och undrhåll. Dt ny PC-progrmmt gr nkl hntring v kort och händlsr. För mr informtion kontkt: SAFETY LINE SECURITY AB tl: ADI-ALARMSYSTEM AB tl:

5 5 Svnsk plttform för lrmsystm rvolutionrr rbtt md riskhntring DALM Ambssdors tt unikt prtnrskp inom säkrhtsindustrin Undr 2009 förds diskussionr om DALM-koncptt md kundr som hd bidrgit md synpunktr undr utvcklingsfsn v dn ny infrstrukturtknikn inom lrmkommuniktion. Dilogn intnsifirds och tblringn v DALM Ambssdors vr därför tt nturligt stg. Dultch IT hr undr mång år vrit n v mrkndsldrn inom GSM-bsrd lrmkommuniktion. År 2007 fttds bslutt tt utvckl dn intrnt- och GPRS-bsrd kommuniktionsplttformn DALM. En krvspcifiktion, bsrd på tt stort ntl kundförfrågningr i kombintion md Dultchs komptns och rfrnht v mobil lösningr, skpd grogrundn till kommuniktionsplttformn DALM5000. DALM står för Dul Alrm Link Mngmnt och gr lrminnhvr tillgång till lrmfunktionr vi molnt. Dt gör tt nvändrn får totl kontroll v såväl brndlrm som inbrottslrm. Dygnt runt kn nläggningrn övrvks vi intrnt från distns. Åtgärdr vid fl llr uppdtringr görs nklt onlin. Om n srvictknikr bhövr skicks ut får hn rätt informtion från börjn så tt flt smidigt kn vhjälps på plts. Scurity-s--Srvic Hjärtt i DALM-koncptt är lltså DALM5000. Dnn IP-kommuniktor (lrmsändr) kn nklt DALM5000 är crtifird för d högst krvn vsnd inbrotts- och brndlrm och gr n hlt ny infrstruktur för lrmkommuniktion vi intrnt och GPRS. Vnligtvis övrförs säkrhtssystmns lrm övr dt nlog tlnätt. Dgns lrmkommuniktion kn dock ffktivt och miljövänligt kontrollrs övr intrnt. Inbrottslrm och brndlrm kn därmd säkrt undrhålls och övrvks på distns så tt lrminnhvr kn få bättr srvic och support till n lägr kostnd än tidigr. Frmför llt kn onödig utryckningr v väktr llr räddningstjänst minimrs vilkt innbär stor bspringr för förtg och offntlig vrksmhtr. Utifrån dss fkt hr dn svnsk kommuniktionsplttformn DALM introducrts på mrkndn. nsluts till båd ny och gml lrmnläggningr. DALM5000 är crtifird för d högst krvn vsnd inbrotts- och brndlrm och gr n hlt ny infrstruktur för lrmkommuniktion vi intrnt. Brnschn står inför n hlt ny typ v kundr, md ny köpbtndn, krv, bhov och värdringr. Jg är övrtygd om tt brnschn måst förändrs för tt kunn möt d ny kundrn. Vi måst lämn dgns pris- och tknikfokusrd ffärsmodll och gå övr i n modll som vi kllr Scurity-s--Srvic där kundrn får hlt ny förutsättningr tt kontrollr säkrhtn, sägr John Holmström, försäljningschf vid Dultch. Mrknd i förändring Md DALM5000 rbjuds n produkt där kundrn ndst btlr för sitt självvld tjänstutnyttjnd. Mot dn bkgrundn kn mn säg tt DALM5000 int br är n milstolp inom lktronisk säkrht utn också för säkrhtsmrkndn som hlht. Md DALM hr vi påbörjt rbtt md trnsformtionn v säkrhtsmrkndn. Jg hopps tt vi sk kunn vr bidrgnd llr till och md ldnd när dt gällr n positiv utvckling v ll förtg och orgnistionr som är bhov v ffktiv säkrht, sägr John Holmström. Totlkonomi DALM:s mrknd utgörs lltså int br v förtg och offntlig vrksmhtr som låtr instllr ny säkrhtssystm, utn också orgnistionr som önskr uppgrdr sin bfintlig säkrhtssystm md dn snst kommuniktionstknikn för tt ök kontrolln, höj säkrhtn smt få bäst möjlig totlkonomi. Srvic och support 24 timmr om dygnt, där mintnnc är nycklordt, är vd som gällr. Tknikn är int längr något hindr. Md dn ny infrstrukturn för lrmkommuniktion hr brnschn nu hlt ny möjlightr tt skp dss tjänstr som krävs för tt kunn rbjud Scurity-s--Srvic. Dt som nu åtrstår är tt trnsformr ll vi som utgör brnschn, sägr John Holmström. D ALM Ambssdors bstår v n konkurrnskrftig mix v nio mrkndsldnd lvrntörr inom systmintgrtion, säkrhts zinstlltion och åtgärds instsr (lrmcntrls- och bvkningsvrksmht). Dss lvrntörr är G4S, Simns, Solr, Gunnbo, Svnsk Bvkningstjänst, Dultch, Schnidr Elctric, ADI- Alrmsystm/Sfty Lin och HID. Frmtid ffärsmodll Ambssdörrns uppgift är tt brtt tillgängliggör dn ny gnrtionns lrmkommuniktion, ll fördlr som DALM-koncptt innbär smt gå i främst ldt när dt gällr tt gör säkrhtsbrnschn tjänstorintrd. Vi sr dt nturligt tt nvänd intrnt ftrsom dt finns tillgängligt i hl världn. Sdn är dt upp till DALM Ambssdors tt tillsmmns md sin kundr individullt utform lösningr där kundn ndst btlr för sitt tjänstutnyttjnd. Dt här är ingt som vi hr hittt på, så sr frmtidns ffärsmodll ut och vi vill ligg i främst ldt, sägr John Holmström, försäljningschf vid Dultch. DALM Ambssdors-förtgn utbildr och komptnsutvcklr sin gn prsonl övr tidn och förvärvr på så sätt n unik sptskunskp vsnd modrn lrmkommuniktion, bsrt på IP och dn öppn DALM-infrstrukturn. John Holmström, försäljningschf vid Dultch. Flxibilitt Thoms Lundin är vd för G4S, som lltså är n v mbssdörrn. DALM står för flxibilitt, n ny gnrtion och frmtidn där modrn övrföringstknologi vi IP och GPRS står i cntrum. Vi inom G4S skräddrsyr tjänstr till vår kundr. Md hjälp v DALM kn vi rbjud säkrhtstknik som nyttjs på tt mximlt, ffktivt och nturligt sätt, vilkt såklrt kommr vår kundr tillgodo, sägr hn. Aktiv prtnr DALM Ambssdors roll är också tt vr n ktiv prtnr för ll förtg och offntlig vrksmhtr som önskr optimrd riskhntring och totlkonomi. I dtt innftts nturligtvis tt ndbring onödig lrmutryckningr till tt minimum och därmd ök tilltron till säkrhtssystmn och dss syft tt tidigt upptäck brott och brändr så tt snbb åtgärdssrvic kn vsvärt rducr skdkostndrn för ll typr v orgnistionr. En förflyttning mot n tjänstorintrd brnsch är dock n förutsättning. G4S hr tt väl utvcklt tjänstutbud som byggr på lösningr från risknlys till kompltt tknisk säkrhtsinstlltion, övrvkningscntrl och väktrtjänstr. Mitt i tjänstn finns DALM-koncptt, mnr Thoms Lundin. Thoms Lundin, vd för G4S.

6 6 Högr krv och bställr Från ll håll ökr nu krvn inom säkrhtsbrnschn. Krvn på bställrn ökr i tkt md tt lvrntörr ställs inför högr krv v bställrn. Vi krävr mr och mr v vår säkrhtslösning i tkt md tt tknikn utvckls och gr oss bättr förutsättningr för tt få n npssd lösning som uppfyllr vår bhov. Mn smtidigt kn vi int längr lit på d gml krvställrn, vm sk vi då lut oss mot och lit på i vårt köp v säkrht? Dn lättst och säkrst vägn tt gå är tt nlit tt förtg som är mdlm i SWELARM. Pr Edsmr, ordförnd SWELARM. Tjänstdirktivt som kom för någr år sdn hr vrit i bruk sdn 2009 och öppnt möjlightn för förtg från ndr ländr inom EU tt vrk på dn svnsk mrkndn. Vi hr lltså flr lvrntörr tt välj mlln, mn btydr dt tt vi hr störr chns tt hitt någon som utför tt sriöst och kunnigt rbt? Knsk, mn vlmöjlightrn i dt här lägt blir också tt störr nsvr för oss som bställr och kundr. Polistillstånd finns dt mång, ingn vt riktigt hur mång, mn dss hr ingn som hlst komptnskontroll, vilkt mång tror. Hur sk vi då md ll dss vlmöjlightr, dt gn stor nsvrt och missvisning från trovärdig instnsr kunn hitt n säkrhtslvrntör och lrmlösning som vi kn lit på? När mrkndn innhållr flr ktörr tt välj mlln fodrs dt tt vi som kundr vt vilk krv vi sk ställ på vår säkrhtslvrntör. Vt vi till xmpl int tt dt är skillnd på lrmklss, n grdring som instlltörr jobbr ftr, och skyddsklss, som är grdringn försäkringsbolgn rbtr ftr, finns riskn tt vi ställr fl krv på vår lvrntör. En sriös säkrhtslvrntör kommr tt kommntr dtt och lyft n diskussion som i d flst lägn rsultrr i n säkrhtslösning som är npssd ftr din bhov som kund. Mn n osriös ktör kn komm tt ndst gå på d krv som kundn hr ställt, ävn då d kn tycks orimlig. Dt finns stndrdr, rglr och normr som rglrr brnschn och förhållndt mlln lvrntör och kund, mn dt finns väldigt få lgr. Normr och stndrdr är tt br undrlg för hur säkrhtslösningr sk utforms, mn dt är ndst rkommndtion. Dt är lltså upp till bställrn och lvrntörn tt komm frm till vtlts rmr. En sriös lvrntör frmhållr normr och rglr, n osriös gör dt knsk int. Då är dt upp till kundn tt själv ställ d rätt krvn, känn till normrn som finns och s till tt lvrntörn följr dss. Dt kn tycks vr n omöjlig uppgift, mn mn kn också gör dt lätt för sig och nlit tt förtg som är mdlm i SWELARM. Då vt mn tt mn får n sriös ktör som rbtr ftr d normr och rglr som finns. Och mn får n lvrntör md kunskp och rfrnht. Trygght i köp v säkrht är vd SWELARM jobbr för, vi vill h n sriös brnsch där dt sk vr lätt tt lit på sin säkrhtslvrntör. Mn dt krävs myckt jobb för tt nå dt målt. Vi gör dt jobbt. För vi tr nsvr för vår brnsch. Välj din säkrhtslvrntör md omsorg. SWELARM är n brnschförning md drygt 150 mdlmsförtg vrksmm inom områdt säkrht. Mdlmmrn uppfyllr d hög krv som förningn ställr på dm, vilkt kontrollrs n gång om årt. Krvn innfttr blnd nnt tt mdlmmrn hr d nödvändig crtifiktn, n sund konomi och tt d står för förningns ldord; kvlitt, trygght och kunskp. Tänk på vm du tcknr vtl md. Vår mdlmmr din trygght. Vi kännr nsvr!

7 7 Konstfull säkrht på Modrn En hög säkrhtsnivå vr tt krv för tt Modrn Must Mlmö, vilkt invigds i slutt v år 2009, skull få vis vrk v d främst smtid konstnärrn. Uppdrgt gick till Schnidr Elctric, som ställds inför flr spännnd utmningr undr säkrhtsinstlltionn. Vi är väldigt nöjd, llt går som n klock, sägr musts säkrhtsnsvrig, Jn Pgh Hnsn. myckt ftrtnk och när smvrkn md must, nligt John Gustfsson på Schnidr Elctric. Byggndn är ovnlig och dt hr vrit n spännnd utmning tt g dn tt fullgott säkrhtsskydd, sägr hn och förklrr tt v säkrhtsskäl kn int lltför mång dtljr nämns, mn så myckt kn brätts tt vibrtionssnsorr hr instllrts i väggrn och tt gllrn i vntiltionssystmn är myckt motståndskrftig. Dt är viktigt tt åtgärdr vidts rdn innn n händls utvckls till tt brott. Därför stopps tjuvn rdn v dt yttr sklskyddt. Och i prvntivt syft är ävn utgångr i viss dlr v vrksmhtn lrmd dygnt runt, förklrr Jn Pgh Hnsn. F lr spktkulär stöldr hr bgåtts mot musr världn övr. Vissrlign hr mång vrk kommit på plts ign, mn int sälln hr d åtrköpts för stor blopp. Som n nturlig utvckling v stöldrn hr säkrhtsnivån höjts övrllt. Eftrsom Modrn Must Mlmö är tt sttligt musum och n dl v Modrn Must i Stockholm, är krvn myckt hög. Vd som hlst kn inträff och vi gör llt för tt skydd konstn, btonr Jn Pgh Hnsn, som nsvrr för driftn och därmd säkrhtn, vid Modrn Must Mlmö. Mn smtidigt är dt n publik miljö och människor måst känn tt must md sitt kulturrv är tillgängligt för dm, säkrhtsåtgärdrn får int t övr dt sttisk, sägr hn vidr. Must husrr i sklskiftsbyggndn Elvrkt, vrs turbinhll hr n tkhöjd om drygt tio mtr. Att byggndn är K-märkt ställr givtvis xtr stor krv på ll slgs instlltionr, int minst säkrhtssystmn. En nnn omständight är tt mn byggr om inför vrj ny utställning. Iblnd flytts hl väggr och då måst säkrhtssystmn häng md. Därför vr stor flxibilitt tt krv, undrstrykr Jn Pgh Hnsn. Spännnd utmning Att instllr inbrotts- och brndlrm, pssrsystm smt också tt systm för kmrövrvkning hr därför krävt Går som n klock Ett krv vr tt säkrhtssystmn skull utformts md nvändrvänlightn i fokus. Prsonln hr utbildts på dn dl som d bhövr för just sin vrksmht. All är nöjd md dn här uppdlningn. Hl säkrhtsinstlltionn går som n klock nu. I börjn uppstod n dl inkörningsproblm, och då vr dt skönt tt d är så profssionll på Schnidr Elctric, dt åtgärdds på n gång, sägr Jn Pgh Hnsn och brättr tt n v finssrn md säkrhtsinstlltionn är tt dn hr mång små lrmpunktr vilkt gör dt nklt tt flytt llr lägg till n punkt om dt bhövs. Att Modrn Must Mlmö, som husrr i sklskifts byggndn Elvrkt, är K-märkt ställr givtvis xtr stor krv på ll slgs instlltionr, int minst säkrhtssystmn. Foto: Modrn Must/Ås Lundén. Viss skr kn vi gör själv, mn iblnd bhövr vi hjälp. Då skickr Schnidr Elctric hit n srvictknikr. Fstightsutomtionn Schnidr Elctric är också huvudlvrntör v fstightsutomtionn: styrning v värm, vntiltion och blysning, vilkt också hr stor btydls för tt skydd konstn. Tck vr tt klimt- och säkrhtssystmn hr synkronisrts blir dt dssutom möjligt tt yttrligr ök ffktivittn och säkrhtn. Exmplvis kn blysningns närvrogivr koppls ihop md inbrottssystmt, vilkt gr värdfull informtion om och när loklrn töms på bsökr, vslutr John Gustfsson. Vndlsäkrt från Tidomt Vi hr tgit frm n ny kortläsr md fokus på motståndskrft. Kortläsrn står mot skdgörls vilkt gör dn lämplig för utstt miljör. Vi ss på SECTECH - montr 03:40

8 8 Znits ny tlprov grntrr tt lrmn fungrr Prson- och fordonslrm måst vr nkl tt nvänd Allt flr förtg och privtprsonr invstrr i säkr fordonslrm och prsonlrm, mn mång slrvr md tt tst dm för tt dt är krångligt och tidskrävnd. Ny tknik gör tt du kn tst prsonlrm md tlprov till lrmcntrln på br 30 skundr utn tt tl md n oprtör. Lrmutrustning måst vr nkl tt nvänd och prov, vt du tt dn fungrr så kn du också lit på dn, sägr Lrs Lundgrn, projktchf på Znit. För yrkschufförr bord fungrnd, prsonlig säkrhtsutrustning vr något självklrt, mn viss nöjr sig md tt nstk årligt prov. Andr provr sin utrustning något oftr, mn nu finns dt möjlightr tt kunn utför tst vrj dg, sägr Lrs Lundgrn. Vrj år nmäls cirk ngrpp mot dn tung lstbilstrfikn i Svrig och mörkrtlt är stort. Värdt v dt stuln godst bräkns till n hlv miljrd kronor. Enligt polisn liggr orgnisrd brottslight och kriminll mc-gäng bkom n stor dl v trnsportstöldrn. Znit hr undr dt snst årt märkt v tt ökt intrss från trnsportförtg tt skydd förr och lst gnom tknisk bvkning. Znit nsr tt säkrht är myckt mr än br tknisk lösningr. Därför försökr förtgt npss tknikn så tt utrustningn blir n nkl och nturlig dl v vrdgsrutinrn. Vi informrr också om hur orhört viktigt dt är tt ll kn nvänd utrustningn, tt d vt när dn kn nvänds, hur dn fungrr och vd dn hr för bgränsningr, sägr Lrs Lundgrn. Iblnd inträffr dt tt människor bär prsonlrm där gps-funktionn v någon nldning låsr sig på n gogrfisk plts undr lång tid utn tt lrmcntrln märkr dt. Dt innbär tt polis llr väktr kommr tt dirigrs till fl plts vid tt skrpt läg. Znits lrmfunktionr är lltid ktiv ovstt om fordont är undr färd, prkrt md llr utn förr, lstt llr tomt. Förrn kn ävn utrusts md prsonlrm för skydd undr lstning, lossning och lunchstopp. Lrs Lundgrn, projktchf på Znit. Br lrm sprr tid och pngr Vi får oft hör från trnsportförtg tt d hr svårt tt motivr sin förr till tt sköt om sin tknisk säkrhtsutrustning. Vrför dt är så går dt br tt spkulr om. Knsk mn undrskttr riskn tt drbbs v olik brott, mn sttistikn tlr sitt tydlig språk. Att bli utstt för brott kn i llr högst grd påvrk om tt förtg går md vinst llr förlust, sägr Lrs Lundgrn. Användrn kn själv tst lrmt Säkrhtsutrustning måst nvänds och provs oft md stöd v utomtik. Användrn sk int bhöv vänt i n tlfonkö hos lrmcntrln, idntifir sig, komm ihåg kodr, säg kodr högt i tlfonn och så vidr br för tt prov funktionn på sitt prsonlrm, sägr Lrs Lundgrn. Md Znits npssd SRT-prsonlrm kn nvändrn vid minst osäkrht när som hlst på dygnt tryck på n tstknpp, gör tt nklt tlprov som tr cirk 30 skundr och få tt sms skickt till sin mobiltlfon md drss i klrtxt och n krtlänk som visr vr hn llr hon bfinnr sig. Vår trnsportförtgskundr hr mottgit dn här ny tknikn myckt positivt ftrsom dn spr tid åt förrn som nu kommr iväg snbbr på morgonn och för tt nsvrig får dglig koll på tt utrustningn fungrr. För privtprsonr gr gntstfunktionrn frmför llt möjlightn tt kunn prov prsonlrmt prcis när som hlst på dygnt om mn hmnr på n plts llr i n sitution som känns otrygg, sägr Lrs Lundgrn. Alltid ktivt skydd för trnsportr och förr Znit hjälpr trnsportförtg tt skydd sin slutn trnsportr md olik typr v lrmfunktionr som lltid är ktiv ovstt om fordont är undr färd, prkrt md llr utn förr, lstt llr tomt. Förtgt rbjudr ävn prsonlrm till förrn för skydd undr lstning, lossning och lunchstopp. Md dn snst tknikn kn mjukvrn på lrmcntrln, som tr mot tt lrm från tt fordon, utomtisk fråg vr förrn bfinnr sig. Dtsmm gällr om förrn nvändr sitt prsonlrm, då kn lrmcntrln kontrollr och följ vr förrns fordon bfinnr sig och md stöd v dn informtionn snbbt vidt lämplig åtgärdr. Dtt är ävn till hjälp vid så klld cr-jcking, som innbär tt någon tvingr till sig tt fordon vid till xmpl tt rödljus. Lyckligtvis är dt int så vnligt i Svrig. Prson- och gndomsskydd Dt finns få skr som är så intgrittskränknd som tt bli utstt för tt brott och dt gällr förstås båd inbrott, övrfll och bilstöld. Znit mnr tt intrsst för övrvkningstjänstr som dt går tt lit på vrkr h ökt på privtmrkndn. Intrsst för vncrd tknisk bvkning v privt bilr, bostädr och prsonlrm hr växt d snst årn. Ett vnligt billrm gr knppst något skydd nuförtidn. En väl instllrd säkrhtsutrustning som kommunicrr till lrmcntrln md lrm vid otillåtn gogrfisk förflyttning, loggning v strt/stopp och incidntlrm md positionring är btydligt ffktivr. Hn mnr tt skyddt blir myckt mr ktivt gnom tt nvändrn kn få olik händlsr skickd till sin llr ndrs mobiltlfonr. Användrn sk märk tydligt om något int fungrr llr int är som dt sk, vslutr Lrs Lundgrn. Znit är md i NSD (Näringslivts Säkrhtsdlgtion) och smrbtr md spcilistr inom prsonskydd och kn på så sätt g rätt råd till prsonr som kännr oro för sitt förtg, sin prsonl och llr sin nhörigs säkrht. Dn ny vrsionn v prsonlrmt SRT306.

9 SUPER Bs 460: :- + 89:- = 1009:Dtktor Intrntionl 4 nr Scurity Usr 6 nr Erb n.p judn dt g 9 idg hl PAKETET Dtktor Scndinvi 7 nr täll! t r s rm 0 di ällr 460:- nd st t o m.s 27 ok tobr xkl moms 2011 Åk Andrs son Fokus på säkr trns Prnumrr på Sid 2 Lnnrt Alxn dri portr Vi bhövr n uppdtr d km Sid 4 rlg! Lnnrt Prso lämnr Swl n rm Sid 24 Nyh ts kn Dtktor Scndinvi Officillt mdi för Csh llr krogr ochkontntfritt kollktivtrf ik Ett stort ntlpå olik kurs bslutt tt länstrfikbolg hr kollktivtrfiinför kontntstopp i htn för sin kn för tt ök säkr på krogn srrspktiv förr. Mn lund ut. Här vrklightn nnor välkomnr mn sdlr och mynt. iställt Sid 6 7 Rgistr sk håll hulig nr bort Dtinspktio nn hr sgt j till Djurgå Fotbolls nsök rdn få upprätt tt n tt övr hulig rgistr nr för tt hindr dss tt mtchr. Därm komm port d prson d ökr möjlightn för in på klubbns Djurgå r som uppträ md lgts mtch dr våldsmt rdn tt i smbnd r. så får du Dtktor Intrntionl och ScurityUsr på köpt Tckn din hlårsprnumrtion på Skndinvins ldnd fcktidning, Dtktor Scndinvi (7 nr) idg för ndst 460:- xkl moms. Som prmi får du hl SUPERPAKETET, dvs n årsprnumrtion (4 nr) på dn globl fcktidningn Dtktor Intrntionl (ord pris 460:- xkl moms) som spglr säkrhtsindustrins ffärr och tknik ur tt uropiskt prspktiv. Dssutom bjudr vi dj på n årsprnumrtion (6 nr) v dn svnsk tidningn ScurityUsr (ord pris 89:- xkl moms). Miss int dt unik tillfällt tt få n totl täckning på vd som händr inom säkrht i Skndinvin och i världn. l n för säk rr Sid 8 ffä rr ww w.s cu rity us r.co m l nr En produkt från Två hlvd Så säkrs Krv på säkrr rbtsliv Sju v tio v i Mlmö i Mlmö får inspktrd rbtspltsr krv på förbät sitt säkrhtsrb tringr v t mot hot Dt är rsult och våld. inspktionsk tt v Arbtsmiljövrkts mpnj Säkr som gnomförds t i Mlmö undr tr vckor Syftt md i mj. kmpnjn vr tryggr och säkrr rbtsltt skp tt iv i Mlmö. Sid 9 Smrt tlfo nr hjälpm Dn 18 oktob dl Förtgn i för säkrht säkrh vnmngt r rrngrs två hlvd visr llt störr tsbrnschn Sctch på ScurityUsr Trnsport gskonfrnsr inom rm smrt tlfon intrss för d Ric & Scurity plttformr, rns mångsidig Dn sns Tlk Hotl i Älvsjö. Confrnc n för främst Andro i smbnd md och Appls IOS id d. I år hr t trnsportsäkrhtsko till Iphon. Att styr lrm, pssrk säkrhtskm vi trimmt nr nfr ontroll llr logistik till tmt kring nsn vi hd 2009 blv ntlt säkrh ror md mobiln är n hlvd fullt konfrnsn väldigt lyckscurityusr tsppr ökr i rsnd möjligt och pss om gods grrtrfik g för tt också tkt. hr tgit n titt på dt nuvr tig trnsport. Båd blockn hndg plts för n konfrnstrnsportr och nd utbudt. lr om r, Färdigsku gsk rt formtonf r ns r dn 18 oktobr 250x mm godstrns portr och pssgr rtrfik Sid 10 Butiksrånn minskr Förr årt 20 procnt minskd ntlt butiks trndn sr jämfört md Dn rån md årts sx förstut tt fortsätt ävn dttminsknd måndr hr år. Undr bgåtts runt ndst 376 butiksr årt och hl om i lndt 51 färr jämför ån 182 färr än t md förr Sid 28 lltså om säkrht nlist på Scu sägr Hnrik Pul sson, konfrnssäkrht och skydd v och rityu Godstrnsport sr. vikns projktld r och jourpssgrrtrns rn hndlr myckt om portrn är gångn som mr förkn tt säkr konomis trnsportr, dtt upplägg, md säkr ippt md prsonsäk k värdn mdn prsntrs rht. Dt är ht för gods i Svrig. först trnsportr Ett unikt och pssgrr frågor för tt vnmng där d två konf väl fungrnd Svrig, mnrnsrn vrklign tr upp viktig Anm äl dig r Hnrik Pul sson. på: ww t! t k w.s cu rity En nycklb rick för vrj tillf Vi hjälpr r tt kombi nr önskd Välj ur vårt omfttnd chiptknik md pssn sortimnt v utform d profilring. PAS Crd ningr och AB Tl chipltrntiv scrd.s SVERIG E Sup äll! DANM ARK ScurityU sr_sv_4 NORGE _2011.ind d 1 us r.co m/k rpk p r tt! up S För dn som vill håll koll är SUPERPAKETET lösningn! Sid onf rn s/ AR M d i I n t r n t i o n l A B, V ä s t b r g A l l é 3 2, S H ä g r s t n S w d n, T l , F x Kostndsffktivt och frmtidssäkrt Vi rbjudr hlhtssyn md långsiktight intgrrd lösningr flxiblt & sklbrt öppn gränssnitt frmtidssäkr lösningr ffktivt införnd brd komptns i hl Svrig Ovstt nläggningns storlk, omfttning llr gogrfisk spridning så vill vi vr r prtnr för säkrht och trygght. Dn ny vrsionn v prsonlrmt SRT306. YIT är ldnd i Svrig inom srvic och instlltion v fstightstknisktjänstr. Vi rbjudr tt kompltt utbud inom tknisk instlltionr, drift & undrhåll och fcilitis mngmnt. Vi är flr än 4400 komptnt mdrbtr på närmr 100 ortr i Svrig. YIT Svrig AB Säkrht Tl: Togthr w cn do it.

10

11 11 Andrs Nybrg vnn Skyddgolfn Dtktor Opn Andrs Nybrg vnn huvudtävlingn i Skyddgolfn Dtktor Opn dn 21 ugusti på Vidbynäs GC södr om Stockholm. Hn hr nio i hndicp och vr inbjudn till tävlingn v Ftum. Andrs Nybrg vr också när tt vinn bruttotävlingn mn föll i särsplt mot Svn Dlin från Swsf. Mgdln Nilsson från Tm Gurdb vnn dmtävlingn md 92 slg. Smmnlgt dltog hl 235 splr. D t är int oft mn splr n så här stor tävling och dt vr riktigt skönt tt vinn. Jg är toknöjd md splt, jg missd knppt tt järnslg mn drivrn vr väl sådär, sägr Andrs Nybrg. Spänning och bckspin Andrs Nybrg, tävlnds för Ftum, vr strkst i särsplt och tog hm pokln och n golfrs till Mrocko. Hns störst miss kom i särsplt mot Svn Dlin om vm som är sä krhtsbrnschns bäst golfsplr. Hälftn v dltgrn spld South cours och dn ndr hälftn sp ld på Ax. Andrs Nybrg hd bäst bruttoscor på South cours md 76 slg, mdn Svn Dlin vr bäst på Ax md 74 slg. D två fick därmd möts i tt vgörnd Hn hr +1 i hndicp och hr splt på Svrigtourn, mn d snst årn hr dt int blivit så mång rundor. Fick rvnsch särspl på tt cirk 60 mtr långt korthål där splrn slog ut från t på hål 10 mot grnn på hål 18 på South cours. Mr än 200 åskådr fick s båd splrn träff grn md bckspin och dt pplådrds friskt i solsknt på Vidbynäs. Bäg g splrn håld ut på tr slg och hålt fick spls om. Avgörndt kom först på dt trdj särsplshålt. Andrs Nybrg missd utslgt, hmnd i vttnt och tvingds dropp. Svn Dlin vr säkrhtn själv och slog åtr ign tt br utslg och kund sdn putt hm sgrn. Dt är lltid väldigt roligt tt vinn n tävling, sägr Svn Dlin, som därmd utsågs till brnschns bäst golfsplr. Bäst någonsin Dgn vslutds md middg och prisutdlning där tävlingns spon sorr bidrog md n mängd fin prisr. Arrngörrn AR Mdi och Stockholmsmässn vr myckt nöj d md dgn och tävlingsldrn Robrt Krlsson bskrv tävlingn som dn bäst Skyddgolfn Dtktor Opn någonsin. Mssor v bildr och n film från tävlingn finns tt s på Dtktors wbbsid: Andrs Nybrg fick sin rvnsch i huvudtävlingn där d md d två bäst nttorsulttn från Ax och South fick gör upp i särspl. Rlf Nttrlid och Andrs Lindskog, md 24 rspktiv 26 i hndicp, vr bäst på Ax, mdn Andrs Nybrg och Knnth Andrsson (9 i hndicp) vr bäst på South. I särsplt slog Andrs Nybrg tt strålnd utslg och ld sig br någon mtr från hål. Hn missd puttn, mn ftr tt ll d tr ndr missd prt kund Andrs nklt pt i dn vslutnd hlvmtrsput tn. Sgrn och n lyxig golfrs till Mgdln Mrrkch, Mrocko, vr hns. Jg hd fördl v tt jg rdn Nilsson vnn dmtävlingn. splt tt särspl. Dt vr fntstiskt skönt tt vinn, sägr Andrs Ny brg som splt cirk 60 rundor i år och dssutom vunnit flr tävlingr. Tck ll sponsorr! Hålsponsorr: Svn Dlin vnn bruttotävlingn. Arrngörr: Prissponsorr: AR Mdi Ass Axis CCTV Support Cupol Clltch EET Nordic Infrlogic Kb Multicom Scurity Mysc STc Skod Skydd Sony Tltc Connct TKH Scurity Solutions Vidbynäs Gård Vidbynäs Kökt på Vidbynäs YIT Dn modrn säkrhtskonstn Ny idér från n gmml mästr Konstgllrir, musum, bnkr och hotll världn övr förlitr sig på Simns för sofistikrd säkrht på hög nivå för tt håll sin prsonl, gndom och sin tillgångr säkr. Välbprövd och sklbr systm bildr kärnn i lättnvänd och npssningsbr säkrhtssystm som tillsmmns md dtktorr, CCTV- och pssrkontrollproduktr skpr trygght md hög dtktringsnoggrnnht och ojämförlig immunitt mot flsklrm. Simns hr n brd kollktion v säkrhtsproduktr. Välkommn in tt t n titt på vår smling!

12 12 ScurityUsr Trnsport & Scurity Confrnc 18 oktobr 2011 Stort intrss för trnsportsäkrht Hnrik Pulsson, projktldr. Dn 18 oktobr rrngrs ScurityUsr Trnsport & Scurity Confrnc i smbnd md Sctch på Ric Tlk Hotl i Älvsjö, södr om Stockholm. Bkom rrngmngt står förlgt AR Mdi Intrntionl och dss nyhtsmdium ScurityUsr, som riktr sig till säkrhtsnsvrig i såväl näringsliv som offntlig sktor. Intrsst för dtt områd är stort och dn snst trnsportsäkrhtskonfrnsn vi hd 2009 blv väldigt lyckd. Jg är säkr på tt årts vnmng blir minst lik br och intrssnt, sägr konfrnsns projktldr Hnrik Pulsson. Dt finns uppnbrlign tt strkt bhov v informtion kring säkr trnsportr, fstslår hn. U ppläggt för dn stundnd trnsportkonfrnsn är förändrt jämfört md snst. År 2009 hndld hl dgn om säkr godstrnsportr. Årts vnmng kommr dock bstå v två konfrnsr n hlvdg om säkr godstrnsportr på förmiddgn, och n hlvdg om säkr pssgrrtrnsport på ftrmiddgn. Dnn gång täckr vi in båd gods- och pssgrtrnsportsktorn gnom två högkvlittiv konfrnsr. Uppläggt känns väldigt br och ll som på något sätt är i bhov v säkr trnsportr, och dt lär vr gnsk mång, bord bsök konfrnsrn, sägr Hnrik Pulsson vid AR Mdi, projktldr för konfrnsn. Bhov v kunskp Ptr Jppsson, vd för Trnsportgruppn inom Svnskt Näringsliv, rspktiv Andrs Ygmn, trfikutskottts ordförnd, inldr d två konfrnsrn på Scurity Trnsport & Scurity Confrnc. Dgn vändr sig till ll som på tt llr nnt sätt rbtr för tt vi i Svrig och intrntionllt sk h säkr och smidig trnsportr båd v gods och v pssgrr. Dt finns tt stort bhov v kunskp kring säkrht inom pssgrtrnsport- och pssgrsktorn. Dt är dtt bhov vi nu ännu n gång försökr tillgodos md dtt vnmng, förklrr Hnrik Pulsson. Åk Andrsson, projktldr för Trnsport & Scurity Confrnc För tt mximr kvlittn på rrngmngt hr AR Mdi Intrntionl involvrt säkrhtsvirtuosn och projktldrn för konfrnsn 2009, Åk Andrsson. Asis Swdn hr också vrit inblndd gnom Pr Lundkvist. Åk Andrsson hr vrit väldigt drivnd och hns rfrnht inom säkrhtsbrnschn hr vrit till stor hjälp vid plnringn v dnn konfrns, sägr Hnrik Pulsson. Dssutom hr Pr Lundkvist tidigr vrit säkrhtschf på DHL och är därför myckt kunnig inom just trnsport och logistik, vilkt vi hr hft nytt v. Sctch När Scurity Usr Trnsport & Scurity Confrnc ägr rum dn 18 oktobr på Ric Tlk Hotl skr dt prllllt md dt tblrd vnmngt Sctch (18 19 oktobr), vilkt nturligtvis int är n tillfällight. Progrmmt är utformt så tt dt finns tid för dltgrn tt också bsök utställningn. Dt gr tt mrvärd till båd dltgrn och d utställr som Sctch hr, vilkt är n win-win sitution som mn bör t fst på, sägr Lnnrt Alxndri, vd för AR Mdi Intrntionl, som i smrbt md Stockholmsmässn ävn rrngrr Sctch. Förmiddgn Godskonfrnsn inlds lltså v Ptr Jppsson vid Trnsportgruppn och innhållt i övrigt hållr myckt hög kvlitt. Polisn är rprsntrd v Pr-Arn Nilsson, kriminlkommissri, länskriminlpolisn vid polismyndightn i Västr Götlnd, som brättr om ngrpp mot trnsportnäringn och dt EU-projkt som polisn sdn 2009 drivr Prvntion of crgo crim. Syftt md projktt är tt stimulr trnsportnäringn till tt t sin dl v nsvrt blnd nnt gnom tt i störr utsträckning vidt brottsförbyggnd åtgärdr för tt motvrk dn orgnisrd brottslightns utbrdning smt nyrkrytring v ung kriminll. Dirkt från univrsittsvärldn kommr Luc Urciuoli, tknologi doktor i tknisk logistik vid Lunds tknisk högskol. Hn mnr tt d stöldr v godstrnsportr som skr vrj år till miljrdvärd skr hlt i onödn. På konfrnsn brättr hn mr om sin krtläggning kring godsstöldr. Eftrmiddgn Först ut vid pssgrtrnsportkonfrnsn är Andrs Ygmn, ordförnd i trfikutskottt, som inldningstlr om sin syn på hur vi kn förbättr trnsportsäkrhtn till nytt för båd trnsportköpr, trnsportnäringn, nställd inom trnsportbrnschn och rsnärr. Därftr bjuds åhörrn blnd nnt på Tony Öhmn som är tknisk dirktör och säkrhtsnsvrig för Viking Lin. Övr sx miljonr människor åkr årlign md bolgt, och lls säkrht måst upprätthålls n riktig utmning som Tony Öhmn brättr hur mn lösr. En nnn tlr på konfrnsn om prsontrnsportr är Andrs Lnnrmn, säkrhtsdirktör för Swdvi AB, som brättr hur vi kn rbt i dt intrntionll smrbtt för tt skp ny, smidig lösningr så rsnärr kn rs bkvämt, snbbt och utn tt gör vkll på säkrhtn. Ett fullspäckt progrm md intrssnt tlr gör md ndr ord tt ll intrssrd rdn i dg bord bok in dn 18 oktobr i sin klndr. En hl dg ägnd åt trnsportsäkrht står nämlign på schmt när ScurityUsr Trnsport & Scurity Confrnc går v stpln. Progrminnhållt A Så säkrs trnsportr v vror och gods Välkommn Strt v modrtor och konfrnsprojktldr Hnrik Pulsson, journlist och nsvrig för tidningn och wbbpltsn ScurityUsr.com Inldning Säkrhtsproblmn kring trnsportr ökr ständigt. Angrppn mot trnsportr v så klld vägpirtr hr ökt, ävn i Svrig. Säkrhtn inom trnsportbrnschn måst bli bättr. Frågn om konkurrns på lik villkor inom EU skpr kriminlitt. D riskr i rbtsmiljön som brottslight riktd mot trnsportr skpr måst ts på llvr. Smrbt övr gränsrn krävs och EU rbjudr n br plttform tt börj på. Dssvärr hindrr missriktt intgrittsskydd tt viktig informtion som finns i olik ländrs dtbsr sprids vilkt får ngtiv konskvnsr. Tlr: Ptr Jppsson, vd för TrnsportGruppn, n smrbtsorgnistion inom Svnskt Näringsliv för rbtsgivr- och brnschförbund inom trnsportnäringn Trnsportr stjäls onödigt nklt vd kn görs? Vrj år stjäls svnsk godstrnsportr md vror värd flr miljrdr kronor hlt i onödn, nligt n vhndling v Luc Urciuoli vid Lunds univrsitt. Hns krtläggning visd tt d få svnsk trnsportörr som invstrd i bättr säkrht utstts för mindr brott. Smm krtläggning visr tt dt finns tydlig smbnd mlln d högr säkrhtsinvstringr och tt ntl fktorr såsom ffärsrutinr, strkr och ffktivr smrbtt md polis, rbtt på försäkringsprmir, introprbilitt v tknisk systm och så vidr. Vd kn vi lär oss från dn här studin? Och hur kn dn utnyttjs för tt skp säkrr trnsportr i Svrig? Tlr: Luc Urciuoli, tknologi doktor i tknisk logistik vid Lunds tknisk högskol Angrppn mot trnsportnäringn ökr Polisn i Västr Götlnd drivr sdn 2009 EU-projktt Prvntion of Crgo Crim. Syftt md projktt är tt stimulr trnsportnäringn till tt t sin dl v nsvrt blnd nnt gnom tt i störr utsträckning vidt brottsförbyggnd åtgärdr för tt motvrk dn orgnisrd brottslightns utbrdning smt nyrkrytring v ung kriminll.

13 13 Anmäl dig på: Polisn tr sin dl v nsvrt och hr vrit pådrivnd i dtt rbt och rbtr intrnt md kvlittssäkring, för tt i smvrkn md trnsportnäringn ök säkrhtn och minsk ntlt ngrpp. Polisns kunskp om problmn hr ökt och är stor. Bkomliggnd orskr och vrkn är idntifird och dt är nu dt är viktigt tt trnsportnäringn ökr sitt gt nsvrstgnd. Tlr: Pr-Arn Nilsson, kriminlkommissri, länskriminlpolisn vid polismyndightn i Västr Götlnd Kff TAPA ny rglr för blnd nnt säkr prkring Dn globl och ständigt växnd säkrhtsorgnistionn för trnsportbrnschn, Trnsportd Asst Protction Assocition, TAPA, bildds v någr mriknsk lktronikförtg år 1996 och hr idg övr 700 mdlmmr. TAPA:s rglvrk utgör n utmärkt brnschstndrd och bstår numr v fyr olik stndrdr: TSR (Truck Scurity Rquirmnts), FSR (Fright Scurity Rquirmnts, uppdtrd rglr undr 2011), PSR (Prking Scurity Rquirmnts, ny rglr från 2011) och TACSS (TAPA Air Crgo Scurity Stndrds, ny rglr från 2011). Tlr: Lrs Zttrström, vd för Kronn Säkrht Så säkrs trnsportr v ftrtrktt gods För förtg som frkvnt nyttjr trnsporttjänstr för tt distribur ut sin vror blir säkrhtn llt viktigr. D utsätts för stöldr och ju mr åtråvärt gods dt vill säg vror som är nkl tt vyttr på dn svrt mrkndn dsto störr är riskn tt förtgn blir måltvlor för orgnisrd kriminlitt. På snr år hr därför llt flr förtg skärpt rbtt md förbyggnd säkrht och ävn stt övr dt upptäcknd skyddt, båd md hjälp v tknik och rutinr. Undr fördrgt gs xmpl på hur mobil lrmövrföringstknik kn nyttj olik kommuniktionssätt och om hur smrt tknik kn kombinr skydd för ftrtrktt gods och prsonskydd för förr. Tlr: Görn Eriksson, Multicom Scurity, Kjll Hnsson, Znit Intllignt vidosystm så optimrs konomi & säkrht i utomhusskyddt Md dgns tknik kn övrvkning v uppställningspltsr för godstrnsportfordon och lvrntörrs vrulgr skydds btydligt ffktivr än tidigr. Flsk lrm kn filtrrs bort och övrvkningn kn bli mr prcis och mr konomiskt optimrd. Dn främst orskn till d snst årns tknisk frmstg är nvändningn v kmrsystm md vidonlys och d llt mr kostndsffktiv värmkmrorn. Vidonlysn gör tt mn kn minimr dn mnull bvkningn och dtktr hot innn skd inträffr. Värmkmrorn i kombintion md dss intllignt vidoövrvkningssystm gr tt utomordntligt primtrskydd där mn md prcision kn förbygg stöldr och vndlisring innn ngrppt påbörjts. Tlr: Andrs Krlsson, Bosch Scurity Systms Trnsportörrs lönsmhtskrv går för säkrht och kvlitt Tuffr konkurrns och mindr mrginlr i kombintion md llt högr krv på trnsportörrn mdför llt oftr tt säkrht och kvlittsspktr får g vik för lönsmhtskrv. Mång åkr hr int råd md plnrd invstringr i säkrhtstknik. Åkrn sökr också ny ffärslösningr, som iblnd innbär ny ffärsrltionr som rltivt oft hr kopplingr till orgnisrd brottlight. För bställr gällr dt tt nog utvärdr prtnrs och tydligt rglr säkrhtsspktrn, xmplvis i n särskild bilg till dt kommrsill ffärsvtlt. Bställr sk nturligtvis ställ tydlig kvlitts- och säkrhtskrv på åkrn, mn till vilkt pris? Tlr: Mts Lindmrk, chf säkrht och risk mngmnt V&S Vin & Sprit AB, Th Absolut Compny Säkr värdtrnsportr, ny hot och brottstrndr Brnschorgnistionn för bvkningsförtg, Swgurd, hr undr flr år rbtt md tt gör värdtrnsportr säkrr, vilkt mdfört tt ntlt värdtrnsportrån minskt i ntl och tt summn v dt förlord värdt minskt krftigt. Störr skydd v värdtrnsportr innbär tt dn grov kriminlittn flyttr sin vrksmht till ndr områdn i smhällt och ny hot och brottstrndr uppstår. Tlr: Mikl Johnsson, säkrhtsxprt och tlsmn för Swgurd. B Så säkrs trnsportr v pssgrr Välkommn Strt v modrtor och konfrnsprojktldr Hnrik Pulsson, journlist och nsvrig för tidningn och wbbpltsn ScurityUsr.com Inldning Riksdgns trfikutskott brdr ärndn om blnd nnt vägr och vägtrfik, järnvägr och järnvägstrfik, hmnr och sjöfrt, flygpltsr och luftfrt. Andrs Ygmn (S) är ordförnd i utskottt och inldningstlr om sin syn på hur vi kn förbättr trnsportsäkrhtn till nytt för båd trnsportköpr, trnsportnäringn, nställd inom trnsportbrnschn och rsnärr. Tlr: Andrs Ygmn (S), trfikutskottts ordförnd Säkr trnsportr på Östrsjön Viking Lin bdrivr pssgrr- och lsttrfik md sju frtyg på Östrsjön och övr sx miljonr människor åkr årlign md bolgt. Säkrhtsbrdskpn ombord på Viking Lins frtyg och i d hmnr mn trfikrr bsrr sig på ISPS-kodn (Intrntionl Ship nd Port Fcility Scurity Cod) som fstställts v FN:s sjöfrtsorgn IMO. Tillsynsmyndight för kodn är Trnsportstyrlsn i Svrig och Trfiksäkrhtsvrkt i Finlnd. Kodn innbär tt dt på frtygn finns n säkrhtschf och n säkrhtspln som bsrr sig på n säkrhtsutrdning och n säkrhtsorgnistion. Tlr: Tony Öhmn, tknisk dirktör och säkrhtsnsvrig för Viking Lin Flygt dt säkrst och snbbst trnsportsättt? Få trnsportsätt är så omgärdd v säkrhtsrglr som flygbrnschn. Flygpltsn, flygbolgn och ll ndr ktörr är omgärdd v säkrhtsrglr till stor konomisk kostndr, viss myckt motivrd mdn ndr kn vr svår tt förstå, och då int br för rsnärn. Brnschn är knsk vår mst intrntionll dl v trnsportbrnschn, där n pssgrr kn pssr ignom tr olik säkrhtsrglvrk på n flygrs från Moskv till Nw York. Dtt krävr hrmonisring v myndightskrv för tt vår rsnärr sk få n positiv upplvls v sin rs. Hur kn vi rbt i dt intrntionll smrbtt för tt skp ny, smidig lösningr så vår rsnärr kn rs bkvämt, snbbt och utn tt gör vkll på säkrhtn? Tlr: Andrs Lnnrmn, säkrhtsdirktör, Swdvi AB Kff Säkrt i tunnlbnn och på bussrn vilkn roll splr kmrorn? I blnd nnt Stockholms tunnlbn sittr tusntls trygghtskmror för tt förbygg och upptäck olik typr v brott och händlsr. Hur hr utfllt vrit? Hr dt blivit säkrr och tryggr för rsnärrn? En prsnttion om trygghtskmror inom offntlig trnsportr. Tlr: Stfn Holmqvist, Ky Account Mngr, Axis Communictions AB Säkrht i txi för förr och rsnärr Txi 020 finns i dg i Stockholm, Götborg och Mlmö/Lund. Md sin fordon utför förtgt ungfär fyr miljonr txitrnsportr om årt. Dt ställr också krv på säkrhtn båd för rsnärr och förr. Mn hur upprätthållr gntlign Txi 020 säkrhtn? Och hur hntrr förtgt nmälningr om kundr som blivit våldtgn i txibilr, ltrntivt förr som utsätts för rån och misshndl? Tlr: Frdrick Scholndr, mrknds- och försäljningschf, Txi 020 AB Säkrht i kollktivtrfikn finnsill börd llr värdhöjr? När budgtr för kollktivtrnsport llt mr blir stt undr prss nss säkrht oft vr n kostnd som bord köps in billigr. Att nbrt s säkrhtsprsonl som åskådr som måst finns till ftrsom något vntullt kn inträff missr dock dt fktum tt spcilisrd prsonl kn spl n viktig roll när dt gällr kundvård, intäktr och kostndsminskningr. Tlr: Andr Sohnchn, Strtgic Dvlopmnt Dirctor Public Trnsport, Scurits (dtt tl skr på nglsk).

