LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)"

Transkript

1 BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND Utomhusenhet RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E RAS-07PAVP-ND RAS-10PAVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PAVP-ND RAS-18PAVP-ND SVENSKA SW

2 INNEHÅLL SVENSKA TILLBEHÖR... 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 1 DELARNAS NAMN... 4 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH KONTROLLER... 4 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER... 5 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER... 6 FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING... 7 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN... 9 AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING) KYLNING/VÄRMNING AVFUKTNING C-UPPVÄRMNING (Gäller endst RAS-***-ND-modellen) LUFTRENING DRIFT MED HÖG EFFEKT TIMERFUNKTIONER MINNE/KOMFORT-DRIFT ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING AUTOMATISK ÅTERSTART SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN TILLFÄLLIG DRIFT RENGÖRING VANLIGT UNDERHÅLL LUFTKONDITIONERINGENS DRIFT OCH PRESTANDA FELSÖKNING FELSÖKNING (fjärrkontroll) SPECIFIKATIONER * Tck för ditt inköp v denn TOSHIBA luftkonditionering. Läs den här bruksnvisningen nog innn du nvänder din luftkonditionering. i

3 TILLBEHÖR Fjärrkontroll Hållre för fjärrkontroll Btterier (två) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Förvr denn bruksnvisning på något lämpligt ställe där den går lätt tt komm åt när den behövs. Läs noggrnt igenom denn bruksnvisning innn du börjr nvänd luftkonditioneringsggregtet. På den medföljnde CD-ROM-skivn finns bruksnvisningen överstt till mång olik språk. Vi rekommenderr tt du låter en fckmn utför underhåll på luftkonditioneringsggregtet när det hr nvänts under lång tid. Denn utrustning är ej vsedd tt nvänds v personer (inklusive brn) med nedstt fysisk, sensorisk eller mentl förmåg, eller bristnde erfrenhet eller kunskp, med mindre än tt de instruerts i hur utrustningen sk nvänds och övervks v en person som är nsvrig för ders säkerhet. Vr nog med tt följ de säkerhetsnvisningr som beskrivs här för tt undvik onödig risker. Symbolern och vd de betyder beskrivs nedn. Mrkerr tt felktig nvändning v ggregtet kn medför hög risk för llvrlig FARA skdor(*1) eller dödsfll. Mrkerr tt felktig nvändning v ggregtet kn medför risk för llvrlig skdor eller VARNING dödsfll. Mrkerr tt felktig nvändning v ggregtet kn medför risk för personskdor(*2) eller FÖRSIKTIGHET skdor på egendom(*3). *1: Allvrlig skdor innebär blindhet, brännskdor, elstötr, benfrkturer, förgiftning med långvrig effekt, eller ndr skdor som kräver inläggning på sjukhus eller nnn långvrig behndling. *2: Denn typ v personskdor innebär mindre skdor, brännskdor eller elstötr som inte kräver inläggning eller upprepd behndling på sjukhus. *3: Skdor på egendom betyder i dett fll större skdor som påverkr tillgångr eller resurser. Förbjudet. Risk för elstötr. Kontkt med vtten leder till elstötr. Vidrör EJ med våt händer. Dr lltid ut stickkontkten när ggregtet inte nvänds. Följ lltid instruktionern. Se upp för roternde delr. Risk för fingerskdor. Låt inte produkten bli våt. FARA Försök inte öppn, t v, monter eller reprer kåpn. Det medför risk tt komm i kontkt med frligt hög spänning inuti. Be din återförsäljre eller en fckmn utför dett. Att stäng v strömmen innebär inte tt risken för elstötr försvinner. VARNING Dett ggregt måste instllers enligt lndets bestämmelser ngående ledningsdrgning. Det måste finns en brytre för strömtillförseln med ett gp på minst 3 mm för ll poler i de fst ledningrn. Instlltionen måste utförs v återförsäljren eller en professionell instlltör. Instlltionen kräver specilkunskp och yrkeskunnighet. Om kunden själv försöker instller luftkonditioneringsggregtet finns det risk för brnd, elstötr, personskdor eller vttenläckge. 1 SW

4 Försök inte själv t isär, bygg om eller flytt luftkonditioneringsggregtet. Det kn led till brnd, elstötr eller vttenläckge. Om ggregtet behöver reprers eller sk flytts så kontkt återförsäljren eller en nnn fckmn. Om ggregtet behöver reprers eller sk flytts så kontkt återförsäljren. Om det finns en kink i ledningrn kn det led till elstötr eller brnd. Instller inte ggregtet på en plts där det kn läck ut lättntändlig gs. Om det läcker ut gs eller om gs nsmls runt ggregtet kn det led till brnd. Instller inte ggregtet på ett blött ställe eller en plts med hög luftfuktighet, som t.ex. i ett bdrum. Om isoleringen börjr sprick finns det risk för elstötr eller brnd. Jordning sk utförs v återförsäljren eller en nnn fckmn. Dålig jordning kn led till elstötr. Anslut inte jordsldden till gsrör, vttenrör, åskledre eller jordsldden till en telefon. Ett särskilt eluttg måste nvänds för strömförsörjningen. Om något nnt eluttg än ett särskilt eluttg nvänds finns det risk för brnd. Kontroller tt strömbrytren är rätt instllerd. Om strömbrytren inte är rätt instllerd finns det risk för elstötr. Be återförsäljren eller den fckmn som instllerde ggregtet kontroller tt instlltionen v strömbrytren är korrekt. Om det skulle uppstå något fel med ggregtet (t.ex. tt det luktr bränt, eller tt kylning eller uppvärmning inte fungerr) så slut genst nvänd luftkonditioneringen och stäng v strömbrytren. Fortstt nvändning kn led till brnd eller elstötr. Kontkt återförsäljren för reprtioner och underhåll. Mnövrer inte strömbrytren eller styrknpprn med våt händer. Det kn led till elstötr. Stick eller häll ldrig in någonting (metll, ppper, eller vtten eller liknnde) i luftintget eller utblåset. Det kn händ tt fläkten snurrr på hög hstighet inuti, vilket kn led till personskdor, eller det kn finns delr med hög spänning vilket leder till elstötr. Om luftkonditioneringsggregtet inte kyler eller värmer på normlt sätt kn det bero på tt det läcker köldmedium. Kontkt i så fll återförsäljren. Köldmediet som nvänds i dett luftkonditioneringsggregt är ofrligt. Under norml nvändningsförhållnden sk det inte läck ut, men om det trots llt skulle läck ut i rummet och komm i kontkt med en värmekäll som t.ex. ett element eller en spis kn det orsk hälsovådlig kemisk rektioner. Om det skulle komm in vtten eller ndr främmnde föremål i ggregtet så slut genst nvänd luftkonditioneringen och stäng v strömbrytren. Fortstt nvändning kn led till brnd eller elstötr. Kontkt återförsäljren för reprtion. Försök inte rengör inuti luftkonditioneringsggregtet själv. Kontkt återförsäljren för rengöring inuti luftkonditioneringsggregtet. Felktig rengöring kn led till tt hrtsdelr går sönder eller elektrisk delr blir skdde, vilket i sin tur kn led till vttenläckge, elstötr eller brnd. Undvik tt skd eller modifier nätkbeln. Undvik tt nvänd en förlängningssldd eller ett grenuttg som även nvänds v ndr pprter. Det kn led till brnd. Undvik tt ställ tung föremål ovnpå nätkbeln, tt utsätt den för värme, eller tt dr i den. Det kn led till elstötr eller brnd. Undvik tt utsätt dig direkt för kllt luftblås under längre tid. Stick inte in fingrrn eller ndr föremål i luftintget eller utblåset. FÖRSIKTIGHET Kontroller tt vtten dräners ordentligt. Om vttendräneringen är otillräcklig kn vttnet läck och orsk skdor på möbler och liknnde. Be återförsäljren eller den fckmn som instllerde ggregtet kontroller tt instlltionen är korrekt. Om inomhusenhetens rörintg öppns i smbnd med flyttning så stäng öppningen. Att vidrör eldelr inuti kn led till personskdor eller elstötr. Tvätt inte luftkonditioneringsggregtets huvudenhet med vtten. Det kn led till elstötr. Ställ ldrig vätskefylld behållre som t.ex. blomvser eller liknnde ovnpå ggregtet. Det kn led till tt det kommer in vtten i ggregtet, vilket kn led till skdor på den elektrisk isoleringen, vilket i sin tur kn led till elstötr. Om luftkonditioneringsggregtet nvänds i ett slutet rum eller i ett rum med ndr förbränningspprter, så vr nog med tt öppn ett fönster då och då för ventiltion. Dålig ventiltion kn led till kvävning på grund v syrebrist. Använd inte förbränningspprter direkt i utblåset från luftkonditioneringsggregtet. Dålig förbränning vid en förbränningspprt kn led till kvävning. Undvik tt nvänd luftkonditioneringen lång stunder i tget i miljöer med hög luftfuktighet (över 80%) t.ex. med fönster eller dörrr öppn. Det kn bilds kondens på inomhusenheten och vttendroppr kn dropp ner på möbler och liknnde. SW 2

5 Stäng v huvudströmbrytren när luftkonditioneringen inte sk nvänds på länge. Kontroller åtminstone en gång om året tt utomhusenhetens monteringspltt inte är skdd. Om mn fortsätter nvänd luftkonditioneringen trots tt monteringsplttn är skdd, kn utomhusenheten fll ned eller vält och orsk personskdor. Stå på en stbil stege när du sätter på/tr v frontpnelen/luftfiltret/luftrengöringsfiltret. Annrs finns det risk tt du fller ned och skdr dig. Stå ldrig på utomhusenheten och ställ ingenting ovnpå den. Det kn led till tt utomhusenheten fller ned eller välter och orskr personskdor. Eventuell skdor på ggregtet kn led till elstötr eller brnd. Ställ ingenting runt omkring utomhusenheten och se till tt det inte nsmls löv runt den. Om löv nsmls kn små djur komm in i utomhusenheten och komm i kontkt med de elektrisk delrn inuti, vilket kn led till mskinhveri eller brnd. Plcer inte husdjur eller växter så tt luften från luftkonditioneringsggregtet blåser rkt på dem. Det kn vr skdligt för djuret eller växten. Använd inte dett luftkonditioneringsggregt för speciländmål som förvring v mtvror eller djur, eller förevisning v växter, precisionsnordningr eller konstföremål. Använd inte dett luftkonditioneringsggregt ombord på frtyg eller i ndr typer v fordon. Det kn led till fel på luftkonditioneringsggregtet. Det kn även led till skdor på frtyget eller fordonet. Ställ ing elpprter eller möbler rkt under inomhusenheten. Det kn dropp vtten vilket kn orsk skdor eller fel. Stäng lltid v luftkonditioneringen och stäng v strömbrytren innn någon typ v underhåll utförs. Fläkten inuti kn roter på hög hstighet, vilket kn led till personskdor. När du hr rengjort frontpnelen/luftfiltret så tork bort llt vtten och låt pnelen/filtret tork ordentligt. Om det finns vtten kvr finns det risk för elstötr. Rör ldrig vid metlldelrn (luminiumfenorn osv.) inuti ggregtet när frontpnelen är vtgen. Det kn led till personskdor. Om det börjr åsk och det finns risk tt blixten slår ned, så slut nvänd luftkonditioneringen och stäng v strömbrytren. Om blixten skulle slå ned kn det led till fel på luftkonditioneringsggregtet. Häng inte tvätt eller ndr föremål från den rörlig pnelen. Då kn den rörlig pnelen fll ned och orsk personskdor. 3 SW

6 DELARNAS NAMN Utomhusenhet Köldmedienslutningsrör, elledningr och dräneringsslng b Luftintg c Luftutblås b Inomhusenhet d Luftfuktighetssensor/tempertursensor e Frontpnel f Rörlig pnel g Luftfilter h Luftutblås i Horisontellt luftspjäll j Vertiklt luftspjäll k Plsmjonlddre l Displypnel m Mottgre för infrröd signler n Fjärrkontroll o Pnelstöd n e f c g d o k j i h l m FÖRSIKTIGHET (Gäller endst RAS-***-ND-modellen) Vr försiktig för tt undvik brännskdor. Det finns en värmre instllerd på utomhusenhetens bottenpltt. När lufttemperturen utomhus sjunker under en viss nivå slås värmren på för tt värm upp bottenplttn, även om luftkonditioneringen inte nvänds, för tt förhindr tt det nsmls snö inuti utomhusenheten. NAMN OCH FUNKTIONER FÖR INOMHUSENHETENS INDIKATORER OCH KONTROLLER Displypnel Driftlägen viss nedn. RESET-knpp (återstälining) b OPERATION-indiktor (grön) c TIMER/S.CLEAN-indiktor (ornge) d PURE-indiktor (luftrening) (blå) *1 e Mottgre för infrröd signler *1: Om den orng PURE-indiktorn lyser betyder det tt det hr uppstått något problem med plsmjonlddren. Kontkt ffären där du köpte luftkonditioneringsggregtet. RESET-knppen RESET-knppen hr följnde två funktioner. Tillfällig drift Används när du blivit v med fjärrkontrollen eller inte kn hitt den, eller när btteriern i den är slut. ( se sidn 20.) b c d e SW 4

7 FJÄRRKONTROLLEN OCH DESS FUNKTIONER b c Infrröd sändre Sänder signler till inomhusenheten. -knpp Tryck på knppen för tt strt driften. (Ett bekräftelsepip hörs.) Tryck en gång till på knppen för tt stäng v driften. (Ett bekräftelsepip hörs.) Om inget bekräftelsepip hörs från inomhusenheten trycker en gång till på knppen. Lägesväljrknpp (MODE) Tryck på den här knppen för tt välj läge. Vrje gång du trycker på knppen växlr läget från A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME och tillbk till A. (Ett bekräftelsepip hörs.) d Temperturknpp ( TEMP) e f g h.. Temperturinställningen öks till 30 C.... Temperturinställningen minsks till 17 C. (Ett bekräftelsepip hörs.) Knpp för inställning v det horisontl luftflödet (FIX) Tryck på den här knppen för tt juster det horisontl luftflödets riktning. (Ett bekräftelsepip hörs.) ( se sidn 17.) Knpp för inställning v det horisontl luftflödet (FIX) Tryck på den här knppen för tt juster det vertikl luftflödets riktning. (Ett bekräftelsepip hörs.) ( se sidn 17.) Knpp för utomtisk luftspjällsstyrning (SWING) Vrje gång mn trycker på SWING-knppen ändrs luftkonditioneringens driftläge i följnde ordning. (Ett bekräftelsepip hörs.) (Vertikl svängning > Horisontell svängning > Vertikl och horisontell svängning > Svängningen vstängd) Tryck en gång till på knppen för tt stopp svängningen. (Ett bekräftelsepip hörs.) ( se sidn 17.) Knpp för timerpåslgning (ON) Använd den här knppen för tt ställ in klockn och strttiden. För tt flytt frm tiden trycker du på på ON-knppen ON. n o p q r s Knpp för utomtiskt drift (AUTO) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger utomtiskt. (Ett bekräftelsepip hörs.) ( se sidn 10.) Knpp för insomningsläget (SLEEP MODE) Tryck på den här knppen för tt strt insomningsläget. ( se sidn 19.) Komfortknpp (MY COMFORT) Tryck på den här knppen för tt luftkonditioneringen sk funger enligt de inställningr som sprts med MEMOknppen. ( se sidn 16.) Luftreningsknpp (PURE) Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. Tryck en gång till på knppen för tt stäng v luftreningen. ( se sidn 13.) Fläkthstighetsknpp (FAN) Tryck på den här knppen för tt välj fläkthstighet. När du väljer AUTO justers fläktens hstighet utomtiskt efter rummets tempertur. Du kn även mnuellt välj melln fem olik hstighetsinställningr. (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) (Ett bekräftelsepip hörs.) Knpp för 8 C-drift (8 C) Tryck på den här knppen för tt strt uppvärming till 8 C. ( se sidn 12.) (gäller endst RAS-***-ND-modellen) För tt flytt tillbk tiden trycker du på på ON-knppen ON. i Knpp för timervstängning (OFF) Använd den här knppen för tt ställ in vstängningstiden. j k l m För tt flytt frm tiden trycker du på på OFF-knppen OFF. För tt flytt tillbk tiden trycker du på på OFF-knppen OFF. Inställningsknpp (SET) Tryck på den här knppen för tt spr tidsinställningrn. (Ett bekräftelsepip hörs.) Rderingsknpp (CLR) Tryck på den här knppen för tt rder timerns strttid och vstängningstid. (Ett bekräftelsepip hörs.) Högeffektsknpp (Hi POWER) Tryck på den här knppen för tt strt drift med hög effekt. ( se sidn 19.) Minnesknpp (MEMO) Tryck på den här knppen för tt förbered lgring v inställningrn. Tryck in knppen för tt spr den inställning som viss på fjärrkontrollen och håll den intryckt i minst 3 sekunder tills symbolen viss. ( se sidn 16.) q d c b l f g k h n p o m e r j s i 5 SW

8 NAMN OCH FUNKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLLENS INDIKATORER Disply All indiktorer, förutom klockn, viss när du trycker på -knppen. Sändrsymbol Den här sändrsymbolen ( ) visr när fjärrkontrollen sänder signler till inomhusenheten. b Lägesindiktor Visr nuvrnde driftläge. Värmepumpmodeller c d b hj (AUTO: Automtisk kontroll, A: Automtisk växlingskontroll, : KYLA, : AVFUKTNING, : VÄRME) c Temperturindiktor Visr temperturinställningen (17 C till 30 C). d PURE-indiktor Visr tt den elektrisk luftreningsfunktionen är igång. e Indiktor för fläkthstighet Visr vld fläkthstighet. AUTO eller en v fem fläkthstigheter (LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG ) kn i g e f f viss. I illustrtionen viss ll indiktorer i AUTO viss när driftläget är AUTO eller : AVFUKTNING. förklringssyfte. Under drift viss endst Indiktorer för klock och timer de relevnt indiktorern på Timerns inställning eller klockn viss. fjärrkontrollen. Klockn viss lltid utom när timern nvänds. g Hi POWER-indiktor Visr när drift med hög effekt strts. Tryck på Hi POWER-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. h -indiktor (minne) Blinkr i 3 sekunder när MEMO-knppen trycks in under drift. Symbolen viss när du håller knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn symbolen blinkr. Tryck på en nnn knpp för tt släck symbolen. i SLEEP MODE-indiktor Visr när insomningstimern är ktiverd. Tryck på SLEEP MODE-knppen för tt strt funktionen och tryck på den en gång till för tt stäng v funktionen. j A. B-inställningsindiktor för fjärrkontrollen När fjärrkontrollens väljrläge hr ändrts viss B på dess disply. (När fjärrkontrollen är inställd på A viss inte någon indiktor.) Fjärrkontrollens väljrläge Om två inomhusenheter instllers i smm eller ngränsnde rum kommer båd ggregten tt strts och stängs v smtidigt när fjärrkontrollen nvänds. Det kn förhindrs genom tt mn ställer in väljrläget så tt vr och en v inomhusenhetern endst styrs v respektive fjärrkontroll. För tt nvänd fjärrkontrollens väljrläge sk du kontkt din återförsäljre eller instlltör. SW 6

9 FÖRBEREDELSE OCH KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING Sätt i fjärrkontrollens btterier T bort locket och sätt i btteriern. b Sätt tillbk locket. För tt t ut btteriern T v locket och t ut btteriern. b Sätt på locket igen. * T hnd om de förbrukde btteriern enligt lokl bestämmelser. Btterier Byt ut btteriern mot två stycken ny btterier v typ AAA. Btteriern räcker i cirk ett år vid norml nvändning. Byt ut btteriern om du inte hör något bekräftelsepip från inomhusenheten eller när luftkonditioneringen inte kn styrs med fjärrkontrollen. T ut btteriern om fjärrkontrollen inte sk nvänds på över en månd, för tt undvik skdor på grund v btteriläckge. Tryck in lockets sidor och dr v det. Btteribyte Vr nog med tt inte vänd btterierns (+) och ( )-poler åt fel håll. Ställ in klockn Innn du börjr styr luftkonditioneringen sk du ställ in fjärrkontrollens klock med stegen i det här vsnittet. Klockn på fjärrkontrollen viss ovsett om luftkonditioneringen är i drift eller inte. Grundinställning När btteriern sätts in i fjärrkontrollen visr klockn AM 0:00 och blinkr. ON-knppen ON (eller OFF-knppen OFF ) b Tryck på ON-knppen ON (eller OFF-knppen OFF ) för tt ställ klockn. För vrje tryckning på ON-knppen (eller OFF-knppen) stegs tiden frm 1 minut. När mn håller ON-knppen (eller OFF-knppen) intryckt ändrs tiden i steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. b 7 SW

10 Ställ in klockn CLOCK-knpp Tryck på CLOCK-knppen. Klockn blinkr. b ON-knppen ON (eller OFF-knppen OFF ) Tryck på ON-knppen ON (eller OFF-knppen OFF ) c för tt ställ klockn. För vrje tryckning på ON-knppen (eller OFFknppen) stegs tiden frm 1 minut. När mn håller ON-knppen (eller OFF-knppen) intryckt ändrs tiden i steg om 10 minuter. SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET. Den inställd tiden viss och klockn strts. Tryck på CLOCK b c SW 8

11 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖRSIKTIGHET Luftkonditioneringen kommer inte tt funger om grdiner, dörrr eller ndr föremål hindrr signlern från fjärrkontrollen till inomhusenheten. Vr försiktig så tt inte någon form v vätsk kn träng in i fjärrkontrollen. Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller värme. Om den infrröd mottgren på inomhusenheten utsätts för direkt solljus kn det händ tt luftkonditioneringen inte fungerr på rätt sätt. Använd grdiner för tt förhindr solljuset från tt nå mottgren. Det kn händ tt signlern inte ts emot på rätt sätt om det finns lysrörsrmturer med glimtändre i smm rum som luftkonditioneringen. Om du plnerr tt nvänd lysrör sk du först prt med din lokl återförsäljre. Om ndr elektrisk pprter ktivers v fjärrkontrollen sk du flytt dess pprter eller prt med din lokl återförsäljre. Plcering v fjärrkontrollen Håll fjärrkontrollen där dess signler kn nå mottgren på inomhusenheten (inom 7 meters vstånd). När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt signler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Om du förvrr fjärrkontrollen på en plts där signlöverföringen blockers kn en tidsförskjutning på upp till 15 minuter uppstå. Hållre för fjärrkontroll Montering v fjärrkontrollens hållre Innn du monterr fjärrkontrollens hållre på en vägg eller liknnde sk du kontroller tt signlern kn ts emot v inomhusenheten. Isättning och borttgning v fjärrkontrollen För tt sätt i fjärrkontrollen håller du den prllellt med hållren trycker in den så långt det går. För tt t bort fjärrkontrollen för du den uppåt och ut från hållren. 7 m Bekräftelsesignler När inomhusenhetens mottgre uppfttr ett kommndo hörs det en bekräftelsesignl från inomhusenheten. Pip... Strt/ändring Långt pip... Stopp Pip-pip... Meddelnde När det hörs en meddelndesignl ( pip-pip ) Dett innebär tt temperturen, fläkthstigheten eller luftflödesriktningen hr återställts till grundinställningen. Punkt Tempertur Fläkthstighet Horisontellt luftflöde Vertiklt luftflöde Grundinställning 22 C (8 C vid 8 C-UPPVÄRMNING (gäller endst RAS- ***-ND-modellen)) AUTO Spjället för det horisontell luftflödet vänt frmåt. Spjället för det vertikl luftflödet i sitt gränsläge. 9 SW

12 AUTOMATISK DRIFT När du ställer in luftkonditioneringen på AUTO-läget väljer den utomtiskt kylning, uppvärmning, eller enbrt fläkt beroende på temperturen i rummet. ( se sidn 19.) Även fläktens hstighet och luftspjället styrs utomtiskt. Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. b AUTO-knpp (AUTO) Tryck på AUTO-knppen. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Om AUTO-läget inte är komfortbelt kn du välj önskde inställningr mnuellt. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs och läget ändrs från AUTO till A när fläkthstigheten eller luftspjällets position ändrs. Indiktorn för fläkthstigheten viss också. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. b c AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK VÄXLING) När mn ställer in luftkonditioneringen på A-läget eller går över från AUTO-drift beroende på ändringr i inställningrn, väljer luftkonditioneringsggregtet utomtiskt kylning eller uppvärmning beroende på temperturen i rummet. ( se sidn 19.) Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. b Lägesväljrknpp (MODE) Välj A. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driftläget väljs i enlighet med rummets tempertur och driften strts efter cirk 3 minuter. Temperturen, fläktens hstighet och luftspjällets position kn ändrs. Du kn välj önskde inställningr mnuellt. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c b d SW 10

13 KYLNING/VÄRMNING Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. b Lägesväljrknpp (MODE) Välj KYLA eller VÄRME. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. d Fläkthstighetsknpp (FAN) Välj någon v inställningrn AUTO LÅG, LÅG+, MEDIUM, MEDIUM+, HÖG. c b d OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel. Driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. AVFUKTNING Strt -knpp Tryck på den här knppen för tt strt luftkonditioneringen. b Lägesväljrknpp (MODE) Välj AVFUKTNING. c Temperturknpp ( TEMP) Ställ in önskd tempertur. Fläkthstigheten ställs in på AUTO och AUTO viss. OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. Stopp -knpp Tryck på den här knppen igen för tt stäng v luftkonditioneringen. c b 11 SW

14 8 C-UPPVÄRMNING (Gäller endst RAS-***-ND-modellen) Denn funktion nvänds för tt förhindr frost i ett obebott rum. Tryck på den här knppen för tt strt uppvärmning till en fst inställd tempertur på 8 C. Luftkonditioneringsggregtet reglerr rummets tempertur till ungefär 8 C. Rumstemperturen kn vvik något från 8 C beroende på rummets storlek och hur ggregtet är instllert. För tt strt 8 C-uppvärmning när luftkonditioneringsggregtet är vstängt Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt strt 8 C-uppvärmningen. Den grön OPERATION-indiktorn på inomhusenhetens displypnel tänds. Driften strtr efter ungefär 3 minuter. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmingen strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr vstängt så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt stäng v det. För tt strt 8 C-uppvärmning medn luftkonditioneringsggregtet är igång Strt 8 C-knppen Tryck på den här knppen för tt gå över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på kylning (inklusive utomtisk kylning) eller vfuktning stnnr det, och 8 Cuppvärmingen strtr efter ungefär 3 minuter. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på uppvärmning går det genst över till 8 C-uppvärmning. Om luftkonditioneringsggregtet är inställt på LUFTRENING fortsätter driften med både luftrening och 8 C-uppvärming. Stopp -knppen Tryck på den här knppen för tt stäng v luftkonditioneringsggregtet. Om 8 C-uppvärmning strtdes medn luftkonditioneringsggregtet vr igång, så tryck en gång till på 8 C-knppen för tt återgå till det föregående driftläget. Kontroller driftläget på skärmen på fjärrkontrollen. När vnlig uppvärmning strts från läget för 8 C-uppvärmning kn det t ungefär 5 minuter innn det börjr blåss ut vrmluft. FÖRSIKTIGHET Uppvärmningsförmågn kn sjunk om spjället är för högt riktt under 8 C-uppvärmning. OBS Fläkthstigheten när 8 C-uppvärmningen strtr styrs med AUTO-knppen. Om en timermnöver är inställd när 8 C-uppvärmningen strts, stängs den timerinställningen v. Det går inte tt gör timerinställningr medn 8 C-uppvärmning pågår. Inställningrn för SWING (spjällsvängning), FIX (spjällposition), FAN (fläkthstighet) och PURE (luftrening) går tt ändr under 8 C-uppvärmning. Det går inte tt ändr inställningrn med någr ndr knppr. Temperturen går tt ställ in melln 5 C och 13 C under 8 C-uppvärmning. Utblåsluftens tempertur blir lägre än under norml uppvärmning. SW 12

15 LUFTRENING Tryck på den här knppen för tt strt den elektrisk luftreningsfunktionen. När luftkonditioneringen är igång PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (blå) tänds på inomhusenhetens displypnel. Plsmjonlddren ktivers. Så här stänger du v luftreningen PURE-knpp Luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. Den blå PURE-indiktorn på inomhusenhetens displypnel släcks medn luftkonditioneringen är igång. Plsmjonlddren stängs v. Så här stänger du v luftkonditioneringen smtidigt -knpp Både luftkonditioneringen och luftreningen stängs v när mn trycker på den här knppen. OPERATION-indiktorn (grön) och PURE-indiktorn (blå) släcks på inomhusenhetens displypnel. FÖRSIKTIGHET Näst gång du trycker på kommer driften tt strts med kombinerd luftkonditionering och luftrening. Under kombinerd luftkonditionering och luftrening kn inte endst luftkonditioneringen stängs v. När luftkonditioneringen är vstängd PURE-knpp Luftreningen strtr när mn trycker på den här knppen. PURE-indiktorn (blå) tänds på inomhusenhetens displypnel. INFORMATION Under luftreningen kommer en liten mängd ozon tt producers och du kn känn en viss lukt. När fläkthstigheten är utomtisk ändrs den upp till MEDIUM+. Under Hi POWER-drift flytts spjället för det vertikl luftflödet till högeffektläget. DRIFT MED HÖG EFFEKT Hög effekt (Hi POWER) Hi POWER-läget (drift med hög effekt) reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och driftläget så tt rummet snbbt kyls ner på sommren och snbbt värms upp på vintern. ( se sidn 19.) Inställning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symbolen viss på fjärrkontrollen. Avstängning v Hi POWER-läget Hi POWER-knpp Tryck en gång till på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symbolen på fjärrkontrollen försvinner. FÖRSIKTIGHET Hi POWER-läget går inte tt ktiver under AVFUKTNING. 13 SW

16 . TIMERFUNKTIONER Strttimer och vstängningstimer Inställning v strttimern ON-knpp ON Tryck på ON-knppen ON. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på ON-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll ON-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. b SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning. Inställning v vstängningstimern OFF-knpp OFF Tryck på OFF-knppen OFF. Ställ in timern på önskd tid. Vrje gång du trycker på OFF-knppen ändrs tiden i steg om 10 minuter. Håll OFF-knppen nedtryckt för tt steg med steg om 1 timme. b SET-knpp SET Tryck på SET-knppen SET för tt ställ in timern. Den inställd tiden viss och timern strts. c CLR-knpp CLR Tryck på CLR-knppen CLR för tt rder timerns inställning. b c FÖRSIKTIGHET När du väljer timerfunktion sänder fjärrkontrollen utomtiskt timersignler till inomhusenheten vid den ngivn tidpunkten. Därför är det viktigt tt plcer fjärrkontrollen på en plts där signlern når frm ordentligt till inomhusenheten. Om du inte trycker på SET-knppen SET inom 30 sekunder efter tt du ställt in tiden, kommer inställningen tt rders. När du vlt timerläget sprs inställningrn i fjärrkontrollen. Sedn kommer luftkonditioneringen tt strt med smm inställningr som du hr ställt in med ON eller OFF på fjärrkontrollen. Du kn inte ställ in timern när klockn blinkr. Följ instruktionern i vsnittet Ställ in klockn på sidn 7 för tt ställ klockn. Ställ sedn in timern. SW 14

17 Kombinerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern) Avstängningstimer > Strttimer (I drift > Avstängd > I drift) Den här funktionen är nvändbr när du vill stäng v luftkonditioneringen efter tt du somnt och strt den på nytt när du vknr eller kommer tillbk hem. Exempel: Så här stänger du v luftkonditioneringen och strtr den igen näst morgon Inställning v kombinerd timer (1) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. I drift Avstängd I drift på nytt (2) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Strttimer > Avstängningstimer (Avstängd > I drift > Avstängd) Du kn nvänd den här inställningen för tt strt luftkonditioneringen när du vknr upp och stäng v den när du går hemifrån. Exempel: Så här strtr du luftkonditioneringen näst morgon för tt sedn stäng v den Inställning v kombinerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. Avstängd I drift Avstängd (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. Den strt- eller vstängningstimer funktion som ligger närmst i tiden ktivers först. Om smm tid är inställd för både strt- och vstängningstimern kommer ingen timerfunktion tt utförs. Det kn även händ tt luftkonditioneringen stängs v. FÖRSIKTIGHET Ungefär 3 sekunder efter det tt du trycker på SETknppen SET sänder fjärrkontrollen en signl till inomhusenheten och det hörs ett bekräftelsepip från inomhusenheten. Dglig kombinerd timer (smtidig inställning v strt- och vstängningstimern smt ktivering vrje dg) Den här funktionen är nvändbr när du vill nvänd de kombinerde timerfunktionern på smm tid vrje dg. Inställning v kombinerd timer (1) Tryck på ON-knppen ON för tt ställ in strttimern. (2) Tryck på OFF-knppen OFF för tt ställ in vstängningstimern. (3) Tryck på SET-knppen SET. (4) Efter steg (3) blinkr en pilsymbol ( eller ) under cirk 3 sekunder. Tryck på SETknppen SET under tiden den blinkr. Båd pilrn (, ) viss när den dglig timern är ktiverd. Avstängning v timerfunktionern Tryck på CLR-knppen CLR. Visning v klockn När timern är inkoppld (strt-vstängning, vstängning-strt, vstängning) viss inte klockn för tt inställningstiden sk kunn viss. För tt se klockn trycker du på SETknppen och den ktuell tiden viss i cirk 3 sekunder. 15 SW

18 MINNE/KOMFORT-DRIFT Använd MEMO-knppen för tt spr en oft nvänd driftsinställning. Strt luftkonditioneringen i det driftläge du vill fjärrkontrollen sk spr. Tryck på knppen enligt nedn medn luftkonditioneringen är igång. MEMO-knpp Tryck på den här knppen för tt förbered lgring v inställningen. All ikoner som för närvrnde viss börjr blink förutom klockn och lägesindiktorn. b MEMO-knpp Håll MEMO-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder medn indiktorern blinkr. Symbolen viss och inställningen sprs. Om du inte trycker på MEMO-knppen inom 3 sekunder eller om du trycker på någon nnn knpp kommer minnesinställningen tt vbryts. Driftlägen som kn sprs med MEMO-knppen är läge, tempertur, FAN, TIMER och Hi POWER. b Så här nvänder du luftkonditioneringen med den inställning som sprts med MEMOknppen. MY COMFORT-knpp Tryck på MY COMFORT-knppen. Den inställning som sprts med MEMOknppen viss och luftkonditioneringen strtr med den inställningen. (A): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är igång OPERATION-indiktorn (grön) tänds på inomhusenhetens displypnel och driften strts efter cirk 3 minuter. (B): När mn trycker på MY COMFORT-knppen medn luftkonditioneringen är vstängd Driftläget ändrs till den inställning som sprts med MEMO-knppen. Grundinställning: Läge : AUTO Tempertur : 22 SW 16

19 ÄNDRING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING Juster luftflödets riktning ordentligt. Annrs finns det risk tt det känns obekvämt och tt rumstemperturen fördels ojämnt. Juster det vertikl luftflödet med fjärrkontrollen. Juster det horisontell luftflödet med fjärrkontrollen. Justering v det vertikl luftflödet Luftkonditioneringen justerr utomtiskt det vertikl luftflödet så tt det npsss till driftsförhållnden när AUTO- eller A-läget är vlt. Justering v det horisontell luftflödet Förberedelser: När luftkonditioneringen är igång går det tt ändr luftflödets riktning i sidled (vänster/höger) med fjärrkontrollen. För tt ställ in vld riktning för det vertikl luftflödet Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. FIX -knpp Tryck på eller håll ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspjället till önskd inställning. För tt ställ in vld riktning för det horisontell luftflödet Använd den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. b FIX -knpp Tryck på eller håll ner FIX-knppen på fjärrkontrollen för tt flytt luftspjället till önskd inställning. OBS Ändr riktningen för spjället för det vertikl/horisontell luftflödet inom det ngivn området. I fortsättningen ställs det vertikl/horisontell luftflödet utomtiskt in i den riktning som du ställer in spjället på med FIX-knppen. Så här ändrr du luftflödets riktning utomtiskt Utför den här funktionen när luftkonditioneringen är igång. c SWING-knpp Vrje gång mn trycker på SWING-knppen ändrs luftkonditioneringens driftläge i följnde ordning: Spjället för det vertikl luftflödet svänger. Spjället för det horisontell luftflödet svänger. Både spjället för det vertikl luftflödet och spjället för det horisontell luftflödet svänger smtidigt. Svängningen stopps för både spjället för det vertikl luftflödet och spjället för det horisontell luftflödet. Tryck på FIX för tt ändr mittläget för svängningen för spjället för det vertikl luftflödet. Tryck på FIX för tt ändr mittläget för svängningen för spjället för det horisontell luftflödet. För tt vbryt funktionen trycker du på SWING-knppen igen. b c När spjället för det vertikl luftflödet öppns med FIXknppen vänder det medn det öppns. FÖRSIKTIGHET FIX- och SWING-knpprn fungerr inte när luftkonditioneringen är vstängd (även då STARTTIMERN är inställd). Använd inte luftkonditioneringen under lång tid med luftflödet riktt neråt under kylning eller vfuktning. Det kn uppstå kondens på det vertikl luftspjället vilket kn orsk tt vtten droppr. Flytt inte spjällen för det vertikl och horisontell luftflödet för hnd. Använd lltid FIX-knppen. Om du flyttr luftspjället mnuellt kn det funger felktigt under drift. Om luftspjället fungerr felktigt sk du stäng v luftkonditioneringen för tt sedn strt den igen. När luftkonditioneringen strts omedelbrt efter tt den stängts v kn det händ tt det vertikl luftspjället inte rör sig på cirk 10 sekunder. 17 SW

20 AUTOMATISK ÅTERSTART Den här luftkonditioneringen är utrustd med en utomtisk återstrtfunktion. Det gör det möjligt för luftkonditioneringen tt (utn tt ktivers med fjärrkontrollen) strts om i smm driftläge igen efter tt den stängts v på grund v ett strömvbrott. Driften återuppts utn vrning 3 minuter efter tt strömmen återställts. INFORMATION Den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN är inte ktiverd vid leverns från fbriken. Du måste ktiver den här funktionen om du vill nvänd den. SÅ HÄR AKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen: Aggregtets ström måste vr på. Funktionen kommer inte tt ktivers om strömmen är vstängd. Håll RESET-knppen nedtryckt i 3 sekunder för tt ktiver den utomtisk återstrtfunktionen. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Därmed är den utomtisk omstrtsfunktionen ktiverd och luftkonditioneringen kn strt om utomtiskt. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn blinkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte behöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. 3 sekunder efter tt knppen tryckts piper luftkonditioneringen 3 gånger. Den grön indiktorn blinkr i 5 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. Den utomtisk återstrtfunktionen kommer inte tt ccepter ett kommndo om en timerfunktion är ktiverd med fjärrkontrollen. Efter återstrt v luftkonditioneringen med den AUTOMATISKA ÅTERSTARTFUNKTIONEN kommer luftspjällets svängning (AUTO) inte tt återuppts. SÅ HÄR AVAKTIVERAS AUTOMATISK ÅTERSTART Gör på följnde sätt för tt stäng v den utomtisk återstrtfunktionen: Upprep inställningsproceduren. Luftkonditioneringen tr emot inställningen och piper 3 gånger. Därmed är den utomtisk omstrtsfunktionen vstängd. Luftkonditioneringen måste strts om för hnd med hjälp v fjärrkontrollen när strömmen hr vrit vstängd. (1) När luftkonditioneringen står i viloläget (inte i drift). Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen strts. Den grön indiktorn tänds. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen är i drift. Om luftkonditioneringen inte behöver vr i drift vid det här tillfället trycker du på RESET-knppen igen eller så nvänder du fjärrkontrollen för tt stäng v luftkonditioneringen. (2) När luftkonditioneringen är i drift. Håll RESET-knppen nedtryckt i mer än 3 sekunder. Luftkonditioneringen stängs v. Den grön indiktorn släcks. Efter cirk 3 sekunder piper luftkonditioneringen 3 gånger. Luftkonditioneringen stängs v. Om du inte vill tt luftkonditioneringen sk stängs v vid det här tillfället nvänder du fjärrkontrollen för tt återstrt luftkonditioneringen. Under efterföljnde drift tänds den grön indiktorn. INFORMATION Håll inte RESET-knppen intryckt längre än i 10 sekunder. Då strtr nämligen funktionen för forcerd kylning, som nvänds under underhåll och återinstlltion. Om forcerd kylning strtr så stäng v den genom tt tryck en gång till på RESET-knppen. RESETknpp RESETknpp SW 18

21 SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERINGEN Automtisk drift I det utomtisk läget väljs driftläget efter temperturen i rummet när driften strts, på det sätt som viss i figur 1. Rumstempertur när driften strts eller väljs på nytt Rumstempertur Inställd tempertur+1 Inställd tempertur Inställd tempertur 1 Kylning Endst fläkt Värmning Driftläget väljs på nytt efter tt kompressorn vrit stoppd i 15 minuter. Drift med hög effekt När du trycker på Hi POWER-knppen under kylning, värmning eller i A-läget strtr luftkonditioneringen följnde drift. Kylning Kylningen utförs vid 1 C lägre än temperturinställningen. Fläktens hstighet ställs in på hög*. * Bullernivån ökr med fläktens hstighet. Figur 1 Värmning Värmningen utförs med 2 C högre tempertur än temperturinställningen. Fläktens hstighet ändrs utomtiskt i enlighet med driftförhållndet. Insomningsläget (SLEEP MODE) Luftkonditioneringsggregtet reglerr utomtiskt rumstemperturen, luftflödet och bullernivån för tt förhindr överkylning på sommren och håll rummet vrmt och behgligt på vintern. INFORMATION Effekten och bullernivån minsks i insomningsläget, vilket kn gör tt rummet inte blir tillräckligt kylt om dett läge nvänds länge i tget. Insomningsläget går inte tt nvänd under vfuktning, under luftrening (fristående drift). (Fristående luftrening är när PURE-knppen är intryckt medn själv luftkonditioneringsggregtet är vstängt för tt utför enbrt luftrening. Luftkonditioneringsggregtet nvänds inte i det läget.) Om mn trycker in FAN-knppen medn insomningsläget nvänds, stängs insomningsläget v. Insomningsläget är ingen timerfunktion. Avfuktning ( ) Vid vfuktning väljs utomtiskt vfuktning med kylning bsert på skillnden melln temperturinställningen och den fktisk rumstemperturen. Indiktorn för fläkthstighet visr AUTO och den låg hstigheten nvänds. I insomningsläget dämps ljusstyrkn för indiktorern på displypnelen. 19 SW

22 TIPS FÖR EKONOMISK DRIFT Håll rumstemperturen på en komfortbel nivå Rengör luftfiltren Igenstt luftfilter försämrr luftkonditioneringens prestnd. Rengör dem vrnnn veck. Öppn ldrig fönster och dörrr mer än nödvändigt För tt behåll den kll eller vrm luften i rummet sk du inte öppn fönster och dörrr mer än nödvändigt. Grdiner Under kylning sk du dr för grdinern för tt undvik direkt solljus. Under värmning sk du dr för grdinern för tt bibehåll värmen. Använd timern effektivt Ställ in timern på önskd drifttid. Underlätt jämn luftcirkultion Juster luftflödets riktning för tt få en jämn luftcirkultion. Rengör Blåser uppåt Kll och torr luft Kllt Kontroll Använd timern effektivt Stäng Vrm luft Blåser neråt Justering v luftflödet TILLFÄLLIG DRIFT Tillfällig drift Den här funktionen nvänds för tt styr luftkonditioneringen tillfälligt om du hr förlgt fjärrkontrollen eller om dess btterier tgit slut. Tryck på RESET-knppen för tt strt den utomtisk driften (AUTO). När den tillfällig driften är ktiverd kn inte fjärrkontrollen nvänds. Håll knppen nedtryckt i 10 sekunder för tt strt drift i kylläget. Jg kn inte hitt fjärrkontrollen Det finns en funktion för tillfällig drift! INFORMATION Håll inte RESET-knppen intryckt längre än i 3 sekunder. ( se sidn 18.) RENGÖRING Rengöring Den här funktionen nvänds för tt tork luftkonditioneringens insid för tt minsk risken för mögel och liknnde inuti ggregtet. När ggregtet stängs v efter tt h vrit i drift i 10 minuter eller mer i kyl- eller vfuktningsläget strts rengöringsläget utomtiskt och S.CLEAN-indiktorn på displypnelen tänds. Rengöringens vrktighet Rengöringen vrr i 4 timmr om ggregtet hr nvänts i kyl- eller vfuktningsläget i mer än 10 minuter. Om rengöringen Rengöringen kommer inte tt gör rummet renre och den tr heller inte bort det mögel och dmm som redn finns i luftkonditioneringen. Under drift kn en liten mängd frost syns. Det är helt normlt och indikerr inte något fel. Spjället för det vertikl luftflödet och den rörlig pnelen öppns en ning. Om en pågående rengöring vbryts minskr dess effekt. För tt stopp rengöringen trycker du två gånger på -knppen under rengöringen. SW 20

23 VANLIGT UNDERHÅLL VARNING Innn du rengör luftkonditioneringen sk du vr nog med tt stäng v strömbrytren. Rengöring v inomhusenheten och fjärrkontrollen FÖRSIKTIGHET Använd en torr trs för tt tork v inomhusenheten och fjärrkontrollen. Om luftkonditioneringen är mycket smutsig kn du nvänd en trs som fuktts med kllt vtten för tt tork v inomhusenheten. Använd ldrig en fuktig trs för tt tork v fjärrkontrollen. Använd inte en kemiskt behndld dmmvipp och lämn inte liknnde produkter på ggregtet under en längre tid. Det kn skd ggregtets yt. Använd inte bensin, thinner, polermedel eller ndr lösningsmedel vid rengöring. Dess kn gör tt plstytn spricker eller deformers. När du inte sk nvänd luftkonditioneringen på minst en månd (1) Använd ggregtet i fläktläget under 3 till 4 timmr för tt tork dess insid. Om en hög temperturinställning nvänds i kylläget körs ggregtet i fläktläget. (2) Stäng v luftkonditioneringen och stäng v strömbrytren. (3) Rengör luftfiltren. (4) T ut btteriern ur fjärrkontrollen. Thinner Kylning med hög temperturinställning. Tork med en torr trs Kontroller före drift FÖRSIKTIGHET Kontroller tt luftfiltren är monterde. Kontroller tt ggregtets luftintg och luftutblås inte är blockerde. Rengöring v luftfiltren Rengör luftfiltren vrnnn veck. Luftkonditioneringens prestnd försämrs om luftfiltren blir full v dmm. Luftfilter Rengör luftfiltren så oft som möjligt. 21 SW

24 Förberedelse: 1 Öppn den rörlig pnelen. Dr i hndtgen till höger och vänster på undersidn och öppn den rörlig pnelen tills den är vågrät. 2 Vr nog med tt lltid håll i hndtgen när du öppnr den rörlig pnelen. (Den rörlig pnelen går inte tt t v.) Front pnel Hndtg Rörlig pnel 3 Stöd den rörlig pnelen med pnelstödet. Håll i den rörlig pnelen med vänster hnd, och dr upp pnelstödet och pss in det i hcket med höger hnd. Pnelstöd Hck 4 T v luftfiltret. Lyft luftfilterknppen och dr ut den frmåt. 5 Använd en dmmsugre för tt t bort dmmet från filtren. Du kn även tvätt dem i vtten. Efter tt luftfiltren tvättts sk de torks på en plts där de inte utsätts för direkt solljus. 6 Stick in luftfiltrets övre del så tt höger och vänster knt pssr in i inomhusenheten. 7 Stäng den rörlig pnelen. Håll i den rörlig pnelen med vänster hnd och dr ned pnelstödet med höger hnd, och tryck sedn på de två ställen som viss i figuren för tt stäng pnelen. Om den rörlig pnelen är öppen så nvänd fjärrkontrollen för tt strt och stnn luftkonditioneringen. (Den rörlig pnelen kn skds om mn försöker stäng den för hnd när den är öppen.) Tryck Tryck SW 22

25 LUFTKONDITIONERINGENS DRIFT OCH PRESTANDA 3-minuters skyddsfunktion Det finns en skyddsfunktion som förhindrr tt luftkonditioneringen ktivers under cirk 3 minuter när den strts om omedelbrt efter drift eller då huvudströmbrytren slgits på. Funktionen nvänds för tt skydd ggregtet. Uppvärmningsegenskper Förvärmning Luftkonditioneringen vger inte vrm luft omedelbrt efter tt den strtts. Vrm luft vges efter cirk 5 minuter när inomhusenhetens värmeväxlre hr värmts upp. Vrmluftkontroll När rumstemperturen når temperturinställningen sänks fläktens hstighet utomtiskt. Utomhusenheten stängs då v. Avfrostning Om det bilds frost på utomhusenheten under drift i värmeläget strts vfrostningen utomtiskt (under cirk 5 till 10 minuter) för tt bibehåll värmeeffekten. Fläktrn i både inomhus- och utomhusenheten stängs v under vfrostningen. Under vfrostningen kommer vtten tt rinn ut från utomhusenhetens bottenpltt. Värmningskpcitet I värmeläget bsorbers värme från luften utomhus för tt sedn vges inomhus. Dett klls värmepumpsystemet. När temperturen utomhus är för låg rekommenders nvändning v en nnn värmekäll i kombintion med luftkonditioneringen. Hänsyn till nsmld snö Välj en plcering v utomhusenheten där den inte kommer tt utsätts för snödrivor eller nsmling v skräp under viss årstider. Det är viktigt tt utomhusenhetens luftflöde inte hindrs då dett leder till försämrde uppvärmnings- respektive kylningsprestnd. I värmeläget och vid temperturer under noll kn det vtten som dräners från utomhusenheten nsmls och frys. Det är viktigt tt det finns lämplig dränering. FÖRSIKTIGHET (Gäller endst RAS-***-ND-modellen.) Det finns en värmre instllerd på utomhusenhetens bottenpltt. När lufttemperturen utomhus sjunker under en viss nivå slås värmren på för tt värm upp bottenplttn, även om luftkonditioneringen inte nvänds, för tt förhindr tt det nsmls snö inuti utomhusenheten. Använd inte den medföljnde dräneringsnippeln för tt dräner vtten. Dräner vttnet direkt genom ll dräneringshålen. Se till tt det finns ett ledigt utrymme på minst 50 cm under utomhusenheten så tt inte dräneringsvttnet fryser till och blockerr dräneringshålen. Strömvbrott Om det inträffr ett strömvbrott stnnr driften helt. OPERATION-indiktorn (grön) på inomhusenheten börjr blink när strömmen kommit tillbk. För tt strt driften igen trycker du på -knppen på fjärrkontrollen. Blixtnedslg eller nvändning v trådlös telefoner i närheten kn orsk tt luftkonditioneringen fungerr felktigt. Stäng v huvudströmbrytren för tt sedn slå på den igen. Tryck på -knppen på fjärrkontrollen för tt strt om. Luftkonditioneringens driftförhållnden För tt luftkonditioneringen sk funger ordentligt bör den nvänds under följnde temperturförhållnden. Kylning Utomhustempertur: 10 C till 46 C Rumstempertur: 21 C till 32 C FÖRSIKTIGHET Rummets luftfuktighet mindre än 80%. Om luftkonditioneringen nvänds utnför dess områden kn det bilds kondens på dess yt. Uppvärming Utomhustempertur: 15 C till 24 C Rumstempertur: Lägre än 28 C Avfuktning Utomhustempertur: 10 C till 46 C Rumstempertur: 21 C till 32 C 8 C-uppvärmning Inställningstempertur: 5 C till 13 C Om luftkonditioneringen nvänds under ndr förhållnden än de som ngivits ovn kn dess säkerhetsfunktioner ktivers. 23 SW

26 FELSÖKNING FÖRSIKTIGHET Om något v följnde förhållnden skulle uppstå sk du omedelbrt stäng v luftkonditioneringen, stäng v huvudströmbrytren och kontkt din återförsäljre. Indiktorern blinkr snbbt (5 Hz). Stäng v huvudströmbrytren och vänt 2 till 3 minuter innn strömmen slås på igen. Trots återställningen fortsätter indiktorern tt blink. Huvudsäkringen löses ut oft eller så ktivers överspänningsskyddet oft. Främmnde föremål eller vtten hr trängt in i luftkonditioneringen. Något nnt onormlt förhållnde hr upptäckts. Innn du begär service sk du kontroller följnde punkter. Fungerr inte Huvudströmbrytren är vstängd. Kretsbrytren är ktiverd för tt bryt strömförsörjningen. Huvudsäkringen hr löst ut. Den elektrisk strömmen är bruten. Btteriern i fjärrkontrollen hr tgit slut. Strttimern är inställd. Som en skyddsmeknism för luftkonditioneringen kn den inte sätts igång inom tre minuter omedelbrt efter tt den strtts om eller då huvudströmbrytren slgits på. Kontroller på nytt Dålig kyl- eller värmeprestnd Utomhusenhetens luftintg eller luftutblås är blockerde. Dörrr eller fönster är öppn. Luftfiltret är tilltäppt med dmm. Luftspjället är inte i korrekt position. Fläktens hstighet är inställd på låg. Luftkonditioneringen är inställd på AVFUKTNING eller SLEEP MODE. Temperturinställningen är för hög (under kylning). Tempertursinställningen är för låg (under uppvärmning). Används luftkonditioneringen under nnt än vsedd nvändningsförhållnden? ( se sidn 23.) Skyddskretsen kn utlöss om det förekommer ändringr i spänningen, om luftintget är blockert, eller om ndr förhållnden orskr excessivt hög belstning på ggregtet. Åtgärd orsken till problemet, vänt i ungefär 30 sekunder och slå sedn på strömbrytren igen. SW 24

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Läs igenom dessa anvisningar ordentligt innan du använder denna produkt och behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. LUFTKONDITIONERING Väggmonter Innehåll Säkerhetsföreskrifter... Sv- Inomhusenhet Översikt och Funktioner... Sv- Fjärrkontroll Översikt och Funktioner... Sv- Timerrift... Sv- Allmän informtion om rift...

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC SV BRUKSANVISNING Tck för tt du vlde Olympus digitl diktfon. Läs dess instruktioner för informtion om hur produkten nvänds på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

BASIC / MAXI. LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/

BASIC / MAXI.  LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKONTROLLSMANUAL RG35/ LUFT/LUFT VÄRMEPUMP FJÄRRKTROLLSMANUAL BASIC / MAXI www.investliving.se RG5/6 0005 Tack för att du valt en av våra produkter. Vänligen läs användarmanualen innan användning. Innehållsförteckning Hantering

Läs mer

Trådlös fjärrkontroll YB1FA

Trådlös fjärrkontroll YB1FA Change for life 02/2015, ed. 1 Trådlös fjärrkontroll YB1FA Bruksanvisning Luftkonditioneringsanläggningar för bostäder Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för att du valde

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S

Skötselanvisning COOLMAN. Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S COOLMAN Skötselanvisning Kylaggregat CU-CM7S CS-CM7S Traktorgatan 2 745 37 Enköping Tel: 0171-47 90 75 Fax: 0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se www.kinnan.se Innehåll Att tänka på...1 Aggregatdelar...2

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Dokumentkamera Bruksanvisning

Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkmer Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs denn Bruksnvisning och följ ll säkerhetsnvisningr för dokumentkmern. Spr bruksnvisningen för frmtid bruk. Vrning Obs Den här symbolen står för en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04.

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY TWS' 2003/04. -... SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY ", ~ - SAIV1 [VlANST ÄLL:D -AV: TWS' 2003/04. KOM IHAG ATT ALLTID KONTAKT DIN ATERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU pabörjar SERVICE ELLER

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING

RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING RDH-Z80U SORPTIONS-AVFUKTARE BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK 802 EGENSKAPER 1. Miljövänlig. Ingen kompressor och inget köldmedium. 2. Låg

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset SL100 /150 colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA SL100/150 colour 01.04.2004 16:04 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Informtion nd Communiction mobile Hidenupltz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to vilbility. Rights of modifiction

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF

DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF DRIFT OCH SKÖTSELSMANUAL AIRWELL TYP HHF 15-01-29 1/9 INNEHÅLL Egenskaper och Funktioner...3 Skyddsåtgärder...3 Beteckning...4 Driftstips...5 Internt skydd...6 Skötsel och underhåll...7,8 Felsökning...9

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

KAL. NX15 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX15 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KRON/KNPPR OH ISPLYER KL. NX15 UEL-ISPLY KVRTSUR elysning (endst i TI/KLENER-funktion) Minutvisre SVENSK l isply för nlog tid l igitl tid och klender l Stoppur l Hstighetsmätre l Återvisning v uppmätt

Läs mer

KAL. NX15 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR

KAL. NX15 DUBBEL-DISPLAY KVARTSUR KRON/KNPPR OH ISPLYER KL. NX15 UEL-ISPLY KVRTSUR elysning (endst i TI/KLENER-funktion) Minutvisre SVENSK isply för nlog tid igitl tid och klender Stoppur Hstighetsmätre Återvisning v uppmätt dt lrm elysning

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R)

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG RB 20 KF(R) DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RG 7-9 - 13-18 RB 20 KF(R) 20-25 - 35-45 - 60-70 02-08-21 EG INNEHÅLL. Beskrivning. 1. Fjärrkontroll - Allmän beskrivning. 2. Aggregatets arbetssätt. 2.1 AUTO -drift. 2.2

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon

ML7421A3004 / ML7421B3003 0-10V ställdon AA8, UEC.3 L74A34 / L74B33 -V ställdon SLAGLÄGD / 38 PRODUKTIFORATIO BESKRIVIG Sn och enkel instlltion Ingen injustering Låg energiförrukning Lsteroende ändlägeskontkter Hndmnövervred Återföringssignl

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt

Innehåll. Välkommen. Viktig information för användning av manualen. Friskrivning. Upphovsrätt Användrmnul 00 Välkommen Tck för tt du köpt denn Mio. Läs nog igenom denn mnul innn du nvänder din Mio först gången. Spr denn mnul på en säker plts och nvänd den som först referens. Viktig informtion för

Läs mer

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский.

DAIKIN LUFTKONDITIONERING. Användarhandbok. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. Русский. DAIKIN LUFTKONDITIONERING Användarhandbok FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INNEHÅLL LÄS FÖRE ANVÄNDNING

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer