Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E"

Transkript

1 Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Användrmnul April 2011

2 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Den här drift- oh skötselinstruktionen omfttr Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E. Vi förehåller oss rätten till ändringr i lämnde uppgifter utn föregående meddelnde. 2

3 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DELARNAS NAMN INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OMSLAG) KYL-/VÄRMEDRIFT AVFUKTNINGSDRIFT ENDAST FLÄKTDRIFT (endst kyldriftsmodeller) PURE-DRIFT Hi POWER-DRIFT , 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MY COMFORT-DRIFT JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING AUTOMATISK OMSTART HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET FUNGERAR TEMPORÄR DRIFT RENGÖRINGSDRIFT VANLIGT UNDERHÅLL SÄRSKILT UNDERHÅLL LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATETS DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING SPECIFIKATIONER FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...29 Angående inomhus- oh utomhusenhetskomintioner: RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E inomhusenheter kn nsluts till en end utomhusenhet eller till en multi-utomhusenhet. För nslutning till en end enhet Använd följnde komintioner: RAS-B10SKVP-E/RAS-10SAVP-E RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E RAS-B16SKVP-E/RAS-16SAVP-E För nslutning v multienhet Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. RAS-M10SKCVP-E, RAS-M13SKCVP-E oh RAS-M16SKCVP-E inomhusenheter kn nsluts till en multi-utomhusenhet. Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. Angående inomhusenhetens modellnmn Värmepumpsmodeller (RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E) Dess inomhusenheter är modeller för endst kyldrift oh kn ej utför värmedrift. 3

4 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 1 - TILLBEHÖR Fjärrkontroll Fjärrkontrollhållre Btterier (två) 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fr! Försök inte tt instller den här enheten själv. Enheten kräver en kvlifierd instlltör. Försök inte tt reprer den här enheten själv. Enheten får endst reprers v en kvlifierd kyltekniker. Öppnnde eller vlägsnnde v höljet kommer tt exponer dig för frlig spänning. Avstängning v krftmtningen föreygger inte potentiell elstöt. Vrning! Instlltionsvrningr Kontkt återförsäljren eller en kvlifierd elektriker för instlltion v luftkonditioneringsggregtet. Om luftkonditioneringsggregtet instllers felktigt v dig själv kn dett orsk prolem såsom vttenläkge, elstöt eller rnd. Jordnslut luftkonditioneringsggregtet. Anslut inte jordledningen till gsrör, åskledre eller telefoners jordledningr. Om luftkonditioneringsggregtet är otillräkligt jordnslutet kn det orsk elstöt. Ikttg uppmärksmhet Bortkoppling v enheten från krftmtningen En mnöverrytre eller strömrytre som kn koppl ort ll poler måste vr inkluderd i den fäst elinstlltionen. Använd endst godkänd mnöverrytre eller strömrytre. Driftsvrningr Undvik tt kyl rummet för myket eller tt exponer dig själv för kll luftströmmr under en längre tid då dett kn vr skdligt för din häls. För ldrig in fingrr eller stänger i luftutloppet eller luftinloppet då fläktr är i drift med hög hstighet inne i dess oh kn orsk personskd eller skd på ggregtet. Om du noterr något ovnligt med ggregtet, såsom svg kyldrift eller tt det luktr ränt, koppl omedelrt ort krftmtningen till ggregtget med mnöverrytren eller strömrytren oh kontkt leverntören. Om ggregtet är i drift kontinuerligt smtidigt som någonting är fel kn dett orsk mskinfel, elstöt, rnd osv. Spill inte vtten eller nnn vätsk på inomhusenheten. Om enheten är fuktig kn dett orsk elstöt. Flytt v enheten oh reprtionsvrningr Försök inte tt flytt eller reprer enheten själv. Monter inte ned enheten. Högspänningen i enheten kn orsk elstöt. Be lltid återförsäljren tt flytt ggregtet för tt återinstller det någon nnnstns. Om det instllers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. Kontkt återförsäljren om ggregtet ehöver reprers. Om ggregtet reprers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. 4

5 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Försiktighetsåtgärder vid instlltion Fäst dräneringsslngen ordentligt för optiml dränering. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset oh löt möler. Anslut ggregtet till en dedikerd krftmtningskäll med korrekt ngiven spänning. I nnt fll kn enheten gå sönder eller orsk rnd. Inomhusenheten sk instllers så tt inomhusenhetens överdel efinner sig åtminstone 2 meter ovnför mrken. Undvik tt pler någonting ovnpå utomhusenheten. Försiktighetsåtgärder vid drift Läs den här mnulen noggrnt innn luftkonditioneringsggregtet strts. Använd inte den här informtionen för ndr syften såsom tt evr mt, preisionsinstrument, konstojekt, djuruppfödning eller odling v krukväxter. Instller inte det här luftkonditioneringsggregtet i ett rum för särskild syften såsom ett skepp eller något nnt slgs fordon. Att gör så kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt exponer krukväxter oh djur för luftströmmr från ggregtet då dett kn skd ders häls oh tillväxt. Vr noggrnn med tt ventiler rummet om ggregtet nvänds i närheten v en förränningsnordning. Rör inte vid ggregtet med våt händer. Att gör så kn orsk elstöt. Pler inte någon förränningsnordning på en plts som är direkt exponerd för luftströmmr från luftkonditioneringsggregtet. Att gör så kn orsk ofullständig förränning. När luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds under en längre period, stäng v huvudrytren eller strömrytren för extr säkerhet. Bortkoppling från krftmtningskälln skyddr enheten från lixtr oh strömrusning. Pler inte vttenehållre som exempelvis vser ovnpå enheten då vtten kn rinn in i enheten oh orsk elstöt pg försämring v den elektrisk isoleringen. Kontroller regelundet etongplttorn under utomhusenheten. Om sen är skdd eller försämrd kn enheten fll omkull oh eventuellt orsk personskd. Tvätt inte enheten med vtten. Dett kn orsk elstöt. Använd inte lkohol, ensen, thinner, glsrengöringsmedel, polerpulver eller ndr lösningsmedel för rengöring v enheten då dess kn försämr oh skd den. Innn enheten rengörs, stäng v huvudrytren eller strömrytren för tt förhindr personskdor från den fläkt som är i drift inne i enheten. För detljer om rengöringsmetoden, referer till vsnitten Vnligt underhåll smt Särskilt underhåll. Pler inte någonting på oh kliv inte på inomhusenheten eller utomhusenheten, då dett kn få enheten tt vält oh orsk personskd. För tt möjliggör drift v ggregtet med mximl prestnd, låt det vr i drift inom det driftstemperturintervll som speifierts i instruktionern. Om så ej sker kn dett orsk fel, mskinhveri eller vttenläkge från enheten. När enheten hr vrit i drift under lång tid rekommenders tt underhåll utförs v en kvlifierd kyltekniker. 5

6 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 3 - DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium oh elektrisk klr Luftinlopp (sidn oh ksidn) Luftutlopp d e f g h i j k l m n Inomhusenhet Rumstemperturgivre Frontpnel Luftinloppsgller Luftfilter Luftutlopp Horisontl luftspridre Plerd på ksidn v den vertikl luftspridren Vertikl luftspridre Displypnel Infrröd signlmottgre Plsm pure-filer m e f g i h n k l j d 4 - INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER d e Inomhusenhet RESET-knpp FILTER-indiktor (ornge) TIMER-indiktor (gul) PURE-indiktor (rent) (lå) OPERATION-indiktor (drift) (grön) Driftsindiktorern linkr snt (5 gånger per sekund) när en skyddsåtgärd hr ktiverts. S.CLEAN-indiktor (grön) När enheten stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kyl- eller vfuktningsläge, strts rengöringsdriften utomtiskt oh S.CLEAN indiktorn tänds. d e f RESET-knpp (återställning) RESET-knppen hr följnde funktioner. Återställningsfunktion Använd denn knpp när FILTER-indiktorn (ornge) är på. Temporär drift-funktion Använd denn funktion när fjärrkontrollen förlgts eller tppts ort, eller när tteriern är slut. 6

7 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e f 5 - FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER Sändre, infrröd signl Sänder signler till inomhusenheten. knpp Tryk ned knppen för tt strt driften. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp driften. (Ett mottgningsljud hörs). Om inget ljud hörs från inomhusenheten vid mottgning, tryk ned knppen igen. Knpp för driftlägesvl (MODE) Tryk ned den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång knppen tryks ned, ändrs driftsläget i enlighet med följnde: A: Automtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme (endst värmepumpsmodeller), : endst fläkt (endst kyldriftsmodeller) oh tillk till A. (Ett mottgningsljud hörs.) Temperturknpp ( TEMP) Temperturinställningen öks till 30 C Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett mottgningsljud hörs). Fläkthstighetsknpp (Fläkt) Tryk ned den här knppen för tt välj fläkthstigheten. När AUTO väljs justers hstigheten utomtiskt i enlighet med rumstemperturen. Det går även tt välj den önskde fläkthstigheten mnuellt från följnde fem inställningr: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) (Ett mottgningsljud hörs) Automtisk luftspridrknpp (SWING) Tryk ned den här knppen för tt strt luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). l m n o p q r High power-knppen (Hi POWER) Tryk ned den här knppen för tt strt high power-driften. Minnesknppen (MEMO) Tryk ned den här knppen för tt lgr inställningr. Håll knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen. viss på displyen när inställningen hr sprts. Knpp för utomtisk drift (AUTO) Tryk ned den här knppen för tt försätt ggregtet i utomtisk drift. (Ett mottgningsljud hörs) Nttlägesknpp (SLEEP) Tryk ned den här knppen för tt strt nttläget. MY COMFORT-knpp Tryk ned den här knppen för tt låt ggregtet vr i drift i enlighet med de inställningr som sprts med MEMOknppen. PURE-knppen (PURE) (Luftrengöring) Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Timer AV-knppen (OFF) Tryk ned den här knppen för tt strt timer AV-driften. Timer-AV tiden kn väljs från fyr inställningr (1, 3, 5 eller 9 timmr). g h i j k Knpp för inställning v luftspridre (FIX) Tryk ned den här knppen för tt juster luftflödets riktning. Ett mottgningsljud hörs. Timer PÅ-knpp (ON) Använd den här knppen för tt ändr klokns inställd tid oh timer PÅ-tiden (ON). ON För tt ök tiden, tryk ned på ON (på) knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF (v) knppen. Timer AV-knpp (OFF) (Av) Använd den här knppen för tt ändr timer AV-tiden (OFF). OFF För tt ök tiden, tryk ned på OFF knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF knppen. Spr-knppen (SET) Tryk ned den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett mottgningsljud hörs). Avryt-knppen (CLR) Tryk ned den här knppen för tt vryt timer PÅ oh timer AV. (Ett mottgningsljud hörs). OFF ON 7 q d l g f k h n p o m e r j i

8 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e 6 - FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER Disply All indiktorer, förrutom klokns tidsindiktor, viss genom nedtrykning v knppen. Sändningsmrkör Sändningsmrkören ( ) indikerr tt fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Indikerr det nuvrnde driftsläget. Värmepumpsmodeller (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme) Modeller med endst kyldrift (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : fläkt) Temperturindiktor Indikerr temperturinställningen (17 C till 30 C). PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftrengöringsdriften pågår. Fläkthstighetsindiktor Indikerr den vld fläkthstigheten. AUTO eller en v fem fläkthstigheter kn viss, i enlighet med följnde: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) När driftsläget är ntingen AUTO eller : vfuktning indikers AUTO. f g h i j TIMER- oh kloktidsindiktor Tidsinställningen för timerdriften eller kloktiden indikers. Den nuvrnde tiden indikers lltid förrutom vid TIMERdrift. Hi POWER-indiktor Indikerr när Hi POWER-driften strtr. Tryk ner Hi POWER-knppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. -indiktor (Minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen tryks ned under drift. -symolen viss när knppen hålls nere i 3 sekunder eller mer smtidigt som symolen linkr. Tryk ned en nnn knpp för tt stäng v symolen. Nttlägesindiktor Indikerr när nttläget är ktivert. Tryk ned nttlägesknppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. Fjärrkontrollens A, B ändringsindiktor När fjärrkontrollens växlingsfunktion är inställd frmträder B på fjärrkontrollens disply. (När fjärrkontrollens inställning är A finns ingen indiktion på denn position. Fjärrkontrollens växlingsfunktion Om två inomhusenheter är instllerde i smm eller intilliggnde rum kn åd enhetern strt oh stnn smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Dett kn föreyggs genom tt växlingsfunktionen ställs in på sådnt sätt tt vrje inomhusenhet endst kn styrs med motsvrnde fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens växlingsfunktion, kontkt återförsäljren eller instlltionsföretget. d hj I illustrtionen viss ll indiktorer smtidigt i illustrtivt syfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. i g e f 7 - FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING Isättning v tterier i fjärrkontrollen Tg ort höljet oh sätt i tteriern Tryk ned RESET-knppen (återställning). Kloktidsindiktorn linkr. Tryk ned RESET-knppen genom tt nvänd ett föremål med sml spets. Sätt tillk höljet. 8

9 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Btterier För tt yt ut tteriern, nvänd två ny tterier (AAA-typ). Btteriern vrr i ungefär 1 år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om det inte hörs något mottgningsljud från inomhusenheten eller när luftkonditioneringsggregtet inte kn styrs med fjärrkontrollen. För tt undvik teknisk fel pg tteriläkge, tg ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på en månd. Håll sidorn intrykt oh drg v höljet. Btteriyte Vr noggrn med tt inte förväxl (+) oh (-) positionern. Inställning v klokn Innn ggregtets drift strts, ställ in klokn med fjärrkontrollen i enlighet med proeduren nedn. Fjärrkontrollens klokpnel visr tiden ovsett om ggregtet är i drift eller inte. Initil inställning När tterier sätts in i fjärrkontrollen visr klokpnelen AM 0:00 oh linkr. Justering v klokn CLOCK-knppen (klok) Tryk ned CLOCK-knppen. Kloktidsindiktorn linkr. ON ON knppen (På) Tryk ned ON-knppen för tt ställ in den nuvrnde tiden. Vrje nedtrykning v ON-knppen ändrr stegvis tiden med 1 minut. Om ON-knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 10 minuter. SET SET knppen Tryk ned SET knppen. Den nuvrnde tiden viss oh klokn strtr. Tryk ned klokn Kontroller tt luftfiltret oh plsm pure-filtret är korrekt instllerde Tryk ned plsm pure-filtret tills dess de utskjutnde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn. Om instlltionen är felktig kn FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr 9

10 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 8 - ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN Ikttg försiktighet Luftkonditioneringsggregtet kn inte vr i drift om grdiner, dörrr eller ndr föremål lokerr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Se till tt vätskor inte spills på fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om inomhusenhetens infrröd signlmottgre exponers för direkt solljus är det möjligt tt luftkonditioneringsggregtet inte kommer tt funger korrekt. Om det finns lysrörselysning i rummet med elektronisk strtenheter kn denn gör så tt signlern inte mottgs korrekt. Om lysrörselysning sk nvänds, kontkt din lokl återförsäljre. Om ndr elektrisk nordningr ktivers v fjärrkontrollen, flytt dess nordningr eller konsulter din lokl återförsäljre. 7 m Fjärrkontrollens plering Pler fjärrkontrollen på en plts där dess signler kn nå inomhusenhetens mottgre (mximlt 7 meters vstånd). När timerdriften väljs, överför fjärrkontrollen utomtiskt en signl till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Om fjärrkontrollen är plerd på en plts där signlöverföringen lokers kn en tidsfördröjning på 15 minuter inträff. Fjärrkontrollens hållre Instlltion v fjärrkontrollens hållre Innn fjärrkontrollens hållre instllers på en vägg eller pelre, kontroller om fjärrkontrollens signler kn mottgs v enheten. Montering oh orttgning v fjärrkontrollen För tt monter fjärrkontrollen håll den prllellt med fjärrkontrollen oh tryk in den helt. För tt t ort fjärrkontrollen, drg fjärrkontrollen uppåt oh utåt från hållren. 10

11 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 9 - AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringsggregtet i AUTOläget väljer det utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Fläkthstigheten oh luftspridren styrs okså utomtiskt. Strt knpp Tryk ned knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. AUTO-knpp (AUTO) Tryk ned AUTO-knppen. Temperturknpp TEMP Ställ in den önskde temperturen. ( ) Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Om AUTO-läget är oehgligt går det tt välj de önskde villkoren mnuellt. Fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs, oh MODE (driftsläge) ändrs okså från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspridrpositionen ändrs. Fläkthstighetsindiktorn viss okså. d Stopp knpp Tryk ned knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OM- SLAG) När luftkonditioneringsggregtet ställs in på A-läget eller växlr från AUTO-drift pg ändring i inställningrn, väljer ggregtet utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt ggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj A. Temperturknpp ( TEMP) Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj ett v följnde lterntiv: AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på utomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Temperturen, fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs. De önskde villkoren kn väljs mnuellt., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 11

12 d Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 11 - KYL-/VÄRMEDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. ( TEMP) Knpp för lägesvl (MODE) Välj KYLA eller VÄRME (endst värmepumpsmodeller). Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter. 3 minuter., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet. Värmedrift kn inte utförs v en enhet för endst kyl. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 12 - AVFUKTNINGSDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj vfuktning. TEMP Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. ( ) Fläkthstigheten är fixerd till AUTO oh AUTO viss på displyen. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strtr efter 3 minuter. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet ENDAST FLÄKTDRIFT (endst modeller för endst kyl) Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet Knpp för lägesvl (MODE) Välj ENDAST FLÄKT. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr omedelrt. : ENDAST FLÄKT-läget styr inte temperturen. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet., MED HIGH, MED+., AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, 12

13 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 14 - PURE-DRIFT Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Under luftkonditioneringsdriften PURE-knpp Pure-driften strts vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens disply pnel tänds. Plsm pure-filtret ktivers. För tt stopp endst PURE-driften PURE-knppen PURE-driften stnns genom nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Plsm pure-filtret vktivers. För tt stnn luftkonditioneringsggregtets drift smtidigt knppen Luftkonditioneringsdriften oh PURE-driften stnnr vid nedtrykning v den här knppen. Driftsindiktorn (grön) oh PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Ikttg uppmärksmhet: När knppen tryks ned näst gång strtr driften med kominerd luftkonditionering oh PURE-drift. Under den kominerde luftkonditionerings- oh PUREdriften går det inte tt endst stopp luftkonditioneringsdriften. När luftkonditioneringsggregtet är stnnt PURE-knppen PURE-driften strtr vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel tänds. Informtion Under PURE-drift produers en liten mängd ozon, oh det är möjligt tt du kn lägg märke till lukten. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG oh MED+. LÅG drift utförs när inomhusluften lir ren. Under drift kn de vertikl luftspridrns position ändrs om rumstemperturen är låg. Om luftinloppsgllret öppns under PURE-drift strts ilnd filterindiktorn (ornge). Om så är fllet, stnn PURE-driften (stnn luftkonditioneringsggregtet om det okså är i drift) oh stäng sedn luftinloppsgllret. Filterindiktorn (ornge) tänds efter tt PURE-driften utförts i 1000 timmr. När indiktorn tänds, rengör plsm pure-filtret. 13

14 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 15 - Hi POWER-drift High Power (Hi POWER) Hi POWER-läget styr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh driftsläget på sådnt sätt tt rumsluften snt kyls på sommren oh värms på vintern. Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen. Hi POWER-mrkören viss på fjärrkontrollen. Att vryt Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen igen Hi POWER-mrkören på fjärrkontrollen släks. Ikttg försiktighet: Hi POWER-läget kn inte ktivers under vfuktningsdrift eller endst fläkt-drift (modeller för endst kyl). 16-1, 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV Luftkonditioneringsggregtets drift stnnr efter tt h vrit i drift i den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryk ned OFF-knppen (under drift). Det hörs ett kort pipljud oh timerindiktorn viss. Den tid vid vilken ggregtet stnns viss på fjärrkontrollens disply (1H: 1 timme efter den nuvrnde tiden). Tryk ned knppen igen smtidigt som 1H viss ( 3 sekunder) för tt ändr till 3H indiktorn. Vid påföljnde 2 nedtrykningr ändrs indiktorn till 5H oh 9H. Efter tt h vlt den önskde tiden, tryk inte ned den här knppen igen. (När timertidsindiktorn släks hr timern ställts in.) CLR-knpp Tryk ned CLR-knppen för tt vryt timern. Timern vryts men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr i drift. 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV-driften vryts okså om OFF-knppen tryks ned efter tt en inställning hr gjorts. Informtion Rengöringsdrift strtr när tiden för 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV hr uppnåtts. (Rengöringsdrift utförs inte under värmedrift eller PURE-drift). Vid nvändning i komintion med timer PÅ, ställ först in 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV, oh ställ därefter in timer PÅ. Om OFF-knppen tryks ned smtidigt som timer PÅ (AV) hr ställts in, vryts timer PÅ (AV) oh endst 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV ställs in. 14

15 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 17 - TIMERDRIFT Inställning v timer PÅ ON ON knppen Tryk ned ON ON knppen. Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång ON-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. On knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR knppen för tt vryt timerinställningen. Inställning v timer AV OFF OFF knppen Tryk ned OFF OFF knppen Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång OFF-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. Om OFFknppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. knppen för tt vryt timerinställ- CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR ningen. Ikttg försiktighet När timerdrift väljs överför fjärrkontrollen utomtiskt timersignlen till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Pler därför fjärrkontrollen på en plts där den oehindrt kn sänd signlen till inomhusenheten. Om SET SET knppen inte tryks ned inom 30 sekunder efter tt tiden ställts in, vryts inställningen. När timerdriftläget väljs, lgrs inställningrn i fjärrkontrollen. Därefter kommer luftkonditioneringsggregtets drift tt örj med smm driftsvillkor vid nedtrykning v eller knpprn på fjärrkontrollen. ON OFF Timern kn inte ställs in när klokdisplyen linkr. Följ instruktionern i vsnittet Inställning v klokn (sid 9) för tt ställ in klokn, oh ställ därefter in timern. 15

16 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Kominerd timer (smtidig inställning v timer På oh AV) Timer AV Timer PÅ (Drift Stopp Drift) Denn egenskp är nvändr när du vill stnn ggregtet under ntten oh strt det igen på morgonen eller eftermiddgen. Exempel: För tt stnn ggregtet oh strt det igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. Drift Stopp Driften fortsätter ON (2) Tryk ned ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (3) Tryk ned SET SET knppen. Timer PÅ timer AV (Stopp Drift Stopp) Denn inställning kn nvänds för tt strt ggregtet vid uppvknndet oh stnn det när du lämnr huset. Exempel: För tt strt ggregtet näst morgon oh stnn det: Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. Stopp Drift Stopp OFF (2) Tryk ned OFF knppen för tt ställ in timer AV (3) Tryk ned SET SET knppen. Den v funktionern v timer AV oh timer PÅ som är närmst den nuvrnde tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde timer PÅ oh timer AV, utförs ingen timerdrift. Dessutom kn luftkonditioneringsggregtets drift stnn. Ikttg försiktighet C 3 sekunder senre kommer fjärrkontrollen tt överför signlen till inomhusenheten, oh ett mottgningsljud kommer tt hörs från inomhusenheten efter tt SET knppen trykts ned. Dglig kominerd timer (smtidigt inställning v timer PÅ oh AV oh ktivering vrje dg) Denn egenskp är nvändr om du vill nvänd kominerd timer vid smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (2) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. (3) Tryk ned SET SET knppen. (4) Efter steg (3) linkr en pil ( eller ) i 3 sekunder. Tryk ned SET knppen smtidigt som pilen linkr. Båd pilrn ( eller ) viss när den dglig timern ktivers. För tt vryt timerdriften Tryk ned CLR CLR knppen. Klokdisply Under timerdrift (PÅ-AV, AV-PÅ, timer AV) viss ej kloktidsindiktorn så tt den inställd tiden kn viss. För tt se den nuvrnde tiden, tryk ned SET-knppen tillfälligt, vrvid den nuvrnde tiden viss i. 3 sekunder. 16

17 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 18 - MINNE/MY COMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt lgr en oft nvänd inställning. Strt ggregtet i det driftsläge du vill tt fjärrkontrollen sk lgr. MEMO-knpp Tryk tillfälligt ned den här knppen för tt lgr inställningen. All de för tillfället visde ikonern linkr, förrutom kloktidsindiktorn oh lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll nere MEMO-knppen i 3 sekunder eller mer medn indiktorn linkr. mrkören viss oh inställningen lgrs. Om du inte tryker ned MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du tryker ned en nnn knpp, vryts minnesinställningen. De driftslägen som kn lgrs med MEMO-knppen är MODE (läge), Temperture (tempertur), FAN (fläkt) TIMER oh Hi POWER. För tt försätt ggregtet i drift med den lgrde inställningen genom nvändning v MEMO-knppen. MY COMFORT-knppen Tryk ned MY COMFORT-knppen. Den inställning som lgrts med MEMO-knppen kommer tt viss oh luftkonditioneringsggregtets drift är serd på denn inställning. (A): När MY COMFORT-knppen tryks ned smtidigt som driften stnnts Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strts efter. 3 minuter. (B): När MY COMFORT-knppen tryks ned under drift Driftsläget ändrs till den inställning som lgrts med MEMO-knppen. Initil inställning: MODE (läge): AUTO Tempertur : 22 17

18 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 19 - JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning korrekt. Om så ej sker kn dett resulter i oehg oh ojämn spridning v rumstemperturen. Juster det vertikl luftflödet med hjälp v fjärrkontrollen. Juster det horisontl luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringsggregtet justerr utomtiskt det vertikl luftflödets riktning i enlighet med driftsindiktionern när AUTO- eller A-läget väljs. För tt ställ in en önskd luftflödesriktning Använd den här funktionen när luftkonditioneringsggregtet är i drift. FIX-knppen Håll nere eller tryk tillfälligt ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspridren i den önskde riktningen. Ändr den vertikl luftspridrens riktning inom det indikerde intervllet. Fortsättningsvis ställs det vertikl luftflödet vid drift utomtiskt in i den riktning som ställts in med hjälp v FIX-knppen. För utomtisk svepning v luftflödet Utför denn funktion när ggregtet är i drift SWING-knppen Tryk ned SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt stopp funktionen, tryk ned SWING-knppen. För tt ändr svepningens riktning, tryk ned FIX-knppen. Ikttg försiktighet FIX- oh SWING-knpprn kommer tt koppls ort när luftkonditioneringsggregtet inte är i drift (inklusive när timer PÅ är inställt). Låt ej ggregtet vr i drift under en längre period med luftflödet riktt nedåt under kyldrift eller vfuktningsdrift. Om så sker kn kondenstion ilds på den vertikl luftspridrens yt oh orsk droppnde vtten. Flytt ej den vertikl luftspridren mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om luftspridren flytts mnuellt kn den drs v driftsfel under drift. Om så sker, stopp ggregtet en gång oh återstrt det. När luftkonditioneringsggregtet återstrts omedelrt efter tt det stnnts är det möjligt tt den vertikl luftspridren inte kommer tt rör på sig under. 10 sekunder. Justering v det horisontl luftflödet Föreredelse: Ftt tg i spken på den horisontl luftspridren oh flytt den för tt juster luftspridren i den önskde luftriktningen. Luftflödet kn justers på vänster oh höger sid v gllren. 18

19 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 20 - AUTOMATISK OMSTART Dett luftkonditioneringsggregt är utrustt med utomtisk omstrtsfunktion, vilken gör det möjligt för ggregtet tt i smnd med strömvrott återuppt driften med de gällnde driftsinställningrn utn nvändning v fjärrkontrollen. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt krftmtningen återställts. Informtion Den utomtisk återstrtsdriften är inte friksinställd, vrför det vid ehov är nödvändigt tt ställ in denn funktion. Inställning v utomtisk omstrt vid strömortfll För tt ställ in den utomtisk omstrtsfunktionen, fortsätt i enlighet med följnde: Krftmtningen till enheten måste vr påslgen. Funktionen kommer inte tt ställs in om krftmtningen är frånslgen. För tt möjliggör utomtisk omstrt, håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder. Aggregtet mottger inställningen oh piper 3 gånger. Systemet återstrtr nu utomtiskt. Den utomtisk återstrten är ktiverd. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndyläget (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift strtr. Den grön indiktorn tänds. Efter 3 sekunder piper luftkonditioneringsggregtet 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringsggregtet är i drift. Om luftkonditioneringsggregtet inte måste vr i drift vid denn tid, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När ggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift upphör. Den grön indiktorn sloknr. 3 sekunder efter tt knppen hr trykts ned vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid den här tidpunkten, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. Den utomtisk omstrten epterr ej kommndon om timerdrift ktiverts med fjärrkontrollen. Efter tt ggregtet hr återstrtts genom utomtisk omstrt, återuppts luftsvepningen (AUTO). Hur den utomtisk omstrten vryts För tt vryt den utomtisk omstrten, fortsätt i enlighet med följnde: Upprep inställningsproeduren. Aggregtet mottger inställningen oh vger ett pipljud 3 gånger. Aggregtet måste nu återstrts mnuellt med fjärrkontrollen efter tt krftmtningen hr stängts v. Den utomtisk omstrten vryts. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndy (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtet strts. Den grön indiktorn tänds. Efter. 3 sekunder vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Aggregtet är i drift. Om ggregtet inte måste vr i drift vid denn tidpunkt, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När luftkonditioneringsggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtets drift upphör. Den grön indiktorn stängs v. Efter. 3 sekunder vger luftkonditioneringsggregtet ett pipljud 3 gånger. Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid denn tidpunkt, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. RESET-knpp RESET-knpp 19

20 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 21 - HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGA- TET FUNGERAR Automtisk drift I enlighet med figurern 1 oh 2 väljer det utomtisk driftsläget driften med utgångspunkt från rumstemperturdt (T) när driften örjr. Värmepumpsmodeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Endst kyl-modeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Figur 1 Figur 2 Rumstempertur Rumstempertur Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur Inställningstempertur -1 Endst fläkt-drift Värmedrift Inställningstempertur Endst fläkt-drift Driftsläget väljs igen efter tt kompressorn hr förlivit stnnd i 15 minuter. Hi POWER-drift När Hi POWER-knppen tryks ned under kyldrift, värmedrift eller A-drift strtr ggregtet följnde drift. Kyldrift Kyldriften utförs 1 C lägre än temperturinställningen. Fläkthstigheten är inställd på hög*. * Ljudnivån ökr i enlighet med fläkthstigheten. Värmedrift (värmepumpsmodeller) Värmedriften utförs 2 C högre än temperturinställningen. Fläkthstigheten ändrs utomtiskt i enlighet med driftsvillkoren. Nttlägesdrift Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh ljudnivån för tt föreygg överkyl under sommren oh upprätthåll ehglig rumstempertur på vintern. Informtion Krftmtningen oh ljudnivån reduers under nttlägesdrift, så rummet knske inte kyls (eller värms: endst värmepumpsmodeller) tillräkligt om läget nvänds under en längre tid. Nttläget kn inte nvänds under vfuktningsdrift, PURE-drift (oeroende drift) eller endst fläkt-drift (endst kyldriftsmodeller). Om FAN-knppen (fläkt) tryks ned under nttdriften, vryts nttlägesdriften. Nttläget är ej en timerdrift. Avfuktningsdrift ( ) Avfuktningsläget väljer utomtiskt vfuktning sert på skillnden melln temperturinställningen oh den fktisk rumstemperturen. Fläkthstighetsindiktorn visr AUTO, oh låg hstighet nvänds. 20

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707

Ställdon för ventiler och spjäll i klimatanläggningar 4. VU-3. VAV Universal. Produktinformation Luftflödesreglering. i0059707 Ställdon för ventiler oh spjäll i klimtnläggningr 4 VU-3 Produktinformtion Luftflödesreglering VAV Universl i0059707 VAV-Universl VRD2 BC rykgivre oh regultor i en enhet Styrsignl DC 0 10 V Kommunierr

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A

Bruksanvisning KASSETTAGGREGAT AUHG 12-24LVL FUJITSU GENERAL LIMITED KLIMATAGGREGAT. Inomhusenhet P/N9377776013. Köldmedium R410A Köldmedium R410A Bruksanvisning KLIMATAGGREGAT KASSETTAGGREGAT Inomhusenhet AUHG 12-24LVL FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS I FRAMTIDEN FUJITSU GENERAL LIMITED P/N9377776013 INNEHÅLL

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E. Användarmanual

RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E. Användarmanual RAV-SM564UT-E RAV-SM804UT-E RAV-SM1104UT-E RAV-SM1404UT-E RAV-SM1604UT-E Användarmanual Augusti 2011 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar RAV-SM_UT-E. Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer