upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)"

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr som stndrdinställningr enligt denn guide. Se ruksnvisningen för mer informtion om hur du nvänder ll funktioner, ändrr stndrdinställningr eller felsöker mskinen. Besök för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. 1 Pck upp mskinen och kontroller komponentern Trumenhet (inklusive strttonerkssett) Cd-skivor (Windows ) (Mcintosh) Snguide För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Norge och Finlnd VARNING Nätkeln som leverers med denn mskin hr en jordd kontkt med tre stift. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med tre stift. Nätklr För Dnmrk och för övrig nordisk länder Mskinen måste vr jordd, om du är osäker kontkt en ehörig elektriker. Nätkeln som leverers med denn mskin är jordd på sidn med två leck. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med två leck. Plstpåsr nvänds vid förpckningen v mskinen. För tt undvik risk för kvävning skll dess påsr förvrs oåtkomligt för spädrn och större rn. SWE Version 0 1

2 Os Vilk komponenter som finns i krtongen kn vrier melln olik länder. Spr llt förpckningsmteril och krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Gränssnittskeln är inte ett stndrdtillehör. Köp en lämplig gränssnittskel för gränssnittet som sk nvänds (USB). Försäkr dig om tt den tillhndhålln kontkten nsluts till ett stndrd strömuttg som är jordt på korrekt sätt genom en stndrd nätnslutningen. Icke jordd utrustning kn orsk stötr och elektronisk störningr. USB-kel Se till tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än två meter. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Gränssnittskeln skll nsluts under MFL-Pro-instlltionen. När du nvänder en USB-kel sk du kontroller tt den nsluts till USB-porten på dtorn och inte till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Symoler som nvänds i denn ruksnvisning VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNINGAR tlr om hur du sk gör för tt förhindr eventuell personskdor. VAR FÖRSIKTIG nger förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell lindrig skdor. eskriver förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell prolem med eller skdor på mskinen, eller skdor på ndr ojekt. Märkningr om elektrisk risk informerr dig om risken för tt få en elektrisk stöt. Märkningr om vrm ytor vrnr dig för tt rör mskindelr när de är vrm. Os! Bruksnvisning Bruksnvisning för progrmnvändre Os tlr om hur du ör reger på en sitution kom kn uppkomm eller ger tips om hur det ktuell momentet fungerr tillsmmns med ndr funktioner. Hänvisr till Bruksnvisningen eller Bruksnvisning för progrmnvändre. CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du flyttr mskinen, nvänd hndtgen på sidn v mskinens undersid. Bär INTE mskinen genom tt håll i dess sknner. Os H ett minimum vståndet runt mskinen så som ilden visr. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 2

3 2 Instller trummn och tonerkssetten d Skk dem försiktigt från sid till sid fler gånger för tt fördel tonerpulvret jämnt inuti kssetten. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. T ort skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglset. Tryck på låsknppen och öppn den främre luckn. e Tryck in trummn i mskinen tills den klickr på plts. 1 f Stäng mskinens främre luck. c Pck upp trummn och tonerkssetten. 3

4 3 Fyll på ppper i pppersfcket Dr ut pppersfcket helt ur mskinen. d Lägg ppper i fcket och se till tt det inte överstiger mrkeringen för högst tillåtn rkhöjd. Den sid du vill skriv på sk vr vänd nedåt. 1 Tryck ned den lå spärren till pppersguidern och npss pppersguidern efter den pppersstorlek som du nvänder. Kontroller tt guidern sitter ordentligt i skårorn. e f Kontroller tt pppersguidern rör ppperets sidor så tt det mts korrekt. Sätt tillk pppersfcket ordentligt i mskinen. Kontroller tt det är ordentligt istt i mskinen. Vik upp stödfliken så tt pppret inte glider v utmtningsfcket med textsidn nedåt. 1 c Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för tt ppper fstnr eller mts fel. 1 4

5 4 Anslut nätkeln Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Kontroller tt mskinens strömrytre är vstängd. Anslut nätkeln till mskinen. 5 Välj ditt språk När du tryckt på strömrytren viss följnde på LCD-skärmen: Select Lnguge Press OK Key Tryck på OK. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. Tryck på eller för tt välj ditt språk och tryck på OK. c Select or OK Svensk LCD-skärmen instruerr dig tt ekräft ditt vl. Svensk? 1.J 2.Nej Tryck på 1 om LCD-skärmen visr rätt språk. ELLER Tryck på 2 för tt gå tillk till steg för tt välj språk igen. Os Om du ställt in fel språk kn du ändr språk vi menyn i mskinens kontrollpnel. (Menu, 1, 0) 5

6 6 Juster LCD-skärmens kontrst (vid ehov) Om du hr svårt för tt läs det som står på LCDskärmen kn du försök tt ändr kontrstinställningen. Tryck på 1. c Tryck på 5. Tryck på Menu. d Tryck på om du vill ök kontrsten. ELLER f g h Ange dg med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Dg:25 (skriv t.ex. 2, 5). Ange tiden med de kominerde siffer- och okstvsknpprn i 24-timmrsformt och tryck på OK. Dtum och tid Tid:15:25 (skriv t.ex. 1 5, 2 5 för 15.25). Tryck på Stop/Exit. e 7 Ställ Tryck på Tryck på OK. Tryck på Stop/Exit. om du vill minsk kontrsten. in dtum och tid Med denn inställning kn mskinen nmnge filer som skpts med funktionen Sknn till USB. Tryck på 5. c Tryck på 1. d e Tryck på Menu. Ange de två sist siffrorn i årtlet med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid År:2009 (skriv t.ex. 0, 9 för 2009). Ange månd med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Månd:03 (skriv t.ex. 0, 3 för mrs). 8 Automtisk sommrtid Du kn ställ in mskinen så tt den utomtiskt växlr melln sommr- och vintertid. Den ställer frm sig en timm på våren och drr tillk sig en timm på hösten. Tryck på 5. c Tryck på 2. Tryck på Menu. d Tryck på eller för tt välj På (eller Av). Tryck på OK. e Tryck på Stop/Exit. 6

7 9 Välj din nslutningstyp För nvändre v USB-gränssnitt Windows, gå till sidn 8 Mcintosh, gå till sidn 12 Windows USBMcintosh 7

8 USB Windows För nvändre v USB-gränssnitt (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din dtor är PÅ och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som är igång. Kontroller tt det inte sitter något USBminne i mskinen. Skärmildern kn vrier melln olik opertivsystem. Den medföljnde cd-skivn inkluderr ScnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr r stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition och Windows Vist. Uppdter till Windows senste servicepck innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Stäng v och koppl ort mskinen från eluttget och dtorn om en gränssnittskel redn hr nslutits. 11 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. Välj din mskin om skärmen med modellnmn viss. Välj ditt språk om skärmen för språkvl viss. Os Om inte cd-menyn viss utomtiskt kn du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och därefter duelklick på Strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Inlednde instlltion. c Klick på Instller MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Os Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt plock ur och sätt in cd-skivn igen, eller genom tt duelklick på progrmfilen Strt.exe i rotmppen. Fortsätt från steg c för tt instller progrmsviten MFL-Pro Suite. För Windows Vist, när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss, klick på Tillåt. d När fönstret ScnSoft PperPort 11SE Licensvtl viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. g h Välj Stndrd och klick sedn på Näst. Instlltionen fortsätter. Os Om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR- Script-drivrutin), välj Anpssd och följ sedn instruktionern på skärmen. När skärmilden Välj funktioner viss mrkerr du PS skrivrdrivrutin och fortsätter sedn tt följ instruktionern på skärmen. Om du inte vill övervk mskinens sttus och felmeddelnden från din dtor vmrkerr du Aktiver Sttusövervkning och klickr på Näst. Windows USBMcintosh e f Instlltionen v ScnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt och sedn instllers progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Licensvtl i Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. i Gå till näst steg när denn skärmild viss. 9

10 USB Windows 12 Anslut USB-keln 13 Anslut nätkeln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din dtor. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss en efter den ndr. Avryt INTE någon v skärmildern under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmildern viss. När skärmilden Onlineregistrering viss gör du ditt vl och följer instruktionern på skärmen. När du hr slutfört registreringsprocessen sk du stäng weläsren för tt återgå till dett fönster. Klick sedn på Näst. 10

11 USB Windows 14 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om din dtor. Du måste logg in med dministrtörsrättigheter när dtorn strtts om. Os XML Pper Specifiction skrivrdrivrutin XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen är den mest lämplig drivrutinen när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Vänligen ldd ner den senste drivrutinen vi Brother Solutions Center på Windows USBMcintosh Os Om ett felmeddelnde viss under progrminstlltionen sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All Progrm/Brother /DCP-XXXX (där DCP-XXXX är din modells nmn). På skärmilden Sök efter uppdteringr v inyggd progrmvr väljer du den inställning för den inyggd progrmvrn (firmwre) du vill h och klickr på OK. Om du stängt v inställningen för sttusövervkren i steg h viss inte skärmilden. Os Tillgång till Internet krävs för uppdtering v den inyggd progrmvrn (firmwre). Slutför Instlltionen är nu klr. 11

12 USB Mcintosh För nvändre v USB-gränssnitt (Mc OS X eller senre) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din mskin och tt din Mcintosh är PÅ. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Kontroller tt det inte sitter något USB-minne i mskinen. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. 11 Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din Mcintosh. 12 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Duelklick på Strt Here OSX för tt instller. H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klick på Omstrt. Os Läs Bruksnvisningen för progrmnvändre på cd-skivn om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin). 12

13 USB Mcintosh c d Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. Välj mskinen i listn och klick sedn på OK. 13 Instller Presto! PgeMnger OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PgeMnger instllerts. Du kn enkelt sknn, del och orgniser fotogrfier och dokument med hjälp v Presto! PgeMnger. Duelklick på Presto! PgeMnger och följ instruktionern på skärmen. Windows USBMcintosh e Klick på OK när denn skärm viss. Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är nu klr. Gå till steg 12 på sidn 13. Slutför Instlltionen är nu klr. 13

14 Annn informtion Använd mskinen på ett säkert sätt Spr dess instruktioner för frmtid ehov och läs dem innn du försöker dig på något underhållsrete. VARNING Det finns elektroder med hög spänning inuti mskinen. Innn du rengör mskinens insid måste nätkeln drs ut ur vägguttget. Då undviker du tt få en elektrisk stöt. T INTE i kontkten med våt händer. Då kn du få en elektrisk stöt. Kontroller lltid tt kontkten är ordentligt istt. Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är lättåtkomligt. I en nödsitution måste du dr ut kontkten ur vägguttget för tt strömmen sk stängs v helt. Använd INTE någr lättntändlig medel, spryer eller orgnisk lösningr/vätskor som innehåller lkohol/mmonik när mskinens in- eller utsid rengörs. Det kn led till rnd eller elektrisk stötr. Referer till Rutinunderhåll i Bruksnvisningen för informtion om rengöring v mskinen. Använd INTE en dmmsugre för tt städ upp spilld toner. Dett kn få tonerdmmet tt ntänd inuti dmmsugren och eventuellt strt en rnd. Avlägsn försiktigt tonerdmm med en torr, mjuk, luddfri trs och kst ort den enligt lokl estämmelser. 14

15 Annn informtion CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du precis nvänt mskinen kn viss intern delr vr extremt vrm. När du öppnr mskinens främre eller kre luck sk du INTE rör vid de delr som viss som skuggde på ildern. Undvik personskd genom tt inte plcer händern över knten under dokumentlocket eller sknnerlocket som på figuren. Stick inte in fingrrn i området som viss på ildern eftersom du kn skd dig. Fixeringsenheten är märkt med en vrningsetikett. T INTE ort etiketten och skd den INTE. 15

16 Annn informtion Bestämmelser EG konformitetsförklring IEC A2:2001-Specifiktioner Den här mskinen är en klss 1-lserprodukt enligt definitionen i IEC A2:2001- specifiktionern. Etiketten nedn förekommer i de länder som stipulerr dett. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Mskinen är utrustd med en klss 3B-lserdiod som vger osynlig lserstrålning i sknnerenheten. Sknnerenheten får inte öppns under någr omständigheter. Inre lserstrålning Våglängd: nm Uteffekt: mx. 5 mw. Lserklss: Klss 3B VARNING Bruk v reglge, justeringr eller procedurer som inte klrt nges i den här ruksnvisningen kn led till frlig strålning. KLASS 1 LASERAPPARAT VARNING EG konformitetsförklring Tillverkre Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn Anläggning Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Shenzhen, Kin Om pprten nvänds på nnt sätt än vd som specificers i denn Bruksnvisning, kn nvändren utsätts för osynlig lserstrålning, som överskrider gränsen för lserklss 1. Frånkoppling Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är enkelt tt komm åt. Vid nödfll måste du dr ur nätsldden från vägguttget för tt ryt strömtillförseln totlt. Intygr härmed tt: Produkteskrivning Produktnmn : Lserskrivre : DCP-8070D Rdiostörning Denn produkt överensstämmer med EN55022 (CISPR-puliktion 22)/Klss B. överensstämmer med estämmelsern i tillämpt direktiv: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG och Direktivet för elektromgnetisk komptiilitet 2004/108/EG. Stndrder som gäller: Hrmoniserd: Säkerhet EN :2006 EMC EN55022:2006 klss B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Året då CE-märkning strtdes: 2008 Utfärdt v : Brother Industries, Ltd. Dtum : 30 septemer 2008 Plts : Ngoy, Jpn 16

17 Annn informtion Europdirektiv 2002/96/EG och EN50419 Endst inom EU Denn utrustning är mrkerd med ovnstående återvinningssymol. Det etyder tt när produkten är förrukd, måste den ksts seprt hos ett härför vsett insmlingsställe och inte plcers lnd osortert vfll. Dett kommer tt gynn miljön för ll. (Endst inom EU) Överensstämmelse med interntionell ENERGY STAR Syftet med det interntionell ENERGY STAR progrmmet är tt främj utvecklingen och populriseringen v energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR -prtner hr Brother Industries, Ltd. eslutt tt denn produkt möter riktlinjern för energieffektivitet i ENERGY STAR. EU-direktiv 2006/66/EG - T ort eller yt ut tteriet Denn produkt innehåller ett tteri som är konstruert för tt räck under produktens livslängd. Det sk inte yts v nvändren. Den ör vlägsns som en del v mskinens åternvändningsprocess när mskinen sk kssers och lämplig försiktighetsåtgärder sk ts v åternvändren. 17

18 Förrukningsvror och tillehör Tillehör SO-DIMM-minne Du kn utök minnet genom tt instller en (144- pins SO-DIMM) minnesmodul. Mer informtion om det nedre pppersfcket och komptil SO-DIMM-minnen finns i Bruksnvisningen. Du kn också esök Förrukningsrtiklr När det är dgs tt yt ut förrukningsrtiklr viss ett felmeddelnde på LCD-skärmen. För mer informtion om förrukningsrtiklr till din mskin, esök eller kontkt din lokl Brotheråterförsäljre. Tonerkssett TN-3230/TN-3280 Trumm DR

19 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Interntionl Corportion. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerde vrumärken som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Apple, Mcintosh, Sfri och TrueType är vrumärken tillhörnde Apple Inc. registrerde i USA och ndr länder. Nunce, Nunce-logotypen, PperPort och ScnSoft är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Nunce Communictions, Inc. eller dess dotterolg i USA och/eller ndr länder. All företg vrs progrmvrutitlr nämns i denn ruksnvisning hr en progrmvrulicens som är specifik för de progrm de äger. All ndr vrumärken tillhör respektive ägre. Smmnställningr och puliktion Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i den här ruksnvisningen och specifiktionern för den här produkten kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v tillförlitelse på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Upphovsrätt och licens 2009 Brother Industries, Ltd.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren.

Snabbguiden innehåller all information du behöver inför installation och konfiguration av skrivaren. Snaguide Starta här (endast EU) HL-5380DN Snaguiden innehåller all information du ehöver inför installation och konfiguration av skrivaren. VIKTIGT ANSLUT INTE gränssnittskaeln än. 1 Packa 2 3 4 1 5 upp

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-5460CN MFC-5860CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200SF. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200SF Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen. Obs

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen. Obs Säkerhet och juridisk information (HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen 1 VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT OBS

Symboler och begrepp som används i den här dokumentationen 1 VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT OBS Produktsäkerhetsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs detta häfte innan du använder

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer