2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable"

Transkript

1 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M swe

2 swe

3 Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury Mrine. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Vi är övertygde om tt du kommer tt h stort utyte v din åt under mång år. Denn ägrhndok innehåller säkerhets- och körinformtion om din upplåsr åt. Den innehåller även informtion om vård och underhåll för tt skydd din investering. Spr denn hndok för frmtid ehov. Förren, pssgerrn och frkosten omftts v lokl, ntionell och, i tillämplig fll, interntionell sjöregler och -lgr. Om du inte känner till dess regler och lgr kn du få hjälp v tillämplig myndigheter där du or. Vi rekommenderr tt ll som inte känner till dess åtregler tr en säkerhetskurs nordnd v en lokl eller ntionell åtorgnistion. Med rätt vård och underhåll kommer du tt kunn nvänd denn produkt under mång åtsäsonger. För tt säkerställ mx. prestnd och prolemfri drift er vi dig tt läs och förstå denn hndok innn du kör den upplåsr åten. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en egränsd grnti från Mercury Mrine. Grntivillkoren eskrivs i Grntiinformtion i denn hndok. Grntideklrtionen innehåller en eskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn äst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All eskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn instruktionsok godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, och tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Noter skrovets identifieringsnummer (HIN) på motorns modell/serienummer. HIN finns på ksidn v åten och på styrords sid. Motorns modell/serienummer finns på styrsdeln. Du måste h denn informtion för tt eställ reservdelr, grntiservice eller lämn informtion om din upplåsr åt stjäls. Inköpsdtum Återförsäljrens nmn HIN Adress Telefon Motorns serienummer Motorns modellnummer Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Copyright- och vrumärkesinformtion MERCURY MARINE. Med ensmrätt. Kopiering, inklusive delvis kopiering, utn tillstånd är förjudet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M with Wves Logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Wves Logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter och We're Driven to Win är registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Pro XS är ett vrumärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. swe i

4 swe ii

5 Grntiinformtion Grntiöverlåtelse... 1 Grntiregistrering i USA och Knd... 1 Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd... 1 Allmän informtion Förrens nsvr... 4 Innn du kör din åt... 4 Nödstoppsrytre... 4 Att skydd människor i vttnet... 6 Hopp i vågor och kölvtten... 7 Kollision med undervttenshinder... 7 Avgser... 8 Förslg för säker åtnvändning... 9 Specifiktioner Tillverkrens märkskylt Båtkomponenter Komponentläge Trnsport Trilertrnsport v åt Drift Montering v durksektioner Upplåsning Utomordrens effekt Kontrollist före drift Tömningsventilens funktion Lst Bogsering Luftkmmren töms ovsiktligt Strndning Underhåll Rengöring Tömning Hopvikningsnvisningr swe iii

6 Reprtioner Luftkmmrreprtioner PVC mteril Uppställning Föreredelser för uppställning Servicehjälp för ägren. Servicehjälp Frågor ngående reservdelr och tillehör Service i ndr områden än där du or iv swe

7 Grntiöverlåtelse Den egränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men r för den återstående tiden v den egränsde grntin Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köperevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Under hndläggningen v grntiöverlåtelsen skickr Mercury Mrine en registreringsekräftelse per post till den ny ägren. Det är ing kostnder förknippde med denn service. Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Grntiregistrering i USA och Knd För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, okför Mercury Mrine den. Du ör erhåll en kopi v grntiregistreringen från din återförsäljre. För Mercury Mrines sekretesspolicy, esök https://www.mercurymrine.com/en/us/privcy-policy. OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. Du kn när som helst ändr registreringsdress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett rev eller fx med ditt nmn, gml dressen, ny dressen och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också ehndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd Kontroller med den lokl distriutören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Mercury Mrine grnterr tt dess upplåsr åtr är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som eskrivs i det följnde. swe 1

8 GARANTINS VARAKTIGHET Fierglsskrovet, ir deck -golvet, skrov, ll skrovdelr och -tillehör, inklusive, utn egränsning till, trllr, sitsr, rephållre, klykor, åror, rep, luftpump, lyfthndtg, d-ringr, århållre, ventiler, sitsvävnder och kterspegel omftts v denn egränsde grnti under ett (1) år från produktens försäljningsdtum, eller det dtum när produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Allt luftinneslutnde mteril grnters mot defekter i mteril och utförnde som orskr låsildning och delminering under en period på fem (5) år för Durtex-(PVC-)mteril och tio (10) år för Hyplon-mteril. Reprtion och utyte v delr, eller serviceutförnde under denn period förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till en efterföljnde köpre vid korrekt omregistrering v produkten. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA Grntiskyddet är r tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distriuer produkten i det ktuell lndet. Grntin örjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som eskrivs i drift- och underhållshndoken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Om dett underhåll utförs v detljhndelskunden förehåller sig Mercury Mrine rätten tt gör ll frmtid grntitäckning vhängig v evis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, egränsd till reprtion v en defekt del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury Mrines end skyldighet enligt denn egränsde grnti mot delminering v väven är utyte v duken (endst åtens duk). Mercury förehåller sig rätten tt förättr eller modifier tidigre tillverkde produkter. SÅ HÄR ERHÅLLS GARANTITÄCKNING Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Vid reklmtion skll Produkten leverers för inspektion till en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury tt utför service på Produkten. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti, sk köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Denn egränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, justeringr, normlt slitge, punkteringr, missfärgning, oxidtion, nötning eller skd från vårdslöshet, onorml nvändning, försummelse, olyck, felktig service, om ett tillehör eller del nvänts som inte tillverkts eller sålts v Mercury Mrine, eller ändring eller vlägsnnde v delr. Tävlingskörning eller nnn konkurrernde ktivitet med Produkten, (även om tidigre ägre vrit inlndd i dett), upphäver grntin. Motorn, motorrns tillehör, reglge, propellrr, tteriet och ndr tillehör omftts v sin egn enskild grntier. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, ogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti eträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn egränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt indnde för Mercury Mrine. 2 swe

9 GARANTIINFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. swe 3

10 Förrens nsvr Förren nsvrr för tt åten frmförs på ett korrekt och säkert sätt med tnke på pssgerre och llmänhet. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndoken innn åten ts i ruk. Säkerställ tt minst en extr person omord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v utomordren och åthntering om förren inte kn kör åten. Innn du kör din åt Läs och förstå denn informtion. Lär dig hur åten hndhs korrekt. Kontkt din återförsäljre om du hr någr frågor. Säkerhet och driftinformtion som prktisers tillsmmns med sunt förnuft kn hjälp till tt förhindr personoch produktskd. I denn instruktionsok nvänds följnde vrningssymoler för tt uppmärksmm dig på särskild säkerhetsnvisningr som skll följs.! VARNING! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! SE UPP! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i mindre eller måttlig personskdor. MEDDELANDE Indikerr en sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skd på motorn eller på större komponent. Nödstoppsrytre ALLMÄN INFORMATION Syftet med nödstoppsrytren är tt stäng v motorn då förren förflyttr tillräckligt långt ort från förrpltsen (om förren t ex ovsiktligt skulle ksts ur sin sits). Utomordre med rorkultshndtg och viss åtr med fjärreglge är utrustde med nödstoppsrytre. En nödstoppsrytre kn instllers som ett tillehör oftst på instrumenträdn eller vid sidn när förrpltsen. En dekl när nödstoppskontkten utgör en visuell påminnelse för opertören tt fäst nödstopplinn vid sin PFA (personlig flytnordning) eller hndled. 4 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Nödstoppslinn är i llmänhet cm (4 5 feet) lång när den är utdrgen, med en rick i en änden som sticks in i kontkten och en klämm i den ndr änden som spänns fst på förrens PFA eller hndled. Nödstoppslinn är ihoprulld för tt gör den så kort som möjligt i viloläge för tt undvik tt den trssls in i närliggnde föremål. Dess utsträckt längd är vsedd tt minimer risken för ovsiktlig ktivering om förren rör sig i ett område när den norml förrpltsen. Om förren föredrr en kortre nödstoppslin kn linn linds runt hndleden eller enet eller en knut knuts i linn. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Nödstoppslinns klämm Nödstoppslinns dekl Nödstoppskontkt Läs följnde säkerhetsinformtion innn du går vidre. Viktig säkerhetsinformtion: Syftet med en nödstoppsrytre är tt stnn motorn när förren rör sig tillräckligt långt ort från förrpltsen för tt ktiver rytren. Dett kn inträff om förren ovsiktligt fller överord eller rör sig i åten tillräckligt långt ort från förrpltsen. Att rml överord och li ovsiktligt vkstd händer lättre i viss åttyper, t.ex. upplåsr åtr med låg sidor, ssåtr, rceråtr och lätt, känslig fiskeåtr som styrs med rorkultshndtg. Att rml överord eller ovsiktligt ksts över ord händer också lättre om dålig vnor får styr, t. ex. tt sitt på ryggstödet eller relingen vid plnhstighet, tt stå upp i plnhstighet, tt sitt på upphöjd fiskeåtsdäck, kör med plnhstighet i grunt vtten eller vtten med undervttensföremål, om du släpper greppet om rtten eller rorkultshndtget när åten drr i en riktning, om du dricker lkohol eller gör frlig högfrtsåtmnövrr. Även om ktivering v nödstoppsrytren omedelrt stnnr motorn fortsätter åten frmåt en it eroende på hstighet och rodervinkel vid vstängningen. Båten fullordr dock inte en hel cirkel. Medn åten glider frmåt kn den orsk lik llvrlig skdor på en person som efinner sig i vägen som om motorn vr igång. Vi rekommenderr strkt tt ndr pssgerre instruers i strt- och körrutiner om de skulle ehöv kör åten i nödfll (om förren ovsiktligt ksts v).! VARNING! Om förren fller ut ur åten stnnr motorn omedelrt för tt minsk risken för llvrlig skd eller dödsfll efter tt h livit påkörd v åten. Anslut lltid förren ordentligt till stoppkontkten med en lin.! VARNING! Undvik llvrlig personskdor och dödsfll från krfter som uppstår vid frtminskning på grund v ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren. Förren skll ldrig lämn förrpltsen utn tt först koppl loss nödstoppsrytren från sig själv. swe 5

12 Ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren under norml drift är också en möjlighet. Det kn orsk en v eller ll följnde potentiellt riskfylld situtioner: Personer i åten kn ksts frmåt på grund v den krftig inromsningen. Dett kn vr särskilt frligt för pssgerre i främre delen v åten som kn ksts över ogen och träffs v växellådn eller propellern. Förlust v motorkrft och styrförmåg i krftig sjö, strk ström eller vind. Förlust v kontroll vid dockning. HÅLL NÖDSTOPPSKONTAKTEN OCH NÖDSTOPPSLINAN I GOTT SKICK Före vrje nvändningstillfälle sk du kontroller tt nödstoppskontkten fungerr. Strt motorn och slå v den genom tt dr i nödstoppslinn. Om motorn inte slås v sk kontkten reprers innn åten körs. Före vrje nvändningstillfälle sk du inspekter nödstoppslinn för tt säkerställ tt den är i gott skick och tt det inte finns tecken på rott, revor eller slitge på linn. Kontroller tt klämmorn i linns ändr är i gott skick. Byt ut ll skdde eller slitn nödstoppslinor. Att skydd människor i vttnet UNDER BÅTKÖRNING ALLMÄN INFORMATION Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vttnet tt snt förflytt sig för tt undvik en närmnde åt, även vid låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder åten i ett område där det kn finns personer i vttnet. När en åt förflytts (i kustfrt) och utomordrens växeldrev är i neutrl position, är vttnets krft tillräcklig för tt propellern sk roter. Denn propellerrottion i friläge kn orsk llvrlig personskdor. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en åt i rörelse, eller ett fst föremål som stts fst i åten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelrt v motorn vrje gång som någon efinner sig i vttnet i närheten v din åt. Växl utomordren till neutrlt läge och stäng v motorn innn du låter människor simm eller efinn sig i vttnet omkring åten. 6 swe

13 Hopp i vågor och kölvtten ALLMÄN INFORMATION Att kör fritidsåtr över vågor och vågdlr är en nturlig del v åtåkndet. När dett sker i sådn hstighet tt åtens skrov delvis eller helt tvings ur vttnet uppstår emellertid viss risker, speciellt då åten lndr i vttnet igen Det störst ekymret uppstår om åten skulle ändr riktning då den lämnt vttenytn. Inträffr dett kn lndningen få åten tt kräng krftigt i ny riktning. Dett kn, i sin tur, få pssgerrn tt ksts ur sin säten eller överord.! VARNING! Hopp i vågor och kölvtten kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll genom tt pssgerre kn ksts omkring i eller ut ur åten. Undvik våg- och kölvttenhopp i möjligste mån. Det finns även en nnn, mindre vnlig, fr om du låter åten hopp över en våg eller vågdl: Om åtens og vinkls ner tillräckligt långt när den är uppe i luften kn den vid kontkt med vttnet träng genom vttenytn och gå ett kort ögonlick under vtten. Dett får åten tt nästn tvärstopp och kn kst pssgerrn okontrollerrt frmåt. Båten kn också komm tt gir krftigt åt ett håll. Kollision med undervttenshinder Minsk frten och fortsätt med försiktighet när du kör en åt i grund områden eller där du misstänker tt undervttenshinder kn finns som åtens otten eller utomordren kn stöt på. Det solut viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid kollision med ett flytnde föremål eller undervttensföremål är tt regler åtens frt. Under sådn förhållnden skll åtens frt skll hålls vid en miniml plnhstighet v km/h (15 till 25 MPH) Om åten slår i ett flytnde föremål eller undervttenshinder kn dett få oöverskådlig konsekvenser. Det kn lnd nnt led till följnde: Delr v utomordren eller hel utomordren kn ryts loss och fr in i åten. Båten kn plötsligt ändr riktning. Dett, i sin tur, kn få de omordvrnde tt ksts ur sin säten eller överord. swe 7

14 En sn minskning v hstigheten. Dett gör tt personer omord ksts frmåt eller till och med ur åten. Kollisionsskdor på utomordren och/eller åten. Kom ihåg tt det viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid en kollision är tt regler åtens frt. Båtens hstighet ör hålls vid minst plningshstighet vid körning i frvtten som du vet hr undervttenshinder. Om du kolliderr med ett undervttenshinder stänger du v motorn så snrt som möjligt och inspekterr den så tt den inte hr gått sönder eller hr lös delr. Om du ser eller misstänker skd skll utomordren ts till en uktoriserd återförsäljre för en noggrnn inspektion och nödvändig reprtioner. Båten skll kontrollers så tt det inte finns skrovskdor, kterspegelsrott eller vttenläckor. Om du kör med en skdd utomordre kn det orsk ytterligre skd på ndr delr v utomordren eller påverk åtens styrförmåg. Om det lir nödvändigt tt fortsätt körningen, skll denn görs med krftigt minskd hstighet.! VARNING! Om du kör en åt eller motor med kollisionsskd kn följden li produktskd, llvrlig personskd eller dödsfll. Om åten utsätts för någon form v kollision sk en uktoriserd Mercury Mrine-återförsäljre undersök och reprer åten eller motorpketet. Avgser VAR UPPMÄRKSAM PÅ KOLOXIDFÖRGIFTNING Koloxid finns i vgsern från ll förränningsmotorer. Dett inkluderr utomordre, INU-drev och inomordsmotorer som driver åtr, smt de genertorer som driver diverse åttillehör. Kolmonoxid är en dödlig gs som är luktfri, färg- och smklös. Tidig symptom på kolosförgiftning som inte ör förväxls med sjösjuk eller erusning, inkluderr huvudvärk, yrsel, sömnighet, och illmående.! VARNING! Koloxidförgiftning kn led till medvetslöshet, hjärnskdor eller dödsfll. Håll åten välventilerd vid vil eller under gång och undvik långvrig exponering för koloxid. GOD VENTILATION ALLMÄN INFORMATION Ventiler pssgerrutrymmet, öppn sidoförhängen eller öppn motorluckorn för tt vlägsn ångor DÅLIG VENTILATION Exempel på önskt luftflöde genom åten Under viss kör- och/eller vindförhållnden kn kiner eller sittrunnr som är permnent inneslutn eller inneslutn i segelduk med otillräcklig ventiltion dr in koloxid. Instller en eller fler koloxiddetektorer i åten. Fst det händer sälln kn simmre och pssgerre i ett inneslutet område i en sttionär åt som innesluter eller är när en motor som kör på en mycket still dg li exponerde för frlig nivåer v kolmonoxid. 8 swe

15 MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA ALLMÄN INFORMATION Kör motorn när åten är förnkrd i ett egränst utrymme Förtöjd när en nnn åt med en motor som kör MEDAN BÅTEN RÖR SIG Kör åten med trimningsvinkeln i fören lltför hög Kör åten utn någon frmåtriktd ventiltion öppen Förslg för säker åtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet ör du eknt dig med lokl och ntionell åtföreskrifter och -egränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. H en godkänd flytväst med lämplig storlek för vrje person omord (enligt lg) och h den lätt tillgänglig. Överlst inte åten. De flest åtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se åtens märkskylt). Kontkt din återförsäljre eller åttillverkren, om du är tveksm. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll.. Följ ett regelundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Känn och följ ll regler och lgr som gäller på vttnet. Båtförre ör genomgå en åtsäkerhetskurs. Kurser rrngers i USA v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Röd korset och 4) tillsynsmyndigheten för sjöfrt i din stt. Förfrågningr kn görs till Boting Hotline eller Bot U.S. Foundtion informtionsnummer BOAT. Kontroller tt ll personer i åten sitter ordentligt. Låt inte någon sitt på eller grensle över någon del v åten som inte är vsedd för dett ändmål. Dett innefttr ryggstöd, relingr, kterspegel, för, däck, upphöjd fiskesäten, roternde fiskestolr och ll ndr pltser där oväntd ccelertion, plötslig stopp, oväntd förlust v kontroll över åten eller plötslig åtrörelser kn gör tt en person ksts överord eller in i åten. Kör ldrig åten under påverkn v lkohol eller droger (förjudet enligt lg).. Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snt. swe 9

16 Förered ndr personer som sk kör åten. Åtminstone en reservförre ör finns omord som hr fått informtion om hur mn strtr, kör och hnterr en åt, om den ordinrie förren v någon nledning inte längre kn utför dess sysslor (t.ex. hr fllit överord). Pssgerrpåstigning. Stäng v motorn innn pssgerre går omord, lstr v, eller efinner sig vid ktern. Att r lägg i friläget på utomordren är inte tillräckligt. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm åde med ögon och öron. Förren måste h oehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, gge eller fiskestolr får locker förrens sikt, när åten frmförs med mer än tomgångsvrvtl. Kör ldrig åten precis kom en vttenskidåkre ifll hn/hon skulle rml. En åt som till exempel frmförs i 40 km/h (25 MPH) kommer tt kör föri en skidåkre som rmlt 61 m (200 ft) frmför åten på 5 sekunder. Se upp för vttenskidåkre som fllit. När du nvänder åten för vttenskidåkning eller dylik verksmhet, se till tt en vttenskidåkre som fllit är på förrsidn v åten när du återvänder för tt hjälp denne. Förren skll lltid kunn se personen i vttnet och får ldrig ck frm till en person som ligger i vttnet. Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt lnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när åten är inlndd i viss åtolyckor. En åtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk ehndling utöver först hjälpen, 3) åtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) åten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. Specifiktioner Beskrivning Modell 220/ / / /340 Bruttovikt 43,0 kg (94 l) 50,0 kg (111 l) 55,0 kg (122 l) 61,0 kg (133 l) Mximl elstning 390 kg (860 l) 450 kg (992 l) 520 kg (1146 l) 570 kg (1257 l) Mximl motoreffekt 3,7 kw (5 hp) 6,0 kw (8 hp) 11,2 kw (15 hp) 14,9 kw (20 hp) Mximl motorvikt 30 kg (60 l) 40 kg (88 l) 60 kg (132 l) 60 kg (132 l) Mx. ntl personer Luftkmmre 3 + köl 3 + köl 3 + köl 3 + köl Yttre längd 220 cm (7 ft 3 in.) 250 cm (8 ft 4 in.) 290 cm (9 ft 6 in.) 320 cm (10 ft 6 in.) Inre skrovlängd 145 cm (4 ft 9 in.) 171 cm (5 ft 7 in.) 206 cm (6 ft 9 in.) 230 cm (7 ft 7 in.) Yttre redd 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) Inre redd 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) Tudimeter 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) Rekommendert tulufttryck 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Durksystem Luftdurk Luftdurk Luftdurk Luftdurk Rekommendert köllufttryck Båtkonstruktionsktegori D D C C ISO 6185-delr 1-II 2-V 2-V 2-V Tumteril PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM Båtottens-/kölmteril ALLMÄN INFORMATION Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet 10 swe

17 ALLMÄN INFORMATION Modell Beskrivning 220/ / / /340 Luftdurksmteril PVC PVC PVC PVC Tillverkrens märkskylt Tillverkrens märkskylt sitter på kterspegelns insid. c d e f g h Exempel på tillverkrens skylt; se skylten på din åt för produktspecifik uppgifter - Modellnummer - Mximl utomordreffekt c - Mx. ntl personer d - Mximl lstkpcitet - personer + utomordre + ränsletnk och utrustning e - Luftkmmrtryck f - ISO 6185-rtikel (se nednstående llmänn informtion) g - Båtkonstruktionsktegori - se nednstående tell h - Mximl utomordrvikt Båtkonstruktionsktegori - I nednstående tell viss det nvigeringsruk för vilket åten konstruerts. Båtkonstruktionsktegorier Nvigering Vindkrft och våghöjd A B C D Hv Öppet vtten När kusten Skyddde vtten Konstruerd för långfärder där förhållnden kn överstig en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på 4 m (13 ft). och högre. Konstruerd för körning i öppet vtten där förhållnden kn inneär en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på upp till 4 m (13 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i kustvtten, stor ukter och flodmynningr smt på sjör och floder där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 6 Beufort och våghöjder på upp till 2 m (6,5 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i skyddde kustvtten, små ukter, år och knler där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 4 Beufort och våghöjder på upp till 0,5 m (1,5 ft).. ISO 6185-rtikel ISO 6185-rtikelktegoriern definierr åtens märkeffekt. I följnde tell viss dess märkeffekter. ISO 6185-rtikelktegorier Del 1. Typ II Del 2. Typ V Märkvärde för åtens effekt Motordrivn åtr vrs effekt inte överstiger 4,5 kw (6 hk) Motordrivn åtr vrs effekt är 4,5 till 15 kw (6 till 20 hk) Del 3: Typ VII Motordrivn åtr vrs effekt är 15 kw och högre (20 hk +) swe 11

18 BÅTKOMPONENTER Komponentläge SETT BAKIFRÅN Avtppningsventil Skrovidentifiktionsnummer (HIN) SETT FRAMIFRÅN Bogseringsring Lyfthndtg 12 swe

19 SETT FRÅN AKTERSPEGELN BÅTKOMPONENTER c d c - d - Bogseringshål Motormärkskylt Avtppningsventil Tillverkrens märkskylt SETT FRÅN SIDAN c d e c - d - e - År Bords luftkmmrventil Främre luftkmmrventil Kölens luftkmmrventiler (viss ej) Styrords luftkmmrventil (viss ej) swe 13

20 Trilertrnsport v åt TRANSPORT Använd en triler för tt stödj åtens skrov. Plcer åten på trilern så tt den sitter stilt på trilerns stöd. Båten måste surrs fst vid trilern. Sätt fst åten med hjälp v fstsättningsremmrn. Dr åt remmrn ordentligt för tt förhindr åtrörelse. Se till tt skydd luftkmmrtuern så tt de inte skver mot eller skds v fstsättningsremmrn. Trilertrnsporter åten med utomordren nedtiltd i vertiklt driftsläge. Om extr mrkfrigång erfordrs, sk utomordren tilts upp med hjälp v en stödnordning för utomordren (extrutr.). Kontkt din lokl återförsäljre för rekommendtioner. Ytterligre frigång kn erfordrs vid korsning v järnväg, uppfrtsvägr och när trilern studsr. 14 swe

21 Montering v durksektioner DRIFT OBS! Durksektionern måste monters i åten före åten låses upp. OBS! Instller vrje "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Monter durksektionern med det tryckt identifieringsnumret vänt uppåt c c Fyrdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång swe 15

22 DRIFT c c c Femdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång 1. Avlägsn överflödig föremål från en pln yt som är ren och utn vss knter. 2. Veckl ut åten och lägg den så tt den är flt. 3. Skjut in durksektionen (nr 1) i ågen. Plcer hålöppningen över kölens luftkmmrventil Främre durksektion 16 swe

23 DRIFT 4. Skjut på kre durksektionen (nr 4 och 5) under kterspegelfästet Bkre durksektion Akterspegelsfäste 5. Monter ihop de återstående durksektionern och H-knlern. På modeller med fyr durksektioner, plcer sektionern (nr 2 och 3) så tt de ildr ett invertert V. På modeller med fem durksektioner, plcer sektionern (nr 3 och 4) så tt de ildr ett invertert V. Rikt in sidokntern på durksektionern så tt de är rk och tryck sedn nedåt på V-fogen för tt pltt till durksektionern "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Tryck ned 6. Blås upp kölen lätt för tt lyft durksektionern från golvet. swe 17

24 7. Fäst en sidolk på vrje sidn v durksektionern med den nedsänkt delen på golvet. DRIFT Sidolkr Upplåsning MEDDELANDE En för hårt pumpd åt kn led till skd på sömmr och skott. Använd inte en tryckstt luftkäll för tt fyll luftkmrrn. 18 swe

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

2015 Mercury Marine. Dinghy DINGHY 200/240/270

2015 Mercury Marine. Dinghy DINGHY 200/240/270 2015 Mercury Marine Dinghy DINGHY 200/240/270 8M0110054 515 swe swe Vi tackar dig här på Mercury Marine för att du valde en uppblåsbar båt från Mercury Marine. Du har gjort en säker investering i båtglädje.

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare

Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, konventionell 2-taktare Tack! Du har köpt en av marknadens bästa utombordsmotorer. Du har gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordare har tillverkats av Mercury Marine, världsledande inom marin teknik och utombordartillverkning

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdtbld Upphovsrätt, 2014, 3M Compny Smtlig rättigheter förbehålln. Kopiering och/eller nedlddning v denn informtion i syfte tt tillgodogör sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR

KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Exmensrbete 0 poäng D-nivå KRAFTTURBINITAGNING MELLAN ROTOR OCH STATOR Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M03/07 Jons Arvidsson Mskiningenjörsprogrmmet 60 p Örebro vårterminen 007 Exmintor: John Kjellnder POWER TURBINE

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen?

Finns det en naturmetod i matematikundervisningen? Finns det en nturmetod i mtemtikundervisningen? Bengt Ulin är lektor vid högskoln för lärrutildning i Stockholm och mtemtiklärre vid Kristofferskoln i Bromm. Här ger hn motiv för och förslg till innehåll

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

Uppföljning av anläggningsprojekt

Uppföljning av anläggningsprojekt 40% 5% 0% 5% 0% 15% 10% 5% 0% Pålr 0, 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1, Uppföljning v nläggningsprojekt Oviktt -Beräkningsstöd i nudsproessen Viktt Vlues in 10^ -7,500,000,500,000 1,500 1,000 0,500 Försäljningspris

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

2015 Mercury Marine 2,5/3,3. Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell

2015 Mercury Marine 2,5/3,3. Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell 315 swe 2015 Mercury Marine 2,5/3,3 8M0107704 Utombordare Drift Underhåll Garanti Installation Manuell swe Deklaration om överensstämmelse - utombordsmotor, kommersiell 2- taktare, TMC - ej RCD-eftergivlig

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer