Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012"

Transkript

1 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1

2 2

3 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn på skttesystemet, skttefusket, skttekontrollen oh upplevelsern i kontktern me Sktteverket. Unersökningrn hr till syfte tt: ge unerlg för en eömning v hur inställningen till skttesystemet oh Sktteverket utvekls, ge unerlg för en eömning v hur meorgre oh företg ser på Sktteverkets servie, olik former v fusk oh kontrollens effekter, ge unerlg för eömning v hur målen uppfylls oh som unerlg i verksmhetsplneringen I enn rpport reoviss resultten från en intervjuunersökning om v meorgrn tyker om Sktteverkets servie oh emötne ( Brukrenkäten ). Tiigre i år presentere resulttet från en unersökning som gjores tiigre i år vilken hnle om llmänhetens förhållningssätt till skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll ( Meorgrenkäten ). En motsvrne rukrunersökning gjores förr gången. Då sex år hr gått sen ess hr en grunlig genomgång gjorts v e frågor som ställts oh fler frågor i årets unersökning är ny. Fältretet för Brukrunersökningen genomföres i form v telefonintervjuer uner mj - juni v unersökningsföretget Mrkör. Rpporten hr tgits frm vi Sktteverkets nlysenhet v Aners I Anersson oh Henrik Frnzon. Soln i eemer Jn-Erik Bäkmn Chef för Anlysenheten 3

4 4

5 Innehållsförtekning Smmnfttning Allmänt om unersökningen Bkgrun oh syfte Från Regionenkäten till Brukrunersökningen Popultion oh urvl Unersökningens genomförne Bortfllsnlys oh skttningsförfrne (viktning v t) De svrnes smmnsättning Reovisning v resultt Unersökningens tillförlitlighet Föränringr i enkäten melln oh Rpportens struktur oh unersökningens koppling till Iniktormoellen Utveklingen inom servieområet sen Allmänt Serviekontor Sktteupplysningen E-tjänster Summering v meorgrns kontkter me Sktteverket Olik upplägg i rukrunersökningrn oh Jämförelser över tien (Meorgrunersökningen) Jämförelser melln grupper (Brukrunersökningen ) Deklrtionen Lämn eklrtionen på ppper eller elektroniskt? He et gått lik r tt eklrer elektroniskt? Använer mn roshyren Dgs tt eklrer? Kontkter synpunkter på knler Jämförelser melln uppfttningrn om kontktsätten Hemsin Serviekontor Telefon Brev oh e-post Anleningr till tt viss vstått kontkt me Sktteverket Personlens emötne oh skkunskper Bemötne Skkunskper Personlens ttityer Generellt tillgänglighet oh informtion Tillgänglighet lätt tt kontkt Sktteverket vi ehov Sktteverket är r på tt informer Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r Förtroenet för Sktteverkets sätt tt sköt sin uppgift Resultt i Brukrenkäten Jämförelser me Meorgrunersökningen Meorgrns tillväggångssätt om eklrtionen lir svårre V Sktteverket först oh främst ör li ättre på Bilg 1. Intervjuguie för års unersökning Bilg 2. Grunteller: Tisserier Bilg 3. Grunteller: Resultt Bilg 4. Öppn svr: Vrför he et inte fungert för ig om et enst he vrit möjligt tt lämn eklrtionen elektroniskt? Bilg 5. Öppn svr: Vr et någon särskil nlening till tt u vsto från kontkten me Sktteverket? Bilg 6. Öppn svr: V ör, enligt in mening, Sktteverket först oh främst li ättre på?

6 6

7 SAMMANFATTNING Sktteverket hr uner mj juni gjort en unersökning v synen på Sktteverkets sätt tt ret. Den hr riktt sig mot meorgre som hft olik former v kontkt me mynigheten. Dett för tt få unerlg för en eömning v hur meorgrn ser på servien oh emötnet. Senst en motsvrne unersökning gjores vr. Enkätunersökningr är en v fler metoer tt försök ring in hur utveklingen ser ut inom områen som är viktig för Sktteverkets verksmhet. En osäkerhet i enkätunersökningr är tt svren ygger på självrpportering. Men förutom tt självrpportere normer oh ttityer är intressnt i sig kn e på olik sätt ir till en ättre förståelse v utveklingen. Övergripne smmnfttning oh förslg till åtgärer Sktteverket strävr efter tt et llti sk vr lätt tt gör rätt oh svårt tt gör fel. Den här unersökningen riktr sig frmför llt mot förutsättningrn tt gör rätt oh visr generellt på ett högre etyg för Sktteverkets servie oh emötne jämfört me. Resultten tlr för tt Sktteverkets inriktning hr fungert väl oh tt mynigheten ör fortsätt sitt fokus på t.ex. tt re e-vägen, ge meorgrn ett r emötne oh tt förenkl språk i tl oh skrift. Även om resulttet från unersökningen i stort är r hr vi kunnt ientifier områen som kn förättrs oh vi hr tgit frm någr förslg till åtgärer. Det finns en tylig skilln i hur företgre upplever kontktern me Sktteverket. Egenföretgrens eklrtion är mer komplier än löntgrens oh ärme ökr okså ehovet v servie oh informtion. Det som frmkommit i svren när et gäller egenföretgre ger änå unerlg för tt överväg föränringr i syfte tt förättr för enn grupp. Vire ger resulttet stö för tt ytterligre utvekl formern oh sättet för egenföretgre tt lämn eklrtionen elektroniskt. Mång v em som sålt väreppper eller ost upplever tt en informtion som skiks ut särskilt till em är otillräklig. Deklrtion v värepppersförsäljning är för e flest ett svårtillgängligt områe. Unersökningsresulttet ger stö för ett fortstt rete me förenklingr, till exempel tt inför förtrykning v vinst eller förlust på eklrtionslnketten. Dett sk ln nnt ses i ljuset v tt et årligen är omkring 1,5 2 miljoner personer som sk reovis kpitlvinster eller förluster i eklrtionen. Det finns olik åtgärer tt överväg för tt försök minsk nelen personer som lämnr eklrtionen vi ppper. Sktteverket hr tiigre lyft förslget om tt ett så kllt tyst gokännne införs. En nnn åtgär kn vr tt ök instsern för tt få fler tt lämn eklrtionen vi telefon eller SMS. 7

8 Smmnfttning v resultten från unersökningen Deklrtionen Allt fler väljer tt lämn eklrtionen elektroniskt vi Internet, telefon eller SMS istället för på ppper. I årets unersökning svre 73 proent tt e he lämnt eklrtionen elektroniskt, i års unersökning vr et 43 proent. Egenföretgre är en grupp är nelen som eklrerr elektroniskt är lägst. Av e egenföretgre som he eklrert på egen hn eklrere 39 proent elektroniskt. En förklring till tt förhållnevis få egenföretgre eklrere elektroniskt kn vr tt mn inte käne till tt e llr flest lnketter kune lämns vi Internet i års eklrtion. En nnn förklring kn vr tt mn uppleve et som krångligt tt lämn eklrtionen tillsmmns me ilgorn vi Internet, å et är ett nnt gränssnitt för ilgorn än för själv eklrtionslnketten. Älre personer är mest tveksmm till tt lämn eklrtionen elektroniskt. De vnligste skälen som nges för tt mn lämnr eklrtionen på ppper är ristne torvn eller vskn v Internet smt tt et är ekvämre. Smmntget svre 43 proent tt e nväner roshyren som skiks ut tillsmmns me eklrtionslnkettern. Av em som nväne Dgs tt eklrer svre e flest me unntg för personer i ålersgruppen år tt et he gått lik r om roshyren he funnits tillgänglig i elektronisk form. Kontkter synpunkter på knler Hur hemsin uppftts gruns till stor el på i vilken gr informtionen som puliers är motsvrr esökrens ehov, åe v gäller innehåll oh hur en presenters. I gruppen egenföretgre finns en större nel som nser tt hemsin oh informtionen på enn inte motsvrr ehoven. V gäller uppfttningen om serviekontoren är et främst väntetiern som upplevs som minre r. Något som kn förklrs v en hög esöksfrekvens vi fler v serviekontoren företräesvis i storstäern oh i större stäern. De som esökt ett serviekontor är myket nöj me en hjälp e får, me svret oh me tt personlen på kontoret nväner ett enkelt oh egripligt tlspråk. Även när et gäller kontktern vi telefon är tisåtgången et som meorgrn är minst nöj me. Kontktern vi telefon kn els in i smtl till Sktteupplysningen oh till enskil hnläggre vi Sktteverket. De som hr vrit i kontkt me Sktteupplysningen är generellt sett mer nöj me kontkten än em som vrit i kontkt me en hnläggre. Smtlen hr olik krktär vilket kn vr en förklring till skillner i hur mn hr upplevt kontkten. Av em som hr vrit i kontkt me Sktteverket vi e-post är e flest nöj me kontkten. När et gäller om mn uppfttr skriftspråket i svret som enkelt oh egripligt, finns et en skilln om kontkten skett vi e-post eller vi så kllt vnligt rev. Det är 76 proent v em som vrit kontkt vi e-post som instämmer i påståenet jämfört me 57 proent i gruppen som hft kontkt vi vnligt rev. 8

9 Bemötne oh skkunskp Anelen som inte instämmer i tt mn får ett r emötne är 2 proent, vilket är ett myket r resultt, en krftig minskning jämfört me unersökningen å 9 proent svre tt e inte nsåg tt e fik ett r emötne. I årets unersökning är et 5 proent som inte nser tt personlen vi Sktteverket hr r skkunskp, i års unersökning vr nelen 8 proent. Tillgänglighet oh informtion Överlg nser mn tt et är lätt tt kontkt Sktteverket vi ehov. Egenföretgre upplever ok en sämre tillgänglighet. Anelen som inte instämmer i påståenet tt Sktteverket är r på tt informer hr minskt till 5 proent. I års unersökning vr motsvrne nel 10 proent. Även här är et en större nel v egenföretgrn som inte instämmer i tt informtionen är r. Vire är et ln em som hr sålt ost eller väreppper en lägre nel som instämmer i tt Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r. Förtroene Resulttet visr på ett högt förtroene för Sktteverket. Anelen som svre tt e hr förtroene för Sktteverket uppgik till 83 proent. Det är en krftig ökning jämfört me års unersökning, å vr nelen 68 proent. Meorgrns tillväggångssätt om eklrtionen lir svårre Vi ställe en fråg till intervjupersonern om hur e skulle gå till väg ifll ers eklrtion lev svårre oh e lev osäkr på hur e skulle reovis sin uppgifter. Frågn ställes llr först, utn tt e svrne livit färge v unersökningens övrig frågor. En mjoritet, 73 proent, svre tt e skulle vän sig till Sktteverket. Den v Sktteverkets knler som e flest skulle vän sig till är Sktteupplysningen. Det vr 16 proent som svre tt e enrt skulle vän sig till fmilj, vänner eller soil meier. V Sktteverket först oh främst ör li ättre på I unersökningen ställes en vslutne fråg om v intervjupersonen nser tt Sktteverket först oh främst ör li ättre på. De två områen som förekom oftst vr informtion oh tillgänglighet. Mång önskr enklre oh tyligre informtion om regler. Synpunktern om tillgänglighet hnlr oft om tt mn nser tt et är för lång väntetier när mn kontktr mynigheten vi telefon, smt tt mn vill h när till Sktteverkets kontor. 9

10 1 ALLMÄNT OM UNDERSÖKNINGEN 1.1 Bkgrun oh syfte Sktteverket hr sen 1986 genomfört ttityunersökningr rikte till meorgre respektive företg. Sen mitten v 1990-tlet hr ess å unersökningr i sin tur elts upp i två elunersökningr me olik fokus: Meorgrns/Företgens synpunkter på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll (enämn Meorgrunersökningen respektive Företgsunersökningen ): synen på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll ln smtlig meorgre respektive företg Meorgrns/Företgens synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret (enämn Brukrunersökningrn ): synen på Sktteverkets servie oh emötne hos em som hr hft olik former v kontkt me verket. Den Brukrunersökning rikt till meorgre, som reoviss i enn rpport, genomföres me telefonintervjuer uner mj - juni. Det är en först rukrunersökningen v enn storlek sen. Unersökningen hr till syfte tt ge unerlg för en eömning v hur meorgrn ser på Sktteverkets servie oh emötne. Tiigre i år presenteres resultt från Meorgrunersökningen Från Regionenkäten till Brukrunersökningen Frm till genomföres elunersökningen Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret som en postl enkät, är smtlig svrne uppmnes tt svr på ll frågor i enkäten. Unersökningen klles populärt för Regionenkäten. Överlg he frågorn en mer llmän krktär än årets Brukrunersökning, men t. ex. fik responentern svr på om et är lätt tt komm frm på telefon ovsett om e försökt nå Sktteverket eller ej. Rpporteringen v unersökningrn he emellerti ett särskilt fokus på e som hft personlig kontkt. Inför års unersökning togs eslutet tt på ett effektivt sätt skilj ut e som hft olik typer v kontkt me Sktteverket ( rukrn ) genom en övergång till telefonintervjuer. Postl enkäter oh telefonintervjuer ger emellerti olik svrsmönster (ett exempel på ett ges i vsnitt 9.2) oh ärför genomföres två unersökningr en me postl enkät oh en me telefonintervjuer. Den postl enkäten nvänes för tt gör jämförelser kåt i tien. Dess resultt är reovise i Rpport 2007:4 2. Resulttet från telefonintervjuern presenteres emellerti inte i Rpport 2007:4. De vr vse tt 1 Rpport :1 Meorgrns synpunkter på skttesystemet, skttefusket oh Sktteverkets kontroll meorgrunersokning.pf 2 Rpport 2007:4 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret 10

11 nväns för jämförelser frmåt i tien. Den här rpporten (2013:1) är en först som innehåller resulttet från telefonintervjuern. Resulttet från e postl enkätern är å nr sin inte inkluere i enn rpport. Det finns lltså ingen koppling melln siffrorn i Rpport 2007:4 oh en här rpporten. Genom hel enn rpport så är et telefonunersökningen som vsetts när vi skrivit om års resultt. 1.3 Popultion oh urvl Målpopultionen utgjores v folkokför personer i Sverige år i ålersintervllet år. Som urvlsrm nvänes SPAR (Sttens Person- oh Aressregister). Urvlet gjores i örjn v pril oh esto v personer. 1.4 Unersökningens genomförne Tellen nen reovisr resulttet v fältretet från årets unersökning oh års unersökning. Av urvlet på i årets unersökning svre personer, vilket motsvrr en svrsnel på irk 45 proent. Unersökningen genomföres i två elr (vår oh höst), klle våg 1 oh 2. Tell 1 Resulttet v fältretet Våg 1 (vår) Våg 2 (höst) (totlt) Urvl Övertäkning Bortfll ej telefonnummerstt felktig telefonnummer ej nträffe vägrre sjukom, svårigheter, mm totlt Antl svrne Anel svrne 4 52% 55% 53% 45% Dtinsmlingen för årets unersökning genomföres me telefonintervjuer utv Mrkör AB uner vekorn 18-25,. Smtlig personer söktes minst 15 gånger förelt över gr, kvällr oh helger, me minst 4 timmr melln kontktförsöken. Då responentern 3 Övertäkning är personer som ingår i urvlsrmen men inte tillhör målpopultionen (t.ex. vlien). 4 Anelen svrne är eräkn exkl. övertäkning, vs. ntl svrne / (ntl svrne + ntl ortfll). 11

12 önske li uppring en viss ti okes en ny telefonti oh kontkt togs vi estäm tipunkt. Dtinsmlingen utföres v TNS-Gllup på liknne sätt. Anelen svrne är mrknt lägre (45 %) jämfört me (53 %). Anelen ej nträffe hr förults. Troligtvis kn ett till viss el förklrs v et öke nvännet v moiltelefoner som gör et svårre tt upprätthåll ktuellt register över telefonnummer. En nnn orsk är tt unersökningen gjores uner mj-juni oh et oftst är enklre tt nå personer uner vinterhlvåret, vilket vspegls i års unersökningr vårunersökningen he nästn uelt så mång ej nträffe som höstunersökningen. Det vr även fler ej telefonnummerstt i årets unersökning. En orsk till ett kn vr tt et livit vnligre tt personer hr moiltelefoner me kontntkort oh sknr fst onnemng. 1.5 Bortfllsnlys oh skttningsförfrne (viktning v t) I tell 2 presenters svrne oh ortfll me vseene på kön. Bortfllet är högre för män än för kvinnor. Tell 2 Resulttet v fältretet uppelt efter kön Kön Män Kvinnor Antl Anel v urvlet Antl Anel v urvlet Nettourvl Svrne % % Bortfll % % En nerytning på åler i tell 3 visr tt svrsenägenheten generellt sett ökr me ålern, men tt gruppen vr en me et llr störst ortfllet. Tell 3 Resulttet v fältrett uppelt efter ålersklsser Åler år år år år år år Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Antl Anel Nettourvl Svrne % % % % % % Bortfll % % % % % % För tt reuer ortfllsfelet oh eventuellt ök preisionen i skttningr v nelr oh meelvären hr en s.k. generell regressionsestimtor 6 (GREG) nvänts me hjälpinformtion om kön oh åler enligt grupperingrn i tell 2 oh 3. Antlet svrne per kön oh ålersgrupp ställes i reltion till popultionstotler som hämtes från Sttistisk entrlyråns sttistikts 7 så tt unerrpportere grupper väges upp. 5 Nettourvl = Totlt urvl övertäkning (9979 st). 6 För en mer utförlig eskrivning v GREG-estimtorn hänviss till Särnl, Swensson oh Wretmn (1992): Moel Assiste Survey Smpling. New York: Springer Verlg

13 Svrne inivier inom grupper är ortfllet vr högt gvs en högre vikt i e sttistisk eräkningrn. Exempelvis vr nelen svrne nästn uelt så stor i gruppen år som i gruppern år oh år, vilket inner tt e svrne i gruppern år oh år fik nästn uelt så hög vikt som e svrne i gruppen år. Smm skttningsförfrne hr nvänts för års unersökning. 1.6 De svrnes smmnsättning Enkäten inles me ett ntl kgrunsfrågor. I tell 4 reoviss e svrnes smmnsättning efter e olik frågorn, åe oviktt (hur e svrne fktiskt förele sig) oh viktt (grupperns inflytne på e sttistisk eräkningrn). Eftersom viktningen gjores me vseene på kön oh åler så återspeglr viktt -tlen för kön oh ålersgrupper smmnsättningen på ess grupper i hel Sveriges efolkning. Tell 4 De svrnes smmnsättning Registervriler Enkätfrågor Oviktt Viktt Oviktt Viktt Kön Utilning Kvinnor 52% 49% Grunskol 16% 14% Män 48% 51% Gymnsil utilning 39% 41% Ålersgrupp Eftergymnsil utilning <3 år 15% 14% % 13% Eftergymnsil utilning >=3 år 30% 31% % 18% Boeneform % 19% Vill 57% 56% % 18% Bostsrätt 18% 18% % 17% Hyresrätt 23% 24% % 14% Annt 2% 2% H-region Sysselsättning Stokholm 18% 18% Offentlig nställning 28% 29% Göteorg 9% 9% Privt nställning 32% 35% Mlmö 6% 6% Egen företgre 7% 7% Större stäer 39% 39% Annt 33% 29% Mellnygen 17% 17% Inkomstkäll Tätygen 6% 6% Lön från eget eller elvis eget företg 7% 8% Glesygen 5% 5% Lön nnn retsgivre 55% 58% Inkomst från enskil näringsverksmhet 2% 2% Försäljning v ost 4% 4% Försäljning v väreppper 15% 15% 1.7 Reovisning v resultt Resultten presenters me kommentrer oh igrm som visr jämförelser melln åren oh (tiigre rukrunersökningr genomföres me postl enkäter), smt resultt från inelt i olik reovisningsgrupper. 13

14 Uppgiftslämnrn hr i regel fått svr på frågorn efter en femgrig skttningsskl: (5) Instämmer helt (4) (3) (2) (1) Instämmer inte lls Dessutom finns svrslterntivet ingen uppfttning. Dett lterntiv lästes inte upp v intervjuren men nvänes när en svrne inte kune ge ett svr på en femgrig skln. För tt gör resultten mer lättöverskålig hr svrslterntiv 4 oh 5 lgts smmn me enämningen instämmer oh svrslterntiv 1 oh 2 lgts smmn me enämningen ej instämmer. Svrslterntiv 3 enämns som vrken eller. I stpeligrm reoviss hur smtlig svrne förelr sig på instämmer (4+5), vrken eller (3), instämmer inte (1+2) smt ingen uppfttning. För e flest frågor reoviss även resultt för olik grupper (t. ex. åler, kön, typ v rete) me stpeligrm. I ilg 2 oh 3 finns grunteller oh är reoviss förutom nelen svrne inom respektive svrslterntiv även ett meelväre me vseene på skttningsskln 1-5 me tillhörne felmrginl för respektive fråg. Dett meelväre kn tolks som ett smmnfttne meeletyg v smtlig svrne som uttrykt en uppfttning. Mn sk ok h i åtnke tt enkätresultten per efinition hnlr om orinlt, vs. skttningsskln är rngorn men hr inget estämt vstån melln vären. För jämförelser melln år oh melln reovisningsgrupper hr sttistisk tester genomförts på meelvären me signifiknsnivå 5 %. Sttistiskt säkerställ skillner nges me stö v okstäver som mrkerr kolumntillhörighet. Dett åskåliggörs me följne exempel: Påståene: Sktteverkets roshyrer oh lnketter är r Antl oservtioner Anelr i proent (4+5) Instämmer (3) Vrken eller (1+2) Instämmer ej 10 3 Ingen uppfttning 3 4 (5) instämmer helt (4) (3) (2) 8 2 (1) 2 1 Meelväre Felmrginl Från tellen ovn kn mn utläs tt meelväret (oh nelen instämmne) öke melln oh. Bokstven i kolumn mrkerr tt års meelväre är sttistiskt säkerställt högre än i års unersökning. 14

15 Fler sttistisk tester meför en ök risk tt r felktig slutstser oh ärför hr vi enrt genomfört sttistisk tester på meelväret eftersom et är et mått som eskriver resulttet över hel svrsskln. Smtiigt är meelvärens nivåer svår tt tolk oh för tt ge en mer konkret eskrivning v resultten reovisr vi nelen som instämmer eller instämmer ej i e flest igrm oh texter. Vi en sttistiskt signifiknt meelväresskilln melln två reovisningsgrupper hr vi utn ytterligre tester ntgit tt skilln föreligger även för nelrn instämmer oh instämmer ej, så länge nelsskillnen tyligt går i smm riktning som meelväresskillnen. För tt unvik lltför mång upprepningr hr ess skillner oftst eskrivits utn or som sttistiskt säkerställ. 1.8 Unersökningens tillförlitlighet Resultten från en urvlsunersökning omges v olik typer v osäkerheter. Den osäkerhet som uppstår till följ v tt enst ett urvl v popultionen unersöks uttryks oft i form v ett 95 % konfiensintervll. Felmrginlen, vs. hlv konfiensintervllets re, är et osäkerhetsmått som reoviss i tellern i ilgorn. Utöver en osäkerhet som eskrivs me felmrginlen kn et finns ortfllsfel oh mätfel. Det kn finns skillner i ttityer melln ortfllet oh e svrne. Me ett ortfll på över 50 proent är et möjligt tt ett etyne ortfllsfel förekommer i e reovise skttningrn. För jämförelser melln unersökningr är et ok rimligt tt tro tt et i stort är smm typ v personer som inte svrr på unersökningrn oh tt jämförelser över tien ärme lir tämligen rättvis. Föränringrn i frågeformuläret inför årets unersökning kn okså vr en felkäll för jämförelsern melln oh. Vi nser ok tt et eventuell mätfel som kn h uppstått i smn me ett inte kn h orskt e i llmänhet myket tylig trener som vi eskriver i rpporten. 1.9 Föränringr i enkäten melln oh Myket hr hänt i Sktteverkets verksmhet sen en förr unersökningen gjores. Vi hr ärför gjort en grunlig genomgång v frågorn oh hr till exempel lgt till frågor om serviekontoren oh om ehovet v tt eklrer på ppper oh/eller roshyren Dgs tt eklrer. Vi hr okså rutit ne frågor som Sktteverkets hemsi är r i fler imensioner. Som vi skrivit i vsnitt 1.8 så eömer vi tt föränringrn melln oh års enkätformulär kn h påverkt resulttet, men inte i en omfttning som vi ser skillner melln oh. 15

16 2 RAPPORTENS STRUKTUR OCH UNDERSÖKNINGENS KOPPLING TILL INDIKATORMODELLEN Rpportens isposition hr lgts upp så, tt efter en genomgång v utveklingen inom servieområet sen, följer en summering v meorgrns kontkter me Sktteverket. Denn summering estår v en eskrivning v skillner melln oh smt hur kontktmönstret skiljer sig melln olik grupper. Därefter följer en genomgång v synpunkter som frmkommit i unersökningen. Genomgången sker i följne orning: Deklrtionen Kontkter synpunkter på knler o Sktteverkets hemsi o Serviekontor o Telefon o Brev oh e-post Personlens emötne oh skkunskper Generellt tillgänglighet oh informtion Förtroenet för Sktteverkets sätt tt sköt sin uppgift I rpportens två vslutne vsnitt ehnls svren på frågorn i unersökningen som gälle hur mn skulle gå tillväg om eklrtionen lev svårre, smt v mn nser tt Sktteverket först oh främst ör li ättre på. Unersökningens koppling till Iniktormoellen I rpporten v Meorgrunersökningen så presenteres resultten i strukturen v en iniktormoell som Sktteverket nväner för tt eöm skttefelets föränring. Iniktormoellen utgår från tt hänelser oh trener i omvärlen smt tt Sktteverkets gerne påverkr ett ntl iniktorer som i sin tur hr en reltion till skttefelet. I iniktormoellen finns två perspektiv: Meorgrperspektivet (mkronivån) fångr meorgrns ttity oh inställning till tt meverk till ett fungerne smhälle. Sktteetlrperspektivet (mikronivån) fångr en enskile sktteetlrens förutsättningr tt meverk till tt rätt sktt etls. De två perspektiven i moellen els upp i iniktorgrupper. I meorgrperspektivet finns iniktorgruppern institutionell kvlitet oh motivtion. I sktteetlrperspektivet finns iniktorgruppern felutrymme, förutsättningr tt gör rätt oh upplev risk för upptäkt. Den här unersökningen rikts frmför llt mot iniktorgruppen Förutsättningr tt gör rätt inom sktteetlrperspektivet, me frågor som kopplr till nyttjnet v en speifik tjänst eller knl för kommuniktion me Sktteverket. Därtill hr vi ställt frågor om förtroenet för Sktteverket smt v mynigheten först oh främst ör li ättre på. 16

17 Dess frågor hr koppling till iniktorgruppen Motivtion inom meorgrperspektivet. Iniktormoellen. 17

18 3 UTVECKLINGEN INOM SERVICEOMRÅDET SEDAN 3.1 Allmänt Sktteverket hr sen fortstt sitt rete me stänig förättringr för meorgre oh företg. Det hnlr åe om själv kontktytn oh sättet tt kommunier, men även om effektivisering v proesser oh hnläggning. Sktteverket hr ktivt rett me emötnet i hel orgnistionen. Bemötnet är inte knutet till en speifik knl, utn et hnlr om ett synsätt gentemot meorgre oh företg. Generellt kn sägs tt Sktteverket strävr efter tt et llti sk vr lätt tt gör rätt oh svårt tt gör fel. Mötet me Sktteverket sk kännetekns v ett r emötne. Uner perioen hr et okså pågått ett systemtiskt rete me tt förättr språket i Sktteverkets roshyrer, meelnen, förfrågningr oh eslut. Smverkn me nr mynigheter oh orgnistioner hr ökt. Två exempel är en mynighetsgemensmm wetjänsten för em som river eller vill strt företg, verksmt.se oh serviekontoren. Sen hr ehovet v tt kunn tillhnhåll servie till meorgre oh företg föränrts. Nen följer exempel på särskil retstoppr, ny retsuppgifter som tillförts Sktteverket, smt föränre eteenen hos meorgrn. I juli 2007 införes skttereuktion för hushållsrete, RUT-vrg oh i eemer 2008 återinföres regler om ROT-vrg, skttereuktion för reprtion oh unerhåll smt omyggn oh tillyggn. Reglern eröre mång på en oh smm gång. Sktteupplysningen fik på kort ti t hn om en stor mäng frågor inom ett områe är et inte he hunnit utvekls en prxis. I gsläget är ntlet köpre omkring 1,5 miljoner oh ntlet utförre irk årligen. Uner hösten 2007 skike Sktteverket ut omkring 2,2 miljoner förslg till txeringsväre för småhus. Dett meföre en stor mäng frågor till Sktteupplysningen. Från oh me en 1 juni 2009 fik Sktteverket nsvr för tt utfär i-kort. Efterfrågn på i-kort vr å stor me nlening v tt möjligheten tt nsök om i-kort uner en ti essförinnn vrit egräns. Dett ln nnt till följ v tt Svensk kssservie änre sin rutiner för hntering v nsökningr om i-kort. Sktteverket utfäre uner irk i-kort. Sktteverket hr sen år 2009 huvumnnskpet för SPAR, sttens personressregister. Ett helt nytt IT-system för SPAR hr utveklts oh suessivt riftstts på Sktteverket sen örjn v år

19 Den 1 oktoer 2011 övertog Sktteverket uppgifter oh nsvr för Äktenskpsregistret från Sttistisk entrlyrån oh omstolrn. Det inneär tt Sktteverket numer nsvrr för tt för in uppgifter i äktenskpsregistret om till exempel skilsmässor, äktenskpsföror, gåvor melln mkr, nmälningr om oelning oh oelningshnlingr. Uppgiftern hämts från omstolr oh privtpersoner. Fler oh fler väljer tt nvän e-post när e sk kontkt Sktteverket. Melln åren 2009 oh 2011 öke ntlet frågor vi e-post från till Denn föränring v sättet tt t kontkt ställer krv på Sktteverket när et gäller npssning v servie oh tillgänglighet. 3.2 Serviekontor De först serviekontoren öppnes Serviekontoren är ett le i en ök smverkn melln mynigheter för tt ök tillgängligheten för meorgre oh företg. På serviekontoren smverkr mynighetern oh ger servie till meorgre oh företg. Sktteverket hr sen 2010 tjänstesmverkn me Försäkringskssn oh Pensionsmynigheten. Det inneär i prktiken tt en som esöker ett serviekontor får möjlighet tt få svr på frågor oh hjälp v en serviehnläggre ovsett om frågn hnlr om Försäkringskssns, Pensionsmynighetens eller Sktteverkets verksmhetsområe. I slutet v fnns et 115 serviekontor i lnet. 3.3 Sktteupplysningen Sktteupplysningen esvrr llmänn frågor vi telefon oh e-post. Antlet esvre smtl hr i stort sett vrit oföränrt e senste åren, omkring 4,4 miljoner smtl. Antlet frågor vi e-post hr ökt e senste åren, från irk frågor 2009 till frågor Uner e senste åren hr ett föränringsrete genomförts för tt stärk Sktteupplysningens verksmhet. Ett le i ett rete är tt viss ärenen kn hnläggs irekt vi kontkten me Sktteupplysningen. För tt unerlätt tt komm i kontkt me Sktteupplysningen är et möjligt tt skik in frågor vi ett formulär på Sktteverkets hemsi. Vire hr ett system me röststyrning införts för vl v områe i smn me frågor om folkokföring. Förutom förättr tillgänglighet oh servie inneär föränringrn okså kortre hnläggningstier oh minske kostner. 3.4 E-tjänster För tt unerlätt för företg oh meorgre stsr Sktteverket kontinuerligt på tt utvekl e-tjänster. Sktteverket tillhnhåller smmnlgt ett femtiotl e-tjänster för företg eller privtpersoner. E-tjänstern meför tt uppgiftern hnters elektroniskt vilket minskr risken för fel vilket i sin tur leer till ök kvlitet, säkerhet oh prouktivitet. 19

20 Sen hr nvänningen v e-tjänster för privtpersoner oh företg ökt stigt. Denn ökning gäller frmför llt två e-tjänster, en som privtpersoner nväner för tt lämn sin inkomsteklrtion oh en som företg nväner för tt reovis moms oh retsgivrvgifter. Våren 2011 lnsere Sktteverket en moil ppliktion (pp) me vilken privtpersoner kn lämn inkomsteklrtionen genom tt nvän en säkerhetsko. 20

21 4 SUMMERING AV MEDBORGARNAS KONTAKTER MED SKATTEVERKET 4.1 Olik upplägg i rukrunersökningrn oh års unersökning uppel i vår- oh höstunersökningr Brukrunersökningen genomföres i två omgångr våren oh hösten me frågor som gälle kontktern uner e senste 6 månern så tt inte mätperioern överlppe me vrnr. Dett gjores för tt stuer eventuell säsongsskillner, åe när et gäller kontktmönster oh i ttityern kring Sktteverkets servie. Vårunersökningen täkte in inlämnnet v inkomsteklrtionen, vilket är å e flest meorgre hr mest eröring me Sktteverket. Kontktmönstren såg sålees olik ut i vår- oh höstmätningrn, men unersökningen vise smtiigt tt et inte fnns någon påtglig skilln i ttityern till Sktteverkets servie ln em som hft kontkt me Sktteverket uner våren respektive hösten. års unersökning me frågor vseene e senste 12 månern Brukrunersökningen genomföres me en intervjuomgång uner mj-juni, strx efter eklrtionsinlämnnet, vs. smm ti som våromgången. Frågorn gälle ok kontktern uner e senste 12 månern, vilket inneär tt jämförelser melln oh vseene kontkter är svår tt gör. Dessutom fråge vi om kontkter utöver själv inlämnnet v eklrtionen, men frågorn om kontkter i års unersökning vr generellt ställ. Dett gör tt vi istället nvänt resultten från Meorgrenkäten för tt eskriv utveklingen v kontktern me Sktteverket melln oh. 4.2 Jämförelser över tien (Meorgrunersökningen) I Meorgrenkäten, som är en revenkät, hr sen 2002 ställts en fråg om vilket/vilk sätt mn hft kontkt me Sktteverket uner e senste 12 månern. Anelen som hft någon form v kontkt (telefon, rev, e-post, personligt esök eller nvänt Sktteverkets hemsi) hr vrit i stort sett oföränr över åren lite rygt hälften v meorgrn. Anelen som hft personlig kontkt (efiniert som telefon, rev, e-post eller personligt esök).v.s. ll kontktformer utom hemsin vr 39 proent, vilket är en minskning jämfört me unersökningen för tio år sen å nelen vr 45 proent. Anelen som esökt hemsin öke från 18 proent 2002 till 29 proent, men melln oh verkr utveklingen h mttts v. Jämfört me 2002 är et färre som hft personligt esök, telefonkontkt oh revkontkt, men nvänningen v e-post hr ökt något uner enn tisperio. De ny retsuppgifter, regelänringr m.m. som införts melln oh (se vsnitt 3.1) hr förnlett ny eller änre ehov v informtion oh servie. Smmnfttningsvis 21

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS

ADAD Inskrivning. SiS FoU. Formulärversion: In 2013:1. Får ej kopieras eller spridas utanför SiS ADAD Inskrivning SiS FoU Formulärversion: In 2013:1 Får ej kopiers eller spris utnför SiS ADAD Inskrivning Formulärversion: In 2013:1 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016

Resultat från de årliga attitydundersökningarna 2016 Rpport 1 Dtum Anders I Andersson, nlytiker. Södr regionen. Henrik Frnzon, nlytiker. Huvudkontoret, nlysenheten. Resultt från de årlig ttitydundersökningrn Postdress: 171 94 Soln Telefon: 0771-567 567 huvudkontoret@sktteverket.se,

Läs mer

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället Counil of Europe Trety Series - No. 199 Europråets rmkonvention om kulturrvets väre för smhället Fro, 27.X.2005 2 CETS 199 Vlue of Culturl Heritge for Soiety, 27.X.2005 Inlening De melemsstter i Europrået

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Morgrns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :1 1 1 2 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 KONFIDENTIELLT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Tillämpning Denn rpport sk endst tolks v ehörig nvändre under ikttgnde v professionell

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5a

Facit - Tänk och Räkna 5a I tlens värl Fit Tänk oh Räkn Mer än 00 år sen 0 8 9009 8 88 00 0 0 8 8 9 90 9 8 98 99 08 kr 0 kr 0 80, 90, 00, 0, 0, 0 000, 00, 00, 0, 00, 0 8 08 09 9 0 00 0 000 + 00 + 0 + 8 000 + 0 + 9000 + 00 + 8 0

Läs mer

Bilaga 1. Beskrivning av uppgifterna och provresultaten

Bilaga 1. Beskrivning av uppgifterna och provresultaten Bilg 1. Beskrivning v uppgiftern oh provresultten 1997-00 I det följnde redoviss lydelsen på de olik uppgifter som ingår i testet oh resulttet för de fyr år som testet hittills hr nvänts. Härigenom kn

Läs mer

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning Clui Eern Jså! Der Shweishkurs Lärrhnlening Inlening Jså! är ett moernt oh kommuniktivt läromeel för unervisning i svensk som främmne språk inom vuxenutilningen. Det omfttr nivå B på Europråets nivåskl

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Oral rehabilitering av tandslitage

Oral rehabilitering av tandslitage Apostolos Ppis Orl rehilitering v tnslitge Apostolos Ppis Ötl, v för orl protetik, Oontologisk inst, Jönköping E-post: postolos. ppis@lj.se smmnfttt Tnläkrtiningen presenterr här en först v en serie flleskrivningr.

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren?

MATEMATISKT INNEHÅLL UPPGIFT METOD. Omvandla mellan olika längdenheter. METOD BEGREPP RESONEMANG. Ta reda på omkrets. 5 Vilken omkretsen har figuren? Kn du dett? Uppgiftern här är tänkt tt nvänds för utvärdering v hur elevern tillägnt sig kpitlets mtemtisk innehåll. Låt elevern, prvis eller i mindre grupper, lös uppgiftern tillsmmns och förklr för vrndr

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden

Månadsrapport maj Social- och äldrenämnden Måndsrpport mj 2015 Socil- och äldrenämnden 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt mj 2015 Verksmhet Nämnd, ledning smt biståndsbedömning Kom. ers. Fsg v Intäkter Övr. int. Kostnder

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5, 17, 100, 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vernon D. Miller CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6b

Facit - Tänk och Räkna 6b Fit Tänk oh Räkn Mätning oh sttistik A. B. C. A. B. C. A. B. C. 00 s s s 0 min min min 0 h h 0 h 0... h min h min h min.,. oh. h min.0 h min h min 0. Ktrineholm 0 ygn 0 ygn 0 ygn mån mån mån 00 min gr

Läs mer

EDA Digital och Datorteknik 2009/10

EDA Digital och Datorteknik 2009/10 EDA 45 - Digitl och Dtorteknik 2009/0 Kursen hnlr om en teknik som ligger till grun för välbeknt vrgsprylr Mobiltelefoner, meispelre; mp3, IPOD igitlboxr, "lptops, hemm-bio spelkonsoler mikrovågsugnr huslrm,

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

9. Vektorrum (linjära rum)

9. Vektorrum (linjära rum) 9. Vektorrum (linjär rum) 43. Vektorrum (linjärt rum) : definition och xiom 44. Exempel på vektorrum v funktioner. 45. Hur definierr mn subtrktion i ett vektorrum? 46. Underrum 47. Linjärkombintioner,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015.

Frågor för tentamen EXTA50 Samhällsmätning, 9 hp, kl januari, 2015. FÖRSÄTTSBLAD Institutionen för Nturgeogrfi och Ekosystemvetenskper Institutionen för Teknik och Smhälle Frågor för tentmen EXTA50 Smhällsmätning, 9 hp, kl. 8-13 12 jnuri, 2015. Denn tentmen rätts nonymt.

Läs mer