14 14 AR Mdi Intrntionl xpndrr Nordn och Asin i fokus ScurityUsr-koncptt n rso P lrm rt Sw nn L nr läm lnsrs i Tiwn och Kin 24 Sid ri nd x n Al rt vr nn ö L bh rd k m l r g! Vi pdt up 4 Sid n rsso d å An s p ns ku Fo kr tr sä Åk po rt r ww 2 Sid Inom säkrhtsindustrin finns dt få spcilisrd mdiförtg i världn som är så väl tblrd som AR Mdi Intrntionl. Sdn strtn 1990 hr förlgt md huvudkontor i Stockholm intgit n ldnd position, båd i Nordn och i Europ. Dt är vår huvudmrkndr. Mn vi vsr också tt tblr oss md lokl produktr ävn i Asin, md strt näst år, sägr Lnnrt Alxndri, vd för AR Mdi Intrntionl. n l fö ä r s kr r r ffä w. c s D ity us r.c om 11 r s r äk s Så k 8o tob r hr i urs g n k ol pp lik fikb tsto kr k å o str tn sä n ts M k p n o n ök h i för ntfritt trfi ntl lä r k r tt rr. nnor t N y cillt md kontollktivstort t tt inikfön föktivgföhtnn iställ 6 7 k Ett ut trf rsp rkli m Sid r Offi d v r ll ch för d m bsl llkti r sin sr v komn sh r o C rog n bn hr ko n fö gn väl kär t t. k h kro t. H yn rm sm lyc onn dn rt kti jurgår n tt r på d u ch m igt ch om i bo sp lun dlr o äld r o och r in nc r in ll D k ist n Dt t j ti s nsö t rg fö r v v port rht iks ns onfr l lig g oll t n r tt s r b u v s n h k C tt tb ll Fo upprä u li g dss bbns t onf rity 009 dstr m sä dd v jour k 2 hå h s u t o lu o g y få d g r dr k s sk och sk d Sc ö v hin in på årdnbnd n tr i h om rn ch r hlv rt & tt mm Djurg i sm Sid 8 gis d t n v n nf t o d R ko för mt två nspo. ns rns n ko krh jktl n m r förs rs s r n ö d d ä r ht ål r Tr sjö nf onf för sä pro är lm r jlig r v v t g i M lts v ng sr Älv tsko g k ts om ns mö pträd isk t. D ss liv tsp r. rr yu l i h rin pl å ns ökr up tig ts rb ng åld om krh ch p r curit Hot äkr t k å g r llts nfr n d som b rb rd ättri ch v kts vik 0 21 o o m ä k o är r kto S lk rts tm ocks ndl, ko rr t förb ot vr ö. D son r. ons rtr upp Sid 2 n 8 o t T spo r äk spk på t h iljö lm j. chr pr tch äkr rs po tr å s in v mo sm i M i m t n 1 ng ic n t n tt n h lsso mt rt d gts m tt s d p ns v p o v r kr t rbt rt kor t n D nm på R st tr imm g för lock Pu po l Kr v ti ö få tsrb v A Säk vc skp mö. m t m dstr klig n. v ctch sn vi tr lvd d b nrik md Sju lm rh lttt pnj dr tr tt i Ml Sid 9 t o nipp för go vr ulsso k Dn hr n h Bå H c i M säk rsu m un n vr sliv S n P my rk t I år ll fik. ägr sitt är tionsk förds pnj rbt sr s lr r fö krh ti r. t Dt spk om km rr n rn nrik rh nsch d d. istik rrtr rtr, yus hnd är m d sä in m gn md säk nf H k sä sbr för ig so ftt och log ssg nspo curit rn rn g, m ig. å ko nr för ht s sid id Sy ggr l kr trs g p tr å S port port pläg Svr d tv, m d i sä in mån ndro Att try tig list p trns trns up rs i där vrig lpm gn örr ns st A n. lr S hjä rt llt st fonr främ Ipho oll l ch g s tt r r t n d n ö n F isr tl r, S till ontr igt o Go gr om d rsn nm rnd v rt rm s IO srk öjl lfo. s s p sm ttfo ppl ps llt m udt t ps ngn rtr, ikt v l fung rt pl A rm, fu tkt. d utb id 10 S Sm och r l n är d rn gå nspo tt un tt vä sty obil rsn nuv tr E för m i d d r å dt r m ök tt p n m d gor å ro ppr it n ti srå skn r k fr! ring. d m ts g buti min Un ån r ll rofil v. tsk rh r t k lt n år. ksr rh säk r h lfä p rnti ins nt 9. D dtt buti förr 8 säk tlt tyus til ssnd lt rd.s 76 d 2 n m d 200 n curi n sk d ävn st 3 rt m Sid j p chip sc S d fö srå in m tt rnik mgdr och NORGE tik rt m mfört rtsä r n jäm v u h å B t jä t fo r färr r k in rr fö chiptormn rd.s MARK Fö rocn r ut t ånd m t 0 p k skd v utf psc DAN 20 dn s rst i lnd än 2 fö ric r ön nt RIGE trn s sx nt om 2 färr lb bin rtim 0 SVE årt åtts ru l 18 ck kom nd so 45 6 bg och h nyr r ottmftt n l. lp årt E jä rt T r nf ko gs t int br i tnk utn också i hnd 1999 kom dn norsk ditionn och därftr ditionr för Dnmrk, ling, förklrr Alxndri. Därför börjd vi mrknds Storbritnnin, Mllnöstrn och för oss intrntionllt så tt vår Nordmrik. vrumärkn skull vr strk ävn i n tid när globlisringn vr Asin-kontor långt gångn. Md globlisringn hr också im porttryckt ökt, särskilt när dt gäl Intrntionll lnsring lr tillväxtsktorn kmrproduktr Båd ScurityWorldHotl.com och och då frmför llt från Asin. Eftrsom vi hd n hl dl n Dtktor vr och är fortfrnd pro duktr som är fokusrd på säkr nonsörr från rgionn tblrd vi htsindustrins tknisk sktor. Att tt kontor i Tipi md tr hltids vidg innhållt bortom tknikn nställd. Dt hr lyft oss rjält i dn för tt nå n brdr målgrupp vr rgionn som ävn omfttr Kin ldrig tt ltrntiv. Iställt brdd och Sydkor. Undr ndr hlvårt 2012 sk vi ds distributionn gogrfiskt så tt mdirn kund nå n störr mål lnsr vår först tryckt och digitl grupp utn tt profiln på mdi mdir i Asin. Till grund hr vi vårt rn ändrds. På så sätt blv också ScurityUsr-koncpt, mn dnn mdir intrssntr för intrn gång npsst till kinsisk, båd i sin tionll nnonsörr som kostnd form, sitt innhåll och språk. Fokus liggr initilt på Tiwn, sffktivt vill nå flr mrkndr. Sdn 2001 utgs fcktidningn ävn om vi i förlängningn hopps Dtktor i n trspråkig skndin kunn lnsr produktr för dn ki visk dition och sdn 2000 i n nsisk mrkndn så småningom, nglskspråkig EMEA-dition. På förklrr Lnnrt Alxndri. liknnd sätt hr nätportln S curityworldhotl.com utvcklts. Slutkundskoncpt Vid strtn 1998 vr dn svnsk, ScurityUsr lnsrds i sitt först sdn lnsrds n globl dition. stg 2004 för dn svnsk mrk n sr d m lvd for hurt Tvdåigsk mm r 0 ä F 35 0x 25 r ort sp n str d go n1 fik tr rr g s s hp oc An Stsningn på ScurityUsr hr vrit i fokus för AR Mdi d snst årn och låg också bkom bslutt tt tblr tt kontor i Köpnhmn i vårs. tktor och ScurityWorldHo tl.com är AR Mdis mst tblrd produktr. Rdn 2005 konsttrd dt brit tisk mrkndsnlysförtgt IMS Rsrch tt Scurity WorldHotl. com vr dt mst välkänd och mst rglbundt nvänd intr ntbsrd fckmdit för säkr htsindustrin, inom EMEA (Europ, Mllnöstrn och Afrik) bsrt på n undrsökning md cirk 600 profssionll inom brnschn övr hl världn. Utövr dtt vr por tln tt i Nordn. Ävn Dtktor toppd listn för EMEA och Nordn när dt gälld tryckt fckmdir. Självklrt är vi stolt övr vår strk mrkndsposition och rbtr hårt för tt bibhåll dn, sägr Ln nrt Alxndri som hävdr tt glo blisringn v säkrhtsindustrin vrit påtglig, särskilt inom tillvrk nings- och distributionsldn. För fmton år sdn dominr ds lvrntörrn v säkrhtspro duktr v lokl distributörr llr tillvrkr. Idg är dt multintio nll bolg som styr mrkndn. Dt vr dn utvcklingn vi förutsåg, ur 20 4 nr ån t fr uk od pr En l m d äl ig på :w w s w. cu rit yu s o r. c m n /ko fr n s/ h vå Vi lj ur AB Vä rd SC PA dd 1.in 01 _2 _4 r_sv 1 s rityu cu S Att försök slå sig in på dn tiwnsisk mrkndn md ScurityUsr-koncptt näst år sr Lnnrt Alxndri som n stor utmning och tt br tst inför n kommnd Kin-lnsring. ndn vi wbbsidn ScurityUsr. com. Dt vr dn först slutkunds fokusrd AR Mdi-produktn. Näst stg skdd 2008, då dn dnsk wbbsidn och tryckt tid ningn ScurityUsr.dk lnsrds. Dt vr rsulttt v tt smr bt md dn dnsk brnschorgni stionn Sikkrhdsbrnchn som vi än idg hr tt gott smrbt md, brättr Lnnrt Alxndri. Eftrsom dn dnsk tidningn fungrd så br introducrds n tryckt svnsk dition också. Dtt hr följts upp v tt pr svnsk ScurityUsr-brndd konfrnsr och mässvnmngt ScurityUsr Expo i Dnmrk. Evnt hr blivit n llt viktigr dl i vår vrksmht. Sctch drivr vi i Svrig, Dnmrk och Norg s dn 2001, tillsmmns md Stock holmsmässn, och ScurityUsr-v nmngn hopps vi sk bli minst lik frmgångsrik. Bryt ny mrk Stsningn på ScurityUsr hr vrit i fokus för AR Mdi d snst årn och låg också bkom bslutt tt tblr tt kontor i Köpnhmn i vårs. Md wbbsid, tidning och n säkrhtsmäss är Dnmrk n pi lotmrknd för ScurityUsr-kon cptt i Nordn. Lokl närvro är nödvändigt för tt fortsätt dn po sitiv utvcklingn. Att försök slå sig in på dn tiw nsisk mrkndn md Scurity Usr-koncptt näst år sr Lnnrt Alxndri som n stor utmning och tt br tst inför n kommnd Kin-lnsring. Dt är lltid spännnd tt bryt ny mrk, sägr hn vslutningsvis. Grtis ntrébiljtt till säkrhtsmäss! Ric Tlk Hotl, Stockholm oktobr BESÖK SECTECH!

15 Brvid Fir & Scurity vårt kunnnd är din säkrht Släng nycklrn och spr pngr! Trådlös onlin kortläsr till Ditt pssrsystm Vi tr säkrhtn till n ny nivå Brvid Fir & Scurity lltid när Dig, vi finns på 150 ortr i Skndinvin

16 16 Säkrhtsmrkndns Inköpsguid Inköpsguidn visr vm som är distributör, tillvrkr v olik produktr/vrumärkn och vilk förtg som är vrksmm inom rspktiv produkt/tjänstområd (säkrhtsbrnschns lvrntörr). Inköpsguidn är n unik övrsikt övr vm som säljr vd. Bttrir Kmrövrvkning ID-kortsystm Ägglundvägn Järfäll Tl Fx Bsöksbrickor Inbrottslrm Pssrsystm Brndlrm CCTV Tltc Connct AB Schnidr Elctric Box 9026, Hägrstn Tl Fx Dtctor/ inköpsguidn rsson PAS Crd AB Tl: Stockholm Huskvrn Götborg Mlmö Tl Fx Vi kn RFID Ostmästrgränd 8, Årst Tl , Fx Plstkortsskrivr RFID Kort RFID Nycklbrickor Korthållr, tillbhör Portbl/sttionär lrm och övrvkningsnht SMS, MMS, E-post, LAN, GSM, WiFi, liv vido, 2-wy udio m.m. YIT Svrig AB Säkrht Tl + 46 (0) E-mil vi distriburr Pnsonic CCTV-systm CCTV-Systms AB Kronborgsvägn Mlmö Tl Styrmnsgtn Stockholm Tl Intgrrd systm Arff Systms AB l l CCTV Support Vrlbrgsvägn Kungsbck Brvid Fir & Scurity Mikrofonvägn Stockholm Brndlrm - Dt kompltt brndlrmssystmt. SBSC intygd. Gullbrgs Strndg. 36, Götborg Tl , Fx Tl , Fx Änglholmsvägn B ås t d Tl Tltc Connct AB Brvid Fir & Scurity Mikrofonvägn Stockholm Tl Fx S E C U R I T Y Schrck Scont Botvid Businss Cntr Norsborg Bvkning RAPID Bvkning AB Box Sundbybrg Tl Fx Gullbrgs Strndg. 36, Götborg Tl , Fx Obrthur Tchnologis Swdn AB Färögtn 7, Kist Tl , Fx Tl Fx Tl Fx Lvrntör v TV-systm för industri och säkrht Dtctor/ inköpsguidn CCTV s rubrik Kmrövrvkning. Idntittskort Obrthur Tchnologis Swdn AB Färögtn 7, Kist Foto-ID Systm smrt kort RFID-produktr bsökssystm korthållr BYGG & ENTREPRE NAD PAS Org nr. SE Crd AB BB Lis And Axis Communictons AB Emdlvägn 14, L u n d BB NAD PAS Org nr. SE Crd AB Giltig t.o.m : BYGG & ENTREPRE Giltig t.o.m : Foto-ID Systm smrt kort RFID-produktr bsökssystm korthållr Ostmästrgränd 8, Årst Tl , Fx Tl , Fx E-mil: Box 4045, Lund Lis And rsson PAS Crd AB Tl: Stockholm Huskvrn Götborg Mlmö Inbrottslrm Pssrsystm Brndlrm CCTV Inbrottslrm Tl Fx Enrgigtn 10B Kungsbck Tl Fx Schnidr Elctric Box 9026, Hägrstn Tl Fx Tltc Connct AB Ostmästrgränd 8, Årst Tl , Fx Gullbrgs Strndg. 36, Götborg Tl , Fx Dtctor/ inköpsguidn BYGG & ENTREPRE NAD PAS Org nr. SE Crd AB BB Foto-ID Systm smrt kort RFID-produktr bsökssystm korthållr Giltig t.o.m : Huvudkontor Elktroskndi AB Norrviknldn SOLLENTUNA Tlfon Fx Lis And rsson PAS Crd AB Tl: Dtktor-brnsch-spt07.qxp Stockholm Huskvrn Götborg Mlmö Västbrgvägn 26, 1 tr Hägrstn Tl Fx Tillgänglightn Götborg Tl Fx :37 Sid Spjutvägn 5, hus B Järfäll Tl: Fx: Lrmcntrl S ävn kmrcntrl Länk ditt förtg på ETT SAMLAT SAMLAT GREPP ETT GREPP OM OM SÄKERHETEN SÄKERHETEN Profssionll ID-kort Indkøbsguid_SE_2011.indd 1 Tillvrk själv llr bställ vi Intrnt Bsökssystm ScurityWorldhotl.com Ring Dniz på Skräddrsydd lösningr är stndrd Tillbhör llt för säkr kort Tl: :40:27 Pssrkontroll Vidoövrvkning Lrm YIT Svrig AB Säkrht Intgrrd säkrhtssystm Tl + 46 (0) Building Products BuildingTchnologis, Tchnologis, Scurity Scurity Products (f.d. (f.d. Bwtor) Bwtor) Tl Fx Tl Fx Box 1275, Soln Box 1275, Soln E-mil RAPID LARMCENTRAL AB Box Sundbybrg Tl Fx

17 Lås Dtctor/ inköpsguidn Sklskydd 17 Tlnd utrymning S: Utrymningslrm/ tlnd utrymningslrm Tl Fx Kb AB BYGG & ENTREPRE NAD PAS Org nr. SE Crd AB BB Giltig t.o.m : ASSA AB Box 371, Eskilstun Foto-ID Systm smrt kort RFID-produktr bsökssystm korthållr Lis And rsson PAS Crd AB Tl: Stockholm Huskvrn Götborg Mlmö TgMstr AB Kronborgsgränd 1, S Kist Tl Fx Plnglstknik AB TV-bvkning Prästkrgnsv. 48, Sltsjö-Boo s rubrik Kmrövrvkning. Tl Fx Utrymning Prson- / övrfllslrm Strkt gls snbbt! Systmintgrtion Pssrsystm Utvägn Tl Fx Filrgtn 12, P O Box 353 S Eskilstun tl , fx Nycklförvring Pssrsystm Kodlås Porttlfonr Ostmästrgränd 5, Årst Områdsskydd/ tillträdsskydd Box Täby Tl Pssrkort/tillbhör Utrymningslrm/ tlnd utrymningslrm S ävn ntréspärrr Litn Smidig Stryktålig Amigo 200 SAC Elctronics AB Åby Lgn Tl , Fx All typr v ntréspärrr Box 2034, T ä b y Tl , Fx Fckprss/mdi Säkr rum Prsonlrm md GPS Rdo för lrmcntrlr 2-vägs smtl IP66-klssd Fx CDVI Swdn AB Box Götborg RESPECT FOR SECURITY Tl , Fx THE GLOBAL SECURITY MAGAZINE PRODUCED BY AR MEDIA INTERNATIONAL AB NO 4 NOV/DEC 2010 Mil Sc Svrig AB HK Hlp kp your businss focusd on rsults. A good vido survillnc systm dos mor thn just rcord vnts. It improvs your bility to prvnt nd control thm llowing you to focus on your ctul businss. Combin th nw Axis rng of compct, ffordbl M-lin ntwork cmrs with AXIS Cmr Sttion, or with vido mngmnt solution from on of our prtnrs, to crt truly ffctiv HDTV survillnc systm. Rgion ÖST Esy to instll nd oprt, n Axis IP-Survillnc systm dlivrs img qulity tht rlly provs your cs, nd th flxibility nd sclbility ndd to ccommodt your chnging nds. So you will rst sy with troubl-fr vido survillnc choic tht lts you focus on wht s importnt for you. E-mil: Svrskupong Sid Tchnology in Appliction Cmrs scur nw DHL trminl Voic of th Scurity Mrkt Scurity-s--Srvic brings bnfits to instllrs Businss Nws Ass Abloy cquirs on third of Swiss ntrnc utomtion compny Product Nws Rng of spd doms with intllignt vido nlytics Scurity Expo Rviw Skydd, Stockholm Scurity Essn 2010 rcovrd scurity industry showd confidnc AXIS M11, AXIS M32 nd AXIS M10 ntwork cmrs, combind with AXIS Cmr Sttion, provid complt ntwork vido solution for up to 50 cmrs tht supports HDTV, H.264 nd Powr ovr Ethrnt. 8/30/2010 9:19:11 AM Dtktor Intrntionl Rgion VÄST TJEDERS INDUSTRI AB Box Mlmköping Tl Fx Editor s Commnt Scurity-s--Srvic mns bttr businss Gt th Axis pictur. Sty on stp hd. Visit xis_d_mid-offic_dtktorintl_4_n_1009.indd 1 Evvslto ACCESS AB Rgultorvägn 19 SE Hudding Tl (8) W W W. D E T E K T O R. C O M T H E G L O B A L S E C U R I T Y M A G A Z I N E P R O D U C E D B Y A R M E D I A I N T E R N AT I O N A L A B N O 4 N O V / D E C Tl , Fx Säkrhtsntrér Tl , Fx Brvid Fir & Scurity Mikrofonvägn Stockholm Amido AB Skårs Ld 3, Götborg Tl Dt globl mgsint om säkrhtstknik Rgion SYD Västbrg Allé 32, Hägrstn Tl , Fx J tck, skick mig mr informtion om följnd förtg/produktr. Kryss för och fx kupongn till llr post till AR Mdi Intrntionl AB, Västbrg Allé 32, Hägrstn. Förtg Nätvrksvido gr... Axis Communictions Md vår säkrhtslösningr... Schnidr Elctric Dt är Du, som är... Kb Mrkndns störst sortimnt... Ftum Etblring v tysk... LINK A nw dimnsion... ADI-Alrmsystm Svnsk plttform för... Dultch IT DALM Ambssdors... Dultch IT Högr krv på... Swlrm Tänk på vm du... Swlrm Konstfull säkrht på... Schnidr Elctric Vndlsäkrt från... Tidomt Znits ny tlprov... Znit Suprpktt! AR Mdi Kostndsffktivt... YIT Sittr du på lärdomr... Scurits Andrs Nybrg vnn... AR Mdi Dn modrn... Simns Stort intrss... AR Mdi Nordn och Asin... AR Mdi Släng nycklrn och... Brvid Säkrhtsmrkndns... AR Mdi Sctch firr 10 år... AR Mdi Dtt viss på Sctch... AR Mdi Sid Förtg Vidonlys och... AR Mdi Välkommn till årts... AR Mdi Sminriprogrmmt Sctch... AR Mdi SOS Alrm stödjr... SOS Alrm Miss int årts... AR Mdi intrntion r Mdi ons från är n nn n bilg Hl dn 2011 stri oktobr i Dg ns Indu som bilg miljö. Ingå r och offntlig för fört g om säk rht rkr Tysk lrmtillv skt svn r sts ddspro l i Älvsjö rn v sklsky från En tidni ng SECTECH Ric Tlk Hot br 2011 på okto smt tysk tillvrk övrig Nordn LINKS, dn på Svrig och profiln Andrs duktr, stsr välkänd brnsch ngn Bltikum. Dn nsvrt för produktlnsri får Forssbld hr Sid 4 r. i dss rgion t och om tryggh två dgrmd säkr tk nik lönsmht tlr Ökd krv mdlmmr för Swlrmtslösning i tkt mr v vår säkrh vi rätt Vi krävr llt n utvckls. Hur väljr nlit md tt tkniksäkrst vägn tt gå är tt mhtr. nnyttig vrks lvrntör? Dn mdlm i Swlrm. l och llmä är Sid 6 lönsmht, båd kommrsil tt förtg som hlt nklt till rt rrng Säkrht bidrr ällt i stort, sägr Lnn Sctch är såväl smh Mdi mngt där rn för förtg och säkrhtsförlgt AR som holmsrht på Mod vd för Stock säk ndri, md utställning tfull Alx mns Kons tt Modrn blysr l, som tillsm på Ric Tlk Hotl. vr tt krv för d främst sminrir Intrntion ch säkrhtsnivå v hög vrk Sct En till vis n grr och skull få ställds möjlightr mässn rrn ldnd lvrntörrn Must Mlmö rrn. Schnidr Elctric htn i rd säkr smtid konstnä nd utmningr undr Md d världs rprsnt fktivt ök trygg mror, mrkndsldrn dt två intnsiv htsk tt kostndsf inför flr spänn Sid 7 d svnsk miljör. Säkr n. blir kn Sid i offntlig htsinstlltion utställrn mot. ll slg så förtg och blnd d 86 tt s frm och lrm v Md pssrkontroll innhållt på Sctch. i båd och lärorik dgr mn smmnftt stor bspringr görs Skyddgolfn vnn kn Hn dgns tknik 1 Sid Förtg... ScurityUsr frnc Scurity Con Trnsport & oktobr Dtktor Opn olfn vnn Skyddg Andrs Nybrg Svrigs störst Dtktor Opn n nd dg. Sid 11 förtgsgolf övr rtr och trnspo om säkrht nspor tr v Så säkrs tr VAROR & GODS Nmn... sr Två konfrn AR PA SS AG ER möjo gr ny Nätvrksvid portsktorn lightr i trns tidigt nvän n börjd Trnsportsktor ingskmror och dt d sig v bvkn i nätvrks invstringr (IP görs nu stor vkningssystm bsrd vidob runt om i lndt. bsrd systm) som rbtr md son Ptrik Andrs på Axis Communi g ffärsutvcklin fördlrn som övr kn ctions, blysr IP bsrt systm n. gångn till tt rtsktor trnspo mdför inom ysrm för lrms g Svnsk plttfo r riskhntrin tm rvolutionr mmuni kn ll lrmko Md dgns tknik övr intrnt. t kontrollrs ktion ffktiv undrhåll och övrvk tt tt Dt innbär på distns så tfullt kn sk srvic och ning förtjäns kn få bättr än tidigr. lrminnhvr lägr kostnd ingr v support till n onödig utryckn minimrs Kostndr för räddningstjänst Nyckln väktr llr ngr. stor bspri ns innbär niktio och svnsk kommu till dt är dn Sid 5 DALM. plttformn Bfttning... Sid 2 E Allt flr tt tst dm slrvr md mn mång och tidskrä är krångligt rn för tt dt tknik kn nvänd ns tt vnd. Md ny prsonlrm utn trln. nu tst sitt rn på lrmcn tl md oprtö g sk vr nkl tt rustnin Lrmut tt dn fung prov. Vt du nvänd och lit på dn, sägr också du kn Znit. rr så projktchf på Lrs Lundgrn, br okto l, Stockholm Ric Tlk Hot Postdrss... Tlfon...Fx... E-mil... Intrntionl rlgt AR och står Fcktidningsfö n Dtktor om utgr tidning yworldhotl.c som bl pro tsrn Scurit bkom wbbpl om stsr på tt tblr dn. och ScurityUsr.c Sid 14 sitisk mrkn duktr för dn r SOS Alrm stödj tår när krisr upps tt bistå myndightr r till uppgift SOS Alrm hr när krisr och störr händls nds md informtion inträffr. Tck vr försth ndr som rör Svrig åtgärdr snbbt vidts och möjlig kn informtion innbär god förutss. Dt smvr konskvnsr r på d mång krisr hitt lösning ngn v just htr för tt finns i hntri knsfrågor som Sid 24 och krisbrdskp. Sid 8 ilj tsmäss tt till säkrh w w w.s c t Adrss... koncpt Svnskt mdi till Asin xportrs Mdi t prsonlrm Så vt du tt dt du bhövr fungrr när r i prsonlrm, förtg invstr Grtis ntréb l! ch.n ubesök SECTECH!

18 18 Sctch Expo & Sminrs, Stockholm oktobr Sctch firr 10 år störr än någonsin Dtktor Intrntionl Awrds kommr tt prsntrs på Säkrhtsbnkttn. Sctch firr tioårsjubilum på Ric Tlk Hotl i Stockholm dn oktobr. Intrsst är stort för årts stor svnsk säkrhtshändls och utställningsytn är sdn lång tid tillbk fullbokd. Sminrirn på Sctch är koppld till frmför llt säkrhtstknikns möjlightr tt minsk förtgs och offntlig vrksmhtrs kostndr smt ök trygghtn i smhällt. Dt först Sctch i Stockholm rrngrds Nu, tio år snr, är mässn populärr än någonsin. Snst Sctch rrngrds i dn svnsk huvudstdn kom bsökr för tt s vd d närmr 100 utställrn hd tt rbjud. Årts mäss bräkns lock uppmot bsökr och ll montrr är rdn bokd. Snst Sctch rrngrds i Stockholm kom bsökr för tt s vd d närmr 100 utställrn hd tt rbjud. Dt är fullbokt och vi hr flr förtg på väntlistn. Årts mäss kommr tt bli något utövr dt vnlig, sägr Dniz Bykl, projktldr för Sctch och försäljningschf på AR Mdi Intrntionl som tillsmmns md Stockholmsmässn rrngrr Sctch-vnmngn. Vidonlys och lrmövrföring vi IP Utbudt på Sctch dominrs v produktr och tjänstr som vsr vidoövrvkning, pssrkontroll och olik typr v lrm. Sminrirn som pågår prllllt md mässn krtsr kring tknikns möjlightr tt bidr till högr säkrht, bspringr och ökd lönsmht för nvändrn. Intllignt vidonlys och lrmövrföring vi IP-nätvrk är d två dominrnd ämnn på Sctch-sminrirn. Mrkndn för intllignt vidonlys hft någr tuff år mn nu pkr tillväxtkurvn rjält uppåt. Mlln 2011 och 2013 tror IMS Rsrch tt dn årlig tillväxttktn kommr tt vr 26 procnt. Ewn Lmont är mrkndsnlytikr på IMS Rsrch och hn kommr tt inld sminrirn om vidonlys. Anlog övrföring minskr Hn kommr ävn tt vr först tlr när dt gällr lrmövrföring vi IP. Enligt n rpport från IMS Rsrch är cirk 90 procnt v ll måndsdbitrd lrmövrföring i Nordmrik koppld till lrmövrföring vi dt nlog nätt. Dn ndln bräkns tt sjunk till 70 procnt frm till En motsvrnd minskning bräkns ävn för Båd intllignt vidonlys och lrmövrföring vi IP-nätvrk är intrssnt ämnn stt ur tt frmtidsprspktiv, mnr Lnnrt Alxndri, vd för AR Mdi. Europ, ävn om dt skiljr sig n hl dl mlln d olik ländrn. I Frnkrik förutspås tt ndst hälftn v d övrvkd lrmn kommr tt nvänd dt nlog nätt mdn dn nlog lrmövrföringn i Spnin br kommr tt minsk md någr få procntnhtr. I Nordn vänts dt minsk från 75 procnt 2009 till cirk 60 procnt Båd intllignt vidonlys och lrmövrföring vi IP-nätvrk är intrssnt ämnn stt ur tt frmtidsprspktiv. D är dssutom xmpl på områdn där scurity s srvic kommr tt tillämps i llt störr utsträckning, sägr Lnnrt Alxndri, vd för AR Mdi Intrntionl och nsvrig för sminrirn på Sctch. Konfrnsr om säkr trnsport Som tt prllllt vnmng nordns ävn ScurityUsr Trnsport & Scurity Confrnc dn 18 oktobr. Evnmngt bstår v två fristånd konfrnsr n hlvdg om säkr logistiktrnsportr på förmiddgn, och n hlvdg om säkr prsontrnsport på ftrmiddgn. Konfrnsrn riktr sig till ll som rbtr md llr är brond v säkr och smidig godsllr prsontrnsportr, såväl inom Svrig som utnför lndts gränsr. Bbbn undrhållr Dn trditionsnlig Säkrhtsbnkttn kommr tt rrngrs på kvälln dn 18 oktobr. Då kommr Dtktor Intrntionl Awrds tt prsntrs och båd dn nordisk och dn intrntionll säkrhtsindustrin kommr tt finns rprsntrd. Förutom n trrättrsmiddg och utdlningn v Dtktor Intrntionl Awrd, kommr bnkttgästrn få vnjut n show v komikrn och skådsplrskn Bbbn Lrsson. Näst år firr Sctch ävn tioårsjubilum i Dnmrk dn novmbr på Scndic Copnhgn Hotl är dt Norgs tur då Sctch hålls på Oslo Kongrssntr dn mrs. Skådsplrskn Bbbn Lrsson undrhållr på Säkrhtsbnkttn. Bsök:

19 19 Dtt viss på Sctch Här följr någr v d intrssnt och innovtiv produktr som kommr viss på säkrhtsmässn Sctch dn oktobr. Bsökssystm från Ps Crd Pspro Entré är tt bsökssystm som hjälpr nvändrn tt rgistrr och dministrr bsökr till förtgt. Md n tillkoppld printr Strömförsörjning i plåt Plstkortskrivr från Angno Funktionsrik cntrlpprt skrivr mn lätt ut rprsnttiv bsökskort. På så sätt blir dt tydligt vilk som är bsökr och vilk som jobbr på förtgt. Systmt täckr llt från själv bsöksrgistrringn till utskriftr v bsökskort, prkringstillstånd md mr. Enligt Ps Crd lämpr sig Pspro Entré för ll förtg och orgnistionr där mn bhövr tt pålitligt systm för tt h kontroll på vilk som vists i förtgts loklr. Ett bsökssystm skpr tt profssionllt intryck och n ökd säkrht för ll i byggndn. AGG B2 och AGG B3 från Milltknik är stbilisrd och rglrd primärswitchd strömförsörjningr som pssr för montring inomhus i xmplvis mindr loklr smt för små systm md nstk dörrmiljör. Båd är kompkt och välvntilrd kpslingr i vitlckrd plåt. Konstruktionn för båd är väl gnomrbtd md låsbr dörr. D kn nvänds som miljövänlig och nrgiffktiv strömförsörjning i ställt för trfo (linjär trnsformtor). Mgicrd Prim 4-printrn gr nligt bolgt fntstisk utskriftr på plstkort gnom rtrnsfr-tknik. Utskriftr skr på gnomskinlig trnsfr-film som sdn pplicrs på plstkortt. Gnom tt nvänd färgbnd md UV-pnl kn mn säkrhtn på kortn kundnpsss. Som tillvl finns dssutom lminringssttionn Prim Lmint, mgntbndskodr smt kodr för SmrtCrd. Honywll Glxy Flx från ADI- Alrmsystm intgrrr funktionlittr för inbrottslrm och dörrkontroll till tt nd modulärt, skräddrsytt systm som rbjudr prisvärd och funktionsrik högsäkrht. I Glxy Flx-cntrlpprtns kpsling finns dt plts för GSM/GPRS-modul, Ethrntmodul, rdioportl och kommnd xpnsionskort. Dtt gr nvändrn möjlight tt få n kompkt och smidig instlltion md ll systmnhtr montrd i cntrlpprtn. D förprogrmmrd prmtrrn ihop md n logisk mnystruktur förnklr vid driftsättning v systmt. Md bprövd Glxy- tknologi som grund är Glxy Flx nligt ADI dn prfkt cntrlpprtn för små till mdlstor nläggningr. Kmror från CCTV Support På Sctch kommr CCTV Support blnd nnt vis Stc-mjukvr för IP-kmror md lgring, mgpixlkmror från Arcont Vision och Mobotix, ril nd rod-vidosystm för prsontrfik md mdilösning och prsonräknings systm smt ComNt-fibrövrföringsutrustning för vido, dt md mr. Dtor för fyr vidokällor Aqris fläktlös dtor md Aqri MFDI (multi function disply intrfc) möjliggör koppling till fyr simultn nlog, och tortisk oändligt mång digitl vidokällor. Stöd finns ävn för vidokällor md ljud. Md Aqris övrvkningsmjukvr kn fyr simultn vidokällor på tillhörnd disply viss. Enligt förtgt n prfkt lösning för xmplvis övrvkning runt tt fordon. Aqri MFDI intrfcmöjliggör tt dt ndst bhövs n kbl mlln dtor och disply - ingt bhov v xtr strömförsörjning, xtr kbl för pkfunktion osv. Ljuskänslig kmr från Axis Axis prsntrr nätvrkskmrorn Q1602/-E som nligt förtgt är d övrlägst snbbst nätvrkskmrorn som byggr på Axis Lightfindr-tknik. Kmrorn är br lösningrn för kmrbvkning inomhus och utomhus vid dålig ljusförhållndn. Tck vr Axis unik Lightfindr-tknik når d fst nätvrkskmrorn ny nivår i fråg om bildåtrgivning vid krävnd ljusförhållndn. Dtt innbär rvolutionrnd förbättringr för bvkningskmror och vi tror tt Axis Q1602 kommr tt bli mrkndns mst ljuskänslig kmr. Produktn kommr tt vr dt bäst vlt vid mörk ljusförhållndn och i svgt blyst miljör, sägr Phil Doyl, rgionl sls dirctor, Axis Communictions. Enligt Axis gör Lightfindr Q1602 så ljuskänslig i svgt blyst miljör tt dn sr till och md undr mörk förhållndn. Axis kunskpsbs om bildbhndling, chip-utvckling, vl v snsorr smt dg- och nttlinsr, gör tt kmrn kn bhåll fokus vid dgsljus och infrrött ljus och förbådr n ny gnrtion v bvkningskmror md nstånd prstnd. Wstrmo stsr på Ehtrnt Ethrnt-produktrn i I-Linsortimntt är spcifikt vsdd för ppliktionr inom fstightsutomtion och övrvkning. I srin ingår kompkt unmngd Ethrnt-switchr, Ethrntswitchr md stöd för vncrd ringtknik, mdikonvrtrr och PoE-switchr (Powr ovr Ethrnt). All nhtr i srin hr högkvlittiv komponntr, lättnvänd funktionr och gr tillförlitlig och konskvnt drift. Rpid Viw sättr kundn i cntrum Rpid Lrmcntrl gör n storstsning på kmrrltrd tjänstr. All dss tjänstr smls undr nmnt Rpid Viw och innbär tt mn undr vrumärkt kommr tt h flr olik typr v kmrlösningr. Dtt är tt ld i bolgts strtgi tt fokusr på kundn och dnns bhov. Syftt är hlt nklt tt rätt åtgärd vidts vid olik typr v händlsr och därmd undvik onödig kostndr för åtgärdsutryckningr. Vi hr skrivit tt smrbtsvtl md Nyx som liggr väldigt långt frm i utvcklingn v intllignt kmrlösningr md sin mjukvr Rvisc, sägr Rpids vd Mts B Admn. Blnd nnt Visonic och RSI:s lrmlösningr md bildvrifiring kommr också tt viss på Sctch. Flxibl säkrht i molnt YIT Säkrhts tjänst YIT.SäkrhtDirkt låtr nvändrn bonnr på sin säkrhtsppliktion. Tjänstn rbjudr totl säkrht och innbär n stor sklbrht och grntrr lltid rätt funktion, kpcitt och uppdtrd systm. Koncptt byggr på tt mn som nvändr nbrt sk bhöv tänk bhov och funktion. Vi på YIT skötr tjänstn, tknikn och instlltionn, smtidigt som kundn kn koncntrr sig på sitt bolgs huvudvrksmht, sägr Mgnus Olsson, ffärsområdschf Säkrht, YIT. Som nvändr kn mn välj tt btl n viss kontntsumm vid strtn och på så sätt få n lägr driftskostnd, llr btl mr llr mindr ingnting i börjn mot n högr driftskostnd. Systmt skötr mn sdn nklt vi tt intuitivt gränssnitt i sin wbbläsr, där xmplvis nybställningr v pssrkort llr förflyttningr v kmror kn görs. Dt rnt hndgriplig utförndt tr lltså YIT sdn i sin tur hnd om. Bsök:

20 20 Vidonlys och lrmkommuniktion i fokus på Sctch-sminrirn Sctch dn oktobr i Stockholm hndlr om säkrhtstknikns möjlightr tt förbygg och upptäck oönskd händlsr smt vr n skdbgränsnd fktor om dt oönskd ändå inträffr. T vå strk trndr på mrkndn som dt vrklign fokusrs på undr årts Sctch är vidonlys och digitl lrmövrföring. Hur fungrr dt och vilk kostndsbspringr innbär tknikn? Dt är d självklr frågorn som ts upp. På vilkt sätt innbär nyttjndt v vidonlys och IP-bsrd lrmövrföring ännu tt stg mot n tjänstbsrd ffärsmodll för säkrhtsbrnschn? Int br tt tknikskift För slutkundn innbär digitlisringn bättr möjlightr till ffktiv riskhntring md hjälp v tknikn. Dssutom innbär digitlisringn tt ävn säkrhtsbrnschns förtg kommr tt tillämp ffärsmodllr som är mr tjänstbsrd, dt vill säg tt kundrn kommr i btydligt högr grd tt dbitrs för sitt tjänstutnyttjnd snrr än för d produktr och instlltionstimmr som ingår. För slutkundn innbär dtt tt säkrhtstknisk lösningr int btrkts som invstringr utn som driftkostndr, vilkt kommr tt driv på brnschns tillväxttkt frmövr. Exprtr på plts Dn svnsk smld xprtisn finns på plts och dssutom mdvrkr Ewn Lmont, mrkndsnlytikr på dt nsdd brittisk mrkndsundrsökningsförtgt IMS Rsrch. Hn inldr båd dss block v sminrir md tt g tt intrntionllt prspktiv på trndrn. Övrig minisminrir Utövr Sctchs huvudtmn om lrmkommuniktion och vidonlys ts n mängd ndr frågor upp, xmplvis hur mn optimrr bildrn från säkrhtskmror och gör dm så nvändbr som möjligt llr hur mn lgrr och hntrr bildrn från säkrhtskmror på tt smrt och kostndsffktivt sätt. Intrssnt blir dt också på sminrit om Onvif, orgnistionn som så frmgångsrikt drivit frm n industristndrd för kompbilitt mlln IP-vidoproduktr. Myckt spännnd blir dt också tt följ sminrit om hur tt intgrrt IP-bsrt systm kn utgör tt skräddrsytt koncpt som gr fördlr för ll inblndd i n frmtidssäkr lösning. Dtt hlt bsrt på n ffärsmodll där kundn ndst btlr måndsvis för d tjänstr som utnyttjs. Ett minitm är också smhällssäkrht, där SOS Alrm kommr tt håll tt sminrium om kommuniktionsplttformn Rkl smt brätt om ktstrofbrdskp. Ett fullmtt sminriprogrm md ndr ord. Utställning Sminrir Säkrhtsbnktt Dtktor Intrntionl Awrd Utställningn är utsåld! För nmäln till säkrhtsbnkttn vänlign kontkt Dniz Bykl llr Säkrhtsbnkttn rrngrs på kvälln dn 18 oktobr. Bbbn Lrsson står för undrhållningn och Dtktor Intrntionl Awrds kommr tt dls ut undr middgn. Önskr du vr md på säkrhtsbrnschns störst glmiddg? Anmäln är bindnd och görs på Sctch Svrig oktobr 2011 Ric Tlk Hotl Stockholm Välkommn till årts viktigst vnt om säkrht Sctch firr 10-årsjubilum på Ric Tlk Hotl i Stockholm dn oktobr! bsökr vänts komm till Sctch, årts viktigst säkrhtshändls, dn oktobr på Ric Tlk Hotl, intill Stockholmsmässn. Sctch pågår i två intnsiv dgr och utställningn fokusrr på dt llr snst inom tknik och tjänstr för kmrövrvkning, pssrkontroll, olik typr v lrmsystm och intgrrd säkrhtslösningr. Dt kommr också tt hålls sminrir prllllt md utställningn. Dss krtsr kring tknikns möjlightr tt bidr till högr säkrht, bspringr och ökd lönsmht för nvändrn. Lägg därtill tt ScurityUsr läggr två hlvdgskonfrnsr om säkrht och godstrnsportr rspktiv prsontrnsportr i nslutning till Sctch. För dn som vill h koll på d llr snst tknisk lndvinningrn och smrt tjänstrn för kostndsffktiv trygght är Sctch tt måst. Slipp kör och spr 150 kronor i ntrévgift. Skriv ut din kostndsfri inträdsbiljtt till utställningn och bok sminrir: Huvudsponsorr: Utställningssponsor: Bnkttsponsor: Arrngrs v: Mdiprtnrs: Conncting Scurity Buyrs nd Supplirs AR Mdi Intrntionl AB, Västbrg Allé 32, S H ä g r s t n Swdn, Tl , Fx Bsök:

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Atull ffärnyhtr om och från in. Utgivr: Swdn-Chin Trd Council Arrngrt foto v Agnt Engqvit Kin pännr mulrn Tr hjälp v ocil mdir i främjndt I Shnghi finn 70 gnrlonult. 14 v d ld v n vinn. En

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet 1 El- och nrgiprogrmmt Inriktningr på El- och nrgiprogrmmt Automtionstknik Exmpl på yrksutgångr: Automtionstknikr fstight Automtionstknikr industri/procss Industrilktrikr (procss) Mktronikr Eltknik Exmpl

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 3 2 0 1 4 Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer