2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable"

Transkript

1 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M swe

2 swe

3 Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury Mrine. Du hr gjort en säker investering i åtglädje. Vi är övertygde om tt du kommer tt h stort utyte v din åt under mång år. Denn ägrhndok innehåller säkerhets- och körinformtion om din upplåsr åt. Den innehåller även informtion om vård och underhåll för tt skydd din investering. Spr denn hndok för frmtid ehov. Förren, pssgerrn och frkosten omftts v lokl, ntionell och, i tillämplig fll, interntionell sjöregler och -lgr. Om du inte känner till dess regler och lgr kn du få hjälp v tillämplig myndigheter där du or. Vi rekommenderr tt ll som inte känner till dess åtregler tr en säkerhetskurs nordnd v en lokl eller ntionell åtorgnistion. Med rätt vård och underhåll kommer du tt kunn nvänd denn produkt under mång åtsäsonger. För tt säkerställ mx. prestnd och prolemfri drift er vi dig tt läs och förstå denn hndok innn du kör den upplåsr åten. Grntimeddelnde Produkten du hr köpt leverers med en egränsd grnti från Mercury Mrine. Grntivillkoren eskrivs i Grntiinformtion i denn hndok. Grntideklrtionen innehåller en eskrivning v vd grntin täcker, vd som inte täcks, hur länge grntin gäller, hur mn äst erhåller grntitäckning, viktig friskrivningsklusuler och skdeegränsningr och nnn relterd informtion. Läs igenom denn viktig informtion. All eskrivningr och specifiktioner som förekommer vr ktuell då denn instruktionsok godkändes och gick i tryck. Mercury Mrine, vrs policy är tt ständigt förättr sin produkter, förehåller sig rätten tt när som helst upphör med viss modeller, och tt ändr specifiktioner, design, procedurmetoder utn föregående meddelnde eller åtgnde. Noter skrovets identifieringsnummer (HIN) på motorns modell/serienummer. HIN finns på ksidn v åten och på styrords sid. Motorns modell/serienummer finns på styrsdeln. Du måste h denn informtion för tt eställ reservdelr, grntiservice eller lämn informtion om din upplåsr åt stjäls. Inköpsdtum Återförsäljrens nmn HIN Adress Telefon Motorns serienummer Motorns modellnummer Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Copyright- och vrumärkesinformtion MERCURY MARINE. Med ensmrätt. Kopiering, inklusive delvis kopiering, utn tillstånd är förjudet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M with Wves Logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury with Wves Logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter och We're Driven to Win är registrerde vrumärken som tillhör Brunswick Corportion. Pro XS är ett vrumärke som tillhör Brunswick Corportion. Mercury Product Protection är ett registrert servicemärke som tillhör Brunswick Corportion. swe i

4 swe ii

5 Grntiinformtion Grntiöverlåtelse... 1 Grntiregistrering i USA och Knd... 1 Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd... 1 Allmän informtion Förrens nsvr... 4 Innn du kör din åt... 4 Nödstoppsrytre... 4 Att skydd människor i vttnet... 6 Hopp i vågor och kölvtten... 7 Kollision med undervttenshinder... 7 Avgser... 8 Förslg för säker åtnvändning... 9 Specifiktioner Tillverkrens märkskylt Båtkomponenter Komponentläge Trnsport Trilertrnsport v åt Drift Montering v durksektioner Upplåsning Utomordrens effekt Kontrollist före drift Tömningsventilens funktion Lst Bogsering Luftkmmren töms ovsiktligt Strndning Underhåll Rengöring Tömning Hopvikningsnvisningr swe iii

6 Reprtioner Luftkmmrreprtioner PVC mteril Uppställning Föreredelser för uppställning Servicehjälp för ägren. Servicehjälp Frågor ngående reservdelr och tillehör Service i ndr områden än där du or iv swe

7 Grntiöverlåtelse Den egränsde grntin kn överlåts till en efterföljnde köpre, men r för den återstående tiden v den egränsde grntin Dett gäller inte för produkter som nvänds för kommersiell ändmål. Skick eller fx en kopi v köperevet eller köpevtlet, den ny ägrens nmn, dress och motorns serienummer till Mercury Mrines grntiregistreringsvdelning, för tt överlåt grntin till efterföljnde ägre. I USA och Knd skicks dett till: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx Under hndläggningen v grntiöverlåtelsen skickr Mercury Mrine en registreringsekräftelse per post till den ny ägren. Det är ing kostnder förknippde med denn service. Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Grntiregistrering i USA och Knd För tt täcks v grntin, måste produkten vr registrerd hos Mercury Mrine. Vid köptillfället sk återförsäljren fyll i grntiregistreringen och genst skick den till Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Vid mottgndet v grntiregistreringen, okför Mercury Mrine den. Du ör erhåll en kopi v grntiregistreringen från din återförsäljre. För Mercury Mrines sekretesspolicy, esök https://www.mercurymrine.com/en/us/privcy-policy. OBS! Mercury Mrine och ndr återförsäljre måste upprätthåll listor över mrin produkter som hr sålts inom USA, om säkerhetsåterkllningsmeddelnde under Federl Sfety Act erfordrs. Du kn när som helst ändr registreringsdress, även när du lämnr in en reklmtion, genom tt ring Mercury Mrine eller skick ett rev eller fx med ditt nmn, gml dressen, ny dressen och motorns serienummer till Mercury Mrines vdelning för grntiregistrering. Återförsäljren kn också ehndl denn informtionsändring. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fx UTANFÖR USA OCH KANADA Kontkt distriutören i lndet där du or, eller närmste Mrine Power servicekontor, ngående produkter som hr inhndlts utnför USA och Knd. Mercurys egränsde grrnti för upplåsr åt i USA och Knd Kontroller med den lokl distriutören vd som gäller för länder utnför USA och Knd. GARANTIN TÄCKER FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Mercury Mrine grnterr tt dess upplåsr åtr är fri från defekter i mteril och utförnde under den period som eskrivs i det följnde. swe 1

8 GARANTINS VARAKTIGHET Fierglsskrovet, ir deck -golvet, skrov, ll skrovdelr och -tillehör, inklusive, utn egränsning till, trllr, sitsr, rephållre, klykor, åror, rep, luftpump, lyfthndtg, d-ringr, århållre, ventiler, sitsvävnder och kterspegel omftts v denn egränsde grnti under ett (1) år från produktens försäljningsdtum, eller det dtum när produkten först togs i ruk, eroende på vilket som inträffr först. Allt luftinneslutnde mteril grnters mot defekter i mteril och utförnde som orskr låsildning och delminering under en period på fem (5) år för Durtex-(PVC-)mteril och tio (10) år för Hyplon-mteril. Reprtion och utyte v delr, eller serviceutförnde under denn period förlänger inte grntiperioden utöver det ursprunglig utgångsdtumet. Återstående grntitid kn överlåts till en efterföljnde köpre vid korrekt omregistrering v produkten. VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA Grntiskyddet är r tillgängligt för detljkunder som inhndlr produkten från en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury Mrine tt distriuer produkten i det ktuell lndet. Grntin örjr gäll när den uktoriserde återförsäljren genomfört korrekt produktregistrering. Rutinunderhåll som eskrivs i drift- och underhållshndoken måste utförs i rätt tid för tt grntin skll fortsätt tt gäll. Om dett underhåll utförs v detljhndelskunden förehåller sig Mercury Mrine rätten tt gör ll frmtid grntitäckning vhängig v evis på korrekt underhåll. VAD MERCURY KOMMER ATT GÖRA Mercurys end skyldighet enligt denn grnti är, efter vårt gottfinnnde, egränsd till reprtion v en defekt del, yte v sådn del eller delr mot ny eller v Mercury Mrine godkänd, renoverde delr, eller tt återetl inköpskostnden för Mercury-produkten. Mercury Mrines end skyldighet enligt denn egränsde grnti mot delminering v väven är utyte v duken (endst åtens duk). Mercury förehåller sig rätten tt förättr eller modifier tidigre tillverkde produkter. SÅ HÄR ERHÅLLS GARANTITÄCKNING Kunden måste förse Mercury med en rimlig reprtionsmöjlighet och rimlig åtkomst v produkten för grntiservice. Vid reklmtion skll Produkten leverers för inspektion till en återförsäljre som är uktoriserd v Mercury tt utför service på Produkten. Om köpren inte kn leverer produkten till en sådn återförsäljre, måste ett skriftligt meddelnde komm Mercury tillhnd. Vi nordnr då inspektion och eventuell reprtioner som täcks v grntin. Köpren sk i dett fll stå för ll relterde trnsportkostnder och/eller restid. Om den tillhndhålln servicen inte täcks v denn grnti, sk köpren stå för ll relterde rets- och mterilkostnder, och ndr kostnder i smnd med denn service. Köpren sk inte, om så inte erfordrs v Mercury, skick produkten eller dess delr direkt till Mercury. Ett registrert ägrevis måste viss upp för återförsäljren då grntiservice efterfrågs för tt erhåll grntitäckning. GARANTIN TÄCKER EJ FÖLJANDE GARANTIINFORMATION Denn egränsde grnti täcker inte rutinunderhåll, justeringr, normlt slitge, punkteringr, missfärgning, oxidtion, nötning eller skd från vårdslöshet, onorml nvändning, försummelse, olyck, felktig service, om ett tillehör eller del nvänts som inte tillverkts eller sålts v Mercury Mrine, eller ändring eller vlägsnnde v delr. Tävlingskörning eller nnn konkurrernde ktivitet med Produkten, (även om tidigre ägre vrit inlndd i dett), upphäver grntin. Motorn, motorrns tillehör, reglge, propellrr, tteriet och ndr tillehör omftts v sin egn enskild grntier. Kostnder som rör upphlning, sjösättning, ogsering, förvring, telefonsmtl, hyr, olägenhet, slipvgifter, försäkringsskydd, morteringr, förlord tid och/eller inkomst, eller nnn typ v indirekt skdor, täcks inte v denn grnti. Ingen fysisk eller juridisk person, inklusive Mercury Mrines uktoriserde återförsäljre, hr fått tillstånd v Mercury Mrine tt gör någon försäkrn, intygnde eller grnti eträffnde produkten, nnt än de som ingår i denn egränsde grnti, och om sådn görs, skll de inte vr juridiskt indnde för Mercury Mrine. 2 swe

9 GARANTIINFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR: IMPLICITA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BESTRIDS UTTRYCKLIGEN. I DEN HÄNDELSE DE ANTYDDA GARANTIERNA INTE KAN BESTRIDAS, ÄR DE BEGRÄNSADE I VARAKTIGHET TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKTA GARANTIN. DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖLJDSKADOR TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI. VISSA DELSTATER/LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGSKLAUSULER, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG BESKRIVNA OVAN. SOM RESULTAT HÄRAV KAN DE SÅLEDES KOMMA ATT INTE GÄLLA FÖR DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN DELSTAT TILL DELSTAT OCH FRÅN LAND TILL LAND. swe 3

10 Förrens nsvr Förren nsvrr för tt åten frmförs på ett korrekt och säkert sätt med tnke på pssgerre och llmänhet. Det rekommenders strkt tt vrje förre läser och förstår hel hndoken innn åten ts i ruk. Säkerställ tt minst en extr person omord hr instruerts i grundern ngående strt och nvändning v utomordren och åthntering om förren inte kn kör åten. Innn du kör din åt Läs och förstå denn informtion. Lär dig hur åten hndhs korrekt. Kontkt din återförsäljre om du hr någr frågor. Säkerhet och driftinformtion som prktisers tillsmmns med sunt förnuft kn hjälp till tt förhindr personoch produktskd. I denn instruktionsok nvänds följnde vrningssymoler för tt uppmärksmm dig på särskild säkerhetsnvisningr som skll följs.! VARNING! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i dödsfll eller llvrlig personskd.! SE UPP! Indikerr en riskfylld sitution som, om den inte undviks, kn resulter i mindre eller måttlig personskdor. MEDDELANDE Indikerr en sitution som, om den inte undviks, kn resulter i skd på motorn eller på större komponent. Nödstoppsrytre ALLMÄN INFORMATION Syftet med nödstoppsrytren är tt stäng v motorn då förren förflyttr tillräckligt långt ort från förrpltsen (om förren t ex ovsiktligt skulle ksts ur sin sits). Utomordre med rorkultshndtg och viss åtr med fjärreglge är utrustde med nödstoppsrytre. En nödstoppsrytre kn instllers som ett tillehör oftst på instrumenträdn eller vid sidn när förrpltsen. En dekl när nödstoppskontkten utgör en visuell påminnelse för opertören tt fäst nödstopplinn vid sin PFA (personlig flytnordning) eller hndled. 4 swe

11 ALLMÄN INFORMATION Nödstoppslinn är i llmänhet cm (4 5 feet) lång när den är utdrgen, med en rick i en änden som sticks in i kontkten och en klämm i den ndr änden som spänns fst på förrens PFA eller hndled. Nödstoppslinn är ihoprulld för tt gör den så kort som möjligt i viloläge för tt undvik tt den trssls in i närliggnde föremål. Dess utsträckt längd är vsedd tt minimer risken för ovsiktlig ktivering om förren rör sig i ett område när den norml förrpltsen. Om förren föredrr en kortre nödstoppslin kn linn linds runt hndleden eller enet eller en knut knuts i linn. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Nödstoppslinns klämm Nödstoppslinns dekl Nödstoppskontkt Läs följnde säkerhetsinformtion innn du går vidre. Viktig säkerhetsinformtion: Syftet med en nödstoppsrytre är tt stnn motorn när förren rör sig tillräckligt långt ort från förrpltsen för tt ktiver rytren. Dett kn inträff om förren ovsiktligt fller överord eller rör sig i åten tillräckligt långt ort från förrpltsen. Att rml överord och li ovsiktligt vkstd händer lättre i viss åttyper, t.ex. upplåsr åtr med låg sidor, ssåtr, rceråtr och lätt, känslig fiskeåtr som styrs med rorkultshndtg. Att rml överord eller ovsiktligt ksts över ord händer också lättre om dålig vnor får styr, t. ex. tt sitt på ryggstödet eller relingen vid plnhstighet, tt stå upp i plnhstighet, tt sitt på upphöjd fiskeåtsdäck, kör med plnhstighet i grunt vtten eller vtten med undervttensföremål, om du släpper greppet om rtten eller rorkultshndtget när åten drr i en riktning, om du dricker lkohol eller gör frlig högfrtsåtmnövrr. Även om ktivering v nödstoppsrytren omedelrt stnnr motorn fortsätter åten frmåt en it eroende på hstighet och rodervinkel vid vstängningen. Båten fullordr dock inte en hel cirkel. Medn åten glider frmåt kn den orsk lik llvrlig skdor på en person som efinner sig i vägen som om motorn vr igång. Vi rekommenderr strkt tt ndr pssgerre instruers i strt- och körrutiner om de skulle ehöv kör åten i nödfll (om förren ovsiktligt ksts v).! VARNING! Om förren fller ut ur åten stnnr motorn omedelrt för tt minsk risken för llvrlig skd eller dödsfll efter tt h livit påkörd v åten. Anslut lltid förren ordentligt till stoppkontkten med en lin.! VARNING! Undvik llvrlig personskdor och dödsfll från krfter som uppstår vid frtminskning på grund v ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren. Förren skll ldrig lämn förrpltsen utn tt först koppl loss nödstoppsrytren från sig själv. swe 5

12 Ovsiktlig ktivering v nödstoppsrytren under norml drift är också en möjlighet. Det kn orsk en v eller ll följnde potentiellt riskfylld situtioner: Personer i åten kn ksts frmåt på grund v den krftig inromsningen. Dett kn vr särskilt frligt för pssgerre i främre delen v åten som kn ksts över ogen och träffs v växellådn eller propellern. Förlust v motorkrft och styrförmåg i krftig sjö, strk ström eller vind. Förlust v kontroll vid dockning. HÅLL NÖDSTOPPSKONTAKTEN OCH NÖDSTOPPSLINAN I GOTT SKICK Före vrje nvändningstillfälle sk du kontroller tt nödstoppskontkten fungerr. Strt motorn och slå v den genom tt dr i nödstoppslinn. Om motorn inte slås v sk kontkten reprers innn åten körs. Före vrje nvändningstillfälle sk du inspekter nödstoppslinn för tt säkerställ tt den är i gott skick och tt det inte finns tecken på rott, revor eller slitge på linn. Kontroller tt klämmorn i linns ändr är i gott skick. Byt ut ll skdde eller slitn nödstoppslinor. Att skydd människor i vttnet UNDER BÅTKÖRNING ALLMÄN INFORMATION Det är väldigt svårt för en person som står eller flyter i vttnet tt snt förflytt sig för tt undvik en närmnde åt, även vid låg hstighet Sänk lltid frten och vr mycket försiktig om du nvänder åten i ett område där det kn finns personer i vttnet. När en åt förflytts (i kustfrt) och utomordrens växeldrev är i neutrl position, är vttnets krft tillräcklig för tt propellern sk roter. Denn propellerrottion i friläge kn orsk llvrlig personskdor. MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA! VARNING! En snurrnde propeller, en åt i rörelse, eller ett fst föremål som stts fst i åten, kn orsk simmre llvrlig personskd eller dödsfll. Stäng omedelrt v motorn vrje gång som någon efinner sig i vttnet i närheten v din åt. Växl utomordren till neutrlt läge och stäng v motorn innn du låter människor simm eller efinn sig i vttnet omkring åten. 6 swe

13 Hopp i vågor och kölvtten ALLMÄN INFORMATION Att kör fritidsåtr över vågor och vågdlr är en nturlig del v åtåkndet. När dett sker i sådn hstighet tt åtens skrov delvis eller helt tvings ur vttnet uppstår emellertid viss risker, speciellt då åten lndr i vttnet igen Det störst ekymret uppstår om åten skulle ändr riktning då den lämnt vttenytn. Inträffr dett kn lndningen få åten tt kräng krftigt i ny riktning. Dett kn, i sin tur, få pssgerrn tt ksts ur sin säten eller överord.! VARNING! Hopp i vågor och kölvtten kn orsk llvrlig personskd eller dödsfll genom tt pssgerre kn ksts omkring i eller ut ur åten. Undvik våg- och kölvttenhopp i möjligste mån. Det finns även en nnn, mindre vnlig, fr om du låter åten hopp över en våg eller vågdl: Om åtens og vinkls ner tillräckligt långt när den är uppe i luften kn den vid kontkt med vttnet träng genom vttenytn och gå ett kort ögonlick under vtten. Dett får åten tt nästn tvärstopp och kn kst pssgerrn okontrollerrt frmåt. Båten kn också komm tt gir krftigt åt ett håll. Kollision med undervttenshinder Minsk frten och fortsätt med försiktighet när du kör en åt i grund områden eller där du misstänker tt undervttenshinder kn finns som åtens otten eller utomordren kn stöt på. Det solut viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid kollision med ett flytnde föremål eller undervttensföremål är tt regler åtens frt. Under sådn förhållnden skll åtens frt skll hålls vid en miniml plnhstighet v km/h (15 till 25 MPH) Om åten slår i ett flytnde föremål eller undervttenshinder kn dett få oöverskådlig konsekvenser. Det kn lnd nnt led till följnde: Delr v utomordren eller hel utomordren kn ryts loss och fr in i åten. Båten kn plötsligt ändr riktning. Dett, i sin tur, kn få de omordvrnde tt ksts ur sin säten eller överord. swe 7

14 En sn minskning v hstigheten. Dett gör tt personer omord ksts frmåt eller till och med ur åten. Kollisionsskdor på utomordren och/eller åten. Kom ihåg tt det viktigste du kn gör för tt minsk personskdor eller kollisionsskdor vid en kollision är tt regler åtens frt. Båtens hstighet ör hålls vid minst plningshstighet vid körning i frvtten som du vet hr undervttenshinder. Om du kolliderr med ett undervttenshinder stänger du v motorn så snrt som möjligt och inspekterr den så tt den inte hr gått sönder eller hr lös delr. Om du ser eller misstänker skd skll utomordren ts till en uktoriserd återförsäljre för en noggrnn inspektion och nödvändig reprtioner. Båten skll kontrollers så tt det inte finns skrovskdor, kterspegelsrott eller vttenläckor. Om du kör med en skdd utomordre kn det orsk ytterligre skd på ndr delr v utomordren eller påverk åtens styrförmåg. Om det lir nödvändigt tt fortsätt körningen, skll denn görs med krftigt minskd hstighet.! VARNING! Om du kör en åt eller motor med kollisionsskd kn följden li produktskd, llvrlig personskd eller dödsfll. Om åten utsätts för någon form v kollision sk en uktoriserd Mercury Mrine-återförsäljre undersök och reprer åten eller motorpketet. Avgser VAR UPPMÄRKSAM PÅ KOLOXIDFÖRGIFTNING Koloxid finns i vgsern från ll förränningsmotorer. Dett inkluderr utomordre, INU-drev och inomordsmotorer som driver åtr, smt de genertorer som driver diverse åttillehör. Kolmonoxid är en dödlig gs som är luktfri, färg- och smklös. Tidig symptom på kolosförgiftning som inte ör förväxls med sjösjuk eller erusning, inkluderr huvudvärk, yrsel, sömnighet, och illmående.! VARNING! Koloxidförgiftning kn led till medvetslöshet, hjärnskdor eller dödsfll. Håll åten välventilerd vid vil eller under gång och undvik långvrig exponering för koloxid. GOD VENTILATION ALLMÄN INFORMATION Ventiler pssgerrutrymmet, öppn sidoförhängen eller öppn motorluckorn för tt vlägsn ångor DÅLIG VENTILATION Exempel på önskt luftflöde genom åten Under viss kör- och/eller vindförhållnden kn kiner eller sittrunnr som är permnent inneslutn eller inneslutn i segelduk med otillräcklig ventiltion dr in koloxid. Instller en eller fler koloxiddetektorer i åten. Fst det händer sälln kn simmre och pssgerre i ett inneslutet område i en sttionär åt som innesluter eller är när en motor som kör på en mycket still dg li exponerde för frlig nivåer v kolmonoxid. 8 swe

15 MEDAN BÅTEN LIGGER STILLA ALLMÄN INFORMATION Kör motorn när åten är förnkrd i ett egränst utrymme Förtöjd när en nnn åt med en motor som kör MEDAN BÅTEN RÖR SIG Kör åten med trimningsvinkeln i fören lltför hög Kör åten utn någon frmåtriktd ventiltion öppen Förslg för säker åtnvändning För tt säkert kunn njut v utfärder på vttnet ör du eknt dig med lokl och ntionell åtföreskrifter och -egränsningr. H även följnde i åtnke: Använd flytnordningr. H en godkänd flytväst med lämplig storlek för vrje person omord (enligt lg) och h den lätt tillgänglig. Överlst inte åten. De flest åtr är märkt och certifierde för mximl lstkpcitet (vikt) (se åtens märkskylt). Kontkt din återförsäljre eller åttillverkren, om du är tveksm. Utför säkerhetskontroller och nödvändigt underhåll.. Följ ett regelundet schem och se till tt ll reprtioner utförs korrekt. Känn och följ ll regler och lgr som gäller på vttnet. Båtförre ör genomgå en åtsäkerhetskurs. Kurser rrngers i USA v 1) U.S. Cost Gurd Auxiliry, 2) Power Squdron, 3) Röd korset och 4) tillsynsmyndigheten för sjöfrt i din stt. Förfrågningr kn görs till Boting Hotline eller Bot U.S. Foundtion informtionsnummer BOAT. Kontroller tt ll personer i åten sitter ordentligt. Låt inte någon sitt på eller grensle över någon del v åten som inte är vsedd för dett ändmål. Dett innefttr ryggstöd, relingr, kterspegel, för, däck, upphöjd fiskesäten, roternde fiskestolr och ll ndr pltser där oväntd ccelertion, plötslig stopp, oväntd förlust v kontroll över åten eller plötslig åtrörelser kn gör tt en person ksts överord eller in i åten. Kör ldrig åten under påverkn v lkohol eller droger (förjudet enligt lg).. Alkohol och droger försämrr ditt omdöme och minskr vsevärt din förmåg tt reger snt. swe 9

16 Förered ndr personer som sk kör åten. Åtminstone en reservförre ör finns omord som hr fått informtion om hur mn strtr, kör och hnterr en åt, om den ordinrie förren v någon nledning inte längre kn utför dess sysslor (t.ex. hr fllit överord). Pssgerrpåstigning. Stäng v motorn innn pssgerre går omord, lstr v, eller efinner sig vid ktern. Att r lägg i friläget på utomordren är inte tillräckligt. Vr på din vkt. Båtens förre är enligt lg skyldig tt vr uppmärksm åde med ögon och öron. Förren måste h oehindrd sikt särskilt frmåt. Ing pssgerre, gge eller fiskestolr får locker förrens sikt, när åten frmförs med mer än tomgångsvrvtl. Kör ldrig åten precis kom en vttenskidåkre ifll hn/hon skulle rml. En åt som till exempel frmförs i 40 km/h (25 MPH) kommer tt kör föri en skidåkre som rmlt 61 m (200 ft) frmför åten på 5 sekunder. Se upp för vttenskidåkre som fllit. När du nvänder åten för vttenskidåkning eller dylik verksmhet, se till tt en vttenskidåkre som fllit är på förrsidn v åten när du återvänder för tt hjälp denne. Förren skll lltid kunn se personen i vttnet och får ldrig ck frm till en person som ligger i vttnet. Rpporter olyckor. Förre måste enligt lg nmäl olyckor på rätt lnkett till tillsynsmyndigheten för stten i fråg, när åten är inlndd i viss åtolyckor. En åtolyck måste rpporters om 1) om det inträfft ett dödsfll eller troligt dödsfll, 2) det hr inträfft personskd som kräver medicinsk ehndling utöver först hjälpen, 3) åtr eller nnn egendom skdts där skdekostnden överstiger $ 500,00 eller 4) åten hr gått helt förlord. Sök ytterligre hjälp från lokl polismyndighet. Specifiktioner Beskrivning Modell 220/ / / /340 Bruttovikt 43,0 kg (94 l) 50,0 kg (111 l) 55,0 kg (122 l) 61,0 kg (133 l) Mximl elstning 390 kg (860 l) 450 kg (992 l) 520 kg (1146 l) 570 kg (1257 l) Mximl motoreffekt 3,7 kw (5 hp) 6,0 kw (8 hp) 11,2 kw (15 hp) 14,9 kw (20 hp) Mximl motorvikt 30 kg (60 l) 40 kg (88 l) 60 kg (132 l) 60 kg (132 l) Mx. ntl personer Luftkmmre 3 + köl 3 + köl 3 + köl 3 + köl Yttre längd 220 cm (7 ft 3 in.) 250 cm (8 ft 4 in.) 290 cm (9 ft 6 in.) 320 cm (10 ft 6 in.) Inre skrovlängd 145 cm (4 ft 9 in.) 171 cm (5 ft 7 in.) 206 cm (6 ft 9 in.) 230 cm (7 ft 7 in.) Yttre redd 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) 154 cm (5 ft 1 in.) Inre redd 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) 72 cm (2 ft 4 in.) Tudimeter 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) 40 cm (16 in.) Rekommendert tulufttryck 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3,6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Durksystem Luftdurk Luftdurk Luftdurk Luftdurk Rekommendert köllufttryck Båtkonstruktionsktegori D D C C ISO 6185-delr 1-II 2-V 2-V 2-V Tumteril PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM PVC eller CSM Båtottens-/kölmteril ALLMÄN INFORMATION Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet Smm som tumterilet 10 swe

17 ALLMÄN INFORMATION Modell Beskrivning 220/ / / /340 Luftdurksmteril PVC PVC PVC PVC Tillverkrens märkskylt Tillverkrens märkskylt sitter på kterspegelns insid. c d e f g h Exempel på tillverkrens skylt; se skylten på din åt för produktspecifik uppgifter - Modellnummer - Mximl utomordreffekt c - Mx. ntl personer d - Mximl lstkpcitet - personer + utomordre + ränsletnk och utrustning e - Luftkmmrtryck f - ISO 6185-rtikel (se nednstående llmänn informtion) g - Båtkonstruktionsktegori - se nednstående tell h - Mximl utomordrvikt Båtkonstruktionsktegori - I nednstående tell viss det nvigeringsruk för vilket åten konstruerts. Båtkonstruktionsktegorier Nvigering Vindkrft och våghöjd A B C D Hv Öppet vtten När kusten Skyddde vtten Konstruerd för långfärder där förhållnden kn överstig en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på 4 m (13 ft). och högre. Konstruerd för körning i öppet vtten där förhållnden kn inneär en vindstyrk på 8 (Beufort-skln) och våghöjder på upp till 4 m (13 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i kustvtten, stor ukter och flodmynningr smt på sjör och floder där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 6 Beufort och våghöjder på upp till 2 m (6,5 ft).. Båtr som är konstruerde för nvändning i skyddde kustvtten, små ukter, år och knler där de kn utsätts för vindstyrkor på upp till 4 Beufort och våghöjder på upp till 0,5 m (1,5 ft).. ISO 6185-rtikel ISO 6185-rtikelktegoriern definierr åtens märkeffekt. I följnde tell viss dess märkeffekter. ISO 6185-rtikelktegorier Del 1. Typ II Del 2. Typ V Märkvärde för åtens effekt Motordrivn åtr vrs effekt inte överstiger 4,5 kw (6 hk) Motordrivn åtr vrs effekt är 4,5 till 15 kw (6 till 20 hk) Del 3: Typ VII Motordrivn åtr vrs effekt är 15 kw och högre (20 hk +) swe 11

18 BÅTKOMPONENTER Komponentläge SETT BAKIFRÅN Avtppningsventil Skrovidentifiktionsnummer (HIN) SETT FRAMIFRÅN Bogseringsring Lyfthndtg 12 swe

19 SETT FRÅN AKTERSPEGELN BÅTKOMPONENTER c d c - d - Bogseringshål Motormärkskylt Avtppningsventil Tillverkrens märkskylt SETT FRÅN SIDAN c d e c - d - e - År Bords luftkmmrventil Främre luftkmmrventil Kölens luftkmmrventiler (viss ej) Styrords luftkmmrventil (viss ej) swe 13

20 Trilertrnsport v åt TRANSPORT Använd en triler för tt stödj åtens skrov. Plcer åten på trilern så tt den sitter stilt på trilerns stöd. Båten måste surrs fst vid trilern. Sätt fst åten med hjälp v fstsättningsremmrn. Dr åt remmrn ordentligt för tt förhindr åtrörelse. Se till tt skydd luftkmmrtuern så tt de inte skver mot eller skds v fstsättningsremmrn. Trilertrnsporter åten med utomordren nedtiltd i vertiklt driftsläge. Om extr mrkfrigång erfordrs, sk utomordren tilts upp med hjälp v en stödnordning för utomordren (extrutr.). Kontkt din lokl återförsäljre för rekommendtioner. Ytterligre frigång kn erfordrs vid korsning v järnväg, uppfrtsvägr och när trilern studsr. 14 swe

21 Montering v durksektioner DRIFT OBS! Durksektionern måste monters i åten före åten låses upp. OBS! Instller vrje "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Monter durksektionern med det tryckt identifieringsnumret vänt uppåt c c Fyrdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång swe 15

22 DRIFT c c c Femdurksmodeller - H-knl - kort - Sidolk c - H-knl - lång 1. Avlägsn överflödig föremål från en pln yt som är ren och utn vss knter. 2. Veckl ut åten och lägg den så tt den är flt. 3. Skjut in durksektionen (nr 1) i ågen. Plcer hålöppningen över kölens luftkmmrventil Främre durksektion 16 swe

23 DRIFT 4. Skjut på kre durksektionen (nr 4 och 5) under kterspegelfästet Bkre durksektion Akterspegelsfäste 5. Monter ihop de återstående durksektionern och H-knlern. På modeller med fyr durksektioner, plcer sektionern (nr 2 och 3) så tt de ildr ett invertert V. På modeller med fem durksektioner, plcer sektionern (nr 3 och 4) så tt de ildr ett invertert V. Rikt in sidokntern på durksektionern så tt de är rk och tryck sedn nedåt på V-fogen för tt pltt till durksektionern "H"-profil med den större, pln sidn uppåt. Tryck ned 6. Blås upp kölen lätt för tt lyft durksektionern från golvet. swe 17

24 7. Fäst en sidolk på vrje sidn v durksektionern med den nedsänkt delen på golvet. DRIFT Sidolkr Upplåsning MEDDELANDE En för hårt pumpd åt kn led till skd på sömmr och skott. Använd inte en tryckstt luftkäll för tt fyll luftkmrrn. 18 swe

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården

Ny generation av blodförtunnande läkemedel så påverkar de tandvården Ny genertion v lodförtunnnde läkemedel så påverkr de tndvården SAMMANFATTAT En ny genertion v perorl ntikogulnti hr lnserts. Dess kogultions hämmre är godkänd i Sverige som skydd emot stroke vid förmks

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

NEXT CAM PG2, NEXT CAM-K9 PG2

NEXT CAM PG2, NEXT CAM-K9 PG2 NEXT CM PG2, NEXT CM-K9 PG2 PowerG, Trådlös, [husdjurs-immun] PIR rörelsedetektor med Integrerad Kamera Installationsinstruktioner 1. INTRODUKTION Next CM PG2 / Next CM-K9 PG2 är en 2-vägs, mikroprocessorstyrd,

Läs mer

YAMARIN 62 Center Console

YAMARIN 62 Center Console 1 (34) YAMARIN 62 Center Console ÄGARENS HANDBOK 2 (34) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE 1 FÖRORD Bästa ägare till en Alukin-båt! Vi tackar för valet och önskar dig många angenäma stunder till sjöss. Den här handboken är gjord för att

Läs mer