Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012"

Transkript

1 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1

2 2

3 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn på skttesystemet, skttefusket, skttekontrollen oh upplevelsern i kontktern me Sktteverket. Unersökningrn hr till syfte tt: ge unerlg för en eömning v hur inställningen till skttesystemet oh Sktteverket utvekls, ge unerlg för en eömning v hur meorgre oh företg ser på Sktteverkets servie, olik former v fusk oh kontrollens effekter, ge unerlg för eömning v hur målen uppfylls oh som unerlg i verksmhetsplneringen I enn rpport reoviss resultten från en intervjuunersökning om v meorgrn tyker om Sktteverkets servie oh emötne ( Brukrenkäten ). Tiigre i år presentere resulttet från en unersökning som gjores tiigre i år vilken hnle om llmänhetens förhållningssätt till skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll ( Meorgrenkäten ). En motsvrne rukrunersökning gjores förr gången. Då sex år hr gått sen ess hr en grunlig genomgång gjorts v e frågor som ställts oh fler frågor i årets unersökning är ny. Fältretet för Brukrunersökningen genomföres i form v telefonintervjuer uner mj - juni v unersökningsföretget Mrkör. Rpporten hr tgits frm vi Sktteverkets nlysenhet v Aners I Anersson oh Henrik Frnzon. Soln i eemer Jn-Erik Bäkmn Chef för Anlysenheten 3

4 4

5 Innehållsförtekning Smmnfttning Allmänt om unersökningen Bkgrun oh syfte Från Regionenkäten till Brukrunersökningen Popultion oh urvl Unersökningens genomförne Bortfllsnlys oh skttningsförfrne (viktning v t) De svrnes smmnsättning Reovisning v resultt Unersökningens tillförlitlighet Föränringr i enkäten melln oh Rpportens struktur oh unersökningens koppling till Iniktormoellen Utveklingen inom servieområet sen Allmänt Serviekontor Sktteupplysningen E-tjänster Summering v meorgrns kontkter me Sktteverket Olik upplägg i rukrunersökningrn oh Jämförelser över tien (Meorgrunersökningen) Jämförelser melln grupper (Brukrunersökningen ) Deklrtionen Lämn eklrtionen på ppper eller elektroniskt? He et gått lik r tt eklrer elektroniskt? Använer mn roshyren Dgs tt eklrer? Kontkter synpunkter på knler Jämförelser melln uppfttningrn om kontktsätten Hemsin Serviekontor Telefon Brev oh e-post Anleningr till tt viss vstått kontkt me Sktteverket Personlens emötne oh skkunskper Bemötne Skkunskper Personlens ttityer Generellt tillgänglighet oh informtion Tillgänglighet lätt tt kontkt Sktteverket vi ehov Sktteverket är r på tt informer Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r Förtroenet för Sktteverkets sätt tt sköt sin uppgift Resultt i Brukrenkäten Jämförelser me Meorgrunersökningen Meorgrns tillväggångssätt om eklrtionen lir svårre V Sktteverket först oh främst ör li ättre på Bilg 1. Intervjuguie för års unersökning Bilg 2. Grunteller: Tisserier Bilg 3. Grunteller: Resultt Bilg 4. Öppn svr: Vrför he et inte fungert för ig om et enst he vrit möjligt tt lämn eklrtionen elektroniskt? Bilg 5. Öppn svr: Vr et någon särskil nlening till tt u vsto från kontkten me Sktteverket? Bilg 6. Öppn svr: V ör, enligt in mening, Sktteverket först oh främst li ättre på?

6 6

7 SAMMANFATTNING Sktteverket hr uner mj juni gjort en unersökning v synen på Sktteverkets sätt tt ret. Den hr riktt sig mot meorgre som hft olik former v kontkt me mynigheten. Dett för tt få unerlg för en eömning v hur meorgrn ser på servien oh emötnet. Senst en motsvrne unersökning gjores vr. Enkätunersökningr är en v fler metoer tt försök ring in hur utveklingen ser ut inom områen som är viktig för Sktteverkets verksmhet. En osäkerhet i enkätunersökningr är tt svren ygger på självrpportering. Men förutom tt självrpportere normer oh ttityer är intressnt i sig kn e på olik sätt ir till en ättre förståelse v utveklingen. Övergripne smmnfttning oh förslg till åtgärer Sktteverket strävr efter tt et llti sk vr lätt tt gör rätt oh svårt tt gör fel. Den här unersökningen riktr sig frmför llt mot förutsättningrn tt gör rätt oh visr generellt på ett högre etyg för Sktteverkets servie oh emötne jämfört me. Resultten tlr för tt Sktteverkets inriktning hr fungert väl oh tt mynigheten ör fortsätt sitt fokus på t.ex. tt re e-vägen, ge meorgrn ett r emötne oh tt förenkl språk i tl oh skrift. Även om resulttet från unersökningen i stort är r hr vi kunnt ientifier områen som kn förättrs oh vi hr tgit frm någr förslg till åtgärer. Det finns en tylig skilln i hur företgre upplever kontktern me Sktteverket. Egenföretgrens eklrtion är mer komplier än löntgrens oh ärme ökr okså ehovet v servie oh informtion. Det som frmkommit i svren när et gäller egenföretgre ger änå unerlg för tt överväg föränringr i syfte tt förättr för enn grupp. Vire ger resulttet stö för tt ytterligre utvekl formern oh sättet för egenföretgre tt lämn eklrtionen elektroniskt. Mång v em som sålt väreppper eller ost upplever tt en informtion som skiks ut särskilt till em är otillräklig. Deklrtion v värepppersförsäljning är för e flest ett svårtillgängligt områe. Unersökningsresulttet ger stö för ett fortstt rete me förenklingr, till exempel tt inför förtrykning v vinst eller förlust på eklrtionslnketten. Dett sk ln nnt ses i ljuset v tt et årligen är omkring 1,5 2 miljoner personer som sk reovis kpitlvinster eller förluster i eklrtionen. Det finns olik åtgärer tt överväg för tt försök minsk nelen personer som lämnr eklrtionen vi ppper. Sktteverket hr tiigre lyft förslget om tt ett så kllt tyst gokännne införs. En nnn åtgär kn vr tt ök instsern för tt få fler tt lämn eklrtionen vi telefon eller SMS. 7

8 Smmnfttning v resultten från unersökningen Deklrtionen Allt fler väljer tt lämn eklrtionen elektroniskt vi Internet, telefon eller SMS istället för på ppper. I årets unersökning svre 73 proent tt e he lämnt eklrtionen elektroniskt, i års unersökning vr et 43 proent. Egenföretgre är en grupp är nelen som eklrerr elektroniskt är lägst. Av e egenföretgre som he eklrert på egen hn eklrere 39 proent elektroniskt. En förklring till tt förhållnevis få egenföretgre eklrere elektroniskt kn vr tt mn inte käne till tt e llr flest lnketter kune lämns vi Internet i års eklrtion. En nnn förklring kn vr tt mn uppleve et som krångligt tt lämn eklrtionen tillsmmns me ilgorn vi Internet, å et är ett nnt gränssnitt för ilgorn än för själv eklrtionslnketten. Älre personer är mest tveksmm till tt lämn eklrtionen elektroniskt. De vnligste skälen som nges för tt mn lämnr eklrtionen på ppper är ristne torvn eller vskn v Internet smt tt et är ekvämre. Smmntget svre 43 proent tt e nväner roshyren som skiks ut tillsmmns me eklrtionslnkettern. Av em som nväne Dgs tt eklrer svre e flest me unntg för personer i ålersgruppen år tt et he gått lik r om roshyren he funnits tillgänglig i elektronisk form. Kontkter synpunkter på knler Hur hemsin uppftts gruns till stor el på i vilken gr informtionen som puliers är motsvrr esökrens ehov, åe v gäller innehåll oh hur en presenters. I gruppen egenföretgre finns en större nel som nser tt hemsin oh informtionen på enn inte motsvrr ehoven. V gäller uppfttningen om serviekontoren är et främst väntetiern som upplevs som minre r. Något som kn förklrs v en hög esöksfrekvens vi fler v serviekontoren företräesvis i storstäern oh i större stäern. De som esökt ett serviekontor är myket nöj me en hjälp e får, me svret oh me tt personlen på kontoret nväner ett enkelt oh egripligt tlspråk. Även när et gäller kontktern vi telefon är tisåtgången et som meorgrn är minst nöj me. Kontktern vi telefon kn els in i smtl till Sktteupplysningen oh till enskil hnläggre vi Sktteverket. De som hr vrit i kontkt me Sktteupplysningen är generellt sett mer nöj me kontkten än em som vrit i kontkt me en hnläggre. Smtlen hr olik krktär vilket kn vr en förklring till skillner i hur mn hr upplevt kontkten. Av em som hr vrit i kontkt me Sktteverket vi e-post är e flest nöj me kontkten. När et gäller om mn uppfttr skriftspråket i svret som enkelt oh egripligt, finns et en skilln om kontkten skett vi e-post eller vi så kllt vnligt rev. Det är 76 proent v em som vrit kontkt vi e-post som instämmer i påståenet jämfört me 57 proent i gruppen som hft kontkt vi vnligt rev. 8

9 Bemötne oh skkunskp Anelen som inte instämmer i tt mn får ett r emötne är 2 proent, vilket är ett myket r resultt, en krftig minskning jämfört me unersökningen å 9 proent svre tt e inte nsåg tt e fik ett r emötne. I årets unersökning är et 5 proent som inte nser tt personlen vi Sktteverket hr r skkunskp, i års unersökning vr nelen 8 proent. Tillgänglighet oh informtion Överlg nser mn tt et är lätt tt kontkt Sktteverket vi ehov. Egenföretgre upplever ok en sämre tillgänglighet. Anelen som inte instämmer i påståenet tt Sktteverket är r på tt informer hr minskt till 5 proent. I års unersökning vr motsvrne nel 10 proent. Även här är et en större nel v egenföretgrn som inte instämmer i tt informtionen är r. Vire är et ln em som hr sålt ost eller väreppper en lägre nel som instämmer i tt Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r. Förtroene Resulttet visr på ett högt förtroene för Sktteverket. Anelen som svre tt e hr förtroene för Sktteverket uppgik till 83 proent. Det är en krftig ökning jämfört me års unersökning, å vr nelen 68 proent. Meorgrns tillväggångssätt om eklrtionen lir svårre Vi ställe en fråg till intervjupersonern om hur e skulle gå till väg ifll ers eklrtion lev svårre oh e lev osäkr på hur e skulle reovis sin uppgifter. Frågn ställes llr först, utn tt e svrne livit färge v unersökningens övrig frågor. En mjoritet, 73 proent, svre tt e skulle vän sig till Sktteverket. Den v Sktteverkets knler som e flest skulle vän sig till är Sktteupplysningen. Det vr 16 proent som svre tt e enrt skulle vän sig till fmilj, vänner eller soil meier. V Sktteverket först oh främst ör li ättre på I unersökningen ställes en vslutne fråg om v intervjupersonen nser tt Sktteverket först oh främst ör li ättre på. De två områen som förekom oftst vr informtion oh tillgänglighet. Mång önskr enklre oh tyligre informtion om regler. Synpunktern om tillgänglighet hnlr oft om tt mn nser tt et är för lång väntetier när mn kontktr mynigheten vi telefon, smt tt mn vill h när till Sktteverkets kontor. 9

10 1 ALLMÄNT OM UNDERSÖKNINGEN 1.1 Bkgrun oh syfte Sktteverket hr sen 1986 genomfört ttityunersökningr rikte till meorgre respektive företg. Sen mitten v 1990-tlet hr ess å unersökningr i sin tur elts upp i två elunersökningr me olik fokus: Meorgrns/Företgens synpunkter på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll (enämn Meorgrunersökningen respektive Företgsunersökningen ): synen på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll ln smtlig meorgre respektive företg Meorgrns/Företgens synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret (enämn Brukrunersökningrn ): synen på Sktteverkets servie oh emötne hos em som hr hft olik former v kontkt me verket. Den Brukrunersökning rikt till meorgre, som reoviss i enn rpport, genomföres me telefonintervjuer uner mj - juni. Det är en först rukrunersökningen v enn storlek sen. Unersökningen hr till syfte tt ge unerlg för en eömning v hur meorgrn ser på Sktteverkets servie oh emötne. Tiigre i år presenteres resultt från Meorgrunersökningen Från Regionenkäten till Brukrunersökningen Frm till genomföres elunersökningen Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret som en postl enkät, är smtlig svrne uppmnes tt svr på ll frågor i enkäten. Unersökningen klles populärt för Regionenkäten. Överlg he frågorn en mer llmän krktär än årets Brukrunersökning, men t. ex. fik responentern svr på om et är lätt tt komm frm på telefon ovsett om e försökt nå Sktteverket eller ej. Rpporteringen v unersökningrn he emellerti ett särskilt fokus på e som hft personlig kontkt. Inför års unersökning togs eslutet tt på ett effektivt sätt skilj ut e som hft olik typer v kontkt me Sktteverket ( rukrn ) genom en övergång till telefonintervjuer. Postl enkäter oh telefonintervjuer ger emellerti olik svrsmönster (ett exempel på ett ges i vsnitt 9.2) oh ärför genomföres två unersökningr en me postl enkät oh en me telefonintervjuer. Den postl enkäten nvänes för tt gör jämförelser kåt i tien. Dess resultt är reovise i Rpport 2007:4 2. Resulttet från telefonintervjuern presenteres emellerti inte i Rpport 2007:4. De vr vse tt 1 Rpport :1 Meorgrns synpunkter på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll meorgrunersokning.pf 2 Rpport 2007:4 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret 10

11 nväns för jämförelser frmåt i tien. Den här rpporten (2013:1) är en först som innehåller resulttet från telefonintervjuern. Resulttet från e postl enkätern är å nr sin inte inkluere i enn rpport. Det finns lltså ingen koppling melln siffrorn i Rpport 2007:4 oh en här rpporten. Genom hel enn rpport så är et telefonunersökningen som vsetts när vi skrivit om års resultt. 1.3 Popultion oh urvl Målpopultionen utgjores v folkokför personer i Sverige år i ålersintervllet år. Som urvlsrm nvänes SPAR (Sttens Person- oh Aressregister). Urvlet gjores i örjn v pril oh esto v personer. 1.4 Unersökningens genomförne Tellen nen reovisr resulttet v fältretet från årets unersökning oh års unersökning. Av urvlet på i årets unersökning svre personer, vilket motsvrr en svrsnel på irk 45 proent. Unersökningen genomföres i två elr (vår oh höst), klle våg 1 oh 2. Tell 1 Resulttet v fältretet Våg 1 (vår) Våg 2 (höst) (totlt) Urvl Övertäkning Bortfll ej telefonnummerstt felktig telefonnummer ej nträffe vägrre sjukom, svårigheter, mm totlt Antl svrne Anel svrne 4 52% 55% 53% 45% Dtinsmlingen för årets unersökning genomföres me telefonintervjuer utv Mrkör AB uner vekorn 18-25,. Smtlig personer söktes minst 15 gånger förelt över gr, kvällr oh helger, me minst 4 timmr melln kontktförsöken. Då responentern 3 Övertäkning är personer som ingår i urvlsrmen men inte tillhör målpopultionen (t.ex. vlien). 4 Anelen svrne är eräkn exkl. övertäkning, vs. ntl svrne / (ntl svrne + ntl ortfll). 11

12 önske li uppring en viss ti okes en ny telefonti oh kontkt togs vi estäm tipunkt. Dtinsmlingen utföres v TNS-Gllup på liknne sätt. Anelen svrne är mrknt lägre (45 %) jämfört me (53 %). Anelen ej nträffe hr förults. Troligtvis kn ett till viss el förklrs v et öke nvännet v moiltelefoner som gör et svårre tt upprätthåll ktuellt register över telefonnummer. En nnn orsk är tt unersökningen gjores uner mj-juni oh et oftst är enklre tt nå personer uner vinterhlvåret, vilket vspegls i års unersökningr vårunersökningen he nästn uelt så mång ej nträffe som höstunersökningen. Det vr även fler ej telefonnummerstt i årets unersökning. En orsk till ett kn vr tt et livit vnligre tt personer hr moiltelefoner me kontntkort oh sknr fst onnemng. 1.5 Bortfllsnlys oh skttningsförfrne (viktning v t) I tell 2 presenters svrne oh ortfll me vseene på kön. Bortfllet är högre för män än för kvinnor. Tell 2 Resulttet v fältretet uppelt efter kön Kön Män Kvinnor Antl Anel v urvlet Antl Anel v urvlet Nettourvl Svrne % % Bortfll % % En nerytning på åler i tell 3 visr tt svrsenägenheten generellt sett ökr me ålern, men tt gruppen vr en me et llr störst ortfllet. Tell 3 Resulttet v fältrett uppelt efter ålersklsser Åler år år år år år år Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Nettourvl Svrne % % % % % % Bortfll % % % % % % För tt reuer ortfllsfelet oh eventuellt ök preisionen i skttningr v nelr oh meelvären hr en s.k. generell regressionsestimtor 6 (GREG) nvänts me hjälpinformtion om kön oh åler enligt grupperingrn i tell 2 oh 3. Antlet svrne per kön oh ålersgrupp ställes i reltion till popultionstotler som hämtes från Sttistisk entrlyråns sttistikts 7 så tt unerrpportere grupper väges upp. 5 Nettourvl = Totlt urvl övertäkning (9979 st). 6 För en mer utförlig eskrivning v GREG-estimtorn hänviss till Särnl, Swensson oh Wretmn (1992): Moel Assiste Survey Smpling. New York: Springer Verlg

13 Svrne inivier inom grupper är ortfllet vr högt gvs en högre vikt i e sttistisk eräkningrn. Exempelvis vr nelen svrne nästn uelt så stor i gruppen år som i gruppern år oh år, vilket inner tt e svrne i gruppern år oh år fik nästn uelt så hög vikt som e svrne i gruppen år. Smm skttningsförfrne hr nvänts för års unersökning. 1.6 De svrnes smmnsättning Enkäten inles me ett ntl kgrunsfrågor. I tell 4 reoviss e svrnes smmnsättning efter e olik frågorn, åe oviktt (hur e svrne fktiskt förele sig) oh viktt (grupperns inflytne på e sttistisk eräkningrn). Eftersom viktningen gjores me vseene på kön oh åler så återspeglr viktt -tlen för kön oh ålersgrupper smmnsättningen på ess grupper i hel Sveriges efolkning. Tell 4 De svrnes smmnsättning Registervriler Enkätfrågor Oviktt Viktt Oviktt Viktt Kön Utilning Kvinnor 52% 49% Grunskol 16% 14% Män 48% 51% Gymnsil utilning 39% 41% Ålersgrupp Eftergymnsil utilning <3 år 15% 14% % 13% Eftergymnsil utilning >=3 år 30% 31% % 18% Boeneform % 19% Vill 57% 56% % 18% Bostsrätt 18% 18% % 17% Hyresrätt 23% 24% % 14% Annt 2% 2% H-region Sysselsättning Stokholm 18% 18% Offentlig nställning 28% 29% Göteorg 9% 9% Privt nställning 32% 35% Mlmö 6% 6% Egen företgre 7% 7% Större stäer 39% 39% Annt 33% 29% Mellnygen 17% 17% Inkomstkäll Tätygen 6% 6% Lön från eget eller elvis eget företg 7% 8% Glesygen 5% 5% Lön nnn retsgivre 55% 58% Inkomst från enskil näringsverksmhet 2% 2% Försäljning v ost 4% 4% Försäljning v väreppper 15% 15% 1.7 Reovisning v resultt Resultten presenters me kommentrer oh igrm som visr jämförelser melln åren oh (tiigre rukrunersökningr genomföres me postl enkäter), smt resultt från inelt i olik reovisningsgrupper. 13

14 Uppgiftslämnrn hr i regel fått svr på frågorn efter en femgrig skttningsskl: (5) Instämmer helt (4) (3) (2) (1) Instämmer inte lls Dessutom finns svrslterntivet ingen uppfttning. Dett lterntiv lästes inte upp v intervjuren men nvänes när en svrne inte kune ge ett svr på en femgrig skln. För tt gör resultten mer lättöverskålig hr svrslterntiv 4 oh 5 lgts smmn me enämningen instämmer oh svrslterntiv 1 oh 2 lgts smmn me enämningen ej instämmer. Svrslterntiv 3 enämns som vrken eller. I stpeligrm reoviss hur smtlig svrne förelr sig på instämmer (4+5), vrken eller (3), instämmer inte (1+2) smt ingen uppfttning. För e flest frågor reoviss även resultt för olik grupper (t. ex. åler, kön, typ v rete) me stpeligrm. I ilg 2 oh 3 finns grunteller oh är reoviss förutom nelen svrne inom respektive svrslterntiv även ett meelväre me vseene på skttningsskln 1-5 me tillhörne felmrginl för respektive fråg. Dett meelväre kn tolks som ett smmnfttne meeletyg v smtlig svrne som uttrykt en uppfttning. Mn sk ok h i åtnke tt enkätresultten per efinition hnlr om orinlt, vs. skttningsskln är rngorn men hr inget estämt vstån melln vären. För jämförelser melln år oh melln reovisningsgrupper hr sttistisk tester genomförts på meelvären me signifiknsnivå 5 %. Sttistiskt säkerställ skillner nges me stö v okstäver som mrkerr kolumntillhörighet. Dett åskåliggörs me följne exempel: Påståene: Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r Antl oservtioner Anelr i proent (4+5) Instämmer (3) Vrken eller (1+2) Instämmer ej 10 3 Ingen uppfttning 3 4 (5) instämmer helt (4) (3) (2) 8 2 (1) 2 1 Meelväre Felmrginl Från tellen ovn kn mn utläs tt meelväret (oh nelen instämmne) öke melln oh. Bokstven i kolumn mrkerr tt års meelväre är sttistiskt säkerställt högre än i års unersökning. 14

15 Fler sttistisk tester meför en ök risk tt r felktig slutstser oh ärför hr vi enrt genomfört sttistisk tester på meelväret eftersom et är et mått som eskriver resulttet över hel svrsskln. Smtiigt är meelvärens nivåer svår tt tolk oh för tt ge en mer konkret eskrivning v resultten reovisr vi nelen som instämmer eller instämmer ej i e flest igrm oh texter. Vi en sttistiskt signifiknt meelväresskilln melln två reovisningsgrupper hr vi utn ytterligre tester ntgit tt skilln föreligger även för nelrn instämmer oh instämmer ej, så länge nelsskillnen tyligt går i smm riktning som meelväresskillnen. För tt unvik lltför mång upprepningr hr ess skillner oftst eskrivits utn or som sttistiskt säkerställ. 1.8 Unersökningens tillförlitlighet Resultten från en urvlsunersökning omges v olik typer v osäkerheter. Den osäkerhet som uppstår till följ v tt enst ett urvl v popultionen unersöks uttryks oft i form v ett 95 % konfiensintervll. Felmrginlen, vs. hlv konfiensintervllets re, är et osäkerhetsmått som reoviss i tellern i ilgorn. Utöver en osäkerhet som eskrivs me felmrginlen kn et finns ortfllsfel oh mätfel. Det kn finns skillner i ttityer melln ortfllet oh e svrne. Me ett ortfll på över 50 proent är et möjligt tt ett etyne ortfllsfel förekommer i e reovise skttningrn. För jämförelser melln unersökningr är et ok rimligt tt tro tt et i stort är smm typ v personer som inte svrr på unersökningrn oh tt jämförelser över tien ärme lir tämligen rättvis. Föränringrn i frågeformuläret inför årets unersökning kn okså vr en felkäll för jämförelsern melln oh. Vi nser ok tt et eventuell mätfel som kn h uppstått i smn me ett inte kn h orskt e i llmänhet myket tylig trener som vi eskriver i rpporten. 1.9 Föränringr i enkäten melln oh Myket hr hänt i Sktteverkets verksmhet sen en förr unersökningen gjores. Vi hr ärför gjort en grunlig genomgång v frågorn oh hr till exempel lgt till frågor om serviekontoren oh om ehovet v tt eklrer på ppper oh/eller roshyren Dgs tt eklrer. Vi hr okså rutit ne frågor som Sktteverkets hemsi är r i fler imensioner. Som vi skrivit i vsnitt 1.8 så eömer vi tt föränringrn melln oh års enkätformulär kn h påverkt resulttet, men inte i en omfttning som vi ser skillner melln oh. 15

16 2 RAPPORTENS STRUKTUR OCH UNDERSÖKNINGENS KOPPLING TILL INDIKATORMODELLEN Rpportens isposition hr lgts upp så, tt efter en genomgång v utveklingen inom servieområet sen, följer en summering v meorgrns kontkter me Sktteverket. Denn summering estår v en eskrivning v skillner melln oh smt hur kontktmönstret skiljer sig melln olik grupper. Därefter följer en genomgång v synpunkter som frmkommit i unersökningen. Genomgången sker i följne orning: Deklrtionen Kontkter synpunkter på knler o Sktteverkets hemsi o Serviekontor o Telefon o Brev oh e-post Personlens emötne oh skkunskper Generellt tillgänglighet oh informtion Förtroenet för Sktteverkets sätt tt sköt sin uppgift I rpportens två vslutne vsnitt ehnls svren på frågorn i unersökningen som gälle hur mn skulle gå tillväg om eklrtionen lev svårre, smt v mn nser tt Sktteverket först oh främst ör li ättre på. Unersökningens koppling till Iniktormoellen I rpporten v Meorgrunersökningen så presenteres resultten i strukturen v en iniktormoell som Sktteverket nväner för tt eöm skttefelets föränring. Iniktormoellen utgår från tt hänelser oh trener i omvärlen smt tt Sktteverkets gerne påverkr ett ntl iniktorer som i sin tur hr en reltion till skttefelet. I iniktormoellen finns två perspektiv: Meorgrperspektivet (mkronivån) fångr meorgrns ttity oh inställning till tt meverk till ett fungerne smhälle. Sktteetlrperspektivet (mikronivån) fångr en enskile sktteetlrens förutsättningr tt meverk till tt rätt sktt etls. De två perspektiven i moellen els upp i iniktorgrupper. I meorgrperspektivet finns iniktorgruppern institutionell kvlitet oh motivtion. I sktteetlrperspektivet finns iniktorgruppern felutrymme, förutsättningr tt gör rätt oh upplev risk för upptäkt. Den här unersökningen rikts frmför llt mot iniktorgruppen Förutsättningr tt gör rätt inom sktteetlrperspektivet, me frågor som kopplr till nyttjnet v en speifik tjänst eller knl för kommuniktion me Sktteverket. Därtill hr vi ställt frågor om förtroenet för Sktteverket smt v mynigheten först oh främst ör li ättre på. 16

17 Dess frågor hr koppling till iniktorgruppen Motivtion inom meorgrperspektivet. Iniktormoellen. 17

18 3 UTVECKLINGEN INOM SERVICEOMRÅDET SEDAN 3.1 Allmänt Sktteverket hr sen fortstt sitt rete me stänig förättringr för meorgre oh företg. Det hnlr åe om själv kontktytn oh sättet tt kommunier, men även om effektivisering v proesser oh hnläggning. Sktteverket hr ktivt rett me emötnet i hel orgnistionen. Bemötnet är inte knutet till en speifik knl, utn et hnlr om ett synsätt gentemot meorgre oh företg. Generellt kn sägs tt Sktteverket strävr efter tt et llti sk vr lätt tt gör rätt oh svårt tt gör fel. Mötet me Sktteverket sk kännetekns v ett r emötne. Uner perioen hr et okså pågått ett systemtiskt rete me tt förättr språket i Sktteverkets roshyrer, meelnen, förfrågningr oh eslut. Smverkn me nr mynigheter oh orgnistioner hr ökt. Två exempel är en mynighetsgemensmm wetjänsten för em som river eller vill strt företg, verksmt.se oh serviekontoren. Sen hr ehovet v tt kunn tillhnhåll servie till meorgre oh företg föränrts. Nen följer exempel på särskil retstoppr, ny retsuppgifter som tillförts Sktteverket, smt föränre eteenen hos meorgrn. I juli 2007 införes skttereuktion för hushållsrete, RUT-vrg oh i eemer 2008 återinföres regler om ROT-vrg, skttereuktion för reprtion oh unerhåll smt omyggn oh tillyggn. Reglern eröre mång på en oh smm gång. Sktteupplysningen fik på kort ti t hn om en stor mäng frågor inom ett områe är et inte he hunnit utvekls en prxis. I gsläget är ntlet köpre omkring 1,5 miljoner oh ntlet utförre irk årligen. Uner hösten 2007 skike Sktteverket ut omkring 2,2 miljoner förslg till txeringsväre för småhus. Dett meföre en stor mäng frågor till Sktteupplysningen. Från oh me en 1 juni 2009 fik Sktteverket nsvr för tt utfär i-kort. Efterfrågn på i-kort vr å stor me nlening v tt möjligheten tt nsök om i-kort uner en ti essförinnn vrit egräns. Dett ln nnt till följ v tt Svensk kssservie änre sin rutiner för hntering v nsökningr om i-kort. Sktteverket utfäre uner irk i-kort. Sktteverket hr sen år 2009 huvumnnskpet för SPAR, sttens personressregister. Ett helt nytt IT-system för SPAR hr utveklts oh suessivt riftstts på Sktteverket sen örjn v år

19 Den 1 oktoer 2011 övertog Sktteverket uppgifter oh nsvr för Äktenskpsregistret från Sttistisk entrlyrån oh omstolrn. Det inneär tt Sktteverket numer nsvrr för tt för in uppgifter i äktenskpsregistret om till exempel skilsmässor, äktenskpsföror, gåvor melln mkr, nmälningr om oelning oh oelningshnlingr. Uppgiftern hämts från omstolr oh privtpersoner. Fler oh fler väljer tt nvän e-post när e sk kontkt Sktteverket. Melln åren 2009 oh 2011 öke ntlet frågor vi e-post från till Denn föränring v sättet tt t kontkt ställer krv på Sktteverket när et gäller npssning v servie oh tillgänglighet. 3.2 Serviekontor De först serviekontoren öppnes Serviekontoren är ett le i en ök smverkn melln mynigheter för tt ök tillgängligheten för meorgre oh företg. På serviekontoren smverkr mynighetern oh ger servie till meorgre oh företg. Sktteverket hr sen 2010 tjänstesmverkn me Försäkringskssn oh Pensionsmynigheten. Det inneär i prktiken tt en som esöker ett serviekontor får möjlighet tt få svr på frågor oh hjälp v en serviehnläggre ovsett om frågn hnlr om Försäkringskssns, Pensionsmynighetens eller Sktteverkets verksmhetsområe. I slutet v fnns et 115 serviekontor i lnet. 3.3 Sktteupplysningen Sktteupplysningen esvrr llmänn frågor vi telefon oh e-post. Antlet esvre smtl hr i stort sett vrit oföränrt e senste åren, omkring 4,4 miljoner smtl. Antlet frågor vi e-post hr ökt e senste åren, från irk frågor 2009 till frågor Uner e senste åren hr ett föränringsrete genomförts för tt stärk Sktteupplysningens verksmhet. Ett le i ett rete är tt viss ärenen kn hnläggs irekt vi kontkten me Sktteupplysningen. För tt unerlätt tt komm i kontkt me Sktteupplysningen är et möjligt tt skik in frågor vi ett formulär på Sktteverkets hemsi. Vire hr ett system me röststyrning införts för vl v områe i smn me frågor om folkokföring. Förutom förättr tillgänglighet oh servie inneär föränringrn okså kortre hnläggningstier oh minske kostner. 3.4 E-tjänster För tt unerlätt för företg oh meorgre stsr Sktteverket kontinuerligt på tt utvekl e-tjänster. Sktteverket tillhnhåller smmnlgt ett femtiotl e-tjänster för företg eller privtpersoner. E-tjänstern meför tt uppgiftern hnters elektroniskt vilket minskr risken för fel vilket i sin tur leer till ök kvlitet, säkerhet oh prouktivitet. 19

20 Sen hr nvänningen v e-tjänster för privtpersoner oh företg ökt stigt. Denn ökning gäller frmför llt två e-tjänster, en som privtpersoner nväner för tt lämn sin inkomsteklrtion oh en som företg nväner för tt reovis moms oh retsgivrvgifter. Våren 2011 lnsere Sktteverket en moil ppliktion (pp) me vilken privtpersoner kn lämn inkomsteklrtionen genom tt nvän en säkerhetsko. 20

21 4 SUMMERING AV MEDBORGARNAS KONTAKTER MED SKATTEVERKET 4.1 Olik upplägg i rukrunersökningrn oh års unersökning uppel i vår- oh höstunersökningr Brukrunersökningen genomföres i två omgångr våren oh hösten me frågor som gälle kontktern uner e senste 6 månern så tt inte mätperioern överlppe me vrnr. Dett gjores för tt stuer eventuell säsongsskillner, åe när et gäller kontktmönster oh i ttityern kring Sktteverkets servie. Vårunersökningen täkte in inlämnnet v inkomsteklrtionen, vilket är å e flest meorgre hr mest eröring me Sktteverket. Kontktmönstren såg sålees olik ut i vår- oh höstmätningrn, men unersökningen vise smtiigt tt et inte fnns någon påtglig skilln i ttityern till Sktteverkets servie ln em som hft kontkt me Sktteverket uner våren respektive hösten. års unersökning me frågor vseene e senste 12 månern Brukrunersökningen genomföres me en intervjuomgång uner mj-juni, strx efter eklrtionsinlämnnet, vs. smm ti som våromgången. Frågorn gälle ok kontktern uner e senste 12 månern, vilket inneär tt jämförelser melln oh vseene kontkter är svår tt gör. Dessutom fråge vi om kontkter utöver själv inlämnnet v eklrtionen, men frågorn om kontkter i års unersökning vr generellt ställ. Dett gör tt vi istället nvänt resultten från Meorgrenkäten för tt eskriv utveklingen v kontktern me Sktteverket melln oh. 4.2 Jämförelser över tien (Meorgrunersökningen) I Meorgrenkäten, som är en revenkät, hr sen 2002 ställts en fråg om vilket/vilk sätt mn hft kontkt me Sktteverket uner e senste 12 månern. Anelen som hft någon form v kontkt (telefon, rev, e-post, personligt esök eller nvänt Sktteverkets hemsi) hr vrit i stort sett oföränr över åren lite rygt hälften v meorgrn. Anelen som hft personlig kontkt (efiniert som telefon, rev, e-post eller personligt esök).v.s. ll kontktformer utom hemsin vr 39 proent, vilket är en minskning jämfört me unersökningen för tio år sen å nelen vr 45 proent. Anelen som esökt hemsin öke från 18 proent 2002 till 29 proent, men melln oh verkr utveklingen h mttts v. Jämfört me 2002 är et färre som hft personligt esök, telefonkontkt oh revkontkt, men nvänningen v e-post hr ökt något uner enn tisperio. De ny retsuppgifter, regelänringr m.m. som införts melln oh (se vsnitt 3.1) hr förnlett ny eller änre ehov v informtion oh servie. Smmnfttningsvis 21

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning Clui Eern Jså! Der Shweishkurs Lärrhnlening Inlening Jså! är ett moernt oh kommuniktivt läromeel för unervisning i svensk som främmne språk inom vuxenutilningen. Det omfttr nivå B på Europråets nivåskl

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö

Upplevda besvär av luftföroreningar, buller och inomhusmiljö Upplevd besvär v luftföroreningr, buller och inomhusmiljö Socioekonomisk nlys bserd på Ntionell miljöhälsoenkäten www.fhi.se Rpport nr A 2005:12 Förord Riksdgen hr fttt beslut om ett övergripnde ntionellt

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Förekomsten av bakterier med resistens

Förekomsten av bakterier med resistens Blomgren et l Få indiktioner för ntiiotikprofylx John Blomgren Speilistkliniken för Sjukhustndvård Göteorg Kungälv, Folktndvården, Västr Götlndsregionen Gunnr Dhlén Orl mikroiologi, Institutionen för odontologi,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen

Tandvård i Skandinavien så olika är bidragssystemen ETIK INOM TANDVÅRDEN Tndvård i Skndinvien så olik är idrgssystemen SAMMANFATTAT Bidrgssystemen inom tndvården i, Sverige och Norge är mycket olik. Trots skillndern melln systemen är tndhälsn likrtd i de

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige

Undersökning av solcellpotentialen för golfverksamheter i Sverige UPTEC ES 15001 Exmensrbete 30 hp Jnuri 2015 Undersökning v solcellpotentilen för golfverksmheter i Sverige Jons Lrsson Kontktuppgifter Epost:.lrsson@sweco.se Tel: 072-546 06 92 Abstrct Exmintion of the

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Hantering av digitala bilder

Hantering av digitala bilder Hntering v igitl iler SAMMANFATTAT Digitl vilning oh tillhörne IT-system hr inneurit stor förättringr v en entl röntgentekniken v gäller rkivering, överföring, efterehnling, nlys oh grnskning v iler. Det

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

IT-användning i företag

IT-användning i företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) IT-använning i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) V 0116 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområe... 2 0.2 Statistikområe... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer