upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM"

Transkript

1 Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers på rätt sätt. För DSmoile 920DW-nvändre: den här guiden nvänder skärmilder från DSmoile 820W. 1 Pck upp sknnern och kontroller komponentern DSmoile 820W eller DSmoile 920DW Litiumjontteri Bärrk Klireringsrk * Om din dtor inte hr någon DVD-läsre, om den medföljnde DVD-skivn inte innehåller drivrutiner för ditt opertivsystem eller om du vill hämt ruksnvisningr och hjälpprogrm kn du esök sidn för modellen på Mikro-USB-kel SD-kort Snguide DVD-ROM Grntikort Rengöringstrs Mjuk ärväsk T ort pckmterilet. Kontroller tt du hr ll komponenter. 2 Innn du nvänder sknnern Instller det medföljnde litiumjontteriet i sknnerns en ände som ilden visr. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Medn du lddr tteriet trycker du på strömrytren tills sknnern stängs v. Du kn ldd tteriet med strömmen till sknnern på eller v, men det tr längre tid tt ldd om strömmen är på. Om du lddr tteriet med strömmen påslgen skjuter du Wi-Fi -reglget till läget OFF (Av). När sknnern är påslgen viss tterinivån på LCD-pnelen. Btteriikon Lddningsnivå Full Hlv Låg Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period ör tteriet ldds minst en gång i hlvåret för tt upprätthåll tteriets kpcitet, och det ör dessutom förvrs på en svl och torr plts med jämn temperturförhållnden. Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period, tr du ut tteriet från sknnern. c Kontroller tt dtorn är PÅ. Anslut den medföljnde mikro-usb-keln till mikro-usb-porten på sknnern. Anslut keln till dtorn. Btteriet örjr ldds utomtiskt. Strömrytren lyser grönt medn tteriet ldds och släcks när lddningen är klr. d Sätt försiktigt i det medföljnde SD-kortet i kortpltsen på sknnern. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) SWE Version B 1

2 2 3 Sknn ett dokument till minneskortet Kontroller tt SD-kortet sitter i sknnerns kortplts. Tryck på strömrytren 1 för tt slå på sknnern. c d e f 4 Bläddr Kontroller tt texten SD viss på sknnerns LCD-pnel. Sätt i dokumentet i inmtningsfcket med frmsidn upp. Pss in dokumentet mot inmtningsfckets vänstr knt 2. Skjut dokumentskenn 3 tills den vidrör den högr sidn v dokumentet. För DSmoile 920DW: Om du vill utför en duplexsknning sätter du i den först sidn med frmsidn upp i inmtningsfcket. För in dokumentet tills du kn känn tt överknten vidrör sknnerns insid. Sknningen strtr utomtiskt. Den sknnde ilden sprs på SD-kort. i de sknnde ildern från ett trådlöst nätverk Let red på sknnern i det trådlös nätverket c Om du vill sknn ett dokument från dtorn (TWAIN-läge) måste du instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn (se steg 5) och nslut dtorn till sknnern (se Anslut sknnern till dtorn i TWAIN-läge i Bruksnvisningen). Om du inte hr ngett ett Wi-Fi -nätverkslösenord måste du ställ in ett nätverkslösenord i weläsren först. Mer informtion om hur du ställer in ett lösenord finns i Ställ in ett lösenord för Wi-Fi -nätverket i Bruksnvisning. Om du inte konfigurerr ett Wi-Fi -nätverkslösenord kn oehörig se och stjäl dt på SD-kortet. Skjut Wi-Fi -reglget i sknnerns en ände till ON (På). Vänt i cirk 40 sekunder tills Wi-Fi -lmpn växlr från rött till lått sken. Aktiver Wi-Fi -funktionen i den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor osv.) så tt de kn sök efter sknnern. På den trådlös enheten väljer du sknnerns SSID, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Där xxxx = sknnerns MAC-dress (Medi Access Control).) Bläddr efter sknnde ilder på sknnerns minneskort Kontroller tt SD-kort sitter i sknnerns minnesfck. Strt en weläsre på den trådlös enheten och skriv (sknnerns IP-dress) i dressfältet. När du först visr de sknnde ildern viss skärmen Lösenordsinställningr. Ange ett lösenord och klick på Verkställ. Om du redn hr ställt in ett lösenord loggr du in med ditt lösenord. Sknnerns strtsid viss i weläsren. När det finns sknnde ilder som sprts på minneskortet viss de här ildern på strtskärmen. Du kn också vis sknnde ilder som lgrts på minneskortet genom tt sätt in SD-kortet direkt i dtorns SD-kortläsre (om din dtor hr en sådn). Efter tt h vist den sknnde informtionen skjuter du Wi-Fi -reglget till OFF (Av) för tt spr tteriet. Vis sknnde ilder med nvändning v Android /ios Om du vill nvänd ScnHu för tt läddr eller hämt ilder från sknnern instllerr du progrmmet från Google Ply (Android ) eller från App Store (ios) på den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor, osv.). 5 Instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn för sknning Kontroller tt dtorn är PÅ och du är inloggd med dministrtörsehörigheter. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du hämt sknnerdrivrutinen från Brother Solutions Center på

3 DS-820W För Windows -nvändre: Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Klick på Instller sknnerdrivrutinen när skivns Huvudmenyn viss och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Windows ) i Bruksnvisning. Progrminstlltion Klick på Övrig progrm på Huvudmenyn om du vill se vilk progrm som är tillgänglig för instlltion: Button Mnger V2: för läddring i och lgring v dokument PperPort 12SE: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. För Mcintosh-nvändre Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Duelklick på DVD-ikonen och duelklick sedn på mppen DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Brother DS-820W (DS-920DW) och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Mcintosh) i Bruksnvisning. DS-820W 6 Bruksnvisning Progrminstlltion Du kn även instller följnde lterntiv progrm under instlltionen: Presto! PgeMnger 9: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. Duelklick på Presto! PgeMnger eller Presto! BizCrd öppnr wepltsen för NewSoft Technology Corportion där du kn hämt progrmmet. och svr på vnlig frågor Sknnerns ruksnvisning finns på den medföljnde DVD-skivn. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du gå till sidn för modellen på och hämt ruksnvisningen där. För Windows -nvändre: Sätt i DVD-skivn. Klick på Bruksnvisning när Huvudmenyn viss. För Mcintosh-nvändre Sätt i DVD-skivn. Duelklick först på DVD-ikonen och sedn på DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Dokumenttion och öppn sedn mppen för ditt språk. Svr på vnlig frågor Svr på vnlig frågor, produktsupport och teknisk frågor, drivrutinsuppdteringr, hjälpprogrm och ruksnvisningr finns på sidn för modellen på: Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Windows är ett registrert vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Mcintosh och App Store är vrumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerde i USA och ndr länder. Wi-Fi är ett registrert vrumärke som tillhör Wi-Fi Allince. Google Ply och Android är vrumärken som tillhör Google Inc. All vrumärkesnmn och produktnmn som finns på Brotherproduktern, relterde dokument och nnt mteril är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Utgåv och pulicering Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries, Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i ruksnvisningen och produktspecifiktionern kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v förlitn på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Copyright och licens 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensmrätt. 3

4 Produktsäkerhetsguide Följnde symoler och konventioner nvänds i denn dokumenttion FARA FARA indikerr en överhängnde riskfylld sitution som, om produkten hnters i strid med vrningr och instruktioner, resulterr i dödsfll eller llvrlig personskdor. VARNING VARNING indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller grv personskdor. VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i smärre eller lindrig personskdor. VIKTIGT VIKTIGT indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skdor på egendom eller förlust v produktfunktioner. Vrningsinformtion: Vr försiktig. Begränsd åtgärd. Korrekt åtgärd: Vd du måste gör. Indikerr rndfr under viss omständigheter. FARA Det lddningsr tteriet får r nvänds för vsett ändmål. Sknnern och det lddningsr tteriet hr utformts för tt enrt funger med vrndr. Sätt ldrig in det lddningsr tteriet i en nnn sknner eller ett nnt lddningsrt tteri i din sknner, eftersom det kn orsk rnd eller nnn skd. När du vill ldd det lddningsr tteriet sätter du i det lddningsr tteriet i sknnern och nsluter den till dtorn med hjälp v den medföljnde mikro-usb-keln. Ldd INTE det lddningsr tteriet när öppen eld eller i direkt solljus. Det kn gör tt skyddskretsen som sk förhindr fr på grund v överhettning ktivers. Om skyddskretsen ktivers kn det led till tt lddningen ntingen stoppr eller utförs under för hög spänningsnivåer eller till en onorml kemisk rektion i tteriet. Se till tt trådr och ndr föremål v metll INTE kommer i kontkt med polern på det lddningsr tteriet. Undvik tt är eller förvr det lddningsr tteriet tillsmmns med metllföremål som exempelvis hlsnd eller hårspännen. Det medför risk för kortslutning, och kn gör tt metllföremål som ståltrådr, hlsnd och hårspännen lir upphettde. Det lddningsr tteriet får INTE nvänds eller förvrs i närheten v eld, värmekällor eller i hög temperturer (över 80 C). Låt INTE det lddningsr tteriet komm i kontkt med eller nedsänks i vtten. Använd INTE tteriet i korrosiv miljöer, t.ex. sådn där sltmättd luft, sltvtten, syror, lklier, korrosiv gser, kemiklier eller någon nnn typ v frätnde vätsk kn förekomm. Använd INTE det lddningsr tteriet om det visr tecken på skd eller läcker. 4 FARA Löd INTE fst någr nslutningr direkt på det lddningsr tteriet. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Använd INTE det lddningsr tteriet med omvänd polritet (+) (-). Kontroller tt du sätter i det lddningsr tteriet i rätt riktning, och försök ldrig tving in det i sknnern. Lddning v det lddningsr tteriet med omvänd polritet kn medför onorml kemisk rektioner eller onorml effekt under urlddning. Anslut ALDRIG det lddningsr tteriet direkt till ett vnligt eluttg. Vätsk (elektrolyt) som läcker från sknnern eller det lddningsr tteriet kn tyd på tt det lddningsr tteriet är skdt. Om det lddningsr tteriet läcker måste du omedelrt slut nvänd sknnern, dr ur keln och skydd omgivningen genom tt plcer sknnern i en påse eller liknnde. Vidrör inte elektrolyten. Gnugg dig inte i ögonen om du får elektrolyt i dem. Tvätt ögonen omedelrt flödigt med krnvtten eller nnt rent vtten, och rådgör med sjukvårdsexpertis. Om ingenting görs kn det uppstå ögonskdor. Skölj omedelrt med vtten om elektrolyten kommer i kontkt med hud eller kläder. Lägg INTE det lddningsr tteriet eller sknnern med det lddningsr tteriet instllert i en mikrovågsugn eller tryckehållre. Låt INTE det lddningsr tteriet sitt kvr i huvudenheten under lång tid när det är urlddt. Det kn gör tt det lddningsr tteriet får kortre livslängd eller orsk kortslutning. Om sknnern endst kn nvänds under en kort period även när det lddningsr tteriet är fullddt, kn det tyd på tt tteriet hr nått slutet v sin livslängd. Byt ut det lddningsr tteriet mot ett nytt. När du tr ort och yter det lddningsr tteriet, sk polern på det gml lddningsr tteriet täcks över med tejp för tt undvik kortslutning. Du får INTE monter isär, modifier eller försök reprer det lddningsr tteriet. Undvik vsiktlig överhettning och släng INTE det lddningsr tteriet i eld. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Elektrolyten kn också ftt eld. Stick INTE hål i det lddningsr tteriet. Det sk inte heller utsätts för krftig stötr eller kst. Om skyddskretsen i det lddningsr tteriet skds, kn det medför tt tteriet ldds upp med onorml spänningsnivåer eller tt det uppstår en onorml kemisk rektion i det lddningsr tteriet. Bränn INTE upp det lddningsr tteriet eller kst det i hushållsvfllet. VARNING Håll USB-keln utom räckhåll för rn för tt undvik risk för personskd. Monter INTE isär eller modifier enheten. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Kontkt utiken där enheten inköpts för tt inspekter, juster och reprer intern komponenter. (Kostnder för reprtioner tillkommer om enheten går sönder som ett resultt v tt kunden hr tgit isär eller modifiert enheten, även om grntin fortfrnde gäller.) Använd inte enheten om du märker något ovnligt, till exempel rök, ovnlig lukt eller ljud osv. Det kn ge upphov till rnd, kortslutning eller skd på enheten. Stäng omedelrt v enheten med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts.

5 VARNING Om främmnde mteril kommer in i enheten måste du omedelrt stäng v den med strömrytren och t ort USBkeln. Kontkt utiken där enheten inköpts. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Undvik tt spill drycker eller vtten på enheten. Använd inte enheten på pltser där det kn stänk vtten på den. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Om dett inträffr måste du stäng v enheten med strömrytren omedelrt och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Plstemllge måste förvrs utom räckhåll för rn eller ksts eftersom det finns en risk för kvävning. Ställ inte utrustningen i närheten v eldstäder eller värmeelement. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VAR FÖRSIKTIG Enheten kn t skd v krftig stötr, t.ex. vid ett fll eller om någon råkr kliv på den. Det kn också orsk personskdor. Om enheten skds sk du stäng v den omedelrt med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Risk för explosion om tteriet yts mot fel typ. Använd tterier måste kssers enligt instruktionern. Ställ inte enheten på rnglig eller lutnde ord. Ställ inte enheten på ett ostdigt underlg. Enheten kn fll ner och orsk personskd. Plcer inte tung föremål på enheten. Det kn få enheten tt fll omkull. Det kn också orsk personskdor. Använd inte orgnisk lösningsmedel som rndfrlig gs, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Använd inte sådn sustnser i närheten v enheten. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VIKTIGT Utsätt inte enheten för direkt solljus, öppen låg eller extremt hög eller låg temperturer. Enheten sk inte nvänds eller förvrs på pltser med hög luftfuktighet och mycket dmm. Utför ing ndr åtgärder än dem som eskrivs i den här guiden. Det kn ge upphov till personskd eller skd på enheten. Använd inte orgnisk lösningsmedel, som exempelvis förtunningsmedel, ensen, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Ytskiktet kn t skd och färgen kn örj lossn vilket kn orsk skdor. Tork ort smuts på enheten med en mjuk och torr trs. Använd ing ndr USB-klr än den USB-kel som leverers tillsmmns med sknnern. Använd inte enheten på pltser med extremt stor temperturväxlingr. Det kn ge upphov till kondens som kn skd enheten eller gör tt den fungerr sämre. Om kondens hr uppstått sk enheten inte nvänds förrän den hr torkt på nturlig väg. Lddningsrt litiumjontteri Vid köpet är det lddningsr litiumjontteriet något lddt för tt det sk gå tt verifier tt sknnern fungerr. Det lddningsr litiumjontteriet måste dock ldds upp fullständigt vi USB-porten innn sknnern ts i ruk. Om sknnern inte kommer tt nvänds under en längre tidsperiod, tr du ut det lddningsr litiumjontteriet från sknnern och förvrr det på en plts där det inte kn utsätts för sttisk elektricitet, hög fuktighet eller hög temperturer (temperturer melln 15 och 25 C och melln 40 och 60 % luftfuktighet rekommenders). För tt det lddningsr litiumjontteriet sk fortsätt tt vr effektivt och vr länge, ör det ldds minst en gång i hlvåret. Om du upptäcker något ovnligt med det lddningsr litiumjontteriet först gången du nvänder det, t.ex. överhettning eller rost, sk du INTE fortsätt nvänd tteriet. Kontkt Brothers kundtjänst. Tips om nvändning v det lddningsr litiumjontteriet Ldd det lddningsr litiumjontteriet innn du örjr nvänd det. Använd inte tteriet innn det lddts upp. Lddning v det lddningsr litiumjontteriet kn görs vid omgivningstemperturer inom 5 till 35 C. Ldd det lddningsr litiumjontteriet i omgivningr där temperturen ligger inom ngivet intervll. Om temperturen är högre eller lägre ldds inte det lddningsr litiumjontteriet, och tteriindiktorn släcks inte. Om sknnern nvänds medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och sknnern är nsluten till dtorn, kn tteriindiktorn stängs v och lddningen stopps även om det lddningsr litiumjontteriet inte är fullddt. Egenskper hos lddningsr litiumjontterier Om du känner till egenskpern hos det lddningsr litiumjontteriet lir det lättre tt nvänd det optimlt. Om du nvänder eller förvrr det lddningsr litiumjontteriet på en plts där det utsätts för hög eller låg temperturer åldrs det snre. Dett gäller särskilt om du nvänder det lddningsr litiumjontteriet när lddningen är hög (till 90 % eller mer). Om du nvänder sknnern medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och ldds åldrs tteriet snre. Koppl ort USB-keln när du nvänder sknnern med det lddningsr litiumjontteriet. Om sknnern inte sk nvänds under längre tidsperioder än en månd, tr du ort det lddningsr litiumjontteriet från sknnern när lddningen är 50 % eller därunder, och förvrr sedn tteriet på en svl plts där det inte kn utsätts för direkt solljus. Om det lddningsr litiumjontteriet inte sk nvänds under en lång tidsperiod rekommenderr vi tt du lddr det vr 6:e månd. Viss delr v sknnern kn li vrm medn litiumjontteriet ldds. Det här är normlt och inneär inte tt det är fel på sknnern. Slut nvänd sknnern om den lir mycket het. Omgivningstemperturer Lddning 0 till 45 C Avledningsström, stndrd 0,36 A -20 till 60 C Avledningsström, mx. 1,7 A -20 till 60 C Medföljnde tteri Lddningsprmetrr Mx. lddningsspänning Mindre än 1 månd -20 till 55 C Mindre än 3 månder -10 till 45 C Mindre än 1 år 0 till 25 C 4,2 V DC Mx. lddningsström ma 5

6 Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt den här produkten överensstämmer med gällnde krv i ll ktuell direktiv och föreskrifter inom EU. Försäkrn om överensstämmelse kn hämts på vår weplts. Gå till och: klick på Mnuler välj modell klick på Konformitetsförklring klick på Ldd ner Du kn nu spr konformitetsförklringen som PDF-fil. Försäkrn om överensstämmelse med R&TTE-direktivet (rdio- och telekommuniktion) 1999/5/EU (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt denn produkt uppfyller krven i R&TTE-direktivet 1999/5/EU. Följ instruktionern i vsnittet Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) om du vill hämt en kopi v försäkrn om överensstämmelse. CE-märkning på enheter med trådlöst nätverk (endst Europ) Den här produkten hr stöd för trådlöst LAN. Rdiostörning Den här produkten följer EN55022 (CISPR-puliktion 22)/klss B. Informtion om återvinning ges i enlighet med WEEE-direktivet och tteridirektivet Produktsymol Btterisymol Endst inom EU Produkten/tteriet är märkt med en v de ovnstående symolern. Denn inneär tt produkten/tteriet sk sorters och slängs seprt från övrigt hushållsvfll. Anvisningr för produkter med tterier som kn yts v nvändren finns i respektive produkts ruksnvisning. 6

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Hemtenta Multimediadatabaser, tnm053, VT2004

Hemtenta Multimediadatabaser, tnm053, VT2004 Hemtent Multimedidtbser, tnm05, VT004 Dvid Kästel, dvk7@student.liu.se 1. ) Mn väljer någon form v sptiellt index. Lämpligen R-träd, då det kn innehåll multidimensionell dt, i vårt fll koordinter och folkmängd.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1

Produktsäkerhetsguide 1 Produktsäkerhetsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs igenom den här dokumentationen innan du

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Svenska. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du har valt en S9 AutoSet eller S9 Elite. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer