2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable"

Transkript

1 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M swe

2 swe

3 Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury Mrine. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Vi är övertygde om tt du kommer tt h stort utyte v din åt under mång år. Denn ägrhndok innehåller säkerhets- och körinformtion om din upplåsr åt. Den innehåller även informtion om vård och underhåll för tt skydd din investering. Spr denn hndok för frmtid ehov. Förren, pssgerrn och frkosten omftts v lokl, ntionell och, i tillämplig fll, interntionell sjöregler och -lgr. Om du inte känner till dess regler och lgr kn du få hjälp v tillämplig myndigheter där du or. Vi rekommenderr tt ll som inte känner till dess åtregler tr en säkerhetskurs nordnd v en lokl eller ntionell åtorgnistion. Med rätt vård och underhåll kommer du tt kunn nvänd denn produkt under mång åtsäsonger. För tt säkerställ mx. prestnd och prolemfri drift er vi dig tt läs och förstå denn hndok innn du kör den upplåsr åten. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en egränsd grnti från Mercury Mrine. Grntivillkoren eskrivs i Grntiinformtion i denn hndok. Grntideklrtionen innehåller en eskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn äst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All eskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn instruktionsok godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, och tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Noter skrovets identifieringsnummer (HIN) på motorns modell/serienummer. HIN finns på ksidn v åten och på styrords sid. Motorns modell/serienummer finns på styrsdeln. Du måste h denn informtion för tt eställ reservdelr, grntiservice eller lämn informtion om din upplåsr åt stjäls. Inköpsdtum Återförsäljrens nmn HIN Adress Telefon Motorns serienummer Motorns modellnummer Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Copyright- och vrumärkesinformtion MERCURY MARINE. Med ensmrätt. Kopiering, inklusive delvis kopiering, utn tillstånd är förjudet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M with Wves Logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Wves Logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter och We're Driven to Win är registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Pro XS är ett vrumärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. swe i

4 swe ii

5 Grntiinformtion Grntiöverlåtelse... 1 Grntiregistrering i USA och Knd... 1 Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd... 1 Allmän informtion Förrens nsvr... 4 Innn du kör din åt... 4 Nödstoppsrytre... 4 Att skydd människor i vttnet... 6 Hopp i vågor och kölvtten... 7 Kollision med undervttenshinder... 7 Avgser... 8 Förslg för säker åtnvändning... 9 Specifiktioner Tillverkrens märkskylt Båtkomponenter Komponentläge Trnsport Trilertrnsport v åt Drift Montering v durksektioner Upplåsning Utomordrens effekt Kontrollist före drift Tömningsventilens funktion Lst Bogsering Luftkmmren töms ovsiktligt Strndning Underhåll Rengöring Tömning Hopvikningsnvisningr swe iii

6 Reprtioner Luftkmmrreprtioner PVC mteril Uppställning Föreredelser för uppställning Servicehjälp för ägren. Servicehjälp Frågor ngående reservdelr och tillehör Service i ndr områden än där du or iv swe

7 Grntiöverlåtelse Den egränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men r för den återstående tiden v den egränsde grntin Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köperevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Under hndläggningen v grntiöverlåtelsen skickr Mercury Mrine en registreringsekräftelse per post till den ny ägren. Det är ing kostnder förknippde med denn service. Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Grntiregistrering i USA och Knd För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, okför Mercury Mrine den. Du ör erhåll en kopi v grntiregistreringen från din återförsäljre. För Mercury Mrines sekretesspolicy, esök https://www.mercurymrine.com/en/us/privcy-policy. OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. Du kn när som helst ändr registreringsdress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett rev eller fx med ditt nmn, gml dressen, ny dressen och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också ehndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd Kontroller med den lokl distriutören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Mercury Mrine grnterr tt dess upplåsr åtr är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som eskrivs i det följnde. swe 1

8 GARANTINS VARAKTIGHET Fierglsskrovet, ir deck -golvet, skrov, ll skrovdelr och -tillehör, inklusive, utn egränsning till, trllr, sitsr, rephållre, klykor, åror, rep, luftpump, lyfthndtg, d-ringr, århållre, ventiler, sitsvävnder och kterspegel omftts v denn egränsde grnti under ett (1) år från produktens försäljningsdtum, eller det dtum när produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Allt luftinneslutnde mteril grnters mot defekter i mteril och utförnde som orskr låsildning och delminering under en period på fem (5) år för Durtex-(PVC-)mteril och tio (10) år för Hyplon-mteril. Reprtion och utyte v delr, eller serviceutförnde under denn period förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till en efterföljnde köpre vid korrekt omregistrering v produkten. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA Grntiskyddet är r tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distriuer produkten i det ktuell lndet. Grntin örjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som eskrivs i drift- och underhållshndoken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Om dett underhåll utförs v detljhndelskunden förehåller sig Mercury Mrine rätten tt gör ll frmtid grntitäckning vhängig v evis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, egränsd till reprtion v en defekt del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury Mrines end skyldighet enligt denn egränsde grnti mot delminering v väven är utyte v duken (endst åtens duk). Mercury förehåller sig rätten tt förättr eller modifier tidigre tillverkde produkter. SÅ HÄR ERHÅLLS GARANTITÄCKNING Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Vid reklmtion skll Produkten leverers för inspektion till en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury tt utför service på Produkten. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti, sk köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Denn egränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, justeringr, normlt slitge, punkteringr, missfärgning, oxidtion, nötning eller skd från vårdslöshet, onorml nvändning, försummelse, olyck, felktig service, om ett tillehör eller del nvänts som inte tillverkts eller sålts v Mercury Mrine, eller ändring eller vlägsnnde v delr. Tävlingskörning eller nnn konkurrernde ktivitet med Produkten, (även om tidigre ägre vrit inlndd i dett), upphäver grntin. Motorn, motorrns tillehör, reglge, propellrr, tteriet och ndr tillehör omftts v sin egn enskild grntier. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, ogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti eträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn egränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt indnde för Mercury Mrine. 2 swe

9 GARANTIINFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. swe 3

10 Förrens nsvr Förren nsvrr för tt åten frmförs på ett korrekt och säkert sätt med tnke på pssgerre och llmänhet. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndoken innn åten ts i ruk. Säkerställ tt minst en extr person omord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v utomordren och åthntering om förren inte kn kör åten. Innn du kör din åt Läs och förstå denn informtion. Lär dig hur åten hndhs korrekt. Kontkt din återförsäljre om du hr någr frågor. Säkerhet och driftinformtion som prktisers tillsmmns med sunt förnuft kn hjälp till tt förhindr personoch produktskd. I denn instruktionsok nvänds följnde vrningssymoler för tt uppmärksmm dig på särskild säkerhetsnvisningr som skll följs.! VARNING! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! SE UPP! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i mindre eller måttlig personskdor. MEDDELANDE Indikerr en sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skd på motorn eller på större komponent. Nödstoppsrytre ALLMÄN INFORMATION Syftet med nödstoppsrytren är tt stäng v motorn då förren förflyttr tillräckligt långt ort från förrpltsen (om förren t ex ovsiktligt skulle ksts ur sin sits). Utomordre med rorkultshndtg och viss åtr med fjärreglge är utrustde med nödstoppsrytre. En nödstoppsrytre kn instllers som ett tillehör oftst på instrumenträdn eller vid sidn när förrpltsen. En dekl när nödstoppskontkten utgör en visuell påminnelse för opertören tt fäst nödstopplinn vid sin PFA (personlig flytnordning) eller hndled. 4 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Nödstoppslinn är i llmänhet cm (4 5 feet) lång när den är utdrgen, med en rick i en änden som sticks in i kontkten och en klämm i den ndr änden som spänns fst på förrens PFA eller hndled. Nödstoppslinn är ihoprulld för tt gör den så kort som möjligt i viloläge för tt undvik tt den trssls in i närliggnde föremål. Dess utsträckt längd är vsedd tt minimer risken för ovsiktlig ktivering om förren rör sig i ett område när den norml förrpltsen. Om förren föredrr en kortre nödstoppslin kn linn linds runt hndleden eller enet eller en knut knuts i linn. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Nödstoppslinns klämm Nödstoppslinns dekl Nödstoppskontkt Läs följnde säkerhetsinformtion innn du går vidre. Viktig säkerhetsinformtion: Syftet med en nödstoppsrytre är tt stnn motorn när förren rör sig tillräckligt långt ort från förrpltsen för tt ktiver rytren. Dett kn inträff om förren ovsiktligt fller överord eller rör sig i åten tillräckligt långt ort från förrpltsen. Att rml överord och li ovsiktligt vkstd händer lättre i viss åttyper, t.ex. upplåsr åtr med låg sidor, ssåtr, rceråtr och lätt, känslig fiskeåtr som styrs med rorkultshndtg. Att rml överord eller ovsiktligt ksts över ord händer också lättre om dålig vnor får styr, t. ex. tt sitt på ryggstödet eller relingen vid plnhstighet, tt stå upp i plnhstighet, tt sitt på upphöjd fiskeåtsdäck, kör med plnhstighet i grunt vtten eller vtten med undervttensföremål, om du släpper greppet om rtten eller rorkultshndtget när åten drr i en riktning, om du dricker lkohol eller gör frlig högfrtsåtmnövrr. Även om ktivering v nödstoppsrytren omedelrt stnnr motorn fortsätter åten frmåt en it eroende på hstighet och rodervinkel vid vstängningen. Båten fullordr dock inte en hel cirkel. Medn åten glider frmåt kn den orsk lik llvrlig skdor på en person som efinner sig i vägen som om motorn vr igång. Vi rekommenderr strkt tt ndr pssgerre instruers i strt- och körrutiner om de skulle ehöv kör åten i nödfll (om förren ovsiktligt ksts v).! VARNING! Om förren fller ut ur åten stnnr motorn omedelrt för tt minsk risken för llvrlig skd eller dödsfll efter tt h livit påkörd v åten. Anslut lltid förren ordentligt till stoppkontkten med en lin.! VARNING! Undvik llvrlig personskdor och dödsfll från krfter som uppstår vid frtminskning på grund v ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren. Förren skll ldrig lämn förrpltsen utn tt först koppl loss nödstoppsrytren från sig själv. swe 5

12 Ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren under norml drift är också en möjlighet. Det kn orsk en v eller ll följnde potentiellt riskfylld situtioner: Personer i åten kn ksts frmåt på grund v den krftig inromsningen. Dett kn vr särskilt frligt för pssgerre i främre delen v åten som kn ksts över ogen och träffs v växellådn eller propellern. Förlust v motorkrft och styrförmåg i krftig sjö, strk ström eller vind. Förlust v kontroll vid dockning. HÅLL NÖDSTOPPSKONTAKTEN OCH NÖDSTOPPSLINAN I GOTT SKICK Före vrje nvändningstillfälle sk du kontroller tt nödstoppskontkten fungerr. Strt motorn och slå v den genom tt dr i nödstoppslinn. Om motorn inte slås v sk kontkten reprers innn åten körs. Före vrje nvändningstillfälle sk du inspekter nödstoppslinn för tt säkerställ tt den är i gott skick och tt det inte finns tecken på rott, revor eller slitge på linn. Kontroller tt klämmorn i linns ändr är i gott skick. Byt ut ll skdde eller slitn nödstoppslinor. Att skydd människor i vttnet UNDER BÅTKÖRNING ALLMÄN INFORMATION Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vttnet tt snt förflytt sig för tt undvik en närmnde åt, även vid låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder åten i ett område där det kn finns personer i vttnet. När en åt förflytts (i kustfrt) och utomordrens växeldrev är i neutrl position, är vttnets krft tillräcklig för tt propellern sk roter. Denn propellerrottion i friläge kn orsk llvrlig personskdor. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en åt i rörelse, eller ett fst föremål som stts fst i åten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelrt v motorn vrje gång som någon efinner sig i vttnet i närheten v din åt. Växl utomordren till neutrlt läge och stäng v motorn innn du låter människor simm eller efinn sig i vttnet omkring åten. 6 swe

13 Hopp i vågor och kölvtten ALLMÄN INFORMATION Att kör fritidsåtr över vågor och vågdlr är en nturlig del v åtåkndet. När dett sker i sådn hstighet tt åtens skrov delvis eller helt tvings ur vttnet uppstår emellertid viss risker, speciellt då åten lndr i vttnet igen Det störst ekymret uppstår om åten skulle ändr riktning då den lämnt vttenytn. Inträffr dett kn lndningen få åten tt kräng krftigt i ny riktning. Dett kn, i sin tur, få pssgerrn tt ksts ur sin säten eller överord.! VARNING! Hopp i vågor och kölvtten kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll genom tt pssgerre kn ksts omkring i eller ut ur åten. Undvik våg- och kölvttenhopp i möjligste mån. Det finns även en nnn, mindre vnlig, fr om du låter åten hopp över en våg eller vågdl: Om åtens og vinkls ner tillräckligt långt när den är uppe i luften kn den vid kontkt med vttnet träng genom vttenytn och gå ett kort ögonlick under vtten. Dett får åten tt nästn tvärstopp och kn kst pssgerrn okontrollerrt frmåt. Båten kn också komm tt gir krftigt åt ett håll. Kollision med undervttenshinder Minsk frten och fortsätt med försiktighet när du kör en åt i grund områden eller där du misstänker tt undervttenshinder kn finns som åtens otten eller utomordren kn stöt på. Det solut viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid kollision med ett flytnde föremål eller undervttensföremål är tt regler åtens frt. Under sådn förhållnden skll åtens frt skll hålls vid en miniml plnhstighet v km/h (15 till 25 MPH) Om åten slår i ett flytnde föremål eller undervttenshinder kn dett få oöverskådlig konsekvenser. Det kn lnd nnt led till följnde: Delr v utomordren eller hel utomordren kn ryts loss och fr in i åten. Båten kn plötsligt ändr riktning. Dett, i sin tur, kn få de omordvrnde tt ksts ur sin säten eller överord. swe 7

14 En sn minskning v hstigheten. Dett gör tt personer omord ksts frmåt eller till och med ur åten. Kollisionsskdor på utomordren och/eller åten. Kom ihåg tt det viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid en kollision är tt regler åtens frt. Båtens hstighet ör hålls vid minst plningshstighet vid körning i frvtten som du vet hr undervttenshinder. Om du kolliderr med ett undervttenshinder stänger du v motorn så snrt som möjligt och inspekterr den så tt den inte hr gått sönder eller hr lös delr. Om du ser eller misstänker skd skll utomordren ts till en uktoriserd återförsäljre för en noggrnn inspektion och nödvändig reprtioner. Båten skll kontrollers så tt det inte finns skrovskdor, kterspegelsrott eller vttenläckor. Om du kör med en skdd utomordre kn det orsk ytterligre skd på ndr delr v utomordren eller påverk åtens styrförmåg. Om det lir nödvändigt tt fortsätt körningen, skll denn görs med krftigt minskd hstighet.! VARNING! Om du kör en åt eller motor med kollisionsskd kn följden li produktskd, llvrlig personskd eller dödsfll. Om åten utsätts för någon form v kollision sk en uktoriserd Mercury Mrine-återförsäljre undersök och reprer åten eller motorpketet. Avgser VAR UPPMÄRKSAM PÅ KOLOXIDFÖRGIFTNING Koloxid finns i vgsern från ll förränningsmotorer. Dett inkluderr utomordre, INU-drev och inomordsmotorer som driver åtr, smt de genertorer som driver diverse åttillehör. Kolmonoxid är en dödlig gs som är luktfri, färg- och smklös. Tidig symptom på kolosförgiftning som inte ör förväxls med sjösjuk eller erusning, inkluderr huvudvärk, yrsel, sömnighet, och illmående.! VARNING! Koloxidförgiftning kn led till medvetslöshet, hjärnskdor eller dödsfll. Håll åten välventilerd vid vil eller under gång och undvik långvrig exponering för koloxid. GOD VENTILATION ALLMÄN INFORMATION Ventiler pssgerrutrymmet, öppn sidoförhängen eller öppn motorluckorn för tt vlägsn ångor DÅLIG VENTILATION Exempel på önskt luftflöde genom åten Under viss kör- och/eller vindförhållnden kn kiner eller sittrunnr som är permnent inneslutn eller inneslutn i segelduk med otillräcklig ventiltion dr in koloxid. Instller en eller fler koloxiddetektorer i åten. Fst det händer sälln kn simmre och pssgerre i ett inneslutet område i en sttionär åt som innesluter eller är när en motor som kör på en mycket still dg li exponerde för frlig nivåer v kolmonoxid. 8 swe

15 MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA ALLMÄN INFORMATION Kör motorn när åten är förnkrd i ett egränst utrymme Förtöjd när en nnn åt med en motor som kör MEDAN BÅTEN RÖR SIG Kör åten med trimningsvinkeln i fören lltför hög Kör åten utn någon frmåtriktd ventiltion öppen Förslg för säker åtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet ör du eknt dig med lokl och ntionell åtföreskrifter och -egränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. H en godkänd flytväst med lämplig storlek för vrje person omord (enligt lg) och h den lätt tillgänglig. Överlst inte åten. De flest åtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se åtens märkskylt). Kontkt din återförsäljre eller åttillverkren, om du är tveksm. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll.. Följ ett regelundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Känn och följ ll regler och lgr som gäller på vttnet. Båtförre ör genomgå en åtsäkerhetskurs. Kurser rrngers i USA v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Röd korset och 4) tillsynsmyndigheten för sjöfrt i din stt. Förfrågningr kn görs till Boting Hotline eller Bot U.S. Foundtion informtionsnummer BOAT. Kontroller tt ll personer i åten sitter ordentligt. Låt inte någon sitt på eller grensle över någon del v åten som inte är vsedd för dett ändmål. Dett innefttr ryggstöd, relingr, kterspegel, för, däck, upphöjd fiskesäten, roternde fiskestolr och ll ndr pltser där oväntd ccelertion, plötslig stopp, oväntd förlust v kontroll över åten eller plötslig åtrörelser kn gör tt en person ksts överord eller in i åten. Kör ldrig åten under påverkn v lkohol eller droger (förjudet enligt lg).. Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snt. swe 9

16 Förered ndr personer som sk kör åten. Åtminstone en reservförre ör finns omord som hr fått informtion om hur mn strtr, kör och hnterr en åt, om den ordinrie förren v någon nledning inte längre kn utför dess sysslor (t.ex. hr fllit överord). Pssgerrpåstigning. Stäng v motorn innn pssgerre går omord, lstr v, eller efinner sig vid ktern. Att r lägg i friläget på utomordren är inte tillräckligt. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm åde med ögon och öron. Förren måste h oehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, gge eller fiskestolr får locker förrens sikt, när åten frmförs med mer än tomgångsvrvtl. Kör ldrig åten precis kom en vttenskidåkre ifll hn/hon skulle rml. En åt som till exempel frmförs i 40 km/h (25 MPH) kommer tt kör föri en skidåkre som rmlt 61 m (200 ft) frmför åten på 5 sekunder. Se upp för vttenskidåkre som fllit. När du nvänder åten för vttenskidåkning eller dylik verksmhet, se till tt en vttenskidåkre som fllit är på förrsidn v åten när du återvänder för tt hjälp denne. Förren skll lltid kunn se personen i vttnet och får ldrig ck frm till en person som ligger i vttnet. Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt lnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när åten är inlndd i viss åtolyckor. En åtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk ehndling utöver först hjälpen, 3) åtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) åten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. Specifiktioner Beskrivning Modell 220/ / / /340 Bruttovikt 43,0 kg (94 l) 50,0 kg (111 l) 55,0 kg (122 l) 61,0 kg (133 l) Mximl elstning 390 kg (860 l) 450 kg (992 l) 520 kg (1146 l) 570 kg (1257 l) Mximl motoreffekt 3,7 kw (5 hp) 6,0 kw (8 hp) 11,2 kw (15 hp) 14,9 kw (20 hp) Mximl motorvikt 30 kg (60 l) 40 kg (88 l) 60 kg (132 l) 60 kg (132 l) Mx. ntl personer Luftkmmre 3 + köl 3 + köl 3 + köl 3 + köl Yttre längd 220 cm (7 ft 3 in.) 250 cm (8 ft 4 in.) 290 cm (9 ft 6 in.) 320 cm (10 ft 6 in.) Inre skrovlängd 145 cm (4 ft 9 in.) 171 cm (5 ft 7 in.) 206 cm (6 ft 9 in.) 230 cm (7 ft 7 in.) Yttre redd 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) Inre redd 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) Tudimeter 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) Rekommendert tulufttryck 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Durksystem Luftdurk Luftdurk Luftdurk Luftdurk Rekommendert köllufttryck Båtkonstruktionsktegori D D C C ISO 6185-delr 1-II 2-V 2-V 2-V Tumteril PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM Båtottens-/kölmteril ALLMÄN INFORMATION Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet 10 swe

17 ALLMÄN INFORMATION Modell Beskrivning 220/ / / /340 Luftdurksmteril PVC PVC PVC PVC Tillverkrens märkskylt Tillverkrens märkskylt sitter på kterspegelns insid. c d e f g h Exempel på tillverkrens skylt; se skylten på din åt för produktspecifik uppgifter - Modellnummer - Mximl utomordreffekt c - Mx. ntl personer d - Mximl lstkpcitet - personer + utomordre + ränsletnk och utrustning e - Luftkmmrtryck f - ISO 6185-rtikel (se nednstående llmänn informtion) g - Båtkonstruktionsktegori - se nednstående tell h - Mximl utomordrvikt Båtkonstruktionsktegori - I nednstående tell viss det nvigeringsruk för vilket åten konstruerts. Båtkonstruktionsktegorier Nvigering Vindkrft och våghöjd A B C D Hv Öppet vtten När kusten Skyddde vtten Konstruerd för långfärder där förhållnden kn överstig en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på 4 m (13 ft). och högre. Konstruerd för körning i öppet vtten där förhållnden kn inneär en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på upp till 4 m (13 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i kustvtten, stor ukter och flodmynningr smt på sjör och floder där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 6 Beufort och våghöjder på upp till 2 m (6,5 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i skyddde kustvtten, små ukter, år och knler där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 4 Beufort och våghöjder på upp till 0,5 m (1,5 ft).. ISO 6185-rtikel ISO 6185-rtikelktegoriern definierr åtens märkeffekt. I följnde tell viss dess märkeffekter. ISO 6185-rtikelktegorier Del 1. Typ II Del 2. Typ V Märkvärde för åtens effekt Motordrivn åtr vrs effekt inte överstiger 4,5 kw (6 hk) Motordrivn åtr vrs effekt är 4,5 till 15 kw (6 till 20 hk) Del 3: Typ VII Motordrivn åtr vrs effekt är 15 kw och högre (20 hk +) swe 11

18 BÅTKOMPONENTER Komponentläge SETT BAKIFRÅN Avtppningsventil Skrovidentifiktionsnummer (HIN) SETT FRAMIFRÅN Bogseringsring Lyfthndtg 12 swe

19 SETT FRÅN AKTERSPEGELN BÅTKOMPONENTER c d c - d - Bogseringshål Motormärkskylt Avtppningsventil Tillverkrens märkskylt SETT FRÅN SIDAN c d e c - d - e - År Bords luftkmmrventil Främre luftkmmrventil Kölens luftkmmrventiler (viss ej) Styrords luftkmmrventil (viss ej) swe 13

20 Trilertrnsport v åt TRANSPORT Använd en triler för tt stödj åtens skrov. Plcer åten på trilern så tt den sitter stilt på trilerns stöd. Båten måste surrs fst vid trilern. Sätt fst åten med hjälp v fstsättningsremmrn. Dr åt remmrn ordentligt för tt förhindr åtrörelse. Se till tt skydd luftkmmrtuern så tt de inte skver mot eller skds v fstsättningsremmrn. Trilertrnsporter åten med utomordren nedtiltd i vertiklt driftsläge. Om extr mrkfrigång erfordrs, sk utomordren tilts upp med hjälp v en stödnordning för utomordren (extrutr.). Kontkt din lokl återförsäljre för rekommendtioner. Ytterligre frigång kn erfordrs vid korsning v järnväg, uppfrtsvägr och när trilern studsr. 14 swe

21 Montering v durksektioner DRIFT OBS! Durksektionern måste monters i åten före åten låses upp. OBS! Instller vrje "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Monter durksektionern med det tryckt identifieringsnumret vänt uppåt c c Fyrdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång swe 15

22 DRIFT c c c Femdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång 1. Avlägsn överflödig föremål från en pln yt som är ren och utn vss knter. 2. Veckl ut åten och lägg den så tt den är flt. 3. Skjut in durksektionen (nr 1) i ågen. Plcer hålöppningen över kölens luftkmmrventil Främre durksektion 16 swe

23 DRIFT 4. Skjut på kre durksektionen (nr 4 och 5) under kterspegelfästet Bkre durksektion Akterspegelsfäste 5. Monter ihop de återstående durksektionern och H-knlern. På modeller med fyr durksektioner, plcer sektionern (nr 2 och 3) så tt de ildr ett invertert V. På modeller med fem durksektioner, plcer sektionern (nr 3 och 4) så tt de ildr ett invertert V. Rikt in sidokntern på durksektionern så tt de är rk och tryck sedn nedåt på V-fogen för tt pltt till durksektionern "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Tryck ned 6. Blås upp kölen lätt för tt lyft durksektionern från golvet. swe 17

24 7. Fäst en sidolk på vrje sidn v durksektionern med den nedsänkt delen på golvet. DRIFT Sidolkr Upplåsning MEDDELANDE En för hårt pumpd åt kn led till skd på sömmr och skott. Använd inte en tryckstt luftkäll för tt fyll luftkmrrn. 18 swe

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkt v Mercury Mrine, en världsledre i mrin teknik och utombordrtillverkning sedn

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien,

Marine Power Europe, Inc. Parc Industriel de Petit-Rechain B-2800 Verviers - Belgien, Välkommen omord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för äst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din nyckel

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser

Försäkran om överensstämmelse - Mercury MerCruiser OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare

2015 Mercury Marine. Utombordare Drift Underhåll Installation Garanti Manuell. 25 Jet fyrtaktare 2015 Mercury Mrine Utombordre Drift Underhåll Instlltion Grnti Mnuell 25 Jet fyrtktre 8M0112184 815 swe swe Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med

Läs mer

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG

A Aa G H. Övriga gemensamma direktiv som gäller: Direktivet om maskinsäkerhet 2006/42/EC; Elektromagnetiskt överensstämmelsedirektiv 2004/108/EG Försäkrn om överensstämmelse för 30/40/50/60 4-tktre - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine

90-8M0098396 514. swe. Pinpoint GPS. 2014 Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS swe 90-8M0098396 514 swe INSTRUKTIONER PÅ URSPRUNGLIGT SPRÅK FCC- och IC-efterlevndsuttlnde PINPOINT TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A-10148 Denn enhet

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL

ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL ÄGARENS BRUKSANVISNING INSTALLATION ANVÄNDNINGSOMRÅDE UNDERHÅLL MODELLER: Sötvtten, Sltvtten, Tour och Tour ES Denn MotorGuide elektrisk utomordsmotor, monterd med delr från U.S.A och ndr länder v MotorGuide,

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning

FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA. Datorstyrd symaskin/brodyrmaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BRODERI BILAGA Dtorstyrd symskin/rodyrmskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn du nvänder mskinen. Mskinen är vsedd

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon

M6410C,L / M7410C Öka / minska ställdon M8, UEC.13 M6410C,L / M7410C Ök / minsk ställdon SLGLÄNGD 6.5MM PRODUKTINFORMTION ESKRIVNING Kompkt design vilket möjliggör instlltion i trång utrymmen Lång livslängd Låg energiförrukning Visuell indikering

Läs mer

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl vikt: 2 ls ( kg) SV-vgn & Huvud-enhet Alterntiv - LCD-vgnr Alterntiv 2 - Lptop-vgnr Alterntiv 3 - Väggspår Alterntiv 4 - Bksid v SV-vgn 3 6 7 Reduce Reuse Recycle

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

2015 Mercury Marine. Dinghy DINGHY 200/240/270

2015 Mercury Marine. Dinghy DINGHY 200/240/270 2015 Mercury Marine Dinghy DINGHY 200/240/270 8M0110054 515 swe swe Vi tackar dig här på Mercury Marine för att du valde en uppblåsbar båt från Mercury Marine. Du har gjort en säker investering i båtglädje.

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987

2011 Mercury Marine *8M0060987* 90-8M0060987 2011 Mercury Mrine *8M0060987* 90-8M0060987 910 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1 - Komm igång VesselView specifiktioner...2 Översikt...2 Knppstsfunktioner...3 "X" knpp...3 Kontrollknpp...3 Knppsts med pilr...4

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2 Trådlös PowerG, Kombi spegeldetektor med antimask A Svensk TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Trådlös PowerG, Komi spegeldetektor med ntimsk Instlltionsnvisningr 1. INTRODUKTION TOWER-32AM PG2 och TOWER-32AM K9-90 PG2 (husdjursimmun) komintionsdetektor

Läs mer

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar

Ledningsrör. Huvudvattenledningsrör Rördelar edningsrör Huvudvttenledningsrör Rördelr Ruukki tillverkr rördelr för huvudvttenledningr i dimensioner DN 300-1200. Rördelrn tillverks v stålrör i tryckkärlskvlitet och kn leverers in och utvändigt ytelgd.

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Garantimeddelande. Copyright- och varumärkesinformation. 2014 Mercury Marine Ocean Runner 290/300, 340/350, 420/430 uppblåsbar båt 90-8M0089249 1113

Garantimeddelande. Copyright- och varumärkesinformation. 2014 Mercury Marine Ocean Runner 290/300, 340/350, 420/430 uppblåsbar båt 90-8M0089249 1113 Vi tackar dig här på Mercury Marine för att du valde en uppblåsbar båt från Mercury Marine. Du har gjort en säker investering i båtglädje. Vi är övertygade om att du kommer att ha stort utbyte av din båt

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2

TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 TOWER-30AM PG2 / TOWER-30AM K9 PG2 Trådlös PowerG Högsäkerhets Spegeldetektor med Antimskering Instlltionsinstruktioner 1. INTRODUKTION TOWER-30AM PG2 och TOWER-30AM K9 PG2 (husdjursimmun) är 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light President Installation - Manövrering - Rengöring Se till tt persiennen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Vrning för murket trä, söndervittrd puts eller tegel och tunn pnelmteril. Motor och ev. styrutrustning skll instllers v behörig elektriker.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax K

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax K Tck! Du hr köpt en v mrkndens äst utomordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Din utomordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utomordrtillverkning sedn

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum

Från 195:- Från 280:-/m. Kombinations- och torkmatta som rullvara. Ringmatta Yoga Light. Entré och personalrum Från 195:- Komintionsmtt krpr v grov smuts och sorerr vät. Består v en komintion v textil, mjuk olefintrådr och krftig styv polypropylenöglor. Den speciell vävningen ger gott om utrymme tt sml smutsen.

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery

StyleView Hot Swap Power system 120Wh Li-Ion battery User's Guide StyleView Hot Swp Power system 120Wh Li-Ion ttery StyleView Hot Swp Power System är vsedd tt ge likström till den likströmsdrivn dtorutrustningen. For the ltest User Instlltion Guide plese

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Manual till AquaSmart

Manual till AquaSmart Manual till AquaSmart Innehåll: 1. Introduktion 2. Användning 3. Följande levereras till gummibåten 4. Uppblåsning och montering a. Båt med uppblåsbar durk b. Båt med aluminium durk 5. Motor 6. Ventilverktyg

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer