upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack"

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till llvrlig skdor eller dödsfll. VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till lättre eller mindre skdor. 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern Komponentern som medföljer i förpkningen kn vrier eroende på inköpslnd. Färgptroner som ingår Svrt Gul Cyn Mgent (Cirk 80 % täkning jämfört med ytesptroner) (uugrundläggnde ruksnvisning: Förrukningsmteril) Snguide Grundläggnde ruksnvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiv Cd-/dvd-fk Nätklr För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Finlnd oh Norge Nätkeln som medföljer mskinen är en jordd trestiftskontkt. Nätkeln som medföljer mskinen är en sidojordd tvåstiftskontkt. Kontroller tt vägguttget är lämpligt för den jordde kontkten som medföljer. Den här mskinen måste vr jordd. Kontkt en kvlifierd elektriker om du är osäker. VARNING Plstpåsr nvänds när mskinen förpks. En plstpåse är inte en leksk. Förvr påsrn utom räkhåll för rn för tt undvik risk för kvävning, oh se till tt plstpåsrn ts om hnd på korrekt sätt. Spr llt förpkningsmteril oh krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för det gränssnitt som sk nvänds (USB- eller trådunden nätverksnslutning). USB-kel Vi rekommenderr tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter (kel medföljer inte). Nätverkskel Använd en rk, prtvinnd ktegori 5-kel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. SWE Version 0 1

2 T ort skyddstejpen oh filmen som täker mskinen, även från LCD-skärmen. T ort det ornge trnsportskyddet genom tt lyft upp mskinens frmsid oh sedn dr ned förpkningsdelen. 2 Fyll på med vnligt A4- ppper Dr ut pppersfket helt ur mskinen. 1 1 T ort plstpåsen som innehåller färgptronern från pppersfkets ovnsid. Öppn pppersutmtningsfkets lok. 2 1 d e Kontroller tt du hr ll komponenter. Öppn sknnerloket oh sätt i diskfket i utrymmet till höger om sknnerloket oh stäng sedn sknnerloket. När du nvänder funktionen för tt skriv på skiv kontrollerr du tt det finns 10 m fritt utrymme kom mskinen. 2

3 Tryk på oh skjut försiktigt sidoguidern med åd händern oh därefter längdguiden så tt de pssr pppersformtet. Kontroller tt de tringulär mrkeringrn på sidoguidern oh längdguiden är i linje med mrkeringen för det pppersformt som nvänds. f g h Juster försiktigt sidoguidern med åd händern så tt de pssr ppperet. Kontroller tt sidoguidern nuddr ppperskntern. Stäng pppersutmtningsfkets lok. Tryk långsmt in pppersfket helt i mskinen i Håll pppersfket på plts, dr ut pppersstödet tills det snäpps fst oh vik sedn ut stödfliken. d 3 Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för pppersstopp i mskinen. 2 1 e Kontroller tt ppperet inte är skrynkligt eller hr vikt sig. Pler ppperet i pppersfket med utskriftssidn nedåt oh den övre knten först. Kontroller tt pppern ligger plnt i fket. VIKTIGT Skjut inte in ppperet för långt i pppersfket så tt det tryks upp mot ksidn v fket oh orskr mtningsprolem. 3

4 3 Anslut nätkeln 5 Sätt i färgptronern VARNING Mskinen sk koppls till ett jordt uttg. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu (om du nvänder en USB-kel). Anslut nätkeln. VAR FÖRSIKTIG Om du får läk i ögonen sk du omedelrt skölj med vtten. Kontkt läkre vid ehov. Se till tt du instllerr de medföljnde färgptronern när du nvänder mskinen för först gången. Kontroller tt mskinen är påslgen. På LCD-skärmen viss Ingen läkptron. Öppn färgptronslukn. Vrningslmpn på kontrollpnelen lyser tills du hr stt i färgptronern. 4 Välj språk Tryk på eller för tt vis oh välj språk. Tryk på Yes (J) eller No (Nej). Om du nger fel språk kn du ändr det när du hr ställt in dtum oh tid. (uuavnerd ruksnvisning: Ändr LCD-språk) T ort det ornge trnsportskyddet. Släng inte det ornge trnsportskyddet. Du ehöver det för frmtid trnsporter

5 d Pk upp färgptronen. Bryt vkuumförseglingen genom tt vrid den grön frigöringsspken på det ornge trnsportskyddet medurs tills du hör ett kliknde ljud. T därefter ort det ornge trnsportskyddet som viss på ilden. e Kontroller tt färgen på spken motsvrr ptronens färg i enlighet med digrmmet nedn. Instller vrje färgptron enligt riktningen på pilen på etiketten f Tryk försiktigt in ksidn v färgptronen som är märkt PUSH (Tryk) tills du hör ett klik. Stäng färgptronslukn när ll färgptroner hr stts i. 1 VIKTIGT Skk INTE färgptronern. Om du får läk på huden eller klädern sk du genst tvätt ort det med tvål eller rengöringsmedel. Mskinen förereder färgmtningssystemet för utskrift. Det tr fyr minuter. Stäng inte v mskinen. 5

6 6 Kontroller utskriftskvliteten När proessen är klr viss meddelndet Sätt i ppper oh tryk på Strt på LCD-skärmen. Tryk på Colour Strt. Kontroller kvliteten på de fyr färgloken på rket. (svrt/gul/yn/mgent) Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryk på J om ll linjer syns klrt oh tydligt oh gå vidre till steg 7. OK 7 Ställ in dtum oh tid Genom tt ställ in dtum oh tid kn mskinen rengör skrivhuvudet regelundet vilket evrr optiml utskriftskvlitet. Det gör även tt mskinen kn nmnge filer som skps när funktionen Sknn till medi nvänds. d e Tryk på Meny. Tryk på eller för tt vis Grundinställn. Tryk på Grundinställn. Tryk på Dtum oh tid. Ange de två sist siffrorn i årtlet på pekskärmen oh tryk sedn på OK. Om kort linjer skns tryker du på Nej oh följer instruktionern på LCD-skärmen. Dålig f g (Till exempel 1 2 för 2012.) Upprep för månd, dg oh timmr i 24-timmrsformtet. Tryk på Stop/Exit. 6

7 8 Välj nslutningstyp Dess instlltionsnvisningr gäller för Windows XP Home/XP Professionl (x32/x64 Edition), Windows Vist, Windows 7 oh M OS X (versionern , 10.5.x oh 10.6.x). För Windows Server 2003/2008/2008 R2 hittr du drivrutinern på hämtningssidn för din modell på Om din dtor sknr d-läsre kn du hämt de senste drivrutinern, ruksnvisningrn oh verktygen för din modell från Brother Solutions Center på Viss progrm som medföljer på d-skivn är knske inte möjlig tt hämt. För USB-gränssnittskel Windows, gå till sidn 8 Mintosh, gå till sidn 11 För trådundn nätverk Windows, gå till sidn 14 Mintosh, gå till sidn 18 USB Trådundet nätverk Windows Mintosh Windows Mintosh För trådlös nätverk Windows oh Mintosh, gå till sidn 21 Trådlöst nätverk 7

8 USB Windows För nvändre med USB-gränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 9 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. SnSoft PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Tillåt eller J. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik på Näst. Instlltionen fortsätter. 10 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. d Gå till näst steg när den här skärmen viss. Om d-menyn inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn (Dtor), duelklikr på d-ikonen oh duelklikr sedn på strt.exe. 8

9 USB Windows 11 Anslut USB-keln Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. Med hjälp v åd händern oh plstflikrn på åd sidorn v mskinen lyfter du upp sknnerloket tills det säkert låses fst i öppet läge. Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. USB d VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, eftersom det kn led till fel. T tg i plstflikrn på åd sidorn v mskinen med åd händern oh stäng försiktigt sknnerloket. USB Windows Mintosh e Instlltionen fortsätter utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. 9

10 USB Windows f g Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ instruktionern på skärmen. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. Följnde skärmr viss: På skärmen Sök efter firmwreuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för mskinens firmwre (inyggd progrmvr) oh klikr på OK. När Brothers progrm för produktutvekling & support strtr följer du instruktionern på skärmen. När skärmen Provutskrift v foto viss följer du instruktionern på skärmen för tt gör en provutskrift v ett foto. Vi rekommenderr tt du provr Provutskrift v foto för tt se olik utmtningslterntiv i hög kvlitet som är tillgänglig för din Brother-mskin. Skärmen Provutskrift v foto viss när dtorn strts om. 12 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du vr inloggd med dministrtörsrättigheter. En Internetnslutning krävs för tt kunn uppdter mskinens firmwre (den inyggd progrmvrn) oh Brothers progrm för produktutvekling & support. Slutförd Gå nu till Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn 36. Instlltionen är klr. XPS-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XPS-skrivrdrivrutinen (XML Pper Speifition) för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XPS-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. 10

11 USB Mintosh För nvändre med USB-gränssnitt (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 9 Innn du instllerr Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. USB Om du nvänder M OS X till sk du uppgrder till M OS X x. 10 VIKTIGT Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en USB-hu utn strömförsörjning. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till Mintosh-dtorn. Med hjälp v åd händern oh plstflikrn på åd sidorn v mskinen lyfter du upp sknnerloket tills det säkert låses fst i öppet läge. Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. USB Windows Mintosh VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, eftersom det kn led till fel. 11

12 USB Mintosh d T tg i plstflikrn på åd sidorn v mskinen med åd händern oh stäng försiktigt sknnerloket. d e Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. Mrker mskinen i listn oh klik på OK. 11 Instller MFL-Pro Suite f Klik på Näst när den här skärmen viss. Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. En dilogrut viss med en förfrågn om tt hämt NewSoft CD Leler. Följ instruktionern på skärmen. Du kn även instller NewSoft CD Leler från skärmen Brother support. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 12. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. 12

13 USB Mintosh 12 Instller NewSoft CD Leler oh Presto! PgeMnger Progrmmet NewSoft CD Leler är ett lättnvänt progrm för tt skriv ut direkt på skrivr d-/dvdskivor. Progrmmet NewSoft CD Leler innehåller mllr för tt skp etiketter med mthnde fodrl. Du kn även skp egn etiketter. När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på ikonen NewSoft CD Leler oh följer instruktionern på skärmen. På skärmen Brother support klikr du på ikonen för Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. USB Windows Mintosh Slutförd Instlltionen är klr. För tt nvänd Bildinsmling för tt sknn på M OS X 10.6.x måste du instller CUPSskrivrdrivrutinen som kn hämts från sidn för din modell på Brother Solutions Center på 13

14 Trådundet nätverk Windows För nvändre med trådundn nätverksgränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 9 Innn du instllerr Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Nätverksporten (Ethernet) är mrkerd med symolen oh sitter på mskinens insid till vänster i enlighet med ilden nedn. T ort skyddet oh nslut nätverkskeln till Ethernetporten. USB Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. SnSoft PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 10 Anslut nätverkskeln Med hjälp v åd händern oh plstflikrn på åd sidorn v mskinen lyfter du upp sknnerloket tills det säkert låses fst i öppet läge. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel oh en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. 14

15 Trådundet nätverk Windows d T tg i plstflikrn på åd sidorn v mskinen med åd händern oh stäng försiktigt sknnerloket. 11 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Trådundet LAN. Tryk på Stop/Exit. Om d-menyn inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn (Dtor), duelklikr på d-ikonen oh duelklikr sedn på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Tillåt eller J. Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik på Näst. Trådundet nätverk Windows Mintosh 15

16 Trådundet nätverk Windows d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. e Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr: Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. f I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. g Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ instruktionern på skärmen. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. Om fler mskiner är nslutn till nätverket väljer du din mskin i listn oh klikr sedn på Näst. Det här fönstret viss inte om endst en mskin är nsluten till nätverket. Den väljs då utomtiskt. Vi rekommenderr tt du provr Provutskrift v foto för tt se olik utmtningslterntiv i hög kvlitet som är tillgänglig för din Brother-mskin. Skärmen Provutskrift v foto viss när dtorn strts om. Om mskinen inte hitts på nätverket viss nednstående skärm. Bekräft inställningrn genom tt följ instruktionern på skärmen. 16

17 Trådundet nätverk Windows 12 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du vr inloggd med dministrtörsrättigheter. 13 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 11 på sidn 15. Se även steg 9 på sidn 14 innn du instllerr. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Sök efter firmwreuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för mskinens firmwre (inyggd progrmvr) oh klikr på OK. När Brothers progrm för produktutvekling & support strtr följer du instruktionern på skärmen. När skärmen Provutskrift v foto viss följer du instruktionern på skärmen för tt gör en provutskrift v ett foto. Nätverksliens (Windows ) En liens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn liens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive SnSoft PperPort 12SE på upp till 2 dtorer på ett nätverk. Om du vill nvänd SnSoft PperPort 12SE på fler än två dtorer sk du köp du Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre fem nvändre. Kontkt en uktoriserd Brotheråterförsäljre eller Brothers kundtjänst om du vill köp NL-5. Slutförd Gå nu till Instlltionen är klr. Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn 36. XPS-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XPS-skrivrdrivrutinen (XML Pper Speifition) för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XPS-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Windows Mintosh En Internetnslutning krävs för tt kunn uppdter mskinens firmwre (den inyggd progrmvrn) oh Brothers progrm för produktutvekling & support. 17

18 Trådundet nätverk Mintosh För nvändre med trådundn nätverksgränssnitt (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 9 Innn du instllerr Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder M OS X till sk du uppgrder till M OS X x. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på Trådundet LAN. Tryk på Stop/Exit. Nätverksporten (Ethernet) är mrkerd med symolen oh sitter på mskinens insid till vänster i enlighet med ilden nedn. T ort skyddet oh nslut nätverkskeln till Ethernetporten. USB Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 10 Anslut nätverkskeln Med hjälp v åd händern oh plstflikrn på åd sidorn v mskinen lyfter du upp sknnerloket tills det säkert låses fst i öppet läge. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel oh en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. 18

19 Trådundet nätverk Mintosh d T tg i plstflikrn på åd sidorn v mskinen med åd händern oh stäng försiktigt sknnerloket. e Mrker mskinen i listn oh klik på OK om mskinen hr konfigurerts för nätverket. 11 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) oh IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klik på OK om den här skärmen viss. Ge Mintosh-dtorn ett nmn med högst 15 teken i Displynmn. Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket så måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klik på OK. Gå till f. Trådundet nätverk Windows Mintosh d Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. Nmnet som du nger viss på mskinens LCD-skärm när du tryker på Sknn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) 19

20 Trådundet nätverk Mintosh f Klik på Näst när den här skärmen viss. 13 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) En dilogrut viss med en förfrågn om tt hämt NewSoft CD Leler. Följ instruktionern på skärmen. Du kn även instller NewSoft CD Leler från skärmen Brother support. Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 11 på sidn 19. Se även steg 9 på sidn 18 innn du instllerr. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 12. Slutförd Instlltionen är klr. 12 Instller NewSoft CD Leler oh Presto! PgeMnger Progrmmet NewSoft CD Leler är ett lättnvänt progrm för tt skriv ut direkt på skrivr d-/dvdskivor. Progrmmet NewSoft CD Leler innehåller mllr för tt skp etiketter med mthnde fodrl. Du kn även skp egn etiketter. För tt nvänd Bildinsmling för tt sknn på M OS X 10.6.x måste du instller CUPSskrivrdrivrutinen som kn hämts från sidn för din modell på Brother Solutions Center på När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på ikonen NewSoft CD Leler oh följer instruktionern på skärmen. På skärmen Brother support klikr du på ikonen för Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. 20

21 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt För nvändre med trådlös nätverksgränssnitt 9 Innn du örjr Först måste du konfigurer mskinens inställningr för trådlös nätverk så tt den kn kommunier med nätverkets åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt den kn kommunier med åtkomstpunkten/routern hr dtorer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller drivrutinern oh progrmvrn om du vill nvänd mskinen vi dtorern. Stegen nedn leder dig genom konfigurtions- oh instlltionsproessen. Om du vill uppnå optimlt resultt vid norml, vrdglig dokumentutskrift ör du pler Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt med miniml hinder. Stor föremål oh väggr melln de två enhetern, liksom störningr från ndr elektronisk enheter, kn påverk dokumentens dtöverföringshstighet. Därför kn det händ tt en trådlös nslutning inte är den äst nslutningsmetoden för ll sorters dokument oh progrm. Om du skriver ut stor filer, till exempel dokument med fler sidor med åde text oh stor ilder, kn du välj tt nvänd trådundet nätverk för snre dtkommuniktion eller USB som hr den snste överföringshstigheten. Brother DCP-J925DW kn nvänds i åde trådundn oh trådlös nätverk, men du kn r nvänd en nslutningsmetod i tget. Om du hr konfigurert mskinens trådlös inställningr tidigre, måste du återställ inställningrn för det lokl nätverket innn du kn konfigurer de trådlös inställningrn på nytt. Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätv.återst. oh tryk sedn på Nätv.återst. Tryk på J för tt epter. Bekräft genom tt håll in J i två sekunder. Instruktionern nedn gäller infrstrukturläge (nslutning till en dtor vi en åtkomstpunkt/router). Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Trådlös nätverksmskin (din mskin) Dtor med trådlös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern d Trådunden dtor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Kontroller tt mskinens inställningr för trådlös nätverk motsvrr åtkomstpunktens/routerns inställningr. Om du vill ställ in mskinen i Ad ho-läge (nslutning till en dtor med trådlös funktioner utn åtkomstpunkt/router) finns det instruktioner i Bruksnvisning för nätverksnvändre på d-skivn. Du kn läs Bruksnvisning för nätverksnvändre genom tt följ nvisningrn nedn. 1 Slå på dtorn. Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. För Windows : 2 Välj modell oh språk. Cd-skivns huvudmeny öppns. 3 Klik på Dokumenttion oh PDF-dokument. Den överst sidn viss. 4 Klik på Bruksnvisning för nätverksnvändre. För Mintosh: 2 Duelklik på Dokumenttion oh duelklik sedn på mppen för ditt språk. 3 Duelklik på top.pdf oh klik sedn på Bruksnvisning för nätverksnvändre. 21 Trådlöst nätverk

22 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 10 Välj metod för trådlös instlltion I nednstående instruktioner nges tre olik metoder för tt instller Brother-mskinen i en trådlös nätverksmiljö. Konfigurer med instlltionsprogrmmet på d-skivn oh en USB-kel (endst Windows ) Du måste tillfälligt nvänd en USB-kel (medföljer ej). Du rekommenders tt nvänd en dtor som är trådlöst nsluten till nätverket för den här metoden. Om du nvänder Windows XP eller nvänder en dtor som för närvrnde är nsluten med nätverkskel till en åtkomstpunkt/router måste du känn till din trådlös inställningr. Skriv ned din trådlös nätverksinställningr nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Antekn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnykel * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt nätverksnmn kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller Internetleverntören. Gå nu till sidn 24 22

23 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Mnuell konfigurtion från kontrollpnelen (Windows oh Mintosh) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern inte hr stöd för Wi-Fi Proteted Setup (WPS) eller AOSS skriver du in de trådlös nätverksinställningrn för den trådlös åtkomstpunkten/routern i fälten nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Antekn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnykel * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller Internetleverntören. Gå nu till sidn 27 Konfigurtion med en knpptrykning med WPS eller AOSS (Windows oh Mintosh) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern hr stöd för utomtisk, trådlös (en knpptrykning) inställning (WPS eller AOSS ) Gå nu till sidn 28 Trådlöst nätverk 23

24 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 11 Konfigurer med instlltionsprogrmmet på d-skivn oh en USBkel (endst Windows ) Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. Du måste tillfälligt nvänd en USB-kel (medföljer ej). Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Om d-menyn inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn (Dtor), duelklikr på d-ikonen oh duelklikr sedn på strt.exe. d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Tillåt eller J. e Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr: Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Välj Använd dtorn eller kontrollpnelen oh klik på Näst. 24

25 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt f Välj Använd en USB-kel tillfälligt (rekommenders) oh klik sedn på Näst. i När nednstående skärm viss påörjr guiden en sökning efter tillgänglig trådlös nätverk för din mskin. Välj det SSID som du nteknde för ditt nätverk i steg 10- på sidn 22 oh klik sedn på Näst. g Om denn skärm viss läser du Viktigt. Mrker kryssrutn när du hr ekräftt SSID-nmnet oh nätverksnykeln oh klik sedn på Näst. Anslut tillfälligt USB-keln (medföljer ej) till dtorn oh till mskinen. Om listn är tom ör du kontroller åtkomstpunktens strömförsörjning smt tt åtkomstpunkten sänder SSID-informtionen. Kontroller även tt mskinen oh åtkomstpunkten är tillräkligt när vrndr för tt kunn kommunier trådlöst. Klik sedn på Uppdter. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd ett SSID-nmn kn du lägg till det mnuellt genom tt klik på knppen Avnert. Följ nvisningrn på skärmen för tt nge Nmn (SSID) oh klik sedn på Näst. h Om det viss en ekräftelseskärm mrkerr du kryssrutn, klikr på Näst oh går till h. I nnt fll går du till i. När följnde skärm viss mrkerr du J om du vill nslut till det SSID som viss i listn. Klik på Näst oh gå till k. Trådlöst nätverk 25

26 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt j Ange den Nätverksnykel som du skrev ned i steg 10- på sidn 22 oh nge nykeln igen i Bekräft nätverksnykel. Klik sedn på Näst. l Koppl ort USB-keln melln dtorn oh mskinen. m Klik på Näst för tt fortsätt instlltionen v MFL-Pro Suite. Om nätverket inte är konfigurert för verifiering oh kryptering kommer nednstående skärmild tt viss. Om du vill fortsätt med konfigurtionen sk du klik på OK oh gå till k. Nu är den trådlös inställningen klr. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 13-e på sidn 32. Gå nu till Sidn 32 k Klik på Näst. Inställningrn skiks till mskinen. Om du klikr på Avryt ändrs inte inställningrn. Om du vill ställ in mskinens IP-dress mnuellt, klikr du på Ändr IP-dress oh gör de IP-dressinställningr som krävs för ditt nätverk. Om det viss en skärm som nger tt den trådlös instlltionen misslykdes klikr du på Försök igen oh försöker igen från steg i. 26

27 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 11 Mnuell konfigurtion från kontrollpnelen (Windows oh Mintosh) Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på WLAN. Tryk på Inställn.guide. När Byt till trådlöst nätverksgränssnitt? viss godkänner du genom tt tryk på J. Den trådlös inställningsguiden strtr. Tryk på Nej för tt vryt. Mskinen söker efter tillgänglig SSID-nmn. Det tr fler sekunder innn listn med tillgänglig SSID-nmn viss. Om det viss en list med SSID:n tryker du på eller för tt välj det SSID som du skrev ned i steg 10- på sidn 23. Välj det SSID som du vill nslut till. d e f Ange nätverksnykeln som du skrev ned i steg 10- på sidn 23 med hjälp v pekskärmen. Bokstävern viss i ordningen små okstäver oh sedn stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på ditt lnd.) Flytt mrkören till vänster eller höger genom tt tryk på d eller. (Mer informtion finns i Skriv in text för trådlös inställningr på sidn 37.) Tryk på OK när du hr skrivit in ll teken oh verkställ inställningrn genom tt tryk på J. Mskinen försöker nu nslut till ditt trådlös nätverk. Det kn t ett pr minuter. Ett resulttmeddelnde viss på LCD-skärmen under 60 sekunder oh en rpport om trådlöst LAN skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh tittr sedn i Felsökning på sidn 29. Om den trådlös åtkomstpunkten/routern för vld SSID stöder WPS oh du omeds välj om du vill nvänd WPS går du till. Om du omeds nge en nätverksnykel går du till d. I nnt fll går du till e. Nu är den trådlös inställningen klr. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 12. Kontroller tt åtkomstpunkten är påslgen om ingen SSID-list viss. Flytt mskinen närmre åtkomstpunkten oh örj om från. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd SSID-nmnet måste du lägg till SSIDnmnet mnuellt. Mer informtion finns i Bruksnvisning för nätverksnvändre. Tryk på J för tt nslut mskinen med WPS. (Om du väljer Nej oh vill nge inställningrn mnuellt går du till d för tt nge nätverksnykeln.) När Strt WPS viss på LCD-skärmen tryker du på WPS-knppen på din trådlös åtkomstpunkt/router oh tryker sedn på Näst för tt fortsätt. Gå till e. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 31 För Mintosh-nvändre: Gå nu till Sidn 34 Trådlöst nätverk 27

28 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 11 Konfigurtion med en knpptrykning med WPS eller AOSS (Windows oh Mintosh) Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern hr symolen WPS eller AOSS som viss nedn. e Ett resulttmeddelnde viss på LCD-skärmen under 60 sekunder oh en rpport om trådlöst LAN skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh tittr sedn i Felsökning på sidn 29. Nu är den trådlös inställningen klr. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 12. Pler Brother-mskinen inom räkhåll för din åtkomstpunkt/router med WPS eller AOSS. Räkvidden kn vrier eroende på omgivningrn. Se instruktionern som medföljde åtkomstpunkten/routern. Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på WLAN. Tryk på WPS/AOSS. När Byt till trådlöst nätverksgränssnitt? viss godkänner du genom tt tryk på J. Den trådlös inställningsguiden strtr. Tryk på Nej för tt vryt. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 31 För Mintosh-nvändre: Gå nu till Sidn 34 Om din trådlös åtkomstpunkt/router hr stöd för WPS (PIN-metoden) kn du även konfigurer mskinen med PIN-metoden (Personl Identifition Numer). uubruksnvisning för nätverksnvändre: Konfigurer med PINmetoden i Wi-Fi Proteted Setup d När Strt WPS eller AOSS viss på LCD-skärmen tryker du på knppen WPS eller AOSS på din trådlös åtkomstpunkt/router. Anvisningr om dett finns i ruksnvisningen till den trådlös åtkomstpunkten/routern. Tryk sedn på OK. Mskinen identifierr utomtiskt vilket läge (WPS eller AOSS ) som din trådlös åtkomstpunkt/router nvänder oh försöker nslut till ditt trådlös nätverk. 28

29 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felsökning Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller Internetleverntören. * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Rpport om trådlöst LAN Om den utskrivn rpporten om trådlöst LAN visr tt nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh följer instruktionern nedn. Felkod Rekommenderd lösning Den trådlös funktionen är inte ktiverd. Strt den trådlös funktionen. TS-01 - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen drr du ut den oh ktiverr sedn den trådlös funktionen. Tryk på Meny på mskinen. Tryk på Nätverk. Tryk på Nätverks I/F. Tryk på WLAN. Tryk på Stop/Exit. Ingen trådlös åtkomstpunkt/router hr upptäkts. 1. Kontroller följnde fyr punkter: TS-02 - Kontroller tt strömmen är påslgen för den trådlös åtkomstpunkten/routern. - Kontroller tt ingenting står i vägen för mskinen eller flytt mskinen närmre den trådlös åtkomstpunkten/routern. - Pler tillfälligt mskinen preis redvid den trådlös åtkomstpunkten/routern när du konfigurerr de trådlös inställningrn. - Om den trådlös åtkomstpunkten/routern nvänder en MAC-dress för filtrering kontrollerr du tt Brother-mskinens MAC-dress är tillåten. 2. Om du hr ngett SSID oh säkerhetsinformtionen (SSID/verifieringsmetod/ krypteringsmetod/nätverksnykel) mnuellt kn informtionen vr felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen oh nge vid ehov den korrekt informtionen. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 29 för tt ekräft. Trådlöst nätverk 29

30 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Mskinen sknr stöd för de verifierings- oh krypteringsmetoder som nvänds i den trådlös åtkomstpunkten/routern. I infrstrukturläget ändrr du verifierings- oh krypteringsmetodern för den trådlös åtkomstpunkten/routern. Din mskin stöder följnde verifieringsmetoder: TS-04 Verifieringsmetod Krypteringsmetod WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Öppen WEP Ingen (utn kryptering) Deld nykel WEP Om prolemet kvrstår kn de ngivn inställningrn för SSID eller nätverk vr felktig. Kontroller de trådlös nätverksinställningrn. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 29 för tt ekräft. I d ho-läget ändrr du dtorns verifierings- oh krypteringsmetoder för de trådlös inställningrn. Din mskin hr endst stöd för den öppn verifieringsmetoden, med WEP-kryptering som tillvl. TS-05 Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnykel) är felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen (nätverksnykel). Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nykeln för den först WEP-nykeln. Brothermskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nykeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 29 för tt ekräft. TS-06 Den trådlös säkerhetsinformtionen (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnykel) är felktig. Kontroller informtionen om trådlös säkerhet (verifieringsmetod/krypteringsmetod/ nätverksnykel) i tellen under TS-04. Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nykeln för den först WEP-nykeln. Brothermskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nykeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 29 för tt ekräft. Mskinen hittr inte någon trådlös åtkomstpunkt/router där WPS eller AOSS är ktivert. TS-07 Om du vill konfigurer de trådlös inställningrn med hjälp v WPS eller AOSS måste de nvänds för åde mskinen oh den trådlös åtkomstpunkten/routern. Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS oh försök igen. Om du inte vet hur WPS eller AOSS fungerr med den trådlös åtkomstpunkten/routern tittr du i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern, eller kontktr tillverkren eller systemdministrtören. Mskinen hr upptäkt två eller fler trådlös åtkomstpunkter/routrr med WPS eller AOSS ktivert. TS-08 - Kontroller tt det endst finns en trådlös åtkomstpunkt/router inom räkhåll där WPS eller AOSS är ktivert oh försök igen. - Vänt någr minuter för tt undvik störningr från ndr åtkomstpunkter oh försök igen. 30

31 Trådlöst nätverk Windows Instller drivrutinern oh progrmvrn (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 12 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. SnSoft PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Tillåt eller J. Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. 13 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Om d-menyn inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn (Dtor), duelklikr på d-ikonen oh duelklikr sedn på strt.exe. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 31

32 Trådlöst nätverk Windows d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. f Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. e Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr: Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Mrker mskinen i listn oh klik på Näst. g h I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ instruktionern på skärmen. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. Vi rekommenderr tt du provr Provutskrift v foto för tt se olik utmtningslterntiv i hög kvlitet som är tillgänglig för din Brother-mskin. Skärmen Provutskrift v foto viss när dtorn strts om. Om du nvänder WEP oh Ansluten viss på LCD-skärmen trots tt mskinen inte kn hitts i nätverket kontrollerr du tt du hr ngett WEPnykeln korrekt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. 32

33 Trådlöst nätverk Windows 14 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/dcp-jxxx (DCP-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Fortsätt genom tt klik på tillåt eller fortsätt i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Sök efter firmwreuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för den inyggd progrmvrn oh klikr på OK. När Brothers progrm för produktutvekling & support strtr följer du instruktionern på skärmen. När skärmen Provutskrift v foto viss följer du instruktionern på skärmen för tt gör en provutskrift v ett foto. 15 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 12 på sidn 31. Nätverksliens (Windows ) En liens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn liens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive SnSoft PperPort 12SE på upp till 2 dtorer på ett nätverk. Om du vill nvänd SnSoft PperPort 12SE på fler än två dtorer sk du köp du Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre fem nvändre. Kontkt en uktoriserd Brotheråterförsäljre eller Brothers kundtjänst om du vill köp NL-5. Slutförd Gå nu till Instlltionen är klr. Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn 36. XPS-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XPS-skrivrdrivrutinen (XML Pper Speifition) för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XPS-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på En Internetnslutning krävs för tt kunn uppdter mskinens firmwre (den inyggd progrmvrn) oh Brothers progrm för produktutvekling & support. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 33

34 Trådlöst nätverk Mintosh Instller drivrutinern oh progrmvrn (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 12 Innn du instllerr Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. d Brother-progrmvrn söker efter Brotherenheter i ditt trådlös nätverk. Om mskinen hr konfigurerts för nätverket väljer du enheten som du vill instller oh klikr på Näst. Om du nvänder M OS X till sk du uppgrder till M OS X x. 13 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde d-skivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. e Om de trådlös inställningrn inte fungerr viss skärmen Instlltionsguide för trådlös enheter. Följ nvisningrn på skärmen för tt slutför den trådlös instlltionen. Vänt medn progrmmet instllers. Efter instlltionen viss ett fönster. Mrker din mskin i listn oh klik på OK. Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. 34

35 Trådlöst nätverk Mintosh Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) oh IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klik på OK om den här skärmen viss. Ge Mintosh-dtorn ett nmn med högst 15 teken i Displynmn. 14 Instller NewSoft CD Leler oh Presto! PgeMnger Progrmmet NewSoft CD Leler är ett lättnvänt progrm för tt skriv ut direkt på skrivr d-/dvdskivor. Progrmmet NewSoft CD Leler innehåller mllr för tt skp etiketter med mthnde fodrl. Du kn även skp egn etiketter. När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på ikonen NewSoft CD Leler oh följer instruktionern på skärmen. På skärmen Brother support klikr du på ikonen för Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. f Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket så måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klik på OK. Gå till f. Nmnet som du nger viss på mskinens LCD-skärm när du tryker på Sknn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) Klik på Näst när den här skärmen viss. 15 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 12 på sidn 34. En dilogrut viss med en förfrågn om tt hämt NewSoft CD Leler. Följ instruktionern på skärmen. Du kn även instller NewSoft CD Leler från skärmen Brother support. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 14. Slutförd Instlltionen är klr. För tt nvänd Bildinsmling för tt sknn på M OS X 10.6.x måste du instller CUPSskrivrdrivrutinen som kn hämts från sidn för din modell på Brother Solutions Center på Trådlöst nätverk Windows Mintosh 35

36 Instller tillvlsprogrm Windows 1 Instller vlfri progrm Klik på knppen för progrmmet som du vill instller. FeFilter Studio/BookSn & Whiteord Suite från Rellusion, In FeFilter Studio är ett lättnvänt progrm för utskrifter utn knter. Med BookSn Enhner kn du korriger sknnde oksidor utomtiskt. Progrmmet Whiteord Enhner snyggr till oh förättrr text oh ilder v foton som tgits på en whiteordtvl. d Gå tillk till skärmen Övrig progrm om du vill instller fler progrm. NewSoft CD Leler från NewSoft 1 Progrmmet NewSoft CD Leler är ett lättnvänt progrm för tt skriv ut direkt på utskrivr diskmedi. 2 Instller FeFilter Studio hjälp Homepge Print 2 från Corpus 1 Homepge Print 2 är ett progrm för tt hämt oh rediger wesidor så tt du kn skriv ut den informtion du ehöver. 1 Se Bruksnvisning för progrmnvändre för mer informtion. Mskinen måste vr påslgen oh nsluten till dtorn. Viss progrm kräver tillgång till Internet. Kontroller tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Det här progrmmet är inte tillgängligt för Windows Server 2003/2008-serien. För tt få instruktioner om hur du nvänder FeFilter Studio kn du hämt oh instller FeFilter Studio hjälp. Strt FeFilter Studio genom tt gå till Strt/All progrm/rellusion/ FeFilter Studio på dtorn. Klik på Let efter uppdteringr på skärmen eller på knppen i det övre högr hörnet på skärmen för tt gå till Rellusions weplts för uppdteringr. Öppn huvudmenyn genom tt mt ut oh sedn sätt i d-skivn igen, eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe i rotktlogen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Välj språk oh klik sedn på Övrig progrm. d Klik på knppen Downlod (Ldd ned) oh välj en mpp tt spr filen i. Stäng FeFilter Studio innn du strtr instlltionen för FeFilter Studio hjälp. Duelklik på den hämtde filen i mppen som du ngv oh följ instlltionsinstruktionern på skärmen. Du kn vis den fullständig hjälpen för FeFilter Studio genom tt välj Strt/ All progrm/rellusion/fefilter Studio/ FeFilter Studio hjälp på dtorn. 36

37 För nätverksnvändre Återställ nätverksinställningrn till friksinställningrn Följ stegen nedn om du vill återställ ll nätverksinställningr för den intern skrivr-/sknnerservern till friksinställningrn. d e f g Kontroller tt mskinen inte är i drift oh dr sedn ut ll klr från mskinen (utom nätkeln). Tryk på Meny. Tryk på Nätverk. Tryk på eller för tt vis Nätv.återst. oh tryk på Nätv.återst. Tryk på J. Bekräft genom tt håll in J i två sekunder. Mskinen strtr om. Åternslut ll klr när omstrten är slutförd. Skriv in text för trådlös inställningr Vrje okstvsknpp på pekskärmen är tilldeld upp till fyr okstäver. Genom tt tryk fler gånger på rätt knpp kn du växl till önskd okstv. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på ditt lnd.) Infog mellnslg Om du vill nge ett mellnslg tryker du på oh sedn på knppen för mellnslg eller. Korriger Om du hr skrivit fel teken oh vill ändr tryker du på d eller för tt flytt mrkören till det felktig teknet. Tryk sedn på. Skriv in rätt teken. Du kn även k oh infog teken. Upprep teken Om du vill skriv ett teken som finns på smm knpp som det senst ngivn teknet tryker du på för tt flytt mrkören åt höger innn du tryker på knppen igen. 37

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG Tlr om hur u sk gör för tt förhinr

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J552DW DCP-J752DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln ännu

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-6490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J52W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J430W Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6910DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information Snaguide Starta här MFC-7860DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk information innan du installerar maskinen. Information om hur du installerar maskinen finns i denna Snaguide. Snaguide finns även på andra

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-flerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm LAN-dpter BRP069A6 BRP069A6 Instlltörens referenshndok Dikin Altherm LAN-dpter Svensk Innehåll Innehåll Om dokumenttionen. Om dett dokument... Om produkten. Systemkrv...

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte Snguie Strt här (enst EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-750CW. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-750CW Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1 Installera

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd trådlös flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll I den här bruksanvisningen för nätverksanvändare finns användbar information om inställningar för trådlösa

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Användrhndok för Windows Felsökning under instlltion En checklist för tt hitt lösningr på vnlig instlltionsprolem. Skrivröversikt Informtion om skrivrens delr och skrivrprogrmvrn.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga

Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilaga Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-U73 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer