upp maskinen och kontrollera komponenterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna"

Transkript

1 Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT VARNING inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till llvrlig skor eller ösfll. VAR FÖRSIKTIG inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till lättre eller minre skor. VIKTIGT inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till skor på egenom eller utrustning. Informtion om hur u gerr i en viss sitution eller hur u nväner en funktion tillsmmns me nr funktioner. 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern På e flest iler i en här snguien viss MFC-J6720DW. Komponentern som meföljer i förpkningen kn vrier eroene på inköpsln. Övre fk Nere fk 2 1 Meföljne läkptroner Svrt Gul Cyn Mgent (Cirk 65 % täkning jämfört me ytesptroner [hög kpitet]) uugrunläggne ruksnvisning: Förrukningsmteril Snguie Grunläggne ruksnvisning Prouktsäkerhetsguie C-skiv* Nätkel Telefonsl * Om in tor inte hr någon -läsre, om en meföljne -skivn inte innehåller rivrutiner för in tors opertivsystem eller om u vill hämt ruksnvisningr oh verktyg kn u gå till sin för in moell på VARNING Plstpåsr nväns när mskinen förpks. Förvr påsrn utom räkhåll för rn för tt unvik risk för kvävning. En plstpåse är inte en leksk. VAR FÖRSIKTIG (För MFC-J6720DW) Minsk risken för skor genom tt llti vr minst två personer när ni lyfter proukten. Den en personen tr tg i proukten från frmsin, en nr från ksin. Vr försiktig så tt u inte får fingrrn i kläm när u sätter ner proukten. T ort skystejpen oh filmen som täker mskinen, även från pekskärmen. Kontroller tt u hr ll komponenter. SWE Version 0 1

2 Spr llt förpkningsmteril oh krtongen om u v någon nlening måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för et gränssnitt som sk nväns (USB- eller nätverksnslutning). USB-kel Vi rekommenerr en USB 2.0-kel (typ A/B) som är högst fem meter lång. Nätverkskel Använ en rk, prtvinn ktegori 5-kel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. Anslut nätkeln. 2 Anslut nätkeln oh telefonslen VARNING Kontroller tt en meföljne jore kontkten pssr i eluttget. Mskinen måste jors. Kontkt en ehörig elektriker om u är osäker. Eftersom mskinen jors vi nätkeln kn u sky ig mot eventuell riskfyll elförhållnen på telefonlinjen genom tt h nätkeln koppl till mskinen när u nsluter en till telefonlinjen. Även när u flyttr mskinen kn u sky ig själv genom tt först koppl från telefonlinjen oh sen nätkeln. Anslut INTE USB-keln ännu (om u nväner en USB-kel). Gå till steg 3 på sin 4 om u inte tänker nvän mskinens fxfunktion. För tt förläng skrivhuvuets livsläng, ge en äst läkekonomin oh evr utskriftskvliteten rekommenerr vi tt u inte kopplr från mskinen för oft oh/eller låter mskinen vr frånkoppl uner längre tisperioer. Vrje gång u kopplr in mskinen rengörs skrivhuvuen utomtiskt vilket inneär tt lite läk nväns. Vi rekommenerr tt u nväner när u stänger v mskinen. Om u nväner rr mskinen en miniml mäng ström vilket inneär tt skrivhuvuen rengörs regelunet men inte lik oft. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. 2

3 Anslut telefonslen. Anslut telefonslens en äne till uttget som är märkt LINE på mskinen. För försiktigt in telefonslen i kelrännn oh ut på mskinens ksi. Anslut en nr änen till ett moulärt vägguttg. Om en extern telefon nväns på telefonlinjen sk u nslut pprten i enlighet me nvisningrn nen. 1 2 Siopprt Extern telefon Använ inte en extern telefon me en sl som är längre än tre meter. Om en extern telefonsvrre nväns på telefonlinjen sk u nslut telefonsvrren i enlighet me eskrivningen nen. VIKTIGT Telefonslen får ENDAST nsluts till uttget som är märkt LINE på mskinen. Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Ställ in mottgningsläget på Ext:Tel/Tsv om u nväner en extern telefonsvrre. Se Välj ett mottgningsläge på sin 10. Detljer informtion uugrunläggne ruksnvisning: Anslut en extern TSV (telefonsvrre) VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 3

4 3 Välj ln 4 Sätt i läkptronern Du måste ställ in lnet så tt mskinen fungerr som en sk me e lokl telekommuniktionslinjern i respektive ln. När u nsluter nätkeln viss följne på LCD-skärmen: VAR FÖRSIKTIG Om u får läk i ögonen sk u omeelrt skölj me vtten. Kontkt läkre vi ehov. Se till tt u instllerr e meföljne läkptronern när u tr mskinen i rift för först gången. Kontroller tt strömmen är påslgen. På pekskärmen viss Ingen läkptron. Tryk på eller för tt vis oh välj ln. Tryk på OK. Tryk på Yes (J) eller No (Nej). Sen viss Aepte (Aeptert) i någr sekuner på LCD-skärmen oh mskinen strts om utomtiskt. Du kn juster kontrollpnelens vinkel genom tt lyft en. Sänk kontrollpnelen genom tt tryk på frigöringsknppen som sitter kom kontrollpnelen enligt ilen. Gå till steg 9 om u vill änr språk. Öppn läkptronslukn. 1 4

5 T ort et orngefärge trnsportskyet. e Spr et orngefärge trnsportskyet i hållren i mskinen enligt ilen. Se till tt e två flikrn på unersin v et orngefärge trnsportskyet pssr i e två skårorn i hållren. 1 Släng inte et orngefärge trnsportskyet. Du ehöver et för frmti trnsporter. Lyft upp sknnerloket. f Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 5

6 g Pk upp läkptronen. Bryt vkuumförseglingen genom tt vri en grön frigöringsspken på et orngefärge trnsportskyet moturs tills u hör ett klikne lju. T ärefter ort et orngefärge trnsportskyet som viss på ilen. h Kontroller tt färgen på eklen motsvrr ptronens färg i enlighet me igrmmet nen. Instller vrje läkptron i riktningen på pilen på etiketten. 1 VIKTIGT Skk INTE läkptronern. Om u får läk på huen eller kläern sk u genst tvätt ort et me tvål eller rengöringsmeel. T INTE på områet som är märkt på läkptronen, et kn gör tt ptronen inte fungerr me mskinen i Tryk försiktigt på en kre elen på läkptronen som är märkt PUSH (Tryk) tills ptronspken lyfts upp. Stäng läkptronslukn när ll läkptroner hr stts i. 2 1 Mskinen förereer färgmtningssystemet för utskrift. Det tr fyr minuter. Stäng inte v mskinen. Vi rekommenerr tt u utför näst steg uner tien u väntr. 6

7 5 Fyll på me vnligt A4- ppper Dr ut pppersfk (pppersfk 1 för MFC-J6720DW), helt från mskinen. Tryk oh flytt ppperslängguiern försiktigt efter pppersformtet. Kontroller tt en tringelforme mrkeringen på ppperslängguien är i linje me mrkeringen för pppersformtet som nväns Tryk oh flytt ppperssioguiern försiktigt efter pppersformtet. Kontroller tt en tringelforme mrkeringen på ppperssioguien är i linje me mrkeringen för pppersformtet som nväns. e f Stäng pppersutmtningsfkets lok. Om u luftr pppersrken väl minskr u risken för pppersstopp i mskinen. 2 1 Kontroller tt ppperet inte är skrynkligt eller hr vikt sig. g Stopp försiktigt i ppper i pppersfket (pppersfk 1 på MFC-J6720DW). Öppn pppersutmtningsfkets lok. 1 VIKTIGT Kontroller tt pppret ligger helt plnt i fket. Om pppret ligger klämt mot fkets kre knt kn et le till prolem me pppersmtningen. 7

8 h Juster försiktigt sioguiern efter ppperet me å hänern. Kontroller tt sioguiern virör ppperssiorn. k Håll pppersfket på plts, r ut pppersstöet tills et klikr fst oh vik sen ut stöfliken. 2 i Kontroller tt ppperet ligger pltt i fket oh är uner mrkeringen för mximl pppersmäng. 1 När u skriver ut oh kopierr på speilmeier för utskrift sk u öppn et mnuell inmtningsfket på mskinens ksi. Lägg enst i ett rk åt gången. Mer informtion finns i uul ppper i et mnuell inmtningsfket i en grunläggne ruksnvisningen 1 1 j Tryk långsmt in pppersfket helt i mskinen. (MFC-J6720DW) Informtion om fk 2 finns i uufyll på ppper i pppersfk #2 i en grunläggne ruksnvisningen. 8

9 6 Kontroller utskriftskvliteten 7 Ställ in tum oh ti Om mskinen hr två pppersfk säkerställer u tt et finns ppper i fk 1, et övre fket, när u kontrollerr utskriftskvliteten. När förereelsern är slutför viss Fyll på ppper oh tryk på [OK]. på pekskärmen. Tryk på OK. Kontroller kvliteten på rkets fyr färglok (svrt/gul/yn/mgent). Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryk på J om ll linjer syns klrt oh tyligt oh gå vire till näst steg. OK Tryk på Nej om et skns linjer oh följ stegen på pekskärmen. Dålig Dtum oh ti viss på pekskärmen. Du kn även lägg till ktuellt tum oh klokslg på vrje fxmeelne som u skikr genom tt nge Fx- ID (se steg 11). Ange e två sist siffrorn i årtlet på pekskärmen oh tryk sen på OK. (Till exempel 1 3 för 2013.) Upprep för mån oh g. Ange klokslget på pekskärmen i 24- timmrsformt. Tryk på OK. Du kn när som helst änr inställningen v tum oh klokslg. Se uugrunläggne ruksnvisning: Ställ in tum oh ti för mer informtion. 9

10 10 8 Ange pppersinställningrn För tt in mskin sk ge så r utskrifter som möjligt oh mt korrekt pppersformt måste u nge ppperstyp oh -formt som överensstämmer me ppperen i pppersfket. Mer informtion om vilk ppperstyper oh pppersformt som stös finns i uupppersformt oh -typ i en grunläggne ruksnvisningen (För MFC-J6720DW) Du kn änr et stnrfk som mskinen nväner för utskrift v kopior eller mottgn fx. (uuanvänning v fk i kopieringsläget eller Använning v fk i fxläget i en grunläggne ruksnvisningen) 9 Välj (För MFC-J6720DW) När Fkinställning viss på pekskärmen tryker u på Fkinställning för tt ställ in pppersformt oh ppperstyp. (För MFC-J6520DW) Tryk på Pppersinst. Fortsätt till steg. Tryk på Fk #1 när u vill ställ in pppersformt oh ppperstyp för fk 1 eller på Fk #2 om u vill ställ in pppersformt för fk 2. Tryk på pppersformtet oh ppperstypen som u nväner. Tryk på OK. språk Du kn änr språket på LCD-skärmen till svensk, engelsk, norsk, nsk eller finsk. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Loklt språk. Tryk på Loklt språk. Välj språk. f Tryk på. 10 Välj ett mottgningsläge Det finns fyr mottgningslägen: Enst fx, Fx/Tel, Mnuell oh Ext:Tel/Tsv. uugrunläggne ruksnvisning: Använ mottgningslägen Gå till näst steg om u inte sk nvän mskinen för tt fx. Tryk på (Inställn.). e f Vill u nvän mskinens telefonfunktioner (om e finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvrre som är nslutn på smm linje som mskinen? J Använer u en extern telefonsvrrens röstmeelnefunktion? Nej Vill u tt mskinen sk utomtiskt svr på fx- oh telefonsmtl? J Nej J Tryk på All inställ. Tryk på Fx. Tryk på Mottgning. Tryk på Svrsläge. Välj önskt mottgningsläge. g Tryk på. Enst fx Fx/Tel Mnuell Ext:Tel/Tsv Nej Vrje smtl esvrs som om et vore ett fxmeelne. Mskinen kontrollerr linjen oh svrr utomtiskt på vrje smtl. Du hör en signl för tt gör ig uppmärksm på inkommne röstsmtl. Du kontrollerr telefonlinjen oh måste själv svr på vrje smtl. Telefonsvrren (TSV) svrr utomtiskt på vrje smtl. Röstmeelnen lgrs i in extern telefonsvrre (TSV). Fxmeelnen skrivs ut.

11 11 Ange personlig informtion (Fx-ID) 13 Ställ in telefonlinjetypen Ange mskinens Fx-ID så tt tum oh klokslg viss på vrje fxmeelne som u skikr. Gå till näst steg om u inte sk nvän mskinen för tt fx. Tryk på (Inställn.). e f g h Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Fx-ID. Tryk på Fx. Fyll i itt fxnummer (högst 20 siffror) på pekskärmen oh tryk sen på OK. Tryk på Nmn. Fyll i itt nmn (högst 20 teken) på pekskärmen oh tryk sen på OK. Tryk på när u vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på itt ln.) Om u nger fel siffr eller teken oh vill änr, sk u flytt mrkören till et felktig teknet genom tt tryk på eller. Tryk på oh nge sen rätt teken. Tryk på Mellnslg för tt infog ett lnksteg (mellnslg). Du kn även tryk på för tt flytt mrkören. i Tryk på. Om u nsluter mskinen till en linje som hr en PBX (telefonväxel) eller ISDN för tt sän oh t emot fxmeelnen, måste u änr telefonlinjetypen. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Välj linjetyp. Tryk på Välj linjetyp. Tryk på Norml, Telefonväxel eller ISDN. Välj önsk typ v telefonlinje. Om u väljer Telefonväxel uppmns u tt ställ in ett uppringningsprefix. uugrunläggne ruksnvisning: Ställ in telefonlinjetyp f Tryk på. Telefonväxel oh överföring Mskinen är inleningsvis inställ på Norml, vilket inneär tt mskinen kn koppls in på et llmänn telefonnätet. Mång kontor nväner ok ett entrlt telefonsystem eller ett telefonväxelsystem (PBX). Din mskin kn koppls till e flest telefonväxelsystem (PBX). Mskinens återuppringningsfunktion hr enst stö för time rek rell (TBR). TBR fungerr me e flest telefonväxelsystem så tt u kn öppn en utgåene linje eller koppl smtl till en nnn nknytning. Funktionen kn nväns när u tryker på R på pekskärmen. 12 Överföringsrpport Brother-mskinen hr en funktion för överföringsrpporter som kn nväns när u vill kontroller om ett fxmeelne hr sänts. Rpporten visr mottgrens nmn eller fxnummer, tum, klokslg, överföringens vrktighet, ntl sior som hr sänts smt om överföringen lykes eller ej. Anvisningr om hur u nväner en här funktionen finns i uugrunläggne ruksnvisning: Överföringsrpport. 11

12 14 Ställ in komptiilitet för telefonlinjetyp (VoIP) 16 Ställ in tiszon Om u nsluter mskinen till en VoIP-tjänst (vi Internet) måste u änr komptiilitetsinställningen. Om u nväner en nlog telefonlinje kn u hopp över et här steget. Tryk på (Inställn.). e Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på eller för tt vis Komptiilitet. Tryk på Komptiilitet. Tryk på Enkel (VoIP). Du kn ställ in tiszonen för en plts är u efinner ig på mskinen. Tryk på (Inställn.). e f Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Tryk på eller för tt vis Tiszon. Tryk på Tiszon. Fyll i in tiszon. Tryk på OK. g Tryk på. f Tryk på. 15 Sommrti Du kn ställ in tt mskinen sk yt till sommrti utomtiskt. Klokn ställs frm en timme på våren oh tillk en timme på hösten utomtiskt. Tryk på (Inställn.). e f Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Gruninställn. Tryk på Gruninställn. Tryk på Dtum oh ti. Tryk på eller för tt vis Auto sommrti. Tryk på Auto sommrti. Tryk på På (eller Av). g Tryk på. 12

13 17 Välj nslutningstyp Dess instlltionsnvisningr gäller för Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 oh M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x. Om in tor inte hr någon -läsre, om en meföljne -skivn inte innehåller rivrutiner för in tors opertivsystem eller om u vill hämt ruksnvisningr oh verktyg kn u gå till sin för in moell på Viss progrm som meföljer på -skivn är knske inte möjlig tt hämt. För USB-gränssnittskel Winows, gå till sin 14 Mintosh, gå till sin 17 För tråunet nätverk Winows, gå till sin 20 Mintosh, gå till sin 24 USB Tråunet nätverk Winows Mintosh Winows Mintosh För trålöst nätverk Winows, Mintosh oh moil enheter gå till sin 27 Trålöst nätverk 13

14 USB Winows För nvänre me USB-gränssnitt i Winows (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 18 Innn u instllerr Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen tills Anslut USB-keln viss. 19 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. 14

15 USB Winows 20 Anslut USB-keln Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt me en -symol. USB-porten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. 1 e VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. Instlltionen fortsätter utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. USB Winows Mintosh Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till torn. f g h i Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. 15

16 21 USB Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. Winows Följne skärmr viss: När skärmen Inställningr för progrmvruuppteringr viss sk u välj uppteringsinställningr för progrmvrn oh klik på OK. När skärmen för Brothers progrm för prouktutvekling oh support viss sk u välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Det krävs en Internetnslutning för tt uppter progrmvrn oh Brothers progrm för prouktutvekling oh support. När u instllerr MFL-Pro Suite, instllers även Brother Help utomtiskt. Om u klikr på i uppgiftsfältet kn u öppn Brother Solutions Center. Slutför Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sin 41 Instlltionen är klr. Winows 8: Om Brother-ruksnvisningrn som meföljer -skivn är i PDF-formt kn u läs em i Aoe Reer. Om Aoe Reer finns instllert på in tor men u inte kn öppn filern i Aoe Reer, sk u änr filssoitionen för PDF (se Öppn en PDF-fil i Aoe Reer (Winows 8) på sin 43). 16

17 USB Mintosh För nvänre v USB-gränssnitt i Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x) 18 Innn u instllerr Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt me en -symol. USB-porten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. 1 Kontroller tt mskinen oh torn är påslgn. Du måste vr inlogg me ministrtörsrättigheter. Om u nväner M OS X v till sk u uppgrer till M OS X v x. 19 Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentor eller en USB-hu utn strömförsörjning. Anslut mskinen irekt till Mintosh-torn. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till torn. USB Winows Mintosh VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. 17

18 USB Mintosh Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. e Välj mskinen i listn oh klik på Näst. f g När skärmen Lägg till skrivre viss sk u klik på Lägg till skrivre. Mrker in mskin i listn. Klik på Lägg till oh klik sen på Näst. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 20 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. h När supportskärmen viss sk u följ nvisningrn på skärmen om u vill hämt Presto! PgeMnger. Du kn även hämt Presto! PgeMnger vi ett senre tillfälle på skärmen Brother support. Klik på Näst. Klik på Stäng när en här skärmen viss. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stun.

19 USB Mintosh 21 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger hr instllerts läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support sk u klik på ikonen Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssin för Presto! PgeMnger. Följ sen nvisningrn på skärmen. Slutför Instlltionen är klr. USB Winows Mintosh 19

20 Tråunet nätverk Winows För nvänre me tråunet Winows -nätverksgränssnitt (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 18 Innn u instllerr 19 Anslut nätverkskeln Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Om u ren hr ställt in mskinen för ett trålöst nätverk oh sen vill ställ in en för ett tråunet nätverk ör u kontroller tt mskinens Nätverks I/F hr ställts in på Tråunet LAN. Det trålös nätverksgränssnittet inktivers me enn inställning. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt me en -symol. Ethernetporten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. T ort et orngefärge trnsportskyet innn u nsluter keln

21 Tråunet nätverk Winows Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till itt nätverk. 20 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. Om åe en USB-kel oh en nätverkskel nväns rr u å klrn genom rännn, en en ovnpå en nr. Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik sen på Näst. Tråunet nätverk Winows Mintosh VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 21

22 Tråunet nätverk Winows När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. f g h i 21 Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. 22 Om fler mskiner är nslutn till nätverket väljer u in mskin i listn oh klikr sen på Näst. Det här fönstret viss inte om enst en mskin är nsluten till nätverket. Den väljs å utomtiskt. e Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr u inställningrn genom tt följ nvisningrn på skärmen. Instlltionen v Brother-rivrutinern strtr utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX LAN (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret.

23 Tråunet nätverk Winows Följne skärmr viss: När skärmen Inställningr för progrmvruuppteringr viss sk u välj uppteringsinställningr för progrmvrn oh klik på OK. När skärmen för Brothers progrm för prouktutvekling oh support viss sk u välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. Det krävs en Internetnslutning för tt uppter progrmvrn oh Brothers progrm för prouktutvekling oh support. När u instllerr MFL-Pro Suite, instllers även Brother Help utomtiskt. Om u klikr på i uppgiftsfältet kn u öppn Brother Solutions Center. Vill u nvän en moil enhet me in Brother-mskin? Se ruksnvisningen på Brother Solutions Center på Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Winows 8: Om Brother-ruksnvisningrn som meföljer -skivn är i PDF-formt kn u läs em i Aoe Reer. Om Aoe Reer finns instllert på in tor men u inte kn öppn filern i Aoe Reer, sk u änr filssoitionen för PDF (se Öppn en PDF-fil i Aoe Reer (Winows 8) på sin 43). 22 Instller MFL-Pro Suite på fler torer (vi ehov) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torern. Gå till steg 20 på sin 21. Se även steg 18 på sin 20 innn u instllerr. Nätverksliens (Winows ) En liens för upp till två nvänre meföljer proukten. Denn liens stöer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nune PperPort 12SE på upp till två torer i ett nätverk. Om u vill nvän Nune PperPort 12SE på fler än två torer sk u köp Brother NL-5 som är en flernvänrliens för upp till ytterligre fem nvänre. Kontkt Brothers kuntjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om u vill köp lienspketet NL-5. Tråunet nätverk Winows Mintosh Slutför Instlltionen är klr. Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sin 41 23

24 Tråunet nätverk Mintosh För nvänre v tråunet Mintosh-nätverksgränssnitt (M OS X v10.6.8, 10.7.x oh 10.8.x) 18 Innn u instllerr Kontroller tt mskinen oh torn är påslgn. Du måste vr inlogg me ministrtörsrättigheter. Om u nväner M OS X v till sk u uppgrer till M OS X v x. Om u ren hr ställt in mskinen för ett trålöst nätverk oh sen vill ställ in en för ett tråunet nätverk ör u kontroller tt mskinens Nätverks I/F hr ställts in på Tråunet LAN. Det trålös nätverksgränssnittet inktivers me enn inställning. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Anslut nätverkskeln till Ethernet-porten som är märkt me en -symol. Ethernetporten sitter på mskinens insi enligt ilen nen. T ort et orngefärge trnsportskyet innn u nsluter keln. 1 2 Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksi. Anslut keln till itt nätverk. 19 Anslut nätverkskeln Lyft sknnerloket tills et låses fst i öppet läge. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när u stänger loket, eftersom et kn le till fel. Om åe en USB-kel oh en nätverkskel nväns rr u å klrn genom rännn, en en ovnpå en nr. 24

25 Tråunet nätverk Mintosh Stäng försiktigt sknnerloket me hjälp v fingergreppen på å sior. e När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stun. Välj mskinen i listn oh klik på Näst. VAR FÖRSIKTIG Vr försiktig så tt u inte klämmer fingrrn när u stänger sknnerloket. Använ llti fingergreppen som finns på å siorn v sknnerloket när u öppnr oh stänger loket. 20 Instller MFL-Pro Suite Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Om u vill vet in mskins MAC-ress (Ethernet-ress) oh IP-ress skriver u ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Om skärmen Konfigurer nätverks "Sknn till" nmnet viss sk u följ nvisningrn nen. Sätt i -skivn i -läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. 1) Ange ett nmn för Mintosh-torn (högst 15 teken). 2) Klik på Näst. Gå till f. Nmnet som u nger viss på mskinens pekskärm när u tryker på Sknn oh väljer ett sknningslterntiv. uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Tråunet nätverk Winows Mintosh Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik sen på Näst. Följ nvisningrn på skärmen. 25

26 Tråunet nätverk Mintosh f g När skärmen Lägg till skrivre viss sk u klik på Lägg till skrivre. Mrker in mskin i listn. Klik på Lägg till oh klik sen på Näst. 21 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger hr instllerts läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support sk u klik på ikonen Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssin för Presto! PgeMnger. Följ sen nvisningrn på skärmen. (OS X v10.8.x) Välj rivrutinen Brother MFC-XXXX CUPS (XXXX står för moellnmnet) i popup-menyn Använ. h När supportskärmen viss sk u följ nvisningrn på skärmen om u vill hämt Presto! PgeMnger. Du kn även hämt Presto! PgeMnger vi ett senre tillfälle på skärmen Brother support. Klik på Näst. Klik på Stäng när en här skärmen viss. 22 Instller MFL-Pro Suite på fler torer (vi ehov) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torern. Gå till steg 20 på sin 25. Se även steg 18 på sin 24 innn u instllerr. Slutför Instlltionen är klr. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 21. Vill u nvän en moil enhet me in Brothermskin? Se ruksnvisningen på Brother Solutions Center på Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. 26

27 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 18 Innn u örjr Först måste u konfigurer mskinens inställningr för trålös nätverk så tt en kn kommunier me in åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt en kn kommunier me åtkomstpunkten/routern hr torer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller rivrutinern oh progrmvrn om u vill nvän mskinen vi torern. Stegen nen leer ig genom konfigurtions- oh instlltionsproessen. Om u vill uppnå optimlt resultt vi norml, vrglig okumentutskrift ör u pler Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt me miniml hiner. Stor föremål oh väggr melln e två enhetern, liksom störningr från nr elektronisk enheter, kn påverk okumentens töverföringshstighet. Därför kn et hän tt en trålös nslutning inte är en äst nslutningsmetoen för ll sorters okument oh progrm. Om u skriver ut stor filer, t.ex. flersiig okument me en lnning v text oh stor grfik, ör u knske överväg tt välj tråunet nätverk i stället för tt få en snre töverföring eller USB som ger en snste thstigheten. Trots tt Brother-mskinen kn nväns i åe tråunn oh trålös nätverk kn u r nvän en nslutningsmeto i tget. Om u hr konfigurert mskinens trålös inställningr tiigre, måste u återställ nätverksinställningrn innn u kn konfigurer e trålös inställningrn på nytt. Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätv.återst. Tryk på Nätv.återst. Tryk på J för tt ekräft. Håll nere J i 2 sekuner för tt ekräft. Anvisningrn nen gäller infrstrukturläge (nslutning till en tor vi en åtkomstpunkt/router). Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Mskin me trålöst nätverk (in mskin) som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Dtor me trålös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Tråunen tor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern e Moil enhet som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Kontroller tt mskinens inställningr för trålös nätverk motsvrr åtkomstpunktens/routerns inställningr. Om u vill ställ mskinen i ho-läge (nslutning till en tor me trålös funktioner utn åtkomstpunkt/router) finns et nvisningr i Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk på -skivn. Öppn Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk: 1 Slå på torn. Sätt i -skivn i -läsren. För Winows : 2 Välj moell oh språk. C-skivns huvumeny öppns. 3 Klik på Bruksnvisningr oh klik sen på PDF/HTML-okument. 4 Klik på Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. För Mintosh: 2 Duelklik på Bruksnvisningr. Välj moell oh språk. 3 Klik på Bruksnvisningr oh klik sen på Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. 27 Trålöst nätverk

28 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 19 Välj meto för trålös instlltion I nvisningrn nen nges tre olik metoer för tt instller Brother-mskinen på ett trålöst nätverk. Välj önsk meto för in miljö. Vi rekommenerr meto för tt nslut (Winows eller Mintosh). Konfigurtion me -skivn (Winows oh Mintosh) Vi rekommenerr tt u nväner en tor som nslutits trålöst till nätverket för en här metoen. I viss fll krävs en USB-kel. Gå nu till sin 30 28

29 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För metoern oh sk u strt en trålös instlltionen genom tt tryk på knppen pekskärmen. Wi-Fi på Mnuell instlltion från kontrollpnelen me Inställningsguien (Winows, Mintosh oh moil enheter) Om en trålös åtkomstpunkten/routern inte hr stö för WPS (Wi-Fi Protete Setup ) eller AOSS nteknr u e trålös nätverksinställningrn för en trålös åtkomstpunkten/routern i fälten nen. Om u ehöver hjälp vi instlltionen sk u se till tt u hr itt SSID (nätverksnmn) oh in nätverksnykel till hns när u kontktr Brothers kuntjänst. Tyvärr kn vi inte hjälp ig tt hitt en här informtionen. Post Antekn e ktuell trålös nätverksinställningrn SSID (nätverksnmn) Nätverksnykel* * Nätverksnykeln kn även klls för lösenor, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om u inte hr tillgång till en här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn u inte fortsätt en trålös instlltionen. Vr finns enn informtion? 1) Titt i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller moellnmnet. 3) Om u inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr u routerns tillverkre, systemministrtören eller Internetleverntören. Gå nu till sin 31 Konfigurtion me en knpptrykning me WPS eller AOSS (Winows, Mintosh oh moil enheter) Använ en här metoen om en trålös åtkomstpunkten/routern hr stö för utomtisk, trålös konfigurtion (me en knpptrykning) (WPS eller AOSS ). Trålöst nätverk Gå nu till sin 33 29

30 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Konfigurtion me -skivn (Winows oh Mintosh) För Mintosh-nvänre: Sätt i -skivn i -läsren oh uelklik på Strt Here OSX. Välj Trålös nätverksnslutning oh följ instlltionsnvisningrn för en trålös enhet på torskärmen. Gå till steg 22-e på sin 39 när instlltionen hr slutförts. När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. För Winows -nvänre: Sätt i en meföljne instlltions--skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. e f Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. Följ nvisningrn på skärmen för tt konfigurer Brother-mskinen. Mskinen försöker nu nslut till et trålös nätverket. Det kn t ett pr minuter. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten (eller på skärmen) oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Välj Trålös nätverksnslutning oh klik sen på Näst. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Instller MFL-Pro Suite För Winows -nvänre: Gå nu till Steg 22-e på sin 37 30

31 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Mnuell instlltion från kontrollpnelen me Inställningsguien (Winows, Mintosh oh moil enheter) Tryk på. Tryk på Inställn.guie. När Byt till trålöst nätverksgränssnitt? viss tryker u på J för tt ekräft. Då öppns guien för trålös instlltion. Avryt genom tt tryk på Nej. En sökning genomförs efter tillgänglig SSID:er. Det röjer någr sekuner innn en list över ll tillgänglig SSID:er viss. Om en list me SSID:er viss tryker u på eller för tt välj en SSID som u skrev ner i steg 19- på sin 29. Tryk på OK. Om en trålös åtkomstpunkten/routern för vl SSID stöer WPS oh u omes välj om u vill nvän WPS går u till. Om u omes nge en nätverksnykel går u till. I nnt fll går u till e. Om listn är tom sk u kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern är påslgen oh tt en säner SSID-informtionen. Flytt mskinen närmre en trålös åtkomstpunkten/routern oh örj om från. Om åtkomstpunkten är inställ på tt inte sän SSID måste u lägg till SSID-nmnet mnuellt. Mer informtion finns i Bruksnvisning för progrmvr oh nätverk. Tryk på J för tt nslut mskinen me WPS. (Om u väljer Nej (mnuellt) oh vill fortsätt konfigurtionen mnuellt går u till för tt nge en nätverksnykel.) När pekskärmen visr tt u sk strt WPS sk u tryk på WPS-knppen på en trålös åtkomstpunkten/routern oh sen gå vire genom tt tryk på Näst. Gå till e. e Ange nätverksnykeln som u skrev ne i steg 19- på sin 29 me hjälp v pekskärmen. Tryk på när u vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på itt ln.) Tryk på eller när u vill flytt mrkören åt vänster eller höger. (Mer informtion finns i Ange text på sin 42.) Tryk på OK när u hr ngett ll teken oh verkställ inställningrn genom tt tryk på J. Mskinen försöker nu nslut till et trålös nätverket. Det kn t ett pr minuter. Tryk på OK. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Trålöst nätverk 31

32 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt För nvänre me moil enheter: Anslut en moil enheten till en trålös åtkomstpunkt/router me hjälp v en WiFinslutning. Hämt oh instller Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) från progrmhämtningspltsen för in moil enhet. Du kn även nvän AirPrint (ios) me en här mskinen. Hämt ruksnvisningen för et progrm som u nväner (Brother iprint&sn/airprint) på Brother Solutions Center. Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Gå nu till Om u vill instller MFL-Pro Suite går u vire till steg 21. För Winows -nvänre: Gå nu till Sin 36 För Mintosh-nvänre: Gå nu till Sin 39 32

33 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt 20 Konfigurtion me en knpptrykning me WPS eller AOSS (Winows, Mintosh oh moil enheter) Kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern hr symolen WPS eller AOSS som viss nen. När pekskärmen visr tt u sk strt WPS eller AOSS sk u tryk på WPS- eller AOSS -knppen på en trålös åtkomstpunkten/routern (mer informtion finns i nvisningrn som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern). Tryk sen på OK på mskinen. Pler Brother-mskinen inom räkhåll för in åtkomstpunkt/router me WPS eller AOSS. Räkvien kn vrier eroene på omgivningrn. Se nvisningrn som mefölje åtkomstpunkten/routern. Tryk på. Tryk på WPS/AOSS. När Byt till trålöst nätverksgränssnitt? viss tryker u på J för tt ekräft. Då öppns guien för trålös instlltion. Avryt genom tt tryk på Nej. Om en trålös åtkomstpunkten/routern hr stö för WPS kn u även konfigurer mskinen me PIN-metoen (Personl Ientifition Numer). uubruksnvisning för progrmvr oh nätverk Den här funktionen känner utomtiskt v vilket läge (WPS eller AOSS ) som en trålös åtkomstpunkten/routern nväner för tt konfigurer mskinen. Tryk på OK. Om nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen i en utskrivn rpporten oh tittr sen på Felsökning på sin 34. Nu är en trålös konfigurtionen klr. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen täns vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. För nvänre me moil enheter: Anslut en moil enheten till en trålös åtkomstpunkt/router me hjälp v en WiFinslutning. Hämt oh instller Brother iprint&sn (Anroi /ios/winows Phone) från progrmhämtningspltsen för in moil enhet. Du kn även nvän AirPrint (ios) me en här mskinen. Hämt ruksnvisningen för et progrm som u nväner (Brother iprint&sn/airprint) på Brother Solutions Center. Klik på vsnittet för ruksnvisningr på moellens si. Gå nu till Om u vill instller MFL-Pro Suite går u vire till steg 21. För Winows -nvänre: Gå nu till Sin 36 För Mintosh-nvänre: Trålöst nätverk Gå nu till Sin 39 33

34 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt Felsökning Om u ehöver hjälp vi instlltionen sk u se till tt u hr itt SSID (nätverksnmn) oh in nätverksnykel till hns när u kontktr Brothers kuntjänst. Tyvärr kn vi inte hjälp ig tt hitt en här informtionen. Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? 1) Titt i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller moellnmnet. 3) Om u inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr u routerns tillverkre, systemministrtören eller Internetleverntören. * Nätverksnykeln kn även klls lösenor, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Rpport om trålöst LAN Om en utskrivn rpporten om trålöst LAN visr tt nslutningen misslykes kontrollerr u felkoen på en utskrivn rpporten oh följer nvisningrn nen. Felko Rekommener lösning Den trålös funktionen är inte ktiver. Strt en trålös funktionen. - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen rr u ut en oh ktiverr sen en trålös funktionen. TS-01 Tryk på (Inställn.) på mskinen. Tryk på All inställ. Tryk på eller för tt vis Nätverk. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätverks I/F. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Tråunet LAN. Tryk på. Ingen trålös åtkomstpunkt/router hr upptäkts. 1. Kontroller följne 4 punkter: TS-02 - Kontroller tt strömmen är påslgen för en trålös åtkomstpunkten/routern. - Kontroller tt ingenting står i vägen för mskinen eller flytt mskinen närmre en trålös åtkomstpunkten/routern. - Pler tillfälligt mskinen på högst en meters vstån från en trålös åtkomstpunkten/routern men u konfigurerr e trålös inställningrn. - Om en trålös åtkomstpunkten/routern nväner MAC-ressfiltrering, ekräft tt Brother-mskinens MAC-ress är tillåten i filtret. 2. Om u hr ngett SSID oh säkerhetsinformtionen (SSID/verifieringsmeto/krypteringsmeto/nätverksnykel) mnuellt kn informtionen vr felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen oh nge vi ehov en korrekt informtionen. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. 34

35 För nvänre v trålöst nätverksgränssnitt Mskinen sknr stö för e verifierings- oh krypteringsmetoer som nväns i en trålös åtkomstpunkten/routern. I infrstrukturläget änrr u verifierings- oh krypteringsmetoern för en trålös åtkomstpunkten/routern. Mskinen stöer följne verifieringsmetoer: TS-04 Verifieringsmeto Krypteringsmeto WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Öppen WEP Ingen (utn kryptering) Del nykel WEP Om prolemet kvrstår kn e ngivn inställningrn för SSID oh nätverk vr felktig. Kontroller e trålös nätverksinställningrn. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. I ho-läget änrr u torns verifierings- oh krypteringsmetoer för e trålös inställningrn. Mskinen hr enst stö för en öppn verifieringsmetoen, me WEP-kryptering som tillvl. Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnykel) är felktig. TS-05 Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen (nätverksnykel). Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. Om routern nväner WEP-kryptering nger u nykeln för en först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stö för nvänning v en först WEP-nykeln. Den trålös säkerhetsinformtionen (verifieringsmeto/krypteringsmeto/nätverksnykel) är felktig. TS-06 Kontroller informtionen om trålös säkerhet (verifieringsmeto/krypteringsmeto/ nätverksnykel) i tellen uner TS-04. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för et trålös nätverket (SSID oh nätverksnykel*)? på sin 34 för tt ekräft. Om routern nväner WEP-kryptering nger u nykeln för en först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stö för nvänning v en först WEP-nykeln. Mskinen hittr inte någon trålös åtkomstpunkt/router är WPS eller AOSS är ktivert. TS-07 Om u vill konfigurer e trålös inställningrn me hjälp v WPS eller AOSS måste e nväns för åe mskinen oh en trålös åtkomstpunkten/routern. Kontroller tt en trålös åtkomstpunkten/routern stöer WPS eller AOSS oh försök igen. TS-08 Om u inte vet hur WPS eller AOSS fungerr me en trålös åtkomstpunkten/routern tittr u i okumenttionen som mefölje en trålös åtkomstpunkten/routern, eller kontktr tillverkren eller systemministrtören. Mskinen hr upptäkt två eller fler trålös åtkomstpunkter/routrr me WPS eller AOSS ktivert. - Kontroller tt et enst finns en trålös åtkomstpunkt/router me WPS eller AOSS ktivert inom räkhåll oh försök igen. - Vänt någr minuter för tt unvik störningr från nr åtkomstpunkter oh försök igen. Trålöst nätverk 35

36 Trålöst nätverk Winows Instller rivrutinern oh progrmvrn (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 21 Innn u instllerr Klik på Instller MFL-Pro Suite oh gokänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ nvisningrn på skärmen. Kontroller tt torn är påslgen oh tt u är inlogg me ministrtörsrättigheter. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn som viss kn vrier eroene på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på -skivn. Det här progrmmet stöer Winows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre), Winows 7 oh Winows 8. Uppter till et senste Winows Servie Pk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Välj Trålös nätverksnslutning oh klik sen på Näst. 22 Instller MFL-Pro Suite Sätt i -skivn i -läsren. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss sk u välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh sen klik på Näst. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går u till Dtor (Den här torn). (Winows 8: Klik på ikonen (Utforskren) i ktivitetsfältet oh gå sen till Dtor.) Duelklik på ikonen för -skivn oh uelklik sen på strt.exe. Om skärmen Kontroll v nvänrkonto viss sk u klik på Tillåt eller J. Om u inte nväner Winows -rnväggen sk u läs nvisningrn som meföljer rnväggsprogrmmet för informtion om hur u lägger till nätverksportrn nen. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. 36

37 Trålöst nätverk Winows e Välj mskinen i listn oh klik på Näst. 23 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om torn. När u hr strtt om torn måste u logg in me ministrtörsrättigheter. Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr u inställningrn genom tt följ nvisningrn på skärmen. Om u råkr ut för ett går u till steg 19- på sin 29 oh ställer in en trålös nslutningen igen. Om u nväner WEP oh Ansluten viss på pekskärmen trots tt mskinen inte kn hitts i nätverket kontrollerr u tt u hr ngett WEP-nykeln korrekt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. f g h i j Instlltionen v Brother-rivrutinern strtr utomtiskt. Skärmrn viss i tur oh orning. Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. Om skärmen Winows-säkerhet viss sk u mrker kryssrutn oh slutför instlltionen genom tt klik på Instller. Om skärmen Miljörekommentioner för ilfrmtgningsutrustning viss sk u klik på Näst. När skärmen Onlineregistrering viss sk u följ nvisningrn på skärmen. Klik på Näst. Om u inte vill ställ in mskinen som stnrskrivre sk u vmrker kryssrutn Välj som stnrskrivre oh sen klik på Näst. När fönstret Instlltionen är klr öppns, ekräft inställningrn oh klik sen på Näst. Om ett felmeelne viss när progrmvrn instllers kn u gör något v följne: - Winows XP, Winows Vist oh Winows 7: Kör Instlltionsignostik som finns uner (Strt) > All progrm > Brother > MFC-XXXX LAN (XXXX står för moellnmnet). - Winows 8: Kör Instlltionsignostik genom tt uelklik på (Brother Utilities) på skrivoret. Välj sen moellnmn i rullgrinsmenyn (om et inte ren är mrkert). Klik på Verktyg i et vänstr nvigeringsfältet. Beroene på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Winows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när u nväner mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Trålöst nätverk Winows Mintosh 37

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-6490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln ännu

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG Tlr om hur u sk gör för tt förhinr

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J430W Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6910DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J552DW DCP-J752DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J52W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte Snguie Strt här (enst EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-8870DW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-8870DW Snabbguide Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Läs denna snabbguiden innan du gör några inställningar eller installationer. Steg

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 reeleks NpMD ht006 ör M4 19 Innehåll Föror 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D HÖSTEN 006 Del I, 9 uppgiter utn miniräknre 3 Del II, 8 uppgiter me miniräknre 6 Föror Kom ihåg Mtemtik är tt vr tylig

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer