Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daiseikai Polar Luft/luft värmepump"

Transkript

1 Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007

2 Tck för tt Du vlt tt invester i en TOSHIBA värmepump. Läs den här ruksnvisningen nog innn du nvänder din produkt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLBEHÖR...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...1 DELARNAS NAMN...3 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATIONER OCH KONTROLLER...3 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER...4 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER...5 FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING...5 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN...7 AUTOMATISK DRIFT...8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING)...8 KYLA/VÄRME...9 AVFUKTNING C-UPPVÄRMNING...10 LUFTRENING...11 DRIFT MED HÖG EFFEKT...12 AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR)...12 TIMERFUNKTIONER...13 MINNE/KOMFORT-DRIFT...15 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING...16 AUTOMATISK ÅTERSTART...17 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN...18 TILLFÄLLIG DRIFT...19 RENGÖRING...19 VANLIGT UNDERHÅLL...20 SPECIELLT UNDERHÅLL...22 LUFTKONDITIONERINGENS DRIFT OCH PRESTANDA...24 FELSÖKNING...25 SPECIFIKATIONER...27 FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...28

3 TILLBEHÖR Fjärrkontroll Hållre för fjärrkontroll Btterier (två) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FARA FÖRSÖK INTE INSTALLERA DET HÄR AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET KRÄVER EN UTBILDAD INSTALLATÖR. FÖRSÖK INTE REPARERA AGGREGATET SJÄLV. DET HÄR AGGREGATET FÅR BARA REPARERAS AV PROFESSIONELLA REPARATÖRER. OM KÅPAN ÖPPNAS ELLER TAS AV FINNS DET RISK FÖR FARLIG SPÄNNING. ÄVEN OM STRÖMMEN STÄNGS AV MINSKAR INTE RISKEN FÖR ELSTÖTAR. VARNING VARNINGAR VID INSTALLATION Vr nog med tt e en återförsäljre eller en elektriker tt instller luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringen instllers felktigt v dig själv kn det orsk prolem som vttenläckge, elstötr, rnd osv. Vr nog med tt lltid jord luftkonditioneringen. Anslut inte jordledren till gsledningr, vttenledningr, ljusrmturer eller jordledre för telefoner. Om luftkonditioneringen är felktigt jordd kn det orsk elstötr. SVENSKA FÖRSIKTIGHET FÖR ATT KOPPLA BORT AGGREGATET FRÅN NÄTSPÄNNINGEN En strömrytre som ryter ll poler måste ingå i de fst ledningrn. Vr nog med tt nvänd en godkänd strömrytre. VARNINGAR VID DRIFT Undvik tt kyl ner rummet lltför mycket eller tt utsätt dig för kllt luftlås under lång tid, eftersom det kn vr skdligt för hälsn. Stick ldrig in fingrr eller stickor i luftutlåset eller luftintget så tt du inte skdr dig själv eller ggregtet. Det finns snt roternde fläktr innnför åde luftintget och luftutlåset. Om du märker något nnorlund med luftkonditioneringen (t.ex. ränd lukt eller dålig kyleffekt) sk du omedelrt stäng v huvudströmrytren för tt stäng v luftkonditioneringen. Kontkt sedn din återförsäljre. Om du fortsätter tt nvänd luftkonditioneringen när något är fel kn det orsk tt ggregtet går sönder, elstötr, rnd osv. Spill inte vtten eller någon nnn vätsk på inomhusenheten. Om det är fuktigt kn det orsk elstötr. VARNINGAR VID FLYTTNING OCH REPARATION Försök inte flytt eller reprer ggregtet själv. T inte isär ggregtet. Det finns hög spänning inuti, vilket kn led till elstötr. Be lltid återförsäljren tt flytt luftkonditioneringen om den sk instllers på en nnn plts. Om den instllers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. Om luftkonditioneringen är i ehov v reprtion sk du e återförsäljren reprer den åt dig. Om luftkonditioneringen reprers felktigt kn det orsk elstötr eller rnd. 1 SW

4 FÖRSIKTIGHET. FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATION Fäst dräneringsslngen för äst dräneringsresultt. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset och fuktskdor på möler. Vr nog med tt nslut luftkonditioneringen till en seprt nätnslutning med korrekt spänning. Annrs kn ggregtet gå sönder och orsk rnd. Instller inte ggregtet på en plts där det kn förekomm rndfrlig gs. Det kn örj rinn om rndfrlig gs smls runt ggregtet. Inomhusenheten sk instllers så tt dess överdel efinner sig på minst 2 meters höjd. Undvik tt lägg sker på inomhusenheten. FÖRSIKTIGHET VID DRIFT Läs den här nvisningen nog innn du strtr luftkonditioneringen. Anvisningen innehåller en hel del viktig informtion för den dglig driften. Använd inte luftkonditioneringen för ndr syften så som tt evr mt, precisionsinstrument, konstverk, djur eller krukväxter. Instller inte den här luftkonditioneringen i ett utrymme för speciell syften såsom på ett frtyg eller i ett fordon. Dett kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt utsätt krukväxter och djur för luften från luftkonditioneringen då det är skdligt för ders häls och tillväxt. Om luftkonditioneringsggregtet nvänds i närheten v en värmepprt så vr nog med ventiltionen och se till tt det kommer in frisk luft i rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Om luftkonditioneringen nvänds i ett slutet rum måste du vr nog med tt ventiler rummet. Dålig ventiltion kn orsk syrerist. Rör inte kontrollknpprn med fuktig händer. Det kn orsk elstötr. Plcer inte någon värmepprt på en plts där den är direkt utstt för luftdrg från luftkonditioneringen. Om luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds på länge så stäng v huvudströmrytren för säkerhets skull. Bortkoppling från nätet skyddr utrustningen från lixtnedslg och strömrusningr. Plcer inte ehållre med vätsk, t.ex. en vs, på ggregtet då vtten kn träng in och orsk elstötr på grund v tt den elektrisk isoleringen förstörs. Kontroller etonglocken under utomhusenheten då och då. Om sen lir skdd eller är sliten kn ggregtet fll och våll skdor. Tvätt inte ggregtet med vtten. Det kn orsk elstötr. Använd inte sprit, ensen, thinner, fönsterputs, polermedel eller ndr lösningsmedel för tt rengör ggregtet då dess kn orsk förslitning och skdor på luftkonditioneringen. Innn ggregtet rengörs sk du vr nog med tt stäng v huvudströmrytren för tt förhindr tt du skds v den elektrisk fläkten. För mer informtion om rengöring, se VANLIGT UNDERHÅLL och SPECIELLT UNDERHÅLL på sidn 20 till 23. Ställ inte något på och kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten. Om du gör det kn den fll och orsk skdor. För tt luftkonditioneringen sk kunn ret med mximl prestnd sk den nvänds inom det driftstemperturområde som nges i instruktionern. Annrs finns det risk tt den fungerr felktigt, går sönder eller tt vtten läcker från ggregtet. Vi rekommenderr tt du låter en fckmn se över ggregtet när det hr nvänts länge. SW 2

5 DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium och elektrisk nslutningr Luftintg (sid och ksid) c Luftutlås Inomhusenhet d Rumstempertursensor e Frontpnel f Luftintgets gller g Luftfilter h Luftutlås i Horisontellt luftspjäll Sitter på ksidn v det vertikl luftspjället. j Vertiklt luftspjäll k Displypnel l Mottgre för infrröd signler m Fjärrkontroll n Plsmreningsfilter m e f c g d i h n k l j SVENSKA NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH KONTROLLER Displypnel Driftlägen viss nedn. RESET-knpp (återställning) FILTER-indiktor (ornge) c TIMER-indiktor (gul) d PURE-indiktor (luftrening) (lå) e OPERATION-indiktor (grön) Driftindiktorern linkr snt (fem gånger per sekund) när en säkerhetsfunktion ktiverts. f S.CLEAN-indiktor (grön) När ggregtet stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kylläge eller vfuktning strts rengöringsläget utomtiskt och S.CLEAN-indiktorn tänds. RESET-knppen RESET-knppen hr följnde två funktioner. Återställning Används när FILTER-indiktorn (ornge) är tänd. ( se sidn 21.) Tillfällig drift Används när du livit v med fjärrkontrollen eller inte kn hitt den, eller när tteriern i den är slut. ( se sidn 19.) c d e f 3 SW

6 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER c Infrröd sändre Sänder signler till inomhusenheten. -knpp Tryck på knppen för tt strt driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stäng v driften. (Ett ekräftelsepip hörs.) Om inget ekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker mn en gång till på knppen. Lägesväljrknpp (MODE) Tryck på den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång du trycker på knppen växls lägen från A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME och tillk till A. (Ett ekräftelsepip hörs.) d Temperturknpp ( TEMP) e f g h.. Temperturinställningen öks till 30 C.... Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett ekräftelsepip hörs.) Fläkthstighetsknpp (FAN) Tryck på den här knppen för tt välj fläkthstighet. När du väljer AUTO justers fläktens hstighet utomtiskt efter rummets tempertur. Du kn även mnuellt välj melln fem olik hstighetsinställningr. (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) (Ett ekräftelsepip hörs.) Knpp för utomtisk luftsvepning (SWING) Tryck på knppen för tt sväng luftspjället. (Ett ekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stopp luftspjällets svängnde rörelse. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för inställning v luftspjället (FIX) Tryck på den här knppen för tt ställ in luftflödets riktning. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 16.) Knpp för timerpåslgning (ON) Använd den här knppen för tt ställ in klockn och strttiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på ON-knppen ON. m n o p q r s Minnesknpp (MEMO) Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningrn. Tryck in knppen för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills symolen viss. ( se sidn 15.) Knpp för utomtiskt drift (AUTO) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger utomtiskt. (Ett ekräftelsepip hörs.) ( se sidn 18.) Knpp för nttdrift (SLEEP MODE) Tryck på den här knppen för tt strt nttdriften ( se sidn 18.) Komfortknpp (MY COMFORT) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger enligt de inställningr som sprts med MEMOknppen. ( se sidn 15.) Luftreningsknpp (PURE) Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. Tryck en gång till på knppen för tt stäng v luftreningen. Knpp för vstängningstimern (OFF) Tryck på den här knppen för tt strt vstängningstimern. Du kn välj melln fyr vstängningstider (1, 3, 5 eller 9 timmr). Knpp för 8 C-drift (8 C) Tryck på den här knppen för tt strt uppvärming till 8 C. ( se sidn 10.) För tt flytt tillk tiden trycker du på på ON-knppen ON. i j k l Knpp för timervstängning (OFF) Använd den här knppen för tt ställ in vstängningstiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på OFF-knppen OFF. För tt flytt tillk tiden trycker du på OFF-knppen OFF. Inställningsknpp (SET) Tryck på den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett ekräftelsepip hörs.) Rderingsknpp (CLR) Tryck på den här knppen för tt rder timerns strttid och vstängningstid. (Ett ekräftelsepip hörs.) Högeffektsknpp (Hi POWER) Tryck på den här knppen för tt strt drift med hög effekt. ( se sidn 18.) på q d c l g f k h n p o m e r j s i SW 4

7 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER Disply All indiktorer, förutom klockn, viss när du trycker på -knppen. Sändrsymol Den här sändrsymolen ( ) visr när fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Visr nuvrnde driftläge. c d hj (AUTO: Automtisk kontroll, A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME) c Temperturindiktor Visr temperturinställningen (17 C till 30 C). d PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftreningsfunktionen är igång. e Indiktor för fläkthstighet Visr vld fläkthstighet. AUTO eller en v fem fläkthstigheter (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) kn viss. i g e f g AUTO viss när driftläget är AUTO eller Indiktorer för klock och timer Timerns inställning eller klockn viss. Klockn viss lltid utom när timern nvänds. : AVFUKTNING. Hi POWER-indiktor Visr när drift med hög effekt strts. Tryck på Hi POWER-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. I illustrtionen viss ll indiktorer i förklringssyfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. h -indiktor (minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen trycks in under drift. Symolen viss när du håller knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn symolen linkr. Tryck på en nnn knpp för tt släck symolen. i SLEEP MODE-indiktor Visr när timern för nttdrift är ktiverd. Tryck på SLEEP MODE-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. j A. B-inställningsindiktor för fjärrkontrollen När fjärrkontrollens väljrläge hr ändrts viss B på dess disply. (När fjärrkontrollen är inställd på A viss inte någon indiktor.) Fjärrkontrollens väljrläge Om två inomhusenheter instllers i smm eller ngränsnde rum kommer åd ggregten tt strts och stängs v smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Det kn förhindrs genom tt mn ställer in väljrläget så tt vr och en v inomhusenhetern endst styrs v respektive fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens väljrläge sk du kontkt din återförsäljre eller instlltör. f SVENSKA FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL INNAN ANVÄNDNING Sätt i fjärrkontrollens tterier T ort locket och sätt i tteriern. Tryck på RESET-knppen. Klockn linkr. Tryck in RESET-knppen med hjälp v något spetsigt föremål. c Sätt tillk locket. 5 SW

8 Btterier Byt ut tteriern mot två stycken ny tterier v typ AAA. Btteriern räcker i cirk ett år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om du inte hör något ekräftelsepip från inomhusenheten eller när luftkonditioneringen inte kn styrs med fjärrkontrollen. T ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på över en månd, för tt undvik skdor på grund v tteriläckge. Tryck in lockets sidor och dr v det. Btteriyte Vr nog med tt inte vänd tterierns (+) och ( )-poler åt fel håll. Ställ in klockn Innn du örjr styr luftkonditioneringen sk du ställ in fjärrkontrollens klock med stegen i det här vsnittet. Klockn på fjärrkontrollen viss ovsett om luftkonditioneringen är i drift eller inte. Grundinställning När tteriern sätts in i fjärrkontrollen visr klockn AM 0:00 och linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Ställ in klockn CLOCK-knpp Tryck på CLOCK-knppen. Klockn linkr. ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in rätt tid. c Vrje tryck på ON-knppen ställer frm tiden en minut. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Tryck på CLOCK c SW 6

9 Kontroller tt luftfiltret och plsmreningsfiltret är rätt instllerde Tryck på plsmreningsfiltret tills de utskjutde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn (flikrn). Om instlltionen är felktig kn det händ tt FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖRSIKTIGHET Luftkonditioneringen kommer inte tt funger om grdiner, dörrr eller ndr föremål hindrr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Vr försiktig så tt inte någon form v vätsk kn träng in i fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om den infrröd mottgren på inomhusenheten utsätts för direkt solljus kn det händ tt luftkonditioneringen inte fungerr på rätt sätt. Använd grdiner för tt förhindr solljuset från tt nå mottgren. Om ndr elektrisk pprter ktivers v fjärrkontrollen sk du flytt dess pprter eller prt med din lokl återförsäljre. Plcering v fjärrkontrollen Håll fjärrkontrollen där dess signler kn nå mottgren på inomhusenheten (inom 7 meters vstånd). När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt signler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Om du förvrr fjärrkontrollen på en plts där signlöverföringen lockers kn en tidsförskjutning på upp till 15 minuter uppstå. Hållre för fjärrkontroll Montering v fjärrkontrollens hållre Innn du monterr fjärrkontrollens hållre på en vägg eller liknnde sk du kontroller tt signlern kn ts emot v inomhusenheten. Isättning och orttgning v fjärrkontrollen För tt sätt i fjärrkontrollen håller du den prllellt med hållren trycker in den så långt det går. För tt t ort fjärrkontrollen för du den uppåt och ut från hållren. 7 m SVENSKA 7 SW

10 AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringen på AUTO-läget väljer den utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Även fläktens hstighet och luftspjället styrs utomtiskt. Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. AUTO-knpp (AUTO) Tryck på AUTO-knppen. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Om AUTO-läget inte är komfortelt kn du välj önskde inställningr mnuellt. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs och läget ändrs från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspjällets position ändrs. Indiktorn för fläkthstigheten viss också. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING) När du ställer in luftkonditioneringen på A-läget eller växlr från AUTO-läget på grund v en ändring v inställningrn, väljer luftkonditioneringen utomtiskt kyl, värme eller endst fläkt eroende på rummets tempertur. ( se sidn 18.) Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj A. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs. Du kn välj önskde inställningr mnuellt. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d SW 8

11 KYLA/VÄRME Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj KYLA eller VÄRME. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c d AVFUKTNING Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. Lägesväljrknpp (MODE) Välj AVFUKTNING. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. Fläkthstigheten ställs in på AUTO och AUTO viss. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c SVENSKA 9 SW

12 8 C-UPPVÄRMNING Tryck på den här knppen för tt strt uppvärmning till en fst inställd tempertur på 8 C. Luftkonditioneringsggregtet reglerr rummets tempertur till ungefär 8 C. Rumstemperturen kn vvik något från 8 C eroende på rummets storlek och hur ggregtet är instllert. För tt strt 8 C-uppvärmning när luftkonditioneringsggregtet är vstängt Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt strt 8 C-uppvärmningen. Den grön OPERATION-indiktorn på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter ungefär 3 minuter. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmingen strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr vstängt så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt stäng v det. För tt strt 8 C-uppvärmning medn luftkonditioneringsggregtet är igång Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt gå över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på kyl (inklusive utomtisk kyl) eller vfuktning stnnr det, och 8 Cuppvärmingen strtr efter ungefär 3 minuter. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på värme går det genst över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på LUFTRENING fortsätter driften med åde luftrening och 8 C-uppvärming. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmning strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr igång, så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt återgå till det föregående driftläget. Kontroller driftläget på skärmen på fjärrkontrollen. När vnlig uppvärmning strts från läget för 8 C-uppvärmning kn det t ungefär 5 minuter innn det örjr låss ut vrmluft. FÖRSIKTIGHET Värmekpciteten kn sjunk om spjället är för högt riktt under 8 C-uppvärmning. OBS Fläkthstigheten när 8 C-uppvärmningen strtr styrs med AUTO-knppen. Om en timermnöver är inställd när 8 C-uppvärmningen strts, stängs den timerinställningen v. Det går inte tt gör timerinställningr medn 8 C-uppvärmning pågår. Inställningrn för SWING (spjällsvängning), FIX (spjällposition), FAN (fläkthstighet) och PURE (luftrening) går tt ändr under 8 C-uppvärmning. Det går inte tt ändr inställningrn med någr ndr knppr. Utlåsluftens tempertur lir lägre än under norml uppvärmning. SW 10

13 LUFTRENING Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. När luftkonditioneringen är igång PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret ktivers. Så här stänger du v luftreningen PURE-knpp Luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. Plsmreningsfiltret stängs v. Så här stänger du v luftkonditioneringen smtidigt -knpp Både luftkonditioneringen och luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. OPERATION-indiktorn (grön) och PURE-indiktorn (lå) släcks på inomhusenhetens displypnel. FÖRSIKTIGHET Näst gång du trycker på kommer driften tt strts med kominerd luftkonditionering och luftrening. Under kominerd luftkonditionering och luftrening kn inte endst luftkonditioneringen stängs v. När luftkonditioneringen är vstängd PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (lå) tänds på inomhusenhetens displypnel. INFORMATION Under luftreningen kommer en liten mängd ozon tt producers och du kn känn en viss lukt. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG och MEDIUM+. LÅG nvänds när inomhusluften lir ren. Under drift kn positionen för de vertikl luftintgets gller medn luftrening pågår ändrs om rumstemperturen är låg. Om mn öppnr luftintgets gller kn ilnd FILTER-indiktorn (ornge) tänds. I så fll sk du stäng v luftreningen (stäng även v luftkonditioneringen om den är igång) och stäng sedn reglerr. FILTER-indiktorn (ornge) tänds efter tt luftrening utförts under cirk timmr. När indiktorn tänds sk du rengör plsmreningsfiltret. ( se sidn 22.) SVENSKA 11 SW

14 DRIFT MED HÖG EFFEKT Hög effekt (Hi POWER) Hi POWER-läget (drift med hög effekt) reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och driftläget så tt rummet snt kyls ner på sommren och snt värms upp på vintern. ( se sidn 18.) Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen viss på fjärrkontrollen. Avstängning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck en gång till på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symolen på fjärrkontrollen försvinner. FÖRSIKTIGHET Hi POWER-läget kn inte ktivers under AVFUKTNING. AVSTÄNGNINGSTIMER (1, 3, 5, 9 TIMMAR) Luftkonditioneringsggregtet stängs v när det vrit igång det inställd ntlet timmr (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryck på OFF-knppen (medn ggregtet är igång). Det hörs ett kort pip och timerindiktorn tänds. Tiden tills luftkonditioneringsggregtet stängs v viss på fjärrkontrollens disply (1H: ungefär 1 timme från nu). Tryck en gång till på knppen medn 1H viss (i ungefär 3 sekunder) för tt yt till 3H-indiktorn, tryck en gång till för tt yt till 5H-indiktorn, och tryck en gång till för tt yt till 9H-indiktorn. När du hr ställt in önskd tid så tryck inte fler gånger på den här knppen. (När indiktorn (1H, 3H, osv.) släcks är timern inställd.) CLR-knppen Tryck på CLR-knppen för tt stäng v timern. Timern stängs v men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr igång. Timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr stängs även v om mn trycker på OFF-knppen efter det tt timern hr ställts in.. INFORMATION När ggregtet stängs v v vstängningstimern efter den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr) utförs rengöring. (Rengöring utförs inte under uppvärmning eller luftrening (PURE).) Om timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr sk nvänds i komintion med strttimern, så ställ in först in timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr och ställ sedn in strttimern. Om mn trycker på OFF-knppen när strttimern (eller vstängningstimern) är inställd, stängs strttimern (respektive vstängningstimern) v, och r timern för vstängning efter 1, 3, 5 eller 9 timmr förlir påslgen. SW 12

15 TIMERFUNKTIONER Strttimer och vstängningstimer Inställning v strttimern ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på ON-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning. Inställning v vstängningstimern OFF-knpp Tryck på OFF-knppen OFF. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på OFF-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll OFF-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning.. OFF FÖRSIKTIGHET När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt timersignler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Därför är det viktigt tt plcer fjärrkontrollen på en plts där signlern når frm ordentligt till inomhusenheten. Om du inte trycker på SET-knppen SET inom 30 sekunder efter tt du ställt in tiden, kommer inställningen tt rders. När du vlt timerläget sprs inställningrn i fjärrkontrollen. Sedn kommer luftkonditioneringen tt strt med smm inställningr som om du tryckt på ON eller OFF på fjärrkontrollen. Du kn inte ställ in timern när klockn linkr. Följ instruktionern i vsnittet Ställ in klockn på sidn 6 för tt ställ klockn. Ställ sedn in timern. c SVENSKA 13 SW

16 Kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern) Avstängningstimer > Strttimer (I drift > Avstängd > I drift) Den här funktionen är nvändr när du vill stäng v luftkonditioneringen efter tt du somnt och strt den på nytt när du vknr eller kommer tillk hem. Exempel: Så här stänger du v luftkonditioneringen och strtr den igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. I drift Avstängd I drift på nytt (2) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Strttimer > Avstängningstimer (Avstängd > I drift > Avstängd) Du kn nvänd den här inställningen för tt strt luftkonditioneringen när du vknr upp och stäng v den när du går hemifrån. Exempel: Så här strtr du luftkonditioneringen näst morgon för tt sedn stäng v den Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. Avstängd I drift Avstängd (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Den strt- eller vstängningstimer funktion som ligger närmst i tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde strt- och vstängningstimern kommer ingen timerfunktion tt utförs. Det kn även händ tt luftkonditioneringen stängs v. FÖRSIKTIGHET Ungefär 3 sekunder efter det tt du trycker på SETknppen SET sänder fjärrkontrollen en signl till inomhusenheten och det hörs ett ekräftelsepip från inomhusenheten. Dglig kominerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern smt ktivering vrje dg) Den här funktionen är nvändr när du vill nvänd de kominerde timerfunktionern på smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. (4) Efter steg (3) linkr en pilsymol ( eller ) under cirk 3 sekunder. Tryck på SETknppen SET under tiden den linkr. Båd pilrn (, ) viss när den dglig timern är ktiverd. Avstängning v timerfunktionern Tryck på CLR-knppen CLR. Visning v klockn När timern är inkoppld (strt-vstängning, vstängning-strt, vstängning) viss inte klockn för tt inställningstiden sk kunn viss. För tt se klockn trycker du på SETknppen och den ktuell tiden viss i cirk 3 sekunder. c SW 14

17 MINNE/KOMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt spr en oft nvänd driftsinställning. Strt luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen sk spr. Tryck på knppen enligt nedn medn luftkonditioneringen är igång. MEMO-knpp Tryck på den här knppen för tt förered lgring v inställningen. All ikoner som för närvrnde viss örjr link förutom klockn och lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll MEMO-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn indiktorern linkr. Symolen viss och inställningen sprs. Om du inte trycker på MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon nnn knpp kommer minnesinställningen tt vryts. Driftlägen som kn sprs med MEMO-knppen är läge, tempertur, FAN, TIMER och Hi POWER. Så här nvänder du luftkonditioneringen med den inställning som sprts med MEMOknppen. MY COMFORT-knpp Tryck på MY COMFORT-knppen. Den inställning som sprts med MEMOknppen viss och luftkonditioneringen strtr med den inställningen. (A): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är igång OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. (B): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är vstängd Driftläget ändrs till den inställning som sprts med MEMO-knppen. Grundinställning: Läge : AUTO Tempertur : 22 SVENSKA 15 SW

18 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning ordentligt. Annrs finns det risk tt det känns oekvämt och tt rumstemperturen fördels ojämnt. Juster det vertikl luftflödet med fjärrkontrollen. Juster det horisontell luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringen justerr utomtiskt det vertikl luftflödet så tt det npsss till driftsförhållnden när AUTO- eller A-läget är vlt. Så här ställer du in vld riktning för luftflödet Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. FIX-knpp Tryck på eller håll ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspjället till önskd inställning. Ändr det vertikl luftspjällets riktning inom det visde området. Vid efterföljnde drift kommer luftflödet tt ställs in i den vertikl riktning som du ställt in luftspjället på med FIX-knppen. Så här ändrr du luftflödets riktning utomtiskt Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. SWING-knpp Tryck på SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt vryt funktionen trycker du på SWING-knppen igen. För tt ändr svängriktningen trycker du på FIX-knppen. FÖRSIKTIGHET FIX- och SWING-knpprn fungerr inte när luftkonditioneringen är vstängd (även då STARTTIMERN är inställd). Använd inte luftkonditioneringen under lång tid med luftflödet riktt neråt under kyl eller vfuktning. Det kn uppstå kondens på det vertikl luftspjället vilket kn orsk tt vtten droppr. Flytt inte det vertikl luftspjället mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om du flyttr luftspjället mnuellt kn det funger felktigt under drift. Om luftspjället fungerr felktigt sk du stäng v luftkonditioneringen för tt sedn strt den igen. När luftkonditioneringen strts omedelrt efter tt den stängts v kn det händ tt det vertikl luftspjället inte rör sig på cirk 10 sekunder. Justering v det horisontell luftflödet Föreredelse: T tg i spken på det horisontell luftspjället och flytt den för tt ställ in luftflödets riktning efter ehov. Du kn juster luftflödet till vänster och höger på gllren. SW 16

19 AUTOMATISK ÅTERSTART Den här luftkonditioneringen är utrustd med en utomtisk återstrtfunktion. Det gör det möjligt för luftkonditioneringen tt (utn tt ktivers med fjärrkontrollen) strts om i smm driftläge igen efter tt den stängts v på grund v ett strömvrott. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt strömmen återställts. INFORMATION Den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN är inte ktiverd vid leverns från friken. Du måste ktiver den här funktionen om du vill nvänd den. SÅ HÄR AKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen: Aggregtets ström måste vr på. Funktionen kommer inte tt ktivers om strömmen är vstängd. Håll RESET-knppen nedtryckt i 3 sekunder för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Systemet strts nu om utomtiskt. Den utomtisk återstrtfunktionen är ktiverd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knpp RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. 3 sekunder efter tt knppen tryckts piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. Den utomtisk återstrtfunktionen kommer inte tt ccepter ett kommndo om en timerfunktion är ktiverd med fjärrkontrollen. Efter återstrt v luftkonditioneringen med den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN kommer luftspjällets svängning (AUTO) inte tt återuppts. SVENSKA SÅ HÄR DEAKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt stäng v den utomtisk återstrtfunktionen: Upprep inställningsproceduren. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Luftkonditioneringen måste nu strts om mnuellt med fjärrkontrollen efter ett strömvrott. Den utomtisk återstrtfunktionen är vstängd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte ehöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. RESET-knpp 17 SW

20 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN Automtisk drift Som viss i figur 1, väljer den utomtisk driftfunktionen driftläge eroende på rummets temperturdt (T) när driften strts. Rumstempertur när driften strts eller väljs på nytt Rumstempertur Inställd tempertur+1 Inställd tempertur Inställd tempertur 1 Kyl Endst fläkt Värme Figur 1 Driftläget väljs på nytt efter tt kompressorn vrit stoppd i 15 minuter. Drift med hög effekt När du trycker på Hi POWER-knppen under kyl, värme eller i A-läget strtr luftkonditioneringen följnde drift. Kyl Kyl utförs vid 1 C lägre än temperturinställningen. Fläktens hstighet ställs in på hög*. * Bullernivån ökr med fläktens hstighet. Värme Värmningen utförs med 2 C högre tempertur än temperturinställningen. Fläktens hstighet ändrs utomtiskt i enlighet med driftförhållndet. Nttdrift (SLEEP MODE) Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och ullernivån för tt förhindr överkylning på sommren och håll rummet vrmt och ehgligt på vintern. INFORMATION Effekten och ullernivån sänks när nttdriften nvänds, vilket kn gör tt rummet inte kyls ner ordentligt (respektive värms upp ordentligt, för modeller med värmepump) när den funktionen nvänds under lång tid. Nttdriften går inte tt nvänd under vfuktning, under luftrening (PURE) (fristående drift), eller när enrt fläkten nvänds (på modeller för enrt kyl). (Fristående luftrening är när PURE-knppen är intryckt medn själv luftkonditioneringsggregtet är vstängt för tt utför enrt luftrening. Luftkonditioneringsggregtet nvänds inte i det läget.) Om mn trycker in FAN-knppen medn nttdriften nvänds, stängs nttdriften v. Nttdriften är ingen timerfunktion. Avfuktning ( ) Vid vfuktning väljs utomtiskt vfuktning med kyl sert på skillnden melln temperturinställningen och den fktisk rumstemperturen. Indiktorn för fläkthstighet visr AUTO och den låg hstigheten nvänds. SW 18

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING IM3053 02/2015 REV03 SWEDISH

BRUKSANVISNING IM3053 02/2015 REV03 SWEDISH PF44 & PF46 I3053 02/2015 REV03 BRUKSNVISNING SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse 13 Lincoln

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer