VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall."

Transkript

1 Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på All moeller finns inte tillgänglig i ll läner. VARNING inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till llvrlig skor eller ösfll. VAR FÖRSIKTIG inikerr en potentiellt frlig sitution som kn le till lättre eller minre skor. 1 Pk upp mskinen oh kontroller innehållet i förpkningen Trumm oh tonerkssett (förinstllert) C-skiv för instlltion, C-skiv me okumenttion Nätkel Snguie Säkerhet oh juriisk informtion För nvänre i Dnmrk Nätkeln som leverers me enn mskin hr en jor kontkt me tre stift. Se till tt strömkontkten pssr till en jore kontkten me tre stift. För nvänre i Sverige, Norge oh Finln Nätkeln som leverers me enn mskin är jor på sin me två lek. Se till tt strömkontkten pssr till en jore kontkten me två lek. Mskinen måste vr jor, om u är osäker kontkt en ehörig elektriker. Försäkr ig om tt en tillhnhålln kontkten nsluts till ett stnr strömuttg som är jort på korrekt sätt genom en stnr nätnslutningen. Ike jor utrustning kn orsk stötr oh elektronisk störningr. SWE Version 0 1

2 VARNING Plstpåsr nväns när mskinen förpks. Plstpåsr är ing leksker. Håll påsrn ort från spärn oh små rn för tt unvik kvävning oh ksser em på lämpligt sätt. CAUTION VAR FÖRSIKTIG Bär mskinen i siohntgen uner sknnern när u sk flytt mskinen. Bär INTE mskinen genom tt håll unertill. Kontroller tt utrymmet runt mskinen är minst så som viss på ilen. DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D 350 mm 100 mm 100 mm 90 mm DCP-7065DN 250 mm 100 mm 100 mm 90 mm Komponentern som meföljer i förpkningen kn vrier eroene på ln. Spr originlförpkningen. Den ehövs om mskinen senre skulle ehöv trnsporters. Om u v någon nlening måste trnsporter mskinen sk en förpks omsorgsfullt i ess originlförpkning så tt ing skor uppstår uner trnsporten. Mskinen ör okså vr lämpligt försäkr hos trnsportfirmn. Informtion om hur mskinen sk förpks finns i Förpk oh trnsporter mskinen i Avner ruksnvisning. En gränssnittskel meföljer inte som stnr. Köp en lämplig gränssnittskel för et gränssnitt som sk nväns (USB eller nätverk). USB-kel Du ör nvän en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter. Anslut INTE gränssnittskeln nu. Anslutning v gränssnittskeln sker uner instlltionen v MFL-Pro. Nätverkskel Använ en rk prtvinn ktegori 5-kel (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fst Ethernetnätverk. 2

3 2 T ort förpkningsmterilet från mskinen T ort gumminet från trummn. VIKTIGT Anslut INTE nätkeln ännu. T ort förpkningstejpen på mskinens utsi oh filmen som skyr kopieringsglset. Öppn en främre lukn. e Dr i pppersremsn för tt t ort skysmterilet så som viss på ilen. T ut silikonförpkningen ur mskinen. f T ur trummn oh tonerkssetten. CAUTION VAR FÖRSIKTIG Silikonförpkningen får INTE förtärs. Släng en. Kontkt sjukvårsupplysningen om en änå skulle råk sväljs. 3

4 g Skk enheten försiktigt från si till si fler gånger för tt förel tonern jämnt inuti enheten. 3 Fyll på ppper i ppperskssetten Dr ut ppperskssetten helt oh hållet från mskinen. h Sätt tillk trummn oh tonerkssetten i mskinen. Tryk på pppersguierns grön frigöringsrm oh npss pppersguiern efter storleken på et ppper u fyller på. Kontroller tt guiern sitter orentligt i spåren. i Stäng mskinens främre luk. 1 4

5 Om u luftr pppersrken väl minskr u risken för pppersstopp i mskinen. 4 Anslut nätkeln Lägg ppper i fket oh se till tt: Ppperet ligger uner linjen som nger högst tillåtn rkhöj ( ). Fylls för myket ppper på i pppersfket orsks ppperstrssel. Utskriftssin måste vr neåt. Pppersguiern är knt i knt me pppren så tt mtningen lir riktig. VIKTIGT Vänt me tt koppl in gränssnittskeln. Anslut nätkeln till mskinen oh nslut en sen till ett vägguttg. Slå på mskinens strömrytre. 1 e Skjut in ppperskssetten orentlig i mskinen. Kontroller tt en är instt helt oh hållet i mskinen. Mer informtion om rekommenert ppper finns i Rekommenere ppper oh utskriftsmei i Grunläggne ruksnvisning. 5

6 5 Välj språk När u hr slgit på strömmen visr LCDskärmen: Selet Lnguge Press OK Key Tryk på OK. Tryk på eller för tt välj språk oh tryk sen på OK. Selet Lnguge Svensk Tryk på när rätt språk viss på LCDskärmen. ELLER Tryk på för tt gå tillk till steg oh välj språk igen. Svensk? J Nej Om u hr ngett fel språk kn u änr språk på kontrollpnelens meny på mskinen. Mer informtion finns i Byt språk på LCD-skärmen i Grunläggne ruksnvisning. 6 Juster LCD-skärmens kontrst (om et ehövs) Om u hr svårt tt se v som står på LCD-skärmen kn u änr kontrstinställningen. e Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj 1.Allmän inställ. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj 3.LCD kontrst. Tryk på OK. Tryk på för tt ök kontrsten. ELLER Tryk på för tt minsk kontrsten. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. 6

7 7 Välj nslutningstyp Dess instlltionsinstruktioner är vse för Winows 2000 Professionl, Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 oh M OS X (versionern , 10.5.x oh 10.6.x). För Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2, gå till sin för in moell på För nvänre me USB-gränssnitt Winows, gå till sin 8 Mintosh, gå till sin 10 För tråunet nätverk Winows, gå till sin 12 Mintosh, gå till sin 15 Du kn l hem e senste rivrutinern oh verktygsprogrmmen för in mskin från Brother Solutions Center på Tråunet nätverk Winows USBMintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows För nvänre v USB-gränssnitt (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 8 Innn u instllerr Kontroller tt torn är PÅ oh tt u hr loggt in me ministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn kn vrier eroene på itt opertivsystem. C-skivn för instlltion inkluerr SnSoft PperPort 12SE. Denn progrmvr stöjer Winows XP (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre) oh Winows 7. Uppter till Winows senste serviepk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Använre v Winows 2000 (SP4 eller senre) sk följ instruktionern på skärmen när nelningsskärmen för SnSoft PperPort 11SE viss uner instlltionen v MFL-Pro Suite. Stäng v mskinen oh kontroller tt USBkeln INTE är nsluten till mskinen. Dr ut keln igen om u ren hr stt i en. 9 Instller MFL-Pro Suite Sätt in instlltionsskivn i in -läsre. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om -menyn inte viss utomtiskt öppnr u Den här torn (Dtor) oh uelklikr på ikonen för CD-läsren smt strt.exe. Klik på Inlene instlltion oh sen på Instller MFL-Pro Suite. Klik på J om u gokänner liensvtlen. Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr u huvumenyn igen genom tt t ut -skivn oh sätt in en igen, eller genom tt uelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen oh sen fortsätt från steg för tt instller MFL-Pro Suite. För nvänre v Winows Vist oh Winows 7, när skärmen Kontroll v nvänrkonto viss klikr u på Tillåt eller J. Följ nvisningrn på skärmen tills enn skärm viss. 8

9 USB Winows e Anslut först USB-keln till USB-porten som är mrker me symolen oh sen till torn. f Slå på mskinen oh följ instruktionern på skärmen för tt slutför instlltionen. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. I Winows Vist oh Winows 7, när skärmen Winows-säkerhet viss sk u slutför instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sen klik på Instller. Om ett felmeelne viss uner instlltionen v progrmmet, kör Instlltionsignostik som finns i Strt/All progrm/brother/dcp-xxxx (är DCP-XXXX är itt moellnmn). Winows USBMintosh Slutför Instlltionen är klr. Beroene på in säkerhetsinställningr kn et hän tt ett fönster från Winows-säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när mskinen eller ess progrm nväns. Tillåt ett oh gå vire. Skrivrrivrutinen XML Pper Speifition Skrivrrivrutinen XML Pper Speifition är en lämpligste rivrutinen för Winows Vist oh Winows 7 när u skriver ut från progrm som nväner XML Pper Speifitionokument. Du kn l hem en senste rivrutinen från Brother Solutions Center på 9

10 USB Mintosh För nvänre v USB-gränssnitt (M OS X x) 8 Innn u instllerr Kontroller tt mskinen oh tt Mintoshtorn är PÅ. Du måste logg in me ett konto som hr ministrtörsrättigheter. VIKTIGT För nvänre v M OS X , uppgrer till M OS X x. (Senste rivrutiner till oh informtion om et M OS X u nväner finns på 9 Instller MFL-Pro Suite Sätt in instlltionsskivn i in -läsre. Duelklik på ikonen Strt Here OSX. Följ nvisningrn på skärmen. Anslut först USB-keln till USB-porten som är mrker me symolen oh sen till Mintoshtorn. Det kn t någr minuter innn instlltionen slutförts. Följ nvisningrn på skärmen tills enn skärm viss. Välj in mskin i listn oh klik sen på OK. Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. Klik på Näst när en här skärmen viss. Instlltionen v MFL-Pro Suite är klr. Gå till steg 10 på sin

11 USB Mintosh 10 L hem oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På Brother support-skärmen, klik på Presto! PgeMnger oh följ sen nvisningrn på skärmen. Slutför Instlltionen är klr. Winows USBMintosh 11

12 Tråunet nätverk Winows För nvänre v tråunn nätverk (enst DCP-7065DN) (Winows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 8 Innn u instllerr Kontroller tt torn är PÅ oh tt u hr loggt in me ministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Skärmrn kn vrier eroene på itt opertivsystem. Anslut nätverksgränssnittskeln till nätverksuttget oh nslut en sen till en leig port i in hu eller swith. C-skivn för instlltion inkluerr SnSoft PperPort 12SE. Denn progrmvr stöjer Winows XP (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Eition (SP2 eller senre), Winows Vist (SP2 eller senre) oh Winows 7. Uppter till Winows senste serviepk innn u instllerr MFL-Pro Suite. Använre v Winows 2000 (SP4 eller senre) sk följ instruktionern på skärmen när nelningsskärmen för SnSoft PperPort 11SE viss uner instlltionen v MFL-Pro Suite. Se till tt ll rnväggsprogrm (förutom Winows -rnväggen), ntispywre- oh ntivirusprogrm är inktivere uner instlltionen. T ort skyskåpn från nätverksporten som är märkt me symolen. 9 Instller Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. MFL-Pro Suite Sätt in instlltionsskivn i in -läsre. Om skärmen me moellnmn viss klikr u på mskinens moellnmn. Om språkskärmen viss väljer u önskt språk. Om -menyn inte viss utomtiskt öppnr u Den här torn (Dtor) oh uelklikr på ikonen för CD-läsren smt strt.exe. Klik på Inlene instlltion oh sen på Instller MFL-Pro Suite. Klik på J om u gokänner liensvtlen. 12

13 Tråunet nätverk Winows Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr u huvumenyn igen genom tt t ut -skivn oh sätt in en igen, eller genom tt uelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen oh sen fortsätt från steg för tt instller MFL-Pro Suite. För nvänre v Winows Vist oh Winows 7, när skärmen Kontroll v nvänrkonto viss klikr u på Tillåt eller J. När skärmen Brnvägg/ntivirusprogrm hr ientifierts viss, välj Änr rnväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt me instlleringen. (rekommeners) oh klik på Näst. (Inte för nvänre v Winows 2000) Om in mskin inte hitts i nätverket, kontroller inställningrn genom tt följ nvisningrn på skärmen. Du kn hitt in mskins IP-ress oh nonmnet genom tt skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten. Se Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten på sin 17. I Winows Vist oh Winows 7, när skärmen Winows-säkerhet viss sk u slutför instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sen klik på Instller. Om ett felmeelne viss uner instlltionen v progrmmet, kör Instlltionsignostik som finns i Strt/All progrm/brother/dcp-xxxx LAN (är DCP-XXXX är itt moellnmn). e Om u inte nväner Winows -rnväggen, se ruksnvisningen för in rnväggs- eller ntivirusprogrmvr för informtion om hur u lägger till följne nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 om u fortfrne hr prolem me nätverksnslutningen. Följ nvisningrn på skärmen för tt slutför instlltionen. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr uner instlltionen. Det kn t någr sekuner innn skärmrn viss. Tråunet nätverk Winows Mintosh 13

14 Tråunet nätverk Winows 10 Instller MFL-Pro Suite på fler torer (om så ehövs) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torer. Gå till steg 9 på sin 12. Nätverksliens (Winows ) Me en här proukten ingår en liens för upp till 5 nvänre. Den här liensen stöjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive SnSoft PperPort 12SE eller SnSoft PperPort 11SE på upp till 5 torer i ett nätverk. Om u vill instller SnSoft PperPort 12SE eller SnSoft PperPort 11SE på mer än 5 torer, köp Brother NL-5 som är en flernvänrliens för upp till ytterligre 5 nvänre. Kontkt en uktoriser Brotheråterförsäljre eller vår kuntjänst om u vill köp NL-5. Slutför Instlltionen är klr. Om u nväner en speifik IP-ress till mskinen måste u ställ Boot-metoen till Sttisk vi kontrollpnelen. Mer informtion finns i Nätverksmeny i Bruksnvisning för nätverksnvänre. Beroene på in säkerhetsinställningr kn et hän tt ett fönster från Winows-säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när mskinen eller ess progrm nväns. Tillåt ett oh gå vire. Skrivrrivrutinen XML Pper Speifition Skrivrrivrutinen XML Pper Speifition är en lämpligste rivrutinen för Winows Vist oh Winows 7 när u skriver ut från progrm som nväner XML Pper Speifitionokument. Du kn l hem en senste rivrutinen från Brother Solutions Center på 14

15 Tråunet nätverk Mintosh För nvänre v tråunn nätverk (enst DCP-7065DN) (M OS X x) 8 Innn u instllerr Kontroller tt mskinen oh tt Mintoshtorn är PÅ. Du måste logg in me ett konto som hr ministrtörsrättigheter. VIKTIGT För nvänre v M OS X , uppgrer till M OS X x. (Senste rivrutiner till oh informtion om et M OS X u nväner finns på T ort skyskåpn från nätverksporten som är märkt me symolen. 9 Instller MFL-Pro Suite Sätt in instlltionsskivn i in -läsre. Duelklik på ikonen Strt Here OSX. Följ nvisningrn på skärmen. Det kn t någr minuter innn instlltionen slutförts. Följ nvisningrn på skärmen tills enn skärm viss. Välj in mskin i listn oh klik sen på OK. Anslut nätverksgränssnittskeln till nätverksuttget oh nslut en sen till en leig port i in hu eller swith. Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Tråunet nätverk Winows Mintosh Kontroller tt strömmen är påslgen till mskinen. 15

16 Tråunet nätverk Mintosh Du kn t re på mskinens MAC-ress (Ethernet-ress) oh IP-ress genom tt skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten. Se Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten på sin 17. Klik på OK om en här skärmen viss. Skriv ett nmn för in Mintosh i Displynmn me högst 15 teken oh klik på OK. Gå till. 10 L hem oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, el oh orgniser foton oh okument me Presto! PgeMnger. På Brother support-skärmen, klik på Presto! PgeMnger oh följ sen nvisningrn på skärmen. Om u vill nvän mskinens SCAN-knpp för tt sknn i nätverket måste u mrker rutn Registrer in tor me funktionen Sknn till på mskinen.. Nmnet u nger viss på mskinens LCDskärm när u tryker på (SCAN) oh väljer ett sknningslterntiv. (Mer informtion finns i Nätverkssknning i Bruksnvisning för progrmnvänre.) Klik på Näst när en här skärmen viss. Instlltionen v MFL-Pro Suite är klr. Gå till steg 10 på sin Instller MFL-Pro Suite på fler torer (om så ehövs) Om u vill nvän mskinen me fler torer i nätverket sk u instller MFL-Pro Suite på ll torer. Gå till steg 9 på sin 15. Slutför Instlltionen är klr. Om u nväner en speifik IP-ress till mskinen måste u ställ Boot-metoen till Sttisk vi kontrollpnelen. Mer informtion finns i Nätverksmeny i Bruksnvisning för nätverksnvänre. 16

17 För nätverksnvänre (enst DCP-7065DN) Weser hntering (weläsre) Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Brother skrivrserver är utrust me en weserver som ger ig möjlighet tt övervk ess sttus eller änr viss v ess konfigurtionsinställningr, me hjälp v HTTP (Hyper Text Trnsfer Protool). Stnrnvänrnmnet är min oh stnrlösenoret är ess. Du kn nvän en weläsre för tt änr ett lösenor. Vi rekommenerr Mirosoft Internet Explorer 6.0 (eller senre) eller Firefox 3.0 (eller senre) för Winows oh Sfri 3.0 (eller senre) för Mintosh. Kontroller även tt JvSript oh ookies llti är ktivere ovsett vilken weläsre u nväner. För tt nvän en weläsre måste u känn till skrivrserverns IP-ress. Skrivrserverns IPress finns i nätverkskonfigurtionsrpporten. Öppn weläsren. Skriv IP-ress/ i weläsrens ressfält (är mskinens IPress är skrivrens IP-ress eller skrivrserverns nmn). Till exempel Se Weser hntering i Bruksnvisning för nätverksnvänre. Du kn skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten för tt ekräft e ktuell nätverksinställningrn. e f Slå på mskinen oh vänt tills mskinen är i ereskpsläge. Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj 4.Mskininform. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj 4.Nätverksinst. Tryk på OK. Tryk på Strt. Mskinen skriver ut e ktuell nätverksinställningrn. Tryk på Stop/Exit. Återställ nätverksinställningrn till friksinställningrn Följ stegen nen om u vill återställ ll nätverksinställningr för en intern skrivr&nhy;/sknnerservern till friksinställningrn. e f Kontroller tt mskinen inte är i rift, r sen ut ll klr från mskinen (utom nätkeln). Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj 3.Nätverk. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj 0.Återst nätverk. Tryk på OK. Tryk på oh välj Reset. Tryk på oh välj J. Mskinen strts om, nslut ll klr igen när omstrten är slutför. 17

18 Övrig informtion Brother CretiveCenter Bli inspirer. Duelklik på ikonen Brother CretiveCenter på skrivoret för tt komm till en KOSTNADSFRI weplts me mång uppslg oh resurser för personligt ruk oh yrkesruk för ig som nväner Winows. Om u nväner M får u tillgång till Brother CretiveCenter på följne ress: 18

19 Förrukningsrtiklr Förrukningsrtiklr När et är gs tt yt förrukningsrtiklr, inikers ett fel på LCD-skärmen på kontrollpnelen. Besök eller kontkt in lokl Brother-återförsäljre om u ehöver ytterligre informtion om förrukningsrtiklr till mskinen. Tonerkssetter Stnrtoner: TN-2010 (för DCP-7055 oh DCP-7057), TN-2210 (för DCP-7060D oh DCP-7065DN) Högkpitetstoner: TN-2220 (för DCP-7060D oh DCP-7065DN) Trumm DR-2200 Se Byt ut förrukningsrtiklr i Grunläggne ruksnvisning för informtion om tt yt förrukningsmteril. 19

20 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Inustries, Lt. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Server oh Internet Explorer är registrere vrumärken som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/eller nr läner. Winows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/eller nr läner. Apple, Mintosh, Sfri oh True Type är vrumärken som tillhör Apple In. oh som är registrere i USA oh nr läner. M oh logotypen M är vrumärken som tillhör Apple In. oh som är registrere i USA oh nr läner. Nune, Nune-logotypen, PperPort oh SnSoft är vrumärken eller registrere vrumärken som tillhör Nune Communitions, In. eller ess otterolg i USA oh/eller nr läner. All övrig märken oh prouktnmn för företg som omnämns på Brother-proukter, i reltere okument eller i nnt mteril är vrumärken eller registrere vrumärken som tillhör respektive företg. Smmnställning oh puliering Den här ruksnvisningen hr uner överinseene v Brother Inustries, Lt. smmnställts oh pulierts me upptere proukteskrivningr oh speifiktioner. Innehållet i en här ruksnvisningen oh speifiktionern för en här proukten kn änrs utn föregåene meelne. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör änringr i speifiktioner oh mterilet häri, oh nsvrr inte för eventuell skor (inklusive följskor) som orsks v förlitn på et presentere mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller nr misstg. Upphovsrätt oh liens 2010 Brother Inustries, Lt. I enn proukt ingår progrmvr som utveklts v följne leverntörer: PACIFIC SOFTWORKS, INC Deviespe Softwre, In. I proukten ingår progrmmet KASAGO TCP/IP som hr utveklts v ZUKEN ELMIC, In.

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG Tlr om hur u sk gör för tt förhinr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-6490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln ännu

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte Snguie Strt här (enst EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6910DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J430W Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Sngui Strt här DCP-9270CDN Läs ignom vårt Säkrhts- oh juriikhäft innn u instllrr in mskin. Läs okså nn Sngui så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. För tt vis Sngui på något nnt språk, sök http://solutions.rothr.om/.

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J552DW DCP-J752DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J52W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-250C MFC-290C MFC-297C Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Plattform Kom igång-guide

Plattform Kom igång-guide CFD Plttform Kom igång-guie Me vår kom igång-guie kn u enkelt eknt ig me mång v hnelsplttformens verktyg oh funktioner. Lär ig vr u hittr proukter tt hnl, nyheter, grfer, pler olik Orertyper, övervk in

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide

Anslutningsguide. Operativsystem som kan användas. Installera skrivaren med CD-skivan Software and Documentation. Anslutningsguide Sida 1 av 6 Anslutningsguide Operativsystem som kan användas Med d-skivan med programvara kan du installera skrivarprogrammet på följande operativsystem: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

hur gör man? innehållsförteckning

hur gör man? innehållsförteckning hur gör mn? innehållsförtekning hur kommer jg igång? 1 hur överför jg min n till en skiv? 2 hur skpr jg en v-film? 6 hur reigerr jg en -v-skiv? 10 hur reigerr jg min filer? 13 hur skpr jg en ilspelsskiv?

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-J220 MFC-J40 Läs n här Snguin innn u nvänr mskinn så tt u kn ställ in oh instllr n på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING inikrr n potntillt frlig sitution som kn l till llvrlig

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information Snaguide Starta här MFC-7860DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk information innan du installerar maskinen. Information om hur du installerar maskinen finns i denna Snaguide. Snaguide finns även på andra

Läs mer