Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E"

Transkript

1 Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Användrmnul April 2011

2 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Den här drift- oh skötselinstruktionen omfttr Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E. Vi förehåller oss rätten till ändringr i lämnde uppgifter utn föregående meddelnde. 2

3 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 - FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DELARNAS NAMN INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OMSLAG) KYL-/VÄRMEDRIFT AVFUKTNINGSDRIFT ENDAST FLÄKTDRIFT (endst kyldriftsmodeller) PURE-DRIFT Hi POWER-DRIFT , 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MY COMFORT-DRIFT JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING AUTOMATISK OMSTART HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATET FUNGERAR TEMPORÄR DRIFT RENGÖRINGSDRIFT VANLIGT UNDERHÅLL SÄRSKILT UNDERHÅLL LUFTKONDITIONERINGSAGGREGATETS DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING SPECIFIKATIONER FELSÖKNING (Fjärrkontroll)...29 Angående inomhus- oh utomhusenhetskomintioner: RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E inomhusenheter kn nsluts till en end utomhusenhet eller till en multi-utomhusenhet. För nslutning till en end enhet Använd följnde komintioner: RAS-B10SKVP-E/RAS-10SAVP-E RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E RAS-B16SKVP-E/RAS-16SAVP-E För nslutning v multienhet Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. RAS-M10SKCVP-E, RAS-M13SKCVP-E oh RAS-M16SKCVP-E inomhusenheter kn nsluts till en multi-utomhusenhet. Referer till de speifiktioner som levererts med multi-utomhusenheten. Angående inomhusenhetens modellnmn Värmepumpsmodeller (RAS-B10SKVP-E, RAS-B13SKVP-E oh RAS-B16SKVP-E) Dess inomhusenheter är modeller för endst kyldrift oh kn ej utför värmedrift. 3

4 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 1 - TILLBEHÖR Fjärrkontroll Fjärrkontrollhållre Btterier (två) 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fr! Försök inte tt instller den här enheten själv. Enheten kräver en kvlifierd instlltör. Försök inte tt reprer den här enheten själv. Enheten får endst reprers v en kvlifierd kyltekniker. Öppnnde eller vlägsnnde v höljet kommer tt exponer dig för frlig spänning. Avstängning v krftmtningen föreygger inte potentiell elstöt. Vrning! Instlltionsvrningr Kontkt återförsäljren eller en kvlifierd elektriker för instlltion v luftkonditioneringsggregtet. Om luftkonditioneringsggregtet instllers felktigt v dig själv kn dett orsk prolem såsom vttenläkge, elstöt eller rnd. Jordnslut luftkonditioneringsggregtet. Anslut inte jordledningen till gsrör, åskledre eller telefoners jordledningr. Om luftkonditioneringsggregtet är otillräkligt jordnslutet kn det orsk elstöt. Ikttg uppmärksmhet Bortkoppling v enheten från krftmtningen En mnöverrytre eller strömrytre som kn koppl ort ll poler måste vr inkluderd i den fäst elinstlltionen. Använd endst godkänd mnöverrytre eller strömrytre. Driftsvrningr Undvik tt kyl rummet för myket eller tt exponer dig själv för kll luftströmmr under en längre tid då dett kn vr skdligt för din häls. För ldrig in fingrr eller stänger i luftutloppet eller luftinloppet då fläktr är i drift med hög hstighet inne i dess oh kn orsk personskd eller skd på ggregtet. Om du noterr något ovnligt med ggregtet, såsom svg kyldrift eller tt det luktr ränt, koppl omedelrt ort krftmtningen till ggregtget med mnöverrytren eller strömrytren oh kontkt leverntören. Om ggregtet är i drift kontinuerligt smtidigt som någonting är fel kn dett orsk mskinfel, elstöt, rnd osv. Spill inte vtten eller nnn vätsk på inomhusenheten. Om enheten är fuktig kn dett orsk elstöt. Flytt v enheten oh reprtionsvrningr Försök inte tt flytt eller reprer enheten själv. Monter inte ned enheten. Högspänningen i enheten kn orsk elstöt. Be lltid återförsäljren tt flytt ggregtet för tt återinstller det någon nnnstns. Om det instllers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. Kontkt återförsäljren om ggregtet ehöver reprers. Om ggregtet reprers felktigt kn dett orsk elstöt eller rnd. 4

5 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Försiktighetsåtgärder vid instlltion Fäst dräneringsslngen ordentligt för optiml dränering. Felktig dränering kn orsk översvämning i huset oh löt möler. Anslut ggregtet till en dedikerd krftmtningskäll med korrekt ngiven spänning. I nnt fll kn enheten gå sönder eller orsk rnd. Inomhusenheten sk instllers så tt inomhusenhetens överdel efinner sig åtminstone 2 meter ovnför mrken. Undvik tt pler någonting ovnpå utomhusenheten. Försiktighetsåtgärder vid drift Läs den här mnulen noggrnt innn luftkonditioneringsggregtet strts. Använd inte den här informtionen för ndr syften såsom tt evr mt, preisionsinstrument, konstojekt, djuruppfödning eller odling v krukväxter. Instller inte det här luftkonditioneringsggregtet i ett rum för särskild syften såsom ett skepp eller något nnt slgs fordon. Att gör så kn skd ggregtets prestnd. Undvik tt exponer krukväxter oh djur för luftströmmr från ggregtet då dett kn skd ders häls oh tillväxt. Vr noggrnn med tt ventiler rummet om ggregtet nvänds i närheten v en förränningsnordning. Rör inte vid ggregtet med våt händer. Att gör så kn orsk elstöt. Pler inte någon förränningsnordning på en plts som är direkt exponerd för luftströmmr från luftkonditioneringsggregtet. Att gör så kn orsk ofullständig förränning. När luftkonditioneringsggregtet inte sk nvänds under en längre period, stäng v huvudrytren eller strömrytren för extr säkerhet. Bortkoppling från krftmtningskälln skyddr enheten från lixtr oh strömrusning. Pler inte vttenehållre som exempelvis vser ovnpå enheten då vtten kn rinn in i enheten oh orsk elstöt pg försämring v den elektrisk isoleringen. Kontroller regelundet etongplttorn under utomhusenheten. Om sen är skdd eller försämrd kn enheten fll omkull oh eventuellt orsk personskd. Tvätt inte enheten med vtten. Dett kn orsk elstöt. Använd inte lkohol, ensen, thinner, glsrengöringsmedel, polerpulver eller ndr lösningsmedel för rengöring v enheten då dess kn försämr oh skd den. Innn enheten rengörs, stäng v huvudrytren eller strömrytren för tt förhindr personskdor från den fläkt som är i drift inne i enheten. För detljer om rengöringsmetoden, referer till vsnitten Vnligt underhåll smt Särskilt underhåll. Pler inte någonting på oh kliv inte på inomhusenheten eller utomhusenheten, då dett kn få enheten tt vält oh orsk personskd. För tt möjliggör drift v ggregtet med mximl prestnd, låt det vr i drift inom det driftstemperturintervll som speifierts i instruktionern. Om så ej sker kn dett orsk fel, mskinhveri eller vttenläkge från enheten. När enheten hr vrit i drift under lång tid rekommenders tt underhåll utförs v en kvlifierd kyltekniker. 5

6 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 3 - DELARNAS NAMN Utomhusenhet Anslutningsrör för köldmedium oh elektrisk klr Luftinlopp (sidn oh ksidn) Luftutlopp d e f g h i j k l m n Inomhusenhet Rumstemperturgivre Frontpnel Luftinloppsgller Luftfilter Luftutlopp Horisontl luftspridre Plerd på ksidn v den vertikl luftspridren Vertikl luftspridre Displypnel Infrröd signlmottgre Plsm pure-filer m e f g i h n k l j d 4 - INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH STYRENHETER: NAMN OCH FUNKTIONER d e Inomhusenhet RESET-knpp FILTER-indiktor (ornge) TIMER-indiktor (gul) PURE-indiktor (rent) (lå) OPERATION-indiktor (drift) (grön) Driftsindiktorern linkr snt (5 gånger per sekund) när en skyddsåtgärd hr ktiverts. S.CLEAN-indiktor (grön) När enheten stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kyl- eller vfuktningsläge, strts rengöringsdriften utomtiskt oh S.CLEAN indiktorn tänds. d e f RESET-knpp (återställning) RESET-knppen hr följnde funktioner. Återställningsfunktion Använd denn knpp när FILTER-indiktorn (ornge) är på. Temporär drift-funktion Använd denn funktion när fjärrkontrollen förlgts eller tppts ort, eller när tteriern är slut. 6

7 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e f 5 - FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER Sändre, infrröd signl Sänder signler till inomhusenheten. knpp Tryk ned knppen för tt strt driften. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp driften. (Ett mottgningsljud hörs). Om inget ljud hörs från inomhusenheten vid mottgning, tryk ned knppen igen. Knpp för driftlägesvl (MODE) Tryk ned den här knppen för tt välj driftsläge. Vrje gång knppen tryks ned, ändrs driftsläget i enlighet med följnde: A: Automtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme (endst värmepumpsmodeller), : endst fläkt (endst kyldriftsmodeller) oh tillk till A. (Ett mottgningsljud hörs.) Temperturknpp ( TEMP) Temperturinställningen öks till 30 C Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett mottgningsljud hörs). Fläkthstighetsknpp (Fläkt) Tryk ned den här knppen för tt välj fläkthstigheten. När AUTO väljs justers hstigheten utomtiskt i enlighet med rumstemperturen. Det går även tt välj den önskde fläkthstigheten mnuellt från följnde fem inställningr: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) (Ett mottgningsljud hörs) Automtisk luftspridrknpp (SWING) Tryk ned den här knppen för tt strt luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). Tryk ned knppen igen för tt stopp luftsvepningen. (Ett mottgningsljud hörs). l m n o p q r High power-knppen (Hi POWER) Tryk ned den här knppen för tt strt high power-driften. Minnesknppen (MEMO) Tryk ned den här knppen för tt lgr inställningr. Håll knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen. viss på displyen när inställningen hr sprts. Knpp för utomtisk drift (AUTO) Tryk ned den här knppen för tt försätt ggregtet i utomtisk drift. (Ett mottgningsljud hörs) Nttlägesknpp (SLEEP) Tryk ned den här knppen för tt strt nttläget. MY COMFORT-knpp Tryk ned den här knppen för tt låt ggregtet vr i drift i enlighet med de inställningr som sprts med MEMOknppen. PURE-knppen (PURE) (Luftrengöring) Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Timer AV-knppen (OFF) Tryk ned den här knppen för tt strt timer AV-driften. Timer-AV tiden kn väljs från fyr inställningr (1, 3, 5 eller 9 timmr). g h i j k Knpp för inställning v luftspridre (FIX) Tryk ned den här knppen för tt juster luftflödets riktning. Ett mottgningsljud hörs. Timer PÅ-knpp (ON) Använd den här knppen för tt ändr klokns inställd tid oh timer PÅ-tiden (ON). ON För tt ök tiden, tryk ned på ON (på) knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF (v) knppen. Timer AV-knpp (OFF) (Av) Använd den här knppen för tt ändr timer AV-tiden (OFF). OFF För tt ök tiden, tryk ned på OFF knppen. För tt minsk tiden, tryk ned på OFF knppen. Spr-knppen (SET) Tryk ned den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett mottgningsljud hörs). Avryt-knppen (CLR) Tryk ned den här knppen för tt vryt timer PÅ oh timer AV. (Ett mottgningsljud hörs). OFF ON 7 q d l g f k h n p o m e r j i

8 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E d e 6 - FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER: NAMN OCH FUNKTIONER Disply All indiktorer, förrutom klokns tidsindiktor, viss genom nedtrykning v knppen. Sändningsmrkör Sändningsmrkören ( ) indikerr tt fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. Lägesindiktor Indikerr det nuvrnde driftsläget. Värmepumpsmodeller (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : värme) Modeller med endst kyldrift (AUTO: Automtisk styrning, A: styrning v utomtiskt omslg, : kyl, : vfuktning, : fläkt) Temperturindiktor Indikerr temperturinställningen (17 C till 30 C). PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftrengöringsdriften pågår. Fläkthstighetsindiktor Indikerr den vld fläkthstigheten. AUTO eller en v fem fläkthstigheter kn viss, i enlighet med följnde: LÅG (LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, HÖG HIGH ) När driftsläget är ntingen AUTO eller : vfuktning indikers AUTO. f g h i j TIMER- oh kloktidsindiktor Tidsinställningen för timerdriften eller kloktiden indikers. Den nuvrnde tiden indikers lltid förrutom vid TIMERdrift. Hi POWER-indiktor Indikerr när Hi POWER-driften strtr. Tryk ner Hi POWER-knppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. -indiktor (Minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen tryks ned under drift. -symolen viss när knppen hålls nere i 3 sekunder eller mer smtidigt som symolen linkr. Tryk ned en nnn knpp för tt stäng v symolen. Nttlägesindiktor Indikerr när nttläget är ktivert. Tryk ned nttlägesknppen för tt strt driften oh tryk ned den igen för tt stnn driften. Fjärrkontrollens A, B ändringsindiktor När fjärrkontrollens växlingsfunktion är inställd frmträder B på fjärrkontrollens disply. (När fjärrkontrollens inställning är A finns ingen indiktion på denn position. Fjärrkontrollens växlingsfunktion Om två inomhusenheter är instllerde i smm eller intilliggnde rum kn åd enhetern strt oh stnn smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Dett kn föreyggs genom tt växlingsfunktionen ställs in på sådnt sätt tt vrje inomhusenhet endst kn styrs med motsvrnde fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens växlingsfunktion, kontkt återförsäljren eller instlltionsföretget. d hj I illustrtionen viss ll indiktorer smtidigt i illustrtivt syfte. Under drift viss endst de relevnt indiktorern på fjärrkontrollen. i g e f 7 - FÖRBEREDELSER OCH KONTROLLER INNAN ANVÄNDNING Isättning v tterier i fjärrkontrollen Tg ort höljet oh sätt i tteriern Tryk ned RESET-knppen (återställning). Kloktidsindiktorn linkr. Tryk ned RESET-knppen genom tt nvänd ett föremål med sml spets. Sätt tillk höljet. 8

9 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Btterier För tt yt ut tteriern, nvänd två ny tterier (AAA-typ). Btteriern vrr i ungefär 1 år vid norml nvändning. Byt ut tteriern om det inte hörs något mottgningsljud från inomhusenheten eller när luftkonditioneringsggregtet inte kn styrs med fjärrkontrollen. För tt undvik teknisk fel pg tteriläkge, tg ut tteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på en månd. Håll sidorn intrykt oh drg v höljet. Btteriyte Vr noggrn med tt inte förväxl (+) oh (-) positionern. Inställning v klokn Innn ggregtets drift strts, ställ in klokn med fjärrkontrollen i enlighet med proeduren nedn. Fjärrkontrollens klokpnel visr tiden ovsett om ggregtet är i drift eller inte. Initil inställning När tterier sätts in i fjärrkontrollen visr klokpnelen AM 0:00 oh linkr. Justering v klokn CLOCK-knppen (klok) Tryk ned CLOCK-knppen. Kloktidsindiktorn linkr. ON ON knppen (På) Tryk ned ON-knppen för tt ställ in den nuvrnde tiden. Vrje nedtrykning v ON-knppen ändrr stegvis tiden med 1 minut. Om ON-knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 10 minuter. SET SET knppen Tryk ned SET knppen. Den nuvrnde tiden viss oh klokn strtr. Tryk ned klokn Kontroller tt luftfiltret oh plsm pure-filtret är korrekt instllerde Tryk ned plsm pure-filtret tills dess de utskjutnde delrn på åd sidorn är helt istt i hållrn. Om instlltionen är felktig kn FILTER-indiktorn (ornge) tänds. Utskjutnde delr 9

10 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 8 - ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN Ikttg försiktighet Luftkonditioneringsggregtet kn inte vr i drift om grdiner, dörrr eller ndr föremål lokerr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Se till tt vätskor inte spills på fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om inomhusenhetens infrröd signlmottgre exponers för direkt solljus är det möjligt tt luftkonditioneringsggregtet inte kommer tt funger korrekt. Om det finns lysrörselysning i rummet med elektronisk strtenheter kn denn gör så tt signlern inte mottgs korrekt. Om lysrörselysning sk nvänds, kontkt din lokl återförsäljre. Om ndr elektrisk nordningr ktivers v fjärrkontrollen, flytt dess nordningr eller konsulter din lokl återförsäljre. 7 m Fjärrkontrollens plering Pler fjärrkontrollen på en plts där dess signler kn nå inomhusenhetens mottgre (mximlt 7 meters vstånd). När timerdriften väljs, överför fjärrkontrollen utomtiskt en signl till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Om fjärrkontrollen är plerd på en plts där signlöverföringen lokers kn en tidsfördröjning på 15 minuter inträff. Fjärrkontrollens hållre Instlltion v fjärrkontrollens hållre Innn fjärrkontrollens hållre instllers på en vägg eller pelre, kontroller om fjärrkontrollens signler kn mottgs v enheten. Montering oh orttgning v fjärrkontrollen För tt monter fjärrkontrollen håll den prllellt med fjärrkontrollen oh tryk in den helt. För tt t ort fjärrkontrollen, drg fjärrkontrollen uppåt oh utåt från hållren. 10

11 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 9 - AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringsggregtet i AUTOläget väljer det utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Fläkthstigheten oh luftspridren styrs okså utomtiskt. Strt knpp Tryk ned knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. AUTO-knpp (AUTO) Tryk ned AUTO-knppen. Temperturknpp TEMP Ställ in den önskde temperturen. ( ) Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Om AUTO-läget är oehgligt går det tt välj de önskde villkoren mnuellt. Fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs, oh MODE (driftsläge) ändrs okså från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspridrpositionen ändrs. Fläkthstighetsindiktorn viss okså. d Stopp knpp Tryk ned knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISKT OM- SLAG) När luftkonditioneringsggregtet ställs in på A-läget eller växlr från AUTO-drift pg ändring i inställningrn, väljer ggregtet utomtiskt kyl, värme (endst värmepumpsmodeller) eller endst fläktdrift eroende på rumstemperturen. Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt ggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj A. Temperturknpp ( TEMP) Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj ett v följnde lterntiv: AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på utomhusenhetens displypnel tänds. Driftsläget väljs i enlighet med rumstemperturen oh driften strtr efter. 3 minuter. Temperturen, fläkthstigheten oh luftspridrpositionen kn ändrs. De önskde villkoren kn väljs mnuellt., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 11

12 d Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 11 - KYL-/VÄRMEDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. ( TEMP) Knpp för lägesvl (MODE) Välj KYLA eller VÄRME (endst värmepumpsmodeller). Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter. 3 minuter., MED HIGH, MED+., Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet. Värmedrift kn inte utförs v en enhet för endst kyl. AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, d 12 - AVFUKTNINGSDRIFT Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet. Knpp för lägesvl (MODE) Välj vfuktning. TEMP Temperturknpp Ställ in den önskde temperturen. ( ) Fläkthstigheten är fixerd till AUTO oh AUTO viss på displyen. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strtr efter 3 minuter. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stnn luftkonditioneringsggregtet ENDAST FLÄKTDRIFT (endst modeller för endst kyl) Strt knpp Tryk ned den här knppen för tt strt luftkonditioneringsggregtet Knpp för lägesvl (MODE) Välj ENDAST FLÄKT. Fläkthstighetsknpp (FAN) AUTO AUTO LÅG LOW, LÅG+ LOW+, MED, MED+, MED+ HÖG HIGH. Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr omedelrt. : ENDAST FLÄKT-läget styr inte temperturen. Stopp knpp Tryk ned den här knppen igen för tt stopp luftkonditioneringsggregtet., MED HIGH, MED+., AUTO LOW, LOW+, MED, MED+, 12

13 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 14 - PURE-DRIFT Tryk ned den här knppen för tt strt den elektrisk luftrengöringsdriften. Under luftkonditioneringsdriften PURE-knpp Pure-driften strts vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens disply pnel tänds. Plsm pure-filtret ktivers. För tt stopp endst PURE-driften PURE-knppen PURE-driften stnns genom nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Plsm pure-filtret vktivers. För tt stnn luftkonditioneringsggregtets drift smtidigt knppen Luftkonditioneringsdriften oh PURE-driften stnnr vid nedtrykning v den här knppen. Driftsindiktorn (grön) oh PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel släks. Ikttg uppmärksmhet: När knppen tryks ned näst gång strtr driften med kominerd luftkonditionering oh PURE-drift. Under den kominerde luftkonditionerings- oh PUREdriften går det inte tt endst stopp luftkonditioneringsdriften. När luftkonditioneringsggregtet är stnnt PURE-knppen PURE-driften strtr vid nedtrykning v den här knppen. PURE-indiktorn (lå) på inomhusenhetens displypnel tänds. Informtion Under PURE-drift produers en liten mängd ozon, oh det är möjligt tt du kn lägg märke till lukten. När luftflödet är utomtiskt ändrs det melln LÅG oh MED+. LÅG drift utförs när inomhusluften lir ren. Under drift kn de vertikl luftspridrns position ändrs om rumstemperturen är låg. Om luftinloppsgllret öppns under PURE-drift strts ilnd filterindiktorn (ornge). Om så är fllet, stnn PURE-driften (stnn luftkonditioneringsggregtet om det okså är i drift) oh stäng sedn luftinloppsgllret. Filterindiktorn (ornge) tänds efter tt PURE-driften utförts i 1000 timmr. När indiktorn tänds, rengör plsm pure-filtret. 13

14 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 15 - Hi POWER-drift High Power (Hi POWER) Hi POWER-läget styr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh driftsläget på sådnt sätt tt rumsluften snt kyls på sommren oh värms på vintern. Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen. Hi POWER-mrkören viss på fjärrkontrollen. Att vryt Hi POWER-läget Hi POWER-knppen Tryk ned Hi POWER-knppen igen Hi POWER-mrkören på fjärrkontrollen släks. Ikttg försiktighet: Hi POWER-läget kn inte ktivers under vfuktningsdrift eller endst fläkt-drift (modeller för endst kyl). 16-1, 3, 5, 9 TIMMAR TIMER AV Luftkonditioneringsggregtets drift stnnr efter tt h vrit i drift i den inställd tiden (1, 3, 5 eller 9 timmr). OFF-knppen Tryk ned OFF-knppen (under drift). Det hörs ett kort pipljud oh timerindiktorn viss. Den tid vid vilken ggregtet stnns viss på fjärrkontrollens disply (1H: 1 timme efter den nuvrnde tiden). Tryk ned knppen igen smtidigt som 1H viss ( 3 sekunder) för tt ändr till 3H indiktorn. Vid påföljnde 2 nedtrykningr ändrs indiktorn till 5H oh 9H. Efter tt h vlt den önskde tiden, tryk inte ned den här knppen igen. (När timertidsindiktorn släks hr timern ställts in.) CLR-knpp Tryk ned CLR-knppen för tt vryt timern. Timern vryts men luftkonditioneringsggregtet fortsätter tt vr i drift. 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV-driften vryts okså om OFF-knppen tryks ned efter tt en inställning hr gjorts. Informtion Rengöringsdrift strtr när tiden för 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV hr uppnåtts. (Rengöringsdrift utförs inte under värmedrift eller PURE-drift). Vid nvändning i komintion med timer PÅ, ställ först in 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV, oh ställ därefter in timer PÅ. Om OFF-knppen tryks ned smtidigt som timer PÅ (AV) hr ställts in, vryts timer PÅ (AV) oh endst 1, 3, 5 eller 9 timmrs timer AV ställs in. 14

15 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 17 - TIMERDRIFT Inställning v timer PÅ ON ON knppen Tryk ned ON ON knppen. Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång ON-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. On knppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR knppen för tt vryt timerinställningen. Inställning v timer AV OFF OFF knppen Tryk ned OFF OFF knppen Ställ in den önskde timertiden. Vrje gång OFF-knppen tryks ned ändrs tiden stegvis med 10 minuter. Om OFFknppen hålls nedtrykt ändrs tiden stegvis med 1 timme. SET SET knppen Nedtrykning v SET SET knppen för tt ställ in timern. Timertiden viss oh timern strtr. knppen för tt vryt timerinställ- CLR CLR knppen Tryk ned CLR CLR ningen. Ikttg försiktighet När timerdrift väljs överför fjärrkontrollen utomtiskt timersignlen till inomhusenheten vid den speifierde tidpunkten. Pler därför fjärrkontrollen på en plts där den oehindrt kn sänd signlen till inomhusenheten. Om SET SET knppen inte tryks ned inom 30 sekunder efter tt tiden ställts in, vryts inställningen. När timerdriftläget väljs, lgrs inställningrn i fjärrkontrollen. Därefter kommer luftkonditioneringsggregtets drift tt örj med smm driftsvillkor vid nedtrykning v eller knpprn på fjärrkontrollen. ON OFF Timern kn inte ställs in när klokdisplyen linkr. Följ instruktionern i vsnittet Inställning v klokn (sid 9) för tt ställ in klokn, oh ställ därefter in timern. 15

16 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E Kominerd timer (smtidig inställning v timer På oh AV) Timer AV Timer PÅ (Drift Stopp Drift) Denn egenskp är nvändr när du vill stnn ggregtet under ntten oh strt det igen på morgonen eller eftermiddgen. Exempel: För tt stnn ggregtet oh strt det igen näst morgon Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. Drift Stopp Driften fortsätter ON (2) Tryk ned ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (3) Tryk ned SET SET knppen. Timer PÅ timer AV (Stopp Drift Stopp) Denn inställning kn nvänds för tt strt ggregtet vid uppvknndet oh stnn det när du lämnr huset. Exempel: För tt strt ggregtet näst morgon oh stnn det: Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. Stopp Drift Stopp OFF (2) Tryk ned OFF knppen för tt ställ in timer AV (3) Tryk ned SET SET knppen. Den v funktionern v timer AV oh timer PÅ som är närmst den nuvrnde tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för åde timer PÅ oh timer AV, utförs ingen timerdrift. Dessutom kn luftkonditioneringsggregtets drift stnn. Ikttg försiktighet C 3 sekunder senre kommer fjärrkontrollen tt överför signlen till inomhusenheten, oh ett mottgningsljud kommer tt hörs från inomhusenheten efter tt SET knppen trykts ned. Dglig kominerd timer (smtidigt inställning v timer PÅ oh AV oh ktivering vrje dg) Denn egenskp är nvändr om du vill nvänd kominerd timer vid smm tid vrje dg. Inställning v kominerd timer (1) Tryk ned ON ON knppen för tt ställ in timer PÅ. (2) Tryk ned OFF OFF knppen för tt ställ in timer AV. (3) Tryk ned SET SET knppen. (4) Efter steg (3) linkr en pil ( eller ) i 3 sekunder. Tryk ned SET knppen smtidigt som pilen linkr. Båd pilrn ( eller ) viss när den dglig timern ktivers. För tt vryt timerdriften Tryk ned CLR CLR knppen. Klokdisply Under timerdrift (PÅ-AV, AV-PÅ, timer AV) viss ej kloktidsindiktorn så tt den inställd tiden kn viss. För tt se den nuvrnde tiden, tryk ned SET-knppen tillfälligt, vrvid den nuvrnde tiden viss i. 3 sekunder. 16

17 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 18 - MINNE/MY COMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt lgr en oft nvänd inställning. Strt ggregtet i det driftsläge du vill tt fjärrkontrollen sk lgr. MEMO-knpp Tryk tillfälligt ned den här knppen för tt lgr inställningen. All de för tillfället visde ikonern linkr, förrutom kloktidsindiktorn oh lägesindiktorn. MEMO-knpp Håll nere MEMO-knppen i 3 sekunder eller mer medn indiktorn linkr. mrkören viss oh inställningen lgrs. Om du inte tryker ned MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du tryker ned en nnn knpp, vryts minnesinställningen. De driftslägen som kn lgrs med MEMO-knppen är MODE (läge), Temperture (tempertur), FAN (fläkt) TIMER oh Hi POWER. För tt försätt ggregtet i drift med den lgrde inställningen genom nvändning v MEMO-knppen. MY COMFORT-knppen Tryk ned MY COMFORT-knppen. Den inställning som lgrts med MEMO-knppen kommer tt viss oh luftkonditioneringsggregtets drift är serd på denn inställning. (A): När MY COMFORT-knppen tryks ned smtidigt som driften stnnts Driftsindiktorn (grön) på inomhusenhetens displypnel tänds oh driften strts efter. 3 minuter. (B): När MY COMFORT-knppen tryks ned under drift Driftsläget ändrs till den inställning som lgrts med MEMO-knppen. Initil inställning: MODE (läge): AUTO Tempertur : 22 17

18 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 19 - JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning korrekt. Om så ej sker kn dett resulter i oehg oh ojämn spridning v rumstemperturen. Juster det vertikl luftflödet med hjälp v fjärrkontrollen. Juster det horisontl luftflödet mnuellt. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringsggregtet justerr utomtiskt det vertikl luftflödets riktning i enlighet med driftsindiktionern när AUTO- eller A-läget väljs. För tt ställ in en önskd luftflödesriktning Använd den här funktionen när luftkonditioneringsggregtet är i drift. FIX-knppen Håll nere eller tryk tillfälligt ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspridren i den önskde riktningen. Ändr den vertikl luftspridrens riktning inom det indikerde intervllet. Fortsättningsvis ställs det vertikl luftflödet vid drift utomtiskt in i den riktning som ställts in med hjälp v FIX-knppen. För utomtisk svepning v luftflödet Utför denn funktion när ggregtet är i drift SWING-knppen Tryk ned SWING-knppen på fjärrkontrollen. För tt stopp funktionen, tryk ned SWING-knppen. För tt ändr svepningens riktning, tryk ned FIX-knppen. Ikttg försiktighet FIX- oh SWING-knpprn kommer tt koppls ort när luftkonditioneringsggregtet inte är i drift (inklusive när timer PÅ är inställt). Låt ej ggregtet vr i drift under en längre period med luftflödet riktt nedåt under kyldrift eller vfuktningsdrift. Om så sker kn kondenstion ilds på den vertikl luftspridrens yt oh orsk droppnde vtten. Flytt ej den vertikl luftspridren mnuellt. Använd lltid FIX-knppen. Om luftspridren flytts mnuellt kn den drs v driftsfel under drift. Om så sker, stopp ggregtet en gång oh återstrt det. När luftkonditioneringsggregtet återstrts omedelrt efter tt det stnnts är det möjligt tt den vertikl luftspridren inte kommer tt rör på sig under. 10 sekunder. Justering v det horisontl luftflödet Föreredelse: Ftt tg i spken på den horisontl luftspridren oh flytt den för tt juster luftspridren i den önskde luftriktningen. Luftflödet kn justers på vänster oh höger sid v gllren. 18

19 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 20 - AUTOMATISK OMSTART Dett luftkonditioneringsggregt är utrustt med utomtisk omstrtsfunktion, vilken gör det möjligt för ggregtet tt i smnd med strömvrott återuppt driften med de gällnde driftsinställningrn utn nvändning v fjärrkontrollen. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt krftmtningen återställts. Informtion Den utomtisk återstrtsdriften är inte friksinställd, vrför det vid ehov är nödvändigt tt ställ in denn funktion. Inställning v utomtisk omstrt vid strömortfll För tt ställ in den utomtisk omstrtsfunktionen, fortsätt i enlighet med följnde: Krftmtningen till enheten måste vr påslgen. Funktionen kommer inte tt ställs in om krftmtningen är frånslgen. För tt möjliggör utomtisk omstrt, håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder. Aggregtet mottger inställningen oh piper 3 gånger. Systemet återstrtr nu utomtiskt. Den utomtisk återstrten är ktiverd. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndyläget (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift strtr. Den grön indiktorn tänds. Efter 3 sekunder piper luftkonditioneringsggregtet 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringsggregtet är i drift. Om luftkonditioneringsggregtet inte måste vr i drift vid denn tid, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När ggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Luftkonditioneringsggregtets drift upphör. Den grön indiktorn sloknr. 3 sekunder efter tt knppen hr trykts ned vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Den grön indiktorn linkr i 5 sekunder Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid den här tidpunkten, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. Den utomtisk omstrten epterr ej kommndon om timerdrift ktiverts med fjärrkontrollen. Efter tt ggregtet hr återstrtts genom utomtisk omstrt, återuppts luftsvepningen (AUTO). Hur den utomtisk omstrten vryts För tt vryt den utomtisk omstrten, fortsätt i enlighet med följnde: Upprep inställningsproeduren. Aggregtet mottger inställningen oh vger ett pipljud 3 gånger. Aggregtet måste nu återstrts mnuellt med fjärrkontrollen efter tt krftmtningen hr stängts v. Den utomtisk omstrten vryts. (1) När luftkonditioneringsggregtet är i stndy (ej i drift). Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtet strts. Den grön indiktorn tänds. Efter. 3 sekunder vger ggregtet ett pipljud 3 gånger. Aggregtet är i drift. Om ggregtet inte måste vr i drift vid denn tidpunkt, tryk ned RESET-knppen igen eller nvänd fjärrkontrollen för tt stnn ggregtet. (2) När luftkonditioneringsggregtet är i drift. Håll RESET-knppen nedtrykt i 3 sekunder eller mer. Aggregtets drift upphör. Den grön indiktorn stängs v. Efter. 3 sekunder vger luftkonditioneringsggregtet ett pipljud 3 gånger. Luftkonditioneringsggregtet stnnr. Om du inte vill tt ggregtet sk stnn vid denn tidpunkt, nvänd fjärrkontrollen för tt återstrt ggregtet. Under den följnde driften tänds den grön indiktorn. RESET-knpp RESET-knpp 19

20 Användrmnul, Toshi B_SKVP-E, M_SKCVP-E, SAVP-E, M_GAV-E, M_GACV-E 21 - HUR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGA- TET FUNGERAR Automtisk drift I enlighet med figurern 1 oh 2 väljer det utomtisk driftsläget driften med utgångspunkt från rumstemperturdt (T) när driften örjr. Värmepumpsmodeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Endst kyl-modeller Rumstemperturen när driften örjr eller när den väljs igen Figur 1 Figur 2 Rumstempertur Rumstempertur Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur +1 Kyldrift Inställningstempertur Inställningstempertur -1 Endst fläkt-drift Värmedrift Inställningstempertur Endst fläkt-drift Driftsläget väljs igen efter tt kompressorn hr förlivit stnnd i 15 minuter. Hi POWER-drift När Hi POWER-knppen tryks ned under kyldrift, värmedrift eller A-drift strtr ggregtet följnde drift. Kyldrift Kyldriften utförs 1 C lägre än temperturinställningen. Fläkthstigheten är inställd på hög*. * Ljudnivån ökr i enlighet med fläkthstigheten. Värmedrift (värmepumpsmodeller) Värmedriften utförs 2 C högre än temperturinställningen. Fläkthstigheten ändrs utomtiskt i enlighet med driftsvillkoren. Nttlägesdrift Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet oh ljudnivån för tt föreygg överkyl under sommren oh upprätthåll ehglig rumstempertur på vintern. Informtion Krftmtningen oh ljudnivån reduers under nttlägesdrift, så rummet knske inte kyls (eller värms: endst värmepumpsmodeller) tillräkligt om läget nvänds under en längre tid. Nttläget kn inte nvänds under vfuktningsdrift, PURE-drift (oeroende drift) eller endst fläkt-drift (endst kyldriftsmodeller). Om FAN-knppen (fläkt) tryks ned under nttdriften, vryts nttlägesdriften. Nttläget är ej en timerdrift. Avfuktningsdrift ( ) Avfuktningsläget väljer utomtiskt vfuktning sert på skillnden melln temperturinställningen oh den fktisk rumstemperturen. Fläkthstighetsindiktorn visr AUTO, oh låg hstighet nvänds. 20

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi

Läs mer

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP)

BRUKSANVISNING R410A FÖR TAK/VÄGGMONTAGE RJZ 14-18L FUJITSU GENERAL LIMITED RUMSKLIMATAGGREGAT MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) Köldmedium R410A BRUKSANVISNING RUMSKLIMATAGGREGAT FÖR TAK/VÄGGMONTAGE MODELL FÖR VÄRME OCH KYLA (OMVÄNT KRETSLOPP) RJZ 14-18L FÖRVARA DENNA BRUKSANVISNING PÅ LÄMPLIG PLATS FÖR FRAMTIDA REFERENS FUJITSU

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a

Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R410a REVERSIBLA SPLITAGGREGAT INVERTERSTYRDA KOMFORTVÄRMEPUMPAR 000 Utgåva DRIFT & SKÖTSELANVISNINGAR MSZ-A09RV MSZ-ARV Modell MSZ För väggmontage Klorfritt köldmedium: R40a SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Eftersom denna

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer