Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daiseikai Polar Luft/luft värmepump"

Transkript

1 Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007

2 Tck för tt Du vlt tt invester i en TOSHIBA värmepump. Läs den här ruksnvisningen nog innn du nvänder din produkt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLBEHÖR...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...1 DELARNAS NAMN...3 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATIONER OCH KONTROLLER...3 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER...4 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER...5 FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING...5 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN...7 AUTOMATISK DRIFT...8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING)...8 KYLA/VÄRME...9 AVFUKTNING C-UPPVÄRMNING...10 LUFTRENING...11 DRIFT MED HÖG EFFEKT...12 AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR)...12 TIMERFUNKTIONER...13 MINNE/KOMFORT-DRIFT...15 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING...16 AUTOMATISK ÅTERSTART...17 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN...18 TILLFÄLLIG DRIFT...19 RENGÖRING...19 VANLIGT UNDERHÅLL...20 SPECIELLT UNDERHÅLL...22 LUFTKONDITIONERINGENS DRIFT OCH PRESTANDA...24 FELSÖKNING...25 SPECIFIKATIONER...27 FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...28

3 TILLBEHÖR Fjärrkontroll Hållre för fjärrkontroll Btterier (två) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FARA FÖRSÖK INTE INSTALLERA DET HÄR AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET KRÄVER EN UTBILDAD INSTALLATÖR. FÖRSÖK INTE REPARERA AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET FÅR BARA REPARERAS AV PROFESSIONELLA REPARATÖRER. OM KÅPAN ÖPPNAS ELLER TAS AV FINNS DET RISK FÖR FARLIG SPÄNNING. ÄVEN OM STRÖMMEN STÄNGS AV MINSKAR INTE RISKEN FÖR ELSTÖTAR. VARNING VARNINGAR VID INSTALLATION Vr nog med tt e en återförsäljre eller en elektriker tt instller luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringen instllers felktigt v dig själv kn det orsk prolem som vttenläckge, elstötr, rnd osv. Vr nog med tt lltid jord luftkonditioneringen. Anslut inte jordledren till gsledningr, vttenledningr, ljusrmturer eller jordledre för telefoner. Om luftkonditioneringen är felktigt jordd kn det orsk elstötr. SVENSKA FÖRSIKTIGHET FÖR ATT KOPPLA BORT AGGREGATET FRÅN NÄTSPÄNNINGEN En strömrytre som ryter ll poler måste ingå i de fst ledningrn. Vr nog med tt nvänd en godkänd strömrytre. VARNINGAR VID DRIFT Undvik tt kyl ner rummet lltför mycket eller tt utsätt dig för kllt luftlås under lång tid, eftersom det kn vr skdligt för hälsn. Stick ldrig in fingrr eller stickor i luftutlåset eller luftintget så tt du inte skdr dig själv eller ggregtet. Det finns snt roternde fläktr innnför åde luftintget och luftutlåset. Om du märker något nnorlund med luftkonditioneringen (t.ex. ränd lukt eller dålig kyleffekt) sk du omedelrt stäng v huvudströmrytren för tt stäng v luftkonditioneringen. Kontkt sedn din återförsäljre. Om du fortsätter tt nvänd luftkonditioneringen när något är fel kn det orsk tt ggregtet går sönder, elstötr, rnd osv. Spill inte vtten eller någon nnn vätsk på inomhusenheten. Om det är fuktigt kn det orsk elstötr. VARNINGAR VID FLYTTNING OCH REPARATION Försök inte flytt eller reprer ggregtet själv. T inte isär ggregtet. Det finns hög spänning inuti, vilket kn led till elstötr. Be lltid återförsäljren tt flytt luftkonditioneringen om den sk instllers på en nnn plts. Om den instllers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. Om luftkonditioneringen är i ehov v reprtion sk du e återförsäljren reprer den åt dig. Om luftkonditioneringen reprers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. 1 SW

4 FÖRSIKTIGHET. FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATION Fäst dräneringsslngen för äst dräneringsresultt. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset och fuktskdor på möler. Vr nog med tt nslut luftkonditioneringen till en seprt nätnslutning med korrekt spänning. Annrs kn ggregtet gå sönder och orsk rnd. Instller inte ggregtet på en plts där det kn förekomm rndfrlig gs. Det kn örj rinn om rndfrlig gs smls runt ggregtet. Inomhusenheten sk instllers så tt dess överdel efinner sig på minst 2 meters höjd. Undvik tt lägg sker på inomhusenheten. FÖRSIKTIGHET VID DRIFT Läs den här nvisningen nog innn du strtr luftkonditioneringen. Anvisningen innehåller en hel del viktig informtion för den dglig driften. Använd inte luftkonditioneringen för ndr syften så som tt evr mt, precisionsinstrument, konstverk, djur eller krukväxter. Instller inte den här luftkonditioneringen i ett utrymme för speciell syften såsom på ett frtyg eller i ett fordon. Dett kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt utsätt krukväxter och djur för luften från luftkonditioneringen då det är skdligt för ders häls och tillväxt. Om luftkonditioneringsggregtet nvänds i närheten v en värmepprt så vr nog med ventiltionen och se till tt det kommer in frisk luft i rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Om luftkonditioneringen nvänds i ett slutet rum måste du vr nog med tt ventiler rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Rör inte kontrollknpprn med fuktig händer. Det kn orsk elstötr. Plcer inte någon värmepprt på en plts där den är direkt utstt för luftdrg från luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds på länge så stäng v huvudströmrytren för säkerhets skull. Bortkoppling från nätet skyddr utrustningen från lixtnedslg och strömrusningr. Plcer inte ehållre med vätsk, t.ex. en vs, på ggregtet då vtten kn träng in och orsk elstötr på grund v tt den elektrisk isoleringen förstörs. Kontroller etonglocken under utomhusenheten då och då. Om sen lir skdd eller är sliten kn ggregtet fll och våll skdor. Tvätt inte ggregtet med vtten. Det kn orsk elstötr. Använd inte sprit, ensen, thinner, fönsterputs, polermedel eller ndr lösningsmedel för tt rengör ggregtet då dess kn orsk förslitning och skdor på luftkonditioneringen. Innn ggregtet rengörs sk du vr nog med tt stäng v huvudströmrytren för tt förhindr tt du skds v den elektrisk fläkten. För mer informtion om rengöring, se VANLIGT UNDERHÅLL och SPECIELLT UNDERHÅLL på sidn 20 till 23. Ställ inte något på och kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten. Om du gör det kn den fll och orsk skdor. För tt luftkonditioneringen sk kunn ret med mximl prestnd sk den nvänds inom det driftstemperturområde som nges i instruktionern. Annrs finns det risk tt den fungerr felktigt, går sönder eller tt vtten läcker från ggregtet. Vi rekommenderr tt du låter en fckmn se över ggregtet när det hr nvänts länge. SW 2

5 DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium och elektrisk nslutningr Luftintg (sid och ksid) c Luftutlås Inomhusenhet d Rumstempertursensor e Frontpnel f Luftintgets gller g Luftfilter h Luftutlås i Horisontellt luftspjäll Sitter på ksidn v det vertikl luftspjället. j Vertiklt luftspjäll k Displypnel l Mottgre för infrröd signler m Fjärrkontroll n Plsmreningsfilter m e f c g d i h n k l j SVENSKA NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH KONTROLLER Displypnel Driftlägen viss nedn. RESET-knpp (återställning) FILTER-indiktor (ornge) c TIMER-indiktor (gul) d PURE-indiktor (luftrening) (lå) e OPERATION-indiktor (grön) Driftindiktorern linkr snt (fem gånger per sekund) när en säkerhetsfunktion ktiverts. f S.CLEAN-indiktor (grön) När ggregtet stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kylläge eller vfuktning strts rengöringsläget utomtiskt och S.CLEAN-indiktorn tänds. RESET-knppen RESET-knppen hr följnde två funktioner. Återställning Används när FILTER-indiktorn (ornge) är tänd. ( se sidn 21.) Tillfällig drift Används när du livit v med fjärrkontrollen eller inte kn hitt den, eller när tteriern i den är slut. ( se sidn 19.) c d e f 3 SW

6 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER c Infrröd sändre Sänder signler till inomhusenheten. -knpp Tryck på knppen för tt strt driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stäng v driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Om inget ekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker mn en gång till på knppen. Lägesväljrknpp (MODE) Tryck på den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång du trycker på knppen växls lägen från A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME och tillk till A. (Ett ekräftelsepip hörs.) d Temperturknpp ( TEMP) e f g h.. Temperturinställningen öks till 30 C.... Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett ekräftelsepip hörs.) Fläkthstighetsknpp (FAN) Tryck på den här knppen för tt välj fläkthstighet. När du väljer AUTO justers fläktens hstighet utomtiskt efter rummets tempertur. Du kn även mnuellt välj melln fem olik hstighetsinställningr. (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) (Ett ekräftelsepip hörs.) Knpp för utomtisk luftsvepning (SWING) Tryck på knppen för tt sväng luftspjället. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stopp luftspjällets svängnde rörelse. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för inställning v luftspjället (FIX) Tryck på den här knppen för tt ställ in luftflödets riktning. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för timerpåslgning (ON) Använd den här knppen för tt ställ in klockn och strttiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på ON-knppen ON. m n o p q r s Minnesknpp (MEMO) Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningrn. Tryck in knppen för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills symolen viss. ( se sidn 15.) Knpp för utomtiskt drift (AUTO) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger utomtiskt. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 18.) Knpp för nttdrift (SLEEP MODE) Tryck på den här knppen för tt strt nttdriften ( se sidn 18.) Komfortknpp (MY COMFORT) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger enligt de inställningr som sprts med MEMOknppen. ( se sidn 15.) Luftreningsknpp (PURE) Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. Tryck en gång till på knppen för tt stäng v luftreningen. Knpp för vstängningstimern (OFF) Tryck på den här knppen för tt strt vstängningstimern. Du kn välj melln fyr vstängningstider (1, 3, 5 eller 9 timmr). Knpp för 8 C-drift (8 C) Tryck på den här knppen för tt strt uppvärming till 8 C. ( se sidn 10.) För tt flytt tillk tiden trycker du på på ON-knppen ON. i j k l Knpp för timervstängning (OFF) Använd den här knppen för tt ställ in vstängningstiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på OFF-knppen OFF. För tt flytt tillk tiden trycker du på OFF-knppen OFF. Inställningsknpp (SET) Tryck på den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett ekräftelsepip hörs.) Rderingsknpp (CLR) Tryck på den här knppen för tt rder timerns strttid och vstängningstid. (Ett ekräftelsepip hörs.) Högeffektsknpp (Hi POWER) Tryck på den här knppen för tt strt drift med hög effekt. ( se sidn 18.) på q d c l g f k h n p o m e r j s i SW 4

7 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER Disply All indiktorer, förutom klockn, viss när du trycker på -knppen. Sändrsymol Den här sändrsymolen ( ) visr när fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Visr nuvrnde driftläge. c d hj (AUTO: Automtisk kontroll, A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME) c Temperturindiktor Visr temperturinställningen (17 C till 30 C). d PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftreningsfunktionen är igång. e Indiktor för fläkthstighet Visr vld fläkthstighet. AUTO eller en v fem fläkthstigheter (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) kn viss. i g e f g AUTO viss när driftläget är AUTO eller Indiktorer för klock och timer Timerns inställning eller klockn viss. Klockn viss lltid utom när timern nvänds. : AVFUKTNING. Hi POWER-indiktor Visr när drift med hög effekt strts. Tryck på Hi POWER-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. I illustrtionen viss ll indiktorer i förklringssyfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. h -indiktor (minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen trycks in under drift. Symolen viss när du håller knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn symolen linkr. Tryck på en nnn knpp för tt släck symolen. i SLEEP MODE-indiktor Visr när timern för nttdrift är ktiverd. Tryck på SLEEP MODE-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. j A. B-inställningsindiktor för fjärrkontrollen När fjärrkontrollens väljrläge hr ändrts viss B på dess disply. (När fjärrkontrollen är inställd på A viss inte någon indiktor.) Fjärrkontrollens väljrläge Om två inomhusenheter instllers i smm eller ngränsnde rum kommer åd ggregten tt strts och stängs v smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Det kn förhindrs genom tt mn ställer in väljrläget så tt vr och en v inomhusenhetern endst styrs v respektive fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens väljrläge sk du kontkt din återförsäljre eller instlltör. f SVENSKA FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING Sätt i fjärrkontrollens tterier T ort locket och sätt i tteriern. Tryck på RESET-knppen. Klockn linkr. Tryck in RESET-knppen med hjälp v något spetsigt föremål. c Sätt tillk locket. 5 SW

8 Btterier Byt ut tteriern mot två stycken ny tterier v typ AAA. Btteriern räcker i cirk ett år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om du inte hör något ekräftelsepip från inomhusenheten eller när luftkonditioneringen inte kn styrs med fjärrkontrollen. T ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på över en månd, för tt undvik skdor på grund v tteriläckge. Tryck in lockets sidor och dr v det. Btteriyte Vr nog med tt inte vänd tterierns (+) och ( )-poler åt fel håll. Ställ in klockn Innn du örjr styr luftkonditioneringen sk du ställ in fjärrkontrollens klock med stegen i det här vsnittet. Klockn på fjärrkontrollen viss ovsett om luftkonditioneringen är i drift eller inte. Grundinställning När tteriern sätts in i fjärrkontrollen visr klockn AM 0:00 och linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Ställ in klockn CLOCK-knpp Tryck på CLOCK-knppen. Klockn linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. c Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Tryck på CLOCK c SW 6

9 Kontroller tt luftfiltret och plsmreningsfiltret är rätt instllerde Tryck på plsmreningsfiltret tills de utskjutde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn (flikrn). Om instlltionen är felktig kn det händ tt FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖRSIKTIGHET Luftkonditioneringen kommer inte tt funger om grdiner, dörrr eller ndr föremål hindrr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Vr försiktig så tt inte någon form v vätsk kn träng in i fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om den infrröd mottgren på inomhusenheten utsätts för direkt solljus kn det händ tt luftkonditioneringen inte fungerr på rätt sätt. Använd grdiner för tt förhindr solljuset från tt nå mottgren. Om ndr elektrisk pprter ktivers v fjärrkontrollen sk du flytt dess pprter eller prt med din lokl återförsäljre. Plcering v fjärrkontrollen Håll fjärrkontrollen där dess signler kn nå mottgren på inomhusenheten (inom 7 meters vstånd). När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt signler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Om du förvrr fjärrkontrollen på en plts där signlöverföringen lockers kn en tidsförskjutning på upp till 15 minuter uppstå. Hållre för fjärrkontroll Montering v fjärrkontrollens hållre Innn du monterr fjärrkontrollens hållre på en vägg eller liknnde sk du kontroller tt signlern kn ts emot v inomhusenheten. Isättning och orttgning v fjärrkontrollen För tt sätt i fjärrkontrollen håller du den prllellt med hållren trycker in den så långt det går. För tt t ort fjärrkontrollen för du den uppåt och ut från hållren. 7 m SVENSKA 7 SW

10 AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringen på AUTO-läget väljer den utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Även fläktens hstighet och luftspjället styrs utomtiskt. Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. AUTO-knpp (AUTO) Tryck på AUTO-knppen. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Om AUTO-läget inte är komfortelt kn du välj önskde inställningr mnuellt. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs och läget ändrs från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspjällets position ändrs. Indiktorn för fläkthstigheten viss också. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING) När du ställer in luftkonditioneringen på A-läget eller växlr från AUTO-läget på grund v en ändring v inställningrn, väljer luftkonditioneringen utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj A. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs. Du kn välj önskde inställningr mnuellt. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d SW 8

11 KYLA/VÄRME Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj KYLA eller VÄRME. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d AVFUKTNING Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj AVFUKTNING. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. Fläkthstigheten ställs in på AUTO och AUTO viss. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c SVENSKA 9 SW

12 8 C-UPPVÄRMNING Tryck på den här knppen för tt strt uppvärmning till en fst inställd tempertur på 8 C. Luftkonditioneringsggregtet reglerr rummets tempertur till ungefär 8 C. Rumstemperturen kn vvik något från 8 C eroende på rummets storlek och hur ggregtet är instllert. För tt strt 8 C-uppvärmning när luftkonditioneringsggregtet är vstängt Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt strt 8 C-uppvärmningen. Den grön OPERATION-indiktorn på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter ungefär 3 minuter. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmingen strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr vstängt så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt stäng v det. För tt strt 8 C-uppvärmning medn luftkonditioneringsggregtet är igång Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt gå över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på kyl (inklusive utomtisk kyl) eller vfuktning stnnr det, och 8 Cuppvärmingen strtr efter ungefär 3 minuter. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på värme går det genst över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på LUFTRENING fortsätter driften med åde luftrening och 8 C-uppvärming. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmning strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr igång, så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt återgå till det föregående driftläget. Kontroller driftläget på skärmen på fjärrkontrollen. När vnlig uppvärmning strts från läget för 8 C-uppvärmning kn det t ungefär 5 minuter innn det örjr låss ut vrmluft. FÖRSIKTIGHET Värmekpciteten kn sjunk om spjället är för högt riktt under 8 C-uppvärmning. OBS Fläkthstigheten när 8 C-uppvärmningen strtr styrs med AUTO-knppen. Om en timermnöver är inställd när 8 C-uppvärmningen strts, stängs den timerinställningen v. Det går inte tt gör timerinställningr medn 8 C-uppvärmning pågår. Inställningrn för SWING (spjällsvängning), FIX (spjällposition), FAN (fläkthstighet) och PURE (luftrening) går tt ändr under 8 C-uppvärmning. Det går inte tt ändr inställningrn med någr ndr knppr. Utlåsluftens tempertur lir lägre än under norml uppvärmning. SW 10

13 LUFTRENING Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. När luftkonditioneringen är igång PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret ktivers. Så här stänger du v luftreningen PURE-knpp Luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret stängs v. Så här stänger du v luftkonditioneringen smtidigt -knpp Både luftkonditioneringen och luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. OPERATION-indiktorn (grön) och PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. FÖRSIKTIGHET Näst gång du trycker på kommer driften tt strts med kominerd luftkonditionering och luftrening. Under kominerd luftkonditionering och luftrening kn inte endst luftkonditioneringen stängs v. När luftkonditioneringen är vstängd PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. INFORMATION Under luftreningen kommer en liten mängd ozon tt producers och du kn känn en viss lukt. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG och MEDIUM+. LÅG nvänds när inomhusluften lir ren. Under drift kn positionen för de vertikl luftintgets gller medn luftrening pågår ändrs om rumstemperturen är låg. Om mn öppnr luftintgets gller kn ilnd FILTER-indiktorn (ornge) tänds. I så fll sk du stäng v luftreningen (stäng även v luftkonditioneringen om den är igång) och stäng sedn reglerr. FILTER-indiktorn (ornge) tänds efter tt luftrening utförts under cirk timmr. När indiktorn tänds sk du rengör plsmreningsfiltret. ( se sidn 22.) SVENSKA 11 SW

14 DRIFT MED HÖG EFFEKT Hög effekt (Hi POWER) Hi POWER-läget (drift med hög effekt) reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och driftläget så tt rummet snt kyls ner på sommren och snt värms upp på vintern. ( se sidn 18.) Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen viss på fjärrkontrollen. Avstängning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck en gång till på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen på fjärrkontrollen försvinner. FÖRSIKTIGHET Hi POWER-läget kn inte ktivers under AVFUKTNING. AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR) Luftkonditioneringsggregtet stängs v när det vrit igång det inställd ntlet timmr (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryck på OFF-knppen (medn ggregtet är igång). Det hörs ett kort pip och timerindiktorn tänds. Tiden tills luftkonditioneringsggregtet stängs v viss på fjärrkontrollens disply (1H: ungefär 1 timme från nu). Tryck en gång till på knppen medn 1H viss (i ungefär 3 sekunder) för tt yt till 3H-indiktorn, tryck en gång till för tt yt till 5H-indiktorn, och tryck en gång till för tt yt till 9H-indiktorn. När du hr ställt in önskd tid så tryck inte fler gånger på den här knppen. (När indiktorn (1H, 3H, osv.) släcks är timern inställd.) CLR-knppen Tryck på CLR-knppen för tt stäng v timern. Timern stängs v men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr igång. Timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr stängs även v om mn trycker på OFF-knppen efter det tt timern hr ställts in.. INFORMATION När ggregtet stängs v v vstängningstimern efter den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr) utförs rengöring. (Rengöring utförs inte under uppvärmning eller luftrening (PURE).) Om timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr sk nvänds i komintion med strttimern, så ställ in först in timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr och ställ sedn in strttimern. Om mn trycker på OFF-knppen när strttimern (eller vstängningstimern) är inställd, stängs strttimern (respektive vstängningstimern) v, och r timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr förlir påslgen. SW 12

15 TIMERFUNKTIONER Strttimer och vstängningstimer Inställning v strttimern ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på ON-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning. Inställning v vstängningstimern OFF-knpp Tryck på OFF-knppen OFF. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på OFF-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll OFF-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning.. OFF FÖRSIKTIGHET När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt timersignler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Därför är det viktigt tt plcer fjärrkontrollen på en plts där signlern når frm ordentligt till inomhusenheten. Om du inte trycker på SET-knppen SET inom 30 sekunder efter tt du ställt in tiden, kommer inställningen tt rders. När du vlt timerläget sprs inställningrn i fjärrkontrollen. Sedn kommer luftkonditioneringen tt strt med smm inställningr som om du tryckt på ON eller OFF på fjärrkontrollen. Du kn inte ställ in timern när klockn linkr. Följ instruktionern i vsnittet Ställ in klockn på sidn 6 för tt ställ klockn. Ställ sedn in timern. c SVENSKA 13 SW

16 Kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern) Avstängningstimer > Strttimer (I drift > Avstängd > I drift) Den här funktionen är nvändr när du vill stäng v luftkonditioneringen efter tt du somnt och strt den på nytt när du vknr eller kommer tillk hem. Exempel: Så här stänger du v luftkonditioneringen och strtr den igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. I drift Avstängd I drift på nytt (2) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Strttimer > Avstängningstimer (Avstängd > I drift > Avstängd) Du kn nvänd den här inställningen för tt strt luftkonditioneringen när du vknr upp och stäng v den när du går hemifrån. Exempel: Så här strtr du luftkonditioneringen näst morgon för tt sedn stäng v den Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. Avstängd I drift Avstängd (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Den strt- eller vstängningstimer funktion som ligger närmst i tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde strt- och vstängningstimern kommer ingen timerfunktion tt utförs. Det kn även händ tt luftkonditioneringen stängs v. FÖRSIKTIGHET Ungefär 3 sekunder efter det tt du trycker på SETknppen SET sänder fjärrkontrollen en signl till inomhusenheten och det hörs ett ekräftelsepip från inomhusenheten. Dglig kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern smt ktivering vrje dg) Den här funktionen är nvändr när du vill nvänd de kominerde timerfunktionern på smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. (4) Efter steg (3) linkr en pilsymol ( eller ) under cirk 3 sekunder. Tryck på SETknppen SET under tiden den linkr. Båd pilrn (, ) viss när den dglig timern är ktiverd. Avstängning v timerfunktionern Tryck på CLR-knppen CLR. Visning v klockn När timern är inkoppld (strt-vstängning, vstängning-strt, vstängning) viss inte klockn för tt inställningstiden sk kunn viss. För tt se klockn trycker du på SETknppen och den ktuell tiden viss i cirk 3 sekunder. c SW 14

17 MINNE/KOMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt spr en oft nvänd driftsinställning. Strt luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen sk spr. Tryck på knppen enligt nedn medn luftkonditioneringen är igång. MEMO-knpp Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningen. All ikoner som för närvrnde viss örjr link förutom klockn och lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll MEMO-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn indiktorern linkr. Symolen viss och inställningen sprs. Om du inte trycker på MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon nnn knpp kommer minnesinställningen tt vryts. Driftlägen som kn sprs med MEMO-knppen är läge, tempertur, FAN, TIMER och Hi POWER. Så här nvänder du luftkonditioneringen med den inställning som sprts med MEMOknppen. MY COMFORT-knpp Tryck på MY COMFORT-knppen. Den inställning som sprts med MEMOknppen viss och luftkonditioneringen strtr med den inställningen. (A): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är igång OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. (B): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är vstängd Driftläget ändrs till den inställning som sprts med MEMO-knppen. Grundinställning: Läge : AUTO Tempertur : 22 SVENSKA 15 SW

18 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning ordentligt. Annrs finns det risk tt det känns oekvämt och tt rumstemperturen fördels ojämnt. Juster det vertikl luftflödet med fjärrkontrollen. Juster det horisontell luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringen justerr utomtiskt det vertikl luftflödet så tt det npsss till driftsförhållnden när AUTO- eller A-läget är vlt. Så här ställer du in vld riktning för luftflödet Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. FIX-knpp Tryck på eller håll ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspjället till önskd inställning. Ändr det vertikl luftspjällets riktning inom det visde området. Vid efterföljnde drift kommer luftflödet tt ställs in i den vertikl riktning som du ställt in luftspjället på med FIX-knppen. Så här ändrr du luftflödets riktning utomtiskt Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. SWING-knpp Tryck på SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt vryt funktionen trycker du på SWING-knppen igen. För tt ändr svängriktningen trycker du på FIX-knppen. FÖRSIKTIGHET FIX- och SWING-knpprn fungerr inte när luftkonditioneringen är vstängd (även då STARTTIMERN är inställd). Använd inte luftkonditioneringen under lång tid med luftflödet riktt neråt under kyl eller vfuktning. Det kn uppstå kondens på det vertikl luftspjället vilket kn orsk tt vtten droppr. Flytt inte det vertikl luftspjället mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om du flyttr luftspjället mnuellt kn det funger felktigt under drift. Om luftspjället fungerr felktigt sk du stäng v luftkonditioneringen för tt sedn strt den igen. När luftkonditioneringen strts omedelrt efter tt den stängts v kn det händ tt det vertikl luftspjället inte rör sig på cirk 10 sekunder. Justering v det horisontell luftflödet Föreredelse: T tg i spken på det horisontell luftspjället och flytt den för tt ställ in luftflödets riktning efter ehov. Du kn juster luftflödet till vänster och höger på gllren. SW 16

19 AUTOMATISK ÅTERSTART Den här luftkonditioneringen är utrustd med en utomtisk återstrtfunktion. Det gör det möjligt för luftkonditioneringen tt (utn tt ktivers med fjärrkontrollen) strts om i smm driftläge igen efter tt den stängts v på grund v ett strömvrott. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt strömmen återställts. INFORMATION Den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN är inte ktiverd vid leverns från friken. Du måste ktiver den här funktionen om du vill nvänd den. SÅ HÄR AKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen: Aggregtets ström måste vr på. Funktionen kommer inte tt ktivers om strömmen är vstängd. Håll RESET-knppen nedtryckt i 3 sekunder för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Systemet strts nu om utomtiskt. Den utomtisk återstrtfunktionen är ktiverd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knpp RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. 3 sekunder efter tt knppen tryckts piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. Den utomtisk återstrtfunktionen kommer inte tt ccepter ett kommndo om en timerfunktion är ktiverd med fjärrkontrollen. Efter återstrt v luftkonditioneringen med den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN kommer luftspjällets svängning (AUTO) inte tt återuppts. SVENSKA SÅ HÄR DEAKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt stäng v den utomtisk återstrtfunktionen: Upprep inställningsproceduren. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Luftkonditioneringen måste nu strts om mnuellt med fjärrkontrollen efter ett strömvrott. Den utomtisk återstrtfunktionen är vstängd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. RESET-knpp 17 SW

20 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN Automtisk drift Som viss i figur 1, väljer den utomtisk driftfunktionen driftläge eroende på rummets temperturdt (T) när driften strts. Rumstempertur när driften strts eller väljs på nytt Rumstempertur Inställd tempertur+1 Inställd tempertur Inställd tempertur 1 Kyl Endst fläkt Värme Figur 1 Driftläget väljs på nytt efter tt kompressorn vrit stoppd i 15 minuter. Drift med hög effekt När du trycker på Hi POWER-knppen under kyl, värme eller i A-läget strtr luftkonditioneringen följnde drift. Kyl Kyl utförs vid 1 C lägre än temperturinställningen. Fläktens hstighet ställs in på hög*. * Bullernivån ökr med fläktens hstighet. Värme Värmningen utförs med 2 C högre tempertur än temperturinställningen. Fläktens hstighet ändrs utomtiskt i enlighet med driftförhållndet. Nttdrift (SLEEP MODE) Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och ullernivån för tt förhindr överkylning på sommren och håll rummet vrmt och ehgligt på vintern. INFORMATION Effekten och ullernivån sänks när nttdriften nvänds, vilket kn gör tt rummet inte kyls ner ordentligt (respektive värms upp ordentligt, för modeller med värmepump) när den funktionen nvänds under lång tid. Nttdriften går inte tt nvänd under vfuktning, under luftrening (PURE) (fristående drift), eller när enrt fläkten nvänds (på modeller för enrt kyl). (Fristående luftrening är när PURE-knppen är intryckt medn själv luftkonditioneringsggregtet är vstängt för tt utför enrt luftrening. Luftkonditioneringsggregtet nvänds inte i det läget.) Om mn trycker in FAN-knppen medn nttdriften nvänds, stängs nttdriften v. Nttdriften är ingen timerfunktion. Avfuktning ( ) Vid vfuktning väljs utomtiskt vfuktning med kyl sert på skillnden melln temperturinställningen och den fktisk rumstemperturen. Indiktorn för fläkthstighet visr AUTO och den låg hstigheten nvänds. SW 18

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238

Din manual PANASONIC CUE24EKE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2731238 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC CUE24EKE. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC CUE24EKE instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer