Solatube Brighten Up Serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solatube Brighten Up Serien"

Transkript

1 Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning) () 3 Vinklingsr (30 ) Spetrlight Infinity-överdel inkl. kupolring, kupolringstätning, () 3 8 8d 4 5 Spetrlight Infinity förlängningsrör. Finns som 600 mm eller 400 mm Vinklingsr (30 ) Spetrlight Infinity-nederdel med tkring 6 Effektlins () 7 Ljusprism () Tätning oh fästnordningr. Skruvr kupolring - 8 X 5 mm (5). LightTrker reflektor (). Tkhuvsskruvr - 0 X 5 mm (8) () () 8 d. Tktätning () e. Tätningsfog () 4 8e f. Tuskruvr - 8 X 0 mm (0) g. Folietejp () h. Innertksskruvr - 6 X 40 mm (4) Nödvändig verktyg: Stiksåg 8f Tigersåg Hmmre Plttjärn 5 8g Kniv Måttnd Tätningssprut Skruvdrgre med krysspår Märkpenn 6 7 8h Mgnetkompss Nödvändig säkerhetsutrustning * Visde komponenter ingår inte i ll stser, se etikett på låd. * I områden med risk för extrem vindstyrk (orkn) sk stötdämpnde invändig kupol instllers tillsmmns med kupolen. För tt uppfyll krven för områden med risk för extrem vindstyrk nvänd en 5 m tkhuv utn lutning tillsmmns med en 0 m förlängningshuv. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

2 VARNING Påörj inte instlltionen förrän du läst hel ruksnvisningen inklusive dess vrningstexter. (Användning v mteril eller metoder som inte är godkänd v Soltue Interntionl nnullerr grntin.) Soltue Interntionl, In. (säljren) tr inget nsvr, oh frånsäger sig skyldigheter, i de fll rkitekt, entreprenör, instlltör eller fstighetsägre inte följt gällnde lgstiftning, föreskrifter, ygg-/el-/energinormer, rnd- oh säkerhetsföreskrifter, regler för tkrete eller relevnt säkerhetsföreskrifter. Instlltion v denn produkt får endst utförs v personer med prktisk erfrenhet v de verktyg oh utrustningr som krävs för instlltionen. Skydd dig själv, ndr personer oh fstigheten under instlltion. Om du känner dig tveksm rekommenderr vi tt du rådfrågr en skkunnig person innn du fortsätter. Instlltion sker på egen risk! Soltues produktinstlltioner kn vr frlig oh led till personskd oh skd på fstighet men det kn okså finns ndr risker. Med fr vses följnde: Under instlltion kn de reflekternde rören i Soltue Dgsljussystem fokuser solljus oh orsk hög värme eller rnd. T inte ort skyddsfilmen förrän delrn monterts. Före oh under instlltionen får rören inte komm i kontkt med rännr mteril, oh inte heller ligg utn uppsyn, i synnerhet inte i direkt solljus. Tillämp försiktighet för tt undvik rännskdor. Soltue dgsljussystem oh Solr Str-produkter kn h vss knter. Använd lltid hndskr v läder eller nnt tåligt mteril vid hntering oh instlltion v produktern. Instlltionen v Soltue-produkter inegriper klättring oh rete på frlig höjd, som t.ex. på stegr, yggndsställningr, tk oh vindsutrymmen. Fllnde föremål eller fll från tk kn orsk personskd oh skd på fstighet. Tillämp lämplig försiktighets åtgärder för tt minimer olyksrisken oh följ rutinern nedn. Se till tt det inte finns någr människor, djur eller föremål nednför retsstället. Undvik rete på hl eller våt underlg. Använd skor med r grepp. Använd endst rejäl stegr med fullgod stöttning. Aret endst i lugn oh torr väderleksförhållnden. I vindsutrymmen sk kroppsvikten lltid ligg på oskdd oh ärnde yggndselement. Gipsskivor är t.ex. inte konstruerde för tt klr tt är en människs tyngd. För tt minsk risken för rnd, elstötr oh personskd, sk grundläggnde säkerhetsåtgärder vidts vid rete med elverktyg; t.ex. tt lltid nvänd skyddsglsögon eller nnt lämpligt ögonskydd, smt kontroller tt det i retsområdet inte finns någr elklr, gsledningr, vttenledning eller ndr hinder. Vid rete på vindr eller i ndr dmmig utrymmen rekommenders nvändning v msk för tt undvik irrittion i lungor oh luftvägr. Vindsutrymmen kn vr mörk, trång oh utsätts för myket hög temperturer. Se upp för vss, utskjutnde ojekt. Utför inte instlltionen på egen hnd utn någon i närheten som kn hör om du ropr oh komm till undsättning om så krävs. Soltue-produktern är inte konstruerde för tt klr tt är tyngden v en människ, verktyg eller ndr föremål. Om mn går, eller plerr föremål, på Soltue-systemet kn dett orsk såväl personskd som skd på fstigheten. Om produkten är skdd kn yggndskonstruktionen försvgs. Systemet måste då reprers omedelrt. För säker instlltion oh nvändning sk monteringsnvisningrn följs noggrnt. Elektrisk komponenter Före instlltion, servie eller rengöring sk strömmen ryts vid entrlrytre oh försegls för tt förhindr tt strömmen sätts på ovsiktligt. Om entrlrytren inte går tt lås sk en väl synlig vrningsskylt/-dekl plers intill den. Skötselnvisning oh underhåll Soltue är ett slutet system, där dmm oh smuts inte kommer in. Det ehövs inget underhål v det reflekternde mtrilet inuti Soltue rören. Det ehövs inget underhål v Soltue systemet nnt än kupolen på tket. Kupolen ehöver torks v vrt tredje år om inte kupolen hr nsmlt stor mängder smuts, eroende på miljön där systemet är instllert. Kupolen torks v med en trs oh vnligt vtten, rengöringsmedel för ej förekomm. Se instlltionstips för önskd produkt nedn: Instlltionstips för Soltue dgsljussystem I monteringsnvisningen eskrivs hur Soltue dgsljussystem sk monters under olik förhållnden. Vid ndr tktyper än de som eskrivs i monteringsnvisningen er vi dig kontkt oss på Soltue. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

3 Instlltionstips för Soltue dgsljussystem (forts.) Avsätt minst fyr timmr för retet, särskilt om det är först gången du instllerr systemet. Släk ll lmpor i rummet under dgtid för tt se hur myket dgsljus som kommer in genom fönstren. Bestäm utifrån dett den äst pleringen för Soltue dgsljussystem. Om du vill få in ljus på ett särskilt område sk systemet instllers ovnför dett oh inte mitt i rummet. På så sätt skuggs inte området v hög föremål i rummet. Mät vståndet melln yttertket oh innertket. Om du inte hr tillräkligt med tulängder kn du kontkt oss på Soltue för tt eställ mer. Undvik områden på (yttertket) som skuggs v träd, knter oh skorstenr, eller som ligger intill vttendrg eller dlsänkor. Undvik även tkprtier med hinder i form v rndsprinklers, luftvärmepump, luftkonditionering, vtten-/vloppsrör, ventiltionsrör oh rökknler. Kontroller tt tket klrr v en instlltion utn tt förlor sin vttentät egenskper eller tt yggndskonstruktionen försvgs. För äst funktion sk lim, tätningsmss oh tejp ppliers på rengjord oh torr ytor vid en tempertur på minst C. Folietejp innehåller trykkänsligt lim oh måste fästs under tryk för fullgod vidhäftning. Folietejp sk inte nvänds som stödkonstruktion för förlängningsrör. Använd v tillverkren tillhndhålln fästnordningr i ll skrvr melln förlängningsrören. Instlltionstips för dgsljusdimmer Soltue dgsljusdimmer sk endst instllers i ett korrekt montert Soltue dgsljussystem. Lmptillsts instlltionstips Får endst instllers v ehörig elektriker. Koppl ort strömmen före instlltion. Mtningskelns märktempertur sk vr minst 60 C. Kopplingsdosn sk vr åtkomlig ovnför innertket. Blinknde sken kn vr ett teken på fel effekt (W) eller fel sorts lmp, eller tt isolering sitter för när rmturen, eller tt något nnt orskr överhettning. Avsedd för instlltion med minst 3 mm mellnrum från rmtur till sidovägg oh ovnliggnde yggelement, oh minst 5 mm vstånd till intilliggnde rmtur. Termiskt värmeskyddd, typ IC (isoleringen får tnger höljet). Lämplig i våt oh fuktig miljöer såsom tvättstugor, drum oh dushkiner. Jordfelsrytre måste nvänds vid instlltion i drum eller dushutrymme. Använd endst lmptillstsen tillsmmns med Soltues produkter för dgsljussystem. Vrning Denn produkt får därför endst instllers v ehörig elektriker. Instlltionstips för ventiltionstillsts Tips finns i ruksnvisningen till ventiltionstillstsen Instlltionstips för Solr Str vindsventiltion Solr Str solpneler sk förvrs på skyddt sätt tills produkten är monterd oh tätd mot yttertket. Täk över solpnelern när motor, fläkt eller enhet sk servs. Fläktldet styrs v solpnelen oh kn gå igång om pnelen utsätts för solljus. Solr Str-produktern är endst konstruerde för llmänn vädringstillämpningr. Solr Str-produktern hr ett oskyddt fläktld. Använd inte Solr Str-produkter där de lätt kn nås. Vrning Solr Str-produktern kn dr in kolmonoxid i huset eller på vinden om ränsledriven utrustning inte servs eller inspekters regelundet. Kolmonoxid (CO) är en färglös, luktfri gs som kn utgör fr för hälsn oh i värst fll orsk död. Bränsledriven utrustning måste h fullgod ventiltion eftersom Solr Str-produktern inte är konstruerde för ventiltion v ränsledrivn produkter. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

4 Mrker läget på inner- oh yttertk melln tkjälkr oh tkspärrr med hjälp v spikr. Gör ett hål i innertket. Melln spikhålets mitt oh tkjälken sk det vr ett vstånd på minst 40 mm för 60 DS oh 90 mm för 90 DS. Yttertk Spik Spik 60 DS 40 mm 90 DS 90 mm 60 DS Ø 75 mm 90 DS Ø 375 mm Innertk (Utgå från spiken som mittpunkt (T ut spikens mittpunkt) oh rit en linje på tkhuvens insid 3 Skär ut en öppning i yttertket / in (.7 mm) Skärlinje: 3 mm utnför ritd linje Spik Ritd linje 4 Vik upp tkpppen (Loss ej) eller t ort liggnde tkpnnor. 5 Sätt på tkhuven efter tt isoleringsring hr fästs under tkhuven. (Se medskikd ritning) Tkunderlg Tkunderlg Tktätningsmss (0 mm tjokt lger) De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

5 6 Sätt fst tkhuven i yttertket oh lägg tillk tkpnnorn. Applier tätningsmss över ll skruvhål. 7 För säker instlltion nvänd svetsr tkppp över huvens ytterknter för tt få en tätre instlltion (syns ej på ilden). Pss ihop kupolringen med hålen i tkhuven. Tkhuvsskruv Tkunderlg 8 Pss ihop vinkeln för övre röret med tköppningen. 9 T ort övre röret oh förslut med tejp. Förslut ll skrvr med tejp noggrnt. 0 Fäst övre röret i tkhuven. * Instller kupolen Pss ihop delrn oh snäpp fst kupolen med de fyr fästklämmorn. T ort skyddsskiktet Kupolringsskruv Stötdämpnde invändig kupol för områden med risk för extrem vindstyrk (orkn) LightTrker refletor *I områden med risk för extrem vindstyrk (orkn) sk skruvr dopps i tätningsmss. T ort skyddsskiktet De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

6 För in nedre röret Pss in oh mät rörsektionen. Vikigt! Om plsttätskiktet eller liknnde hr rutits sk det försluts igen runt turöret (syns ej på ilden). Min. överlppning vid rörskrv: 38 mm Min. överlppning vid rörskrv: 38 mm Röret ör vr lik långt på åd sidorn. 3 Monter oh instller rörsektion Använd skårorn för tt skp en vsmlnnde form (kon). Lägg tryk på tejpen för god vidhäftning. Min. överlppning vid rörskrv: 38 mm T ort skyddsskiktet d g e f För in nedre rörsektionen i övre röret. Förslut inte skrven med tejp. * Rörskruv Folietejp Tätning vid expnsionsskrv h *Förslut skrven med tejp vid företgsinstlltion med undertk. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

7 4 Sätt fst tkhuven i innertket. Använd gipsskruvr om fästklämmorn inte får grepp om innertket. Viktigt! Använd ltextätning i innertksringen oh melln tu oh innertksring för tt minimier luftgenomsläpp vid kll väderlek. Instlltion vid kllt väder T ort skyddskiktet Fästklämm d Använd gipsskruv vid ehov 5 Instller effektlins oh ljusprism Ljusprism Effektlins 6 Nu kn du njut v fördelrn med ditt Soltue dgsljussystem oh den hög prestndn som det nturlig ljuset ger. I näst vsnitt finns en list med ndr typer v tkhuvr oh tillehör. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

8 Srgmonterd tkhuv Monteringsnvisning Komponentlist Antl 90 DS 350 mm Srgmonterd tkhuv (inv. mått 685 mm X 685 mm) () Ytterligre mteril oh verktyg Antl Tktätning () Tkskruvr 0 X 50 mm (8) Fyll hel srgen med isolering (syns ej på ilden). Monter kåpn på srgen Srg från nnn tillverkre (instller srgen så tt huven pssr) Inv.mått: 685 mm Inv.mått: 685 mm 3 Sätt fst tkhuven på srgen Tkhuvsskruv *I områden med risk för extrem vindstyrk (orkn) sk kåpn fästs med 4 extr skruvr. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

9 Tkhuv för ll slgs tkpnnor (med stndrdhuv) Monteringsnvisning Komponentlist Antl Tkhuv för tkpnnor (med eller utn lutning) () Stndrdhuv (med eller utn lutning) () L -fäste v luminium (4) 3 8 X 6 mm skruvr (8) Ytterligre mteril oh verktyg Antl Tktätningsmss () Tkhuvsskruvr 0 X 50 mm (8) 3 Slipverktyg för tkpnnor () Os: Anvisningrn gäller inte för områden med risk för extrem vindstyrk. (orkn). Kontkt representnt för Soltue för tt få råd om instlltion i sådn områden. Vring: Produkter som innehåller Portlndement, som t.ex. mstix, puts eller lklisk mteril, orskr skdor på tkhuvr v luminium. Avlägsn tkpnnorn. (Utgå från spiken som mittpunkt (T ut spikens mittpunkt) oh rit en linje längs tkhuvens s. Skärlinje: 3 mm utnför den ritde linjen Spik Ritd linje Spik 3 Pler stndrdhuven efter tt isolerings-ringen hr pplierts (syns ej på ilden). 4 Sätt fst tkhuven i yttertket. Applier tätningsmss över ll skruvhål. Tkhuvsskruv Tktätningsmss, 0 mm tjokt lger De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

10 Pler huven, öj främre knten på huven så den pssr ihop 5 med tkpnnorn. 6 Sätt fst tkhuven för tkpnnor i stndrdhuven 8 X 6 mm skruvr Stndrdhuv Tkhuv för tkpnnor 7 Skär till oh lägg tillk tkpnnorn 8 Sätt fst tkhuven i tkpnnn L-fäste Tkhuvsknt 8 x 6 mm skruvr De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

11 Pltt tk Monteringsnvisning Komponentlist Antl Tkhuv (utn lutning) () Tkhuvsskruvr 0 X 5 mm (8) Ytterligre mteril oh verktyg Antl Riktsken () Tktätning () (Utgå från spiken som mittpunkt (T ut spikens mittpunkt). Rit en linje längs tkhuvens invändig oh utvändig omkrets. Gör en öppning i yttertket Tkhuvens omkrets Skärlinje: 3 mm utnför ritd linje Spik Spik Ritd linje 3 Applier tätningsmss på yttertk oh tkhuv 4 Pler tkhuven Tktätningsmss, 0 mm tjokt lger Tktätningsmss, 0 mm tjokt lger De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

12 5 Sätt fst tkhuven i yttertket. Applier tätningsmss över ll skruvhål. 6 Applier tätningsmssn oh sprid ut den med spden Tkhuvsskruv Tktätningsmss, 0 mm tjokt lger Spde Tkhuvsförlängning Monteringsnvisning Komponentlist Antl Tkhuvsförlängning 50 mm eller 00 mm () 6 mm skruvr (4) Ytterligre mteril oh verktyg Antl Tktätningsmss () Applier tätningsmss på tkhuven oh på tkhuvsförlängningens insid Pss ihop tkhuvsförlängningen med hålen i tkhuven oh sätt fst den 6 mm skruvr De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

13 Skyddsnd för kupolknt Monteringsnvisning (gäller endst om skyddsndet ej är montert) Komponentlist Antl Skyddsnd för kupolknt () Ytterligre mteril oh verktyg Ing Antl Pler skyddsndet för kupolknten på tkhuven Sätt fst kupolkntens skyddsnd när övre röret är färdigmontert: Pss ihop skyddsndet med piggrn på kupolringen oh snäpp fst. Böj upp piggrn före instlltion. 0-90⁰ förlängningsrör Monteringsnvisning Komponentlist Antl 0-90⁰ Förlängningsrör () Rörskruvr - 8 X 0 mm (4) 3 Folietejp - 5 mm X m (4) Ytterligre mteril oh verktyg Ing Antl Monter förlängningsrör (0-90⁰) Förlängningsrör sk r monters melln det övre röret oh ett förlängningsrör, lterntivt melln två förlängningsrör. Folietejp Rörskruv Min. överlppning vid rörskrv: 38 mm Lägg tryk på tejpen för god vidhäftning. Extr stöd kn krävs för längsgående (horisontell) rörsektioner. Stäm v mot lokl yggnormer. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

14 Tillehör för Brighten Up -serien Utök nvändningen v ditt Soltue dgsljussystem med hjälp v följnde tillehör. Lmpsts Tillsmmns med en lmpsts ger Soltue dgsljussystem prktisk elysning även när det är mörkt ute. Finns tt få i Energieffektivt utförnde - LED-lmp (E7) Dgsljusdimmer Eftersom mn inte ehöver 00 % v ljuset hel tiden styrs mängden dgsljus som kommer in i ett rum med hjälp v Soltue dgsljusdimmer oh en prktisk strömrytre. Tk vre vårt ptentskyddde* ställr spjäll styr du enkelt ljusinsläppet. Ventiltionssts Soltue 60 DS finns med ventiltionssts som tillehör. Med den här komintionen krävs ingen ytterligre håltgning i innertket, vilket ger en snyggre instlltion. Tkhuvsisolering Dett isoleringsmteril minskr kondens på tkhuven i kll klimtförhållnden där tkhuven är exponerd mot ett fuktigt invändigt utrymme. Isoleringsmterilet fästs i tkhuvens s oh det övre röret förs in genom öppningen oh ildr på så sätt en tätning melln interiören oh metllhuven. Monteringssts för metlltk Beställ monteringssts för instlltion v tkhuv Soltue 60 DS eller 90 DS för metlltk med upphöjd knter. Tkhuv för tkpnnor (för tillämpningr utn stndrdhuv) Den här tkhuven integrers snyggt med de flest tkpnnor. Den formr huven finns med eller utn lutning oh npssr sig smidigt efter tkpnnorns form. Uppgrderingspket för kupolen Uppgrder en äldre Soltue-produkt oh dr nytt v fördelrn hos Soltues ptentskyddde teknik Ryender Uppgrderingspketet för kupolen monters enkelt utn tt ehöv t ort tkhuv eller rörsektioner. Råd vid tkyte Soltue-produktern kräver speiell hntering vid tkyte. Se Soltues råd om tkyte för tt säkerställ tt tket ts ort oh monters tillk på rätt sätt. Viss produkter säljs inte på ll mrknder. Kontkt oss på Soltue för tt kontroller om produkten finns tt tillgå. De senste instlltionsnvisningrn finns på Dylight Nordi AB - Exklusiv Soltue -distriutör för Sverige August Brks gt Västr Frölund Soltue Interntionl, In. Prt No v.0

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B

INSTALLATIONSHANDBOK. R410A Split-serien 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B INSTLLTIONSHNDOK R0 Split-serien MXS80EV MXS90EV MKS90EV m () 7. m () 6 6 cm cm 7 8 m () 7. m () S S0 S C D E E D C 0 Hz 0 V SERVICE MONITOR ON CDE H0VV 6 L N 7 S S S S0 C D E S S S0 P 6 7 MXS80EV MXS90EV

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer