upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)"

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr som stndrdinställningr enligt denn guide. Se ruksnvisningen för mer informtion om hur du nvänder ll funktioner, ändrr stndrdinställningr eller felsöker mskinen. Besök för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. 1 Pck upp mskinen och kontroller komponentern Trumenhet (inklusive strttonerkssett) Cd-skivor (Windows ) (Mcintosh) Snguide För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Norge och Finlnd VARNING Nätkeln som leverers med denn mskin hr en jordd kontkt med tre stift. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med tre stift. Nätklr För Dnmrk och för övrig nordisk länder Mskinen måste vr jordd, om du är osäker kontkt en ehörig elektriker. Nätkeln som leverers med denn mskin är jordd på sidn med två leck. Se till tt strömkontkten pssr till den jordde kontkten med två leck. Plstpåsr nvänds vid förpckningen v mskinen. För tt undvik risk för kvävning skll dess påsr förvrs oåtkomligt för spädrn och större rn. SWE Version 0 1

2 Os Vilk komponenter som finns i krtongen kn vrier melln olik länder. Spr llt förpckningsmteril och krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Gränssnittskeln är inte ett stndrdtillehör. Köp en lämplig gränssnittskel för gränssnittet som sk nvänds (USB). Försäkr dig om tt den tillhndhålln kontkten nsluts till ett stndrd strömuttg som är jordt på korrekt sätt genom en stndrd nätnslutningen. Icke jordd utrustning kn orsk stötr och elektronisk störningr. USB-kel Se till tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än två meter. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Gränssnittskeln skll nsluts under MFL-Pro-instlltionen. När du nvänder en USB-kel sk du kontroller tt den nsluts till USB-porten på dtorn och inte till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Symoler som nvänds i denn ruksnvisning VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNINGAR tlr om hur du sk gör för tt förhindr eventuell personskdor. VAR FÖRSIKTIG nger förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell lindrig skdor. eskriver förfrnden du måste följ eller undvik för tt förhindr eventuell prolem med eller skdor på mskinen, eller skdor på ndr ojekt. Märkningr om elektrisk risk informerr dig om risken för tt få en elektrisk stöt. Märkningr om vrm ytor vrnr dig för tt rör mskindelr när de är vrm. Os! Bruksnvisning Bruksnvisning för progrmnvändre Os tlr om hur du ör reger på en sitution kom kn uppkomm eller ger tips om hur det ktuell momentet fungerr tillsmmns med ndr funktioner. Hänvisr till Bruksnvisningen eller Bruksnvisning för progrmnvändre. CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du flyttr mskinen, nvänd hndtgen på sidn v mskinens undersid. Bär INTE mskinen genom tt håll i dess sknner. Os H ett minimum vståndet runt mskinen så som ilden visr. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 2

3 2 Instller trummn och tonerkssetten d Skk dem försiktigt från sid till sid fler gånger för tt fördel tonerpulvret jämnt inuti kssetten. Anslut INTE gränssnittskeln ännu. T ort skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglset. Tryck på låsknppen och öppn den främre luckn. e Tryck in trummn i mskinen tills den klickr på plts. 1 f Stäng mskinens främre luck. c Pck upp trummn och tonerkssetten. 3

4 3 Fyll på ppper i pppersfcket Dr ut pppersfcket helt ur mskinen. d Lägg ppper i fcket och se till tt det inte överstiger mrkeringen för högst tillåtn rkhöjd. Den sid du vill skriv på sk vr vänd nedåt. 1 Tryck ned den lå spärren till pppersguidern och npss pppersguidern efter den pppersstorlek som du nvänder. Kontroller tt guidern sitter ordentligt i skårorn. e f Kontroller tt pppersguidern rör ppperets sidor så tt det mts korrekt. Sätt tillk pppersfcket ordentligt i mskinen. Kontroller tt det är ordentligt istt i mskinen. Vik upp stödfliken så tt pppret inte glider v utmtningsfcket med textsidn nedåt. 1 c Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för tt ppper fstnr eller mts fel. 1 4

5 4 Anslut nätkeln Anslut INTE gränssnittskeln ännu. Kontroller tt mskinens strömrytre är vstängd. Anslut nätkeln till mskinen. 5 Välj ditt språk När du tryckt på strömrytren viss följnde på LCD-skärmen: Select Lnguge Press OK Key Tryck på OK. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. Tryck på eller för tt välj ditt språk och tryck på OK. c Select or OK Svensk LCD-skärmen instruerr dig tt ekräft ditt vl. Svensk? 1.J 2.Nej Tryck på 1 om LCD-skärmen visr rätt språk. ELLER Tryck på 2 för tt gå tillk till steg för tt välj språk igen. Os Om du ställt in fel språk kn du ändr språk vi menyn i mskinens kontrollpnel. (Menu, 1, 0) 5

6 6 Juster LCD-skärmens kontrst (vid ehov) Om du hr svårt för tt läs det som står på LCDskärmen kn du försök tt ändr kontrstinställningen. Tryck på 1. c Tryck på 5. Tryck på Menu. d Tryck på om du vill ök kontrsten. ELLER f g h Ange dg med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Dg:25 (skriv t.ex. 2, 5). Ange tiden med de kominerde siffer- och okstvsknpprn i 24-timmrsformt och tryck på OK. Dtum och tid Tid:15:25 (skriv t.ex. 1 5, 2 5 för 15.25). Tryck på Stop/Exit. e 7 Ställ Tryck på Tryck på OK. Tryck på Stop/Exit. om du vill minsk kontrsten. in dtum och tid Med denn inställning kn mskinen nmnge filer som skpts med funktionen Sknn till USB. Tryck på 5. c Tryck på 1. d e Tryck på Menu. Ange de två sist siffrorn i årtlet med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid År:2009 (skriv t.ex. 0, 9 för 2009). Ange månd med två siffror med de kominerde siffer- och okstvsknpprn och tryck på OK. Dtum och tid Månd:03 (skriv t.ex. 0, 3 för mrs). 8 Automtisk sommrtid Du kn ställ in mskinen så tt den utomtiskt växlr melln sommr- och vintertid. Den ställer frm sig en timm på våren och drr tillk sig en timm på hösten. Tryck på 5. c Tryck på 2. Tryck på Menu. d Tryck på eller för tt välj På (eller Av). Tryck på OK. e Tryck på Stop/Exit. 6

7 9 Välj din nslutningstyp För nvändre v USB-gränssnitt Windows, gå till sidn 8 Mcintosh, gå till sidn 12 Windows USBMcintosh 7

8 USB Windows För nvändre v USB-gränssnitt (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din dtor är PÅ och tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som är igång. Kontroller tt det inte sitter något USBminne i mskinen. Skärmildern kn vrier melln olik opertivsystem. Den medföljnde cd-skivn inkluderr ScnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr r stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition och Windows Vist. Uppdter till Windows senste servicepck innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Stäng v och koppl ort mskinen från eluttget och dtorn om en gränssnittskel redn hr nslutits. 11 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. Välj din mskin om skärmen med modellnmn viss. Välj ditt språk om skärmen för språkvl viss. Os Om inte cd-menyn viss utomtiskt kn du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklick på cdikonen och därefter duelklick på Strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klick på Inlednde instlltion. c Klick på Instller MFL-Pro Suite. 8

9 USB Windows Os Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt plock ur och sätt in cd-skivn igen, eller genom tt duelklick på progrmfilen Strt.exe i rotmppen. Fortsätt från steg c för tt instller progrmsviten MFL-Pro Suite. För Windows Vist, när skärmen Kontroll v nvändrkonto viss, klick på Tillåt. d När fönstret ScnSoft PperPort 11SE Licensvtl viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. g h Välj Stndrd och klick sedn på Näst. Instlltionen fortsätter. Os Om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR- Script-drivrutin), välj Anpssd och följ sedn instruktionern på skärmen. När skärmilden Välj funktioner viss mrkerr du PS skrivrdrivrutin och fortsätter sedn tt följ instruktionern på skärmen. Om du inte vill övervk mskinens sttus och felmeddelnden från din dtor vmrkerr du Aktiver Sttusövervkning och klickr på Näst. Windows USBMcintosh e f Instlltionen v ScnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt och sedn instllers progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Licensvtl i Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klickr du på J om du ccepterr progrmmets Licensvtl. i Gå till näst steg när denn skärmild viss. 9

10 USB Windows 12 Anslut USB-keln 13 Anslut nätkeln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din dtor. Anslut nätkeln till ett eluttg. Slå på strömrytren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss en efter den ndr. Avryt INTE någon v skärmildern under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmildern viss. När skärmilden Onlineregistrering viss gör du ditt vl och följer instruktionern på skärmen. När du hr slutfört registreringsprocessen sk du stäng weläsren för tt återgå till dett fönster. Klick sedn på Näst. 10

11 USB Windows 14 Slutför och strt om Klick på Slutför för tt strt om din dtor. Du måste logg in med dministrtörsrättigheter när dtorn strtts om. Os XML Pper Specifiction skrivrdrivrutin XML Pper Specifiction-skrivrdrivrutinen är den mest lämplig drivrutinen när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Specifiction-dokument. Vänligen ldd ner den senste drivrutinen vi Brother Solutions Center på Windows USBMcintosh Os Om ett felmeddelnde viss under progrminstlltionen sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All Progrm/Brother /DCP-XXXX (där DCP-XXXX är din modells nmn). På skärmilden Sök efter uppdteringr v inyggd progrmvr väljer du den inställning för den inyggd progrmvrn (firmwre) du vill h och klickr på OK. Om du stängt v inställningen för sttusövervkren i steg h viss inte skärmilden. Os Tillgång till Internet krävs för uppdtering v den inyggd progrmvrn (firmwre). Slutför Instlltionen är nu klr. 11

12 USB Mcintosh För nvändre v USB-gränssnitt (Mc OS X eller senre) 10 Innn du instllerr Kontroller tt din mskin och tt din Mcintosh är PÅ. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Kontroller tt det inte sitter något USB-minne i mskinen. Anslut USB-keln till den USB-kontkt på mskinen som är märkt med symolen. Anslut sedn keln till din dtor. 11 Anslut USB-keln Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en icke strömförsörjd USB-hu. Anslut mskinen direkt till din Mcintosh. 12 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde cd-skivn i cd-läsren. T ort etiketten som täcker USB-porten. Duelklick på Strt Here OSX för tt instller. H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klick på Omstrt. Os Läs Bruksnvisningen för progrmnvändre på cd-skivn om du vill instller PS-drivrutinen (Brothers BR-Script-drivrutin). 12

13 USB Mcintosh c d Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. Välj mskinen i listn och klick sedn på OK. 13 Instller Presto! PgeMnger OCR-funktioner läggs till i Brother ControlCenter2 när Presto! PgeMnger instllerts. Du kn enkelt sknn, del och orgniser fotogrfier och dokument med hjälp v Presto! PgeMnger. Duelklick på Presto! PgeMnger och följ instruktionern på skärmen. Windows USBMcintosh e Klick på OK när denn skärm viss. Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är nu klr. Gå till steg 12 på sidn 13. Slutför Instlltionen är nu klr. 13

14 Annn informtion Använd mskinen på ett säkert sätt Spr dess instruktioner för frmtid ehov och läs dem innn du försöker dig på något underhållsrete. VARNING Det finns elektroder med hög spänning inuti mskinen. Innn du rengör mskinens insid måste nätkeln drs ut ur vägguttget. Då undviker du tt få en elektrisk stöt. T INTE i kontkten med våt händer. Då kn du få en elektrisk stöt. Kontroller lltid tt kontkten är ordentligt istt. Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är lättåtkomligt. I en nödsitution måste du dr ut kontkten ur vägguttget för tt strömmen sk stängs v helt. Använd INTE någr lättntändlig medel, spryer eller orgnisk lösningr/vätskor som innehåller lkohol/mmonik när mskinens in- eller utsid rengörs. Det kn led till rnd eller elektrisk stötr. Referer till Rutinunderhåll i Bruksnvisningen för informtion om rengöring v mskinen. Använd INTE en dmmsugre för tt städ upp spilld toner. Dett kn få tonerdmmet tt ntänd inuti dmmsugren och eventuellt strt en rnd. Avlägsn försiktigt tonerdmm med en torr, mjuk, luddfri trs och kst ort den enligt lokl estämmelser. 14

15 Annn informtion CAUTION VAR FÖRSIKTIG När du precis nvänt mskinen kn viss intern delr vr extremt vrm. När du öppnr mskinens främre eller kre luck sk du INTE rör vid de delr som viss som skuggde på ildern. Undvik personskd genom tt inte plcer händern över knten under dokumentlocket eller sknnerlocket som på figuren. Stick inte in fingrrn i området som viss på ildern eftersom du kn skd dig. Fixeringsenheten är märkt med en vrningsetikett. T INTE ort etiketten och skd den INTE. 15

16 Annn informtion Bestämmelser EG konformitetsförklring IEC A2:2001-Specifiktioner Den här mskinen är en klss 1-lserprodukt enligt definitionen i IEC A2:2001- specifiktionern. Etiketten nedn förekommer i de länder som stipulerr dett. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Mskinen är utrustd med en klss 3B-lserdiod som vger osynlig lserstrålning i sknnerenheten. Sknnerenheten får inte öppns under någr omständigheter. Inre lserstrålning Våglängd: nm Uteffekt: mx. 5 mw. Lserklss: Klss 3B VARNING Bruk v reglge, justeringr eller procedurer som inte klrt nges i den här ruksnvisningen kn led till frlig strålning. KLASS 1 LASERAPPARAT VARNING EG konformitetsförklring Tillverkre Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn Anläggning Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Shenzhen, Kin Om pprten nvänds på nnt sätt än vd som specificers i denn Bruksnvisning, kn nvändren utsätts för osynlig lserstrålning, som överskrider gränsen för lserklss 1. Frånkoppling Denn produkt måste instllers när ett vägguttg som är enkelt tt komm åt. Vid nödfll måste du dr ur nätsldden från vägguttget för tt ryt strömtillförseln totlt. Intygr härmed tt: Produkteskrivning Produktnmn : Lserskrivre : DCP-8070D Rdiostörning Denn produkt överensstämmer med EN55022 (CISPR-puliktion 22)/Klss B. överensstämmer med estämmelsern i tillämpt direktiv: Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG och Direktivet för elektromgnetisk komptiilitet 2004/108/EG. Stndrder som gäller: Hrmoniserd: Säkerhet EN :2006 EMC EN55022:2006 klss B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Året då CE-märkning strtdes: 2008 Utfärdt v : Brother Industries, Ltd. Dtum : 30 septemer 2008 Plts : Ngoy, Jpn 16

17 Annn informtion Europdirektiv 2002/96/EG och EN50419 Endst inom EU Denn utrustning är mrkerd med ovnstående återvinningssymol. Det etyder tt när produkten är förrukd, måste den ksts seprt hos ett härför vsett insmlingsställe och inte plcers lnd osortert vfll. Dett kommer tt gynn miljön för ll. (Endst inom EU) Överensstämmelse med interntionell ENERGY STAR Syftet med det interntionell ENERGY STAR progrmmet är tt främj utvecklingen och populriseringen v energieffektiv kontorsutrustning. Som ENERGY STAR -prtner hr Brother Industries, Ltd. eslutt tt denn produkt möter riktlinjern för energieffektivitet i ENERGY STAR. EU-direktiv 2006/66/EG - T ort eller yt ut tteriet Denn produkt innehåller ett tteri som är konstruert för tt räck under produktens livslängd. Det sk inte yts v nvändren. Den ör vlägsns som en del v mskinens åternvändningsprocess när mskinen sk kssers och lämplig försiktighetsåtgärder sk ts v åternvändren. 17

18 Förrukningsvror och tillehör Tillehör SO-DIMM-minne Du kn utök minnet genom tt instller en (144- pins SO-DIMM) minnesmodul. Mer informtion om det nedre pppersfcket och komptil SO-DIMM-minnen finns i Bruksnvisningen. Du kn också esök Förrukningsrtiklr När det är dgs tt yt ut förrukningsrtiklr viss ett felmeddelnde på LCD-skärmen. För mer informtion om förrukningsrtiklr till din mskin, esök eller kontkt din lokl Brotheråterförsäljre. Tonerkssett TN-3230/TN-3280 Trumm DR

19 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Interntionl Corportion. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerde vrumärken som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Apple, Mcintosh, Sfri och TrueType är vrumärken tillhörnde Apple Inc. registrerde i USA och ndr länder. Nunce, Nunce-logotypen, PperPort och ScnSoft är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Nunce Communictions, Inc. eller dess dotterolg i USA och/eller ndr länder. All företg vrs progrmvrutitlr nämns i denn ruksnvisning hr en progrmvrulicens som är specifik för de progrm de äger. All ndr vrumärken tillhör respektive ägre. Smmnställningr och puliktion Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i den här ruksnvisningen och specifiktionern för den här produkten kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v tillförlitelse på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Upphovsrätt och licens 2009 Brother Industries, Ltd.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-9040CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-9040CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installera skrivardrivrutinen. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installera skrivardrivrutinen. Installationen är klar! HL-2035 Snabbguide Laserskrivare Innan du kan använda skrivaren måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs den här snabbguiden för att få information om hur installationen ska utföras. Steg 1

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer