upp maskinen och kontrollera komponenterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna"

Transkript

1 Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT VARNING inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till llvrlig skor eller ösfll. VAR FÖRSIKTIG inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till lättre eller minre skor. VIKTIGT inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till skor på egenom eller utrustning. Informtion om hur u gerr i en viss sitution eller hur u nväner en funktion tillsmmns me nr funktioner. 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern På e flest iler i en här snguien viss MFC-J6720DW. Komponentern som meföljer i förpkningen kn vrier eroene på inköpsln. Övre fk Nere fk 2 1 Meföljne läkptroner Svrt Gul Cyn Mgent (Cirk 65 % täkning jämfört me ytesptroner [hög kpitet]) uugrunläggne ruksnvisning: Förrukningsmteril Snguie Grunläggne ruksnvisning Prouktsäkerhetsguie C-skiv* Nätkel Telefonsl * Om in tor inte hr någon -läsre, om en meföljne -skivn inte innehåller rivrutiner för in tors opertivsystem eller om u vill hämt ruksnvisningr oh verktyg kn u gå till sin för in moell på VARNING Plstpåsr nväns när mskinen förpks. Förvr påsrn utom räkhåll för rn för tt unvik risk för kvävning. En plstpåse är inte en leksk. VAR FÖRSIKTIG (För MFC-J6720DW) Minsk risken för skor genom tt llti vr minst två personer när ni lyfter proukten. Den en personen tr tg i proukten från frmsin, en nr från ksin. Vr försiktig så tt u inte får fingrrn i kläm när u sätter ner proukten. T ort skystejpen oh filmen som täker mskinen, även från pekskärmen. Kontroller tt u hr ll komponenter. SWE Version 0 1

2 Spr llt förpkningsmteril oh krtongen om u v någon nlening måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för et gränssnitt som sk nväns (USB- eller nätverksnslutning). USB-kel Vi rekommenerr en USB 2.0-kel (typ A/B) som är högst fem meter lång. Nätverkskel Använ en rk, prtvinn ktegori 5-kel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. Anslut nätkeln. 2 Anslut nätkeln oh telefonslen VARNING Kontroller tt en meföljne jore kontkten pssr i eluttget. Mskinen måste jors. Kontkt en ehörig elektriker om u är osäker. Eftersom mskinen jors vi nätkeln kn u sky ig mot eventuell riskfyll elförhållnen på telefonlinjen genom tt h nätkeln koppl till mskinen när u nsluter en till telefonlinjen. Även när u flyttr mskinen kn u sky ig själv genom tt först koppl från telefonlinjen oh sen nätkeln. Anslut INTE USB-keln ännu (om u nväner en USB-kel). Gå till steg 3 på sin 4 om u inte tänker nvän mskinens fxfunktion. För tt förläng skrivhuvuets livsläng, ge en äst läkekonomin oh evr utskriftskvliteten rekommenerr vi tt u inte kopplr från mskinen för oft oh/eller låter mskinen vr frånkoppl uner längre tisperioer. Vrje gång u kopplr in mskinen rengörs skrivhuvuen utomtiskt vilket inneär tt lite läk nväns. Vi rekommenerr tt u nväner när u stänger v mskinen. Om u nväner rr mskinen en miniml mäng ström vilket inneär tt skrivhuvuen rengörs regelunet men inte lik oft. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. 2

3 Anslut telefonslen. Anslut telefonslens en äne till uttget som är märkt LINE på mskinen. För försiktigt in telefonslen i kelrännn oh ut på mskinens ksi. Anslut en nr änen till ett moulärt vägguttg. Om en extern telefon nväns på telefonlinjen sk u nslut pprten i enlighet me nvisningrn nen. 1 2 Siopprt Extern telefon Använ inte en extern telefon me en sl som är längre än tre meter. Om en extern telefonsvrre nväns på telefonlinjen sk u nslut telefonsvrren i enlighet me eskrivningen nen. VIKTIGT Telefonslen får ENDAST nsluts till uttget som är märkt LINE på mskinen. Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Ställ in mottgningsläget på Ext:Tel/Tsv om u nväner en extern telefonsvrre. Se Välj ett mottgningsläge på sin 10. Detljer informtion uugrunläggne ruksnvisning: Anslut en extern TSV (telefonsvrre) VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 3

4 3 Välj ln 4 Sätt i läkptronern Du måste ställ in lnet så tt mskinen fungerr som en sk me e lokl telekommuniktionslinjern i respektive ln. När u nsluter nätkeln viss följne på LCD-skärmen: VAR FÖRSIKTIG Om u får läk i ögonen sk u omeelrt skölj me vtten. Kontkt läkre vi ehov. Se till tt u instllerr e meföljne läkptronern när u tr mskinen i rift för först gången. Kontroller tt strömmen är påslgen. På pekskärmen viss Ingen läkptron. Tryk på eller för tt vis oh välj ln. Tryk på OK. Tryk på Yes (J) eller No (Nej). Sen viss Aepte (Aeptert) i någr sekuner på LCD-skärmen oh mskinen strts om utomtiskt. Du kn juster kontrollpnelens vinkel genom tt lyft en. Sänk kontrollpnelen genom tt tryk på frigöringsknppen som sitter kom kontrollpnelen enligt ilen. Gå till steg 9 om u vill änr språk. Öppn läkptronslukn. 1 4

5 T ort et orngefärge trnsportskyet. e Spr et orngefärge trnsportskyet i hållren i mskinen enligt ilen. Se till tt e två flikrn på unersin v et orngefärge trnsportskyet pssr i e två skårorn i hållren. 1 Släng inte et orngefärge trnsportskyet. Du ehöver et för frmti trnsporter. Lyft upp sknnerloket. f Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 5

6 g Pk upp läkptronen. Bryt vkuumförseglingen genom tt vri en grön frigöringsspken på et orngefärge trnsportskyet moturs tills u hör ett klikne lju. T ärefter ort et orngefärge trnsportskyet som viss på ilen. h Kontroller tt färgen på eklen motsvrr ptronens färg i enlighet me igrmmet nen. Instller vrje läkptron i riktningen på pilen på etiketten. 1 VIKTIGT Skk INTE läkptronern. Om u får läk på huen eller kläern sk u genst tvätt ort et me tvål eller rengöringsmeel. T INTE på områet som är märkt på läkptronen, et kn gör tt ptronen inte fungerr me mskinen i Tryk försiktigt på en kre elen på läkptronen som är märkt PUSH (Tryk) tills ptronspken lyfts upp. Stäng läkptronslukn när ll läkptroner hr stts i. 2 1 Mskinen förereer färgmtningssystemet för utskrift. Det tr fyr minuter. Stäng inte v mskinen. Vi rekommenerr tt u utför näst steg uner tien u väntr. 6

7 5 Fyll på me vnligt A4- ppper Dr ut pppersfk (pppersfk 1 för MFC-J6720DW), helt från mskinen. Tryk oh flytt ppperslängguiern försiktigt efter pppersformtet. Kontroller tt en tringelforme mrkeringen på ppperslängguien är i linje me mrkeringen för pppersformtet som nväns Tryk oh flytt ppperssioguiern försiktigt efter pppersformtet. Kontroller tt en tringelforme mrkeringen på ppperssioguien är i linje me mrkeringen för pppersformtet som nväns. e f Stäng pppersutmtningsfkets lok. Om u luftr pppersrken väl minskr u risken för pppersstopp i mskinen. 2 1 Kontroller tt ppperet inte är skrynkligt eller hr vikt sig. g Stopp försiktigt i ppper i pppersfket (pppersfk 1 på MFC-J6720DW). Öppn pppersutmtningsfkets lok. 1 VIKTIGT Kontroller tt pppret ligger helt plnt i fket. Om pppret ligger klämt mot fkets kre knt kn et le till prolem me pppersmtningen. 7

8 h Juster försiktigt sioguiern efter ppperet me å hänern. Kontroller tt sioguiern virör ppperssiorn. k Håll pppersfket på plts, r ut pppersstöet tills et klikr fst oh vik sen ut stöfliken. 2 i Kontroller tt ppperet ligger pltt i fket oh är uner mrkeringen för mximl pppersmäng. 1 När u skriver ut oh kopierr på speilmeier för utskrift sk u öppn et mnuell inmtningsfket på mskinens ksi. Lägg enst i ett rk åt gången. Mer informtion finns i uul ppper i et mnuell inmtningsfket i en grunläggne ruksnvisningen 1 1 j Tryk långsmt in pppersfket helt i mskinen. (MFC-J6720DW) Informtion om fk 2 finns i uufyll på ppper i pppersfk #2 i en grunläggne ruksnvisningen. 8

9 6 Kontroller utskriftskvliteten 7 Ställ in tum oh ti Om mskinen hr två pppersfk säkerställer u tt et finns ppper i fk 1, et övre fket, när u kontrollerr utskriftskvliteten. När förereelsern är slutför viss Fyll på ppper oh tryk på [OK]. på pekskärmen. Tryk på OK. Kontroller kvliteten på rkets fyr färglok (svrt/gul/yn/mgent). Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryk på J om ll linjer syns klrt oh tyligt oh gå vire till näst steg. OK Tryk på Nej om et skns linjer oh följ stegen på pekskärmen. Dålig Dtum oh ti viss på pekskärmen. Du kn även lägg till ktuellt tum oh klokslg på vrje fxmeelne som u skikr genom tt nge Fx- ID (se steg 11). Ange e två sist siffrorn i årtlet på pekskärmen oh tryk sen på OK. (Till exempel 1 3 för 2013.) Upprep för mån oh g. Ange klokslget på pekskärmen i 24- timmrsformt. Tryk på OK. Du kn när som helst änr inställningen v tum oh klokslg. Se uugrunläggne ruksnvisning: Ställ in tum oh ti för mer informtion. 9

10 10 8 Ange pppersinställningrn För tt in mskin sk ge så r utskrifter som möjligt oh mt korrekt pppersformt måste u nge ppperstyp oh -formt som överensstämmer me ppperen i pppersfket. Mer informtion om vilk ppperstyper oh pppersformt som stös finns i uupppersformt oh -typ i en grunläggne ruksnvisningen (För MFC-J6720DW) Du kn änr et stnrfk som mskinen nväner för utskrift v kopior eller mottgn fx. (uuanvänning v fk i kopieringsläget eller Använning v fk i fxläget i en grunläggne ruksnvisningen) 9 Välj (För MFC-J6720DW) När Fkinställning viss på pekskärmen tryker u på Fkinställning för tt ställ in pppersformt oh ppperstyp. (För MFC-J6520DW) Tryk på Pppersinst. Fortsätt till steg. Tryk på Fk #1 när u vill ställ in pppersformt oh ppperstyp för fk 1 eller på Fk #2 om u vill ställ in pppersformt för fk 2. Tryk på pppersformtet oh ppperstypen som u nväner. Tryk på OK. språk Du kn änr språket på LCD-skärmen till svensk, engelsk, norsk, nsk eller finsk. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Loklt språk. Tryk på Loklt språk. Välj språk. f Tryk på. 10 Välj ett mottgningsläge Det finns fyr mottgningslägen: Enst fx, Fx/Tel, Mnuell oh Ext:Tel/Tsv. uugrunläggne ruksnvisning: Använ mottgningslägen Gå till näst steg om u inte sk nvän mskinen för tt fx. Tryk på (Inställn.). e f Vill u nvän mskinens telefonfunktioner (om e finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvrre som är nslutn på smm linje som mskinen? J Använer u en extern telefonsvrrens röstmeelnefunktion? Nej Vill u tt mskinen sk utomtiskt svr på fx- oh telefonsmtl? J Nej J Tryk på All inställ. Tryk på Fx. Tryk på Mottgning. Tryk på Svrsläge. Välj önskt mottgningsläge. g Tryk på. Enst fx Fx/Tel Mnuell Ext:Tel/Tsv Nej Vrje smtl esvrs som om et vore ett fxmeelne. Mskinen kontrollerr linjen oh svrr utomtiskt på vrje smtl. Du hör en signl för tt gör ig uppmärksm på inkommne röstsmtl. Du kontrollerr telefonlinjen oh måste själv svr på vrje smtl. Telefonsvrren (TSV) svrr utomtiskt på vrje smtl. Röstmeelnen lgrs i in extern telefonsvrre (TSV). Fxmeelnen skrivs ut.

11 11 Ange personlig informtion (Fx-ID) 13 Ställ in telefonlinjetypen Ange mskinens Fx-ID så tt tum oh klokslg viss på vrje fxmeelne som u skikr. Gå till näst steg om u inte sk nvän mskinen för tt fx. Tryk på (Inställn.). e f g h Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Fx-ID. Tryk på Fx. Fyll i itt fxnummer (högst 20 siffror) på pekskärmen oh tryk sen på OK. Tryk på Nmn. Fyll i itt nmn (högst 20 teken) på pekskärmen oh tryk sen på OK. Tryk på när u vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på itt ln.) Om u nger fel siffr eller teken oh vill änr, sk u flytt mrkören till et felktig teknet genom tt tryk på eller. Tryk på oh nge sen rätt teken. Tryk på Mellnslg för tt infog ett lnksteg (mellnslg). Du kn även tryk på för tt flytt mrkören. i Tryk på. Om u nsluter mskinen till en linje som hr en PBX (telefonväxel) eller ISDN för tt sän oh t emot fxmeelnen, måste u änr telefonlinjetypen. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Välj linjetyp. Tryk på Välj linjetyp. Tryk på Norml, Telefonväxel eller ISDN. Välj önsk typ v telefonlinje. Om u väljer Telefonväxel uppmns u tt ställ in ett uppringningsprefix. uugrunläggne ruksnvisning: Ställ in telefonlinjetyp f Tryk på. Telefonväxel oh överföring Mskinen är inleningsvis inställ på Norml, vilket inneär tt mskinen kn koppls in på et llmänn telefonnätet. Mång kontor nväner ok ett entrlt telefonsystem eller ett telefonväxelsystem (PBX). Din mskin kn koppls till e flest telefonväxelsystem (PBX). Mskinens återuppringningsfunktion hr enst stö för time rek rell (TBR). TBR fungerr me e flest telefonväxelsystem så tt u kn öppn en utgåene linje eller koppl smtl till en nnn nknytning. Funktionen kn nväns när u tryker på R på pekskärmen. 12 Överföringsrpport Brother-mskinen hr en funktion för överföringsrpporter som kn nväns när u vill kontroller om ett fxmeelne hr sänts. Rpporten visr mottgrens nmn eller fxnummer, tum, klokslg, överföringens vrktighet, ntl sior som hr sänts smt om överföringen lykes eller ej. Anvisningr om hur u nväner en här funktionen finns i uugrunläggne ruksnvisning: Överföringsrpport. 11

12 14 Ställ in komptiilitet för telefonlinjetyp (VoIP) 16 Ställ in tiszon Om u nsluter mskinen till en VoIP-tjänst (vi Internet) måste u änr komptiilitetsinställningen. Om u nväner en nlog telefonlinje kn u hopp över et här steget. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Komptiilitet. Tryk på Komptiilitet. Tryk på Enkel (VoIP). Du kn ställ in tiszonen för en plts är u efinner ig på mskinen. Tryk på (Inställn.). e f Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Tryk på eller för tt vis Tiszon. Tryk på Tiszon. Fyll i in tiszon. Tryk på OK. g Tryk på. f Tryk på. 15 Sommrti Du kn ställ in tt mskinen sk yt till sommrti utomtiskt. Klokn ställs frm en timme på våren oh tillk en timme på hösten utomtiskt. Tryk på (Inställn.). e f Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Tryk på eller för tt vis Auto sommrti. Tryk på Auto sommrti. Tryk på På (eller Av). g Tryk på. 12

13 17 Välj nslutningstyp Dess instlltionsnvisningr gäller för Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 oh M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x. Om in tor inte hr någon -läsre, om en meföljne -skivn inte innehåller rivrutiner för in tors opertivsystem eller om u vill hämt ruksnvisningr oh verktyg kn u gå till sin för in moell på Viss progrm som meföljer på -skivn är knske inte möjlig tt hämt. För USB-gränssnittskel Winows, gå till sin 14 Mintosh, gå till sin 17 För tråunet nätverk Winows, gå till sin 20 Mintosh, gå till sin 24 USB Tråunet nätverk Winows Mintosh Winows Mintosh För trålöst nätverk Winows, Mintosh oh moil enheter gå till sin 27 Trålöst nätverk 13

14 USB Winows För nvänre me USB-gränssnitt i Winows (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 18 Innn u instllerr Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen tills Anslut USB-keln viss. 19 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. 14

15 USB Winows 20 Anslut USB-keln Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt me en -symol. USB-porten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. 1 e VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. Instlltionen fortsätter utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. USB Winows Mintosh Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till torn. f g h i Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. 15

16 21 USB Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. Winows Följne skärmr viss: När skärmen Inställningr för progrmvruuppteringr viss sk u välj uppteringsinställningr för progrmvrn oh klik på OK. När skärmen för Brothers progrm för prouktutvekling oh support viss sk u välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Det krävs en Internetnslutning för tt uppter progrmvrn oh Brothers progrm för prouktutvekling oh support. När u instllerr MFL-Pro Suite, instllers även Brother Help utomtiskt. Om u klikr på i uppgiftsfältet kn u öppn Brother Solutions Center. Slutför Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sin 41 Instlltionen är klr. Winows 8: Om Brother-ruksnvisningrn som meföljer -skivn är i PDF-formt kn u läs em i Aoe Reer. Om Aoe Reer finns instllert på in tor men u inte kn öppn filern i Aoe Reer, sk u änr filssoitionen för PDF (se Öppn en PDF-fil i Aoe Reer (Winows 8) på sin 43). 16

17 USB Mintosh För nvänre v USB-gränssnitt i Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x) 18 Innn u instllerr Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt me en -symol. USB-porten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. 1 Kontroller tt mskinen oh torn är påslgn. Du måste vr inlogg me ministrtörsrättigheter. Om u nväner M OS X v till sk u uppgrer till M OS X v x. 19 Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentor eller en USB-hu utn strömförsörjning. Anslut mskinen irekt till Mintosh-torn. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till torn. USB Winows Mintosh VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. 17

18 USB Mintosh Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. e Välj mskinen i listn oh klik på Näst. f g När skärmen Lägg till skrivre viss sk u klik på Lägg till skrivre. Mrker in mskin i listn. Klik på Lägg till oh klik sen på Näst. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 20 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. h När supportskärmen viss sk u följ nvisningrn på skärmen om u vill hämt Presto! PgeMnger. Du kn även hämt Presto! PgeMnger vi ett senre tillfälle på skärmen Brother support. Klik på Näst. Klik på Stäng när en här skärmen viss. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stun.

19 USB Mintosh 21 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger hr instllerts läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support sk u klik på ikonen Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssin för Presto! PgeMnger. Följ sen nvisningrn på skärmen. Slutför Instlltionen är klr. USB Winows Mintosh 19

20 Tråunet nätverk Winows För nvänre me tråunet Winows -nätverksgränssnitt (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 18 Innn u instllerr 19 Anslut nätverkskeln Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Om u ren hr ställt in mskinen för ett trålöst nätverk oh sen vill ställ in en för ett tråunet nätverk ör u kontroller tt mskinens Nätverks I/F hr ställts in på Tråunet LAN. Det trålös nätverksgränssnittet inktivers me enn inställning. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt me en -symol. Ethernetporten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. T ort et orngefärge trnsportskyet innn u nsluter keln

21 Tråunet nätverk Winows Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till itt nätverk. 20 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. Om åe en USB-kel oh en nätverkskel nväns rr u å klrn genom rännn, en en ovnpå en nr. Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik sen på Näst. Tråunet nätverk Winows Mintosh VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 21

22 Tråunet nätverk Winows När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. f g h i 21 Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. 22 Om fler mskiner är nslutn till nätverket väljer u in mskin i listn oh klikr sen på Näst. Det här fönstret viss inte om enst en mskin är nsluten till nätverket. Den väljs å utomtiskt. e Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr u inställningrn genom tt följ nvisningrn på skärmen. Instlltionen v Brother-rivrutinern strtr utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX LAN (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret.

23 Tråunet nätverk Winows Följne skärmr viss: När skärmen Inställningr för progrmvruuppteringr viss sk u välj uppteringsinställningr för progrmvrn oh klik på OK. När skärmen för Brothers progrm för prouktutvekling oh support viss sk u välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. Det krävs en Internetnslutning för tt uppter progrmvrn oh Brothers progrm för prouktutvekling oh support. När u instllerr MFL-Pro Suite, instllers även Brother Help utomtiskt. Om u klikr på i uppgiftsfältet kn u öppn Brother Solutions Center. Vill u nvän en moil enhet me in Brother-mskin? Se ruksnvisningen på Brother Solutions Center på Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Winows 8: Om Brother-ruksnvisningrn som meföljer -skivn är i PDF-formt kn u läs em i Aoe Reer. Om Aoe Reer finns instllert på in tor men u inte kn öppn filern i Aoe Reer, sk u änr filssoitionen för PDF (se Öppn en PDF-fil i Aoe Reer (Winows 8) på sin 43). 22 Instller MFL-Pro Suite på fler torer (vi ehov) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torern. Gå till steg 20 på sin 21. Se även steg 18 på sin 20 innn u instllerr. Nätverksliens (Winows ) En liens för upp till två nvänre meföljer proukten. Denn liens stöer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nune PperPort 12SE på upp till två torer i ett nätverk. Om u vill nvän Nune PperPort 12SE på fler än två torer sk u köp Brother NL-5 som är en flernvänrliens för upp till ytterligre fem nvänre. Kontkt Brothers kuntjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om u vill köp lienspketet NL-5. Tråunet nätverk Winows Mintosh Slutför Instlltionen är klr. Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sin 41 23

24 Tråunet nätverk Mintosh För nvänre v tråunet Mintosh-nätverksgränssnitt (M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x) 18 Innn u instllerr Kontroller tt mskinen oh torn är påslgn. Du måste vr inlogg me ministrtörsrättigheter. Om u nväner M OS X v till sk u uppgrer till M OS X v x. Om u ren hr ställt in mskinen för ett trålöst nätverk oh sen vill ställ in en för ett tråunet nätverk ör u kontroller tt mskinens Nätverks I/F hr ställts in på Tråunet LAN. Det trålös nätverksgränssnittet inktivers me enn inställning. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt me en -symol. Ethernetporten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. T ort et orngefärge trnsportskyet innn u nsluter keln. 1 2 Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till itt nätverk. 19 Anslut nätverkskeln Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. Om åe en USB-kel oh en nätverkskel nväns rr u å klrn genom rännn, en en ovnpå en nr. 24

25 Tråunet nätverk Mintosh Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. e När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stun. Välj mskinen i listn oh klik på Näst. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 20 Instller MFL-Pro Suite Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Om u vill vet in mskins MAC-ress (Ethernet-ress) oh IP-ress skriver u ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Om skärmen Konfigurer nätverks "Sknn till" nmnet viss sk u följ nvisningrn nen. Sätt i -skivn i -läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. 1) Ange ett nmn för Mintosh-torn (högst 15 teken). 2) Klik på Näst. Gå till f. Nmnet som u nger viss på mskinens pekskärm när u tryker på Sknn oh väljer ett sknningslterntiv. uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Tråunet nätverk Winows Mintosh Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen. 25

26 Tråunet nätverk Mintosh f g När skärmen Lägg till skrivre viss sk u klik på Lägg till skrivre. Mrker in mskin i listn. Klik på Lägg till oh klik sen på Näst. 21 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger hr instllerts läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support sk u klik på ikonen Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssin för Presto! PgeMnger. Följ sen nvisningrn på skärmen. (OS X v10.8.x) Välj rivrutinen Brother MFC-XXXX CUPS (XXXX står för moellnmnet) i popup-menyn Använ. h När supportskärmen viss sk u följ nvisningrn på skärmen om u vill hämt Presto! PgeMnger. Du kn även hämt Presto! PgeMnger vi ett senre tillfälle på skärmen Brother support. Klik på Näst. Klik på Stäng när en här skärmen viss. 22 Instller MFL-Pro Suite på fler torer (vi ehov) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torern. Gå till steg 20 på sin 25. Se även steg 18 på sin 24 innn u instllerr. Slutför Instlltionen är klr. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 21. Vill u nvän en moil enhet me in Brothermskin? Se ruksnvisningen på Brother Solutions Center på Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. 26

27 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 18 Innn u örjr Först måste u konfigurer mskinens inställningr för trålös nätverk så tt en kn kommunier me in åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt en kn kommunier me åtkomstpunkten/routern hr torer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller rivrutinern oh progrmvrn om u vill nvän mskinen vi torern. Stegen nen leer ig genom konfigurtions- oh instlltionsproessen. Om u vill uppnå optimlt resultt vi norml, vrglig okumentutskrift ör u pler Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt me miniml hiner. Stor föremål oh väggr melln e två enhetern, liksom störningr från nr elektronisk enheter, kn påverk okumentens töverföringshstighet. Därför kn et hän tt en trålös nslutning inte är en äst nslutningsmetoen för ll sorters okument oh progrm. Om u skriver ut stor filer, t.ex. flersiig okument me en lnning v text oh stor grfik, ör u knske överväg tt välj tråunet nätverk i stället för tt få en snre töverföring eller USB som ger en snste thstigheten. Trots tt Brother-mskinen kn nväns i åe tråunn oh trålös nätverk kn u r nvän en nslutningsmeto i tget. Om u hr konfigurert mskinens trålös inställningr tiigre, måste u återställ nätverksinställningrn innn u kn konfigurer e trålös inställningrn på nytt. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätv.återst. Tryk på Nätv.återst. Tryk på J för tt ekräft. Håll nere J i 2 sekuner för tt ekräft. Anvisningrn nen gäller infrstrukturläge (nslutning till en tor vi en åtkomstpunkt/router). Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Mskin me trålöst nätverk (in mskin) som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Dtor me trålös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Tråunen tor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern e Moil enhet som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Kontroller tt mskinens inställningr för trålös nätverk motsvrr åtkomstpunktens/routerns inställningr. Om u vill ställ mskinen i ho-läge (nslutning till en tor me trålös funktioner utn åtkomstpunkt/router) finns et nvisningr i Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk på -skivn. Öppn Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk: 1 Slå på torn. Sätt i -skivn i -läsren. För Winows : 2 Välj moell oh språk. C-skivns huvumeny öppns. 3 Klik på Bruksnvisningr oh klik sen på PDF/HTML-okument. 4 Klik på Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. För Mintosh: 2 Duelklik på Bruksnvisningr. Välj moell oh språk. 3 Klik på Bruksnvisningr oh klik sen på Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. 27 Trålöst nätverk

28 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 19 Välj meto för trålös instlltion I nvisningrn nen nges tre olik metoer för tt instller Brother-mskinen på ett trålöst nätverk. Välj önsk meto för in miljö. Vi rekommenerr meto för tt nslut (Winows eller Mintosh). Konfigurtion me -skivn (Winows oh Mintosh) Vi rekommenerr tt u nväner en tor som nslutits trålöst till nätverket för en här metoen. I viss fll krävs en USB-kel. Gå nu till sin 30 28

29 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För metoern oh sk u strt en trålös instlltionen genom tt tryk på knppen pekskärmen. Wi-Fi på Mnuell instlltion från kontrollpnelen me Inställningsguien (Winows, Mintosh oh moil enheter) Om en trålös åtkomstpunkten/routern inte hr stö för WPS (Wi-Fi Protete Setup ) eller AOSS nteknr u e trålös nätverksinställningrn för en trålös åtkomstpunkten/routern i fälten nen. Om u ehöver hjälp vi instlltionen sk u se till tt u hr itt SSID (nätverksnmn) oh in nätverksnykel till hns när u kontktr Brothers kuntjänst. Tyvärr kn vi inte hjälp ig tt hitt en här informtionen. Post Antekn e ktuell trålös nätverksinställningrn SSID (nätverksnmn) Nätverksnykel* * Nätverksnykeln kn även klls för lösenor, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om u inte hr tillgång till en här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn u inte fortsätt en trålös instlltionen. Vr finns enn informtion? 1) Titt i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller moellnmnet. 3) Om u inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr u routerns tillverkre, systemministrtören eller Internetleverntören. Gå nu till sin 31 Konfigurtion me en knpptrykning me WPS eller AOSS (Winows, Mintosh oh moil enheter) Använ en här metoen om en trålös åtkomstpunkten/routern hr stö för utomtisk, trålös konfigurtion (me en knpptrykning) (WPS eller AOSS ). Trålöst nätverk Gå nu till sin 33 29

30 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Konfigurtion me -skivn (Winows oh Mintosh) För Mintosh-nvänre: Sätt i -skivn i -läsren oh uelklik på Strt Here OSX. Välj Trålös nätverksnslutning oh följ instlltionsnvisningrn för en trålös enhet på torskärmen. Gå till steg 22-e på sin 39 när instlltionen hr slutförts. När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. För Winows -nvänre: Sätt i en meföljne instlltions--skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. e f Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. Följ nvisningrn på skärmen för tt konfigurer Brother-mskinen. Mskinen försöker nu nslut till et trålös nätverket. Det kn t ett pr minuter. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten (eller på skärmen) oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Välj Trålös nätverksnslutning oh klik sen på Näst. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Instller MFL-Pro Suite För Winows -nvänre: Gå nu till Steg 22-e på sin 37 30

31 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Mnuell instlltion från kontrollpnelen me Inställningsguien (Winows, Mintosh oh moil enheter) Tryk på. Tryk på Inställn.guie. När Byt till trålöst nätverksgränssnitt? viss tryker u på J för tt ekräft. Då öppns guien för trålös instlltion. Avryt genom tt tryk på Nej. En sökning genomförs efter tillgänglig SSID:er. Det röjer någr sekuner innn en list över ll tillgänglig SSID:er viss. Om en list me SSID:er viss tryker u på eller för tt välj en SSID som u skrev ner i steg 19- på sin 29. Tryk på OK. Om en trålös åtkomstpunkten/routern för vl SSID stöer WPS oh u omes välj om u vill nvän WPS går u till. Om u omes nge en nätverksnykel går u till. I nnt fll går u till e. Om listn är tom sk u kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern är påslgen oh tt en säner SSID-informtionen. Flytt mskinen närmre en trålös åtkomstpunkten/routern oh örj om från. Om åtkomstpunkten är inställ på tt inte sän SSID måste u lägg till SSID-nmnet mnuellt. Mer informtion finns i Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. Tryk på J för tt nslut mskinen me WPS. (Om u väljer Nej (mnuellt) oh vill fortsätt konfigurtionen mnuellt går u till för tt nge en nätverksnykel.) När pekskärmen visr tt u sk strt WPS sk u tryk på WPS-knppen på en trålös åtkomstpunkten/routern oh sen gå vire genom tt tryk på Näst. Gå till e. e Ange nätverksnykeln som u skrev ne i steg 19- på sin 29 me hjälp v pekskärmen. Tryk på när u vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på itt ln.) Tryk på eller när u vill flytt mrkören åt vänster eller höger. (Mer informtion finns i Ange text på sin 42.) Tryk på OK när u hr ngett ll teken oh verkställ inställningrn genom tt tryk på J. Mskinen försöker nu nslut till et trålös nätverket. Det kn t ett pr minuter. Tryk på OK. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Trålöst nätverk 31

32 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För nvänre me moil enheter: Anslut en moil enheten till en trålös åtkomstpunkt/router me hjälp v en WiFinslutning. Hämt oh instller Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) från progrmhämtningspltsen för in moil enhet. Du kn även nvän AirPrint (ios) me en här mskinen. Hämt ruksnvisningen för et progrm som u nväner (Brother iprint&sn/airprint) på Brother Solutions Center. Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Gå nu till Om u vill instller MFL-Pro Suite går u vire till steg 21. För Winows -nvänre: Gå nu till Sin 36 För Mintosh-nvänre: Gå nu till Sin 39 32

33 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Konfigurtion me en knpptrykning me WPS eller AOSS (Winows, Mintosh oh moil enheter) Kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern hr symolen WPS eller AOSS som viss nen. När pekskärmen visr tt u sk strt WPS eller AOSS sk u tryk på WPS- eller AOSS -knppen på en trålös åtkomstpunkten/routern (mer informtion finns i nvisningrn som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern). Tryk sen på OK på mskinen. Pler Brother-mskinen inom räkhåll för in åtkomstpunkt/router me WPS eller AOSS. Räkvien kn vrier eroene på omgivningrn. Se nvisningrn som mefölje åtkomstpunkten/routern. Tryk på. Tryk på WPS/AOSS. När Byt till trålöst nätverksgränssnitt? viss tryker u på J för tt ekräft. Då öppns guien för trålös instlltion. Avryt genom tt tryk på Nej. Om en trålös åtkomstpunkten/routern hr stö för WPS kn u även konfigurer mskinen me PIN-metoen (Personl Ientifition Numer). uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Den här funktionen känner utomtiskt v vilket läge (WPS eller AOSS ) som en trålös åtkomstpunkten/routern nväner för tt konfigurer mskinen. Tryk på OK. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. För nvänre me moil enheter: Anslut en moil enheten till en trålös åtkomstpunkt/router me hjälp v en WiFinslutning. Hämt oh instller Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) från progrmhämtningspltsen för in moil enhet. Du kn även nvän AirPrint (ios) me en här mskinen. Hämt ruksnvisningen för et progrm som u nväner (Brother iprint&sn/airprint) på Brother Solutions Center. Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Gå nu till Om u vill instller MFL-Pro Suite går u vire till steg 21. För Winows -nvänre: Gå nu till Sin 36 För Mintosh-nvänre: Trålöst nätverk Gå nu till Sin 39 33

34 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt Felsökning Om u ehöver hjälp vi instlltionen sk u se till tt u hr itt SSID (nätverksnmn) oh in nätverksnykel till hns när u kontktr Brothers kuntjänst. Tyvärr kn vi inte hjälp ig tt hitt en här informtionen. Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? 1) Titt i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller moellnmnet. 3) Om u inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr u routerns tillverkre, systemministrtören eller Internetleverntören. * Nätverksnykeln kn även klls lösenor, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Rpport om trålöst LAN Om en utskrivn rpporten om trålöst LAN visr tt nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen på en utskrivn rpporten oh följer nvisningrn nen. Felko Rekommener lösning Den trålös funktionen är inte ktiver. Strt en trålös funktionen. - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen rr u ut en oh ktiverr sen en trålös funktionen. TS-01 Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Ingen trålös åtkomstpunkt/router hr upptäkts. 1. Kontroller följne 4 punkter: TS-02 - Kontroller tt strömmen är påslgen för en trålös åtkomstpunkten/routern. - Kontroller tt ingenting står i vägen för mskinen eller flytt mskinen närmre en trålös åtkomstpunkten/routern. - Pler tillfälligt mskinen på högst en meters vstån från en trålös åtkomstpunkten/routern men u konfigurerr e trålös inställningrn. - Om en trålös åtkomstpunkten/routern nväner MAC-ressfiltrering, ekräft tt Brother-mskinens MAC-ress är tillåten i filtret. 2. Om u hr ngett SSID oh säkerhetsinformtionen (SSID/verifieringsmeto/krypteringsmeto/nätverksnykel) mnuellt kn informtionen vr felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen oh nge vi ehov en korrekt informtionen. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. 34

35 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt Mskinen sknr stö för e verifierings- oh krypteringsmetoer som nväns i en trålös åtkomstpunkten/routern. I infrstrukturläget änrr u verifierings- oh krypteringsmetoern för en trålös åtkomstpunkten/routern. Mskinen stöer följne verifieringsmetoer: TS-04 Verifieringsmeto Krypteringsmeto WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Öppen WEP Ingen (utn kryptering) Del nykel WEP Om prolemet kvrstår kn e ngivn inställningrn för SSID oh nätverk vr felktig. Kontroller e trålös nätverksinställningrn. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. I ho-läget änrr u torns verifierings- oh krypteringsmetoer för e trålös inställningrn. Mskinen hr enst stö för en öppn verifieringsmetoen, me WEP-kryptering som tillvl. Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnykel) är felktig. TS-05 Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen (nätverksnykel). Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. Om routern nväner WEP-kryptering nger u nykeln för en först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stö för nvänning v en först WEP-nykeln. Den trålös säkerhetsinformtionen (verifieringsmeto/krypteringsmeto/nätverksnykel) är felktig. TS-06 Kontroller informtionen om trålös säkerhet (verifieringsmeto/krypteringsmeto/ nätverksnykel) i tellen uner TS-04. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. Om routern nväner WEP-kryptering nger u nykeln för en först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stö för nvänning v en först WEP-nykeln. Mskinen hittr inte någon trålös åtkomstpunkt/router är WPS eller AOSS är ktivert. TS-07 Om u vill konfigurer e trålös inställningrn me hjälp v WPS eller AOSS måste e nväns för åe mskinen oh en trålös åtkomstpunkten/routern. Kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern stöer WPS eller AOSS oh försök igen. TS-08 Om u inte vet hur WPS eller AOSS fungerr me en trålös åtkomstpunkten/routern tittr u i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern, eller kontktr tillverkren eller systemministrtören. Mskinen hr upptäkt två eller fler trålös åtkomstpunkter/routrr me WPS eller AOSS ktivert. - Kontroller tt et enst finns en trålös åtkomstpunkt/router me WPS eller AOSS ktivert inom räkhåll oh försök igen. - Vänt någr minuter för tt unvik störningr från nr åtkomstpunkter oh försök igen. Trålöst nätverk 35

36 Trålöst nätverk Winows Instller rivrutinern oh progrmvrn (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 21 Innn u instllerr Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Välj Trålös nätverksnslutning oh klik sen på Näst. 22 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. 36

37 Trålöst nätverk Winows e Välj mskinen i listn oh klik på Näst. 23 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr u inställningrn genom tt följ nvisningrn på skärmen. Om u råkr ut för ett går u till steg 19- på sin 29 oh ställer in en trålös nslutningen igen. Om u nväner WEP oh Ansluten viss på pekskärmen trots tt mskinen inte kn hitts i nätverket kontrollerr u tt u hr ngett WEP-nykeln korrekt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. f g h i j Instlltionen v Brother-rivrutinern strtr utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX LAN (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Trålöst nätverk Winows Mintosh 37

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-skrivarserver multifunktion och trådlös Ethernet-skrivarserver multifunktion för flera protokoll BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Denna Bruksanvisning för nätverksanvändare ger användbar

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernetflerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-5460CN MFC-5860CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer