Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt."

Transkript

1 Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om u nvänr n USB-kl). 1 Pk upp mskinn oh kontrollr komponntrn Färgptronr [x4] Svrt (LC1100HY-BK) Gul (LC1100HY-Y) Cyn (LC1100HY-C) Mgnt (LC1100HY-M) Sngui Snvlstikttr Bruksnvisning C-skiv Tlfonsl För nvänr i Dnmrk För nvänr i Svrig, Norg oh Finln Nätkln som mföljr nn mskin Nätkln som mföljr nn mskin är n siojor Nätklr är n jor trstiftskontkt. tvåstiftskontkt. Kontrollr tt vägguttgt är lämpligt för n jor kontktn som mföljr. Mskinn måst jors. Kontkt n kvlifir lktrikr om u är osäkr. VARNING Plstpåsr nväns när mskinn förpks. Håll påsrn ort från isr oh smårn för tt unvik kvävning. Avlägsn skystjpn oh filmn som täkr mskinn. Kom ävn ihåg tt t ort filmn som täkr pkskärmn. Kontrollr tt u hr ll komponntr. Komponntrn som mföljr i förpkningn kn vrir ron på ln. Spr llt förpkningsmtril oh krtongn om u måst trnsportr mskinn. En gränssnittskl mföljr int som stnr. Köp n lämplig gränssnittskl för t gränssnitt som sk nväns (USB llr nätvrk). USB-kl Kontrollr tt u nvänr n USB 2.0-kl (typ A/B) som int är längr än 2 mtr. Nätvrkskl Använ n rk, prtvinn ktgori 5 kl (llr högr) för 10BASE-T llr 100BASE-TX Fst Ethrnt-nätvrk. SWE Vrsion 0 1

2 2 Fyll på vnligt A4-pppr Dr ut ppprsfk1 (t övr fkt) ur mskinn. Om u luftr ppprsrkn väl minskr u riskn för ppprsstopp i mskinn. Plr ppprt i ppprsfk 1 m utskriftssin nåt oh n övr kntn först. Kontrollr tt ppprt liggr plt i fkt. Skjut INTE in ppprt för långt. 1 Öppn ppprsfkts luk. 1 Tryk oh skjut försiktigt på sioguirn m å hänrn oh justr sn längguin ftr ppprsformtt som u fyllr på i fkt. Kontrollr tt tringulär mrkringrn på sioguirn oh längguin är i linj m mrkringn för ppprsformtt som nväns. f g Justr försiktigt sioguirn m å hänrn så tt pssr ppprt. Kontrollr tt sioguirn nur ppprskntrn. Stäng ppprsfkts luk. Kontrollr tt rkn liggr plnt i ppprsfkt oh tt rkhöjn int övrstigr mrkringn

3 h Tryk långsmt oh noggrnt in ppprsfkt i mskinn. 3 Anslut nätkln oh tlfonsln Anslut INTE USB-kln ännu (om u nvänr n USB-kl). i Håll ppprsfkt på plts, r ut ppprsstöt tills t snäpps fst oh vik sn ut stöflikn. Anslut nätkln. 2 1 Mr informtion om fk 2 finns i Fyll på pppr i ppprsfk 2, kpitl 2 i Bruksnvisningn. VARNING Mskinn måst h n jor kontkt. Anslut tlfonsln. Anslut n n änn v tlfonsln till uttgt på mskinn märkt LINE oh n nr änn till tt tlfonuttg. 3

4 VARNING Eftrsom mskinn jors vi nätkln kn u sky ig mot vntull riskfyll lförhållnn på tlfon linjn gnom tt h nätkln koppl till in mskin när u kopplr n till tlfonlinjn. Du kn ävn sky ig själv när u vill flytt mskinn gnom tt koppl från tlfonlinjn först oh sn nätkln. Tlfonsln får BARA nsluts till uttgt märkt LINE på mskinn. Om n siopprt nväns på tlfonlinjn sk u nslut pprtn nligt nvisningrn nn. 4 Ställ in ln (int språk) Du måst ställ in lnt så tt mskinn fungrr som n sk m lokl tlkommuniktionslinjrn i rspktiv ln. Kontrollr tt strömmn är på gnom tt nslut nätkln. Vis lnt gnom tt tryk på llr (Norwy, Swn, Finln llr Dnmrk). (Kontrollr tt u ställr in ln, int språk.) St Country Norwy Swn 1 2 Finln Tryk på itt ln. På LCD-skärmn får u n uppmning om tt kontrollr lnt ign. Swn 1 Siopprt 2 Extrn tlfon Ys No Om n xtrn tlfonsvrr nväns på tlfonlinjn sk u nslut tlfonsvrrn så som skrivs nn. f Tryk på Ys oh gå till stg f om rätt ln viss på LCD-skärmn. Ellr tryk på No, gå tillk till stg oh välj ln ign. När LCD-skärmn vist Apt i två skunr strts mskinn om utomtiskt. Eftr omstrtn visr LCD-skärmn Vr go vänt. Om u vlt Swn i stg viss mlnn på LCD-skärmn på svnsk. Gå till Änr språk på sin 6 om u vill yt språk. Ställ in mottgningslägt på Ext:Tl/Tsv om u nvänr n xtrn tlfonsvrr. S Välj tt mottgningsläg på sin 7. Mr informtion finns i Anslut till n xtrn TSV (tlfonsvrr) i kpitl 7 i ruksnvisningn. 4

5 5 Instllr färgptronrn Öppn vkuumförsglingn gnom tt vri n grön rttn på n gul skyskåpn murs tills tt klik hörs oh t sn ort kåpn. VARNING Om u får läk i ögonn sk u omlrt tvätt ögonn m vttn oh kontkt n läkr om lir irritr. Kontrollr tt strömmn är på. Följn mln viss på LCD-skärmn: Ingn ptron Montr läk BK Svrt C Cyn Y M Gul Mgnt 1 Öppn lukn frmför färgptronrn. T ort t grön trnsportskyt. 1 f Kontrollr tt färgn på spkn motsvrr ptronns färg så som viss i igrmmt nn. 1 2 Kst int ort t grön trnsportskyt. Du hövr t för frmti trnsportr. Pk upp färgptronn. 1 g Instllr vrj färgptron i riktning m piln på tikttn. 5

6 h Tryk försiktigt in färgptronn tills tt klik hörs. Stäng färgptronslokt när ll färgptronr hr montrts. Avslut kvlittskontrolln gnom tt tryk på J om ll linjr syns klrt oh tyligt. <Svrt> <Färg> OK OK Tryk på Nj oh gå till om kort linjr skns. BK Y C <Svrt> <Färg> Dålig Dålig Mskinn förrr färgmtningssystmt för utskrift. Prossn tr 4 minutr. Stäng int v mskinn. Du tillfrågs om utskriftskvlittn är r för svrt oh färg. Tryk på J llr Nj. Svrt OK? 6 Kontrollr utskriftskvlittn J När u hr trykt på J llr Nj för å svrt oh färg, visr LCD-skärmn: Nj. Kontrollr tt u hr fyllt på pppr i t övr fkt för n inln inställningn. Följn mln viss på LCD-skärmn när prossn är klr Sätt i pppr Tryk på Strt f Börj rngöring? Tryk på Strt Mskinn örjr rngör färgrn när u trykr på Colour Strt. När rngöringn är klr trykr u på Colour Strt. Mskinn skrivr ut rkt för kvlittskontroll ign. Gå tillk till. Tryk på Colour Strt. Kontrollr kvlittn på fyr färglokn på rkt. (svrt/gul/yn/mgnt) 7 Änr språk 6 1 Du kn änr språkt på LCD-skärmn till Norsk, Englsk, Svnsk, Dnsk llr Finsk. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på llr tills Loklt språk viss. Tryk på Loklt språk. Tryk på itt språk. Tryk på Stop/Exit.

7 8 Välj tt mottgningsläg Dt finns fyr mottgningslägn: Enst fx, Fx/Tl, Mnull oh Ext:Tl/Tsv. f Vill u nvän mskinns tlfonfunktionr (om finns) llr n xtrn tlfon llr n xtrn tlfonsvrr som är nslutn på smm linj som mskinn? J Använr u n xtrn tlfonsvrrns röstmlnfunktion? Nj Vill u tt mskinn sk utomtiskt svr på fx- oh tlfonsmtl? J Nj J Tryk på MENY. Tryk på llr oh välj Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Svrsläg. Tryk på Enst fx, Fx/Tl, Ext:Tl/Tsv llr Mnull. Tryk på Stop/Exit. Enst fx Vrj smtl svrs som om t vor tt fxmln. Fx/Tl Mr informtion finns i Använ mottgningslägn i kpitl 6 i ruksnvisningn. Mskinn kontrollrr linjn oh svrr utomtiskt på vrj smtl. Du hör n signl för tt gör ig uppmärksm på inkommn röstsmtl. Mnull Nj Du kontrollrr tlfonlinjn oh måst själv svr på vrj smtl. Ext:Tl/Tsv Tlfonsvrrn (TSV) svrr utomtiskt på vrj smtl. Röstmlnn lgrs i in xtrn tlfonsvrr (TSV). Fxmlnn skrivs ut. 9 Ställ in LCD-skärmns kontrst (om t hövs) Om u hr svårt tt s v som står på LCD-skärmn kn u änr kontrstinställningn. f g h 10 Tryk på MENY. Tryk på llr tills Allmän inställ viss. Tryk på Allmän inställ. Tryk på llr tills LCD-inställn. viss. Tryk på LCD-inställn. Tryk på LCD kontrst. Tryk på Ljus, M llr Mörk. Tryk på Stop/Exit. Ställ in tum oh ti Mskinn ngr tum oh ti oh läggr ssutom till itt inställ Fx-ID på vrj fx som säns. f Du kn ävn ställ in skärmns vinkl gnom tt lyft n. g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Ang två sist siffrorn i årtlt på pkskärmn oh tryk på OK. Dtum oh ti År:2009 (vs. skriv 0 9 för 2009.) Upprp för mån oh g smt timmr oh minutr i 24-timmrsformt. Tryk på Stop/Exit. 7

8 11 Ang in prsonlig informtion (Fx-ID) 12 Fxövrföringsrpport Du ör ställ in mskinn så tt n skrivr itt nmn oh fxnummr på ll sior som säns. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på Fx-ID. Ang itt fxnummr (högst 20 siffror) vi pkskärmn oh tryk på OK. Om u t.x. sk skriv lnsnumrt för Storritnnin, +44, sk u tryk på tills + viss oh sn ng +. Tryk på tills siffrorn viss oh tryk sn på 4, 4 smt rstn v numrt. Skriv itt nmn (högst 20 tkn) vi pkskärmn oh tryk på OK. Du kn skriv siffror llr spiltkn gnom tt tryk upprp gångr på tills tknt u vill ng viss i tknuppsättningn. Om u vill skriv n okstv som finns på smm knpp som t sist tknt trykr u på för tt flytt mrkörn till högr. Om u skrivit fl okstv oh vill änr n trykr u på llr för tt flytt mrkörn till n flktig okstvn oh trykr på. Tryk på Stop/Exit. Om u gör fl oh vill örj om sk u tryk på Stop/Exit oh gå tillk till. Mr informtion finns i Skriv in txt i ilg C i ruksnvisningn. Brothr-mskinn hr n funktion för övrföringsrpportr som kn nväns när u vill kontrollr tt tt fxmln hr sänts. Rpportn visr mottgrns nmn llr fxnummr, tum, klokslg, övrföringns tisläng, ntl sior som sänts smt om övrföringn lyks llr j. Om u vill nvän funktionn för övrföringsrpportr sk u läs Skriv ut rpportr i kpitl 9 i Bruksnvisningn. 13 Ställ in tlfonlinjtypn Om u nslutr mskinn till n linj som hr n PBX (tlfonväxl) llr ISDN för tt sän llr t mot fxmlnn, måst u änr tlfonlinjtypn gnom tt utför följn åtgärr. f g Tryk på MENY. Tryk på llr tills Gruninställn. viss. Tryk på Gruninställn. Tryk på llr tills Välj linjtyp viss. Tryk på Välj linjtyp. Tryk på Norml, Tlfonväxl llr ISDN. Tryk på Stop/Exit. Tlfonväxl oh övrföring Mskinn är inlningsvis inställ på Norml, som gör tt mskinn koppls in på t llmänn tlfonnätt. Flr kontor nvänr ok tt ntrlt tlfonsystm llr utomtisk tlfonväxl (PBX). Din mskin kn koppls till flst tlfonväxlsystm (PBX). Mskinns åtruppringningsfunktion hr nst stö för "tim rk rll" (TBR). TBR fungrr m flst tlfonväxlsystm så tt u kn öppn n utgån linj llr koppl smtl till n nnn nknytning. Funktionn fungrr när u trykr på Tl/Rknppn. 8

9 14 Välj nslutningstyp För USB-gränssnitt Winows, gå till sin 10 Mintosh, gå till sin 14 För tråunn nätvrk Winows, gå till sin 17 Mintosh, gå till sin 22 USB Tråunt nätvrk Winows Mintosh Winows Mintosh För trålös nätvrk Winows oh Mintosh, gå till sin 26 Trålöst nätvrk 9

10 USB Winows För nvänr v USB-gränssnitt (för Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 15 Innn u instllrr Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Anslut INTE USB-kln ännu. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Dr ut mskinns nätkl ur luttgt oh koppl loss n från in tor om n rn är nslutn vi n gränssnittskl. 16 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. 10

11 USB Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. g Winows Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Instlltionn fortsättr. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. h Gå till näst stg när n här skärmn viss. När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. USB Winows Mintosh f Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. 11

12 USB Winows 17 Anslut USB-kln För försiktigt in USB-kln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Anslut sn kln till torn. Anslut INTE mskinn till n USB-port på tt tngntor llr n USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rkommnrr tt u nslutr mskinn irkt till torn. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. T ort USB-kln. Anslut USB-kln till USB-uttgt som är märkt m n -symol. USB-uttgt sittr på mskinns insi till högr så som viss nn. LAN USB VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 12

13 USB Winows Anslut nätkln Slutför oh strt om 18 Anslut nätkln. Instlltionn fortsättr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. 19 Klik på Slutför oh strt om torn. När u strtt om torn måst u vr inlogg m ministrtörsrättightr. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). Slutför Instlltionn är klr. USB Winows Mintosh I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Gå nu till Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. 13

14 USB Mintosh För nvänr v USB-gränssnitt (för M OS X llr snr) 15 Innn u instllrr Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. T ort USB-kln. Anslut USB-kln till USB-uttgt som är märkt m n -symol. USB-uttgt sittr på mskinns insi till högr så som viss nn. LAN USB 16 Anslut USB-kln För försiktigt in USB-kln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Anslut sn kln till in Mintosh. Anslut INTE mskinn till n USB-port på tt tngntor llr n USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rkommnrr tt u nslutr mskinn irkt till Mintosh -torn. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. 14

15 USB Mintosh Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 17 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Klik på OK när n här skärmn viss. USB Winows Mintosh I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 18 på sin 16. f För nvänr v M OS X till , klik på Lägg till. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. g Välj USB. 15

16 h i USB Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. Mintosh 18 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 18 på sin 16. Slutför Instlltionn är klr. 16

17 Tråunt nätvrk Winows För nvänr v tråunn nätvrk (för Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 15 Innn u instllrr 16 Anslut nätvrkskln Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Anslut nätvrkskln till LAN-uttgt som är mrkrt m n -symol. LAN-uttgt sittr på mskinns insi till vänstr så som viss nn. Om u nvänr tt rnväggsprogrm (nnt än Winows -rnväggn), ntispion- llr ntivirusprogrm, sk u tillfälligt inktivr m. Dr ut mskinns nätkl ur luttgt. LAN USB Tråunt nätvrk Winows Mintosh 17

18 Tråunt nätvrk Winows För försiktigt in nätvrkskln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Koppl sn kln till nätvrkt. 17 Anslut nätkln Anslut nätkln. Om å n USB-kl oh nätvrkskl nväns rr u å klrn gnom rännn, n n ovnpå n nr. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Om u rn hr ställt in mskinn för tt trålöst nätvrk oh sn vill ställ in n på tt tråurt nätvrk, ör u kontrollr tt mskinns Nätvrks I/F är LAN vi kl. Dt trålös nätvrksgränssnittt lir inktivt m nn inställning. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Nätvrks I/F viss. Tryk på Nätvrks I/F. Tryk på LAN vi kl. Tryk på Stop/Exit. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. 18

19 Tråunt nätvrk Winows 18 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. f När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 19

20 Tråunt nätvrk Winows g Välj Nätvrksnslutning vi kl oh klik på Näst. Om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt väljr u mskinn i listn oh klikr på Näst. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. h Om u nvänr Winows XP SP2/Winows Vist, så väljr u när nn skärm viss Änr rnväggns portinställning för tt ktivr nätvrksnslutningn oh fortsätt m instllringn. (rkommnrs) oh klikr på Näst. Om APIPA viss i fältt IP-rss sk u klik på Konfigurr IP-rss oh skriv n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt. Om mskinn int hr konfigurrts för nätvrkt viss följn skärm. Skärmn knsk int viss om u nvänr n nnn rnvägg än Winows -rnväggn llr om Winows -rnväggn är inktivr. S nvisningrn som mföljr rnväggsprogrmmt för informtion om hur u läggr till följn nätvrksportr. Lägg till UDP-port för nätvrkssknning. Lägg till UDP-port för PCfxmottgning övr nätvrkt. Lägg till UDP-port 137 om u fortfrn hr prolm m nätvrksnslutningn. i Klik på OK. Fönstrt Konfigurr IP-rss viss. Skriv in n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt gnom tt följ nvisningrn på skärmn. Instlltionn v Brothr-rivrutinrn strtr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. 20

21 Tråunt nätvrk Winows j I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. 20 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 19. S ävn stg 15- på sin 17 innn u instllrr. M n här prouktn ingår n lins för upp till 2 nvänr. Dnn lins stöjr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro Suit inklusiv SnSoft PprPort 11SE på upp till 2 torr på tt nätvrk. Om u vill instllr SnSoft PprPort 11SE på mr än 2 torr, köp Brothr NL-5 som är n flrnvänrlins för upp till yttrligr 5 nvänr. För tt köp NL-5, kontkt in Brothr åtrförsäljr. Slutför Instlltionn är klr. 19 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om torn. Eftr tt u hr strtt om torn måst u logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Gå nu till Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Tråunt nätvrk Winows Mintosh Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). 21

22 Tråunt nätvrk Mintosh För nvänr v tråunn nätvrk (för M OS X llr snr) 15 Innn u instllrr 16 Anslut nätvrkskln Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Lyft upp sknnrlokt i öppt läg. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Om u rn hr ställt in mskinn för tt trålöst nätvrk oh sn vill ställ in n på tt tråurt nätvrk, ör u kontrollr tt mskinns Nätvrks I/F är LAN vi kl. Dt trålös nätvrksgränssnittt inktivrs m nn inställning. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på Nätvrks I/F. Tryk på LAN vi kl. Tryk på Stop/Exit. Anslut nätvrkskln till LAN-uttgt som är mrkrt m n -symol. LAN-uttgt sittr på mskinns insi till vänstr så som viss nn. LAN USB 22

23 Tråunt nätvrk Mintosh För försiktigt in nätvrkskln i klrännn oh r n runt klrännn oh mot mskinns ksi. S iln nn. Koppl sn kln till nätvrkt. 17 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. S till tt kln int kommr i kläm när u stängr lokt, t kn l till fl. Om å n USB-kl oh nätvrkskl nväns rr u å klrn gnom rännn, n n ovnpå n nr. Håll i hntgn på sknnrlokts sior oh stäng t försiktigt. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. Välj Nätvrksnslutning vi kl oh klik på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. VARNING Vr försiktig så tt u int klämmr fingrrn unr sknnrlokt. Använ llti hntgn på sknnrlokts sior när u öppnr oh stängr t. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 23

24 Tråunt nätvrk Mintosh Mrkr mskinn i listn oh klik på OK om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. Gå till. f Använr v M OS X till , klik på Lägg till. g Gör vl som viss nn. Klik på OK om n här skärmn viss. Skriv tt nmn för in Mintosh i Displynmn m högst 15 tkn oh klik på OK. Gå till. h Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. i Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. Om u vill nvän mskinns Sn-knpp för tt sknn i nätvrkt måst u mrkr rutn Rgistrr in tor m funktionn "Sknn till" på mskinn. Nmnt u ngr viss på mskinns LCDskärm när u trykr på Sn-knppn oh väljr tt sknningsltrntiv. (Mr informtion finns i Nätvrkssknning i Bruksnvisning för progrmnvänr som finns på -skivn.) Klik på OK när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 18 på sin 25. I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 18 på sin

25 Tråunt nätvrk Mintosh 18 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 17 på sin 23. S ävn stg 15- på sin 22 innn u instllrr. Slutför Instlltionn är klr. Tråunt nätvrk Winows Mintosh 25

26 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Använr v trålös nätvrksgränssnitt 15 Innn u örjr Först måst u konfigurr mskinns inställningr för trålös nätvrk så tt n kn kommunir m nätvrkts routr/åtkomstpunkt. När mskinn hr konfigurrts så tt n kn kommunir m routrn/åtkomstpunktn hr torr på nätvrkt tillgång till mskinn. Du måst instllr rivrutinrn oh progrmvrn om u vill nvän mskinn vi torrn. Stgn nn lr ig gnom konfigurtions- oh instlltionsprossn. Om u vill uppnå optiml rsultt vi norml, vrglig okumntutskrift ör u plr Brothr-mskinn så när nätvrkts routr/åtkomstpunkt som möjligt m miniml hinr. Stor förmål oh väggr mlln två nhtrn, liksom störningr från nr lktronisk nhtr, kn påvrk okumntns tövrföringshstight. Brothr MFC-6890CDW kn nväns i å tråurn oh trålös nätvrk, mn u kn r nvän n nslutningsmto i tgt. Om u rn tiigr hr konfigurrt mskinns trålös inställningr måst u åtrställ nätvrkts (LAN) inställningr innn u kn konfigurr trålös inställningrn ign. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Friksinst. viss oh tryk sn på Friksinst. Bkräft gnom tt tryk på J. Håll J ntrykt i 2 skunr för tt kräft. Instruktionrn nn gällr infrstrukturläg. Om u vill ställ in mskinn för n nnn trålös miljö finns t nvisningr i Bruksnvisning för nätvrksnvänr på -skivn. Du kn öppn Bruksnvisning för nätvrksnvänr gnom tt följ instruktionrn nn. 1 Strt torn. Sätt in n mföljn Brothr -skivn i -läsrn. För Winows : 2 Välj moll oh språk. C-skivns huvumny öppns. 3 Klik på Dokumnttion oh sn på HTML-okumnt. För Mintosh : 2 Dulklik på Doumnttion oh ulklik på språkmppn. 3 Dulklik på top.html. Infrstrukturläg Routr/Åtkomstpunkt Trålös nätvrksmskin (in mskin) Dtor m trålös funktionr nslutn till åtkomstpunktn Tråurn tor nslutn till åtkomstpunktn 26

27 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt 16 Bkräft nätvrksmiljön (infrstrukturläg) I följn nvisningr rjus två olik mtor för hur u instllrr Brothr-mskinn i n trålös nätvrksmiljö. Bå mtorn är vs för infrstrukturläg, m nvänning v n trålös routr/åtkomstpunkt som nvänr DHCP för tt tilll IP-rssr. Välj konfigurtionsmto oh gå vir till sin som ngs. Om n trålös routrn/åtkomstpunktn int hr stö för SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS, sk u ntkn trålös nätvrksinställningrn för åtkomstpunktn llr n trålös routrn i områt nn. Dn trålös inställningn kn int fortsätt om u int kännr till informtionn (nätvrksnmn (SSID ESSID), WEP-nykl llr WPA-lösnor). S okumnttionn som mfölj åtkomstpunktn llr n trålös routrn, llr kontkt routrtillvrkrn llr systmministrtörn. Altrntiv Kommuniktionsläg: (infrstruktur) Nätvrksnmn: (SSID, ESSID) Vrifiringsmto: (Öppt systm, l nykl, WPA-PSK 1, WPA2-PSK 1 ) Kryptringsläg: (Ingt, WEP, TKIP, AES) Nätvrksnykl: (Kryptringsnykl, WEP-nykl 2, lösnor) Exmpl Infrstruktur HELLO WPA2-PSK AES Antkn ktull trålös nätvrksinställningrn 1 WPA/WPA2-PSK är n Wi-Fi Prott Ass på förhn l nykl, som gör tt n trålös Brothr-mskinn kn smvrk m åtkomstpunktr m nvänning v TKIP- llr AES-kryptring (WPA-Prsonl). WPA/WPA2-PSK (TKIP llr AES) nvänr n Pr-Shr Ky (PSK) som är minst 8 oh högst 63 tkn lång. 2 WEP-nykln är till för 64-itrs kryptr nätvrk llr 128-itrs kryptr nätvrk oh kn innhåll å siffror oh okstävr. Om u int kännr till informtionn ör u gå till okumnttionn som mfölj åtkomstpunktn llr n trålös routrn. Nykln är tt 64-itrs llr 128-itrs vär som måst ngs i tt ASCII- llr HEXADECIMAL-formt. Till xmpl: 64-itrs ASCII: 64-itrs hximl: 128-itrs ASCII: 128-itrs hximl: Använr 5 txttkn, t.x. Hllo (skiftlägskänsligt) Använr 10 tkn m hximlt, t.x. 71f2234 Använr 13 txttkn, t.x. Wirlssomms (skiftlägskänsligt) Använr 26 tkn m hximlt, t.x. 71f Gå nu till sin 28 Om n trålös routrn/åtkomstpunktn hr stö för utomtisk, trålös inställning (m n knpptrykning) (SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ) Trålöst nätvrk Gå nu till sin 30 27

28 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Anslut Brothr-mskinn till t trålös nätvrkt 17 Konfigurr trålös inställningrn (typisk trålös inställning i infrstrukturläg) Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på WLAN. Tryk på Inställn.gui. När Byt till trålöst nätvrksgränssnitt? viss sk u kräft gnom tt tryk på J. Då strts guin för trålös inställning. Tryk på Nj om u vill vryt. Mskinn sökr ftr tillgänglig SSID-nmn. Om n list övr SSID viss, sk u välj t SSID som u ntkn i stg 16 på sin 27 gnom tt tryk på llr. Tryk på t SSID som u vill nslut till. Gå till f. Dt tr flr skunr innn listn m tillgänglig SSID-nmn viss. Om åtkomstpunktn är inställ på tt int sän SSID-nmnt måst u lägg till SSIDnmnt mnullt. Gå till. Tryk på <Ny SSID>. Gå till. Skriv t SSID som u ntkn i stg 16 på sin 27 vi pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) f g Välj tt v ltrntivn nn: Om nätvrkt är konfigurrt för vrifiring oh kryptring, måst inställningrn motsvr som nväns i nätvrkt. Vrifiring llr kryptring nväns int: Tryk på Öppt systm oh sn på Ingn för Kryptringstyp?. Vrkställ änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Ingn vrifiring m WEP-kryptring: Tryk på Öppt systm oh sn på WEP för Kryptringstyp?. Gå till g. Vrifiring m WEP-kryptring: Tryk på Dl nykl. Gå till g. Vrifiring m WPA/WPA2-PSKkryptring (TKIP llr AES): Tryk på WPA/WPA2-PSK. Gå till h. Välj lämpligt nyklnummr. Skriv WEPnykln som u ntkn i stg 16 på sin 27 på pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) Tryk på OK när u hr skrivit in ll tkn, vrkställ sn änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Tryk på OK när u skrivit in ll tkn. Tryk på Infrstruktur. 28

29 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt h Tryk på TKIP llr AES för Kryptringstyp? Skriv t WPA/WPA2-PSK lösnor som u ntkn i stg 16 på sin 27 vi pkskärmn. Du kn flytt mrkörn åt vänstr llr högr m knpprn oh. Bokstävrn viss i följn orning: små okstävr oh sn stor okstävr. Tryk på upprp gångr tills tknt som u vill skriv viss om u vill ng siffror llr spiltkn. (Mr informtion finns i Skriv in txt för trålös inställningr på sin 43.) i Tryk på OK när u hr skrivit in ll tkn, vrkställ sn änringrn gnom tt tryk på J. Gå till i. Nu försökr mskinn nslut till t trålös nätvrkt m hjälp v informtionn u hr skrivit. Anslutn viss på LCD-skärmn i. 1 minut om t lyks. Om mskinn int kn nslut till nätvrkt sk u kontrollr nätvrksinställningrn som ngvs i stg 16 på sin 27 oh sn upprp till h för tt s till tt rätt informtion ngs. Om åtkomstpunktn int hr DHCP ktivrt måst u konfigurr mskinns IP-rss, nätmsk oh gtwy mnullt så tt pssr nätvrkt. Mr informtion finns i Bruksnvisning för nätvrksnvänr. Nu är n trålös inställningn klr. En iniktor m fyr nivår högst upp på mskinns LCD-skärm visr n trålös signlstyrkn för routrn/åtkomstpunktn. Om u vill instllr progrmsvitn MFL-Pro sk u gå vir till stg 18. För Winows -nvänr: Gå nu till Sin 32 För M OS -nvänr: Gå nu till Sin 36 Trålöst nätvrk 29

30 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt 17 Konfigurr trålös inställningrn m n utomtisk trålös mton (m n knpptrykning) Kontrollr tt n trålös routrn/åtkomstpunktn hr symoln SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS som viss nn. Mskinn hr nslutits till routrn/åtkomstpunktn om Anslutn viss på LCD-skärmn. Nu kn u nvän mskinn i tt trålöst nätvrk. Om WLAN-inst., Anslutr -> SES (Anslutr WPS llr Anslutr AOSS) oh sn Kn j nslut viss på LCDskärmn, kn mskinn int nslut till routrn/åtkomstpunktn. Börj om från ign. Om smm mln viss ign åtrställr u mskinn till friksinställningrn oh prövr ign. Informtion om åtrställning finns i Åtrställ nätvrksinställningrn till friksinställningrn på sin 43. Plr Brothr-mskinn inom räkhåll för n åtkomstpunkt/routr m SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS. Räkvin kn vrir ron på miljön. S instruktionrn som mfölj routrn/åtkomstpunktn. Tryk på knppn SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS på n trålös routrn/åtkomstpunktn. Instruktionr finns i ruksnvisningn till n trålös routrn/åtkomstpunktn. Tryk på MENY på mskinn. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på WLAN. Tryk på SES/WPS/AOSS. När Byt till trålöst nätvrksgränssnitt? viss sk u kräft gnom tt tryk på J. Då strts guin för trålös inställning. Tryk på Nj om u vill vryt. Dn här funktionn vkännr utomtiskt vilkt läg (SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ) som åtkomstpunktn nvänr för tt konfigurr mskinn. Om n trålös åtkomstpunktn hr stö för Wi-Fi Prott Stup (PIN-mto) oh u vill konfigurr mskinn m PIN-mton (Prsonl Intifition Numr), s Använ PIN-mton i Wi-Fi Prott Stup i Bruksnvisning för nätvrksnvänr på -skivn. En övrlppn sssion llr tt nslutningsfl vkäns om WLAN-inst. oh sn Kn j nslut llr Fl läg viss på LCD-skärmn. (S tlln nn). Mskinn hr vkänt 2 llr flr routrr/åtkomstpunktr i nätvrkt som hr lägt SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup /AOSS ktivrt. Kontrollr tt r n routr/åtkomstpunkt hr lägt SurEsyStup, Wi-Fi Prott Stup llr AOSS ktivrt oh örj om från ign. Mlnn på LCD-skärmn när kontrollpnlns mny SES/WPS/AOSS nväns WLAN-inst. Anslutr -> SES/WPS/AOSS Kn j nslut Fl läg Anslutn Sökr ftr llr nslutr till åtkomstpunktn oh hämtr inställningr från åtkomstpunktn. Anslutr till åtkomstpunktn. Dt går int tt nslut. Om t viss ftr mlnt Anslutr -> SES/WPS/AOSS, tyr t tt n övrlppn sssion vkänts. En övrlppn sssion hr vkänts. Mskinn är nslutn. Om u stötr på prolm unr inställningn kn u tillfälligt plr mskinn närmr n trålös åtkomstpunktn oh gå tillk till. Nu är n trålös inställningn klr. 30

31 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Nu är n trålös inställningn klr. Om u vill instllr progrmsvitn MFL-Pro sk u gå vir till stg 18. För Winows -nvänr: Gå nu till Sin 32 För M OS -nvänr: Gå nu till Sin 36 Trålöst nätvrk 31

32 Trålöst nätvrk Winows Instllr rivrutinrn oh progrmvrn (För Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist ) 18 Innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro Kontrollr tt torn är PÅ oh tt u loggt in m ministrtörsrättightr. Stäng vntull progrm som körs. Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Skärmrn som viss kn vrir ron på oprtivsystmt. Dn mföljn -skivn inklurr SnSoft PprPort 11SE. Progrmmt hr stö för Winows 2000 (SP4 llr snr), XP (SP2 llr snr), XP Profssionl x64 Eition oh Winows Vist. Upptr till Winows snst srvipk innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro. Om u nvänr tt rnväggsprogrm (nnt än Winows -rnväggn), ntispion- llr ntivirusprogrm, sk u tillfälligt inktivr m. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. Om skärmn m mollnmn viss klikr u på mskinns mollnmn. Om språkskärmn viss väljr u önskt språk. Om -mnyn int viss utomtiskt sk u gå till Dn här torn (Dtor), ulklik på ikonn oh sn ulklik på strt.x. C-skivns huvumny öppns. Klik på Inln instlltion. Klik på Instllr progrmsvitn MFL-Pro. 32

33 Trålöst nätvrk Klik på OK om n här skärmn viss oh strt om torn. g Winows Välj Trålös nätvrksnslutning oh klik på Näst. Om instlltionn int fortsättr utomtiskt öppnr u huvumnyn ign gnom tt t ut -skivn oh sätt in n ign, llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn oh sn fortsätt från för tt instllr progrmsvitn MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmn Kontroll v nvänrkonto viss i Winows Vist. h Klik på kryssrutn Kontrollr oh kräft oh klik sn på Näst. När fönstrt Linsvtl för SnSoft PprPort 11SE viss sk u klik på J om u gokännr Linsvtlt. i Om u nvänr Winows XP SP2/Winows Vist, så väljr u när nn skärm viss Änr rnväggns portinställning för tt ktivr nätvrksnslutningn oh fortsätt m instllringn. (rkommnrs) oh klikr på Näst. f Instlltionn v SnSoft PprPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro. När fönstrt Linsvtl för Brothrs progrmsvit MFL-Pro viss klikr u på J om u gokännr Linsvtlt. Skärmn knsk int viss om u nvänr n nnn rnvägg än Winows -rnväggn llr om Winows -rnväggn är inktivr. S nvisningrn som mföljr rnväggsprogrmmt för informtion om hur u läggr till följn nätvrksportr. Lägg till UDP-port för nätvrkssknning. Lägg till UDP-port för PCfxmottgning övr nätvrkt. Lägg till UDP-port 137 om u fortfrn hr prolm m nätvrksnslutningn. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 33

34 Trålöst nätvrk Om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt väljr u mskinn i listn oh klikr på Näst. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. j Winows Instlltionn v Brothr-rivrutinrn strtr utomtiskt. Skärmilrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr unr instlltionn. Dt kn t någr skunr innn skärmrn viss. I Winows Vist sk u vslut instlltionn på rätt sätt gnom tt mrkr kryssrutn oh sn klik på Instllr när n här skärmn viss. Om APIPA viss i fältt IP-rss sk u klik på Konfigurr IP-rss oh skriv n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt. Om inställningrn för trålöst nätvrk int fungrr viss tt flmln unr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro oh instlltionn vryts. Om t inträffr sk u gå till stg 16 på sin 27 oh ställ in n trålös nslutningn ign. k Välj ltrntiv när skärmn Onlinrgistrring viss oh följ nvisningrn som gs. Om u nvänr WEP oh 'Anslutn' viss på LCD-skärmn trots tt mskinn int kn hitts, sk u kontrollr tt u hr ngtt WEP-nykln på rätt sätt. WEP-nykln är skiftlägskänslig. Om mskinn int hr konfigurrts för nätvrkt viss följn skärm. Klik på OK. Fönstrt Konfigurr IP-rss viss. Skriv in n IP-rss för mskinn som pssr nätvrkt gnom tt följ nvisningrn på skärmn. 34

35 Trålöst nätvrk Winows 20 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om torn. Eftr tt u hr strtt om torn måst u logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Om tt flmln viss när progrmvrn instllrs sk u kör Instlltionsignostikn som finns unr Strt/All Progrm/Brothr/MFC-XXXX (MFC- XXXX står för mollnmnt). 21 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 32. M n här prouktn ingår n lins för upp till 2 nvänr. Dnn lins stöjr instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro Suit inklusiv SnSoft PprPort 11SE på upp till 2 torr på tt nätvrk. Om u vill instllr SnSoft PprPort 11SE på mr än 2 torr, köp Brothr NL-5 som är n flrnvänrlins för upp till yttrligr 5 nvänr. För tt köp NL-5, kontkt in Brothr åtrförsäljr. Slutför Gå nu till Instlltionn är klr. Gå vir till Instllr vlfri progrm på sin 39. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 35

36 Trålöst nätvrk Mintosh Instllr rivrutinrn oh progrmvrn (för M OS X llr snr) 18 Innn u instllrr progrmsvitn MFL-Pro Välj Trålös nätvrksnslutning oh klik på Näst. Kontrollr tt mskinn oh Mintosh - torn är PÅ. Du måst logg in m tt konto som hr ministrtörsrättightr. Använr v M OS X till måst uppgrr till M OS X llr snr. (För n snst informtionn om M OS X, gå till Kontrollr tt t int finns tt minnskort llr USB-minn nslutt. Klik på kryssrutn Kontrollr oh kräft oh klik sn på Näst. Följ instruktionrn på skärmn. 19 Instllr progrmsvitn MFL-Pro Sätt in n mföljn -skivn i -läsrn. H tålmo, t tr någr skunr innn progrmmt hr instllrts. Slutför instlltionn gnom tt klik på Slutför. Brothr progrmvrn sökr ftr Brothrnhtr. Unr nn ti viss följn skärm. Dulklik på ikonn Strt Hr OSX när u sk instllr. 36

37 Trålöst nätvrk Mintosh Mrkr mskinn i listn oh klik på OK om mskinn hr konfigurrts för nätvrkt. Dt här fönstrt viss int om t r finns n mskin nslutn till nätvrkt ftrsom n väljs utomtiskt. Gå till f. I M OS X 10.3.x llr snr är instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro klr. Gå till stg 20 på sin 38. g Använr v M OS X till , klik på Lägg till. Om mskinn int vkänns sk u gå till stg 16 på sin 27 oh ställ in n trålös nslutningn ign. Om u nvänr WEP oh 'Anslutn' viss på LCD-skärmn trots tt mskinn int kn hitts, sk u kontrollr tt u hr ngtt WEP-nykln på rätt sätt. WEP-nykln är skiftlägskänslig. Klik på OK om n här skärmn viss. h i Gör vl som viss nn. Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för mollnmnt) oh klik sn på Lägg till. Skriv tt nmn för in Mintosh i Displynmn m högst 15 tkn oh klik på OK. Gå till f. j Klik på Utskriftskontroll oh sn på Avslut Utskriftskontroll. f Om u vill nvän mskinns Sn-knpp för tt sknn i nätvrkt måst u mrkr rutn Rgistrr in tor m funktionn "Sknn till" på mskinn. Nmnt u ngr viss på mskinns LCDskärm när u trykr på Sn-knppn oh väljr tt sknningsltrntiv. (Mr informtion finns i Nätvrkssknning i Bruksnvisning för progrmnvänr som finns på -skivn.) Klik på OK när n här skärmn viss. Instlltionn v progrmsvitn MFL-Pro är klr. Gå till stg 20 på sin 38. Trålöst nätvrk Winows Mintosh 37

38 Trålöst nätvrk Mintosh 20 Instllr Prsto! PgMngr När Prsto! PgMngr är instllrt, läggs n OCR-funktion till i Brothr ControlCntr2. Dt är nklt tt sknn, l oh orgnisr foton oh okumnt m Prsto! PgMngr. Dulklik på ikonn Prsto! PgMngr oh följ instruktionrn på skärmn. Använr v M OS X till , klik på Gå vir för tt l n progrmvrn från hmsin Brothr Solutions Cntr när n här skärmn viss. 21 Instllr progrmsvitn MFL-Pro på flr torr (vi hov) Om u vill nvän mskinn m flr torr i nätvrkt sk u instllr progrmsvitn MFL-Pro på ll torrn. Gå till stg 18 på sin 36. Slutför Instlltionn är klr. 38

39 Instllr tillvlsprogrm Winows 1 Instllr FFiltr Stuio från Rllusion, In FFiltr Stuio är tt progrm för utskrift utn kntr som är nklt tt nvän. FFiltr Stuio gr ig ävn möjlight tt rigr fotot oh nvän fotoffktr, t.x. orttgning v rö ögon llr förättr hutonr. Mskinn måst vr PÅ oh nslutn till n tor. Dtorn måst vr nslutn till Intrnt. Kontrollr tt u hr loggt in m ministrtörshöright. 2 Instllr FFiltr Stuio Hlp För tt få instruktionr om hur u nvänr FFiltr Stuio kn u l n oh instllr FFiltr Stuio hjälp. Strt FFiltr Stuio gnom tt gå till Strt/All progrm/rllusion/ FFiltr Stuio på torn. Klik på -knppn övrst till högr på skärmn. Klik på Lt ftr upptringr för tt gå till Rllusions upptringshmsi. Öppn huvumnyn gnom tt mt ut oh sätt i -skivn ign llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn. C-skivns huvumny öppns. Välj språk oh klik sn på Övrig progrm. Klik på Downlo (L n)-knppn oh välj n mpp tt spr filn i. Stäng FFiltr Stuio innn u strtr instlltionn v FFiltr Stuio hjälp. Dulklik på n nl filn i mppn u ngv oh följ instruktionrn på skärmn för instlltion. Klik på FFiltr Stuio-knppn för tt instllr. Du kn vis n fullstänig hjälpn för FFiltr Stuio Hlp gnom tt välj Strt/All progrm/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio hjälp på torn. 39

40 Instllr tillvlsprogrm Winows 3 Instllr BookSn & Whitor Suit från Rllusion, In Du kn instllr BookSn&Whitor Suit. M BookSn Enhnr kn u korrigr sknn oksior utomtiskt. Progrmmt Whitor Enhnr snyggr till oh förättrr txt oh ilr v foton som tgits på n skrivtvl. (Intrnt-tillgång krävs.) Mskinn måst vr PÅ oh nslutn till n tor. Dtorn måst vr nslutn till Intrnt. Öppn huvumnyn gnom tt mt ut oh sätt i -skivn ign llr gnom tt ulklik på progrmmt strt.x från rotktlogn. C-skivns huvumny öppns. Välj språk oh klik sn på Övrig progrm. Strt instlltionn gnom tt klik på BookSn&Whitor Suit-knppn. 40

41 För nätvrksnvänr Konfigurtionsvrktygt BRAmin Light (för Winows -nvänr) Konfigurtionsvrktygt BRAmin nväns för inln inställning v nätvrksnslutn Brothr-nhtr. Du kn ävn sök ftr Brothr-prouktr i tt nätvrk, vis sttus oh konfigurr grunläggn nätvrksinställningr som t.x. IP-rss. Mr informtion om BRAmin Light finns på vår hmsi på Om u hövr tt progrm för vnr skrivrhntring kn u hämt n snst vrsionn v Brothr BRAmin Profssionl från Instllr konfigurtionsvrktygt BRAmin Light Klik på Nätvrksvrktyg på mnyskärmn. Ställ in IP-rss, nätmsk oh gtwy m BRAmin Light Om u hr n DHCP/BOOTP/RARP-srvr i nätvrkt hövr u int utför följn. Mskinn hämtr n IP-rss utomtiskt. Strt BRAmin Light. Progrmmt sökr utomtiskt ftr ny nhtr. Klik på BRAmin Light oh följ instruktionrn på skärmn. Dulklik på n okonfigurr nhtn. Mskinns lösnor är som stnr "ss" Du kn änr lösnort m BRAmin Light. Välj STATIC som Bootmto. Ang IPrss, Nätmsk oh Gtwy oh klik sn på OK. Arssinformtionn sprs i mskinn. 41

42 För nätvrksnvänr Konfigurtionsvrktygt BRAmin Light (för M OS X-nvänr) Konfigurtionsvrktygt BRAmin nväns för inln inställning v nätvrksnslutn Brothr-nhtr. Du kn ävn sök ftr Brothr-prouktr i tt nätvrk, vis sttus oh konfigurr grunläggn nätvrksinställningr som t.x. IP-rss vi n tor som hr M OS X llr snr. BRAmin Light instllrs utomtiskt när u instllrr skrivrrivrutinn. Om u hr instllrt skrivrrivrutinn hövr u int instllr BRAmin Light ign. Mr informtion om BRAmin Light finns på vår hmsi på Ställ in IP-rss, nätmsk oh gtwy m BRAmin Light Dulklik på n okonfigurr nhtn. Om u hr n DHCP/BOOTP/RARP-srvr i nätvrkt hövr u int utför följn. Mskinn hämtr n IP-rss utomtiskt. Kontrollr tt vrsion 1.4.1_07 llr snr v Jv -klintprogrmmt är instllrt på torn. Mskinns lösnor är som stnr "ss". Du kn änr lösnort m BRAmin Light. Dulklik på Mintosh HD-ikonn på skrivort. Välj STATIC som Bootmto. Ang IPrss, Nätmsk oh Gtwy oh klik sn på OK. f Arssinformtionn sprs i mskinn. Välj Biliotk, Printrs, Brothr oh sn Utilitis. Kör progrmmt gnom tt ulklik på filn BRAmin Light.jr. BRAmin Light sökr sn utomtiskt ftr ny nhtr. 42

43 För nvänr v trålöst nätvrksgränssnitt Åtrställ nätvrksinställningrn till friksinställningrn Följ stgn nn om u vill åtrställ ll nätvrksinställningr för n intrn skrivr-/sknnrsrvrn till friksinställningrn. f g Kontrollr tt mskinn int är i rift, r sn ut ll klr från mskinn (utom nätkln). Tryk på MENY. Tryk på llr tills Nätvrk viss oh tryk på Nätvrk. Tryk på llr tills Friksinst. viss oh tryk sn på Friksinst. Tryk på J. Håll J ntrykt i 2 skunr för tt kräft. Mskinn strts om, nslut ll klr ign när omstrtn är slutför. Skriv in txt för trålös inställningr När u ställr in viss mnyltrntiv måst u skriv txt. Tryk på när u sk välj siffror, tkn llr spiltkn. Upp till fyr okstävr är tilll för vrj knpp på pkskärmn. Du kommr till tknt u vill nvän gnom tt tryk upprp gångr på lämplig knpp. OK Infog mllnslg Tryk på för tt välj spiltkn oh sn på mllnslgstngntn llr om u vill infog tt mllnslg. D tillgänglig tknn kn vrir ron på ln. Gör rättlsr Om u skrivit fl okstv oh vill änr n, nvänr u llr för tt ställ mrkörn unr t flktig tknt. Tryk sn på. Skriv rätt tkn. Du kn ävn infog okstävr gnom tt flytt mrkörn oh sn skriv in tt tkn. Upprp tkn Om u måst skriv n okstv som finns unr smm knpp som n förgån okstvn sk u flytt mrkörn åt högr gnom tt tryk på innn u trykr på knppn ign. 43

44 Förrukningsrtiklr Förrukningsrtiklr När t är gs tt yt ut färgptronr viss tt flmln på LCD-skärmn. Mr informtion om färgptronr för mskinn finns på llr kontkt in lokl Brothr-åtrförsäljr. Färgptronr Svrt Gul Cyn Mgnt LC1100BK (Stnr) LC1100HY-BK (Hög kpitt) LC1100Y (Stnr) LC1100HY-Y (Hög kpitt) LC1100C (Stnr) LC1100HY-C (Hög kpitt) LC1100M (Stnr) LC1100HY-M (Hög kpitt) V är Innoll? Innoll är n sri äkt förrukningsmtril som rjus v Brothr. Nmnt "Innoll " härstmmr från orn "Innovtion" oh "Bll" (tyr "Vkr" på itlinsk) oh rprsntrr "innovtiv" tknologi som gr ig "vkr" oh "långliv" utskriftsrsultt. Vrumärkn Brothr-logotypn är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Inustris, Lt. Brothr är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Inustris, Lt. Multi-Funtion Link är tt rgistrrt vrumärk som tillhör Brothr Intrntionl Corportion. Winows Vist är ntingn tt rgistrrt vrumärk llr tt vrumärk som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh nr länr. Mirosoft, Winows oh Winows Srvr är rgistrr vrumärkn som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/llr nr länr. Mintosh oh TruTyp är rgistrr vrumärkn som tillhör Appl In. Nun, Nun-logotypn, PprPort oh SnSoft är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Nun Communitions, In. llr ss ottrolg i USA oh/llr nr länr. PitBrig är tt vrumärk. FFiltr Stuio är tt vrumärk som tillhör Rllusion, In. BROADCOM, SurEsyStup oh SurEsyStup-logotypn är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Broom Corportion i USA oh/llr nr länr. AOSS är tt vrumärk som tillhör Bufflo In. Wi-Fi, WPA, WPA2 oh Wi-Fi Prott Stup är ntingn vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör Wi-Fi Allin i USA oh/llr nr länr. För vrj förtg vrs progrm omnämns i n här ruksnvisningn finns linsvtl m vsn på upphovsrättssky progrmmn i fråg. All övrig märkn oh prouktnmn som omnämns i n här ruksnvisningn är vrumärkn llr rgistrr vrumärkn som tillhör rspktiv förtg. Smmnställningr oh puliktion Dn här ruksnvisningn hr unr övrinsn v Brothr Inustris, Lt. smmnställts oh pulirts m upptr prouktskrivningr oh spifiktionr. Innhållt i n här ruksnvisningn oh spifiktionrn för n här prouktn kn änrs utn förgån mln. Brothr förhållr sig rättn tt utn förvrning gör änringr i spifiktionr oh mtrilt häri, oh nsvrr int för vntull skor (inklusiv följskor) som orsks v förlitn på t prsntr mtrilt, inklusiv mn int gränst till, skrivfl llr nr misstg. Copyright oh Lins 2008 Brothr Inustris, Lt. I nn proukt ingår progrmvr som utvklts v följn lvrntörr: PACIFIC SOFTWORKS, INC. I n här prouktn ingår progrmmt "KASAGO TCP/IP" som utvklts v ELMIC WESCOM, In Dvisp Softwr, In.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 Foo: isock VARNING FÖR METALBOLBOMBEN! Anl övrvikig ökr blnd båd vuxn och

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag HYPOXIA Skärmtryckt Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2007 VM i Manilla Svagt lyft övrraskad Paramotor Hur funkar dt gntlign? Nära ögat Lär av andras misstag Trmik & Tapas Skärmflygsmstr i södra Spanin

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernetflerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 3 2 0 1 4 Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer