upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd"

Transkript

1 Snguide Strt här MFC-J4510DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till llvrlig skdor eller dödsfll. VAR FÖRSIKTIG indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till lättre eller mindre skdor. VIKTIGT indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led till skdor på egendom eller utrustning. Informtion om hur du gerr i en viss sitution eller hur du nvänder en funktion tillsmmns med ndr funktioner. 1 Pk upp mskinen oh kontroller komponentern Komponentern som medföljer i förpkningen kn vrier eroende på inköpslnd. Medföljnde läkptroner Svrt Gul Cyn Mgent (Cirk 65 % täkning jämfört med ytesptroner) uugrundläggnde ruksnvisning: Förrukningsmteril Snguide Grundläggnde ruksnvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiv Telefonsldd Nätkel Nätkel Nätkel Nätkeln som medföljer mskinen är en jordd trestiftskontkt. Nätkeln som medföljer mskinen är en sidojordd tvåstiftskontkt. Kontroller tt vägguttget är lämpligt för den jordde kontkten som medföljer. Den här mskinen måste vr jordd. Kontkt en kvlifierd elektriker om du är osäker. VARNING Plstpåsr nvänds när mskinen förpks. Förvr påsrn utom räkhåll för rn för tt undvik risk för kvävning. En plstpåse är inte en leksk. SWE Version 0 1

2 Spr llt förpkningsmteril oh krtongen om du v någon nledning måste trnsporter mskinen. Du måste köp rätt gränssnittskel för det gränssnitt som sk nvänds (USB- eller nätverksnslutning). USB-kel Vi rekommenderr tt du nvänder en USB 2.0-kel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter (kel medföljer inte). Nätverkskel Använd en rk, prtvinnd ktegori 5-kel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nätverk. T ort skyddstejpen oh filmen som täker mskinen, även från pekskärmen. Kontroller tt du hr ll komponenter. Öppn pppersutmtningsfkets lok. 1 Tryk oh flytt pppersguidern försiktigt tills de pssr pppersformtet. Kontroller tt den tringelformde mrkeringen på pppersguiden är i linje med mrkeringen för pppersformtet som nvänds. 1 2 Fyll på med vnligt A4- ppper 2 VAR FÖRSIKTIG Bär INTE mskinen genom tt håll i sknnerloket eller lukn för pppersstopp. Det kn gör tt du förlorr greppet om mskinen. Bär r mskinen genom tt håll händern under mskinen. Mer informtion finns i Produktsäkerhetsguide. Dr ut pppersfket helt ur mskinen. d Om du läddrr igenom pppersrken väl minskr du risken för pppersstopp i mskinen. 1 Kontroller tt ppperet inte är skrynkligt eller hr vikt sig. 2

3 e Pler ppperet försiktigt i pppersfket med utskriftssidn nedåt oh den övre knten först. Kontroller tt pppersrken ligger plnt i fket. h Tryk långsmt in pppersfket helt i mskinen. VIKTIGT Skjut inte in ppperet för långt i pppersfket så tt det tryks upp mot ksidn v fket oh orskr mtningsprolem. i Håll pppersfket på plts, dr ut pppersstödet tills det snäpps fst oh vik sedn ut stödfliken. 2 f g Juster försiktigt pppersguidern efter pppersformtet. Kontroller tt pppersguidern nuddr ppperskntern. Kontroller tt ppperet ligger pltt i fket oh är under mrkeringen för mximl pppersmängd. Stäng loket till pppersutmtningsfket. När du skriver ut oh kopierr på speilmedier sk du öppn det mnuell inmtningsfket på mskinens ksid. Mt r ett pppersrk i tget v A3, Ledger, Legl, kuvert eller tjokre ppper när du nvänder det mnuell inmtningsfket. Mer informtion finns i Ldd ppper i det mnuell inmtningsfket i kpitel 2 i den grundläggnde ruksnvisningen

4 3 Anslut nätkeln oh telefonsldden Lyft sknnerloket tills det låses fst i öppet läge. VARNING Mskinen sk koppls till ett jordt uttg. Eftersom mskinen jords vi nätkeln kn du skydd dig mot eventuell riskfylld elförhållnden på telefonlinjen genom tt h nätkeln koppld till mskinen när du nsluter den till telefonlinjen. Även när du flyttr mskinen kn du skydd dig själv genom tt först koppl från telefonlinjen oh sedn nätkeln. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu (om du nvänder en USB-kel). Anslut nätkeln. Anslut telefonsldden. Anslut telefonslddens en ände till uttget på mskinen som är mrkert LINE. För försiktigt in telefonsldden i kelrännn oh ut på mskinens ksid. Anslut den ndr änden till ett modulärt vägguttg. För tt förläng skrivhuvudets livslängd, ge den äst läkekonomin oh evr utskriftskvliteten rekommenderr vi tt du inte kopplr från mskinen oft oh/eller låter mskinen vr frånkoppld under längre tidsperioder. Vi rekommenderr tt du nvänder när du stänger v mskinen. mtr en miniml mängd ström till mskinen vilket gör tt skrivhuvudet rengörs regelundet. VIKTIGT Telefonsldden får ENDAST nsluts till uttget märkt LINE på mskinen. 4

5 d Lyft upp sknnerloket för tt lås upp låset. Tryk försiktigt ned sknnerlokets stöd oh stäng sknnerloket med åd händern Välj lnd (inte språk) Du måste ställ in lndet så tt mskinen fungerr som den sk med de lokl telekommuniktionslinjern i respektive lnd. Kontroller tt strömmen är på genom tt nslut nätkeln. Tryk på ditt lnd oh tryk på OK. (Kontroller tt du ställer in lnd, inte språk.) Om en extern telefon nvänds på telefonlinjen sk du nslut pprten i enlighet med nvisningrn nedn. 1 2 Om rätt lnd viss på LCD-skärmen tryker du på Yes (J) oh går till steg d. Eller tryk på No (Nej) oh gå tillk till steg oh välj lnd igen. Sidopprt Extern telefon Använd inte en extern telefon med en sldd som är längre än 3 meter. Om en extern telefonsvrre nvänds på telefonlinjen sk du nslut telefonsvrren i enlighet med eskrivningen nedn. d När LCD-skärmen visr Aepted (Aeptert) i ett pr sekunder strts mskinen om utomtiskt. Gå till steg 8 om du vill ändr språk. Ställ in mottgningsläget på Ext:Tel/Tsv om du nvänder en extern telefonsvrre. Se Välj ett mottgningsläge på sidn 8. Detljerd informtion uugrundläggnde ruksnvisning: Anslut en extern TSV (telefonsvrre) 5

6 5 Sätt i färgptronern T ort det orngefärgde trnsportskyddet. VAR FÖRSIKTIG Om du får läk i ögonen sk du omedelrt skölj med vtten. Kontkt läkre vid ehov. Se till tt du instllerr de medföljnde läkptronern när du tr mskinen i drift för först gången. Kontroller tt mskinen är påslgen. På pekskärmen viss Ingen läkptron. Du kn juster kontrollpnelens vinkel genom tt lyft den. När du sänker kontrollpnelen sk du se till tt du tryker på frigöringsknppen som är plerd kom mrkeringen. d Släng inte det orngefärgde trnsportskyddet. Du ehöver det för frmtid trnsporter. Pk upp färgptronen. Bryt vkuumförseglingen genom tt vrid den grön frigöringsspken på det orngefärgde trnsportskyddet moturs tills du hör ett kliknde ljud. T därefter ort det orngefärgde trnsportskyddet som viss på ilden Öppn läkptronslukn VIKTIGT Skk INTE färgptronern. Om du får läk på huden eller klädern sk du genst tvätt ort det med tvål eller rengöringsmedel. T INTE på området som är märkt på läkptronen, det kn gör tt mskinen inte fungerr med ptronen.

7 e Kontroller tt färgen på deklen motsvrr ptronens färg i enlighet med digrmmet nedn. Instller vrje färgptron i riktningen på pilen på etiketten Kontroller utskriftskvliteten När den förerednde proessen är klr, viss Lägg i ppper oh tryk på [OK]. på pekskärmen. Tryk på OK. Kontroller kvliteten på de fyr färgloken på rket. (svrt/gul/yn/mgent) Avslut kvlitetskontrollen genom tt tryk på J om ll linjer syns klrt oh tydligt oh gå vidre till steg. OK f Tryk försiktigt på den kre delen på läkptronen som är märkt PUSH (Tryk) tills ptronspken lyfts upp. Stäng färgptronslukn när ll färgptroner hr stts i. Om kort linjer skns tryker du på Nej oh följer instruktionern på pekskärmen. Dålig Mskinen förereder färgmtningssystemet för utskrift. Det tr fyr minuter. Stäng inte v mskinen. 7

8 7 Grnsk informtionen på pekskärmen Pekskärmen visr informtion om skärmens oh det mnuell inmtningsfkets nvändning. Grnsk informtionen oh gå till näst steg. Mer informtion finns i den grundläggnde ruksnvisningen. 8 Välj språk Du kn ändr språket på LCD-skärmen till Svensk, Engelsk, Norsk, Dnsk eller Finsk. Tryk på. d e Tryk på All inställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Grundinställn. viss. Tryk på Grundinställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Loklt språk viss. Tryk på Loklt språk. Tryk på ditt språk. f Tryk på. 9 Välj ett mottgningsläge Det finns fyr mottgningslägen: Endst fx, Fx/Tel, Mnuell oh Ext:Tel/Tsv. uugrundläggnde ruksnvisning: Använd mottgningslägen Vill du nvänd mskinens telefonfunktioner (om de finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvrre som är nslutn på smm linje som mskinen? J Använder du den extern telefonsvrrens röstmeddelndefunktion? Nej Vill du tt mskinen sk utomtiskt svr på fx- oh telefonsmtl? J Nej J Endst fx Vrje smtl esvrs som om det vore ett fxmeddelnde. Fx/Tel Mskinen kontrollerr linjen oh svrr utomtiskt på vrje smtl. Du hör en signl för tt gör dig uppmärksm på inkommnde röstsmtl. Mnuell Nej Du kontrollerr telefonlinjen oh måste själv svr på vrje smtl. Ext:Tel/Tsv Telefonsvrren (TSV) svrr utomtiskt på vrje smtl. Röstmeddelnden lgrs i din extern telefonsvrre (TSV). Fxmeddelnden skrivs ut. 8 Tryk på. d e Tryk på All inställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Grundinställn. viss. Tryk på Grundinställn. Tryk på Svrsläge. Tryk på Endst fx, Fx/Tel, Ext:Tel/Tsv eller Mnuell. f Tryk på.

9 10 Ställ in dtum oh tid 11 Ange personlig informtion (Fx-ID) Mskinen visr dtum oh tid oh lägger ditt fx-id på vrje fx som sänds om du ställer in det. Tryk på. Tryk på 00: (dtum oh tid). d e f g Tryk på Dtum. Ange de två sist siffrorn i årtlet på pekskärmen oh tryk på OK. (Till exempel 1 2 för 2012.) Upprep för månd oh dg. Tryk på Tid. Ange klokslget på pekskärmen i 24-timmrsformt. h Tryk på OK oh sedn på. Spr nmn oh fxnummer i mskinen så läggs de till på ll sidor som sänds. Informtion om tt skriv in text uugrundläggnde ruksnvisning: Skriv in text Tryk på. d e f g h Tryk på All inställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Grundinställn. viss. Tryk på Grundinställn. Tryk på Fx-ID. Tryk på Fx. Ange ditt fxnummer (högst 20 siffror) på pekskärmen oh tryk på OK. Tryk på Nmn. Skriv ditt nmn (högst 20 teken) med pekskärmen oh tryk på OK. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på ditt lnd.) Om du nger fel siffr eller teken oh vill ändr, sk du flytt mrkören till det felktig teknet genom tt tryk på d eller. Tryk på oh nge rätt teken. i Tryk på. 12 Fxöverföringsrpport Brother-mskinen hr en funktion för överföringsrpporter som kn nvänds när du vill kontroller om ett fxmeddelnde hr sänts. Rpporten visr mottgrens nmn eller fxnummer, dtum, klokslg, överföringens vrktighet, ntl sidor som hr sänts smt om överföringen lykdes eller ej. Instruktioner om tt nvänd den här funktionen uugrundläggnde ruksnvisning: Överföringsrpport 9

10 13 Ställ in telefonlinjetypen 14 Ställ in komptiilitet för telefonlinjetyp (VoIP) Om du nsluter mskinen till en linje som hr en PBX (telefonväxel) eller ISDN för tt sänd oh t emot fxmeddelnden, måste du ändr telefonlinjetypen i enlighet med följnde steg. Tryk på. d e Tryk på All inställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Grundinställn. viss. Tryk på Grundinställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Välj linjetyp viss. Tryk på Välj linjetyp. Tryk på Norml, Telefonväxel eller ISDN. Tryk på önskd typ v telefonlinje. Om du väljer Telefonväxel uppmns du tt ställ in ett uppringningsprefix. uugrundläggnde ruksnvisning: Ställ in telefonlinjetyp f Tryk på. Telefonväxel oh överföring Mskinen är inledningsvis inställd på Norml, vilket inneär tt mskinen koppls in på det llmänn telefonnätet. Mång kontor nvänder dok ett entrlt telefonsystem eller ett telefonväxelsystem (PBX). Din mskin kn koppls till de flest telefonväxelsystem (PBX). Mskinens återuppringningsfunktion hr endst stöd för timed rek rell (TBR). TBR fungerr med de flest telefonväxelsystem så tt du kn öppn en utgående linje eller koppl smtl till en nnn nknytning. Funktionen kn nvänds när du tryker på R på pekskärmen. Om du nsluter mskinen till en VoIP-tjänst (vi Internet) måste du ändr komptiilitetsinställningen. Om du nvänder en nlog telefonlinje kn du hopp över det här steget. Tryk på. d e Tryk på All inställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller tills Grundinställn. viss. Tryk på Grundinställn. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Komptiilitet viss. Tryk på Komptiilitet. Tryk på Enkel (VoIP). f Tryk på. 15 Ställ in tidszon Du kn ställ in tidszonen (inte sommrtid, utn stndrdtid) för ditt lnd på mskinen. Tryk på. Tryk på 00: (dtum oh tid). d Tryk på Tidszon. Ange tidszonen. Tryk på OK. e Tryk på. 10

11 16 Välj nslutningstyp Dess instlltionsnvisningr gäller för Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 oh M OS X v10.5.8, 10.6.x oh 10.7.x. För Windows Server 2003/2008/2008 R2 hittr du drivrutinern på hämtningssidn för din modell på Om din dtor sknr d-läsre kn du hämt de senste drivrutinern, ruksnvisningrn oh verktygen för din modell från Brother Solutions Center på Viss progrm som medföljer på d-skivn knske inte går tt hämt. För USB-gränssnittskel Windows, gå till sidn 12 Mintosh, gå till sidn 15 För trådundn nätverk Windows, gå till sidn 18 Mintosh, gå till sidn 22 USB Trådundet nätverk Windows Mintosh Windows Mintosh För trådlös nätverk Windows oh Mintosh, gå till sidn 26 Trådlöst nätverk 11

12 USB Windows För nvändre med USB-gränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 17 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Anslut INTE USB-keln ännu. Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. d Välj Lokl nslutning (USB) oh klik på Näst. Instlltionen fortsätter. Gå till näst steg när den här skärmen viss. 18 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklikr på d-ikonen oh duelklikr på strt.exe. 12

13 19 USB Anslut USB-keln Lyft sknnerloket tills det låses fst i öppet läge. Windows d Lyft upp sknnerloket för tt lås upp låset. Tryk försiktigt ned sknnerlokets stöd oh stäng sknnerloket med åd händern Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. e Instlltionen fortsätter utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur oh ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. USB Windows Mintosh Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. f g h Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klik på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket eftersom det kn led till fel. 13

14 20 USB Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. Windows Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn oh klikr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutvekling oh support viss sk du välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. En internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn oh Brothers progrm för produktutvekling oh support. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/ MFC-JXXX (MFC-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Välj tt tillåt åtgärden i fönstret. Slutförd Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 42 Instlltionen är klr. XML Pper Speifition-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Speifitionskrivrdrivrutinen för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Speifition-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på 14

15 USB Mintosh För nvändre v USB-gränssnitt (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 17 Innn du instllerr Anslut USB-keln till USB-porten som är märkt med symolen. USB-porten sitter till höger på mskinens insid som viss på ilden nedn. Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder M OS X v till sk du uppgrder till M OS X v x. 18 Anslut USB-keln VIKTIGT Anslut INTE mskinen till en USB-port på ett tngentord eller en USB-hu utn strömförsörjning. Vi rekommenderr tt du nsluter mskinen direkt till Mintosh-dtorn. Lyft sknnerloket tills det låses fst i öppet läge. Dr USB-keln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till dtorn. USB Windows Mintosh VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket eftersom det kn led till fel. 15

16 USB d Lyft upp sknnerloket för tt lås upp låset. Tryk försiktigt ned sknnerlokets stöd oh stäng sknnerloket med åd händern. 1 e Mintosh Mrker din mskin i listn oh klik på OK. 3 2 f Klik på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. 19 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Mrker din mskin i listn. Klik på Lägg till oh sedn på Näst. g Klik på Näst när den här skärmen viss. Välj Lokl nslutning (USB) oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg 20. d Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. 16

17 USB Mintosh 20 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. Slutförd Instlltionen är klr. USB Windows Mintosh 17

18 Trådundet nätverk Windows För nvändre med trådundn nätverksgränssnitt (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 17 Innn du instllerr 18 Anslut nätverkskeln Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Lyft sknnerloket tills det låses fst i öppet läge. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryk på på mskinen. Tryk på All inställn. Tryk på Nätverk. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Nätverks I/F viss oh tryk sedn på Nätverks I/F. Tryk på Trådundet LAN. Tryk på. Nätverksporten (Ethernet) är mrkerd med symolen oh sitter på mskinens insid till vänster i enlighet med ilden nedn. T ort det orngefärgde skyddet oh nslut nätverkskeln till Ethernet-porten. 18

19 Trådundet nätverk Windows Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 19 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel oh en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklikr på d-ikonen oh duelklikr på strt.exe. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. d Lyft upp sknnerloket för tt lås upp låset. Tryk försiktigt ned sknnerlokets stöd oh stäng sknnerloket med åd händern Trådundet nätverk Windows Mintosh 19

20 Trådundet nätverk Windows Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik på Näst. Om fler mskiner är nslutn till nätverket väljer du din mskin i listn oh klikr sedn på Näst. Det här fönstret viss inte om endst en mskin är nsluten till nätverket. Den väljs då utomtiskt. d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. Om mskinen inte hitts på nätverket viss följnde skärm. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. e Bekräft inställningrn genom tt följ instruktionern på skärmen. Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur oh ordning. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. f g h Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klik på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. 20

21 Trådundet nätverk Windows 20 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. 21 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 19 på sidn 19. Se även steg 17 på sidn 18 innn du instllerr. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/ MFC-JXXX (MFC-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Välj tt tillåt åtgärden i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn oh klikr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutvekling oh support viss sk du välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. En internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn oh Brothers progrm för produktutvekling oh support. Nätverksliens (Windows ) En liens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn liens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nune PperPort 12SE på upp till 2 dtorer i ett nätverk. Om du vill nvänd Nune PperPort 12SE på fler än 2 dtorer sk du köp Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre 5 nvändre. Kontkt Brothers kundtjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om du vill köp lienspketet NL-5. Slutförd Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 42 Instlltionen är klr. XML Pper Speifition-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Speifitionskrivrdrivrutinen för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Speifition-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på Trådundet nätverk Windows Mintosh 21

22 Trådundet nätverk Mintosh För nvändre med trådundn nätverksgränssnitt (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 17 Innn du instllerr 18 Anslut nätverkskeln Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Lyft sknnerloket tills det låses fst i öppet läge. Om du nvänder M OS X v till sk du uppgrder till M OS X v x. Om du redn hr ställt in mskinen för ett trådlöst nätverk oh sedn vill ställ in den för ett trådundet nätverk ör du kontroller tt mskinens Nätverks I/F är Trådundet LAN. Det trådlös nätverksgränssnittet inktivers med denn inställning. Tryk på på mskinen. Tryk på All inställn. Tryk på Nätverk. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Nätverks I/F viss oh tryk sedn på Nätverks I/F. Tryk på Trådundet LAN. Tryk på. Nätverksporten (Ethernet) är mrkerd med symolen oh sitter på mskinens insid till vänster i enlighet med ilden nedn. T ort det orngefärgde skyddet oh nslut nätverkskeln till Ethernet-porten. 22

23 Trådundet nätverk Mintosh Dr nätverkskeln försiktigt i kelrännn oh ut genom mskinens ksid. Anslut keln till ditt nätverk. 19 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. VIKTIGT Se till tt keln inte kommer i kläm när du stänger loket eftersom det kn led till fel. Om åde en USB-kel oh en nätverkskel nvänds drr du åd klrn genom rännn, den en ovnpå den ndr. Välj Nätverksnslutning vi kel (Ethernet) oh klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen. d Lyft upp sknnerloket för tt lås upp låset. Tryk försiktigt ned sknnerlokets stöd oh stäng sknnerloket med åd händern d e Vänt medn progrmmet instllers. När instlltionen är klr söker Brotherprogrmvrn efter Brother-enheten. Dett kn t en stund. Mrker mskinen i listn oh klik på OK om mskinen hr konfigurerts för nätverket. Trådundet nätverk Windows Mintosh 23

24 Trådundet nätverk Mintosh Kontroller nätverksinställningrn om mskinen inte hitts på nätverket. Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) oh IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klik på OK om den här skärmen viss. f Klik på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. Mrker din mskin i listn. Klik på Lägg till oh sedn på Näst. Skriv ett nmn för Mintosh-dtorn med högst 15 teken. g Klik på Näst när den här skärmen viss. Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klik på OK. Gå till f. Nmnet som du nger viss på mskinens pekskärm när du tryker på Sknn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg

25 Trådundet nätverk Mintosh 20 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. 21 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 19 på sidn 23. Se även steg 17 på sidn 22 innn du instllerr. Slutförd Instlltionen är klr. Trådundet nätverk Windows Mintosh 25

26 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt För nvändre v trådlös nätverksgränssnitt 17 Innn du örjr Först måste du konfigurer mskinens inställningr för trådlös nätverk så tt den kn kommunier med din åtkomstpunkt/router. När mskinen hr konfigurerts så tt den kn kommunier med åtkomstpunkten/routern hr dtorer på nätverket tillgång till mskinen. Du måste instller drivrutinern oh progrmvrn om du vill nvänd mskinen vi dtorern. Stegen nedn leder dig genom konfigurtions- oh instlltionsproessen. Om du vill uppnå optimlt resultt vid norml, vrdglig dokumentutskrift ör du pler Brother-mskinen så när nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt med miniml hinder. Stor föremål oh väggr melln de två enhetern, liksom störningr från ndr elektronisk enheter, kn påverk dokumentens dtöverföringshstighet. Därför kn det händ tt en trådlös nslutning inte är den äst nslutningsmetoden för ll sorters dokument oh progrm. Om du skriver ut stor filer, t.ex. flersidig dokument med en lndning v text oh stor grfik, ör du knske överväg tt välj trådundet Ethernet i stället för tt få en snre dtöverföring eller USB som ger den snste dthstigheten. Trots tt Brother-mskinen kn nvänds i åde trådundn oh trådlös nätverk kn du r nvänd en nslutningsmetod i tget. Om du hr konfigurert mskinens trådlös inställningr tidigre, måste du återställ nätverksinställningrn innn du kn konfigurer de trådlös inställningrn på nytt. Tryk på på mskinen. Tryk på All inställn. Tryk på Nätverk. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Nätv.återst. viss oh tryk sedn på Nätv.återst. Tryk på J för tt epter. Bekräft genom tt håll in J i 2 sekunder. Instruktionern nedn gäller infrstrukturläge (nslutning till en dtor vi en åtkomstpunkt/router). Infrstrukturläge Åtkomstpunkt/router Mskin med trådlöst nätverk (din mskin) som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Dtor med trådlös funktioner som är nsluten till åtkomstpunkten/routern d Trådunden dtor som är nsluten till åtkomstpunkten/routern e Moil enhet som är nsluten till åtkomstpunkten/routern Kontroller tt mskinens inställningr för trådlös nätverk motsvrr åtkomstpunktens/routerns inställningr. Om du vill ställ in mskinen i Ad ho-läge (nslutning till en dtor med trådlös funktioner utn en åtkomstpunkt/router) finns det instruktioner i Bruksnvisning för nätverksnvändre på d-skivn. Du kn läs Bruksnvisning för nätverksnvändre genom tt följ nvisningrn nedn. 1 Slå på dtorn. Sätt in den medföljnde d-skivn i d-läsren. För Windows : 2 Välj modell oh språk. Cd-skivns huvudmeny öppns. 3 Klik på Bruksnvisningr oh sedn på PDF-dokument. Försättsldet viss. 4 Klik på Bruksnvisning för nätverksnvändre. För Mintosh: 2 Duelklik på Bruksnvisningr. Välj modell oh språk. 3 Klik på Bruksnvisningr oh sedn på Bruksnvisning för nätverksnvändre.

27 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 18 Välj metod för trådlös instlltion I nednstående instruktioner nges tre olik metoder för tt instller Brother-mskinen på ett trådlöst nätverk. Välj önskd metod för din miljö. För metoden oh sk du strt den trådlös instlltionen genom tt tryk på knppen Wi-Fi på pekskärmen. Instller med instlltionsskivn oh en USB-kel (Windows oh Mintosh) Du ehöver tillfälligt nvänd en USB-kel under konfigurtionen (medföljer ej). Vi rekommenderr tt du nvänder en dtor som är trådlöst nsluten till nätverket för den här metoden. Om du nvänder Windows XP eller en dtor som för närvrnde är nsluten med nätverkskel till en åtkomstpunkt/router måste du känn till din trådlös inställningr. Skriv ned din trådlös nätverksinställningr nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Antekn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnykel * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt nätverksnmn kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. Gå nu till sidn 29 Trådlöst nätverk 27

28 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Mnuell instlltion från kontrollpnelen med hjälp v Inställningsguiden (Mintosh, moil enheter oh Windows ) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern inte hr stöd för WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) eller AOSS nteknr du de trådlös nätverksinställningrn för den trådlös åtkomstpunkten/routern i fälten nedn. Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Post Antekn de ktuell trådlös nätverksinställningrn Nätverksnmn (SSID) Nätverksnykel * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Om du inte hr tillgång till den här informtionen (SSID oh nätverksnykel) kn du inte fortsätt den trådlös instlltionen. Vr finns denn informtion? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. Gå nu till sidn 32 Konfigurtion med en knpptrykning med WPS eller AOSS (Windows oh Mintosh) Om den trådlös åtkomstpunkten/routern hr stöd för utomtisk, trådlös inställning (med en knpptrykning) (WPS eller AOSS ) Gå nu till sidn 33 28

29 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 19 Instller med instlltionsskivn oh en USB-kel (Windows oh Mintosh) Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. Du ehöver tillfälligt nvänd en USB-kel under konfigurtionen (medföljer ej). Dess steg gäller en instlltion i Windows. Sätt in instlltionsskivn i d-läsren oh duelklik på Strt Here OSX när du vill instller på en Mintosh. Välj trådlös instlltion oh följ instlltionsnvisningrn för en trådlös enhet på dtorskärmen. Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. d När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklikr på d-ikonen oh duelklikr på strt.exe. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Trådlöst nätverk 29

30 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt e Välj J, jg hr en USB-kel tillgänglig för instlltion. oh klik sedn på Näst. g När följnde skärm viss mrkerr du J om du vill nslut till det SSID som viss i listn. Klik på Näst oh gå till j. f Anslut tillfälligt USB-keln (medföljer ej) till dtorn oh till mskinen. h När nednstående skärm viss påörjr guiden en sökning efter tillgänglig trådlös nätverk för din mskin. Välj det SSID som du nteknde för ditt nätverk i steg 18- på sidn 27 oh klik sedn på Näst. Om det viss en ekräftelseskärm mrkerr du kryssrutn, klikr på Näst oh går till g. I nnt fll går du till h. Instruktioner hur du nsluter USB-keln till USB-porten på mskinen finns i Anslut USBkeln på sidn 13. Om denn skärm viss läser du Viktigt. Mrker kryssrutn när du hr ekräftt SSIDnmnet oh nätverksnykeln oh klik sedn på Näst. Om en list över SSID inte viss sk du kontroller tt åtkomstpunkten är på oh inställd tt sänd SSID. Kontroller tt mskinen oh åtkomstpunkten är inom kommuniktionsvstånd oh klik på Uppdter. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd ett SSID-nmn kn du lägg till det mnuellt genom tt klik på knppen Avnert. Följ nvisningrn på skärmen för tt nge Nmn (SSID) oh klik sedn på Näst. 30

31 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt i Ange den Nätverksnykel som du skrev ned i steg 18- på sidn 27 oh klik sedn på Näst. k Koppl ort USB-keln melln dtorn oh mskinen. Om nätverket inte är konfigurert för verifiering oh kryptering kommer nednstående skärmild tt viss. Om du vill fortsätt med konfigurtionen sk du klik på OK oh gå till j. j Klik på Näst. Inställningrn skiks till mskinen. l Klik på Näst för tt fortsätt instlltionen v MFL-Pro Suite. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Instller MFL-Pro Suite För Windows -nvändre: Gå nu till Steg 21-e på sidn 37 För Mintosh-nvändre: Om du klikr på Avryt ändrs inte inställningrn. Om du vill ställ in mskinens IP-dress mnuellt, klikr du på Ändr IP-dress oh gör de IP-dressinställningr som krävs för ditt nätverk. Klik på Försök igen om det viss en skärm som nger tt den trådlös instlltionen misslykdes. Gå nu till Steg 21-d på sidn 39 Trådlöst nätverk 31

32 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 19 Mnuell instlltion från kontrollpnelen med hjälp v Inställningsguiden (Mintosh, moil enheter oh Windows ) Tryk på. Tryk på Inställn.guide. d Ange nätverksnykeln som du skrev ned i steg 18- på sidn 28 med hjälp v pekskärmen. Tryk på när du vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på ditt lnd.) Tryk på d eller när du vill flytt mrkören åt vänster eller höger. (Mer informtion finns i Skriv in text för trådlös inställningr på sidn 43.) När Byt till trådlöst nätverksgränssnitt? viss godkänner du genom tt tryk på J. Den trådlös inställningsguiden strtr. Tryk på Nej för tt vryt. Mskinen söker efter tillgänglig SSID. Det tr fler sekunder innn listn med tillgänglig SSID viss. Om en list över SSID viss sk du dr upp eller ned, eller tryk på eller, för tt välj det SSID som du nteknde i steg 18- på sidn 28. Välj det SSID som du vill nslut till. Tryk på OK. e f Tryk på OK när du hr skrivit in ll teken oh verkställ inställningrn genom tt tryk på J. Mskinen försöker nu nslut till ditt trådlös nätverk. Det kn t ett pr minuter. Ett resulttmeddelnde viss på pekskärmen under 60 sekunder oh en WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh tittr sedn i Felsökning på sidn 34. Om den trådlös åtkomstpunkten/routern för vlt SSID stöder WPS oh du omeds välj om du vill nvänd WPS går du till. Om du omeds nge en nätverksnykel går du till d. I nnt fll går du till e. Kontroller tt åtkomstpunkten är påslgen om en list över SSID inte viss. Flytt mskinen närmre åtkomstpunkten oh örj om från. Om åtkomstpunkten är inställd på tt inte sänd SSID måste du lägg till SSID-nmnet mnuellt. Mer informtion finns i ruksnvisningen för nätverksnvändre. Tryk på J för tt nslut mskinen med WPS. (Om du vill gör en mnuell konfigurtion oh väljer Nej går du till d för tt nge nätverksnykeln.) När pekskärmen visr tt WPS kn strts sk du tryk på WPS-knppen på din trådlös åtkomstpunkt/router oh sedn gå vidre genom tt tryk på Näst. Gå till e. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 20. För Windows -nvändre: Gå nu till Sidn 36 För Mintosh-nvändre: Gå nu till Sidn 39 32

33 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt 19 Instlltion med en knpptrykning med WPS eller AOSS (Windows oh Mintosh) Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern hr symolen WPS eller AOSS som viss nedn. Pler Brother-mskinen inom räkhåll för din åtkomstpunkt/router med WPS eller AOSS. Räkvidden kn vrier eroende på omgivningen. Se instruktionern som medföljde åtkomstpunkten/routern. Tryk på. Tryk på WPS/AOSS. e Ett resulttmeddelnde viss på pekskärmen under 60 sekunder oh en WLAN-rpport skrivs ut utomtiskt. Om nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh tittr sedn i Felsökning på sidn 34. Nu är den trådlös inställningen klr. Wi-Fi-knppen överst till höger på pekskärmen ändrs till en indiktor med fyr nivåer som visr den trådlös signlens styrk för åtkomstpunkten/routern. LED-lmpn Wi-Fi på kontrollpnelen tänds vilket nger tt mskinens nätverksgränssnitt är inställt på WLAN. Om du vill instller MFL-Pro Suite går du vidre till steg 20. För Windows -nvändre: När Byt till trådlöst nätverksgränssnitt? viss godkänner du genom tt tryk på J. Den trådlös inställningsguiden strtr. Tryk på Nej för tt vryt. Gå nu till Sidn 36 För Mintosh-nvändre: Om din trådlös åtkomstpunkt/router hr stöd för WPS (PIN-metoden) kn du även konfigurer mskinen med PIN-metoden (Personl Identifition Numer). uubruksnvisning för nätverksnvändre: Konfigurer med PINmetoden i WPS (Wi-Fi Proteted Setup) d När pekskärmen nger tt du sk strt WPS eller AOSS sk du tryk på WPS- eller AOSS -knppen på din trådlös åtkomstpunkt/router. Anvisningr om dett finns i ruksnvisningen till den trådlös åtkomstpunkten/routern. Gå nu till Sidn 39 Tryk sedn på OK. Mskinen identifierr utomtiskt vilket läge (WPS eller AOSS ) som din trådlös åtkomstpunkt/router nvänder oh försöker nslut till ditt trådlös nätverk. Trådlöst nätverk 33

34 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Felsökning Se till tt du hr tillgång till säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket innn du kontktr Brothers kundtjänst. Vi kn inte hjälp dig tt t frm säkerhetsinställningrn för ditt nätverk. Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? 1) Titt i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern. 2) Ursprungligt SSID kn vr tillverkrens nmn eller modellnmnet. 3) Om du inte hr tillgång till säkerhetsinformtionen kontktr du routerns tillverkre, systemdministrtören eller internetleverntören. * Nätverksnykeln kn även klls lösenord, säkerhetsnykel eller krypteringsnykel. Rpport om trådlöst LAN Om den utskrivn rpporten om trådlöst LAN visr tt nslutningen misslykdes kontrollerr du felkoden på den utskrivn rpporten oh följer instruktionern nedn. Felkod Rekommenderd lösning Den trådlös funktionen är inte ktiverd. Strt den trådlös funktionen. - Om en nätverkskel är nsluten till mskinen drr du ut den oh ktiverr sedn den trådlös funktionen. TS-01 Tryk på oh All inställn. på mskinen. Tryk på Nätverk. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Nätverks I/F viss oh tryk sedn på Nätverks I/F. Tryk på WLAN. Tryk på. Ingen trådlös åtkomstpunkt/router hr upptäkts. 1. Kontroller följnde 4 punkter. TS-02 - Kontroller tt strömmen till den trådlös åtkomstpunkten/routern är på. - Kontroller tt ingenting står i vägen för mskinen eller flytt mskinen närmre den trådlös åtkomstpunkten/routern. - Pler tillfälligt mskinen ungefär en meter från den trådlös åtkomstpunkten/routern när du konfigurerr de trådlös inställningrn. - Om den trådlös åtkomstpunkten/routern nvänder MAC-dressfiltrering, ekräft tt Brother-mskinens MAC-dress är tillåten i filtret. 2. Om du hr ngett SSID oh säkerhetsinformtionen (SSID/verifieringsmetod/ krypteringsmetod/nätverksnykel) mnuellt kn informtionen vr felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen oh nge vid ehov den korrekt informtionen. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 34 för tt ekräft. 34

35 För nvändre v trådlöst nätverksgränssnitt Mskinen sknr stöd för de verifierings- oh krypteringsmetoder som nvänds i den trådlös åtkomstpunkten/routern. I infrstrukturläget ändrr du verifierings- oh krypteringsmetodern för den trådlös åtkomstpunkten/routern. Din mskin stöder följnde verifieringsmetoder: TS-04 Verifieringsmetod Krypteringsmetod WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Öppen WEP Ingen (utn kryptering) Deld nykel WEP Om prolemet kvrstår kn de ngivn inställningrn för SSID oh nätverk vr felktig. Kontroller de trådlös nätverksinställningrn. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 34 för tt ekräft. I d ho-läget ändrr du dtorns verifierings- oh krypteringsmetoder för de trådlös inställningrn. Din mskin hr endst stöd för den öppn verifieringsmetoden, med WEP-kryptering som tillvl. TS-05 Säkerhetsinformtionen (SSID/nätverksnykel) är felktig. Kontroller SSID oh säkerhetsinformtionen (nätverksnykel). Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nykeln för den först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nykeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 34 för tt ekräft. TS-06 Den trådlös säkerhetsinformtionen (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnykel) är felktig. Kontroller informtionen om trådlös säkerhet (verifieringsmetod/krypteringsmetod/ nätverksnykel) i tellen under TS-04. Om routern nvänder WEP-kryptering nger du nykeln för den först WEP-nykeln. Brother-mskinen hr r stöd för nvändning v den först WEP-nykeln. Se Vr hittr jg säkerhetsinformtionen för det trådlös nätverket (SSID oh nätverksnykel)? på sidn 34 för tt ekräft. Mskinen hittr inte någon trådlös åtkomstpunkt/router där WPS eller AOSS är ktivert. TS-07 TS-08 Om du vill konfigurer de trådlös inställningrn med WPS eller AOSS måste de nvänds för åde mskinen oh den trådlös åtkomstpunkten/routern. Kontroller tt den trådlös åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS oh försök igen. Om du inte vet hur WPS eller AOSS fungerr med den trådlös åtkomstpunkten/routern tittr du i dokumenttionen som medföljde den trådlös åtkomstpunkten/routern, eller kontktr tillverkren eller systemdministrtören. Mskinen hr upptäkt två eller fler trådlös åtkomstpunkter/routrr med WPS eller AOSS ktivert. - Kontroller tt det endst finns en trådlös åtkomstpunkt/router inom räkhåll där WPS eller AOSS är ktivert oh försök igen. - Vänt någr minuter för tt undvik störningr från ndr åtkomstpunkter oh försök igen. Trådlöst nätverk 35

36 Trådlöst nätverk Windows Instller drivrutinern oh progrmvrn (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7) 20 Innn du instllerr Cd-skivns huvudmeny öppns. Klik på Instller MFL-Pro Suite oh godkänn liensvtlet genom tt klik på J. Följ instruktionern på skärmen. Kontroller tt dtorn är påslgen oh tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. VIKTIGT Stäng eventuell progrm som körs. Skärmildern som viss kn vrier eroende på opertivsystem. Nune PperPort 12SE finns på d-skivn. Det här progrmmet stöder Windows XP Home (SP3 eller senre), XP Professionl (SP3 eller senre), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller senre), Windows Vist (SP2 eller senre) oh Windows 7. Uppdter till det senste Windows Servie Pk innn du instllerr MFL-Pro Suite. Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. 21 Instller MFL-Pro Suite Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. Om språkskärmen viss väljer du önskt språk. När skärmen Kontroll v nvändrkonto viss i Windows Vist oh Windows 7 klikr du på Fortsätt eller J. Om Brother-skärmen inte viss utomtiskt går du till Den här dtorn eller Dtor, duelklikr på d-ikonen oh duelklikr på strt.exe. 36

37 d Trådlöst nätverk När den här skärmen viss väljer du Ändr rndväggens portinställning för tt ktiver nätverksnslutningen oh fortsätt med instlleringen. (rekommenders). Klik sedn på Näst. f Windows Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Instlltionsskärmrn viss i tur oh ordning. VIKTIGT Stäng INTE någr skärmr under instlltionen. Det kn t någr sekunder innn skärmrn viss. Om du nvänder en nnn rndvägg än Windows -rndväggen eller om Windows - rndväggen är inktiverd viss eventuellt den här skärmen. Se instruktionern som medföljer rndväggsprogrmmet för informtion om hur du lägger till följnde nätverksportr. g h i I Windows Vist oh Windows 7 vslutr du instlltionen på rätt sätt genom tt mrker kryssrutn oh sedn klik på Instller när skärmen Windows -säkerhet viss. Om skärmen Miljörekommendtioner för ildfrmtgningsutrustning viss sk du klik på Näst. Följ instruktionern på skärmen när skärmen Onlineregistrering viss. Klik på Näst. Avmrker Välj som stndrdskrivre om du inte vill ställ in mskinen som stndrdskrivre oh klik på Näst. e Lägg till UDP-port för nätverkssknning. Lägg till UDP-port för PC-fxmottgning över nätverket. Lägg till UDP-portrn 137 oh 161 om du fortfrnde hr prolem med nätverksnslutningen. Mrker mskinen i listn oh klik på Näst. Om mskinen inte hitts på nätverket kontrollerr du inställningrn genom tt följ instruktionern på skärmen. Om du råkr ut för dett fel går du till steg 18- på sidn 28 oh ställer in den trådlös nslutningen igen. Om du nvänder WEP oh Ansluten viss på pekskärmen trots tt mskinen inte kn hitts i nätverket kontrollerr du tt du hr ngett WEP-nykeln korrekt. WEP-nykeln är skiftlägeskänslig. Trådlöst nätverk Windows Mintosh 37

38 Trådlöst nätverk Windows 22 Slutför oh strt om Klik på Slutför för tt strt om dtorn. När du hr strtt om dtorn måste du logg in med dministrtörsrättigheter. Om ett felmeddelnde viss när progrmvrn instllers sk du kör Instlltionsdignostik som finns under Strt/All progrm/brother/ MFC-JXXX (MFC-JXXX står för modellnmnet). Beroende på säkerhetsinställningrn kn ett fönster för Windows -säkerhet eller ntivirusprogrmmet viss när du nvänder mskinen eller progrmvrn. Välj tt tillåt åtgärden i fönstret. Följnde skärmr viss: På skärmen Inställningr för progrmvruuppdteringr väljer du uppdteringsinställningrn för progrmvrn oh klikr på OK. När skärmen för Brothers progrm för produktutvekling oh support viss sk du välj inställning oh följ instruktionern på skärmen. En internetnslutning krävs för tt uppdter progrmvrn oh Brothers progrm för produktutvekling oh support. 23 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 20 på sidn 36. Nätverksliens (Windows ) En liens för upp till 2 nvändre medföljer produkten. Denn liens stödjer instlltionen v MFL-Pro Suite inklusive Nune PperPort 12SE på upp till 2 dtorer i ett nätverk. Om du vill nvänd Nune PperPort 12SE på fler än 2 dtorer sk du köp Brother NL-5 som är en flernvändrliens för upp till ytterligre 5 nvändre. Kontkt Brothers kundtjänst eller en lokl Brother-återförsäljre om du vill köp lienspketet NL-5. Slutförd Instller ytterligre progrm: Gå nu till Sidn 42 Instlltionen är klr. XML Pper Speifition-skrivrdrivrutinen Det är äst tt nvänd XML Pper Speifitionskrivrdrivrutinen för Windows Vist oh Windows 7 när du skriver ut från progrm som nvänder XML Pper Speifition-dokument. Du kn hämt den senste drivrutinen från Brother Solutions Center på 38

39 Trådlöst nätverk Mintosh Instller drivrutinern oh progrmvrn (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 20 Innn du instllerr d Mrker mskinen i listn oh klik på Näst. Kontroller tt mskinen oh dtorn är påslgn. Du måste vr inloggd med dministrtörsrättigheter. Om du nvänder M OS X v till sk du uppgrder till M OS X v x. 21 Instller MFL-Pro Suite Om de trådlös inställningrn inte fungerr viss skärmen Instlltionsguide för trådlös enheter. Följ nvisningrn på skärmen för tt slutför den trådlös instlltionen. Sätt i den medföljnde instlltionsskivn i d-läsren. Duelklik på ikonen Strt Here OSX för tt instller. Om skärmen med modellnmn viss väljer du mskinens modellnmn. e Mrker din mskin i listn oh klik på OK. Välj Trådlös nätverksnslutning oh klik på Näst. Windows Mintosh Trådlöst nätverk 39

40 Trådlöst nätverk Mintosh f Instlltionen v Brother-drivrutinern strtr utomtiskt. Vänt medn progrmmet instllers. g Klik på Lägg till skrivre när den här skärmen viss. Om du vill vet din mskins MAC-dress (Ethernet-dress) oh IP-dress skriver du ut nätverkskonfigurtionsrpporten. uubruksnvisning för nätverksnvändre: Skriv ut nätverkskonfigurtionsrpporten Klik på OK om den här skärmen viss. Mrker din mskin i listn. Klik på Lägg till oh sedn på Näst. Skriv ett nmn för Mintosh-dtorn med högst 15 teken. h Klik på Näst när den här skärmen viss. Om du vill nvänd sknningsfunktionen direkt från din mskin för tt sknn över nätverket måste du mrker kryssrutn Registrer din dtor med funktionen Sknn till på mskinen. Klik på OK. Gå till g. Nmnet som du nger viss på mskinens pekskärm när du tryker på Sknn-knppen oh väljer ett sknningslterntiv. (uubruksnvisning för progrmnvändre: Nätverkssknning) Instlltionen v MFL-Pro Suite hr slutförts. Fortsätt till steg

41 Trådlöst nätverk Mintosh 22 Hämt oh instller Presto! PgeMnger När Presto! PgeMnger är instllert läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt tt sknn, del oh orgniser foton oh dokument med Presto! PgeMnger. På skärmen Brother support klikr du på Presto! PgeMnger för tt gå till hämtningssidn för Presto! PgeMnger. Följ sedn instruktionern på skärmen. 23 Instller MFL-Pro Suite på fler dtorer (vid ehov) Om du vill nvänd mskinen med fler dtorer i nätverket sk du instller MFL-Pro Suite på ll dtorern. Gå till steg 20 på sidn 39. Slutförd Instlltionen är klr. Windows Mintosh Trådlöst nätverk 41

42 Instller tillvlsprogrm Windows 1 Instller tillvlsprogrm 2 Instller FeFilter Studio hjälp FeFilter Studio oh BookSn & Whiteord Suite från Rellusion, In FeFilter Studio är ett lättnvänt progrm för utskrifter utn knter. Med BookSn Enhner kn du korriger sknnde oksidor utomtiskt. Progrmmet Whiteord Enhner snyggr till oh förättrr text oh ilder v foton som tgits på en whiteordtvl. Mskinen måste vr påslgen oh nsluten till dtorn. Viss progrm kräver tillgång till internet. Kontroller tt du är inloggd med dministrtörsrättigheter. Det här progrmmet är inte tillgängligt för Windows Server 2003/2008-serien. För tt få instruktioner om hur du nvänder FeFilter Studio kn du hämt oh instller FeFilter Studio hjälp. Strt FeFilter Studio genom tt gå till Strt/All progrm/rellusion/ FeFilter Studio på dtorn. Klik på Let efter uppdteringr på skärmen. Du kn även gå till wesidn för Rellusionuppdteringr genom tt klik på knppen längst upp till höger på den här skärmen. Öppn huvudmenyn genom tt mt ut oh sedn sätt i d-skivn igen, eller genom tt duelklik på progrmmet strt.exe i rotktlogen. Cd-skivns huvudmeny öppns. Välj språk oh klik sedn på Övrig progrm. d Klik på knppen Downlod (Ldd ned) oh välj en mpp tt spr filen i. Stäng FeFilter Studio innn du strtr instlltionen för FeFilter Studio hjälp. Duelklik på den hämtde filen i mppen som du ngv oh följ instlltionsinstruktionern på skärmen. Klik på knppen för progrmmet som du vill instller. Du kn vis den fullständig hjälpen för FeFilter Studio genom tt välj Strt/ All progrm/rellusion/fefilter Studio/ FeFilter Studio hjälp på dtorn. d Gå tillk till skärmen Övrig progrm om du vill instller fler progrm. 42

43 För nätverksnvändre Återställ nätverksinställningrn till friksinställningrn Följ stegen nedn om du vill återställ ll nätverksinställningr för den intern skrivr-/sknnerservern till friksinställningrn. Kontroller tt mskinen inte är i drift oh dr sedn ut ll klr från mskinen (utom nätkeln). Tryk på. d e f g h Tryk på All inställn. Tryk på Nätverk. Dr upp eller ned, eller tryk på eller, tills Nätv.återst. viss oh tryk sedn på Nätv.återst. Tryk på J. Bekräft genom tt håll in J i 2 sekunder. Mskinen strts om. Åternslut ll klr när omstrten är slutförd. Skriv in text för trådlös inställningr Tryk på när du vill växl melln små oh stor okstäver. Tryk på för tt växl melln okstäver, siffror oh speilteken. (De teken som viss eror på ditt lnd.) Tryk på d eller när du vill flytt mrkören åt vänster eller höger. Infog mellnslg Tryk på Mellnslg när du vill infog ett mellnslg. Korriger Om du hr ngett fel siffr eller teken oh vill korriger sk du flytt mrkören till den felktig inmtningen. Tryk på oh nge rätt teken. Du kn även k oh infog teken. 43

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Cd-/dvd-fack Snguide Strt här DCP-J925DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt.

Läs den här Snabbguiden innan du använder maskinen så att du kan ställa in och installera den på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-J35W Läs den här Snguiden innn du nvänder mskinen så tt du kn ställ in oh instller den på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING indikerr en potentiellt frlig sitution som kn led

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här MFC-J470DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Produktsäkerhetsguide Cd-skiva* Nätkabel Snguide Strt här DCP-J132W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Nätkabel Snguide Strt här DCP-J140W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom den här snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort

upp skannern och kontrollera komponenterna Nätkabel Bärark/ bärark för plastkort Snguide ADS-2100e/ADS-2600We Börj här ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Din Brother-produkt

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Starta här. Snabbguide. upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen DCP-9015CDW DCP-9020CDW Snguide Strt här DCP-9015CDW DCP-9020CDW Läs först igenom produktsäkerhetsguiden, läs sedn igenom denn snguide för korrekt instlltionsförfrnden. För tt vis snguide på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Installationsskiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här (endst EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd för tt

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9120CN Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6510DW MFC-J6710DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt.

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-6690CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Bruksanvisning Snabbguide Bältenhet (förinstallerad) Snguide Strt här MFC-9320CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här snguiden så tt mskinen ställs in och instllers på rätt sätt. För tt vis snguiden på något nnt språk, esök http://solutions.rother.com/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive tonerkassett av standardtyp) Snguide Strt här DCP-8085DN Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. Besök http://solutions.rother.com/ för tt läs snguiden på ndr språk. Anslut INTE gränssnittskeln

Läs mer

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna. Medföljande bläckpatroner Snguie Strt här DCP-J525W DCP-J725DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Nätkablar Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här MFC-8950DW(T) Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt vis Snguie på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. All

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG Tlr om hur u sk gör för tt förhinr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Snguide Strt här DCP-J40DW Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln ännu

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguie Strt här MFC-6490CW Innn u kn nvän mskinen sk u läs en här Snguien så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr personskor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen bruksanvisning Snguie Strt här MFC-9460CDN MFC-9465CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. All moeller

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här MFC-7360N MFC-7460DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även på nr språk på http://solutions.rother.om/.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2600W Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in och instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8250DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. För tt läs Snguien på något nnt språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J552DW DCP-J752DW Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma och tonerkassett (förinstallerad) Produktsäkerhetsguide Installationsskiva Snabbguide Snguie Strt här DCP-8110DN Läs först igenom Prouktsäkerhetsguien, läs sen igenom enn Snguie för korrekt instlltionsförfrnen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. 1 Pk upp mskinen

Läs mer

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W /

Starta här DCP-7055W / DCP-7057W / Snguide Strt här DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk informtion innn du instllerr mskinen. Informtion om hur du instllerr mskinen finns i denn Snguide. Snguide finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Snguide Strt här DCP-J52W Läs igenom produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG VIKTIGT

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad)

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Trumma (förmonterad) Spilltonerlåda (förmonterad) Snguie Strt här DCP-9055CDN Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Snguie Strt här DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Läs roshyren Säkerhet oh juriisk informtion innn u instllerr mskinen. Informtion om hur u instllerr mskinen finns i enn Snguie. Snguie finns även

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide

upp maskinen och kontrollera komponenterna i förpackningen Bältenhet (förmonterad) Cd-skiva Nätkablar Produktsäkerhetsguide Snguide Strt här HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk för tt du vlt Brother. Ditt stöd är viktigt för oss oh vi värdesätter ditt vl. Din Brother-produkt är utformd oh tillverkd v högst stndrd

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac)

Bruksanvisning till Epson iprojection (Windows/Mac) Bruksnvisning till Epson iprojection (Windows/Mc) Innehåll 2 Introduktion till Epson iprojection 5 Funktioner i Epson iprojection... 6 Anslutning till olik enheter... 6 Fyrpnelsvisning... 6 Ändr presenttörer

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Telefonsladd Grundläggande bruksanvisning Säkerhet och juridisk information Snaguide Starta här MFC-7860DW Läs roshyren Säkerhet oh juridisk information innan du installerar maskinen. Information om hur du installerar maskinen finns i denna Snaguide. Snaguide finns även på andra

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J430W Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd

upp maskinen och kontrollera komponenterna Medföljande bläckpatroner Grundläggande bruksanvisning Produktsäkerhetsguide Cd-skiva Telefonsladd Snguie Strt här MFC-J5910DW Läs igenom Prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. 1 Pk VARNING VAR FÖRSIKTIG VARNING

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation

upp maskinen och kontrollera komponenterna Färgpatroner som ingår Installations-cd-skiva Cd-skiva med dokumentation Snguie Strt här MFC-J6910DW Läs igenom roshyren om säkerhet oh juriisk frågor innn u instllerr mskinen. Därefter läser u igenom Snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm LAN-dpter BRP069A6 BRP069A6 Instlltörens referenshndok Dikin Altherm LAN-dpter Svensk Innehåll Innehåll Om dokumenttionen. Om dett dokument... Om produkten. Systemkrv...

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR

Bruksanvisning. Läs detta innan maskinen används. Läs detta när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR FÖRBEREDELSER Läs ett innn mskinen nväns. GRUNDLÄG- GANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs ett när ytterligre informtion ehövs. BILAGA CPS5XV[Y Dtorstyr symskin Bruksnvisning Meföljne tillehör Kontroller tt följne

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd trådlös flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll I den här bruksanvisningen för nätverksanvändare finns användbar information om inställningar för trådlösa

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems

96.692. EYZ 292: novanet292: novanet Ethernet gränssnitt. Sauter Systems 96.692 EYZ 292: : gränssnitt är ett / gränssnitt för nslutning v CASE Suite/ progrmmeringsverktyg och de olik novpro visuliserings progrm för EY3600 system i ett loklt nätverk (LAN). Det är möjligt tt

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Snaguide Starta här FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Läs först Produktsäkerhetsguiden, oh läs därefter Snaguiden för korrekt installationsproedur. För att läsa Snaguide på andra språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare Bruksanvisning för nätverksanvändare Inbyggd Ethernet flerfunktionsskrivarserver för flera protokoll och trådlös flerfunktionsskrivarserver I Bruksanvisning för nätverksanvändare finns användbar information

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3

INNEHALL. 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 INNEHALL 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 t.3 DATORER Allmänt Digitl dtorer Orgnistion Ordmm Minnesenheten Aritmetisk enheten Styrenheten In/utenheten Avbrott Spräk och proglmm

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte

upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen Dokumentation/installationscd-skiva(-or) Säkerhets- och juridikhäfte Snguie Strt här (enst EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Innn enn mskin nväns för först gången, läs enn Snguie ngåene tt förere oh instller mskinen. Vill u se Snguie på nr språk, esök http://solutions.rother.om/.

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Guide för AirPrint DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Varumärken Viktigt meddelande Definitioner av anmärkningar

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer