upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva"

Transkript

1 Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till llvrlig skdor eller dödsfll. 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern Komponentern som medföljer i förpkningen kn vrier eroende på inköpslnd. Strömkel USB-gränssnittskel Bärrk/ Bärrk för plstkort Snguide Produktsäkerhetsguide Dvd-skiv VARNING Plstpåsr nvänds när mskinen förpks. Förvr plstpåsrn utom räkhåll för rn för tt undvik risk för kvävning. En plstpåse är inte en leksk. Använd endst den medföljnde strömkeln. Vi rekommenderr tt du sprr originlförpkningen om du måste trnsporter mskinen. Använd den medföljnde USB-keln om du sk nslut mskinen till en dtor. USB-kel Vi rekommenderr en USB 2.0-kel (typ A/B) som är högst 2 meter lång. T ort skyddstejpen oh filmen som täker mskinen. Kontroller tt du hr ll komponenter. SWE Version 0 1

2 2 Anslut nätkeln Dr utmtningsfket ur mskinen oh fäll sedn ut dokumentstödet. Viktigt Anslut INTE USB-keln ännu. Anslut nätkeln. VARNING Mskinen sk koppls till ett jordt uttg. 2 1 För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 3 Öppn lukn upptill (1). För Mintosh-nvändre: 1 Gå nu till Sidn 5 2

3 USB Windows För nvändre med USB-gränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 3 Innn du instllerr Dvd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Viktigt Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Dvd-skivn innehåller Nune PperPort 12SE. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Tillåt eller J. Välj Stndrd oh klik på Näst. Instlltionen fortsätter. USB Windows Mintosh 4 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde dvd-skivn i dvd-läsren. Om menyn inte viss utomtiskt går du till Dtor (Den här dtorn), duelklikr på dvd-ikonen oh duelklikr sedn på strt.exe. I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. d Gå till näst steg när den här skärmen viss. 3

4 USB Windows 5 Anslut USB-keln Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen på mskinen. Anslut keln till dtorn. 6 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. Instlltionen fortsätter utomtiskt. Fler fönster viss under instlltionen. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under (Strt)/All progrm/ Brother/ADS Viktigt Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. Välj önskt lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ instruktionern på skärmen. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn oh klikr på OK. När Brothers progrm för produktutvekling & support strtr följer du instruktionern på skärmen. En Internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn oh Brothers progrm för produktutvekling & support. Slutförd Instlltionen är klr. Gå nu till Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn 7. 4

5 USB Mintosh För nvändre med USB-gränssnitt (M OS X x) 3 Innn du instllerr Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder M OS X till sk du uppgrder till M OS X x före instlltionen. 5 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde dvd-skivn i dvd-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. 4 Anslut USB-keln Viktigt Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en USB-hu. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till Mintosh-dtorn. Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen på mskinen. d Följ nvisningrn på skärmen. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. Mrker din mskin i listn oh klik på OK. USB Windows Mintosh Anslut keln till dtorn. e Klik på Näst när den här skärmen viss. 5

6 USB Mintosh 6 Instller Presto! PgeMnger oh Presto! BizCrd Klik på Presto! PgeMnger oh följ instruktionern på skärmen. Klik på Presto! BizCrd oh följ instruktionern på skärmen. Klik på Näst. d Klik på Stäng. Slutförd Instlltionen är klr. 6

7 Instller tillvlsprogrm Windows 1 Instller tillvlsprogrm Nune PDF Converter Professionl 7 Nune PDF Converter Professionl 7 innehåller mång olik funktioner för hntering v PDF-filer. Du kn nvänd det för tt lås upp oh öppn PDF-filer för tt vis, rediger, kommenter oh återskp dem. Ange Nune-serienumret på MFL-Pro Suite DVD-ROM-pketet under instlltion v Nune PDF Converter Professionl 7. NewSoft Presto! BizCrd 6 Med Presto! BizCrd kn du hnter informtion från sknnde visitkort, som nmn, företg, dresser, telefon-/fxnummer oh e-postdresser på din dtor. Sknn eller importer din visitkort så sprr Presto! BizCrd utomtiskt informtion oh ilddt för vrje kort. Det finns olik visningslägen där du enkelt kn sök, rediger, skp oh sorter. Kontroller tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Öppn huvudmenyn igen genom tt mt ut oh sedn sätt i dvd-skivn igen eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe. Dvd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Övrig progrm. Klik på knppen för progrmmet som du vill instller. d Gå tillk till skärmen Övrig progrm om du vill instller fler progrm. 7

8 Sknn till en dtor 1 Sknn ett dokument Du kn sknn oh spr dokument som PDF-filer med funktionen Sknn till fil. När du sk sknn dokument oh konfigurer olik inställningr måste du kontroller tt du hr instllert drivrutinen oh nslutit mskinen till dtorn innn du följer nvisningrn i den här ruksnvisningen. Kontroller tt mskinen är nsluten till din dtor vi USB. Lägg i dokumentet. Tryk på knppen Sknn till PC. Mskinen strtr mtningen oh sknnr ditt dokument. Sknnde dt sprs i PDF-formt på den dtor som är nsluten till mskinen vi USBkeln. Du kn ändr inställningrn för Sknn till PC, som sprt filformt, med ControlCenter. Mer informtion finns i ruksnvisningen på dvd-skivn. Du kn nvänd ControlCenter eller sknnerdrivrutinen för tt strt sknningen från dtorn, eller spr sknnde dt på ett USB-minne som nsluts till mskinen. Mer informtion finns i ruksnvisningen på dvd-skivn. 8

9 Sttuslmpns indiktioner Sttuslmpns indiktioner i tellen nedn nvänds i ildern i det här kpitlet. eller eller eller Sttuslmpn är v. Sttuslmpn är på. eller eller Sttuslmpn linkr. Mer informtion oh eskrivning v de ndr sttuslmporns funktioner finns i ruksnvisningen. Dokumentstopp T ort dokumentet som hr fstnt oh följ sedn stegen nedn: Lägg i kortet vertiklt när du sknnr kort. Välj Långt ppper (norml redd) eller Långt ppper (sml redd) i listrutn Sknningsstorlek eller Dokumentstorlek när du sknnr ett långt dokument. Avkänning v fler mtningr Fler sidor hr mtts åt gången. Tryk på vlfri knpp oh gör sedn något v följnde: Avmrker kryssrutn Avkänning v fler mtningr när du sknnr visitkort. Mrker kryssrutn Plstkortsläge när du sknnr ett plstkort. Mrker kryssrutn Bärrksläge när du sknnr oh nvänder ärrket. Kontroller tt dt som sknndes före multimtningen hr sprts oh örj sknn på nytt från näst sid eller från örjn. Om du sknnde med Sknn till USB-knppen på kontrollpnelen hr dt som sknndes före multimtningen endst sprts om filtypen är jpeg. Främre lukn är öppen Stäng mskinens främre luk. 9

10 Sttuslmpns indiktioner Minnet är fullt Det nslutn USB-minnet är fullt. Tryk på vlfri knpp oh gör något v följnde: Rder onvänd filer oh mppr från USB-minnet oh försök sedn på nytt. Använd ett USB-minne som inte är fullt. Skyddd enhet Det nslutn USB-minnet är skrivskyddt. Koppl ort det skyddde USBminnet, tryk på vlfri knpp oh gör sedn något v följnde: Avktiver USB-minnets skrivskydd oh försök sedn på nytt. Använd ett USB-minne som inte är skrivskyddt. Enhet stöds inte Koppl ort USB-enheten som inte stöds, till exempel en moil enhet som inte hr stöd för USB-minne, från USB-porten. Hu är onvändr En hu eller ett USB-minne med en hu hr nslutits till USB-gränssnittet. Koppl ort ll enheter som inte stöds, till exempel en USB-hu eller ett USBminne med en hu. Åtkomstfel USB-minnet koppldes ort när åtkomst upprättdes. Tryk på vlfri knpp. 10

11 Sttuslmpns indiktioner Fjärrinställning Fjärrinställning pågår. Du kn vryt fjärrinställning genom tt klik på Avryt i fjärrinställningsfönstret på dtorn. All tomm sidor överhoppde All sknnde sidor hoppdes över som tomm sidor. Tryk på vlfri knpp oh gör något v följnde: Lägg dokumentet i dokumentmtren med frmsidn nedåt oh överknten först. Avktiver Hopp över tom sid. Onvändr enhet Koppl ort den onvändr enheten från USB-porten. Slå v oh på mskinen genom tt dr ut nätkeln från eluttget oh sedn nslut nätkeln på nytt. 11

12 Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/eller ndr länder. Windows oh Windows Server är registrerde vrumärken som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/eller i ndr länder. Mintosh oh M OS är vrumärken som tillhör Apple In. oh är registrerde i USA oh ndr länder. Nune, Nune-logotypen, PperPort oh SnSoft är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Nune Communitions, In. eller dess dotterolg i USA oh/eller ndr länder. För vrje företg vrs progrm omnämns i den här ruksnvisningen finns liensvtl med vseende på de upphovsrättsskyddde progrmmen i fråg. All övrig märken oh produktnmn för företg som omnämns på Brother-produkter, i relterde dokument eller i nnt mteril är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Smmnställningr oh puliktion Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries, Ltd. smmnställts oh pulierts med uppdterde produkteskrivningr oh speifiktioner. Innehållet i den här ruksnvisningen oh speifiktionern för den här produkten kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i speifiktioner oh mterilet häri, oh nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v förlitn på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Copyright oh liens 2012 Brother Industries, Ltd. All rättigheter förehålln.

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014

Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok SamLogic CD-Menu Creator 2014 SamLogic CD-Menu Creator 2014 Handbok av SamLogic En handbok som beskriver hur menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator 2014 används samt en referens över flikar och

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS)

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Vad är SIE? SIE står för Standard import och export och är en teknisk standard för informationsutbyte mellan ett system och bokföringssystemet. Det

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer