Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt."

Transkript

1 Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om u nvänr n USB-kl). 1 Pk upp mskinn oh kontrollr komponntrn Färgptronr [x4] Svrt (LC1100HY-BK) Gul (LC1100HY-Y) Cyn (LC1100HY-C) Mgnt (LC1100HY-M) Sngui Snvlstikttr Bruksnvisning C-skiv Tlfonsl För nvänr i Dnmrk För nvänr i Svrig, Norg oh Finln Nätkln som mföljr nn mskin Nätkln som mföljr nn mskin är n siojor Nätklr är n jor trstiftskontkt. tvåstiftskontkt. Kontrollr tt vägguttgt är lämpligt för n jor kontktn som mföljr. Mskinn måst jors. Kontkt n kvlifir lktrikr om u är osäkr. VARNING Plstpåsr nväns när mskinn förpks. Håll påsrn ort från isr oh smårn för tt unvik kvävning. Avlägsn skystjpn oh filmn som täkr mskinn. Kom ävn ihåg tt t ort filmn som täkr pkskärmn. Kontrollr tt u hr ll komponntr. Komponntrn som mföljr i förpkningn kn vrir ron på ln. Spr llt förpkningsmtril oh krtongn om u måst trnsportr mskinn. En gränssnittskl mföljr int som stnr. Köp n lämplig gränssnittskl för t gränssnitt som sk nväns (USB llr nätvrk). USB-kl Kontrollr tt u nvänr n USB 2.0-kl (typ A/B) som int är längr än 2 mtr. Nätvrkskl Använ n rk, prtvinn ktgori 5 kl (llr högr) för 10BASE-T llr 100BASE-TX Fst Ethrnt-nätvrk. SWE Vrsion 0 1

2 2 Fyll på vnligt A4-pppr Dr ut ppprsfk1 (t övr fkt) ur mskinn. Om u luftr ppprsrkn väl minskr u riskn för ppprsstopp i mskinn. Plr ppprt i ppprsfk 1 m utskriftssin nåt oh n övr kntn först. Kontrollr tt ppprt liggr plt i fkt. Skjut INTE in ppprt för långt. 1 Öppn ppprsfkts luk. 1 Tryk oh skjut försiktigt på sioguirn m å hänrn oh justr sn längguin ftr ppprsformtt som u fyllr på i fkt. Kontrollr tt tringulär mrkringrn på sioguirn oh längguin är i linj m mrkringn för ppprsformtt som nväns. f g Justr försiktigt sioguirn m å hänrn så tt pssr ppprt. Kontrollr tt sioguirn nur ppprskntrn. Stäng ppprsfkts luk. Kontrollr tt rkn liggr plnt i ppprsfkt oh tt rkhöjn int övrstigr mrkringn

3 h Tryk långsmt oh noggrnt in ppprsfkt i mskinn. 3 Anslut nätkln oh tlfonsln Anslut INTE USB-kln ännu (om u nvänr n USB-kl). i Håll ppprsfkt på plts, r ut ppprsstöt tills t snäpps fst oh vik sn ut stöflikn. Anslut nätkln. 2 1 Mr informtion om fk 2 finns i Fyll på pppr i ppprsfk 2, kpitl 2 i Bruksnvisningn. VARNING Mskinn måst h n jor kontkt. Anslut tlfonsln. Anslut n n änn v tlfonsln till uttgt på mskinn märkt LINE oh n nr änn till tt tlfonuttg. 3

4 VARNING Eftrsom mskinn jors vi nätkln kn u sky ig mot vntull riskfyll lförhållnn på tlfon linjn gnom tt h nätkln koppl till in mskin när u kopplr n till tlfonlinjn. Du kn ävn sky ig själv när u vill flytt mskinn gnom tt koppl från tlfonlinjn först oh sn nätkln. Tlfonsln får BARA nsluts till uttgt märkt LINE på mskinn. Om n siopprt nväns på tlfonlinjn sk u nslut pprtn nligt nvisningrn nn. 4 Ställ in ln (int språk) Du måst ställ in lnt så tt mskinn fungrr som n sk m lokl tlkommuniktionslinjrn i rspktiv ln. Kontrollr tt strömmn är på gnom tt nslut nätkln. Vis lnt gnom tt tryk på llr (Norwy, Swn, Finln llr Dnmrk). (Kontrollr tt u ställr in ln, int språk.) St Country Norwy Swn 1 2 Finln Tryk på itt ln. På LCD-skärmn får u n uppmning om tt kontrollr lnt ign. Swn 1 Siopprt 2 Extrn tlfon Ys No Om n xtrn tlfonsvrr nväns på tlfonlinjn sk u nslut tlfonsvrrn så som skrivs nn. f Tryk på Ys oh gå till stg f om rätt ln viss på LCD-skärmn. Ellr tryk på No, gå tillk till stg oh välj ln ign. När LCD-skärmn vist Apt i två skunr strts mskinn om utomtiskt. Eftr omstrtn visr LCD-skärmn Vr go vänt. Om u vlt Swn i stg viss mlnn på LCD-skärmn på svnsk. Gå till Änr språk på sin 6 om u vill yt språk. Ställ in mottgningslägt på Ext:Tl/Tsv om u nvänr n xtrn tlfonsvrr. S Välj tt mottgningsläg på sin 7. Mr informtion finns i Anslut till n xtrn TSV (tlfonsvrr) i kpitl 7 i ruksnvisningn. 4

5 5 Instllr färgptronrn Öppn vkuumförsglingn gnom tt vri n grön rttn på n gul skyskåpn murs tills tt klik hörs oh t sn ort kåpn. VARNING Om u får läk i ögonn sk u omlrt tvätt ögonn m vttn oh kontkt n läkr om lir irritr. Kontrollr tt strömmn är på. Följn mln viss på LCD-skärmn: Ingn ptron Montr läk BK Svrt C Cyn Y M Gul Mgnt 1 Öppn lukn frmför färgptronrn. T ort t grön trnsportskyt. 1 f Kontrollr tt färgn på spkn motsvrr ptronns färg så som viss i igrmmt nn. 1 2 Kst int ort t grön trnsportskyt. Du hövr t för frmti trnsportr. Pk upp färgptronn. 1 g Instllr vrj färgptron i riktning m piln på tikttn. 5

6 h Tryk försiktigt in färgptronn tills tt klik hörs. Stäng färgptronslokt när ll färgptronr hr montrts. Avslut kvlittskontrolln gnom tt tryk på J om ll linjr syns klrt oh tyligt. <Svrt> <Färg> OK OK Tryk på Nj oh gå till om kort linjr skns. BK Y C <Svrt> <Färg> Dålig Dålig Mskinn förrr färgmtningssystmt för utskrift. Prossn tr 4 minutr. Stäng int v mskinn. Du tillfrågs om utskriftskvlittn är r för svrt oh färg. Tryk på J llr Nj. Svrt OK? 6 Kontrollr utskriftskvlittn J När u hr trykt på J llr Nj för å svrt oh färg, visr LCD-skärmn: Nj. Kontrollr tt u hr fyllt på pppr i t övr fkt för n inln inställningn. Följn mln viss på LCD-skärmn när prossn är klr Sätt i pppr Tryk på Strt f Börj rngöring? Tryk på Strt Mskinn örjr rngör färgrn när u trykr på Colour Strt. När rngöringn är klr trykr u på Colour Strt. Mskinn skrivr ut rkt för kvlittskontroll ign. Gå tillk till. Tryk på Colour Strt. Kontrollr kvlittn på fyr färglokn på rkt. (svrt/gul/yn/mgnt) 7 Änr språk 6 1 Du kn änr språkt på LCD-skärmn till Norsk, Englsk, Svnsk, Dnsk llr Finsk. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på llr tills Loklt språk viss. Tryk på Loklt språk. Tryk på itt språk. Tryk på Stop/Exit.

7 8 Välj tt mottgningsläg Dt finns fyr mottgningslägn: Enst fx, Fx/Tl, Mnull oh Ext:Tl/Tsv. f Vill u nvän mskinns tlfonfunktionr (om finns) llr n xtrn tlfon llr n xtrn tlfonsvrr som är nslutn på smm linj som mskinn? J Använr u n xtrn tlfonsvrrns röstmlnfunktion? Nj Vill u tt mskinn sk utomtiskt svr på fx- oh tlfonsmtl? J Nj J Tryk på MENY. Tryk på llr oh välj Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Svrsläg. Tryk på Enst fx, Fx/Tl, Ext:Tl/Tsv llr Mnull. Tryk på Stop/Exit. Enst fx Vrj smtl svrs som om t vor tt fxmln. Fx/Tl Mr informtion finns i Använ mottgningslägn i kpitl 6 i ruksnvisningn. Mskinn kontrollrr linjn oh svrr utomtiskt på vrj smtl. Du hör n signl för tt gör ig uppmärksm på inkommn röstsmtl. Mnull Nj Du kontrollrr tlfonlinjn oh måst själv svr på vrj smtl. Ext:Tl/Tsv Tlfonsvrrn (TSV) svrr utomtiskt på vrj smtl. Röstmlnn lgrs i in xtrn tlfonsvrr (TSV). Fxmlnn skrivs ut. 9 Ställ in LCD-skärmns kontrst (om t hövs) Om u hr svårt tt s v som står på LCD-skärmn kn u änr kontrstinställningn. f g h 10 Tryk på MENY. Tryk på llr tills Allmän inställ viss. Tryk på Allmän inställ. Tryk på llr tills LCD-inställn. viss. Tryk på LCD-inställn. Tryk på LCD kontrst. Tryk på Ljus, M llr Mörk. Tryk på Stop/Exit. Ställ in tum oh ti Mskinn ngr tum oh ti oh läggr ssutom till itt inställ Fx-ID på vrj fx som säns. f Du kn ävn ställ in skärmns vinkl gnom tt lyft n. g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Ang två sist siffrorn i årtlt på pkskärmn oh tryk på OK. Dtum oh ti År:2009 (vs. skriv 0 9 för 2009.) Upprp för mån oh g smt timmr oh minutr i 24-timmrsformt. Tryk på Stop/Exit. 7

8 11 Ang in prsonlig informtion (Fx-ID) 12 Fxövrföringsrpport Du ör ställ in mskinn så tt n skrivr itt nmn oh fxnummr på ll sior som säns. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på Fx-ID. Ang itt fxnummr (högst 20 siffror) vi pkskärmn oh tryk på OK. Om u t.x. sk skriv lnsnumrt för Storritnnin, +44, sk u tryk på tills + viss oh sn ng +. Tryk på tills siffrorn viss oh tryk sn på 4, 4 smt rstn v numrt. Skriv itt nmn (högst 20 tkn) vi pkskärmn oh tryk på OK. Du kn skriv siffror llr spiltkn gnom tt tryk upprp gångr på tills tknt u vill ng viss i tknuppsättningn. Om u vill skriv n okstv som finns på smm knpp som t sist tknt trykr u på för tt flytt mrkörn till högr. Om u skrivit fl okstv oh vill änr n trykr u på llr för tt flytt mrkörn till n flktig okstvn oh trykr på. Tryk på Stop/Exit. Om u gör fl oh vill örj om sk u tryk på Stop/Exit oh gå tillk till. Mr informtion finns i Skriv in txt i ilg C i ruksnvisningn. Brothr-mskinn hr n funktion för övrföringsrpportr som kn nväns när u vill kontrollr tt tt fxmln hr sänts. Rpportn visr mottgrns nmn llr fxnummr, tum, klokslg, övrföringns tisläng, ntl sior som sänts smt om övrföringn lyks llr j. Om u vill nvän funktionn för övrföringsrpportr sk u läs Skriv ut rpportr i kpitl 9 i Bruksnvisningn. 13 Ställ in tlfonlinjtypn Om u nslutr mskinn till n linj som hr n PBX (tlfonväxl) llr ISDN för tt sän llr t mot fxmlnn, måst u änr tlfonlinjtypn gnom tt utför följn åtgärr. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på llr tills Välj linjtyp viss. Tryk på Välj linjtyp. Tryk på Norml, Tlfonväxl llr ISDN. Tryk på Stop/Exit. Tlfonväxl oh övrföring Mskinn är inlningsvis inställ på Norml, som gör tt mskinn koppls in på t llmänn tlfonnätt. Flr kontor nvänr ok tt ntrlt tlfonsystm llr utomtisk tlfonväxl (PBX). Din mskin kn koppls till flst tlfonväxlsystm (PBX). Mskinns åtruppringningsfunktion hr nst stö för "tim rk rll" (TBR). TBR fungrr m flst tlfonväxlsystm så tt u kn öppn n utgån linj llr koppl smtl till n nnn nknytning. Funktionn fungrr när u trykr på Tl/Rknppn. 8

9 14 Välj nslutningstyp För USB-gränssnitt Winows, gå till sin 10 Mintosh, gå till sin 14 För tråunn nätvrk Winows, gå till sin 17 Mintosh, gå till sin 22 USB Tråunt nätvrk Winows Mintosh Winows Mintosh För trålös nätvrk Winows oh Mintosh, gå till sin 26 Trålöst nätvrk 9

10 USB Winows För nvänr v USB-gränssnitt (för Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 15 Innn u instllrr Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Anslut INTE USB-kln ännu. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Dr ut mskinns nätkl ur luttgt oh koppl loss n från in tor om n rn är nslutn vi n gränssnittskl. 16 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. 10

11 USB Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. g Winows Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Instlltionn fortsättr. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. h Gå till näst stg när n här skärmn viss. När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. USB Winows Mintosh f Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. 11

12 USB Winows 17 Anslut USB-kln För försiktigt in USB-kln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Anslut sn kln till torn. Anslut INTE mskinn till n USB-port på tt tngntor llr n USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rkommnrr tt u nslutr mskinn irkt till torn. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. T ort USB-kln. Anslut USB-kln till USB-uttgt som är märkt m n -symol. USB-uttgt sittr på mskinns insi till högr så som viss nn. LAN USB VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 12

13 USB Winows Anslut nätkln Slutför oh strt om 18 Anslut nätkln. Instlltionn fortsättr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. 19 Klik på Slutför oh strt om torn. När u strtt om torn måst u vr inlogg m ministrtörsrättightr. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). Slutför Instlltionn är klr. USB Winows Mintosh I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Gå nu till Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. 13

14 USB Mintosh För nvänr v USB-gränssnitt (för M OS X llr snr) 15 Innn u instllrr Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. T ort USB-kln. Anslut USB-kln till USB-uttgt som är märkt m n -symol. USB-uttgt sittr på mskinns insi till högr så som viss nn. LAN USB 16 Anslut USB-kln För försiktigt in USB-kln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Anslut sn kln till in Mintosh. Anslut INTE mskinn till n USB-port på tt tngntor llr n USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rkommnrr tt u nslutr mskinn irkt till Mintosh -torn. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. 14

15 USB Mintosh Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 17 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Klik på OK när n här skärmn viss. USB Winows Mintosh I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 18 på sin 16. f För nvänr v M OS X till , klik på Lägg till. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. g Välj USB. 15

16 h i USB Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. Mintosh 18 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 18 på sin 16. Slutför Instlltionn är klr. 16

17 Tråunt nätvrk Winows För nvänr v tråunn nätvrk (för Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 15 Innn u instllrr 16 Anslut nätvrkskln Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Anslut nätvrkskln till LAN-uttgt som är mrkrt m n -symol. LAN-uttgt sittr på mskinns insi till vänstr så som viss nn. Om u nvänr tt rnväggsprogrm (nnt än Winows -rnväggn), ntispion- llr ntivirusprogrm, sk u tillfälligt inktivr m. Dr ut mskinns nätkl ur luttgt. LAN USB Tråunt nätvrk Winows Mintosh 17

18 Tråunt nätvrk Winows För försiktigt in nätvrkskln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Koppl sn kln till nätvrkt. 17 Anslut nätkln Anslut nätkln. Om å n USB-kl oh nätvrkskl nväns rr u å klrn gnom rännn, n n ovnpå n nr. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Om u rn hr ställt in mskinn för tt trålöst nätvrk oh sn vill ställ in n på tt tråurt nätvrk, ör u kontrollr tt mskinns Nätvrks I/F är LAN vi kl. Dt trålös nätvrksgränssnittt lir inktivt m nn inställning. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Nätvrks I/F viss. Tryk på Nätvrks I/F. Tryk på LAN vi kl. Tryk på Stop/Exit. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 18

19 Tråunt nätvrk Winows 18 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. f När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 19

20 Tråunt nätvrk Winows g Välj Nätvrksnslutning vi kl oh klik på Näst. Om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt väljr u mskinn i listn oh klikr på Näst. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. h Om u nvänr Winows XP SP2/Winows Vist, så väljr u när nn skärm viss Änr rnväggns portinställning för tt ktivr nätvrksnslutningn oh fortsätt m instllringn. (rkommnrs) oh klikr på Näst. Om APIPA viss i fältt IP-rss sk u klik på Konfigurr IP-rss oh skriv n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt. Om mskinn int hr konfigurrts för nätvrkt viss följn skärm. Skärmn knsk int viss om u nvänr n nnn rnvägg än Winows -rnväggn llr om Winows -rnväggn är inktivr. S nvisningrn som mföljr rnväggsprogrmmt för informtion om hur u läggr till följn nätvrksportr. Lägg till UDP-port för nätvrkssknning. Lägg till UDP-port för PCfxmottgning övr nätvrkt. Lägg till UDP-port 137 om u fortfrn hr prolm m nätvrksnslutningn. i Klik på OK. Fönstrt Konfigurr IP-rss viss. Skriv in n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt gnom tt följ nvisningrn på skärmn. Instlltionn v Brothr-rivrutinrn strtr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. 20

21 Tråunt nätvrk Winows j I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. 20 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 19. S ävn stg 15- på sin 17 innn u instllrr. M n här prouktn ingår n lins för upp till 2 nvänr. Dnn lins stöjr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro Suit inklusiv SnSoft PprPort 11SE på upp till 2 torr på tt nätvrk. Om u vill instllr SnSoft PprPort 11SE på mr än 2 torr, köp Brothr NL-5 som är n flrnvänrlins för upp till yttrligr 5 nvänr. För tt köp NL-5, kontkt in Brothr åtrförsäljr. Slutför Instlltionn är klr. 19 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om torn. Eftr tt u hr strtt om torn måst u logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Gå nu till Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Tråunt nätvrk Winows Mintosh Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). 21

22 Tråunt nätvrk Mintosh För nvänr v tråunn nätvrk (för M OS X llr snr) 15 Innn u instllrr 16 Anslut nätvrkskln Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Om u rn hr ställt in mskinn för tt trålöst nätvrk oh sn vill ställ in n på tt tråurt nätvrk, ör u kontrollr tt mskinns Nätvrks I/F är LAN vi kl. Dt trålös nätvrksgränssnittt inktivrs m nn inställning. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på Nätvrks I/F. Tryk på LAN vi kl. Tryk på Stop/Exit. Anslut nätvrkskln till LAN-uttgt som är mrkrt m n -symol. LAN-uttgt sittr på mskinns insi till vänstr så som viss nn. LAN USB 22

23 Tråunt nätvrk Mintosh För försiktigt in nätvrkskln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Koppl sn kln till nätvrkt. 17 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Om å n USB-kl oh nätvrkskl nväns rr u å klrn gnom rännn, n n ovnpå n nr. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. Välj Nätvrksnslutning vi kl oh klik på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 23

24 Tråunt nätvrk Mintosh Mrkr mskinn i listn oh klik på OK om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. Gå till. f Använr v M OS X till , klik på Lägg till. g Gör vl som viss nn. Klik på OK om n här skärmn viss. Skriv tt nmn för in Mintosh i Displynmn m högst 15 tkn oh klik på OK. Gå till. h Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. i Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. Om u vill nvän mskinns Sn-knpp för tt sknn i nätvrkt måst u mrkr rutn Rgistrr in tor m funktionn "Sknn till" på mskinn. Nmnt u ngr viss på mskinns LCDskärm när u trykr på Sn-knppn oh väljr tt sknningsltrntiv. (Mr informtion finns i Nätvrkssknning i Bruksnvisning för progrmnvänr som finns på -skivn.) Klik på OK när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 18 på sin 25. I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 18 på sin

25 Tråunt nätvrk Mintosh 18 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 17 på sin 23. S ävn stg 15- på sin 22 innn u instllrr. Slutför Instlltionn är klr. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 25

26 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Använr v trålös nätvrksgränssnitt 15 Innn u örjr Först måst u konfigurr mskinns inställningr för trålös nätvrk så tt n kn kommunir m nätvrkts routr/åtkomstpunkt. När mskinn hr konfigurrts så tt n kn kommunir m routrn/åtkomstpunktn hr torr på nätvrkt tillgång till mskinn. Du måst instllr rivrutinrn oh progrmvrn om u vill nvän mskinn vi torrn. Stgn nn lr ig gnom konfigurtions- oh instlltionsprossn. Om u vill uppnå optiml rsultt vi norml, vrglig okumntutskrift ör u plr Brothr-mskinn så när nätvrkts routr/åtkomstpunkt som möjligt m miniml hinr. Stor förmål oh väggr mlln två nhtrn, liksom störningr från nr lktronisk nhtr, kn påvrk okumntns tövrföringshstight. Brothr MFC-6890CDW kn nväns i å tråurn oh trålös nätvrk, mn u kn r nvän n nslutningsmto i tgt. Om u rn tiigr hr konfigurrt mskinns trålös inställningr måst u åtrställ nätvrkts (LAN) inställningr innn u kn konfigurr trålös inställningrn ign. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Friksinst. viss oh tryk sn på Friksinst. Bkräft gnom tt tryk på J. Håll J ntrykt i 2 skunr för tt kräft. Instruktionrn nn gällr infrstrukturläg. Om u vill ställ in mskinn för n nnn trålös miljö finns t nvisningr i Bruksnvisning för nätvrksnvänr på -skivn. Du kn öppn Bruksnvisning för nätvrksnvänr gnom tt följ instruktionrn nn. 1 Strt torn. Sätt in n mföljn Brothr -skivn i -läsrn. För Winows : 2 Välj moll oh språk. C-skivns huvumny öppns. 3 Klik på Dokumnttion oh sn på HTML-okumnt. För Mintosh : 2 Dulklik på Doumnttion oh ulklik på språkmppn. 3 Dulklik på top.html. Infrstrukturläg Routr/Åtkomstpunkt Trålös nätvrksmskin (in mskin) Dtor m trålös funktionr nslutn till åtkomstpunktn Tråurn tor nslutn till åtkomstpunktn 26

27 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt 16 Bkräft nätvrksmiljön (infrstrukturläg) I följn nvisningr rjus två olik mtor för hur u instllrr Brothr-mskinn i n trålös nätvrksmiljö. Bå mtorn är vs för infrstrukturläg, m nvänning v n trålös routr/åtkomstpunkt som nvänr DHCP för tt tilll IP-rssr. Välj konfigurtionsmto oh gå vir till sin som ngs. Om n trålös routrn/åtkomstpunktn int hr stö för SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS, sk u ntkn trålös nätvrksinställningrn för åtkomstpunktn llr n trålös routrn i områt nn. Dn trålös inställningn kn int fortsätt om u int kännr till informtionn (nätvrksnmn (SSID ESSID), WEP-nykl llr WPA-lösnor). S okumnttionn som mfölj åtkomstpunktn llr n trålös routrn, llr kontkt routrtillvrkrn llr systmministrtörn. Altrntiv Kommuniktionsläg: (infrstruktur) Nätvrksnmn: (SSID, ESSID) Vrifiringsmto: (Öppt systm, l nykl, WPA-PSK 1, WPA2-PSK 1 ) Kryptringsläg: (Ingt, WEP, TKIP, AES) Nätvrksnykl: (Kryptringsnykl, WEP-nykl 2, lösnor) Exmpl Infrstruktur HELLO WPA2-PSK AES Antkn ktull trålös nätvrksinställningrn 1 WPA/WPA2-PSK är n Wi-Fi Prott Ass på förhn l nykl, som gör tt n trålös Brothr-mskinn kn smvrk m åtkomstpunktr m nvänning v TKIP- llr AES-kryptring (WPA-Prsonl). WPA/WPA2-PSK (TKIP llr AES) nvänr n Pr-Shr Ky (PSK) som är minst 8 oh högst 63 tkn lång. 2 WEP-nykln är till för 64-itrs kryptr nätvrk llr 128-itrs kryptr nätvrk oh kn innhåll å siffror oh okstävr. Om u int kännr till informtionn ör u gå till okumnttionn som mfölj åtkomstpunktn llr n trålös routrn. Nykln är tt 64-itrs llr 128-itrs vär som måst ngs i tt ASCII- llr HEXADECIMAL-formt. Till xmpl: 64-itrs ASCII: 64-itrs hximl: 128-itrs ASCII: 128-itrs hximl: Använr 5 txttkn, t.x. Hllo (skiftlägskänsligt) Använr 10 tkn m hximlt, t.x. 71f2234 Använr 13 txttkn, t.x. Wirlssomms (skiftlägskänsligt) Använr 26 tkn m hximlt, t.x. 71f Gå nu till sin 28 Om n trålös routrn/åtkomstpunktn hr stö för utomtisk, trålös inställning (m n knpptrykning) (SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ) Trålöst nätvrk Gå nu till sin 30 27

28 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Anslut Brothr-mskinn till t trålös nätvrkt 17 Konfigurr trålös inställningrn (typisk trålös inställning i infrstrukturläg) Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på WLAN. Tryk på Inställn.gui. När Byt till trålöst nätvrksgränssnitt? viss sk u kräft gnom tt tryk på J. Då strts guin för trålös inställning. Tryk på Nj om u vill vryt. Mskinn sökr ftr tillgänglig SSID-nmn. Om n list övr SSID viss, sk u välj t SSID som u ntkn i stg 16 på sin 27 gnom tt tryk på llr. Tryk på t SSID som u vill nslut till. Gå till f. Dt tr flr skunr innn listn m tillgänglig SSID-nmn viss. Om åtkomstpunktn är inställ på tt int sän SSID-nmnt måst u lägg till SSIDnmnt mnullt. Gå till. Tryk på <Ny SSID>. Gå till. Skriv t SSID som u ntkn i stg 16 på sin 27 vi pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) f g Välj tt v ltrntivn nn: Om nätvrkt är konfigurrt för vrifiring oh kryptring, måst inställningrn motsvr som nväns i nätvrkt. Vrifiring llr kryptring nväns int: Tryk på Öppt systm oh sn på Ingn för Kryptringstyp?. Vrkställ änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Ingn vrifiring m WEP-kryptring: Tryk på Öppt systm oh sn på WEP för Kryptringstyp?. Gå till g. Vrifiring m WEP-kryptring: Tryk på Dl nykl. Gå till g. Vrifiring m WPA/WPA2-PSKkryptring (TKIP llr AES): Tryk på WPA/WPA2-PSK. Gå till h. Välj lämpligt nyklnummr. Skriv WEPnykln som u ntkn i stg 16 på sin 27 på pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) Tryk på OK när u hr skrivit in ll tkn, vrkställ sn änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Tryk på OK när u skrivit in ll tkn. Tryk på Infrstruktur. 28

29 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt h Tryk på TKIP llr AES för Kryptringstyp? Skriv t WPA/WPA2-PSK lösnor som u ntkn i stg 16 på sin 27 vi pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) i Tryk på OK när u hr skrivit in ll tkn, vrkställ sn änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Nu försökr mskinn nslut till t trålös nätvrkt m hjälp v informtionn u hr skrivit. Anslutn viss på LCD-skärmn i. 1 minut om t lyks. Om mskinn int kn nslut till nätvrkt sk u kontrollr nätvrksinställningrn som ngvs i stg 16 på sin 27 oh sn upprp till h för tt s till tt rätt informtion ngs. Om åtkomstpunktn int hr DHCP ktivrt måst u konfigurr mskinns IP-rss, nätmsk oh gtwy mnullt så tt pssr nätvrkt. Mr informtion finns i Bruksnvisning för nätvrksnvänr. Nu är n trålös inställningn klr. En iniktor m fyr nivår högst upp på mskinns LCD-skärm visr n trålös signlstyrkn för routrn/åtkomstpunktn. Om u vill instllr progrmsvitn MFL-Pro sk u gå vir till stg 18. För Winows -nvänr: Gå nu till Sin 32 För M OS -nvänr: Gå nu till Sin 36 Trålöst nätvrk 29

30 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt 17 Konfigurr trålös inställningrn m n utomtisk trålös mton (m n knpptrykning) Kontrollr tt n trålös routrn/åtkomstpunktn hr symoln SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS som viss nn. Mskinn hr nslutits till routrn/åtkomstpunktn om Anslutn viss på LCD-skärmn. Nu kn u nvän mskinn i tt trålöst nätvrk. Om WLAN-inst., Anslutr -> SES (Anslutr WPS llr Anslutr AOSS) oh sn Kn j nslut viss på LCDskärmn, kn mskinn int nslut till routrn/åtkomstpunktn. Börj om från ign. Om smm mln viss ign åtrställr u mskinn till friksinställningrn oh prövr ign. Informtion om åtrställning finns i Åtrställ nätvrksinställningrn till friksinställningrn på sin 43. Plr Brothr-mskinn inom räkhåll för n åtkomstpunkt/routr m SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS. Räkvin kn vrir ron på miljön. S instruktionrn som mfölj routrn/åtkomstpunktn. Tryk på knppn SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS på n trålös routrn/åtkomstpunktn. Instruktionr finns i ruksnvisningn till n trålös routrn/åtkomstpunktn. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på WLAN. Tryk på SES/WPS/AOSS. När Byt till trålöst nätvrksgränssnitt? viss sk u kräft gnom tt tryk på J. Då strts guin för trålös inställning. Tryk på Nj om u vill vryt. Dn här funktionn vkännr utomtiskt vilkt läg (SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ) som åtkomstpunktn nvänr för tt konfigurr mskinn. Om n trålös åtkomstpunktn hr stö för Wi-Fi Prott Stup (PIN-mto) oh u vill konfigurr mskinn m PIN-mton (Prsonl Intifition Numr), s Använ PIN-mton i Wi-Fi Prott Stup i Bruksnvisning för nätvrksnvänr på -skivn. En övrlppn sssion llr tt nslutningsfl vkäns om WLAN-inst. oh sn Kn j nslut llr Fl läg viss på LCD-skärmn. (S tlln nn). Mskinn hr vkänt 2 llr flr routrr/åtkomstpunktr i nätvrkt som hr lägt SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup /AOSS ktivrt. Kontrollr tt r n routr/åtkomstpunkt hr lägt SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ktivrt oh örj om från ign. Mlnn på LCD-skärmn när kontrollpnlns mny SES/WPS/AOSS nväns WLAN-inst. Anslutr -> SES/WPS/AOSS Kn j nslut Fl läg Anslutn Sökr ftr llr nslutr till åtkomstpunktn oh hämtr inställningr från åtkomstpunktn. Anslutr till åtkomstpunktn. Dt går int tt nslut. Om t viss ftr mlnt Anslutr -> SES/WPS/AOSS, tyr t tt n övrlppn sssion vkänts. En övrlppn sssion hr vkänts. Mskinn är nslutn. Om u stötr på prolm unr inställningn kn u tillfälligt plr mskinn närmr n trålös åtkomstpunktn oh gå tillk till. Nu är n trålös inställningn klr. 30

31 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Nu är n trålös inställningn klr. Om u vill instllr progrmsvitn MFL-Pro sk u gå vir till stg 18. För Winows -nvänr: Gå nu till Sin 32 För M OS -nvänr: Gå nu till Sin 36 Trålöst nätvrk 31

32 Trålöst nätvrk Winows Instllr rivrutinrn oh progrmvrn (För Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 18 Innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Om u nvänr tt rnväggsprogrm (nnt än Winows -rnväggn), ntispion- llr ntivirusprogrm, sk u tillfälligt inktivr m. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. 32

33 Trålöst nätvrk Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. g Winows Välj Trålös nätvrksnslutning oh klik på Näst. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. h Klik på kryssrutn Kontrollr oh kräft oh klik sn på Näst. När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. i Om u nvänr Winows XP SP2/Winows Vist, så väljr u när nn skärm viss Änr rnväggns portinställning för tt ktivr nätvrksnslutningn oh fortsätt m instllringn. (rkommnrs) oh klikr på Näst. f Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. Skärmn knsk int viss om u nvänr n nnn rnvägg än Winows -rnväggn llr om Winows -rnväggn är inktivr. S nvisningrn som mföljr rnväggsprogrmmt för informtion om hur u läggr till följn nätvrksportr. Lägg till UDP-port för nätvrkssknning. Lägg till UDP-port för PCfxmottgning övr nätvrkt. Lägg till UDP-port 137 om u fortfrn hr prolm m nätvrksnslutningn. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 33

34 Trålöst nätvrk Om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt väljr u mskinn i listn oh klikr på Näst. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. j Winows Instlltionn v Brothr-rivrutinrn strtr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Om APIPA viss i fältt IP-rss sk u klik på Konfigurr IP-rss oh skriv n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt. Om inställningrn för trålöst nätvrk int fungrr viss tt flmln unr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro oh instlltionn vryts. Om t inträffr sk u gå till stg 16 på sin 27 oh ställ in n trålös nslutningn ign. k Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. Om u nvänr WEP oh 'Anslutn' viss på LCD-skärmn trots tt mskinn int kn hitts, sk u kontrollr tt u hr ngtt WEP-nykln på rätt sätt. WEP-nykln är skiftlägskänslig. Om mskinn int hr konfigurrts för nätvrkt viss följn skärm. Klik på OK. Fönstrt Konfigurr IP-rss viss. Skriv in n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt gnom tt följ nvisningrn på skärmn. 34

35 Trålöst nätvrk Winows 20 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om torn. Eftr tt u hr strtt om torn måst u logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). 21 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 32. M n här prouktn ingår n lins för upp till 2 nvänr. Dnn lins stöjr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro Suit inklusiv SnSoft PprPort 11SE på upp till 2 torr på tt nätvrk. Om u vill instllr SnSoft PprPort 11SE på mr än 2 torr, köp Brothr NL-5 som är n flrnvänrlins för upp till yttrligr 5 nvänr. För tt köp NL-5, kontkt in Brothr åtrförsäljr. Slutför Gå nu till Instlltionn är klr. Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 35

36 Trålöst nätvrk Mintosh Instllr rivrutinrn oh progrmvrn (för M OS X llr snr) 18 Innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro Välj Trålös nätvrksnslutning oh klik på Näst. Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Klik på kryssrutn Kontrollr oh kräft oh klik sn på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. 36

37 Trålöst nätvrk Mintosh Mrkr mskinn i listn oh klik på OK om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. Gå till f. I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 20 på sin 38. g Använr v M OS X till , klik på Lägg till. Om mskinn int vkänns sk u gå till stg 16 på sin 27 oh ställ in n trålös nslutningn ign. Om u nvänr WEP oh 'Anslutn' viss på LCD-skärmn trots tt mskinn int kn hitts, sk u kontrollr tt u hr ngtt WEP-nykln på rätt sätt. WEP-nykln är skiftlägskänslig. Klik på OK om n här skärmn viss. h i Gör vl som viss nn. Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. Skriv tt nmn för in Mintosh i Displynmn m högst 15 tkn oh klik på OK. Gå till f. j Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. f Om u vill nvän mskinns Sn-knpp för tt sknn i nätvrkt måst u mrkr rutn Rgistrr in tor m funktionn "Sknn till" på mskinn. Nmnt u ngr viss på mskinns LCDskärm när u trykr på Sn-knppn oh väljr tt sknningsltrntiv. (Mr informtion finns i Nätvrkssknning i Bruksnvisning för progrmnvänr som finns på -skivn.) Klik på OK när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 20 på sin 38. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 37

38 Trålöst nätvrk Mintosh 20 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. 21 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 36. Slutför Instlltionn är klr. 38

39 Instllr tillvlsprogrm Winows 1 Instllr FFiltr Stuio från Rllusion, In FFiltr Stuio är tt progrm för utskrift utn kntr som är nklt tt nvän. FFiltr Stuio gr ig ävn möjlight tt rigr fotot oh nvän fotoffktr, t.x. orttgning v rö ögon llr förättr hutonr. Mskinn måst vr PÅ oh nslutn till n tor. Dtorn måst vr nslutn till Intrnt. Kontrollr tt u hr loggt in m ministrtörshöright. 2 Instllr FFiltr Stuio Hlp För tt få instruktionr om hur u nvänr FFiltr Stuio kn u l n oh instllr FFiltr Stuio hjälp. Strt FFiltr Stuio gnom tt gå till Strt/All progrm/rllusion/ FFiltr Stuio på torn. Klik på -knppn övrst till högr på skärmn. Klik på Lt ftr upptringr för tt gå till Rllusions upptringshmsi. Öppn huvumnyn gnom tt mt ut oh sätt i -skivn ign llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn. C-skivns huvumny öppns. Välj språk oh klik sn på Övrig progrm. Klik på Downlo (L n)-knppn oh välj n mpp tt spr filn i. Stäng FFiltr Stuio innn u strtr instlltionn v FFiltr Stuio hjälp. Dulklik på n nl filn i mppn u ngv oh följ instruktionrn på skärmn för instlltion. Klik på FFiltr Stuio-knppn för tt instllr. Du kn vis n fullstänig hjälpn för FFiltr Stuio Hlp gnom tt välj Strt/All progrm/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio hjälp på torn. 39

40 Instllr tillvlsprogrm Winows 3 Instllr BookSn & Whitor Suit från Rllusion, In Du kn instllr BookSn&Whitor Suit. M BookSn Enhnr kn u korrigr sknn oksior utomtiskt. Progrmmt Whitor Enhnr snyggr till oh förättrr txt oh ilr v foton som tgits på n skrivtvl. (Intrnt-tillgång krävs.) Mskinn måst vr PÅ oh nslutn till n tor. Dtorn måst vr nslutn till Intrnt. Öppn huvumnyn gnom tt mt ut oh sätt i -skivn ign llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn. C-skivns huvumny öppns. Välj språk oh klik sn på Övrig progrm. Strt instlltionn gnom tt klik på BookSn&Whitor Suit-knppn. 40

41 För nätvrksnvänr Konfigurtionsvrktygt BRAmin Light (för Winows -nvänr) Konfigurtionsvrktygt BRAmin nväns för inln inställning v nätvrksnslutn Brothr-nhtr. Du kn ävn sök ftr Brothr-prouktr i tt nätvrk, vis sttus oh konfigurr grunläggn nätvrksinställningr som t.x. IP-rss. Mr informtion om BRAmin Light finns på vår hmsi på Om u hövr tt progrm för vnr skrivrhntring kn u hämt n snst vrsionn v Brothr BRAmin Profssionl från Instllr konfigurtionsvrktygt BRAmin Light Klik på Nätvrksvrktyg på mnyskärmn. Ställ in IP-rss, nätmsk oh gtwy m BRAmin Light Om u hr n DHCP/BOOTP/RARP-srvr i nätvrkt hövr u int utför följn. Mskinn hämtr n IP-rss utomtiskt. Strt BRAmin Light. Progrmmt sökr utomtiskt ftr ny nhtr. Klik på BRAmin Light oh följ instruktionrn på skärmn. Dulklik på n okonfigurr nhtn. Mskinns lösnor är som stnr "ss" Du kn änr lösnort m BRAmin Light. Välj STATIC som Bootmto. Ang IPrss, Nätmsk oh Gtwy oh klik sn på OK. Arssinformtionn sprs i mskinn. 41

42 För nätvrksnvänr Konfigurtionsvrktygt BRAmin Light (för M OS X-nvänr) Konfigurtionsvrktygt BRAmin nväns för inln inställning v nätvrksnslutn Brothr-nhtr. Du kn ävn sök ftr Brothr-prouktr i tt nätvrk, vis sttus oh konfigurr grunläggn nätvrksinställningr som t.x. IP-rss vi n tor som hr M OS X llr snr. BRAmin Light instllrs utomtiskt när u instllrr skrivrrivrutinn. Om u hr instllrt skrivrrivrutinn hövr u int instllr BRAmin Light ign. Mr informtion om BRAmin Light finns på vår hmsi på Ställ in IP-rss, nätmsk oh gtwy m BRAmin Light Dulklik på n okonfigurr nhtn. Om u hr n DHCP/BOOTP/RARP-srvr i nätvrkt hövr u int utför följn. Mskinn hämtr n IP-rss utomtiskt. Kontrollr tt vrsion 1.4.1_07 llr snr v Jv -klintprogrmmt är instllrt på torn. Mskinns lösnor är som stnr "ss". Du kn änr lösnort m BRAmin Light. Dulklik på Mintosh HD-ikonn på skrivort. Välj STATIC som Bootmto. Ang IPrss, Nätmsk oh Gtwy oh klik sn på OK. f Arssinformtionn sprs i mskinn. Välj Biliotk, Printrs, Brothr oh sn Utilitis. Kör progrmmt gnom tt ulklik på filn BRAmin Light.jr. BRAmin Light sökr sn utomtiskt ftr ny nhtr. 42

43 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Åtrställ nätvrksinställningrn till friksinställningrn Följ stgn nn om u vill åtrställ ll nätvrksinställningr för n intrn skrivr-/sknnrsrvrn till friksinställningrn. f g Kontrollr tt mskinn int är i rift, r sn ut ll klr från mskinn (utom nätkln). Tryk på MENY. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Friksinst. viss oh tryk sn på Friksinst. Tryk på J. Håll J ntrykt i 2 skunr för tt kräft. Mskinn strts om, nslut ll klr ign när omstrtn är slutför. Skriv in txt för trålös inställningr När u ställr in viss mnyltrntiv måst u skriv txt. Tryk på när u sk välj siffror, tkn llr spiltkn. Upp till fyr okstävr är tilll för vrj knpp på pkskärmn. Du kommr till tknt u vill nvän gnom tt tryk upprp gångr på lämplig knpp. OK Infog mllnslg Tryk på för tt välj spiltkn oh sn på mllnslgstngntn llr om u vill infog tt mllnslg. D tillgänglig tknn kn vrir ron på ln. Gör rättlsr Om u skrivit fl okstv oh vill änr n, nvänr u llr för tt ställ mrkörn unr t flktig tknt. Tryk sn på. Skriv rätt tkn. Du kn ävn infog okstävr gnom tt flytt mrkörn oh sn skriv in tt tkn. Upprp tkn Om u måst skriv n okstv som finns unr smm knpp som n förgån okstvn sk u flytt mrkörn åt högr gnom tt tryk på innn u trykr på knppn ign. 43

44 Förrukningsrtiklr Förrukningsrtiklr När t är gs tt yt ut färgptronr viss tt flmln på LCD-skärmn. Mr informtion om färgptronr för mskinn finns på llr kontkt in lokl Brothr-åtrförsäljr. Färgptronr Svrt Gul Cyn Mgnt LC1100BK (Stnr) LC1100HY-BK (Hög kpitt) LC1100Y (Stnr) LC1100HY-Y (Hög kpitt) LC1100C (Stnr) LC1100HY-C (Hög kpitt) LC1100M (Stnr) LC1100HY-M (Hög kpitt) V är Innoll? Innoll är n sri äkt förrukningsmtril som rjus v Brothr. Nmnt "Innoll " härstmmr från orn "Innovtion" oh "Bll" (tyr "Vkr" på itlinsk) oh rprsntrr "innovtiv" tknologi som gr ig "vkr" oh "långliv" utskriftsrsultt. Vrumärkn Brothr-logotypn är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Inustris, Lt. Brothr är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Inustris, Lt. Multi-Funtion Link är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Intrntionl Corportion. Winows Vist är ntingn tt rgistrrt vrumärk llr tt vrumärk som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh nr länr. Mirosoft, Winows oh Winows Srvr är rgistrr vrumärkn som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/llr nr länr. Mintosh oh TruTyp är rgistrr vrumärkn som tillhör Appl In. Nun, Nun-logotypn, PprPort oh SnSoft är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Nun Communitions, In. llr ss ottrolg i USA oh/llr nr länr. PitBrig är tt vrumärk. FFiltr Stuio är tt vrumärk som tillhör Rllusion, In. BROADCOM, SurEsyStup oh SurEsyStup-logotypn är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Broom Corportion i USA oh/llr nr länr. AOSS är tt vrumärk som tillhör Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2 oh Wi-Fi Prott Stup är ntingn vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Wi-Fi Allin i USA oh/llr nr länr. För vrj förtg vrs progrm omnämns i n här ruksnvisningn finns linsvtl m vsn på upphovsrättssky progrmmn i fråg. All övrig märkn oh prouktnmn som omnämns i n här ruksnvisningn är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör rspktiv förtg. Smmnställningr oh puliktion Dn här ruksnvisningn hr unr övrinsn v Brothr Inustris, Lt. smmnställts oh pulirts m upptr prouktskrivningr oh spifiktionr. Innhållt i n här ruksnvisningn oh spifiktionrn för n här prouktn kn änrs utn förgån mln. Brothr förhållr sig rättn tt utn förvrning gör änringr i spifiktionr oh mtrilt häri, oh nsvrr int för vntull skor (inklusiv följskor) som orsks v förlitn på t prsntr mtrilt, inklusiv mn int gränst till, skrivfl llr nr misstg. Copyright oh Lins 2008 Brothr Inustris, Lt. I nn proukt ingår progrmvr som utvklts v följn lvrntörr: PACIFIC SOFTWORKS, INC. I n här prouktn ingår progrmmt "KASAGO TCP/IP" som utvklts v ELMIC WESCOM, In Dvisp Softwr, In.

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-250C MFC-290C MFC-297C Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-J220 MFC-J40 Läs n här Snguin innn u nvänr mskinn så tt u kn ställ in oh instllr n på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING inikrr n potntillt frlig sitution som kn l till llvrlig

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Instlltörns rfrnshnok Dikin Althrm - lågtmprtur Split Svnsk Innhåll Innhåll

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Sngui Strt här DCP-9270CDN Läs ignom vårt Säkrhts- oh juriikhäft innn u instllrr in mskin. Läs okså nn Sngui så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. För tt vis Sngui på något nnt språk, sök http://solutions.rothr.om/.

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

The Next Generation platform Snabbguide

The Next Generation platform Snabbguide Sngui Vi hr skpt nn sngui för tt u på tt nklt sätt kn knt ig m mång v vår vrktyg oh funktionr i vår plttform. Lär ig vr u hittr prouktr tt hnl, nyhtr, grfr, plr olik Orrtypr, övrvk in positionr, liv-hjälp

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-6490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper

VATEK Multifix kopplingar för alla rörtyper Vtk_logo_cmyk-2012.pf 1 2011-11-25 13.09 VATEK Multifix kopplingr för ll rörtypr VATEK MULTIFIX ÄR EN SERIE rgfst rörkopplingr för ll typr v rör till å vttn och gslningr. Kopplingrn introucrs i Svrig v

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln ännu

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-5895CW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG Tlr om hur u sk gör för tt förhinr

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt

ProMinent. Driftinstruktion Ultromat AT/96 och ATF/96 Serie V 4.0 Trekammaranläggning för beredning av polyelektrolyt Dritinstruktion Ultromt A/96 och AF/96 Sri V 4.0 rkmmrnläggning ör rdning v polylktrolyt ProMinnt V. G. läs ignom hl dritinstruktionn innn utrustningn dritsätts! S till så tt dn int kommr ort! För skdor

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Snabbstarthandbok för

Snabbstarthandbok för Snstrtnok ör HP Potosmrt Pro B9100-srin Tk ör tt u r köpt n HP Potosmrt-skrivr! I n är rosyrn skrivs ur u instllrr skrivrn. Winows: Om skrivrn sk nsluts till torn m n USB-kl sk u int nslut USB-kln örrän

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet 1 El- och nrgiprogrmmt Inriktningr på El- och nrgiprogrmmt Automtionstknik Exmpl på yrksutgångr: Automtionstknikr fstight Automtionstknikr industri/procss Industrilktrikr (procss) Mktronikr Eltknik Exmpl

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Morgrns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :1 1 1 2 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Collections och annat nyttigt

Collections och annat nyttigt Va innbär programmring? Collctions och annat nyttigt En stor l av tin så sättr man ihop olika algoritmr och atastrktrr så att fnkar för st t aktlla problmt. Förhoppningsvis så ägnar man också n hl l ti

Läs mer

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR STAKET OCH STÄNGSEL www.skruvunmnt.s STAD, PARK OCH TRÄDGÅRD HALLAR OCH MODUL KONSTRUKTIONER STAKET OCH STÄNGSEL REKLAM, TRAFIK OCH SKYLTAR TRÄKONSTRUKTION ANVÄNDNINGSOMRÅDEN PROFESSIONELLA SKRUVFUNDAMENT FÖRDELAR K-SERIEN

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer