Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daiseikai Polar Luft/luft värmepump"

Transkript

1 Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007

2 Tck för tt Du vlt tt invester i en TOSHIBA värmepump. Läs den här ruksnvisningen nog innn du nvänder din produkt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLBEHÖR...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...1 DELARNAS NAMN...3 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATIONER OCH KONTROLLER...3 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER...4 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER...5 FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING...5 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN...7 AUTOMATISK DRIFT...8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING)...8 KYLA/VÄRME...9 AVFUKTNING C-UPPVÄRMNING...10 LUFTRENING...11 DRIFT MED HÖG EFFEKT...12 AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR)...12 TIMERFUNKTIONER...13 MINNE/KOMFORT-DRIFT...15 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING...16 AUTOMATISK ÅTERSTART...17 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN...18 TILLFÄLLIG DRIFT...19 RENGÖRING...19 VANLIGT UNDERHÅLL...20 SPECIELLT UNDERHÅLL...22 LUFTKONDITIONERINGENS DRIFT OCH PRESTANDA...24 FELSÖKNING...25 SPECIFIKATIONER...27 FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...28

3 TILLBEHÖR Fjärrkontroll Hållre för fjärrkontroll Btterier (två) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FARA FÖRSÖK INTE INSTALLERA DET HÄR AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET KRÄVER EN UTBILDAD INSTALLATÖR. FÖRSÖK INTE REPARERA AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET FÅR BARA REPARERAS AV PROFESSIONELLA REPARATÖRER. OM KÅPAN ÖPPNAS ELLER TAS AV FINNS DET RISK FÖR FARLIG SPÄNNING. ÄVEN OM STRÖMMEN STÄNGS AV MINSKAR INTE RISKEN FÖR ELSTÖTAR. VARNING VARNINGAR VID INSTALLATION Vr nog med tt e en återförsäljre eller en elektriker tt instller luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringen instllers felktigt v dig själv kn det orsk prolem som vttenläckge, elstötr, rnd osv. Vr nog med tt lltid jord luftkonditioneringen. Anslut inte jordledren till gsledningr, vttenledningr, ljusrmturer eller jordledre för telefoner. Om luftkonditioneringen är felktigt jordd kn det orsk elstötr. SVENSKA FÖRSIKTIGHET FÖR ATT KOPPLA BORT AGGREGATET FRÅN NÄTSPÄNNINGEN En strömrytre som ryter ll poler måste ingå i de fst ledningrn. Vr nog med tt nvänd en godkänd strömrytre. VARNINGAR VID DRIFT Undvik tt kyl ner rummet lltför mycket eller tt utsätt dig för kllt luftlås under lång tid, eftersom det kn vr skdligt för hälsn. Stick ldrig in fingrr eller stickor i luftutlåset eller luftintget så tt du inte skdr dig själv eller ggregtet. Det finns snt roternde fläktr innnför åde luftintget och luftutlåset. Om du märker något nnorlund med luftkonditioneringen (t.ex. ränd lukt eller dålig kyleffekt) sk du omedelrt stäng v huvudströmrytren för tt stäng v luftkonditioneringen. Kontkt sedn din återförsäljre. Om du fortsätter tt nvänd luftkonditioneringen när något är fel kn det orsk tt ggregtet går sönder, elstötr, rnd osv. Spill inte vtten eller någon nnn vätsk på inomhusenheten. Om det är fuktigt kn det orsk elstötr. VARNINGAR VID FLYTTNING OCH REPARATION Försök inte flytt eller reprer ggregtet själv. T inte isär ggregtet. Det finns hög spänning inuti, vilket kn led till elstötr. Be lltid återförsäljren tt flytt luftkonditioneringen om den sk instllers på en nnn plts. Om den instllers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. Om luftkonditioneringen är i ehov v reprtion sk du e återförsäljren reprer den åt dig. Om luftkonditioneringen reprers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. 1 SW

4 FÖRSIKTIGHET. FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATION Fäst dräneringsslngen för äst dräneringsresultt. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset och fuktskdor på möler. Vr nog med tt nslut luftkonditioneringen till en seprt nätnslutning med korrekt spänning. Annrs kn ggregtet gå sönder och orsk rnd. Instller inte ggregtet på en plts där det kn förekomm rndfrlig gs. Det kn örj rinn om rndfrlig gs smls runt ggregtet. Inomhusenheten sk instllers så tt dess överdel efinner sig på minst 2 meters höjd. Undvik tt lägg sker på inomhusenheten. FÖRSIKTIGHET VID DRIFT Läs den här nvisningen nog innn du strtr luftkonditioneringen. Anvisningen innehåller en hel del viktig informtion för den dglig driften. Använd inte luftkonditioneringen för ndr syften så som tt evr mt, precisionsinstrument, konstverk, djur eller krukväxter. Instller inte den här luftkonditioneringen i ett utrymme för speciell syften såsom på ett frtyg eller i ett fordon. Dett kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt utsätt krukväxter och djur för luften från luftkonditioneringen då det är skdligt för ders häls och tillväxt. Om luftkonditioneringsggregtet nvänds i närheten v en värmepprt så vr nog med ventiltionen och se till tt det kommer in frisk luft i rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Om luftkonditioneringen nvänds i ett slutet rum måste du vr nog med tt ventiler rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Rör inte kontrollknpprn med fuktig händer. Det kn orsk elstötr. Plcer inte någon värmepprt på en plts där den är direkt utstt för luftdrg från luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds på länge så stäng v huvudströmrytren för säkerhets skull. Bortkoppling från nätet skyddr utrustningen från lixtnedslg och strömrusningr. Plcer inte ehållre med vätsk, t.ex. en vs, på ggregtet då vtten kn träng in och orsk elstötr på grund v tt den elektrisk isoleringen förstörs. Kontroller etonglocken under utomhusenheten då och då. Om sen lir skdd eller är sliten kn ggregtet fll och våll skdor. Tvätt inte ggregtet med vtten. Det kn orsk elstötr. Använd inte sprit, ensen, thinner, fönsterputs, polermedel eller ndr lösningsmedel för tt rengör ggregtet då dess kn orsk förslitning och skdor på luftkonditioneringen. Innn ggregtet rengörs sk du vr nog med tt stäng v huvudströmrytren för tt förhindr tt du skds v den elektrisk fläkten. För mer informtion om rengöring, se VANLIGT UNDERHÅLL och SPECIELLT UNDERHÅLL på sidn 20 till 23. Ställ inte något på och kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten. Om du gör det kn den fll och orsk skdor. För tt luftkonditioneringen sk kunn ret med mximl prestnd sk den nvänds inom det driftstemperturområde som nges i instruktionern. Annrs finns det risk tt den fungerr felktigt, går sönder eller tt vtten läcker från ggregtet. Vi rekommenderr tt du låter en fckmn se över ggregtet när det hr nvänts länge. SW 2

5 DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium och elektrisk nslutningr Luftintg (sid och ksid) c Luftutlås Inomhusenhet d Rumstempertursensor e Frontpnel f Luftintgets gller g Luftfilter h Luftutlås i Horisontellt luftspjäll Sitter på ksidn v det vertikl luftspjället. j Vertiklt luftspjäll k Displypnel l Mottgre för infrröd signler m Fjärrkontroll n Plsmreningsfilter m e f c g d i h n k l j SVENSKA NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH KONTROLLER Displypnel Driftlägen viss nedn. RESET-knpp (återställning) FILTER-indiktor (ornge) c TIMER-indiktor (gul) d PURE-indiktor (luftrening) (lå) e OPERATION-indiktor (grön) Driftindiktorern linkr snt (fem gånger per sekund) när en säkerhetsfunktion ktiverts. f S.CLEAN-indiktor (grön) När ggregtet stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kylläge eller vfuktning strts rengöringsläget utomtiskt och S.CLEAN-indiktorn tänds. RESET-knppen RESET-knppen hr följnde två funktioner. Återställning Används när FILTER-indiktorn (ornge) är tänd. ( se sidn 21.) Tillfällig drift Används när du livit v med fjärrkontrollen eller inte kn hitt den, eller när tteriern i den är slut. ( se sidn 19.) c d e f 3 SW

6 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER c Infrröd sändre Sänder signler till inomhusenheten. -knpp Tryck på knppen för tt strt driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stäng v driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Om inget ekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker mn en gång till på knppen. Lägesväljrknpp (MODE) Tryck på den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång du trycker på knppen växls lägen från A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME och tillk till A. (Ett ekräftelsepip hörs.) d Temperturknpp ( TEMP) e f g h.. Temperturinställningen öks till 30 C.... Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett ekräftelsepip hörs.) Fläkthstighetsknpp (FAN) Tryck på den här knppen för tt välj fläkthstighet. När du väljer AUTO justers fläktens hstighet utomtiskt efter rummets tempertur. Du kn även mnuellt välj melln fem olik hstighetsinställningr. (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) (Ett ekräftelsepip hörs.) Knpp för utomtisk luftsvepning (SWING) Tryck på knppen för tt sväng luftspjället. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stopp luftspjällets svängnde rörelse. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för inställning v luftspjället (FIX) Tryck på den här knppen för tt ställ in luftflödets riktning. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för timerpåslgning (ON) Använd den här knppen för tt ställ in klockn och strttiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på ON-knppen ON. m n o p q r s Minnesknpp (MEMO) Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningrn. Tryck in knppen för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills symolen viss. ( se sidn 15.) Knpp för utomtiskt drift (AUTO) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger utomtiskt. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 18.) Knpp för nttdrift (SLEEP MODE) Tryck på den här knppen för tt strt nttdriften ( se sidn 18.) Komfortknpp (MY COMFORT) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger enligt de inställningr som sprts med MEMOknppen. ( se sidn 15.) Luftreningsknpp (PURE) Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. Tryck en gång till på knppen för tt stäng v luftreningen. Knpp för vstängningstimern (OFF) Tryck på den här knppen för tt strt vstängningstimern. Du kn välj melln fyr vstängningstider (1, 3, 5 eller 9 timmr). Knpp för 8 C-drift (8 C) Tryck på den här knppen för tt strt uppvärming till 8 C. ( se sidn 10.) För tt flytt tillk tiden trycker du på på ON-knppen ON. i j k l Knpp för timervstängning (OFF) Använd den här knppen för tt ställ in vstängningstiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på OFF-knppen OFF. För tt flytt tillk tiden trycker du på OFF-knppen OFF. Inställningsknpp (SET) Tryck på den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett ekräftelsepip hörs.) Rderingsknpp (CLR) Tryck på den här knppen för tt rder timerns strttid och vstängningstid. (Ett ekräftelsepip hörs.) Högeffektsknpp (Hi POWER) Tryck på den här knppen för tt strt drift med hög effekt. ( se sidn 18.) på q d c l g f k h n p o m e r j s i SW 4

7 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER Disply All indiktorer, förutom klockn, viss när du trycker på -knppen. Sändrsymol Den här sändrsymolen ( ) visr när fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Visr nuvrnde driftläge. c d hj (AUTO: Automtisk kontroll, A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME) c Temperturindiktor Visr temperturinställningen (17 C till 30 C). d PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftreningsfunktionen är igång. e Indiktor för fläkthstighet Visr vld fläkthstighet. AUTO eller en v fem fläkthstigheter (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) kn viss. i g e f g AUTO viss när driftläget är AUTO eller Indiktorer för klock och timer Timerns inställning eller klockn viss. Klockn viss lltid utom när timern nvänds. : AVFUKTNING. Hi POWER-indiktor Visr när drift med hög effekt strts. Tryck på Hi POWER-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. I illustrtionen viss ll indiktorer i förklringssyfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. h -indiktor (minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen trycks in under drift. Symolen viss när du håller knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn symolen linkr. Tryck på en nnn knpp för tt släck symolen. i SLEEP MODE-indiktor Visr när timern för nttdrift är ktiverd. Tryck på SLEEP MODE-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. j A. B-inställningsindiktor för fjärrkontrollen När fjärrkontrollens väljrläge hr ändrts viss B på dess disply. (När fjärrkontrollen är inställd på A viss inte någon indiktor.) Fjärrkontrollens väljrläge Om två inomhusenheter instllers i smm eller ngränsnde rum kommer åd ggregten tt strts och stängs v smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Det kn förhindrs genom tt mn ställer in väljrläget så tt vr och en v inomhusenhetern endst styrs v respektive fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens väljrläge sk du kontkt din återförsäljre eller instlltör. f SVENSKA FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING Sätt i fjärrkontrollens tterier T ort locket och sätt i tteriern. Tryck på RESET-knppen. Klockn linkr. Tryck in RESET-knppen med hjälp v något spetsigt föremål. c Sätt tillk locket. 5 SW

8 Btterier Byt ut tteriern mot två stycken ny tterier v typ AAA. Btteriern räcker i cirk ett år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om du inte hör något ekräftelsepip från inomhusenheten eller när luftkonditioneringen inte kn styrs med fjärrkontrollen. T ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på över en månd, för tt undvik skdor på grund v tteriläckge. Tryck in lockets sidor och dr v det. Btteriyte Vr nog med tt inte vänd tterierns (+) och ( )-poler åt fel håll. Ställ in klockn Innn du örjr styr luftkonditioneringen sk du ställ in fjärrkontrollens klock med stegen i det här vsnittet. Klockn på fjärrkontrollen viss ovsett om luftkonditioneringen är i drift eller inte. Grundinställning När tteriern sätts in i fjärrkontrollen visr klockn AM 0:00 och linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Ställ in klockn CLOCK-knpp Tryck på CLOCK-knppen. Klockn linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. c Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Tryck på CLOCK c SW 6

9 Kontroller tt luftfiltret och plsmreningsfiltret är rätt instllerde Tryck på plsmreningsfiltret tills de utskjutde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn (flikrn). Om instlltionen är felktig kn det händ tt FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖRSIKTIGHET Luftkonditioneringen kommer inte tt funger om grdiner, dörrr eller ndr föremål hindrr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Vr försiktig så tt inte någon form v vätsk kn träng in i fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om den infrröd mottgren på inomhusenheten utsätts för direkt solljus kn det händ tt luftkonditioneringen inte fungerr på rätt sätt. Använd grdiner för tt förhindr solljuset från tt nå mottgren. Om ndr elektrisk pprter ktivers v fjärrkontrollen sk du flytt dess pprter eller prt med din lokl återförsäljre. Plcering v fjärrkontrollen Håll fjärrkontrollen där dess signler kn nå mottgren på inomhusenheten (inom 7 meters vstånd). När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt signler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Om du förvrr fjärrkontrollen på en plts där signlöverföringen lockers kn en tidsförskjutning på upp till 15 minuter uppstå. Hållre för fjärrkontroll Montering v fjärrkontrollens hållre Innn du monterr fjärrkontrollens hållre på en vägg eller liknnde sk du kontroller tt signlern kn ts emot v inomhusenheten. Isättning och orttgning v fjärrkontrollen För tt sätt i fjärrkontrollen håller du den prllellt med hållren trycker in den så långt det går. För tt t ort fjärrkontrollen för du den uppåt och ut från hållren. 7 m SVENSKA 7 SW

10 AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringen på AUTO-läget väljer den utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Även fläktens hstighet och luftspjället styrs utomtiskt. Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. AUTO-knpp (AUTO) Tryck på AUTO-knppen. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Om AUTO-läget inte är komfortelt kn du välj önskde inställningr mnuellt. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs och läget ändrs från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspjällets position ändrs. Indiktorn för fläkthstigheten viss också. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING) När du ställer in luftkonditioneringen på A-läget eller växlr från AUTO-läget på grund v en ändring v inställningrn, väljer luftkonditioneringen utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj A. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs. Du kn välj önskde inställningr mnuellt. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d SW 8

11 KYLA/VÄRME Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj KYLA eller VÄRME. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d AVFUKTNING Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj AVFUKTNING. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. Fläkthstigheten ställs in på AUTO och AUTO viss. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c SVENSKA 9 SW

12 8 C-UPPVÄRMNING Tryck på den här knppen för tt strt uppvärmning till en fst inställd tempertur på 8 C. Luftkonditioneringsggregtet reglerr rummets tempertur till ungefär 8 C. Rumstemperturen kn vvik något från 8 C eroende på rummets storlek och hur ggregtet är instllert. För tt strt 8 C-uppvärmning när luftkonditioneringsggregtet är vstängt Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt strt 8 C-uppvärmningen. Den grön OPERATION-indiktorn på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter ungefär 3 minuter. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmingen strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr vstängt så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt stäng v det. För tt strt 8 C-uppvärmning medn luftkonditioneringsggregtet är igång Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt gå över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på kyl (inklusive utomtisk kyl) eller vfuktning stnnr det, och 8 Cuppvärmingen strtr efter ungefär 3 minuter. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på värme går det genst över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på LUFTRENING fortsätter driften med åde luftrening och 8 C-uppvärming. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmning strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr igång, så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt återgå till det föregående driftläget. Kontroller driftläget på skärmen på fjärrkontrollen. När vnlig uppvärmning strts från läget för 8 C-uppvärmning kn det t ungefär 5 minuter innn det örjr låss ut vrmluft. FÖRSIKTIGHET Värmekpciteten kn sjunk om spjället är för högt riktt under 8 C-uppvärmning. OBS Fläkthstigheten när 8 C-uppvärmningen strtr styrs med AUTO-knppen. Om en timermnöver är inställd när 8 C-uppvärmningen strts, stängs den timerinställningen v. Det går inte tt gör timerinställningr medn 8 C-uppvärmning pågår. Inställningrn för SWING (spjällsvängning), FIX (spjällposition), FAN (fläkthstighet) och PURE (luftrening) går tt ändr under 8 C-uppvärmning. Det går inte tt ändr inställningrn med någr ndr knppr. Utlåsluftens tempertur lir lägre än under norml uppvärmning. SW 10

13 LUFTRENING Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. När luftkonditioneringen är igång PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret ktivers. Så här stänger du v luftreningen PURE-knpp Luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret stängs v. Så här stänger du v luftkonditioneringen smtidigt -knpp Både luftkonditioneringen och luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. OPERATION-indiktorn (grön) och PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. FÖRSIKTIGHET Näst gång du trycker på kommer driften tt strts med kominerd luftkonditionering och luftrening. Under kominerd luftkonditionering och luftrening kn inte endst luftkonditioneringen stängs v. När luftkonditioneringen är vstängd PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. INFORMATION Under luftreningen kommer en liten mängd ozon tt producers och du kn känn en viss lukt. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG och MEDIUM+. LÅG nvänds när inomhusluften lir ren. Under drift kn positionen för de vertikl luftintgets gller medn luftrening pågår ändrs om rumstemperturen är låg. Om mn öppnr luftintgets gller kn ilnd FILTER-indiktorn (ornge) tänds. I så fll sk du stäng v luftreningen (stäng även v luftkonditioneringen om den är igång) och stäng sedn reglerr. FILTER-indiktorn (ornge) tänds efter tt luftrening utförts under cirk timmr. När indiktorn tänds sk du rengör plsmreningsfiltret. ( se sidn 22.) SVENSKA 11 SW

14 DRIFT MED HÖG EFFEKT Hög effekt (Hi POWER) Hi POWER-läget (drift med hög effekt) reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och driftläget så tt rummet snt kyls ner på sommren och snt värms upp på vintern. ( se sidn 18.) Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen viss på fjärrkontrollen. Avstängning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck en gång till på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen på fjärrkontrollen försvinner. FÖRSIKTIGHET Hi POWER-läget kn inte ktivers under AVFUKTNING. AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR) Luftkonditioneringsggregtet stängs v när det vrit igång det inställd ntlet timmr (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryck på OFF-knppen (medn ggregtet är igång). Det hörs ett kort pip och timerindiktorn tänds. Tiden tills luftkonditioneringsggregtet stängs v viss på fjärrkontrollens disply (1H: ungefär 1 timme från nu). Tryck en gång till på knppen medn 1H viss (i ungefär 3 sekunder) för tt yt till 3H-indiktorn, tryck en gång till för tt yt till 5H-indiktorn, och tryck en gång till för tt yt till 9H-indiktorn. När du hr ställt in önskd tid så tryck inte fler gånger på den här knppen. (När indiktorn (1H, 3H, osv.) släcks är timern inställd.) CLR-knppen Tryck på CLR-knppen för tt stäng v timern. Timern stängs v men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr igång. Timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr stängs även v om mn trycker på OFF-knppen efter det tt timern hr ställts in.. INFORMATION När ggregtet stängs v v vstängningstimern efter den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr) utförs rengöring. (Rengöring utförs inte under uppvärmning eller luftrening (PURE).) Om timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr sk nvänds i komintion med strttimern, så ställ in först in timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr och ställ sedn in strttimern. Om mn trycker på OFF-knppen när strttimern (eller vstängningstimern) är inställd, stängs strttimern (respektive vstängningstimern) v, och r timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr förlir påslgen. SW 12

15 TIMERFUNKTIONER Strttimer och vstängningstimer Inställning v strttimern ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på ON-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning. Inställning v vstängningstimern OFF-knpp Tryck på OFF-knppen OFF. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på OFF-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll OFF-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning.. OFF FÖRSIKTIGHET När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt timersignler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Därför är det viktigt tt plcer fjärrkontrollen på en plts där signlern når frm ordentligt till inomhusenheten. Om du inte trycker på SET-knppen SET inom 30 sekunder efter tt du ställt in tiden, kommer inställningen tt rders. När du vlt timerläget sprs inställningrn i fjärrkontrollen. Sedn kommer luftkonditioneringen tt strt med smm inställningr som om du tryckt på ON eller OFF på fjärrkontrollen. Du kn inte ställ in timern när klockn linkr. Följ instruktionern i vsnittet Ställ in klockn på sidn 6 för tt ställ klockn. Ställ sedn in timern. c SVENSKA 13 SW

16 Kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern) Avstängningstimer > Strttimer (I drift > Avstängd > I drift) Den här funktionen är nvändr när du vill stäng v luftkonditioneringen efter tt du somnt och strt den på nytt när du vknr eller kommer tillk hem. Exempel: Så här stänger du v luftkonditioneringen och strtr den igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. I drift Avstängd I drift på nytt (2) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Strttimer > Avstängningstimer (Avstängd > I drift > Avstängd) Du kn nvänd den här inställningen för tt strt luftkonditioneringen när du vknr upp och stäng v den när du går hemifrån. Exempel: Så här strtr du luftkonditioneringen näst morgon för tt sedn stäng v den Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. Avstängd I drift Avstängd (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Den strt- eller vstängningstimer funktion som ligger närmst i tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde strt- och vstängningstimern kommer ingen timerfunktion tt utförs. Det kn även händ tt luftkonditioneringen stängs v. FÖRSIKTIGHET Ungefär 3 sekunder efter det tt du trycker på SETknppen SET sänder fjärrkontrollen en signl till inomhusenheten och det hörs ett ekräftelsepip från inomhusenheten. Dglig kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern smt ktivering vrje dg) Den här funktionen är nvändr när du vill nvänd de kominerde timerfunktionern på smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. (4) Efter steg (3) linkr en pilsymol ( eller ) under cirk 3 sekunder. Tryck på SETknppen SET under tiden den linkr. Båd pilrn (, ) viss när den dglig timern är ktiverd. Avstängning v timerfunktionern Tryck på CLR-knppen CLR. Visning v klockn När timern är inkoppld (strt-vstängning, vstängning-strt, vstängning) viss inte klockn för tt inställningstiden sk kunn viss. För tt se klockn trycker du på SETknppen och den ktuell tiden viss i cirk 3 sekunder. c SW 14

17 MINNE/KOMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt spr en oft nvänd driftsinställning. Strt luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen sk spr. Tryck på knppen enligt nedn medn luftkonditioneringen är igång. MEMO-knpp Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningen. All ikoner som för närvrnde viss örjr link förutom klockn och lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll MEMO-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn indiktorern linkr. Symolen viss och inställningen sprs. Om du inte trycker på MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon nnn knpp kommer minnesinställningen tt vryts. Driftlägen som kn sprs med MEMO-knppen är läge, tempertur, FAN, TIMER och Hi POWER. Så här nvänder du luftkonditioneringen med den inställning som sprts med MEMOknppen. MY COMFORT-knpp Tryck på MY COMFORT-knppen. Den inställning som sprts med MEMOknppen viss och luftkonditioneringen strtr med den inställningen. (A): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är igång OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. (B): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är vstängd Driftläget ändrs till den inställning som sprts med MEMO-knppen. Grundinställning: Läge : AUTO Tempertur : 22 SVENSKA 15 SW

18 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning ordentligt. Annrs finns det risk tt det känns oekvämt och tt rumstemperturen fördels ojämnt. Juster det vertikl luftflödet med fjärrkontrollen. Juster det horisontell luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringen justerr utomtiskt det vertikl luftflödet så tt det npsss till driftsförhållnden när AUTO- eller A-läget är vlt. Så här ställer du in vld riktning för luftflödet Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. FIX-knpp Tryck på eller håll ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspjället till önskd inställning. Ändr det vertikl luftspjällets riktning inom det visde området. Vid efterföljnde drift kommer luftflödet tt ställs in i den vertikl riktning som du ställt in luftspjället på med FIX-knppen. Så här ändrr du luftflödets riktning utomtiskt Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. SWING-knpp Tryck på SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt vryt funktionen trycker du på SWING-knppen igen. För tt ändr svängriktningen trycker du på FIX-knppen. FÖRSIKTIGHET FIX- och SWING-knpprn fungerr inte när luftkonditioneringen är vstängd (även då STARTTIMERN är inställd). Använd inte luftkonditioneringen under lång tid med luftflödet riktt neråt under kyl eller vfuktning. Det kn uppstå kondens på det vertikl luftspjället vilket kn orsk tt vtten droppr. Flytt inte det vertikl luftspjället mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om du flyttr luftspjället mnuellt kn det funger felktigt under drift. Om luftspjället fungerr felktigt sk du stäng v luftkonditioneringen för tt sedn strt den igen. När luftkonditioneringen strts omedelrt efter tt den stängts v kn det händ tt det vertikl luftspjället inte rör sig på cirk 10 sekunder. Justering v det horisontell luftflödet Föreredelse: T tg i spken på det horisontell luftspjället och flytt den för tt ställ in luftflödets riktning efter ehov. Du kn juster luftflödet till vänster och höger på gllren. SW 16

19 AUTOMATISK ÅTERSTART Den här luftkonditioneringen är utrustd med en utomtisk återstrtfunktion. Det gör det möjligt för luftkonditioneringen tt (utn tt ktivers med fjärrkontrollen) strts om i smm driftläge igen efter tt den stängts v på grund v ett strömvrott. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt strömmen återställts. INFORMATION Den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN är inte ktiverd vid leverns från friken. Du måste ktiver den här funktionen om du vill nvänd den. SÅ HÄR AKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen: Aggregtets ström måste vr på. Funktionen kommer inte tt ktivers om strömmen är vstängd. Håll RESET-knppen nedtryckt i 3 sekunder för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Systemet strts nu om utomtiskt. Den utomtisk återstrtfunktionen är ktiverd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knpp RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. 3 sekunder efter tt knppen tryckts piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. Den utomtisk återstrtfunktionen kommer inte tt ccepter ett kommndo om en timerfunktion är ktiverd med fjärrkontrollen. Efter återstrt v luftkonditioneringen med den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN kommer luftspjällets svängning (AUTO) inte tt återuppts. SVENSKA SÅ HÄR DEAKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt stäng v den utomtisk återstrtfunktionen: Upprep inställningsproceduren. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Luftkonditioneringen måste nu strts om mnuellt med fjärrkontrollen efter ett strömvrott. Den utomtisk återstrtfunktionen är vstängd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. RESET-knpp 17 SW

20 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN Automtisk drift Som viss i figur 1, väljer den utomtisk driftfunktionen driftläge eroende på rummets temperturdt (T) när driften strts. Rumstempertur när driften strts eller väljs på nytt Rumstempertur Inställd tempertur+1 Inställd tempertur Inställd tempertur 1 Kyl Endst fläkt Värme Figur 1 Driftläget väljs på nytt efter tt kompressorn vrit stoppd i 15 minuter. Drift med hög effekt När du trycker på Hi POWER-knppen under kyl, värme eller i A-läget strtr luftkonditioneringen följnde drift. Kyl Kyl utförs vid 1 C lägre än temperturinställningen. Fläktens hstighet ställs in på hög*. * Bullernivån ökr med fläktens hstighet. Värme Värmningen utförs med 2 C högre tempertur än temperturinställningen. Fläktens hstighet ändrs utomtiskt i enlighet med driftförhållndet. Nttdrift (SLEEP MODE) Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och ullernivån för tt förhindr överkylning på sommren och håll rummet vrmt och ehgligt på vintern. INFORMATION Effekten och ullernivån sänks när nttdriften nvänds, vilket kn gör tt rummet inte kyls ner ordentligt (respektive värms upp ordentligt, för modeller med värmepump) när den funktionen nvänds under lång tid. Nttdriften går inte tt nvänd under vfuktning, under luftrening (PURE) (fristående drift), eller när enrt fläkten nvänds (på modeller för enrt kyl). (Fristående luftrening är när PURE-knppen är intryckt medn själv luftkonditioneringsggregtet är vstängt för tt utför enrt luftrening. Luftkonditioneringsggregtet nvänds inte i det läget.) Om mn trycker in FAN-knppen medn nttdriften nvänds, stängs nttdriften v. Nttdriften är ingen timerfunktion. Avfuktning ( ) Vid vfuktning väljs utomtiskt vfuktning med kyl sert på skillnden melln temperturinställningen och den fktisk rumstemperturen. Indiktorn för fläkthstighet visr AUTO och den låg hstigheten nvänds. SW 18

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer