upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM"

Transkript

1 Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers på rätt sätt. För DSmoile 920DW-nvändre: den här guiden nvänder skärmilder från DSmoile 820W. 1 Pck upp sknnern och kontroller komponentern DSmoile 820W eller DSmoile 920DW Litiumjontteri Bärrk Klireringsrk * Om din dtor inte hr någon DVD-läsre, om den medföljnde DVD-skivn inte innehåller drivrutiner för ditt opertivsystem eller om du vill hämt ruksnvisningr och hjälpprogrm kn du esök sidn för modellen på Mikro-USB-kel SD-kort Snguide DVD-ROM Grntikort Rengöringstrs Mjuk ärväsk T ort pckmterilet. Kontroller tt du hr ll komponenter. 2 Innn du nvänder sknnern Instller det medföljnde litiumjontteriet i sknnerns en ände som ilden visr. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Medn du lddr tteriet trycker du på strömrytren tills sknnern stängs v. Du kn ldd tteriet med strömmen till sknnern på eller v, men det tr längre tid tt ldd om strömmen är på. Om du lddr tteriet med strömmen påslgen skjuter du Wi-Fi -reglget till läget OFF (Av). När sknnern är påslgen viss tterinivån på LCD-pnelen. Btteriikon Lddningsnivå Full Hlv Låg Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period ör tteriet ldds minst en gång i hlvåret för tt upprätthåll tteriets kpcitet, och det ör dessutom förvrs på en svl och torr plts med jämn temperturförhållnden. Om du inte tänker nvänd sknnern under en längre period, tr du ut tteriet från sknnern. c Kontroller tt dtorn är PÅ. Anslut den medföljnde mikro-usb-keln till mikro-usb-porten på sknnern. Anslut keln till dtorn. Btteriet örjr ldds utomtiskt. Strömrytren lyser grönt medn tteriet ldds och släcks när lddningen är klr. d Sätt försiktigt i det medföljnde SD-kortet i kortpltsen på sknnern. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) SWE Version B 1

2 2 3 Sknn ett dokument till minneskortet Kontroller tt SD-kortet sitter i sknnerns kortplts. Tryck på strömrytren 1 för tt slå på sknnern. c d e f 4 Bläddr Kontroller tt texten SD viss på sknnerns LCD-pnel. Sätt i dokumentet i inmtningsfcket med frmsidn upp. Pss in dokumentet mot inmtningsfckets vänstr knt 2. Skjut dokumentskenn 3 tills den vidrör den högr sidn v dokumentet. För DSmoile 920DW: Om du vill utför en duplexsknning sätter du i den först sidn med frmsidn upp i inmtningsfcket. För in dokumentet tills du kn känn tt överknten vidrör sknnerns insid. Sknningen strtr utomtiskt. Den sknnde ilden sprs på SD-kort. i de sknnde ildern från ett trådlöst nätverk Let red på sknnern i det trådlös nätverket c Om du vill sknn ett dokument från dtorn (TWAIN-läge) måste du instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn (se steg 5) och nslut dtorn till sknnern (se Anslut sknnern till dtorn i TWAIN-läge i Bruksnvisningen). Om du inte hr ngett ett Wi-Fi -nätverkslösenord måste du ställ in ett nätverkslösenord i weläsren först. Mer informtion om hur du ställer in ett lösenord finns i Ställ in ett lösenord för Wi-Fi -nätverket i Bruksnvisning. Om du inte konfigurerr ett Wi-Fi -nätverkslösenord kn oehörig se och stjäl dt på SD-kortet. Skjut Wi-Fi -reglget i sknnerns en ände till ON (På). Vänt i cirk 40 sekunder tills Wi-Fi -lmpn växlr från rött till lått sken. Aktiver Wi-Fi -funktionen i den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor osv.) så tt de kn sök efter sknnern. På den trådlös enheten väljer du sknnerns SSID, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Där xxxx = sknnerns MAC-dress (Medi Access Control).) Bläddr efter sknnde ilder på sknnerns minneskort Kontroller tt SD-kort sitter i sknnerns minnesfck. Strt en weläsre på den trådlös enheten och skriv (sknnerns IP-dress) i dressfältet. När du först visr de sknnde ildern viss skärmen Lösenordsinställningr. Ange ett lösenord och klick på Verkställ. Om du redn hr ställt in ett lösenord loggr du in med ditt lösenord. Sknnerns strtsid viss i weläsren. När det finns sknnde ilder som sprts på minneskortet viss de här ildern på strtskärmen. Du kn också vis sknnde ilder som lgrts på minneskortet genom tt sätt in SD-kortet direkt i dtorns SD-kortläsre (om din dtor hr en sådn). Efter tt h vist den sknnde informtionen skjuter du Wi-Fi -reglget till OFF (Av) för tt spr tteriet. Vis sknnde ilder med nvändning v Android /ios Om du vill nvänd ScnHu för tt läddr eller hämt ilder från sknnern instllerr du progrmmet från Google Ply (Android ) eller från App Store (ios) på den trådlös utrustningen (dtor, smrt telefoner, surfplttor, osv.). 5 Instller sknnerdrivrutinern och progrmvrn för sknning Kontroller tt dtorn är PÅ och du är inloggd med dministrtörsehörigheter. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du hämt sknnerdrivrutinen från Brother Solutions Center på

3 DS-820W För Windows -nvändre: Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Klick på Instller sknnerdrivrutinen när skivns Huvudmenyn viss och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Windows ) i Bruksnvisning. Progrminstlltion Klick på Övrig progrm på Huvudmenyn om du vill se vilk progrm som är tillgänglig för instlltion: Button Mnger V2: för läddring i och lgring v dokument PperPort 12SE: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. För Mcintosh-nvändre Drivrutinsinstlltion Sätt i DVD-skivn. Duelklick på DVD-ikonen och duelklick sedn på mppen DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Brother DS-820W (DS-920DW) och följ nvisningrn på skärmen. När du instllerr sknnerdrivrutinen instllers även sknningsprogrmmet DSmoileCpture. Mer informtion om hur du nvänder DSmoileCpture finns i kpitlet DSmoileCpture (för Mcintosh) i Bruksnvisning. DS-820W 6 Bruksnvisning Progrminstlltion Du kn även instller följnde lterntiv progrm under instlltionen: Presto! PgeMnger 9: för sknning, redigering och hntering v dokument Presto! BizCrd 6: för sknning, redigering och hntering v visitkort Mer informtion om vilket sknningsprogrm som är mest lämpligt för dig finns i kpitlet Välj sknningsprogrmvr i Bruksnvisning. Duelklick på Presto! PgeMnger eller Presto! BizCrd öppnr wepltsen för NewSoft Technology Corportion där du kn hämt progrmmet. och svr på vnlig frågor Sknnerns ruksnvisning finns på den medföljnde DVD-skivn. Om dtorn inte hr någon DVD-läsre kn du gå till sidn för modellen på och hämt ruksnvisningen där. För Windows -nvändre: Sätt i DVD-skivn. Klick på Bruksnvisning när Huvudmenyn viss. För Mcintosh-nvändre Sätt i DVD-skivn. Duelklick först på DVD-ikonen och sedn på DS-820W (DS-920DW). Duelklick på Dokumenttion och öppn sedn mppen för ditt språk. Svr på vnlig frågor Svr på vnlig frågor, produktsupport och teknisk frågor, drivrutinsuppdteringr, hjälpprogrm och ruksnvisningr finns på sidn för modellen på: Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Windows är ett registrert vrumärke som tillhör Microsoft Corportion i USA och/eller ndr länder. Mcintosh och App Store är vrumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerde i USA och ndr länder. Wi-Fi är ett registrert vrumärke som tillhör Wi-Fi Allince. Google Ply och Android är vrumärken som tillhör Google Inc. All vrumärkesnmn och produktnmn som finns på Brotherproduktern, relterde dokument och nnt mteril är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Utgåv och pulicering Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries, Ltd. smmnställts och pulicerts med uppdterde produkteskrivningr och specifiktioner. Innehållet i ruksnvisningen och produktspecifiktionern kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i specifiktioner och mterilet häri, och nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v förlitn på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Copyright och licens 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensmrätt. 3

4 Produktsäkerhetsguide Följnde symoler och konventioner nvänds i denn dokumenttion FARA FARA indikerr en överhängnde riskfylld sitution som, om produkten hnters i strid med vrningr och instruktioner, resulterr i dödsfll eller llvrlig personskdor. VARNING VARNING indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller grv personskdor. VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i smärre eller lindrig personskdor. VIKTIGT VIKTIGT indikerr en potentiellt riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skdor på egendom eller förlust v produktfunktioner. Vrningsinformtion: Vr försiktig. Begränsd åtgärd. Korrekt åtgärd: Vd du måste gör. Indikerr rndfr under viss omständigheter. FARA Det lddningsr tteriet får r nvänds för vsett ändmål. Sknnern och det lddningsr tteriet hr utformts för tt enrt funger med vrndr. Sätt ldrig in det lddningsr tteriet i en nnn sknner eller ett nnt lddningsrt tteri i din sknner, eftersom det kn orsk rnd eller nnn skd. När du vill ldd det lddningsr tteriet sätter du i det lddningsr tteriet i sknnern och nsluter den till dtorn med hjälp v den medföljnde mikro-usb-keln. Ldd INTE det lddningsr tteriet när öppen eld eller i direkt solljus. Det kn gör tt skyddskretsen som sk förhindr fr på grund v överhettning ktivers. Om skyddskretsen ktivers kn det led till tt lddningen ntingen stoppr eller utförs under för hög spänningsnivåer eller till en onorml kemisk rektion i tteriet. Se till tt trådr och ndr föremål v metll INTE kommer i kontkt med polern på det lddningsr tteriet. Undvik tt är eller förvr det lddningsr tteriet tillsmmns med metllföremål som exempelvis hlsnd eller hårspännen. Det medför risk för kortslutning, och kn gör tt metllföremål som ståltrådr, hlsnd och hårspännen lir upphettde. Det lddningsr tteriet får INTE nvänds eller förvrs i närheten v eld, värmekällor eller i hög temperturer (över 80 C). Låt INTE det lddningsr tteriet komm i kontkt med eller nedsänks i vtten. Använd INTE tteriet i korrosiv miljöer, t.ex. sådn där sltmättd luft, sltvtten, syror, lklier, korrosiv gser, kemiklier eller någon nnn typ v frätnde vätsk kn förekomm. Använd INTE det lddningsr tteriet om det visr tecken på skd eller läcker. 4 FARA Löd INTE fst någr nslutningr direkt på det lddningsr tteriet. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Använd INTE det lddningsr tteriet med omvänd polritet (+) (-). Kontroller tt du sätter i det lddningsr tteriet i rätt riktning, och försök ldrig tving in det i sknnern. Lddning v det lddningsr tteriet med omvänd polritet kn medför onorml kemisk rektioner eller onorml effekt under urlddning. Anslut ALDRIG det lddningsr tteriet direkt till ett vnligt eluttg. Vätsk (elektrolyt) som läcker från sknnern eller det lddningsr tteriet kn tyd på tt det lddningsr tteriet är skdt. Om det lddningsr tteriet läcker måste du omedelrt slut nvänd sknnern, dr ur keln och skydd omgivningen genom tt plcer sknnern i en påse eller liknnde. Vidrör inte elektrolyten. Gnugg dig inte i ögonen om du får elektrolyt i dem. Tvätt ögonen omedelrt flödigt med krnvtten eller nnt rent vtten, och rådgör med sjukvårdsexpertis. Om ingenting görs kn det uppstå ögonskdor. Skölj omedelrt med vtten om elektrolyten kommer i kontkt med hud eller kläder. Lägg INTE det lddningsr tteriet eller sknnern med det lddningsr tteriet instllert i en mikrovågsugn eller tryckehållre. Låt INTE det lddningsr tteriet sitt kvr i huvudenheten under lång tid när det är urlddt. Det kn gör tt det lddningsr tteriet får kortre livslängd eller orsk kortslutning. Om sknnern endst kn nvänds under en kort period även när det lddningsr tteriet är fullddt, kn det tyd på tt tteriet hr nått slutet v sin livslängd. Byt ut det lddningsr tteriet mot ett nytt. När du tr ort och yter det lddningsr tteriet, sk polern på det gml lddningsr tteriet täcks över med tejp för tt undvik kortslutning. Du får INTE monter isär, modifier eller försök reprer det lddningsr tteriet. Undvik vsiktlig överhettning och släng INTE det lddningsr tteriet i eld. Det kn gör tt den inre isoleringen smälter så tt gs kn läck ut eller skd säkerhetsmeknismern. Elektrolyten kn också ftt eld. Stick INTE hål i det lddningsr tteriet. Det sk inte heller utsätts för krftig stötr eller kst. Om skyddskretsen i det lddningsr tteriet skds, kn det medför tt tteriet ldds upp med onorml spänningsnivåer eller tt det uppstår en onorml kemisk rektion i det lddningsr tteriet. Bränn INTE upp det lddningsr tteriet eller kst det i hushållsvfllet. VARNING Håll USB-keln utom räckhåll för rn för tt undvik risk för personskd. Monter INTE isär eller modifier enheten. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Kontkt utiken där enheten inköpts för tt inspekter, juster och reprer intern komponenter. (Kostnder för reprtioner tillkommer om enheten går sönder som ett resultt v tt kunden hr tgit isär eller modifiert enheten, även om grntin fortfrnde gäller.) Använd inte enheten om du märker något ovnligt, till exempel rök, ovnlig lukt eller ljud osv. Det kn ge upphov till rnd, kortslutning eller skd på enheten. Stäng omedelrt v enheten med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts.

5 VARNING Om främmnde mteril kommer in i enheten måste du omedelrt stäng v den med strömrytren och t ort USBkeln. Kontkt utiken där enheten inköpts. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Undvik tt spill drycker eller vtten på enheten. Använd inte enheten på pltser där det kn stänk vtten på den. Det kn ge upphov till rnd, elstötr eller skd på enheten. Om dett inträffr måste du stäng v enheten med strömrytren omedelrt och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Plstemllge måste förvrs utom räckhåll för rn eller ksts eftersom det finns en risk för kvävning. Ställ inte utrustningen i närheten v eldstäder eller värmeelement. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VAR FÖRSIKTIG Enheten kn t skd v krftig stötr, t.ex. vid ett fll eller om någon råkr kliv på den. Det kn också orsk personskdor. Om enheten skds sk du stäng v den omedelrt med strömrytren och t ort USB-keln från uttget. Kontkt utiken där enheten inköpts. Risk för explosion om tteriet yts mot fel typ. Använd tterier måste kssers enligt instruktionern. Ställ inte enheten på rnglig eller lutnde ord. Ställ inte enheten på ett ostdigt underlg. Enheten kn fll ner och orsk personskd. Plcer inte tung föremål på enheten. Det kn få enheten tt fll omkull. Det kn också orsk personskdor. Använd inte orgnisk lösningsmedel som rndfrlig gs, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Använd inte sådn sustnser i närheten v enheten. Det kn ge upphov till rnd eller skd på enheten. VIKTIGT Utsätt inte enheten för direkt solljus, öppen låg eller extremt hög eller låg temperturer. Enheten sk inte nvänds eller förvrs på pltser med hög luftfuktighet och mycket dmm. Utför ing ndr åtgärder än dem som eskrivs i den här guiden. Det kn ge upphov till personskd eller skd på enheten. Använd inte orgnisk lösningsmedel, som exempelvis förtunningsmedel, ensen, lkohol osv. vid rengöring v enheten. Ytskiktet kn t skd och färgen kn örj lossn vilket kn orsk skdor. Tork ort smuts på enheten med en mjuk och torr trs. Använd ing ndr USB-klr än den USB-kel som leverers tillsmmns med sknnern. Använd inte enheten på pltser med extremt stor temperturväxlingr. Det kn ge upphov till kondens som kn skd enheten eller gör tt den fungerr sämre. Om kondens hr uppstått sk enheten inte nvänds förrän den hr torkt på nturlig väg. Lddningsrt litiumjontteri Vid köpet är det lddningsr litiumjontteriet något lddt för tt det sk gå tt verifier tt sknnern fungerr. Det lddningsr litiumjontteriet måste dock ldds upp fullständigt vi USB-porten innn sknnern ts i ruk. Om sknnern inte kommer tt nvänds under en längre tidsperiod, tr du ut det lddningsr litiumjontteriet från sknnern och förvrr det på en plts där det inte kn utsätts för sttisk elektricitet, hög fuktighet eller hög temperturer (temperturer melln 15 och 25 C och melln 40 och 60 % luftfuktighet rekommenders). För tt det lddningsr litiumjontteriet sk fortsätt tt vr effektivt och vr länge, ör det ldds minst en gång i hlvåret. Om du upptäcker något ovnligt med det lddningsr litiumjontteriet först gången du nvänder det, t.ex. överhettning eller rost, sk du INTE fortsätt nvänd tteriet. Kontkt Brothers kundtjänst. Tips om nvändning v det lddningsr litiumjontteriet Ldd det lddningsr litiumjontteriet innn du örjr nvänd det. Använd inte tteriet innn det lddts upp. Lddning v det lddningsr litiumjontteriet kn görs vid omgivningstemperturer inom 5 till 35 C. Ldd det lddningsr litiumjontteriet i omgivningr där temperturen ligger inom ngivet intervll. Om temperturen är högre eller lägre ldds inte det lddningsr litiumjontteriet, och tteriindiktorn släcks inte. Om sknnern nvänds medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och sknnern är nsluten till dtorn, kn tteriindiktorn stängs v och lddningen stopps även om det lddningsr litiumjontteriet inte är fullddt. Egenskper hos lddningsr litiumjontterier Om du känner till egenskpern hos det lddningsr litiumjontteriet lir det lättre tt nvänd det optimlt. Om du nvänder eller förvrr det lddningsr litiumjontteriet på en plts där det utsätts för hög eller låg temperturer åldrs det snre. Dett gäller särskilt om du nvänder det lddningsr litiumjontteriet när lddningen är hög (till 90 % eller mer). Om du nvänder sknnern medn det lddningsr litiumjontteriet är instt och ldds åldrs tteriet snre. Koppl ort USB-keln när du nvänder sknnern med det lddningsr litiumjontteriet. Om sknnern inte sk nvänds under längre tidsperioder än en månd, tr du ort det lddningsr litiumjontteriet från sknnern när lddningen är 50 % eller därunder, och förvrr sedn tteriet på en svl plts där det inte kn utsätts för direkt solljus. Om det lddningsr litiumjontteriet inte sk nvänds under en lång tidsperiod rekommenderr vi tt du lddr det vr 6:e månd. Viss delr v sknnern kn li vrm medn litiumjontteriet ldds. Det här är normlt och inneär inte tt det är fel på sknnern. Slut nvänd sknnern om den lir mycket het. Omgivningstemperturer Lddning 0 till 45 C Avledningsström, stndrd 0,36 A -20 till 60 C Avledningsström, mx. 1,7 A -20 till 60 C Medföljnde tteri Lddningsprmetrr Mx. lddningsspänning Mindre än 1 månd -20 till 55 C Mindre än 3 månder -10 till 45 C Mindre än 1 år 0 till 25 C 4,2 V DC Mx. lddningsström ma 5

6 Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt den här produkten överensstämmer med gällnde krv i ll ktuell direktiv och föreskrifter inom EU. Försäkrn om överensstämmelse kn hämts på vår weplts. Gå till och: klick på Mnuler välj modell klick på Konformitetsförklring klick på Ldd ner Du kn nu spr konformitetsförklringen som PDF-fil. Försäkrn om överensstämmelse med R&TTE-direktivet (rdio- och telekommuniktion) 1999/5/EU (endst Europ) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, försäkrr tt denn produkt uppfyller krven i R&TTE-direktivet 1999/5/EU. Följ instruktionern i vsnittet Försäkrn om överensstämmelse (endst Europ) om du vill hämt en kopi v försäkrn om överensstämmelse. CE-märkning på enheter med trådlöst nätverk (endst Europ) Den här produkten hr stöd för trådlöst LAN. Rdiostörning Den här produkten följer EN55022 (CISPR-puliktion 22)/klss B. Informtion om återvinning ges i enlighet med WEEE-direktivet och tteridirektivet Produktsymol Btterisymol Endst inom EU Produkten/tteriet är märkt med en v de ovnstående symolern. Denn inneär tt produkten/tteriet sk sorters och slängs seprt från övrigt hushållsvfll. Anvisningr för produkter med tterier som kn yts v nvändren finns i respektive produkts ruksnvisning. 6

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Produktsäkerhetsguide 1

Produktsäkerhetsguide 1 Produktsäkerhetsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Läs igenom den här dokumentationen innan du

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

User s Manual CANVIO AEROMOBILE

User s Manual CANVIO AEROMOBILE User s Manual CANVIO AEROMOBILE SE Bestämmelser CE-märkning Toshiba Europe GmbH förklarar härmed att Canvio AeroMobile uppfyller väsentliga krav och andra bestämmelser i direktivet 1999/5/EU. Ansvarig

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer