upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)"

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr som stndrdinställningr enligt denn guide. Se ruksnvisningen för mer informtion om hur du nvänder ll funktioner, ändrr stndrdinställningr eller felsöker mskinen. Besök för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. 1 Pck upp mskinen och kontroller komponentern Trumenhet (inklusive strttonerkssett) Cd-skivor (Windows ) (Mcintosh) Snguide För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Norge och Finlnd VARNING Nätkeln som leverers med denn mskin hr en jordd kontkt med tre stift. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med tre stift. Nätklr För Dnmrk och för övrig nordisk länder Mskinen måste vr jordd, om du är osäker kontkt en ehörig elektriker. Nätkeln som leverers med denn mskin är jordd på sidn med två leck. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med två leck. Plstpåsr nvänds vid förpckningen v mskinen. För tt undvik risk för kvävning skll dess påsr förvrs oåtkomligt för spädrn och större rn. SWE Version 0 1

2 Os Vilk komponenter som finns i krtongen kn vrier melln olik länder. Spr llt förpckningsmteril och krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Gränssnittskeln är inte ett stndrdtillehör. Köp en lämplig gränssnittskel för gränssnittet som sk nvänds (USB). Försäkr dig om tt den tillhndhålln kontkten nsluts till ett stndrd strömuttg som är jordt på korrekt sätt genom en stndrd nätnslutningen. Icke jordd utrustning kn orsk stötr och elektronisk störningr. USB-kel Se till tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än två meter. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Gränssnittskeln skll nsluts under MFL-Pro-instlltionen. När du nvänder en USB-kel sk du kontroller tt den nsluts till USB-porten på dtorn och inte till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Symoler som nvänds i denn ruksnvisning VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNINGAR tlr om hur du sk gör för tt förhindr eventuell personskdor. VAR FÖRSIKTIG nger förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell lindrig skdor. eskriver förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell prolem med eller skdor på mskinen, eller skdor på ndr ojekt. Märkningr om elektrisk risk informerr dig om risken för tt få en elektrisk stöt. Märkningr om vrm ytor vrnr dig för tt rör mskindelr när de är vrm. Os! Bruksnvisning Bruksnvisning för progrmnvändre Os tlr om hur du ör reger på en sitution kom kn uppkomm eller ger tips om hur det ktuell momentet fungerr tillsmmns med ndr funktioner. Hänvisr till Bruksnvisningen eller Bruksnvisning för progrmnvändre. CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du flyttr mskinen, nvänd hndtgen på sidn v mskinens undersid. Bär INTE mskinen genom tt håll i dess sknner. Os H ett minimum vståndet runt mskinen så som ilden visr. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 2

3 2 Instller trummn och tonerkssetten d Skk dem försiktigt från sid till sid fler gånger för tt fördel tonerpulvret jämnt inuti kssetten. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. T ort skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglset. Tryck på låsknppen och öppn den främre luckn. e Tryck in trummn i mskinen tills den klickr på plts. 1 f Stäng mskinens främre luck. c Pck upp trummn och tonerkssetten. 3

4 3 Fyll på ppper i pppersfcket Dr ut pppersfcket helt ur mskinen. d Lägg ppper i fcket och se till tt det inte överstiger mrkeringen för högst tillåtn rkhöjd. Den sid du vill skriv på sk vr vänd nedåt. 1 Tryck ned den lå spärren till pppersguidern och npss pppersguidern efter den pppersstorlek som du nvänder. Kontroller tt guidern sitter ordentligt i skårorn. e f Kontroller tt pppersguidern rör ppperets sidor så tt det mts korrekt. Sätt tillk pppersfcket ordentligt i mskinen. Kontroller tt det är ordentligt istt i mskinen. Vik upp stödfliken så tt pppret inte glider v utmtningsfcket med textsidn nedåt. 1 c Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för tt ppper fstnr eller mts fel. 1 4

5 4 Anslut nätkeln Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Kontroller tt mskinens strömrytre är vstängd. Anslut nätkeln till mskinen. 5 Välj ditt språk När du tryckt på strömrytren viss följnde på LCD-skärmen: Select Lnguge Press OK Key Tryck på OK. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. Tryck på eller för tt välj ditt språk och tryck på OK. c Select or OK Svensk LCD-skärmen instruerr dig tt ekräft ditt vl. Svensk? 1.J 2.Nej Tryck på 1 om LCD-skärmen visr rätt språk. ELLER Tryck på 2 för tt gå tillk till steg för tt välj språk igen. Os Om du ställt in fel språk kn du ändr språk vi menyn i mskinens kontrollpnel. (Menu, 1, 0) 5

6 6 Juster LCD-skärmens kontrst (vid ehov) Om du hr svårt för tt läs det som står på LCDskärmen kn du försök tt ändr kontrstinställningen. Tryck på 1. c Tryck på 5. Tryck på Menu. d Tryck på om du vill ök kontrsten. ELLER f g h Ange dg med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Dg:25 (skriv t.ex. 2, 5). Ange tiden med de kominerde siffer- och okstvsknpprn i 24-timmrsformt och tryck på OK. Dtum och tid Tid:15:25 (skriv t.ex. 1 5, 2 5 för 15.25). Tryck på Stop/Exit. e 7 Ställ Tryck på Tryck på OK. Tryck på Stop/Exit. om du vill minsk kontrsten. in dtum och tid Med denn inställning kn mskinen nmnge filer som skpts med funktionen Sknn till USB. Tryck på 5. c Tryck på 1. d e Tryck på Menu. Ange de två sist siffrorn i årtlet med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid År:2009 (skriv t.ex. 0, 9 för 2009). Ange månd med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Månd:03 (skriv t.ex. 0, 3 för mrs). 8 Automtisk sommrtid Du kn ställ in mskinen så tt den utomtiskt växlr melln sommr- och vintertid. Den ställer frm sig en timm på våren och drr tillk sig en timm på hösten. Tryck på 5. c Tryck på 2. Tryck på Menu. d Tryck på eller för tt välj På (eller Av). Tryck på OK. e Tryck på Stop/Exit. 6

7 9 Välj din nslutningstyp För nvändre v USB-gränssnitt Windows, gå till sidn 8 Mcintosh, gå till sidn 12 Windows USBMcintosh 7

8 USB Windows För nvändre v USB-gränssnitt (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din dtor är PÅ och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som är igång. Kontroller tt det inte sitter något USBminne i mskinen. Skärmildern kn vrier melln olik opertivsystem. Den medföljnde cd-skivn inkluderr ScnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr r stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition och Windows Vist. Uppdter till Windows senste servicepck innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Stäng v och koppl ort mskinen från eluttget och dtorn om en gränssnittskel redn hr nslutits. 11 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. Välj din mskin om skärmen med modellnmn viss. Välj ditt språk om skärmen för språkvl viss. Os Om inte cd-menyn viss utomtiskt kn du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och därefter duelklick på Strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Inlednde instlltion. c Klick på Instller MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Os Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt plock ur och sätt in cd-skivn igen, eller genom tt duelklick på progrmfilen Strt.exe i rotmppen. Fortsätt från steg c för tt instller progrmsviten MFL-Pro Suite. För Windows Vist, när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss, klick på Tillåt. d När fönstret ScnSoft PperPort 11SE Licensvtl viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. g h Välj Stndrd och klick sedn på Näst. Instlltionen fortsätter. Os Om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR- Script-drivrutin), välj Anpssd och följ sedn instruktionern på skärmen. När skärmilden Välj funktioner viss mrkerr du PS skrivrdrivrutin och fortsätter sedn tt följ instruktionern på skärmen. Om du inte vill övervk mskinens sttus och felmeddelnden från din dtor vmrkerr du Aktiver Sttusövervkning och klickr på Näst. Windows USBMcintosh e f Instlltionen v ScnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt och sedn instllers progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Licensvtl i Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. i Gå till näst steg när denn skärmild viss. 9

10 USB Windows 12 Anslut USB-keln 13 Anslut nätkeln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din dtor. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss en efter den ndr. Avryt INTE någon v skärmildern under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmildern viss. När skärmilden Onlineregistrering viss gör du ditt vl och följer instruktionern på skärmen. När du hr slutfört registreringsprocessen sk du stäng weläsren för tt återgå till dett fönster. Klick sedn på Näst. 10

11 USB Windows 14 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om din dtor. Du måste logg in med dministrtörsrättigheter när dtorn strtts om. Os XML Pper Specifiction skrivrdrivrutin XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen är den mest lämplig drivrutinen när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Vänligen ldd ner den senste drivrutinen vi Brother Solutions Center på Windows USBMcintosh Os Om ett felmeddelnde viss under progrminstlltionen sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All Progrm/Brother /DCP-XXXX (där DCP-XXXX är din modells nmn). På skärmilden Sök efter uppdteringr v inyggd progrmvr väljer du den inställning för den inyggd progrmvrn (firmwre) du vill h och klickr på OK. Om du stängt v inställningen för sttusövervkren i steg h viss inte skärmilden. Os Tillgång till Internet krävs för uppdtering v den inyggd progrmvrn (firmwre). Slutför Instlltionen är nu klr. 11

12 USB Mcintosh För nvändre v USB-gränssnitt (Mc OS X eller senre) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din mskin och tt din Mcintosh är PÅ. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Kontroller tt det inte sitter något USB-minne i mskinen. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. 11 Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din Mcintosh. 12 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Duelklick på Strt Here OSX för tt instller. H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klick på Omstrt. Os Läs Bruksnvisningen för progrmnvändre på cd-skivn om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin). 12

13 USB Mcintosh c d Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. Välj mskinen i listn och klick sedn på OK. 13 Instller Presto! PgeMnger OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PgeMnger instllerts. Du kn enkelt sknn, del och orgniser fotogrfier och dokument med hjälp v Presto! PgeMnger. Duelklick på Presto! PgeMnger och följ instruktionern på skärmen. Windows USBMcintosh e Klick på OK när denn skärm viss. Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är nu klr. Gå till steg 12 på sidn 13. Slutför Instlltionen är nu klr. 13

14 Annn informtion Använd mskinen på ett säkert sätt Spr dess instruktioner för frmtid ehov och läs dem innn du försöker dig på något underhållsrete. VARNING Det finns elektroder med hög spänning inuti mskinen. Innn du rengör mskinens insid måste nätkeln drs ut ur vägguttget. Då undviker du tt få en elektrisk stöt. T INTE i kontkten med våt händer. Då kn du få en elektrisk stöt. Kontroller lltid tt kontkten är ordentligt istt. Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är lättåtkomligt. I en nödsitution måste du dr ut kontkten ur vägguttget för tt strömmen sk stängs v helt. Använd INTE någr lättntändlig medel, spryer eller orgnisk lösningr/vätskor som innehåller lkohol/mmonik när mskinens in- eller utsid rengörs. Det kn led till rnd eller elektrisk stötr. Referer till Rutinunderhåll i Bruksnvisningen för informtion om rengöring v mskinen. Använd INTE en dmmsugre för tt städ upp spilld toner. Dett kn få tonerdmmet tt ntänd inuti dmmsugren och eventuellt strt en rnd. Avlägsn försiktigt tonerdmm med en torr, mjuk, luddfri trs och kst ort den enligt lokl estämmelser. 14

15 Annn informtion CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du precis nvänt mskinen kn viss intern delr vr extremt vrm. När du öppnr mskinens främre eller kre luck sk du INTE rör vid de delr som viss som skuggde på ildern. Undvik personskd genom tt inte plcer händern över knten under dokumentlocket eller sknnerlocket som på figuren. Stick inte in fingrrn i området som viss på ildern eftersom du kn skd dig. Fixeringsenheten är märkt med en vrningsetikett. T INTE ort etiketten och skd den INTE. 15

16 Annn informtion Bestämmelser EG konformitetsförklring IEC A2:2001-Specifiktioner Den här mskinen är en klss 1-lserprodukt enligt definitionen i IEC A2:2001- specifiktionern. Etiketten nedn förekommer i de länder som stipulerr dett. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Mskinen är utrustd med en klss 3B-lserdiod som vger osynlig lserstrålning i sknnerenheten. Sknnerenheten får inte öppns under någr omständigheter. Inre lserstrålning Våglängd: nm Uteffekt: mx. 5 mw. Lserklss: Klss 3B VARNING Bruk v reglge, justeringr eller procedurer som inte klrt nges i den här ruksnvisningen kn led till frlig strålning. KLASS 1 LASERAPPARAT VARNING EG konformitetsförklring Tillverkre Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn Anläggning Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Shenzhen, Kin Om pprten nvänds på nnt sätt än vd som specificers i denn Bruksnvisning, kn nvändren utsätts för osynlig lserstrålning, som överskrider gränsen för lserklss 1. Frånkoppling Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är enkelt tt komm åt. Vid nödfll måste du dr ur nätsldden från vägguttget för tt ryt strömtillförseln totlt. Intygr härmed tt: Produkteskrivning Produktnmn : Lserskrivre : DCP-8070D Rdiostörning Denn produkt överensstämmer med EN55022 (CISPR-puliktion 22)/Klss B. överensstämmer med estämmelsern i tillämpt direktiv: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG och Direktivet för elektromgnetisk komptiilitet 2004/108/EG. Stndrder som gäller: Hrmoniserd: Säkerhet EN :2006 EMC EN55022:2006 klss B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Året då CE-märkning strtdes: 2008 Utfärdt v : Brother Industries, Ltd. Dtum : 30 septemer 2008 Plts : Ngoy, Jpn 16

17 Annn informtion Europdirektiv 2002/96/EG och EN50419 Endst inom EU Denn utrustning är mrkerd med ovnstående återvinningssymol. Det etyder tt när produkten är förrukd, måste den ksts seprt hos ett härför vsett insmlingsställe och inte plcers lnd osortert vfll. Dett kommer tt gynn miljön för ll. (Endst inom EU) Överensstämmelse med interntionell ENERGY STAR Syftet med det interntionell ENERGY STAR progrmmet är tt främj utvecklingen och populriseringen v energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR -prtner hr Brother Industries, Ltd. eslutt tt denn produkt möter riktlinjern för energieffektivitet i ENERGY STAR. EU-direktiv 2006/66/EG - T ort eller yt ut tteriet Denn produkt innehåller ett tteri som är konstruert för tt räck under produktens livslängd. Det sk inte yts v nvändren. Den ör vlägsns som en del v mskinens åternvändningsprocess när mskinen sk kssers och lämplig försiktighetsåtgärder sk ts v åternvändren. 17

18 Förrukningsvror och tillehör Tillehör SO-DIMM-minne Du kn utök minnet genom tt instller en (144- pins SO-DIMM) minnesmodul. Mer informtion om det nedre pppersfcket och komptil SO-DIMM-minnen finns i Bruksnvisningen. Du kn också esök Förrukningsrtiklr När det är dgs tt yt ut förrukningsrtiklr viss ett felmeddelnde på LCD-skärmen. För mer informtion om förrukningsrtiklr till din mskin, esök eller kontkt din lokl Brotheråterförsäljre. Tonerkssett TN-3230/TN-3280 Trumm DR

19 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Interntionl Corportion. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerde vrumärken som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Apple, Mcintosh, Sfri och TrueType är vrumärken tillhörnde Apple Inc. registrerde i USA och ndr länder. Nunce, Nunce-logotypen, PperPort och ScnSoft är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Nunce Communictions, Inc. eller dess dotterolg i USA och/eller ndr länder. All företg vrs progrmvrutitlr nämns i denn ruksnvisning hr en progrmvrulicens som är specifik för de progrm de äger. All ndr vrumärken tillhör respektive ägre. Smmnställningr och puliktion Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i den här ruksnvisningen och specifiktionern för den här produkten kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v tillförlitelse på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Upphovsrätt och licens 2009 Brother Industries, Ltd.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE

BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Version A SWE BRUKSANVISNING DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Version A SWE Om du behöver kontakta kundservice Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: DCP-7030, DCP-7040 och DCP-7045N

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE

BRUKSANVISNING MFC-6890CDW. Version 0 SWE BRUKSANVISNING MFC-6890CDW Version 0 SWE Om du måste ringa vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuellt framtida behov: Modellnummer: MFC-6890CDW Serienummer: 1 Inköpsdatum: Inköpsort:

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

97OOPC/98OOPCN. Bruksanvisning. Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/

97OOPC/98OOPCN. Bruksanvisning. Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/ 97OOPC/98OOPCN Bruksanvisning STATUS STATUS Om du får problem med produkten kan du besöka vår webbsida: http://solutions.brother.com/ Inledning Tack för att du har köpt PT-9700PC/PT-9800PCN. PT-9700PC/PT-9800PCN

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer