Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E"

Transkript

1 Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Användrmnul April 2011

2 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Den här drift- oh skötselinstruktionen omfttr Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E. Vi förehåller oss rätten till ändringr i lämnde uppgifter utn föregående meddelnde. 2

3 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DELARNAS NAMN INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OMSLAG) KYL-/VÄRMEDRIFT AVFUKTNINGSDRIFT ENDAST FLÄKTDRIFT (endst kyldriftsmodeller) PURE-DRIFT Hi POWER-DRIFT , 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MY COMFORT-DRIFT JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING AUTOMATISK OMSTART HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET FUNGERAR TEMPORÄR DRIFT RENGÖRINGSDRIFT VANLIGT UNDERHÅLL SÄRSKILT UNDERHÅLL LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATETS DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING SPECIFIKATIONER FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...29 Angående inomhus- oh utomhusenhetskomintioner: RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E inomhusenheter kn nsluts till en end utomhusenhet eller till en multi-utomhusenhet. För nslutning till en end enhet Använd följnde komintioner: RAS-B10SKVP-E/RAS-10SAVP-E RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E RAS-B16SKVP-E/RAS-16SAVP-E För nslutning v multienhet Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. RAS-M10SKCVP-E, RAS-M13SKCVP-E oh RAS-M16SKCVP-E inomhusenheter kn nsluts till en multi-utomhusenhet. Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. Angående inomhusenhetens modellnmn Värmepumpsmodeller (RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E) Dess inomhusenheter är modeller för endst kyldrift oh kn ej utför värmedrift. 3

4 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 1 - TILLBEHÖR Fjärrkontroll Fjärrkontrollhållre Btterier (två) 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fr! Försök inte tt instller den här enheten själv. Enheten kräver en kvlifierd instlltör. Försök inte tt reprer den här enheten själv. Enheten får endst reprers v en kvlifierd kyltekniker. Öppnnde eller vlägsnnde v höljet kommer tt exponer dig för frlig spänning. Avstängning v krftmtningen föreygger inte potentiell elstöt. Vrning! Instlltionsvrningr Kontkt återförsäljren eller en kvlifierd elektriker för instlltion v luftkonditioneringsggregtet. Om luftkonditioneringsggregtet instllers felktigt v dig själv kn dett orsk prolem såsom vttenläkge, elstöt eller rnd. Jordnslut luftkonditioneringsggregtet. Anslut inte jordledningen till gsrör, åskledre eller telefoners jordledningr. Om luftkonditioneringsggregtet är otillräkligt jordnslutet kn det orsk elstöt. Ikttg uppmärksmhet Bortkoppling v enheten från krftmtningen En mnöverrytre eller strömrytre som kn koppl ort ll poler måste vr inkluderd i den fäst elinstlltionen. Använd endst godkänd mnöverrytre eller strömrytre. Driftsvrningr Undvik tt kyl rummet för myket eller tt exponer dig själv för kll luftströmmr under en längre tid då dett kn vr skdligt för din häls. För ldrig in fingrr eller stänger i luftutloppet eller luftinloppet då fläktr är i drift med hög hstighet inne i dess oh kn orsk personskd eller skd på ggregtet. Om du noterr något ovnligt med ggregtet, såsom svg kyldrift eller tt det luktr ränt, koppl omedelrt ort krftmtningen till ggregtget med mnöverrytren eller strömrytren oh kontkt leverntören. Om ggregtet är i drift kontinuerligt smtidigt som någonting är fel kn dett orsk mskinfel, elstöt, rnd osv. Spill inte vtten eller nnn vätsk på inomhusenheten. Om enheten är fuktig kn dett orsk elstöt. Flytt v enheten oh reprtionsvrningr Försök inte tt flytt eller reprer enheten själv. Monter inte ned enheten. Högspänningen i enheten kn orsk elstöt. Be lltid återförsäljren tt flytt ggregtet för tt återinstller det någon nnnstns. Om det instllers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. Kontkt återförsäljren om ggregtet ehöver reprers. Om ggregtet reprers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. 4

5 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Försiktighetsåtgärder vid instlltion Fäst dräneringsslngen ordentligt för optiml dränering. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset oh löt möler. Anslut ggregtet till en dedikerd krftmtningskäll med korrekt ngiven spänning. I nnt fll kn enheten gå sönder eller orsk rnd. Inomhusenheten sk instllers så tt inomhusenhetens överdel efinner sig åtminstone 2 meter ovnför mrken. Undvik tt pler någonting ovnpå utomhusenheten. Försiktighetsåtgärder vid drift Läs den här mnulen noggrnt innn luftkonditioneringsggregtet strts. Använd inte den här informtionen för ndr syften såsom tt evr mt, preisionsinstrument, konstojekt, djuruppfödning eller odling v krukväxter. Instller inte det här luftkonditioneringsggregtet i ett rum för särskild syften såsom ett skepp eller något nnt slgs fordon. Att gör så kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt exponer krukväxter oh djur för luftströmmr från ggregtet då dett kn skd ders häls oh tillväxt. Vr noggrnn med tt ventiler rummet om ggregtet nvänds i närheten v en förränningsnordning. Rör inte vid ggregtet med våt händer. Att gör så kn orsk elstöt. Pler inte någon förränningsnordning på en plts som är direkt exponerd för luftströmmr från luftkonditioneringsggregtet. Att gör så kn orsk ofullständig förränning. När luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds under en längre period, stäng v huvudrytren eller strömrytren för extr säkerhet. Bortkoppling från krftmtningskälln skyddr enheten från lixtr oh strömrusning. Pler inte vttenehållre som exempelvis vser ovnpå enheten då vtten kn rinn in i enheten oh orsk elstöt pg försämring v den elektrisk isoleringen. Kontroller regelundet etongplttorn under utomhusenheten. Om sen är skdd eller försämrd kn enheten fll omkull oh eventuellt orsk personskd. Tvätt inte enheten med vtten. Dett kn orsk elstöt. Använd inte lkohol, ensen, thinner, glsrengöringsmedel, polerpulver eller ndr lösningsmedel för rengöring v enheten då dess kn försämr oh skd den. Innn enheten rengörs, stäng v huvudrytren eller strömrytren för tt förhindr personskdor från den fläkt som är i drift inne i enheten. För detljer om rengöringsmetoden, referer till vsnitten Vnligt underhåll smt Särskilt underhåll. Pler inte någonting på oh kliv inte på inomhusenheten eller utomhusenheten, då dett kn få enheten tt vält oh orsk personskd. För tt möjliggör drift v ggregtet med mximl prestnd, låt det vr i drift inom det driftstemperturintervll som speifierts i instruktionern. Om så ej sker kn dett orsk fel, mskinhveri eller vttenläkge från enheten. När enheten hr vrit i drift under lång tid rekommenders tt underhåll utförs v en kvlifierd kyltekniker. 5

6 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 3 - DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium oh elektrisk klr Luftinlopp (sidn oh ksidn) Luftutlopp d e f g h i j k l m n Inomhusenhet Rumstemperturgivre Frontpnel Luftinloppsgller Luftfilter Luftutlopp Horisontl luftspridre Plerd på ksidn v den vertikl luftspridren Vertikl luftspridre Displypnel Infrröd signlmottgre Plsm pure-filer m e f g i h n k l j d 4 - INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER d e Inomhusenhet RESET-knpp FILTER-indiktor (ornge) TIMER-indiktor (gul) PURE-indiktor (rent) (lå) OPERATION-indiktor (drift) (grön) Driftsindiktorern linkr snt (5 gånger per sekund) när en skyddsåtgärd hr ktiverts. S.CLEAN-indiktor (grön) När enheten stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kyl- eller vfuktningsläge, strts rengöringsdriften utomtiskt oh S.CLEAN indiktorn tänds. d e f RESET-knpp (återställning) RESET-knppen hr följnde funktioner. Återställningsfunktion Använd denn knpp när FILTER-indiktorn (ornge) är på. Temporär drift-funktion Använd denn funktion när fjärrkontrollen förlgts eller tppts ort, eller när tteriern är slut. 6

7 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e f 5 - FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER Sändre, infrröd signl Sänder signler till inomhusenheten. knpp Tryk ned knppen för tt strt driften. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp driften. (Ett mottgningsljud hörs). Om inget ljud hörs från inomhusenheten vid mottgning, tryk ned knppen igen. Knpp för driftlägesvl (MODE) Tryk ned den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång knppen tryks ned, ändrs driftsläget i enlighet med följnde: A: Automtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme (endst värmepumpsmodeller), : endst fläkt (endst kyldriftsmodeller) oh tillk till A. (Ett mottgningsljud hörs.) Temperturknpp ( TEMP) Temperturinställningen öks till 30 C Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett mottgningsljud hörs). Fläkthstighetsknpp (Fläkt) Tryk ned den här knppen för tt välj fläkthstigheten. När AUTO väljs justers hstigheten utomtiskt i enlighet med rumstemperturen. Det går även tt välj den önskde fläkthstigheten mnuellt från följnde fem inställningr: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) (Ett mottgningsljud hörs) Automtisk luftspridrknpp (SWING) Tryk ned den här knppen för tt strt luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). l m n o p q r High power-knppen (Hi POWER) Tryk ned den här knppen för tt strt high power-driften. Minnesknppen (MEMO) Tryk ned den här knppen för tt lgr inställningr. Håll knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen. viss på displyen när inställningen hr sprts. Knpp för utomtisk drift (AUTO) Tryk ned den här knppen för tt försätt ggregtet i utomtisk drift. (Ett mottgningsljud hörs) Nttlägesknpp (SLEEP) Tryk ned den här knppen för tt strt nttläget. MY COMFORT-knpp Tryk ned den här knppen för tt låt ggregtet vr i drift i enlighet med de inställningr som sprts med MEMOknppen. PURE-knppen (PURE) (Luftrengöring) Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Timer AV-knppen (OFF) Tryk ned den här knppen för tt strt timer AV-driften. Timer-AV tiden kn väljs från fyr inställningr (1, 3, 5 eller 9 timmr). g h i j k Knpp för inställning v luftspridre (FIX) Tryk ned den här knppen för tt juster luftflödets riktning. Ett mottgningsljud hörs. Timer PÅ-knpp (ON) Använd den här knppen för tt ändr klokns inställd tid oh timer PÅ-tiden (ON). ON För tt ök tiden, tryk ned på ON (på) knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF (v) knppen. Timer AV-knpp (OFF) (Av) Använd den här knppen för tt ändr timer AV-tiden (OFF). OFF För tt ök tiden, tryk ned på OFF knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF knppen. Spr-knppen (SET) Tryk ned den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett mottgningsljud hörs). Avryt-knppen (CLR) Tryk ned den här knppen för tt vryt timer PÅ oh timer AV. (Ett mottgningsljud hörs). OFF ON 7 q d l g f k h n p o m e r j i

8 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e 6 - FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER Disply All indiktorer, förrutom klokns tidsindiktor, viss genom nedtrykning v knppen. Sändningsmrkör Sändningsmrkören ( ) indikerr tt fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Indikerr det nuvrnde driftsläget. Värmepumpsmodeller (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme) Modeller med endst kyldrift (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : fläkt) Temperturindiktor Indikerr temperturinställningen (17 C till 30 C). PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftrengöringsdriften pågår. Fläkthstighetsindiktor Indikerr den vld fläkthstigheten. AUTO eller en v fem fläkthstigheter kn viss, i enlighet med följnde: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) När driftsläget är ntingen AUTO eller : vfuktning indikers AUTO. f g h i j TIMER- oh kloktidsindiktor Tidsinställningen för timerdriften eller kloktiden indikers. Den nuvrnde tiden indikers lltid förrutom vid TIMERdrift. Hi POWER-indiktor Indikerr när Hi POWER-driften strtr. Tryk ner Hi POWER-knppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. -indiktor (Minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen tryks ned under drift. -symolen viss när knppen hålls nere i 3 sekunder eller mer smtidigt som symolen linkr. Tryk ned en nnn knpp för tt stäng v symolen. Nttlägesindiktor Indikerr när nttläget är ktivert. Tryk ned nttlägesknppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. Fjärrkontrollens A, B ändringsindiktor När fjärrkontrollens växlingsfunktion är inställd frmträder B på fjärrkontrollens disply. (När fjärrkontrollens inställning är A finns ingen indiktion på denn position. Fjärrkontrollens växlingsfunktion Om två inomhusenheter är instllerde i smm eller intilliggnde rum kn åd enhetern strt oh stnn smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Dett kn föreyggs genom tt växlingsfunktionen ställs in på sådnt sätt tt vrje inomhusenhet endst kn styrs med motsvrnde fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens växlingsfunktion, kontkt återförsäljren eller instlltionsföretget. d hj I illustrtionen viss ll indiktorer smtidigt i illustrtivt syfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. i g e f 7 - FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING Isättning v tterier i fjärrkontrollen Tg ort höljet oh sätt i tteriern Tryk ned RESET-knppen (återställning). Kloktidsindiktorn linkr. Tryk ned RESET-knppen genom tt nvänd ett föremål med sml spets. Sätt tillk höljet. 8

9 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Btterier För tt yt ut tteriern, nvänd två ny tterier (AAA-typ). Btteriern vrr i ungefär 1 år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om det inte hörs något mottgningsljud från inomhusenheten eller när luftkonditioneringsggregtet inte kn styrs med fjärrkontrollen. För tt undvik teknisk fel pg tteriläkge, tg ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på en månd. Håll sidorn intrykt oh drg v höljet. Btteriyte Vr noggrn med tt inte förväxl (+) oh (-) positionern. Inställning v klokn Innn ggregtets drift strts, ställ in klokn med fjärrkontrollen i enlighet med proeduren nedn. Fjärrkontrollens klokpnel visr tiden ovsett om ggregtet är i drift eller inte. Initil inställning När tterier sätts in i fjärrkontrollen visr klokpnelen AM 0:00 oh linkr. Justering v klokn CLOCK-knppen (klok) Tryk ned CLOCK-knppen. Kloktidsindiktorn linkr. ON ON knppen (På) Tryk ned ON-knppen för tt ställ in den nuvrnde tiden. Vrje nedtrykning v ON-knppen ändrr stegvis tiden med 1 minut. Om ON-knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 10 minuter. SET SET knppen Tryk ned SET knppen. Den nuvrnde tiden viss oh klokn strtr. Tryk ned klokn Kontroller tt luftfiltret oh plsm pure-filtret är korrekt instllerde Tryk ned plsm pure-filtret tills dess de utskjutnde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn. Om instlltionen är felktig kn FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr 9

10 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 8 - ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN Ikttg försiktighet Luftkonditioneringsggregtet kn inte vr i drift om grdiner, dörrr eller ndr föremål lokerr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Se till tt vätskor inte spills på fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om inomhusenhetens infrröd signlmottgre exponers för direkt solljus är det möjligt tt luftkonditioneringsggregtet inte kommer tt funger korrekt. Om det finns lysrörselysning i rummet med elektronisk strtenheter kn denn gör så tt signlern inte mottgs korrekt. Om lysrörselysning sk nvänds, kontkt din lokl återförsäljre. Om ndr elektrisk nordningr ktivers v fjärrkontrollen, flytt dess nordningr eller konsulter din lokl återförsäljre. 7 m Fjärrkontrollens plering Pler fjärrkontrollen på en plts där dess signler kn nå inomhusenhetens mottgre (mximlt 7 meters vstånd). När timerdriften väljs, överför fjärrkontrollen utomtiskt en signl till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Om fjärrkontrollen är plerd på en plts där signlöverföringen lokers kn en tidsfördröjning på 15 minuter inträff. Fjärrkontrollens hållre Instlltion v fjärrkontrollens hållre Innn fjärrkontrollens hållre instllers på en vägg eller pelre, kontroller om fjärrkontrollens signler kn mottgs v enheten. Montering oh orttgning v fjärrkontrollen För tt monter fjärrkontrollen håll den prllellt med fjärrkontrollen oh tryk in den helt. För tt t ort fjärrkontrollen, drg fjärrkontrollen uppåt oh utåt från hållren. 10

11 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 9 - AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringsggregtet i AUTOläget väljer det utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Fläkthstigheten oh luftspridren styrs okså utomtiskt. Strt knpp Tryk ned knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. AUTO-knpp (AUTO) Tryk ned AUTO-knppen. Temperturknpp TEMP Ställ in den önskde temperturen. ( ) Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Om AUTO-läget är oehgligt går det tt välj de önskde villkoren mnuellt. Fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs, oh MODE (driftsläge) ändrs okså från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspridrpositionen ändrs. Fläkthstighetsindiktorn viss okså. d Stopp knpp Tryk ned knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OM- SLAG) När luftkonditioneringsggregtet ställs in på A-läget eller växlr från AUTO-drift pg ändring i inställningrn, väljer ggregtet utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt ggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj A. Temperturknpp ( TEMP) Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj ett v följnde lterntiv: AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på utomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Temperturen, fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs. De önskde villkoren kn väljs mnuellt., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 11

12 d Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 11 - KYL-/VÄRMEDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. ( TEMP) Knpp för lägesvl (MODE) Välj KYLA eller VÄRME (endst värmepumpsmodeller). Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter. 3 minuter., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet. Värmedrift kn inte utförs v en enhet för endst kyl. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 12 - AVFUKTNINGSDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj vfuktning. TEMP Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. ( ) Fläkthstigheten är fixerd till AUTO oh AUTO viss på displyen. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strtr efter 3 minuter. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet ENDAST FLÄKTDRIFT (endst modeller för endst kyl) Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet Knpp för lägesvl (MODE) Välj ENDAST FLÄKT. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr omedelrt. : ENDAST FLÄKT-läget styr inte temperturen. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet., MED HIGH, MED+., AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, 12

13 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 14 - PURE-DRIFT Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Under luftkonditioneringsdriften PURE-knpp Pure-driften strts vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens disply pnel tänds. Plsm pure-filtret ktivers. För tt stopp endst PURE-driften PURE-knppen PURE-driften stnns genom nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Plsm pure-filtret vktivers. För tt stnn luftkonditioneringsggregtets drift smtidigt knppen Luftkonditioneringsdriften oh PURE-driften stnnr vid nedtrykning v den här knppen. Driftsindiktorn (grön) oh PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Ikttg uppmärksmhet: När knppen tryks ned näst gång strtr driften med kominerd luftkonditionering oh PURE-drift. Under den kominerde luftkonditionerings- oh PUREdriften går det inte tt endst stopp luftkonditioneringsdriften. När luftkonditioneringsggregtet är stnnt PURE-knppen PURE-driften strtr vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel tänds. Informtion Under PURE-drift produers en liten mängd ozon, oh det är möjligt tt du kn lägg märke till lukten. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG oh MED+. LÅG drift utförs när inomhusluften lir ren. Under drift kn de vertikl luftspridrns position ändrs om rumstemperturen är låg. Om luftinloppsgllret öppns under PURE-drift strts ilnd filterindiktorn (ornge). Om så är fllet, stnn PURE-driften (stnn luftkonditioneringsggregtet om det okså är i drift) oh stäng sedn luftinloppsgllret. Filterindiktorn (ornge) tänds efter tt PURE-driften utförts i 1000 timmr. När indiktorn tänds, rengör plsm pure-filtret. 13

14 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 15 - Hi POWER-drift High Power (Hi POWER) Hi POWER-läget styr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh driftsläget på sådnt sätt tt rumsluften snt kyls på sommren oh värms på vintern. Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen. Hi POWER-mrkören viss på fjärrkontrollen. Att vryt Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen igen Hi POWER-mrkören på fjärrkontrollen släks. Ikttg försiktighet: Hi POWER-läget kn inte ktivers under vfuktningsdrift eller endst fläkt-drift (modeller för endst kyl). 16-1, 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV Luftkonditioneringsggregtets drift stnnr efter tt h vrit i drift i den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryk ned OFF-knppen (under drift). Det hörs ett kort pipljud oh timerindiktorn viss. Den tid vid vilken ggregtet stnns viss på fjärrkontrollens disply (1H: 1 timme efter den nuvrnde tiden). Tryk ned knppen igen smtidigt som 1H viss ( 3 sekunder) för tt ändr till 3H indiktorn. Vid påföljnde 2 nedtrykningr ändrs indiktorn till 5H oh 9H. Efter tt h vlt den önskde tiden, tryk inte ned den här knppen igen. (När timertidsindiktorn släks hr timern ställts in.) CLR-knpp Tryk ned CLR-knppen för tt vryt timern. Timern vryts men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr i drift. 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV-driften vryts okså om OFF-knppen tryks ned efter tt en inställning hr gjorts. Informtion Rengöringsdrift strtr när tiden för 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV hr uppnåtts. (Rengöringsdrift utförs inte under värmedrift eller PURE-drift). Vid nvändning i komintion med timer PÅ, ställ först in 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV, oh ställ därefter in timer PÅ. Om OFF-knppen tryks ned smtidigt som timer PÅ (AV) hr ställts in, vryts timer PÅ (AV) oh endst 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV ställs in. 14

15 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 17 - TIMERDRIFT Inställning v timer PÅ ON ON knppen Tryk ned ON ON knppen. Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång ON-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. On knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR knppen för tt vryt timerinställningen. Inställning v timer AV OFF OFF knppen Tryk ned OFF OFF knppen Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång OFF-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. Om OFFknppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. knppen för tt vryt timerinställ- CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR ningen. Ikttg försiktighet När timerdrift väljs överför fjärrkontrollen utomtiskt timersignlen till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Pler därför fjärrkontrollen på en plts där den oehindrt kn sänd signlen till inomhusenheten. Om SET SET knppen inte tryks ned inom 30 sekunder efter tt tiden ställts in, vryts inställningen. När timerdriftläget väljs, lgrs inställningrn i fjärrkontrollen. Därefter kommer luftkonditioneringsggregtets drift tt örj med smm driftsvillkor vid nedtrykning v eller knpprn på fjärrkontrollen. ON OFF Timern kn inte ställs in när klokdisplyen linkr. Följ instruktionern i vsnittet Inställning v klokn (sid 9) för tt ställ in klokn, oh ställ därefter in timern. 15

16 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Kominerd timer (smtidig inställning v timer På oh AV) Timer AV Timer PÅ (Drift Stopp Drift) Denn egenskp är nvändr när du vill stnn ggregtet under ntten oh strt det igen på morgonen eller eftermiddgen. Exempel: För tt stnn ggregtet oh strt det igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. Drift Stopp Driften fortsätter ON (2) Tryk ned ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (3) Tryk ned SET SET knppen. Timer PÅ timer AV (Stopp Drift Stopp) Denn inställning kn nvänds för tt strt ggregtet vid uppvknndet oh stnn det när du lämnr huset. Exempel: För tt strt ggregtet näst morgon oh stnn det: Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. Stopp Drift Stopp OFF (2) Tryk ned OFF knppen för tt ställ in timer AV (3) Tryk ned SET SET knppen. Den v funktionern v timer AV oh timer PÅ som är närmst den nuvrnde tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde timer PÅ oh timer AV, utförs ingen timerdrift. Dessutom kn luftkonditioneringsggregtets drift stnn. Ikttg försiktighet C 3 sekunder senre kommer fjärrkontrollen tt överför signlen till inomhusenheten, oh ett mottgningsljud kommer tt hörs från inomhusenheten efter tt SET knppen trykts ned. Dglig kominerd timer (smtidigt inställning v timer PÅ oh AV oh ktivering vrje dg) Denn egenskp är nvändr om du vill nvänd kominerd timer vid smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (2) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. (3) Tryk ned SET SET knppen. (4) Efter steg (3) linkr en pil ( eller ) i 3 sekunder. Tryk ned SET knppen smtidigt som pilen linkr. Båd pilrn ( eller ) viss när den dglig timern ktivers. För tt vryt timerdriften Tryk ned CLR CLR knppen. Klokdisply Under timerdrift (PÅ-AV, AV-PÅ, timer AV) viss ej kloktidsindiktorn så tt den inställd tiden kn viss. För tt se den nuvrnde tiden, tryk ned SET-knppen tillfälligt, vrvid den nuvrnde tiden viss i. 3 sekunder. 16

17 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 18 - MINNE/MY COMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt lgr en oft nvänd inställning. Strt ggregtet i det driftsläge du vill tt fjärrkontrollen sk lgr. MEMO-knpp Tryk tillfälligt ned den här knppen för tt lgr inställningen. All de för tillfället visde ikonern linkr, förrutom kloktidsindiktorn oh lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll nere MEMO-knppen i 3 sekunder eller mer medn indiktorn linkr. mrkören viss oh inställningen lgrs. Om du inte tryker ned MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du tryker ned en nnn knpp, vryts minnesinställningen. De driftslägen som kn lgrs med MEMO-knppen är MODE (läge), Temperture (tempertur), FAN (fläkt) TIMER oh Hi POWER. För tt försätt ggregtet i drift med den lgrde inställningen genom nvändning v MEMO-knppen. MY COMFORT-knppen Tryk ned MY COMFORT-knppen. Den inställning som lgrts med MEMO-knppen kommer tt viss oh luftkonditioneringsggregtets drift är serd på denn inställning. (A): När MY COMFORT-knppen tryks ned smtidigt som driften stnnts Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strts efter. 3 minuter. (B): När MY COMFORT-knppen tryks ned under drift Driftsläget ändrs till den inställning som lgrts med MEMO-knppen. Initil inställning: MODE (läge): AUTO Tempertur : 22 17

18 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 19 - JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning korrekt. Om så ej sker kn dett resulter i oehg oh ojämn spridning v rumstemperturen. Juster det vertikl luftflödet med hjälp v fjärrkontrollen. Juster det horisontl luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringsggregtet justerr utomtiskt det vertikl luftflödets riktning i enlighet med driftsindiktionern när AUTO- eller A-läget väljs. För tt ställ in en önskd luftflödesriktning Använd den här funktionen när luftkonditioneringsggregtet är i drift. FIX-knppen Håll nere eller tryk tillfälligt ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspridren i den önskde riktningen. Ändr den vertikl luftspridrens riktning inom det indikerde intervllet. Fortsättningsvis ställs det vertikl luftflödet vid drift utomtiskt in i den riktning som ställts in med hjälp v FIX-knppen. För utomtisk svepning v luftflödet Utför denn funktion när ggregtet är i drift SWING-knppen Tryk ned SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt stopp funktionen, tryk ned SWING-knppen. För tt ändr svepningens riktning, tryk ned FIX-knppen. Ikttg försiktighet FIX- oh SWING-knpprn kommer tt koppls ort när luftkonditioneringsggregtet inte är i drift (inklusive när timer PÅ är inställt). Låt ej ggregtet vr i drift under en längre period med luftflödet riktt nedåt under kyldrift eller vfuktningsdrift. Om så sker kn kondenstion ilds på den vertikl luftspridrens yt oh orsk droppnde vtten. Flytt ej den vertikl luftspridren mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om luftspridren flytts mnuellt kn den drs v driftsfel under drift. Om så sker, stopp ggregtet en gång oh återstrt det. När luftkonditioneringsggregtet återstrts omedelrt efter tt det stnnts är det möjligt tt den vertikl luftspridren inte kommer tt rör på sig under. 10 sekunder. Justering v det horisontl luftflödet Föreredelse: Ftt tg i spken på den horisontl luftspridren oh flytt den för tt juster luftspridren i den önskde luftriktningen. Luftflödet kn justers på vänster oh höger sid v gllren. 18

19 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 20 - AUTOMATISK OMSTART Dett luftkonditioneringsggregt är utrustt med utomtisk omstrtsfunktion, vilken gör det möjligt för ggregtet tt i smnd med strömvrott återuppt driften med de gällnde driftsinställningrn utn nvändning v fjärrkontrollen. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt krftmtningen återställts. Informtion Den utomtisk återstrtsdriften är inte friksinställd, vrför det vid ehov är nödvändigt tt ställ in denn funktion. Inställning v utomtisk omstrt vid strömortfll För tt ställ in den utomtisk omstrtsfunktionen, fortsätt i enlighet med följnde: Krftmtningen till enheten måste vr påslgen. Funktionen kommer inte tt ställs in om krftmtningen är frånslgen. För tt möjliggör utomtisk omstrt, håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder. Aggregtet mottger inställningen oh piper 3 gånger. Systemet återstrtr nu utomtiskt. Den utomtisk återstrten är ktiverd. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndyläget (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift strtr. Den grön indiktorn tänds. Efter 3 sekunder piper luftkonditioneringsggregtet 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringsggregtet är i drift. Om luftkonditioneringsggregtet inte måste vr i drift vid denn tid, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När ggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift upphör. Den grön indiktorn sloknr. 3 sekunder efter tt knppen hr trykts ned vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid den här tidpunkten, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. Den utomtisk omstrten epterr ej kommndon om timerdrift ktiverts med fjärrkontrollen. Efter tt ggregtet hr återstrtts genom utomtisk omstrt, återuppts luftsvepningen (AUTO). Hur den utomtisk omstrten vryts För tt vryt den utomtisk omstrten, fortsätt i enlighet med följnde: Upprep inställningsproeduren. Aggregtet mottger inställningen oh vger ett pipljud 3 gånger. Aggregtet måste nu återstrts mnuellt med fjärrkontrollen efter tt krftmtningen hr stängts v. Den utomtisk omstrten vryts. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndy (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtet strts. Den grön indiktorn tänds. Efter. 3 sekunder vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Aggregtet är i drift. Om ggregtet inte måste vr i drift vid denn tidpunkt, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När luftkonditioneringsggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtets drift upphör. Den grön indiktorn stängs v. Efter. 3 sekunder vger luftkonditioneringsggregtet ett pipljud 3 gånger. Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid denn tidpunkt, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. RESET-knpp RESET-knpp 19

20 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 21 - HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGA- TET FUNGERAR Automtisk drift I enlighet med figurern 1 oh 2 väljer det utomtisk driftsläget driften med utgångspunkt från rumstemperturdt (T) när driften örjr. Värmepumpsmodeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Endst kyl-modeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Figur 1 Figur 2 Rumstempertur Rumstempertur Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur Inställningstempertur -1 Endst fläkt-drift Värmedrift Inställningstempertur Endst fläkt-drift Driftsläget väljs igen efter tt kompressorn hr förlivit stnnd i 15 minuter. Hi POWER-drift När Hi POWER-knppen tryks ned under kyldrift, värmedrift eller A-drift strtr ggregtet följnde drift. Kyldrift Kyldriften utförs 1 C lägre än temperturinställningen. Fläkthstigheten är inställd på hög*. * Ljudnivån ökr i enlighet med fläkthstigheten. Värmedrift (värmepumpsmodeller) Värmedriften utförs 2 C högre än temperturinställningen. Fläkthstigheten ändrs utomtiskt i enlighet med driftsvillkoren. Nttlägesdrift Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh ljudnivån för tt föreygg överkyl under sommren oh upprätthåll ehglig rumstempertur på vintern. Informtion Krftmtningen oh ljudnivån reduers under nttlägesdrift, så rummet knske inte kyls (eller värms: endst värmepumpsmodeller) tillräkligt om läget nvänds under en längre tid. Nttläget kn inte nvänds under vfuktningsdrift, PURE-drift (oeroende drift) eller endst fläkt-drift (endst kyldriftsmodeller). Om FAN-knppen (fläkt) tryks ned under nttdriften, vryts nttlägesdriften. Nttläget är ej en timerdrift. Avfuktningsdrift ( ) Avfuktningsläget väljer utomtiskt vfuktning sert på skillnden melln temperturinställningen oh den fktisk rumstemperturen. Fläkthstighetsindiktorn visr AUTO, oh låg hstighet nvänds. 20

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com

TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com DRIFT & SKÖTSELANVISNING Portabel Luftkonditionering Läs igenom denna instruktion noga innan aggregatet tas i drift. TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL Säkerhet Varning OBS! Underhåll

Läs mer

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp

VRF-system, inomhusaggregat av kassettyp Bruksanvisning VRFsystem, inomhusaggregat av kassettyp Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter... 3 1.1. Försiktighetsåtgärder för användning...

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm

Luftvärmepumpens inverkan på energiförbrukningen i ett gammalt egnahemshus Magnus Sederholm Luftvärmepumpens inverkn på energiförbrukningen i ett gmmlt egnhemshus Mgnus Sederholm 1 EXAMENSARBETE Arcd Utbildningsprogrm: Identifiktionsnummer: Förfttre: Arbetets nmn: Hndledre (Arcd): Energi- och

Läs mer