Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt."

Transkript

1 Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln ännu (om du nvänder en USB-kel). 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern 2 Färgptroner i förpkningen [x4] Svrt Gul Cyn Mgent (C. 65 % täkning jämfört med ytesptroner) Mer informtion finns i Förrukningsmteril i ruksnvisningen. Snguide Bruksnvisning Cd-skiv För nvändre i Dnmrk För nvändre i Sverige, Norge oh Finlnd Nätklr Nätkeln som medföljer denn mskin är en jordd trestiftskontkt. Nätkeln som medföljer denn mskin är en sidojordd tvåstiftskontkt. Kontroller tt vägguttget är lämpligt för den jordde kontkten som medföljer. Mskinen måste jords. Kontkt en kvlifierd elektriker om du är osäker. d VARNING Plstpåsr nvänds när mskinen förpks. Håll påsrn ort från eisr oh smårn för tt undvik kvävning. Avlägsn skyddstejpen oh filmen som täker kopieringsglset. T ort det grön trnsportskddet genom tt lyft upp mskinens frmsid oh sedn dr ned förpkningsdelen. T ort plstpåsen som innehåller färgptronern från pppersfkets ovnsid. Kontroller tt du hr ll komponenter. 1 SWE Version 0 1

2 Komponentern som medföljer i förpkningen kn vrier eroende på lnd. Spr llt förpkningsmteril oh krtongen om du måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för det gränssnitt som sk nvänds (USB- eller nätverksnslutning). USB-kel Kontroller tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter. Nätverkskel Använd en rk, prtvinnd ktegori 5 kel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. Tryk oh skjut försiktigt på sidoguidern med åd händern oh juster sedn längdguiden efter pppersformtet. Kontroller tt de tringulär mrkeringrn på sidoguidern oh längdguiden är i linje med mrkeringen för pppersformtet som nvänds Fyll på vnligt A4-ppper Dr ut pppersfk ur mskinen. 2 Öppn pppersfkets luk. 1 1 d e Om du luftr pppersrken väl minskr du risken för pppersstopp i mskinen. Pler ppperet i pppersfk med utskriftssidn nedåt oh den övre knten först. Kontroller tt ppperet ligger pltt i fket. Skjut inte in ppperet för långt. 3 f Juster försiktigt sidoguidern med åd händern så tt de pssr ppperet. Kontroller tt sidoguidern nuddr ppperskntern. 2

3 g Stäng pppersfkets luk. 1 3 Anslut nätkeln Anslut INTE USB-keln ännu (om du nvänder en USB-kel). Anslut nätkeln. h Tryk långsmt oh noggrnt in pppersfket i mskinen. i Håll pppersfket på plts, dr ut pppersstödet tills det snäpps fst oh vik sedn ut stödfliken. 2 1 VARNING Mskinen måste h en jordd kontkt. Vrningslmpn på kontrollpnelen är tänd tills du hr montert färgptronern. 4 Välj språk LCD-skärmen visr följnde när nätkeln hr nslutits: Selet Lnguge English Norsk Svensk Dnsk Suomi Selet Lnguge Selet & Press OK Välj språk genom tt tryk på eller oh tryk sedn på OK. Välj Yes (J) eller No (Nej) oh tryk på OK. Svensk Yes No Selet Lnguge Selet & Press OK Om du nger fel språk kn du ändr det när du hr ställt in dtum oh tid. (Mer informtion finns i Ändr språk på LCD-skärmen i kpitel 3 i ruksnvisningen.) 3

4 5 Instller färgptronern e Öppn vkuumförseglingen genom tt vrid den grön rtten på den gul skyddskåpn medurs tills ett klik hörs oh t sedn ort kåpn. VARNING Om du får läk i ögonen sk du omedelrt tvätt ögonen med vtten oh kontkt en läkre om de lir irriterde. Kontroller tt strömmen är på. Följnde meddelnde viss på LCD-skärmen: Ingen ptron Monter läk Svrt 1 Öppn lukn frmför färgptronern. T ort det grön trnsportskyddet. 1 f Kontroller tt färgen på spken motsvrr ptronens färg så som viss i digrmmet nedn Kst inte ort det grön trnsportskyddet. Du ehöver det för frmtid trnsporter. d Pk upp färgptronen. g Instller vrje färgptron i riktning med pilen på etiketten. 4

5 h Tryk försiktigt in färgptronen tills ett klik hörs. Stäng färgptronsloket när ll färgptroner hr monterts. Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryk på (J) om ll linjer syns klrt oh tydligt. OK Tryk på (Nej) oh gå till d om någon eller någr linjer skns. Dålig Mskinen förereder färgmtningssystemet för utskrift. Proessen tr 4 minuter. Stäng inte v mskinen. d Du tillfrågs om utskriftskvliteten är r för svrt oh färg. Tryk på (J) eller (Nej). 6 Kontroller utskriftskvliteten Svrt OK? J Nej Tryk Tryk. Följnde meddelnde viss på LCD-skärmen när proessen är klr Sätt i ppper Tryk på Strt När du hr trykt på (J) eller (Nej) för åde svrt oh färg, viss följnde meddelnde på LCD-skärmen: Börj rengöring? Tryk på Colour Strt. Kontroller kvliteten på de fyr färgloken på rket. (svrt/gul/yn/mgent) 1 e Tryk på (J), mskinen örjr sedn rengör färgern. f J Nej Tryk Tryk När rengöringen är klr tryker du på Colour Strt. Mskinen skriver ut rket för kvlitetskontroll igen. Gå tillk till. 5

6 7 Ställ in LCD-skärmens kontrst (om det ehövs) 8 Ställ in dtum oh tid Om du hr svårt tt se vd som står på LCD-skärmen kn du ändr kontrstinställningen. d e f Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj Allmän inställ. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj LCD-inställn. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj LCD kontrst. Tryk på d eller oh välj Ljus, Med eller Mörk. Tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. Du kn även ställ in skärmens vinkel genom tt lyft den. Genom tt ställ in dtum oh tid kn mskinen rengör skrivhuvudet regelundet vilket evrr optiml utskriftskvlitet. Det gör även tt mskinen kn nmnge filer som skps när funktionen Sknn till medi nvänds. d Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj Grundinställn. Tryk på OK. Tryk på eller oh välj Dtum oh tid. Tryk på OK. Tryk på eller upprepde gånger för tt nge de två sist siffrorn i årtlet oh tryk sedn på OK. Dtum oh tid År:20 08 e f MENY Skriv in & tryk OK (dvs. skriv 0 8 för 2008.) Upprep för månd oh dg smt timmr oh minuter i 24-timmrsformt. Tryk på Stop/Exit. 6

7 9 Välj nslutningstyp För USB-gränssnitt Windows, gå till sidn 8 Mintosh, gå till sidn 12 För trådundn nätverk Windows, gå till sidn 15 Mintosh, gå till sidn 20 USB Trådundet nätverk Windows Mintosh Windows Mintosh För trådlös nätverk Windows oh Mintosh, gå till sidn 24 Trådlöst nätverk 7

8 USB Windows För nvändre v USB-gränssnitt (för Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 10 Innn du instllerr Kontroller tt dtorn är PÅ oh tt du loggt in med dministrtörsrättigheter. Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. Skärmrn som viss kn vrier eroende på opertivsystemet. Den medföljnde d-skivn inkluderr SnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition oh Windows Vist. Uppdter till Windows senste serviepk innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Dr ut mskinens nätkel ur eluttget oh koppl loss den från din dtor om den redn är nsluten vi en gränssnittskel. 11 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklik på d-ikonen oh sedn duelklik på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller progrmsviten MFL-Pro. 8

9 USB Klik på OK om den här skärmen viss oh strt om dtorn. f Windows Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Instlltionen fortsätter. Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt t ut d-skivn oh sätt in den igen, eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen oh sedn fortsätt från för tt instller progrmsviten MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist. g Gå till näst steg när den här skärmen viss. När fönstret Liensvtl för SnSoft PperPort 11SE viss sk du klik på J om du godkänner Liensvtlet. USB Windows Mintosh d e Instlltionen v SnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionen v progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Liensvtl för Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klikr du på J om du godkänner Liensvtlet. 9

10 USB Windows 12 Anslut USB-keln För försiktigt in USB-keln i kelrännn oh dr den runt kelrännn oh mot mskinens ksid. Se ilden nedn. Anslut sedn keln till dtorn. Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller ett USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till dtorn. Använd åd händern oh lyft upp sknnerloket med hjälp v plsttungorn på mskinens sidor tills det spärrs i öppet läge. Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, det kn led till fel. d Lyft upp sknnerloket för tt frigör spärren. Tryk försiktigt ned stödet för sknnerloket oh stäng det. 1 Anslut USB-keln till USB-uttget som är märkt med en -symol. USB-uttget sitter på mskinens insid till höger så som viss nedn. 2 3 LAN USB 10

11 USB Windows Anslut nätkeln Slutför oh strt om 13 Anslut nätkeln. Instlltionen fortsätter utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. 14 Klik på Slutför oh strt om dtorn. När du strtt om dtorn måste du vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ nvisningrn som ges. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostiken som finns under Strt/All Progrm/Brother/DCP-XXXX (DCP- XXXX står för modellnmnet). Slutför Instlltionen är klr. USB Windows Mintosh Gå nu till Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn

12 USB Mintosh För nvändre v USB-gränssnitt (för M OS X eller senre) 10 Innn du instllerr Anslut USB-keln till USB-uttget som är märkt med en -symol. USB-uttget sitter på mskinens insid till höger så som viss nedn. Kontroller tt mskinen oh Mintosh - dtorn är PÅ. Du måste logg in med ett konto som hr dministrtörsrättigheter. LAN USB Användre v M OS X till måste uppgrder till M OS X eller senre. (För den senste informtionen om M OS X, gå till Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. 11 Anslut USB-keln För försiktigt in USB-keln i kelrännn oh dr den runt kelrännn oh mot mskinens ksid. Se ilden nedn. Anslut sedn keln till din Mintosh. Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller ett USB-hu som sknr strömförsörjning. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till Mintosh -dtorn. Använd åd händern oh lyft upp sknnerloket med hjälp v plsttungorn på mskinens sidor tills det spärrs i öppet läge. Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, det kn led till fel. d Lyft upp sknnerloket för tt frigör spärren. Tryk försiktigt ned stödet för sknnerloket oh stäng det

13 12 USB Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. e Mintosh Klik på OK när den här skärmen viss. I M OS X 10.3.x eller senre är instlltionen v progrmsviten MFL-Pro klr. Gå till steg 13 på sidn 14. f För nvändre v M OS X till , klik på Lägg till. Duelklik på ikonen Strt Here OSX när du sk instller. Välj Lokl nslutning oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. g h Välj USB. Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för modellnmnet) oh klik sedn på Lägg till. USB Windows Mintosh H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klik på Slutför. d Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. i Klik på Utskriftskontroll oh sedn på Avslut Utskriftskontroll. Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är klr. Gå till steg 13 på sidn

14 USB Mintosh 13 Instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. Duelklik på ikonen Presto! PgeMnger oh följ instruktionern på skärmen. Användre v M OS X till , klik på Gå vidre för tt ldd ned progrmvrn från hemsidn Brother Solutions Center när den här skärmen viss. Slutför Instlltionen är klr. 14

15 Trådundet nätverk Windows För nvändre v trådundn nätverk (för Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) Innn du instllerr Anslut nätverkskeln 10 Kontroller tt dtorn är PÅ oh tt du loggt in med dministrtörsrättigheter. 11 Använd åd händern oh lyft upp sknnerloket med hjälp v plsttungorn på mskinens sidor tills det spärrs i öppet läge. Stäng eventuell progrm som körs. Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. Skärmrn som viss kn vrier eroende på opertivsystemet. Den medföljnde d-skivn inkluderr SnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition oh Windows Vist. Uppdter till Windows senste serviepk innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Om du nvänder ett rndväggsprogrm (nnt än Windows -rndväggen), ntispion- eller ntivirusprogrm, sk du tillfälligt inktiver dem. Dr ut mskinens nätkel ur eluttget. Anslut nätverkskeln till LAN-uttget som är mrkert med en -symol. LAN-uttget sitter på mskinens insid till vänster så som viss nedn. LAN USB Trådundet nätverk Windows Mintosh 15

16 Trådundet nätverk Windows För försiktigt in nätverkskeln i kelrännn oh dr den runt kelrännn oh mot mskinens ksid. Se ilden nedn. Koppl sedn keln till nätverket. 12 Anslut nätkeln Anslut nätkeln. d Om åde en USB-kel oh nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, det kn led till fel. Lyft upp sknnerloket för tt frigör spärren. Tryk försiktigt ned stödet för sknnerloket oh stäng det Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den på ett tråduret nätverk, ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är LAN vi kel. Det trådlös nätverksgränssnittet lir inktivt med denn inställning. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller, välj Nätverk oh tryk på OK. Tryk på eller, välj Nätverks I/F oh tryk på OK. Tryk på eller, välj LAN vi kel oh tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. 16

17 Trådundet nätverk Windows 13 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Klik på OK om den här skärmen viss oh strt om dtorn. Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt t ut d-skivn oh sätt in den igen, eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen oh sedn fortsätt från för tt instller progrmsviten MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklik på d-ikonen oh sedn duelklik på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller progrmsviten MFL-Pro. d e När fönstret Liensvtl för SnSoft PperPort 11SE viss sk du klik på J om du godkänner Liensvtlet. Instlltionen v SnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionen v progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Liensvtl för Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klikr du på J om du godkänner Liensvtlet. Trådundet nätverk Windows Mintosh 17

18 Trådundet nätverk Windows f Välj Nätverksnslutning vi kel oh klik på Näst. Om mskinen hr konfigurerts för nätverket väljer du mskinen i listn oh klikr på Näst. Det här fönstret viss inte om det r finns en mskin nsluten till nätverket eftersom den väljs utomtiskt. g Om du nvänder Windows XP SP2/Windows Vist, så väljer du när denn skärm viss Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders) oh klikr på Näst. Om APIPA viss i fältet IP-dress sk du klik på Konfigurer IP-dress oh skriv en IP-dress för mskinen som pssr nätverket. Om mskinen inte hr konfigurerts för nätverket viss följnde skärm. Skärmen knske inte viss om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows -rndväggen är inktiverd. h Klik på OK. Fönstret Konfigurer IP-dress viss. Skriv in en IP-dress för mskinen som pssr nätverket genom tt följ nvisningrn på skärmen. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. Se nvisningrn som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. 18

19 Trådundet nätverk Windows I Windows Vist sk du vslut instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när den här skärmen viss. 14 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om dtorn. Efter tt du hr strtt om dtorn måste du logg in med ett konto som hr dministrtörsrättigheter. i Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ nvisningrn som ges. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostiken som finns under Strt/All Progrm/Brother/DCP-XXXX (DCP- XXXX står för modellnmnet). 15 Instller progrmsviten MFL-Pro på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller progrmsviten MFL-Pro på ll dtorern. Gå till steg 13 på sidn 17. Se även steg 10- på sidn 15 innn du instllerr. Med den här produkten ingår en liens för upp till 2 nvändre. Denn liens stödjer instlltionen v progrmsviten MFL-Pro Suite inklusive SnSoft PperPort 11SE på upp till 2 dtorer på ett nätverk. Om du vill instller SnSoft PperPort 11SE på mer än 2 dtorer, köp Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre 5 nvändre. För tt köp NL-5, kontkt din Brother återförsäljre. Trådundet nätverk Windows Mintosh Slutför Instlltionen är klr. Gå nu till Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn

20 Trådundet nätverk Mintosh För nvändre v trådundn nätverk (för M OS X eller senre) 10 Innn du instllerr Anslut nätverkskeln till LAN-uttget som är mrkert med en -symol. LAN-uttget sitter på mskinens insid till vänster så som viss nedn. Kontroller tt mskinen oh Mintosh - dtorn är PÅ. Du måste logg in med ett konto som hr dministrtörsrättigheter. LAN USB Användre v M OS X till måste uppgrder till M OS X eller senre. (För den senste informtionen om M OS X, gå till Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den på ett tråduret nätverk, ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är LAN vi kel. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller, välj Nätverk oh tryk på OK. Tryk på eller, välj Nätverks I/F oh tryk på OK. Tryk på eller, välj LAN vi kel oh tryk på OK. Tryk på Stop/Exit. För försiktigt in nätverkskeln i kelrännn oh dr den runt kelrännn oh mot mskinens ksid. Se ilden nedn. Koppl sedn keln till nätverket. 11 Anslut nätverkskeln Använd åd händern oh lyft upp sknnerloket med hjälp v plsttungorn på mskinens sidor tills det spärrs i öppet läge. Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket, det kn led till fel. Om åde en USB-kel oh nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. d Lyft upp sknnerloket för tt frigör spärren. Tryk försiktigt ned stödet för sknnerloket oh stäng det

21 Trådundet nätverk Mintosh 12 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. Mrker mskinen i listn oh klik på OK om mskinen hr konfigurerts för nätverket. Det här fönstret viss inte om det r finns en mskin nsluten till nätverket eftersom den väljs utomtiskt. Gå till e. Duelklik på ikonen Strt Here OSX när du sk instller. Klik på OK om den här skärmen viss. Skriv ett nmn för din Mintosh i Displynmn med högst 15 teken oh klik på OK. Gå till e. d Välj Nätverksnslutning vi kel oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klik på Slutför. Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. e Om du vill nvänd mskinens Sn-knpp för tt sknn i nätverket måste du mrker rutn Registrer din dtor med funktionen "Sknn till" på mskinen. Nmnet du nger viss på mskinens LCDskärm när du tryker på Sn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (Mer informtion finns i Nätverkssknning i Bruksnvisning för progrmnvändre som finns på d-skivn.) Klik på OK när den här skärmen viss. Trådundet nätverk Windows Mintosh I M OS X 10.3.x eller senre är instlltionen v progrmsviten MFL-Pro klr. Gå till steg 13 på sidn

22 Trådundet nätverk Mintosh f Användre v M OS X till , klik på Lägg till. g Gör de vl som viss nedn. h Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för modellnmnet) oh klik sedn på Lägg till. i Klik på Utskriftskontroll oh sedn på Avslut Utskriftskontroll. Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är klr. Gå till steg 13 på sidn

23 Trådundet nätverk Mintosh 13 Instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. Duelklik på ikonen Presto! PgeMnger oh följ instruktionern på skärmen. Användre v M OS X till , klik på Gå vidre för tt ldd ned progrmvrn från hemsidn Brother Solutions Center när den här skärmen viss. 14 Instller progrmsviten MFL-Pro på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller progrmsviten MFL-Pro på ll dtorern. Gå till steg 12 på sidn 21. Se även steg 10- på sidn 20 innn du instllerr. Slutför Instlltionen är klr. Trådundet nätverk Windows Mintosh 23

24 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Användre v trådlös nätverksgränssnitt 10 Innn du örjr Först måste du konfigurer mskinens inställningr för trådlös nätverk så tt den kn kommunier med nätverkets åtkomstpunkt (router). När mskinen hr konfigurerts så tt den kn kommunier med åtkomstpunkten (routern) hr dtorer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller drivrutinern oh progrmvrn om du vill nvänd mskinen vi dtorern. Stegen nedn leder dig genom konfigurtions- oh instlltionsproessen. Om du vill uppnå optiml resultt vid norml, vrdglig dokumentutskrift ör du pler Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt (router) som möjligt med miniml hinder. Stor föremål oh väggr melln de två enhetern, liksom störningr från ndr elektronisk enheter, kn påverk dokumentens dtöverföringshstighet. Brother DCP-585CW kn nvänds i åde trådurn oh trådlös nätverk, men du kn r nvänd en nslutningsmetod i tget. Om du redn tidigre hr konfigurert mskinens trådlös inställningr måste du återställ nätverkets (LAN) inställningr innn du kn konfigurer de trådlös inställningrn igen. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller, välj Nätverk oh tryk på OK. Tryk på eller, välj Friksinst. oh tryk på OK. Tryk på två gånger för tt välj J. Instruktionern nedn gäller infrstrukturläge. Om du vill ställ in mskinen för en nnn trådlös miljö finns det nvisningr i Bruksnvisning för nätverksnvändre på d-skivn. Du kn öppn Bruksnvisning för nätverksnvändre genom tt följ instruktionern nedn. 1 Strt dtorn/mintosh -dtorn. Sätt in den medföljnde Brother d-skivn i d-läsren. För Windows : 2 Välj modell oh språk. Cd-skivns huvudmeny öppns. 3 Klik på Dokumenttion oh sedn på HTML-dokument. För Mintosh : 2 Duelklik på Doumenttion oh duelklik på språkmppen. 3 Duelklik på top.html. Infrstrukturläge Åtkomstpunkt (router) Trådlös nätverksmskin (din mskin) Dtor med trådlös funktioner nsluten till åtkomstpunkten d Tråduren dtor nsluten till åtkomstpunkten

25 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 11 Bekräft nätverksmiljön (infrstrukturläge) I följnde nvisningr erjuds två olik metoder för hur du instllerr Brother-mskinen i en trådlös nätverksmiljö. Båd metodern är vsedd för infrstrukturläge, med nvändning v en trådlös router eller åtkomstpunkt som nvänder DHCP för tt tilldel IP-dresser. Välj konfigurtionsmetod oh gå vidre till sidn som nges. Om den trådlös routern/åtkomstpunkten inte hr stöd för SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS, sk du ntekn de trådlös nätverksinställningrn för åtkomstpunkten eller den trådlös routern i området nedn. Om du inte känner till informtionen (nätverksnmn, WEP-nykel eller WPA2-PSK (Pre-Shred Key)), kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Se dokumenttionen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlös routern, eller kontkt routertillverkren eller systemdministrtören. SSID (Servie Set ID eller Nätverksnmn) Verifiering (Öppet system eller Deld nykel)/krypteringstyp (Ingen eller WEP) WEP-nykel (om tillämpligt) 1 WPA/WPA2-PSK krypteringstyp (TKIP eller AES) (om tillämpligt) 2 WPA/WPA2-PSK (Pre-Shred Key) (om tillämpligt) 2 1 WEP-nykeln är till för 64-itrs krypterde nätverk eller 128-itrs krypterde nätverk oh kn innehåll åde siffror oh okstäver. Om du inte känner till informtionen ör du gå till dokumenttionen som medföljde åtkomstpunkten eller den trådlös routern. Nykeln är ett 64-itrs eller 128-itrs värde som måste nges i ett ASCII- eller HEXADECIMAL-formt. Till exempel: 64-itrs ASCII: 64-itrs hexdeiml: 128-itrs ASCII: 128-itrs hexdeiml: Använder 5 textteken, t.ex. Hello (skiftlägeskänsligt) Använder 10 teken med hexdeimldt, t.ex. 71f2234 Använder 13 textteken, t.ex. Wirelessomms (skiftlägeskänsligt) Använder 26 teken med hexdeimldt, t.ex. 71f223456d709e WPA/WPA2-PSK är en Wi-Fi Proteted Aess Pre-shred Key, som gör tt den trådlös Brother-mskinen kn smverk med åtkomstpunkter med nvändning v TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personl). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) nvänder en Pre-Shred Key (PSK) som är minst 8 oh högst 63 teken lång. Mer informtion finns i Bruksnvisning för nätverksnvändre. Gå nu till sidn 26 Om den trådlös routern/åtkomstpunkten hr stöd för utomtisk, trådlös inställning (med en knpptrykning) (SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS ) Trådlöst nätverk Gå nu till sidn 28 25

26 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Anslut Brother-mskinen till det trådlös nätverket 12 d Konfigurer de trådlös inställningrn (typisk trådlös inställning i infrstrukturläge) Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller, välj Nätverk oh tryk på OK. Tryk på eller, välj WLAN oh tryk på OK. Tryk på eller, välj Inställn.guide oh tryk på OK. När Nätverk I/F på Trådlös viss sk du ekräft genom tt tryk på OK. Då strts guiden för trådlös inställning. Tryk på Cler/Bk om du vill vryt. Mskinen söker efter tillgänglig SSID-nmn. Om en list över SSID viss sk du välj det SSID du nteknde i steg 11 på sidn 25 med knppen eller oh sedn tryk på OK. Gå till f. Det tr fler sekunder innn listn med tillgänglig SSID-nmn viss. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd SSID-nmnet måste du lägg till SSIDnmnet mnuellt. Gå till. Tryk på eller, välj <Ny SSID> oh tryk på OK. Gå till d. Skriv det SSID du nteknde i steg 11 på sidn 25 genom tt välj vrje okstv eller siffr med knpprn,. Du kn flytt mrkören åt vänster eller höger med knpprn d oh. Om du t.ex. vill skriv okstven sk du tryk på en gång. Om du vill skriv siffrn 3 sk du håll -knppen nedtrykt tills den viss. Teknen viss i denn följd: små okstäver, stor okstäver, siffror oh sedn speilteken. (Mer informtion finns i Skriv in text för trådlös inställningr på sidn 41.) f g Välj ett v lterntiven nedn med knpprn, oh OK: Om nätverket är konfigurert för verifiering oh kryptering måste inställningrn motsvr de som nvänds i nätverket. Verifiering eller kryptering nvänds inte: Välj Öppet system oh tryk på OK. Välj sedn Ingen för Krypteringstyp? oh tryk på OK. Verkställ ändringrn genom tt tryk på J. Gå till i. Ingen verifiering med WEP-kryptering: Välj Öppet system, tryk på OK oh nvänd eller för tt välj WEP som Krypteringstyp? oh tryk på OK. Gå till g. Verifiering med WEP-kryptering: Välj Deld nykel oh tryk på OK. Gå till g. Verifiering med WPA/WPA2-PSKkryptering (TKIP eller AES): Välj WPA/WPA2-PSK oh tryk på OK. Gå till h. Välj lämpligt nykelnummer genom tt tryk på eller oh tryk på OK. Skriv WEPnykeln du nteknde i steg 11 på sidn 25 genom tt välj vrje okstv eller siffr med knpprn,. Du kn flytt mrkören åt vänster eller höger med knpprn d oh. Om du t.ex. vill skriv okstven sk du tryk på en gång. Om du vill skriv siffrn 3 sk du håll -knppen nedtrykt tills den viss. Teknen viss i denn följd: små okstäver, stor okstäver, siffror oh sedn speilteken. (Mer informtion finns i Skriv in text för trådlös inställningr på sidn 41.) Tryk på OK när du hr skrivit in ll teken, verkställ sedn ändringrn genom tt tryk på J. Gå till i. 26 e Tryk på OK när du skrivit in ll teken. Tryk på eller, välj Infrstruktur oh tryk sedn på OK.

27 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt h Tryk på eller, välj TKIP eller AES för Krypteringstyp? oh tryk på OK. Skriv WPA/WPA2-PSK-lösenordet du nteknde i steg 11 på sidn 25 genom tt välj vrje okstv eller siffr med knpprn,. Du kn flytt mrkören åt vänster eller höger med knpprn d oh. Om du t.ex. vill skriv okstven sk du tryk på en gång. Om du vill skriv siffrn 3 sk du håll -knppen nedtrykt tills den viss. Teknen viss i denn följd: små okstäver, stor okstäver, siffror oh sedn speilteken. (Mer informtion finns i Skriv in text för trådlös inställningr på sidn 41.) i Tryk på OK när du hr skrivit in ll teken, verkställ sedn ändringrn genom tt tryk på J. Gå till i. Nu försöker mskinen nslut till det trådlös nätverket med hjälp v informtionen du hr skrivit. Om det lyks viss Ansluten kortvrigt på LCD-skärmen. Om mskinen inte kn nslut till nätverket sk du kontroller nätverksinställningrn som ngvs i steg 11 på sidn 25 oh sedn upprep till h för tt se till tt rätt informtion nges. Om åtkomstpunkten inte hr DHCP ktivert måste du konfigurer mskinens IP-dress, nätmsk oh gtewy mnuellt så tt de pssr nätverket. Mer informtion finns i Bruksnvisning för nätverksnvändre. Nu är den trådlös inställningen klr. En indiktor med fyr nivåer längst ned på mskinens LCD-skärm visr den trådlös signlstyrkn för åtkomstpunkten eller routern. Om du vill instller progrmsviten MFL-Pro sk du gå vidre till steg 13. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 30 För M OS -nvändre: Trådlöst nätverk Gå nu till Sidn 34 27

28 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 12 Konfigurer de trådlös inställningrn med den utomtisk trådlös metoden (med en knpptrykning) Kontroller tt den trådlös routern eller åtkomstpunkten hr symolen SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS som viss nedn. e Mskinen hr nslutits till routern eller åtkomstpunkten om Ansluten viss på LCDskärmen. Nu kn du nvänd mskinen i ett trådlöst nätverk. Om WLAN-inst., Ansluter -> SES (Ansluter WPS eller Ansluter AOSS) oh sedn Kn ej nslut viss på LCDskärmen, kn mskinen inte nslut till routern eller åtkomstpunkten. Börj om från igen. Om smm meddelnde viss igen återställer du mskinen till friksinställningrn oh prövr igen. Informtion om återställning finns i Återställ nätverksinställningrn till friksinställningrn på sidn 41. d Pler Brother-mskinen inom räkhåll för en åtkomstpunkt/router med SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS. Räkvidden kn vrier eroende på miljön. Se instruktionern som medföljde åtkomstpunkten/routern. Tryk på knppen SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS på den trådlös routern eller åtkomstpunkten. Instruktioner finns i ruksnvisningen till den trådlös routern eller åtkomstpunkten. Tryk på Menu på mskinen. Tryk på eller, välj Nätverk oh tryk på OK. Tryk på eller, välj WLAN oh tryk på OK. Tryk på eller, välj SES/WPS/AOSS oh tryk på OK. När Nätverk I/F på Trådlös viss sk du ekräft genom tt tryk på OK. Då strts guiden för trådlös inställning. Tryk på Cler/Bk om du vill vryt. Den här funktionen vkänner utomtiskt vilket läge (SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS ) som åtkomstpunkten nvänder för tt konfigurer mskinen. Om den trådlös åtkomstpunkten hr stöd för Wi-Fi Proteted Setup (PIN-metod) oh du vill konfigurer mskinen med PIN-metoden (Personl Identifition Numer), se Använd PIN-metoden i Wi-Fi Proteted Setup i Bruksnvisning för nätverksnvändre på d-skivn. En överlppnde session eller ett nslutningsfel vkändes om WLAN-inst. oh sedn Kn ej nslut eller Fel läge viss på LCD-skärmen. (Se tellen nedn). Mskinen hr vkänt 2 eller fler routrr eller åtkomstpunkter i nätverket som hr läget SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS ktivert. Kontroller tt r en router eller åtkomstpunkt hr läget SeureEsySetup, Wi-Fi Proteted Setup eller AOSS ktivert oh örj om från igen. Meddelnden på LCD-skärmen när kontrollpnelens meny SES/WPS/AOSS nvänds WLAN-inst. Ansluter -> SES/WPS/AOSS Kn ej nslut Fel läge Ansluten Söker efter eller nsluter till åtkomstpunkten oh hämtr inställningr från åtkomstpunkten. Ansluter till åtkomstpunkten. Det går inte tt nslut. Om det viss efter meddelndet Ansluter SES/WPS/AOSS, etyder det tt en överlppnde session vkänts. En överlppnde session hr vkänts. Mskinen är nsluten. Om du stöter på prolem under inställningen kn du tillfälligt pler mskinen närmre den trådlös åtkomstpunkten oh gå tillk till. Nu är den trådlös inställningen klr. 28

29 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Nu är den trådlös inställningen klr. Om du vill instller progrmsviten MFL-Pro sk du gå vidre till steg 13. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 30 För M OS -nvändre: Gå nu till Sidn 34 Trådlöst nätverk 29

30 Trådlöst nätverk Windows Instller drivrutinern oh progrmvrn (För Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 13 Innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro Kontroller tt dtorn är PÅ oh tt du loggt in med dministrtörsrättigheter. Stäng eventuell progrm som körs. Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. Skärmrn som viss kn vrier eroende på opertivsystemet. Den medföljnde d-skivn inkluderr SnSoft PperPort 11SE. Progrmmet hr stöd för Windows 2000 (SP4 eller senre), XP (SP2 eller senre), XP Professionl x64 Edition oh Windows Vist. Uppdter till Windows senste serviepk innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro. Om du nvänder ett rndväggsprogrm (nnt än Windows -rndväggen), ntispion- eller ntivirusprogrm, sk du tillfälligt inktiver dem. 14 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss klikr du på mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt sk du gå till Den här dtorn (Dtor), duelklik på d-ikonen oh sedn duelklik på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller progrmsviten MFL-Pro. 30

31 Trådlöst nätverk Klik på OK om den här skärmen viss oh strt om dtorn. f Windows Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. Om instlltionen inte fortsätter utomtiskt öppnr du huvudmenyn igen genom tt t ut d-skivn oh sätt in den igen, eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen oh sedn fortsätt från för tt instller progrmsviten MFL-Pro. Klik på Tillåt om skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist. g Klik på kryssrutn Kontrollerd oh ekräftd oh klik sedn på Näst. När fönstret Liensvtl för SnSoft PperPort 11SE viss sk du klik på J om du godkänner Liensvtlet. h Om du nvänder Windows XP SP2/Windows Vist, så väljer du när denn skärm viss Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders) oh klikr på Näst. d e Instlltionen v SnSoft PperPort 11SE strtr utomtiskt oh följs v instlltionen v progrmsviten MFL-Pro. När fönstret Liensvtl för Brothers progrmsvit MFL-Pro viss klikr du på J om du godkänner Liensvtlet. Skärmen knske inte viss om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows -rndväggen är inktiverd. Se nvisningrn som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port 137 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 31

32 Trådlöst nätverk Om mskinen hr konfigurerts för nätverket väljer du mskinen i listn oh klikr på Näst. Det här fönstret viss inte om det r finns en mskin nsluten till nätverket eftersom den väljs utomtiskt. i Windows Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Skärmildern viss i tur oh ordning. Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. I Windows Vist sk du vslut instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när den här skärmen viss. Om APIPA viss i fältet IP-dress sk du klik på Konfigurer IP-dress oh skriv en IP-dress för mskinen som pssr nätverket. j Välj lterntiv när skärmen Onlineregistrering viss oh följ nvisningrn som ges. Om inställningrn för trådlöst nätverk inte fungerr viss ett felmeddelnde under instlltionen v progrmsviten MFL-Pro oh instlltionen vryts. Om det inträffr sk du gå till steg 11 på sidn 25 oh ställ in den trådlös nslutningen igen. Om du nvänder WEP oh 'Ansluten' viss på LCD-skärmen trots tt mskinen inte kn hitts, sk du kontroller tt du hr ngett WEP-nykeln på rätt sätt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. Om mskinen inte hr konfigurerts för nätverket viss följnde skärm. Klik på OK. Fönstret Konfigurer IP-dress viss. Skriv in en IP-dress för mskinen som pssr nätverket genom tt följ nvisningrn på skärmen. 32

33 Trådlöst nätverk Windows 15 Slutför oh strt om Klik på Slutför oh strt om dtorn. Efter tt du hr strtt om dtorn måste du logg in med ett konto som hr dministrtörsrättigheter. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostiken som finns under Strt/All Progrm/Brother/DCP-XXXX (DCP- XXXX står för modellnmnet). 16 Instller progrmsviten MFL-Pro på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller progrmsviten MFL-Pro på ll dtorern. Gå till steg 13 på sidn 30. Med den här produkten ingår en liens för upp till 2 nvändre. Denn liens stödjer instlltionen v progrmsviten MFL-Pro Suite inklusive SnSoft PperPort 11SE på upp till 2 dtorer på ett nätverk. Om du vill instller SnSoft PperPort 11SE på mer än 2 dtorer, köp Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre 5 nvändre. För tt köp NL-5, kontkt din Brother återförsäljre. Slutför Gå nu till Instlltionen är klr. Gå vidre till Instller vlfri progrm på sidn 37. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 33

34 Trådlöst nätverk Mintosh Instller drivrutinern oh progrmvrn (för M OS X eller senre) 13 Innn du instllerr progrmsviten MFL-Pro Kontroller tt mskinen är nsluten till strömmen oh tt Mintosh -dtorn är PÅ. Du måste logg in med ett konto som hr dministrtörsrättigheter. Användre v M OS X till måste uppgrder till M OS X eller senre. (För den senste informtionen om M OS X, gå till Kontroller tt det inte finns ett minneskort eller USB-flshminne nslutet. d Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. Klik på kryssrutn Kontrollerd oh ekräftd oh klik sedn på Näst. Följ instruktionern på skärmen. 14 Instller progrmsviten MFL-Pro Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. H tålmod, det tr någr sekunder innn progrmmet hr instllerts. Slutför instlltionen genom tt klik på Slutför. e Brother progrmvrn söker efter Brotherenheter. Under denn tid viss följnde skärm. Duelklik på ikonen Strt Here OSX när du sk instller. 34

35 Trådlöst nätverk Mrker mskinen i listn oh klik på OK om mskinen hr konfigurerts för nätverket. Det här fönstret viss inte om det r finns en mskin nsluten till nätverket eftersom den väljs utomtiskt. Gå till f. f Mintosh Klik på OK när den här skärmen viss. I M OS X 10.3.x eller senre är instlltionen v progrmsviten MFL-Pro klr. Gå till steg 15 på sidn 36. g Användre v M OS X till , klik på Lägg till. Om mskinen inte vkänns sk du gå till steg 11 på sidn 25 oh ställ in den trådlös nslutningen igen. Om du nvänder WEP oh 'Ansluten' viss på LCD-skärmen trots tt mskinen inte kn hitts, sk du kontroller tt du hr ngett WEP-nykeln på rätt sätt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. h Gör de vl som viss nedn. Klik på OK om den här skärmen viss. Skriv ett nmn för din Mintosh i Displynmn med högst 15 teken oh klik på OK. Gå till f. i Välj XXX-XXXX (XXX-XXXX står för modellnmnet) oh klik sedn på Lägg till. j Klik på Utskriftskontroll oh sedn på Avslut Utskriftskontroll. Om du vill nvänd mskinens Sn-knpp för tt sknn i nätverket måste du mrker rutn Registrer din dtor med funktionen "Sknn till" på mskinen. Nmnet du nger viss på mskinens LCDskärm när du tryker på Sn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (Mer informtion finns i Nätverkssknning i Bruksnvisning för progrmnvändre som finns på d-skivn.) Instlltionen v progrmsviten MFL-Pro är klr. Gå till steg 15 på sidn 36. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 35

36 Trådlöst nätverk Mintosh 15 Instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. Duelklik på ikonen Presto! PgeMnger oh följ instruktionern på skärmen. Användre v M OS X till , klik på Gå vidre för tt ldd ned progrmvrn från hemsidn Brother Solutions Center när den här skärmen viss. 16 Instller progrmsviten MFL-Pro på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller progrmsviten MFL-Pro på ll dtorern. Gå till steg 13 på sidn 34. Slutför Instlltionen är klr. 36

37 Instller tillvlsprogrm Windows 1 Instller FeFilter Studio från Rellusion, In FeFilter Studio är ett progrm för utskrift utn knter som är enkelt tt nvänd. FeFilter Studio ger dig även möjlighet tt rediger fotodt oh nvänd fotoeffekter, t.ex. orttgning v röd ögon eller förättr hudtoner. Mskinen måste vr PÅ oh nsluten till en dtor. Dtorn måste vr nsluten till Internet. Öppn huvudmenyn genom tt mt ut oh sätt i d-skivn igen eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Välj språk oh klik sedn på Övrig progrm. 2 Instller FeFilter Studio Help För tt få instruktioner om hur du nvänder FeFilter Studio kn du ldd ned oh instller FeFilter Studio hjälp. Strt FeFilter Studio genom tt gå till Strt/All progrm/rellusion/ FeFilter Studio på dtorn. Klik på -knppen överst till höger på skärmen. Klik på Let efter uppdteringr för tt gå till Rellusions uppdteringshemsid. Klik på FeFilter Studio-knppen för tt instller. d e Klik på Downlod (Ldd ned)-knppen oh välj en mpp tt spr filen i. Stäng FeFilter Studio innn du strtr instlltionen v FeFilter Studio hjälp. Duelklik på den nedlddde filen i mppen du ngv oh följ instruktionern på skärmen för instlltion. Du kn vis den fullständig hjälpen för FeFilter Studio Help genom tt välj Strt/All progrm/rellusion/ FeFilter Studio/FeFilter Studio hjälp på dtorn. 37

38 Instller tillvlsprogrm Windows 3 Instller BookSn & Whiteord Suite från Rellusion, In Du kn instller BookSn&Whiteord Suite. Med BookSn Enhner kn du korriger sknnde oksidor utomtiskt. Progrmmet Whiteord Enhner snyggr till oh förättrr text oh ilder v foton som tgits på en skrivtvl. (Internet-tillgång krävs.) Mskinen måste vr PÅ oh nsluten till en dtor. Dtorn måste vr nsluten till Internet. Öppn huvudmenyn genom tt mt ut oh sätt i d-skivn igen eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe från rotktlogen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Välj språk oh klik sedn på Övrig progrm. Strt instlltionen genom tt klik på BookSn&Whiteord Suite-knppen. 38

39 För nätverksnvändre Konfigurtionsverktyget BRAdmin Light (för Windows -nvändre) Konfigurtionsverktyget BRAdmin nvänds för inlednde inställning v nätverksnslutn Brother-enheter. Du kn även sök efter Brother-produkter i ett nätverk, vis sttus oh konfigurer grundläggnde nätverksinställningr som t.ex. IP-dress. Mer informtion om BRAdmin Light finns på vår hemsid på Om du ehöver ett progrm för vnerd skrivrhntering kn du hämt den senste versionen v Brother BRAdmin Professionl från Instller konfigurtionsverktyget BRAdmin Light Klik på Avnert oh sedn på Nätverksverktyg på menyskärmen. Ställ in IP-dress, nätmsk oh gtewy med BRAdmin Light Om du hr en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket ehöver du inte utför följnde. Mskinen hämtr en IP-dress utomtiskt. Strt BRAdmin Light. Progrmmet söker utomtiskt efter ny enheter. Duelklik på den okonfigurerde enheten. Klik på BRAdmin Light oh följ instruktionern på skärmen. Välj STATIC som Bootmetod. Ange IPdress, Nätmsk oh Gtewy oh klik sedn på OK. d Adressinformtionen sprs i mskinen. 39

40 För nätverksnvändre Konfigurtionsverktyget BRAdmin Light (för M OS X-nvändre) Konfigurtionsverktyget BRAdmin nvänds för inlednde inställning v nätverksnslutn Brother-enheter. Du kn även sök efter Brother-produkter i ett nätverk, vis sttus oh konfigurer grundläggnde nätverksinställningr som t.ex. IP-dress vi en dtor som hr M OS X eller senre. BRAdmin Light instllers utomtiskt när du instllerr skrivrdrivrutinen. Om du hr instllert skrivrdrivrutinen ehöver du inte instller BRAdmin Light igen. Mer informtion om BRAdmin Light finns på vår hemsid på Ställ in IP-dress, nätmsk oh gtewy med BRAdmin Light d Duelklik på den okonfigurerde enheten. Om du hr en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket ehöver du inte utför följnde. Mskinen hämtr en IP-dress utomtiskt. Kontroller tt version 1.4.1_07 eller senre v Jv -klientprogrmmet är instllert på dtorn. Duelklik på Mintosh HD-ikonen på skrivordet. e Välj STATIC som Bootmetod. Ange IPdress, Nätmsk oh Gtewy oh klik sedn på OK. Välj Biliotek, Printers, Brother oh sedn Utilities. f Adressinformtionen sprs i mskinen. Kör progrmmet genom tt duelklik på filen BRAdmin Light.jr. BRAdmin Light söker sedn utomtiskt efter ny enheter. 40

41 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Återställ nätverksinställningrn till friksinställningrn Följ stegen nedn om du vill återställ ll nätverksinställningr för den intern skrivr-/sknnerservern till friksinställningrn. Kontroller tt mskinen inte är i drift, dr sedn ut ll klr från mskinen (utom nätkeln). Tryk på Menu. Tryk på eller oh välj Nätverk. Tryk på OK. d Tryk på eller oh välj Friksinst. Tryk på OK. e Tryk på oh välj J. f Tryk på oh välj J. g Mskinen strts om, nslut ll klr igen när omstrten är slutförd. Skriv in text för trådlös inställningr Tryk på eller upprepde gånger om du vill välj ett teken i listn nedn: defghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (mellnslg)!"#$%&'() } Tryk på d eller upprepde gånger för tt flytt mrkören. Korriger Om du nger fel okstv oh vill ändr den sk du tryk på d eller oh pler mrkören under den felktig okstven. Skriv den rätt okstven med knpprn oh oh tryk sedn på upprepde gånger för tt flytt mrkören tillk till textens slut. 41

42 Förrukningsrtiklr Förrukningsrtiklr När det är dgs tt yt ut färgptroner viss ett felmeddelnde på LCD-skärmen. Mer informtion om färgptroner för mskinen finns på eller kontkt din lokl Brother-återförsäljre. Färgptroner Svrt Gul Cyn Mgent LC1100BK LC1100Y LC1100C LC1100M Vd är Innoell? Innoell är en serie äkt förrukningsmteril som erjuds v Brother. Nmnet "Innoell " härstmmr från orden "Innovtion" oh "Bell" (etyder "Vker" på itliensk) oh representerr "innovtiv" teknologi som ger dig "vkr" oh "långlivde" utskriftsresultt. Vrumärken Brother-logotypen är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Brother är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Industries, Ltd. Multi-Funtion Link är ett registrert vrumärke som tillhör Brother Interntionl Corportion. Windows Vist är ntingen ett registrert vrumärke eller ett vrumärke som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh ndr länder. Mirosoft, Windows oh Windows Server är registrerde vrumärken som tillhör Mirosoft Corportion i USA oh/eller ndr länder. Mintosh oh TrueType är registrerde vrumärken som tillhör Apple In. Nune, Nune-logotypen, PperPort oh SnSoft är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Nune Communitions, In. eller dess dotterolg i USA oh/eller ndr länder. Presto! PgeMnger är ett registrert vrumärke som tillhör NewSoft Tehnology Corportion. PitBridge är ett vrumärke. FeFilter Studio är ett vrumärke som tillhör Rellusion, In. BROADCOM, SeureEsySetup oh SeureEsySetup-logotypen är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör Brodom Corportion i USA oh/eller ndr länder. AOSS är ett vrumärke som tillhör Bufflo In. Wi-Fi, WPA oh WPA2 är registrerde vrumärken oh Wi-Fi Proteted Setup är ett vrumärke som tillhör Wi-Fi Alline. För vrje företg vrs progrm omnämns i den här ruksnvisningen finns liensvtl med vseende på de upphovsrättsskyddde progrmmen i fråg. All övrig märken oh produktnmn som omnämns i den här ruksnvisningen är vrumärken eller registrerde vrumärken som tillhör respektive företg. Smmnställningr oh puliktion Den här ruksnvisningen hr under överinseende v Brother Industries, Ltd. smmnställts oh pulierts med uppdterde produkteskrivningr oh speifiktioner. Innehållet i den här ruksnvisningen oh speifiktionern för den här produkten kn ändrs utn föregående meddelnde. Brother förehåller sig rätten tt utn förvrning gör ändringr i speifiktioner oh mterilet häri, oh nsvrr inte för eventuell skdor (inklusive följdskdor) som orsks v förlitn på det presenterde mterilet, inklusive men inte egränst till, skrivfel eller ndr misstg. Copyright oh Liens 2008 Brother Industries, Ltd. I denn produkt ingår progrmvr som utveklts v följnde leverntörer: PACIFIC SOFTWORKS, INC. I den här produkten ingår progrmmet "KASAGO TCP/IP" som utveklts v ELMIC WESCOM, In Deviespe Softwre, In.

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernetflerfunktionsskrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Läs igenom denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Multiprotokoll på Ethernet Multifunktion Skrivarserver och trådlös Multifunktion Skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I Bruksanvisning för nätverksanvändare beskrivs praktisk information

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Inbyggd Ethernet-skrivarserver multifunktion och trådlös Ethernet-skrivarserver multifunktion för flera protokoll BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Denna Bruksanvisning för nätverksanvändare ger användbar

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara

Snabbguide MFC-5460CN MFC-5860CN. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutin och programvara MFC-5460CN MFC-5860CN Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Den här snabbguiden beskriver hur du installerar och ställer in maskinen på rätt sätt.

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar!

Steg 1. Installera maskinen. Steg 2. Installationen är klar! MFC-235C MFC-260C Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs anvisningarna i denna Snabbguide för information om hur du gör korrekta inställningar

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver med flera funktioner för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernet-skrivarserver med flera funktioner BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE DCP-340CW MFC-640CW

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran.

Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. DCP-7010 DCP-7025 Innan du börjar använda maskinen måste du ställa in maskinvaran och installera programvaran. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer. Steg 1

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod

Network. WPA Installationsguide. LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W. Security WPA. Stödd autenticerings metod WIRELESS WIRELESS SELECT ON/STAND BY LENS SHIFT LEFT RIGHT USB LAMP STATUS POWER UP DOWN Security LCD-projektor NP3150/NP2150/ NP1150/NP3151W WPA Installationsguide Stödd autenticerings metod Security

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller:

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE HL-3040CN HL-3070CW Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan

Läs mer

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk

3399:- Från din lokala datorhandlare Väska & mus på köpet! 49:- Datorer Skärmar Skrivare Högtalare Hemnätverk med mera... 4 GB minne 500 GB hårddisk All erbjudnden gället t.o.m. 2013-12-31. Med reservtion för slutförsäljning och tryckfel. JULKLAPPAR Från din lokl dtorhndlre Väsk & mus på köpet! 4 GB minne 500 GB hårddisk Stellite C50D-A-133 hr en AMD

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV

Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Guide för trådlös nätverkskonfiguration NPD4759-00 SV Kontrollera nätverket Bekräfta datorns nätverksinställningar, och välj sedan vad som ska göras därefter. Följ anvisningarna för miljön i vilken dina

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 6D (WG) Användarhandbok för Wi-Fi-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter trådlöst.

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Ethernet multifunktionell skrivarserver och trådlös (IEEE 802.11b/g) Ethernet multifunktionell skrivarserver med inbyggt multiprotokoll BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer